Последни вести

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение линк од билтенот за Февруари 2019 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Донесена одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Струмица табак АД Струмица заради стечај на друштвото.

Македонска берза на 06.03.2019 година потпиша меморандум за соработка со Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР)

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва