Последни вести

Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за квартал 1 од 2023 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека на 16.05.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 16.05.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва