Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 29.10.2020 28.10.2020 51,8542 51,8542 51,8542
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.10.2020 28.10.2020 70,1847 70,1847 70,1847
Иново Статус Акции 29.10.2020 28.10.2020 34,9372 34,9372 34,9372
Генерали БРИК 29.10.2020 28.10.2020 136,3804 136,3804 136,3804
Генерали Нова ЕУ 29.10.2020 28.10.2020 106,3588 106,3588 106,3588
КБ Публикум - Балансиран 29.10.2020 28.10.2020 161,2965 161,2965 161,2965
КБ Публикум - Обврзници 29.10.2020 28.10.2020 152,9601 152,9601 152,9601
КБ Публикум Паричен 29.10.2020 28.10.2020 129,4022 129,4022 129,4022
Генерали Кеш Депозит 29.10.2020 28.10.2020 122,4829 122,4829 122,4829
Илирика Кеш Фонд 29.10.2020 28.10.2020 1.204,9482 1.204,9482 1.204,9482
Генерали Топ Брендови 29.10.2020 28.10.2020 128,1165 128,1165 128,1165
ВФП Премиум Инвест 29.10.2020 28.10.2020 104,6725 104,6725 104,6725
ВФП Кеш Депозит 29.10.2020 28.10.2020 111,5726 111,5726 111,5726
ВФП 100% БОНД 29.10.2020 28.10.2020 113,7848 113,7848 113,7848
КБ Публикум-МБИ 10 29.10.2020 28.10.2020 183,0176 183,0176 183,0176
Граве Глобал 29.10.2020 28.10.2020 101,7064 101,7064 101,7064
Илирика Југоисточна Европа 28.10.2020 27.10.2020 52,0514 52,0514 52,0514
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.10.2020 27.10.2020 71,3174 71,3174 71,3174
Иново Статус Акции 28.10.2020 27.10.2020 34,9364 34,9364 34,9364
Генерали БРИК 28.10.2020 27.10.2020 139,8587 139,8587 139,8587
Генерали Нова ЕУ 28.10.2020 27.10.2020 106,9856 106,9856 106,9856
КБ Публикум - Балансиран 28.10.2020 27.10.2020 162,5806 162,5806 162,5806
КБ Публикум - Обврзници 28.10.2020 27.10.2020 153,1712 153,1712 153,1712
КБ Публикум Паричен 28.10.2020 27.10.2020 129,3972 129,3972 129,3972
Генерали Кеш Депозит 28.10.2020 27.10.2020 122,4787 122,4787 122,4787
Илирика Кеш Фонд 28.10.2020 27.10.2020 1.204,9060 1.204,9060 1.204,9060
Генерали Топ Брендови 28.10.2020 27.10.2020 131,5921 131,5921 131,5921
ВФП Премиум Инвест 28.10.2020 27.10.2020 108,2965 108,2965 108,2965
ВФП Кеш Депозит 28.10.2020 27.10.2020 111,5684 111,5684 111,5684
ВФП 100% БОНД 28.10.2020 27.10.2020 114,0466 114,0466 114,0466
КБ Публикум-МБИ 10 28.10.2020 27.10.2020 184,1347 184,1347 184,1347
Граве Глобал 28.10.2020 27.10.2020 102,7784 102,7784 102,7784
Илирика Југоисточна Европа 27.10.2020 26.10.2020 52,0163 52,0163 52,0163
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.10.2020 26.10.2020 71,2579 71,2579 71,2579
Иново Статус Акции 27.10.2020 26.10.2020 34,9236 34,9236 34,9236
Генерали БРИК 27.10.2020 26.10.2020 140,5770 140,5770 140,5770
Генерали Нова ЕУ 27.10.2020 26.10.2020 107,0303 107,0303 107,0303
КБ Публикум - Балансиран 27.10.2020 26.10.2020 163,0323 163,0323 163,0323
КБ Публикум - Обврзници 27.10.2020 26.10.2020 153,0270 153,0270 153,0270
КБ Публикум Паричен 27.10.2020 26.10.2020 129,3930 129,3930 129,3930
Генерали Кеш Депозит 27.10.2020 26.10.2020 122,4751 122,4751 122,4751
Илирика Кеш Фонд 27.10.2020 26.10.2020 1.204,8793 1.204,8793 1.204,8793
Генерали Топ Брендови 27.10.2020 26.10.2020 131,7790 131,7790 131,7790
ВФП Премиум Инвест 27.10.2020 26.10.2020 109,3841 109,3841 109,3841
ВФП Кеш Депозит 27.10.2020 26.10.2020 111,5653 111,5653 111,5653
ВФП 100% БОНД 27.10.2020 26.10.2020 113,9474 113,9474 113,9474
КБ Публикум-МБИ 10 27.10.2020 26.10.2020 184,4990 184,4990 184,4990
Граве Глобал 27.10.2020 26.10.2020 103,6926 103,6926 103,6926
Илирика Југоисточна Европа 26.10.2020 25.10.2020 52,2955 52,2955 52,2955
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.10.2020 25.10.2020 71,7256 71,7256 71,7256
Иново Статус Акции 26.10.2020 25.10.2020 34,9718 34,9718 34,9718
Генерали БРИК 26.10.2020 25.10.2020 141,9726 141,9726 141,9726
Генерали Нова ЕУ 26.10.2020 25.10.2020 108,0452 108,0452 108,0452
КБ Публикум - Балансиран 26.10.2020 25.10.2020 163,8109 163,8109 163,8109
КБ Публикум - Обврзници 26.10.2020 25.10.2020 153,0506 153,0506 153,0506
КБ Публикум Паричен 26.10.2020 25.10.2020 129,3875 129,3875 129,3875
Генерали Кеш Депозит 26.10.2020 25.10.2020 122,4701 122,4701 122,4701
Илирика Кеш Фонд 26.10.2020 25.10.2020 1.204,8416 1.204,8416 1.204,8416
Генерали Топ Брендови 26.10.2020 25.10.2020 133,6445 133,6445 133,6445
ВФП Премиум Инвест 26.10.2020 25.10.2020 111,8749 111,8749 111,8749
ВФП Кеш Депозит 26.10.2020 25.10.2020 111,5607 111,5607 111,5607
ВФП 100% БОНД 26.10.2020 25.10.2020 113,9978 113,9978 113,9978
КБ Публикум-МБИ 10 26.10.2020 25.10.2020 185,1862 185,1862 185,1862
Граве Глобал 26.10.2020 25.10.2020 104,1454 104,1454 104,1454
Илирика Југоисточна Европа 26.10.2020 24.10.2020 52,3006 52,3006 52,3006
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.10.2020 24.10.2020 71,7326 71,7326 71,7326
Иново Статус Акции 26.10.2020 24.10.2020 34,9737 34,9737 34,9737
Генерали БРИК 26.10.2020 24.10.2020 141,9851 141,9851 141,9851
Генерали Нова ЕУ 26.10.2020 24.10.2020 108,0547 108,0547 108,0547
КБ Публикум - Балансиран 26.10.2020 24.10.2020 163,8124 163,8124 163,8124
КБ Публикум - Обврзници 26.10.2020 24.10.2020 153,0399 153,0399 153,0399
КБ Публикум Паричен 26.10.2020 24.10.2020 129,3832 129,3832 129,3832
Генерали Кеш Депозит 26.10.2020 24.10.2020 122,4667 122,4667 122,4667
Илирика Кеш Фонд 26.10.2020 24.10.2020 1.204,8075 1.204,8075 1.204,8075
Генерали Топ Брендови 26.10.2020 24.10.2020 133,6558 133,6558 133,6558
ВФП Премиум Инвест 26.10.2020 24.10.2020 111,8820 111,8820 111,8820
ВФП Кеш Депозит 26.10.2020 24.10.2020 111,5572 111,5572 111,5572
ВФП 100% БОНД 26.10.2020 24.10.2020 113,9919 113,9919 113,9919
КБ Публикум-МБИ 10 26.10.2020 24.10.2020 185,1938 185,1938 185,1938
Граве Глобал 26.10.2020 24.10.2020 104,1523 104,1523 104,1523
Илирика Југоисточна Европа 26.10.2020 23.10.2020 52,3057 52,3057 52,3057
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.10.2020 23.10.2020 71,7396 71,7396 71,7396
Иново Статус Акции 26.10.2020 23.10.2020 34,9756 34,9756 34,9756
Генерали БРИК 26.10.2020 23.10.2020 141,9976 141,9976 141,9976
Генерали Нова ЕУ 26.10.2020 23.10.2020 108,0643 108,0643 108,0643
КБ Публикум - Балансиран 26.10.2020 23.10.2020 163,8140 163,8140 163,8140
КБ Публикум - Обврзници 26.10.2020 23.10.2020 153,0291 153,0291 153,0291
КБ Публикум Паричен 26.10.2020 23.10.2020 129,3789 129,3789 129,3789
Генерали Кеш Депозит 26.10.2020 23.10.2020 122,4633 122,4633 122,4633
Илирика Кеш Фонд 26.10.2020 23.10.2020 1.204,7734 1.204,7734 1.204,7734
Генерали Топ Брендови 26.10.2020 23.10.2020 133,6672 133,6672 133,6672
ВФП Премиум Инвест 26.10.2020 23.10.2020 111,8892 111,8892 111,8892
ВФП Кеш Депозит 26.10.2020 23.10.2020 111,5536 111,5536 111,5536
ВФП 100% БОНД 26.10.2020 23.10.2020 113,9859 113,9859 113,9859
КБ Публикум-МБИ 10 26.10.2020 23.10.2020 185,2014 185,2014 185,2014
Граве Глобал 26.10.2020 23.10.2020 104,1592 104,1592 104,1592
Илирика Југоисточна Европа 26.10.2020 22.10.2020 52,4326 52,4326 52,4326
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.10.2020 22.10.2020 71,6478 71,6478 71,6478
Иново Статус Акции 26.10.2020 22.10.2020 35,0449 35,0449 35,0449
Генерали БРИК 26.10.2020 22.10.2020 141,2704 141,2704 141,2704
Генерали Нова ЕУ 26.10.2020 22.10.2020 108,2960 108,2960 108,2960
КБ Публикум - Балансиран 26.10.2020 22.10.2020 163,7840 163,7840 163,7840
КБ Публикум - Обврзници 26.10.2020 22.10.2020 152,8519 152,8519 152,8519
КБ Публикум Паричен 26.10.2020 22.10.2020 129,3739 129,3739 129,3739
Генерали Кеш Депозит 26.10.2020 22.10.2020 122,4596 122,4596 122,4596
Илирика Кеш Фонд 26.10.2020 22.10.2020 1.204,7347 1.204,7347 1.204,7347
Генерали Топ Брендови 26.10.2020 22.10.2020 133,2857 133,2857 133,2857
ВФП Премиум Инвест 26.10.2020 22.10.2020 111,1345 111,1345 111,1345
ВФП Кеш Депозит 26.10.2020 22.10.2020 111,5496 111,5496 111,5496
ВФП 100% БОНД 26.10.2020 22.10.2020 113,8480 113,8480 113,8480
КБ Публикум-МБИ 10 26.10.2020 22.10.2020 185,2090 185,2090 185,2090
Граве Глобал 26.10.2020 22.10.2020 104,0066 104,0066 104,0066
Илирика Југоисточна Европа 22.10.2020 21.10.2020 52,6482 52,6482 52,6482
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.10.2020 21.10.2020 71,9023 71,9023 71,9023
Иново Статус Акции 22.10.2020 21.10.2020 34,9704 34,9704 34,9704
Генерали БРИК 22.10.2020 21.10.2020 141,1580 141,1580 141,1580
Генерали Нова ЕУ 22.10.2020 21.10.2020 108,1743 108,1743 108,1743
КБ Публикум - Балансиран 22.10.2020 21.10.2020 163,6115 163,6115 163,6115
КБ Публикум - Обврзници 22.10.2020 21.10.2020 152,9606 152,9606 152,9606
КБ Публикум Паричен 22.10.2020 21.10.2020 129,3693 129,3693 129,3693
Генерали Кеш Депозит 22.10.2020 21.10.2020 122,4557 122,4557 122,4557
Илирика Кеш Фонд 22.10.2020 21.10.2020 1.204,6958 1.204,6958 1.204,6958
Генерали Топ Брендови 22.10.2020 21.10.2020 133,5716 133,5716 133,5716
ВФП Премиум Инвест 22.10.2020 21.10.2020 111,2088 111,2088 111,2088
ВФП Кеш Депозит 22.10.2020 21.10.2020 111,5460 111,5460 111,5460
ВФП 100% БОНД 22.10.2020 21.10.2020 113,9645 113,9645 113,9645
КБ Публикум-МБИ 10 22.10.2020 21.10.2020 184,6994 184,6994 184,6994
Граве Глобал 22.10.2020 21.10.2020 104,7176 104,7176 104,7176
Илирика Југоисточна Европа 21.10.2020 20.10.2020 52,5687 52,5687 52,5687
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.10.2020 20.10.2020 71,9565 71,9565 71,9565
Иново Статус Акции 21.10.2020 20.10.2020 35,0531 35,0531 35,0531
Генерали БРИК 21.10.2020 20.10.2020 140,9910 140,9910 140,9910
Генерали Нова ЕУ 21.10.2020 20.10.2020 107,9591 107,9591 107,9591
КБ Публикум - Балансиран 21.10.2020 20.10.2020 163,7975 163,7975 163,7975
КБ Публикум - Обврзници 21.10.2020 20.10.2020 153,0995 153,0995 153,0995
КБ Публикум Паричен 21.10.2020 20.10.2020 129,3646 129,3646 129,3646
Генерали Кеш Депозит 21.10.2020 20.10.2020 122,4519 122,4519 122,4519
Илирика Кеш Фонд 21.10.2020 20.10.2020 1.204,6651 1.204,6651 1.204,6651
Генерали Топ Брендови 21.10.2020 20.10.2020 134,0815 134,0815 134,0815
ВФП Премиум Инвест 21.10.2020 20.10.2020 112,5525 112,5525 112,5525
ВФП Кеш Депозит 21.10.2020 20.10.2020 111,5424 111,5424 111,5424
ВФП 100% БОНД 21.10.2020 20.10.2020 114,0435 114,0435 114,0435
КБ Публикум-МБИ 10 21.10.2020 20.10.2020 185,1102 185,1102 185,1102
Граве Глобал 21.10.2020 20.10.2020 104,8968 104,8968 104,8968
Илирика Југоисточна Европа 20.10.2020 19.10.2020 52,6441 52,6441 52,6441
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.10.2020 19.10.2020 72,0351 72,0351 72,0351
Иново Статус Акции 20.10.2020 19.10.2020 35,1406 35,1406 35,1406
Генерали БРИК 20.10.2020 19.10.2020 140,9939 140,9939 140,9939
Генерали Нова ЕУ 20.10.2020 19.10.2020 108,2081 108,2081 108,2081
КБ Публикум - Балансиран 20.10.2020 19.10.2020 163,9883 163,9883 163,9883
КБ Публикум - Обврзници 20.10.2020 19.10.2020 153,4875 153,4875 153,4875
КБ Публикум Паричен 20.10.2020 19.10.2020 129,3599 129,3599 129,3599
Генерали Кеш Депозит 20.10.2020 19.10.2020 122,4480 122,4480 122,4480
Илирика Кеш Фонд 20.10.2020 19.10.2020 1.204,6301 1.204,6301 1.204,6301
Генерали Топ Брендови 20.10.2020 19.10.2020 134,0696 134,0696 134,0696
ВФП Премиум Инвест 20.10.2020 19.10.2020 112,8604 112,8604 112,8604
ВФП Кеш Депозит 20.10.2020 19.10.2020 111,5387 111,5387 111,5387
ВФП 100% БОНД 20.10.2020 19.10.2020 114,1978 114,1978 114,1978
КБ Публикум-МБИ 10 20.10.2020 19.10.2020 185,1652 185,1652 185,1652
Граве Глобал 20.10.2020 19.10.2020 105,5337 105,5337 105,5337
Илирика Југоисточна Европа 19.10.2020 18.10.2020 52,7786 52,7786 52,7786
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.10.2020 18.10.2020 72,5134 72,5134 72,5134
Иново Статус Акции 19.10.2020 18.10.2020 35,2084 35,2084 35,2084
Генерали БРИК 19.10.2020 18.10.2020 140,2864 140,2864 140,2864
Генерали Нова ЕУ 19.10.2020 18.10.2020 108,4962 108,4962 108,4962
КБ Публикум - Балансиран 19.10.2020 18.10.2020 163,9826 163,9826 163,9826
КБ Публикум - Обврзници 19.10.2020 18.10.2020 153,4567 153,4567 153,4567
КБ Публикум Паричен 19.10.2020 18.10.2020 129,3547 129,3547 129,3547
Генерали Кеш Депозит 19.10.2020 18.10.2020 122,4434 122,4434 122,4434
Илирика Кеш Фонд 19.10.2020 18.10.2020 1.204,5935 1.204,5935 1.204,5935
Генерали Топ Брендови 19.10.2020 18.10.2020 135,1973 135,1973 135,1973
ВФП Премиум Инвест 19.10.2020 18.10.2020 113,4083 113,4083 113,4083
ВФП Кеш Депозит 19.10.2020 18.10.2020 111,5345 111,5345 111,5345
ВФП 100% БОНД 19.10.2020 18.10.2020 114,1666 114,1666 114,1666
КБ Публикум-МБИ 10 19.10.2020 18.10.2020 185,1222 185,1222 185,1222
Граве Глобал 19.10.2020 18.10.2020 105,9394 105,9394 105,9394
Илирика Југоисточна Европа 19.10.2020 17.10.2020 52,7838 52,7838 52,7838
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.10.2020 17.10.2020 72,5205 72,5205 72,5205
Иново Статус Акции 19.10.2020 17.10.2020 35,2103 35,2103 35,2103
Генерали БРИК 19.10.2020 17.10.2020 140,2987 140,2987 140,2987
Генерали Нова ЕУ 19.10.2020 17.10.2020 108,5059 108,5059 108,5059
КБ Публикум - Балансиран 19.10.2020 17.10.2020 163,9841 163,9841 163,9841
КБ Публикум - Обврзници 19.10.2020 17.10.2020 153,4476 153,4476 153,4476
КБ Публикум Паричен 19.10.2020 17.10.2020 129,3503 129,3503 129,3503
Генерали Кеш Депозит 19.10.2020 17.10.2020 122,4405 122,4405 122,4405
Илирика Кеш Фонд 19.10.2020 17.10.2020 1.204,5582 1.204,5582 1.204,5582
Генерали Топ Брендови 19.10.2020 17.10.2020 135,1973 135,1973 135,1973
ВФП Премиум Инвест 19.10.2020 17.10.2020 113,4155 113,4155 113,4155
ВФП Кеш Депозит 19.10.2020 17.10.2020 111,5311 111,5311 111,5311
ВФП 100% БОНД 19.10.2020 17.10.2020 114,1606 114,1606 114,1606
КБ Публикум-МБИ 10 19.10.2020 17.10.2020 185,1298 185,1298 185,1298
Граве Глобал 19.10.2020 17.10.2020 105,9464 105,9464 105,9464
Илирика Југоисточна Европа 19.10.2020 16.10.2020 52,7890 52,7890 52,7890
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.10.2020 16.10.2020 72,6626 72,6626 72,6626
Иново Статус Акции 19.10.2020 16.10.2020 35,2121 35,2121 35,2121
Генерали БРИК 19.10.2020 16.10.2020 140,6134 140,6134 140,6134
Генерали Нова ЕУ 19.10.2020 16.10.2020 108,5160 108,5160 108,5160
КБ Публикум - Балансиран 19.10.2020 16.10.2020 164,0630 164,0630 164,0630
КБ Публикум - Обврзници 19.10.2020 16.10.2020 153,5615 153,5615 153,5615
КБ Публикум Паричен 19.10.2020 16.10.2020 129,3457 129,3457 129,3457
Генерали Кеш Депозит 19.10.2020 16.10.2020 122,4372 122,4372 122,4372
Илирика Кеш Фонд 19.10.2020 16.10.2020 1.204,5220 1.204,5220 1.204,5220
Генерали Топ Брендови 19.10.2020 16.10.2020 135,4375 135,4375 135,4375
ВФП Премиум Инвест 19.10.2020 16.10.2020 113,6032 113,6032 113,6032
ВФП Кеш Депозит 19.10.2020 16.10.2020 111,5277 111,5277 111,5277
ВФП 100% БОНД 19.10.2020 16.10.2020 114,2568 114,2568 114,2568
КБ Публикум-МБИ 10 19.10.2020 16.10.2020 185,1375 185,1375 185,1375
Граве Глобал 19.10.2020 16.10.2020 105,9531 105,9531 105,9531
Илирика Југоисточна Европа 16.10.2020 15.10.2020 52,7025 52,7025 52,7025
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.10.2020 15.10.2020 72,4013 72,4013 72,4013
Иново Статус Акции 16.10.2020 15.10.2020 35,2251 35,2251 35,2251
Генерали БРИК 16.10.2020 15.10.2020 140,4134 140,4134 140,4134
Генерали Нова ЕУ 16.10.2020 15.10.2020 108,2473 108,2473 108,2473
КБ Публикум - Балансиран 16.10.2020 15.10.2020 163,6520 163,6520 163,6520
КБ Публикум - Обврзници 16.10.2020 15.10.2020 153,3345 153,3345 153,3345
КБ Публикум Паричен 16.10.2020 15.10.2020 129,3407 129,3407 129,3407
Генерали Кеш Депозит 16.10.2020 15.10.2020 122,4333 122,4333 122,4333
Илирика Кеш Фонд 16.10.2020 15.10.2020 1.204,4805 1.204,4805 1.204,4805
Генерали Топ Брендови 16.10.2020 15.10.2020 134,5762 134,5762 134,5762
ВФП Премиум Инвест 16.10.2020 15.10.2020 112,2090 112,2090 112,2090
ВФП Кеш Депозит 16.10.2020 15.10.2020 111,5237 111,5237 111,5237
ВФП 100% БОНД 16.10.2020 15.10.2020 114,0288 114,0288 114,0288
КБ Публикум-МБИ 10 16.10.2020 15.10.2020 185,3674 185,3674 185,3674
Граве Глобал 16.10.2020 15.10.2020 106,3686 106,3686 106,3686
Илирика Југоисточна Европа 15.10.2020 14.10.2020 52,8228 52,8228 52,8228
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.10.2020 14.10.2020 72,5297 72,5297 72,5297
Иново Статус Акции 15.10.2020 14.10.2020 35,3120 35,3120 35,3120
Генерали БРИК 15.10.2020 14.10.2020 142,0070 142,0070 142,0070
Генерали Нова ЕУ 15.10.2020 14.10.2020 108,4257 108,4257 108,4257
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2020 14.10.2020 164,1733 164,1733 164,1733
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2020 14.10.2020 153,2471 153,2471 153,2471
КБ Публикум Паричен 15.10.2020 14.10.2020 129,3362 129,3362 129,3362
Генерали Кеш Депозит 15.10.2020 14.10.2020 122,4297 122,4297 122,4297
Илирика Кеш Фонд 15.10.2020 14.10.2020 1.204,4486 1.204,4486 1.204,4486
Генерали Топ Брендови 15.10.2020 14.10.2020 135,6022 135,6022 135,6022
ВФП Премиум Инвест 15.10.2020 14.10.2020 113,9625 113,9625 113,9625
ВФП Кеш Депозит 15.10.2020 14.10.2020 111,5204 111,5204 111,5204
ВФП 100% БОНД 15.10.2020 14.10.2020 114,1528 114,1528 114,1528
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2020 14.10.2020 186,3088 186,3088 186,3088
Граве Глобал 15.10.2020 14.10.2020 106,6281 106,6281 106,6281
Илирика Југоисточна Европа 14.10.2020 13.10.2020 52,6214 52,6214 52,6214
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.10.2020 13.10.2020 72,6164 72,6164 72,6164
Иново Статус Акции 14.10.2020 13.10.2020 35,3044 35,3044 35,3044
Генерали БРИК 14.10.2020 13.10.2020 141,2684 141,2684 141,2684
Генерали Нова ЕУ 14.10.2020 13.10.2020 107,8339 107,8339 107,8339
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2020 13.10.2020 163,8689 163,8689 163,8689
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2020 13.10.2020 152,6901 152,6901 152,6901
КБ Публикум Паричен 14.10.2020 13.10.2020 129,3317 129,3317 129,3317
Генерали Кеш Депозит 14.10.2020 13.10.2020 122,4261 122,4261 122,4261
Илирика Кеш Фонд 14.10.2020 13.10.2020 1.204,4072 1.204,4072 1.204,4072
Генерали Топ Брендови 14.10.2020 13.10.2020 135,9805 135,9805 135,9805
ВФП Премиум Инвест 14.10.2020 13.10.2020 114,3522 114,3522 114,3522
ВФП Кеш Депозит 14.10.2020 13.10.2020 111,5170 111,5170 111,5170
ВФП 100% БОНД 14.10.2020 13.10.2020 114,1501 114,1501 114,1501
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2020 13.10.2020 186,3409 186,3409 186,3409
Граве Глобал 14.10.2020 13.10.2020 107,0227 107,0227 107,0227
Илирика Југоисточна Европа 13.10.2020 12.10.2020 53,1554 53,1554 53,1554
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.10.2020 12.10.2020 73,2202 73,2202 73,2202
Иново Статус Акции 13.10.2020 12.10.2020 35,3942 35,3942 35,3942
Генерали БРИК 13.10.2020 12.10.2020 141,5049 141,5049 141,5049
Генерали Нова ЕУ 13.10.2020 12.10.2020 108,1163 108,1163 108,1163
КБ Публикум - Балансиран 13.10.2020 12.10.2020 164,5304 164,5304 164,5304
КБ Публикум - Обврзници 13.10.2020 12.10.2020 153,3654 153,3654 153,3654
КБ Публикум Паричен 13.10.2020 12.10.2020 129,3282 129,3282 129,3282
Генерали Кеш Депозит 13.10.2020 12.10.2020 122,4214 122,4214 122,4214
Илирика Кеш Фонд 13.10.2020 12.10.2020 1.204,3557 1.204,3557 1.204,3557
Генерали Топ Брендови 13.10.2020 12.10.2020 136,3203 136,3203 136,3203
ВФП Премиум Инвест 13.10.2020 12.10.2020 114,9933 114,9933 114,9933
ВФП Кеш Депозит 13.10.2020 12.10.2020 111,5137 111,5137 111,5137
ВФП 100% БОНД 13.10.2020 12.10.2020 114,0944 114,0944 114,0944
КБ Публикум-МБИ 10 13.10.2020 12.10.2020 188,3001 188,3001 188,3001
Граве Глобал 13.10.2020 12.10.2020 106,2326 106,2326 106,2326
Илирика Југоисточна Европа 13.10.2020 11.10.2020 53,1837 53,1837 53,1837
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.10.2020 11.10.2020 72,7068 72,7068 72,7068
Иново Статус Акции 13.10.2020 11.10.2020 35,4425 35,4425 35,4425
Генерали БРИК 13.10.2020 11.10.2020 140,8326 140,8326 140,8326
Генерали Нова ЕУ 13.10.2020 11.10.2020 108,4262 108,4262 108,4262
КБ Публикум - Балансиран 13.10.2020 11.10.2020 164,3885 164,3885 164,3885
КБ Публикум - Обврзници 13.10.2020 11.10.2020 153,3185 153,3185 153,3185
КБ Публикум Паричен 13.10.2020 11.10.2020 129,3237 129,3237 129,3237
Генерали Кеш Депозит 13.10.2020 11.10.2020 122,4182 122,4182 122,4182
Илирика Кеш Фонд 13.10.2020 11.10.2020 1.204,3203 1.204,3203 1.204,3203
Генерали Топ Брендови 13.10.2020 11.10.2020 135,0680 135,0680 135,0680
ВФП Премиум Инвест 13.10.2020 11.10.2020 114,0785 114,0785 114,0785
ВФП Кеш Депозит 13.10.2020 11.10.2020 111,5103 111,5103 111,5103
ВФП 100% БОНД 13.10.2020 11.10.2020 114,0357 114,0357 114,0357
КБ Публикум-МБИ 10 13.10.2020 11.10.2020 188,3078 188,3078 188,3078
Граве Глобал 13.10.2020 11.10.2020 105,4121 105,4121 105,4121
Илирика Југоисточна Европа 13.10.2020 10.10.2020 53,1889 53,1889 53,1889
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.10.2020 10.10.2020 72,7138 72,7138 72,7138
Иново Статус Акции 13.10.2020 10.10.2020 35,4443 35,4443 35,4443
Генерали БРИК 13.10.2020 10.10.2020 140,8450 140,8450 140,8450
Генерали Нова ЕУ 13.10.2020 10.10.2020 108,4358 108,4358 108,4358
КБ Публикум - Балансиран 13.10.2020 10.10.2020 164,3900 164,3900 164,3900
КБ Публикум - Обврзници 13.10.2020 10.10.2020 153,3094 153,3094 153,3094
КБ Публикум Паричен 13.10.2020 10.10.2020 129,3192 129,3192 129,3192
Генерали Кеш Депозит 13.10.2020 10.10.2020 122,4150 122,4150 122,4150
Илирика Кеш Фонд 13.10.2020 10.10.2020 1.204,2850 1.204,2850 1.204,2850
Генерали Топ Брендови 13.10.2020 10.10.2020 135,0795 135,0795 135,0795
ВФП Премиум Инвест 13.10.2020 10.10.2020 114,0858 114,0858 114,0858
ВФП Кеш Депозит 13.10.2020 10.10.2020 111,5070 111,5070 111,5070
ВФП 100% БОНД 13.10.2020 10.10.2020 114,0297 114,0297 114,0297
КБ Публикум-МБИ 10 13.10.2020 10.10.2020 188,3156 188,3156 188,3156
Граве Глобал 13.10.2020 10.10.2020 105,4191 105,4191 105,4191
Илирика Југоисточна Европа 13.10.2020 09.10.2020 53,2005 53,2005 53,2005
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.10.2020 09.10.2020 72,8048 72,8048 72,8048
Иново Статус Акции 13.10.2020 09.10.2020 35,4461 35,4461 35,4461
Генерали БРИК 13.10.2020 09.10.2020 141,0680 141,0680 141,0680
Генерали Нова ЕУ 13.10.2020 09.10.2020 108,4763 108,4763 108,4763
КБ Публикум - Балансиран 13.10.2020 09.10.2020 164,4455 164,4455 164,4455
КБ Публикум - Обврзници 13.10.2020 09.10.2020 153,3853 153,3853 153,3853
КБ Публикум Паричен 13.10.2020 09.10.2020 129,3150 129,3150 129,3150
Генерали Кеш Депозит 13.10.2020 09.10.2020 122,4118 122,4118 122,4118
Илирика Кеш Фонд 13.10.2020 09.10.2020 1.204,2496 1.204,2496 1.204,2496
Генерали Топ Брендови 13.10.2020 09.10.2020 135,2035 135,2035 135,2035
ВФП Премиум Инвест 13.10.2020 09.10.2020 114,1642 114,1642 114,1642
ВФП Кеш Депозит 13.10.2020 09.10.2020 111,5036 111,5036 111,5036
ВФП 100% БОНД 13.10.2020 09.10.2020 114,0860 114,0860 114,0860
КБ Публикум-МБИ 10 13.10.2020 09.10.2020 188,3234 188,3234 188,3234
Граве Глобал 13.10.2020 09.10.2020 105,4260 105,4260 105,4260
Илирика Југоисточна Европа 09.10.2020 08.10.2020 53,4035 53,4035 53,4035
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.10.2020 08.10.2020 72,6526 72,6526 72,6526
Иново Статус Акции 09.10.2020 08.10.2020 35,2999 35,2999 35,2999
Генерали БРИК 09.10.2020 08.10.2020 140,5723 140,5723 140,5723
Генерали Нова ЕУ 09.10.2020 08.10.2020 108,5172 108,5172 108,5172
КБ Публикум - Балансиран 09.10.2020 08.10.2020 164,4692 164,4692 164,4692
КБ Публикум - Обврзници 09.10.2020 08.10.2020 153,2677 153,2677 153,2677
КБ Публикум Паричен 09.10.2020 08.10.2020 129,3100 129,3100 129,3100
Генерали Кеш Депозит 09.10.2020 08.10.2020 122,4092 122,4092 122,4092
Илирика Кеш Фонд 09.10.2020 08.10.2020 1.204,2133 1.204,2133 1.204,2133
Генерали Топ Брендови 09.10.2020 08.10.2020 134,6146 134,6146 134,6146
ВФП Премиум Инвест 09.10.2020 08.10.2020 113,3152 113,3152 113,3152
ВФП Кеш Депозит 09.10.2020 08.10.2020 111,4998 111,4998 111,4998
ВФП 100% БОНД 09.10.2020 08.10.2020 113,8611 113,8611 113,8611
КБ Публикум-МБИ 10 09.10.2020 08.10.2020 188,9189 188,9189 188,9189
Граве Глобал 09.10.2020 08.10.2020 104,5510 104,5510 104,5510
Илирика Југоисточна Европа 08.10.2020 07.10.2020 53,5962 53,5962 53,5962
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.10.2020 07.10.2020 72,6024 72,6024 72,6024
Иново Статус Акции 08.10.2020 07.10.2020 35,5179 35,5179 35,5179
Генерали БРИК 08.10.2020 07.10.2020 139,5105 139,5105 139,5105
Генерали Нова ЕУ 08.10.2020 07.10.2020 108,5243 108,5243 108,5243
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2020 07.10.2020 164,3639 164,3639 164,3639
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2020 07.10.2020 153,0733 153,0733 153,0733
КБ Публикум Паричен 08.10.2020 07.10.2020 129,3055 129,3055 129,3055
Генерали Кеш Депозит 08.10.2020 07.10.2020 122,4059 122,4059 122,4059
Илирика Кеш Фонд 08.10.2020 07.10.2020 1.204,1750 1.204,1750 1.204,1750
Генерали Топ Брендови 08.10.2020 07.10.2020 133,8624 133,8624 133,8624
ВФП Премиум Инвест 08.10.2020 07.10.2020 112,5175 112,5175 112,5175
ВФП Кеш Депозит 08.10.2020 07.10.2020 111,4963 111,4963 111,4963
ВФП 100% БОНД 08.10.2020 07.10.2020 113,7255 113,7255 113,7255
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2020 07.10.2020 190,2842 190,2842 190,2842
Граве Глобал 08.10.2020 07.10.2020 103,7016 103,7016 103,7016
Илирика Југоисточна Европа 07.10.2020 06.10.2020 53,4225 53,4225 53,4225
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.10.2020 06.10.2020 72,0256 72,0256 72,0256
Иново Статус Акции 07.10.2020 06.10.2020 35,4286 35,4286 35,4286
Генерали БРИК 07.10.2020 06.10.2020 139,0286 139,0286 139,0286
Генерали Нова ЕУ 07.10.2020 06.10.2020 108,7465 108,7465 108,7465
КБ Публикум - Балансиран 07.10.2020 06.10.2020 164,5619 164,5619 164,5619
КБ Публикум - Обврзници 07.10.2020 06.10.2020 153,9985 153,9985 153,9985
КБ Публикум Паричен 07.10.2020 06.10.2020 129,3006 129,3006 129,3006
Генерали Кеш Депозит 07.10.2020 06.10.2020 122,4023 122,4023 122,4023
Илирика Кеш Фонд 07.10.2020 06.10.2020 1.204,1309 1.204,1309 1.204,1309
Генерали Топ Брендови 07.10.2020 06.10.2020 133,2523 133,2523 133,2523
ВФП Премиум Инвест 07.10.2020 06.10.2020 112,1896 112,1896 112,1896
ВФП Кеш Депозит 07.10.2020 06.10.2020 111,4926 111,4926 111,4926
ВФП 100% БОНД 07.10.2020 06.10.2020 113,7063 113,7063 113,7063
КБ Публикум-МБИ 10 07.10.2020 06.10.2020 186,4710 186,4710 186,4710
Граве Глобал 07.10.2020 06.10.2020 104,0215 104,0215 104,0215
Илирика Југоисточна Европа 06.10.2020 05.10.2020 53,8184 53,8184 53,8184
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.10.2020 05.10.2020 72,8666 72,8666 72,8666
Иново Статус Акции 06.10.2020 05.10.2020 35,5483 35,5483 35,5483
Генерали БРИК 06.10.2020 05.10.2020 139,4985 139,4985 139,4985
Генерали Нова ЕУ 06.10.2020 05.10.2020 109,0016 109,0016 109,0016
КБ Публикум - Балансиран 06.10.2020 05.10.2020 164,6613 164,6613 164,6613
КБ Публикум - Обврзници 06.10.2020 05.10.2020 154,1138 154,1138 154,1138
КБ Публикум Паричен 06.10.2020 05.10.2020 129,2957 129,2957 129,2957
Генерали Кеш Депозит 06.10.2020 05.10.2020 122,3988 122,3988 122,3988
Илирика Кеш Фонд 06.10.2020 05.10.2020 1.204,0956 1.204,0956 1.204,0956
Генерали Топ Брендови 06.10.2020 05.10.2020 134,2254 134,2254 134,2254
ВФП Премиум Инвест 06.10.2020 05.10.2020 112,7290 112,7290 112,7290
ВФП Кеш Депозит 06.10.2020 05.10.2020 111,4886 111,4886 111,4886
ВФП 100% БОНД 06.10.2020 05.10.2020 113,6830 113,6830 113,6830
КБ Публикум-МБИ 10 06.10.2020 05.10.2020 187,7895 187,7895 187,7895
Граве Глобал 06.10.2020 05.10.2020 103,0658 103,0658 103,0658
Илирика Југоисточна Европа 05.10.2020 04.10.2020 53,8107 53,8107 53,8107
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.10.2020 04.10.2020 72,6526 72,6526 72,6526
Иново Статус Акции 05.10.2020 04.10.2020 35,5549 35,5549 35,5549
Генерали БРИК 05.10.2020 04.10.2020 138,2130 138,2130 138,2130
Генерали Нова ЕУ 05.10.2020 04.10.2020 108,6454 108,6454 108,6454
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2020 04.10.2020 164,3498 164,3498 164,3498
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2020 04.10.2020 154,0309 154,0309 154,0309
КБ Публикум Паричен 05.10.2020 04.10.2020 129,2904 129,2904 129,2904
Генерали Кеш Депозит 05.10.2020 04.10.2020 122,3946 122,3946 122,3946
Илирика Кеш Фонд 05.10.2020 04.10.2020 1.204,0555 1.204,0555 1.204,0555
Генерали Топ Брендови 05.10.2020 04.10.2020 133,2071 133,2071 133,2071
ВФП Премиум Инвест 05.10.2020 04.10.2020 111,6140 111,6140 111,6140
ВФП Кеш Депозит 05.10.2020 04.10.2020 111,4842 111,4842 111,4842
ВФП 100% БОНД 05.10.2020 04.10.2020 113,5502 113,5502 113,5502
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2020 04.10.2020 188,7163 188,7163 188,7163
Граве Глобал 05.10.2020 04.10.2020 103,1211 103,1211 103,1211
Илирика Југоисточна Европа 05.10.2020 03.10.2020 53,8160 53,8160 53,8160
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.10.2020 03.10.2020 72,6597 72,6597 72,6597
Иново Статус Акции 05.10.2020 03.10.2020 35,5567 35,5567 35,5567
Генерали БРИК 05.10.2020 03.10.2020 138,2252 138,2252 138,2252
Генерали Нова ЕУ 05.10.2020 03.10.2020 108,6551 108,6551 108,6551
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2020 03.10.2020 164,3515 164,3515 164,3515
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2020 03.10.2020 154,0229 154,0229 154,0229
КБ Публикум Паричен 05.10.2020 03.10.2020 129,2859 129,2859 129,2859
Генерали Кеш Депозит 05.10.2020 03.10.2020 122,3914 122,3914 122,3914
Илирика Кеш Фонд 05.10.2020 03.10.2020 1.204,0162 1.204,0162 1.204,0162
Генерали Топ Брендови 05.10.2020 03.10.2020 133,2184 133,2184 133,2184
ВФП Премиум Инвест 05.10.2020 03.10.2020 111,6211 111,6211 111,6211
ВФП Кеш Депозит 05.10.2020 03.10.2020 111,4809 111,4809 111,4809
ВФП 100% БОНД 05.10.2020 03.10.2020 113,5442 113,5442 113,5442
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2020 03.10.2020 188,7241 188,7241 188,7241
Граве Глобал 05.10.2020 03.10.2020 103,1279 103,1279 103,1279
Илирика Југоисточна Европа 05.10.2020 02.10.2020 53,8205 53,8205 53,8205
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.10.2020 02.10.2020 72,6032 72,6032 72,6032
Иново Статус Акции 05.10.2020 02.10.2020 35,5585 35,5585 35,5585
Генерали БРИК 05.10.2020 02.10.2020 138,0868 138,0868 138,0868
Генерали Нова ЕУ 05.10.2020 02.10.2020 108,6610 108,6610 108,6610
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2020 02.10.2020 164,3140 164,3140 164,3140
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2020 02.10.2020 153,9522 153,9522 153,9522
КБ Публикум Паричен 05.10.2020 02.10.2020 129,2814 129,2814 129,2814
Генерали Кеш Депозит 05.10.2020 02.10.2020 122,3882 122,3882 122,3882
Илирика Кеш Фонд 05.10.2020 02.10.2020 1.203,9768 1.203,9768 1.203,9768
Генерали Топ Брендови 05.10.2020 02.10.2020 133,1357 133,1357 133,1357
ВФП Премиум Инвест 05.10.2020 02.10.2020 111,5639 111,5639 111,5639
ВФП Кеш Депозит 05.10.2020 02.10.2020 111,4775 111,4775 111,4775
ВФП 100% БОНД 05.10.2020 02.10.2020 113,5472 113,5472 113,5472
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2020 02.10.2020 188,7318 188,7318 188,7318
Граве Глобал 05.10.2020 02.10.2020 103,1347 103,1347 103,1347
Илирика Југоисточна Европа 02.10.2020 01.10.2020 54,0805 54,0805 54,0805
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.10.2020 01.10.2020 73,1790 73,1790 73,1790
Иново Статус Акции 02.10.2020 01.10.2020 35,7098 35,7098 35,7098
Генерали БРИК 02.10.2020 01.10.2020 139,0024 139,0024 139,0024
Генерали Нова ЕУ 02.10.2020 01.10.2020 109,1725 109,1725 109,1725
КБ Публикум - Балансиран 02.10.2020 01.10.2020 164,6540 164,6540 164,6540
КБ Публикум - Обврзници 02.10.2020 01.10.2020 154,1120 154,1120 154,1120
КБ Публикум Паричен 02.10.2020 01.10.2020 129,2766 129,2766 129,2766
Генерали Кеш Депозит 02.10.2020 01.10.2020 122,3848 122,3848 122,3848
Илирика Кеш Фонд 02.10.2020 01.10.2020 1.203,9363 1.203,9363 1.203,9363
Генерали Топ Брендови 02.10.2020 01.10.2020 133,9254 133,9254 133,9254
ВФП Премиум Инвест 02.10.2020 01.10.2020 111,8917 111,8917 111,8917
ВФП Кеш Депозит 02.10.2020 01.10.2020 111,4739 111,4739 111,4739
ВФП 100% БОНД 02.10.2020 01.10.2020 113,6052 113,6052 113,6052
КБ Публикум-МБИ 10 02.10.2020 01.10.2020 189,7951 189,7951 189,7951
Граве Глобал 02.10.2020 01.10.2020 102,9438 102,9438 102,9438
Илирика Југоисточна Европа 01.10.2020 30.09.2020 53,8747 53,8747 53,8747
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.10.2020 30.09.2020 72,9449 72,9449 72,9449
Иново Статус Акции 01.10.2020 30.09.2020 35,6493 35,6493 35,6493
Генерали БРИК 01.10.2020 30.09.2020 138,6609 138,6609 138,6609
Генерали Нова ЕУ 01.10.2020 30.09.2020 108,9403 108,9403 108,9403
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2020 30.09.2020 164,3085 164,3085 164,3085
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2020 30.09.2020 154,0373 154,0373 154,0373
КБ Публикум Паричен 01.10.2020 30.09.2020 129,2706 129,2706 129,2706
Генерали Кеш Депозит 01.10.2020 30.09.2020 122,3800 122,3800 122,3800
Илирика Кеш Фонд 01.10.2020 30.09.2020 1.203,8978 1.203,8978 1.203,8978
Генерали Топ Брендови 01.10.2020 30.09.2020 133,7082 133,7082 133,7082
ВФП Премиум Инвест 01.10.2020 30.09.2020 111,9621 111,9621 111,9621
ВФП Кеш Депозит 01.10.2020 30.09.2020 111,4699 111,4699 111,4699
ВФП 100% БОНД 01.10.2020 30.09.2020 113,4556 113,4556 113,4556
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2020 30.09.2020 188,4984 188,4984 188,4984
Граве Глобал 01.10.2020 30.09.2020 102,8312 102,8312 102,8312
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.