Последни вести

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме

На седницата одржана на 19.06.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена

Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци

Објавен е месечениот статистички билтен за Јули 2018 година. Во продолжение линк од објавата