Последни вести

Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

Во продложение билтенот за месец мај 2020 година

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 04.06.2020 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Кичево АД Кичево

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва