Листа за набљудување

Согласно член 57 од Правилата за котација, Одборот на директори на Берзата може да изрече мерка „внесување на листа за набљудување“ на издавачи за кои Берзата смета дека треба да и’ обрне внимание на инвеститорската јавност поради посериозно непостапување од страна на издавачот по Правилата за котација или поради други ситуации поврзани со хартиите од вредност или издавачот.

Мерката „внесување на листата за набљудување“ се носи врз основа на квартална анализа на исполнувањето на обврските за котација од страна на издавачите чии хартии од вредност котираат на Официјалниот пазар на Берзата. Бришењето од листата се врши доколку Одборот на директори на Берзата, врз основа на континуирана анализа на исполнувањето на обврските од страна на издавачите коишто се внесени на листа за набљудување, оцени дека истите ги отстраниле недостатоците во исполнувањето на обврските согласно Правилата за котација. 

За време на траењето на оваа мерка за издавачот, хартиите од вредност на издавачот остануваат котирани на сегментот каде што се примени за котација.

ЛИСТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ:

Датум на внесување Издавач Шифра на ХВ Причина за внесување