Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 14.01.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец декември 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Најновите измени на Правилата за котација се поврзани со начинот и динамиката на имплементација на новиот Кодекс за корпоративно управување