Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Акции 30.07.2021 29.07.2021 37,1493 37,1493 37,1493
КБ Публикум - Балансиран 30.07.2021 29.07.2021 186,2825 186,2825 186,2825
КБ Публикум - Обврзници 30.07.2021 29.07.2021 158,9761 158,9761 158,9761
КБ Публикум Паричен 30.07.2021 29.07.2021 130,6664 130,6664 130,6664
Генерали Кеш Фонд 30.07.2021 29.07.2021 1.214,4799 1.214,4799 1.214,4799
ВФП Премиум Инвест 30.07.2021 29.07.2021 140,6778 140,6778 140,6778
ВФП Кеш Депозит 30.07.2021 29.07.2021 112,2577 112,2577 112,2577
ВФП 100% БОНД 30.07.2021 29.07.2021 117,4603 117,4603 117,4603
КБ Публикум-МБИ 10 30.07.2021 29.07.2021 221,6887 221,6887 221,6887
Граве Глобал 30.07.2021 29.07.2021 128,6835 128,6835 128,6835
ВФП Дивиденда 30.07.2021 29.07.2021 115,7781 115,7781 115,7781
КБ Публикум - Акции 30.07.2021 29.07.2021 101,0456 101,0456 101,0456
КБ Публикум - Златен фонд 30.07.2021 29.07.2021 96,2274 96,2274 96,2274
Генерали Југоисточна Европа 29.07.2021 28.07.2021 59,0711 59,0711 59,0711
Генерали Глобал- Растечки Пазари 29.07.2021 28.07.2021 75,3898 75,3898 75,3898
Иново Статус Акции 29.07.2021 28.07.2021 37,2227 37,2227 37,2227
Генерали БРИК 29.07.2021 28.07.2021 162,7195 162,7195 162,7195
Генерали Нова ЕУ 29.07.2021 28.07.2021 124,2814 124,2814 124,2814
КБ Публикум - Балансиран 29.07.2021 28.07.2021 185,8963 185,8963 185,8963
КБ Публикум - Обврзници 29.07.2021 28.07.2021 158,9469 158,9469 158,9469
КБ Публикум Паричен 29.07.2021 28.07.2021 130,6675 130,6675 130,6675
Генерали Кеш Депозит 29.07.2021 28.07.2021 123,5798 123,5798 123,5798
Генерали Кеш Фонд 29.07.2021 28.07.2021 1.214,4820 1.214,4820 1.214,4820
Генерали Топ Брендови 29.07.2021 28.07.2021 153,8114 153,8114 153,8114
ВФП Премиум Инвест 29.07.2021 28.07.2021 140,2396 140,2396 140,2396
ВФП Кеш Депозит 29.07.2021 28.07.2021 112,2504 112,2504 112,2504
ВФП 100% БОНД 29.07.2021 28.07.2021 117,3869 117,3869 117,3869
КБ Публикум-МБИ 10 29.07.2021 28.07.2021 220,5909 220,5909 220,5909
Граве Глобал 29.07.2021 28.07.2021 128,3851 128,3851 128,3851
ВФП Дивиденда 29.07.2021 28.07.2021 115,3691 115,3691 115,3691
КБ Публикум - Акции 29.07.2021 28.07.2021 100,4414 100,4414 100,4414
КБ Публикум - Златен фонд 29.07.2021 28.07.2021 94,3832 94,3832 94,3832
Генерали Југоисточна Европа 28.07.2021 27.07.2021 58,8356 58,8356 58,8356
Генерали Глобал- Растечки Пазари 28.07.2021 27.07.2021 74,5123 74,5123 74,5123
Иново Статус Акции 28.07.2021 27.07.2021 37,0814 37,0814 37,0814
Генерали БРИК 28.07.2021 27.07.2021 161,0325 161,0325 161,0325
Генерали Нова ЕУ 28.07.2021 27.07.2021 123,9646 123,9646 123,9646
КБ Публикум - Балансиран 28.07.2021 27.07.2021 185,4531 185,4531 185,4531
КБ Публикум - Обврзници 28.07.2021 27.07.2021 159,0755 159,0755 159,0755
КБ Публикум Паричен 28.07.2021 27.07.2021 130,6668 130,6668 130,6668
Генерали Кеш Депозит 28.07.2021 27.07.2021 123,5782 123,5782 123,5782
Генерали Кеш Фонд 28.07.2021 27.07.2021 1.214,4673 1.214,4673 1.214,4673
Генерали Топ Брендови 28.07.2021 27.07.2021 153,6139 153,6139 153,6139
ВФП Премиум Инвест 28.07.2021 27.07.2021 139,7436 139,7436 139,7436
ВФП Кеш Депозит 28.07.2021 27.07.2021 112,2545 112,2545 112,2545
ВФП 100% БОНД 28.07.2021 27.07.2021 117,4647 117,4647 117,4647
КБ Публикум-МБИ 10 28.07.2021 27.07.2021 220,7260 220,7260 220,7260
Граве Глобал 28.07.2021 27.07.2021 128,7465 128,7465 128,7465
ВФП Дивиденда 28.07.2021 27.07.2021 115,3639 115,3639 115,3639
КБ Публикум - Акции 28.07.2021 27.07.2021 99,8789 99,8789 99,8789
КБ Публикум - Златен фонд 28.07.2021 27.07.2021 93,4856 93,4856 93,4856
Генерали Југоисточна Европа 27.07.2021 26.07.2021 58,7739 58,7739 58,7739
Генерали Глобал- Растечки Пазари 27.07.2021 26.07.2021 75,2796 75,2796 75,2796
Иново Статус Акции 27.07.2021 26.07.2021 37,1841 37,1841 37,1841
Генерали БРИК 27.07.2021 26.07.2021 162,1911 162,1911 162,1911
Генерали Нова ЕУ 27.07.2021 26.07.2021 123,8264 123,8264 123,8264
КБ Публикум - Балансиран 27.07.2021 26.07.2021 185,8400 185,8400 185,8400
КБ Публикум - Обврзници 27.07.2021 26.07.2021 159,1991 159,1991 159,1991
КБ Публикум Паричен 27.07.2021 26.07.2021 130,6637 130,6637 130,6637
Генерали Кеш Депозит 27.07.2021 26.07.2021 123,5751 123,5751 123,5751
Генерали Кеш Фонд 27.07.2021 26.07.2021 1.214,4246 1.214,4246 1.214,4246
Генерали Топ Брендови 27.07.2021 26.07.2021 154,5149 154,5149 154,5149
ВФП Премиум Инвест 27.07.2021 26.07.2021 140,5719 140,5719 140,5719
ВФП Кеш Депозит 27.07.2021 26.07.2021 112,2531 112,2531 112,2531
ВФП 100% БОНД 27.07.2021 26.07.2021 117,5713 117,5713 117,5713
КБ Публикум-МБИ 10 27.07.2021 26.07.2021 220,5381 220,5381 220,5381
Граве Глобал 27.07.2021 26.07.2021 129,1165 129,1165 129,1165
ВФП Дивиденда 27.07.2021 26.07.2021 115,8382 115,8382 115,8382
КБ Публикум - Акции 27.07.2021 26.07.2021 100,1772 100,1772 100,1772
КБ Публикум - Златен фонд 27.07.2021 26.07.2021 93,3819 93,3819 93,3819
Генерали Југоисточна Европа 26.07.2021 25.07.2021 58,7190 58,7190 58,7190
Генерали Глобал- Растечки Пазари 26.07.2021 25.07.2021 76,2195 76,2195 76,2195
Иново Статус Акции 26.07.2021 25.07.2021 37,1637 37,1637 37,1637
Генерали БРИК 26.07.2021 25.07.2021 163,0476 163,0476 163,0476
Генерали Нова ЕУ 26.07.2021 25.07.2021 123,7054 123,7054 123,7054
КБ Публикум - Балансиран 26.07.2021 25.07.2021 185,8256 185,8256 185,8256
КБ Публикум - Обврзници 26.07.2021 25.07.2021 159,1911 159,1911 159,1911
КБ Публикум Паричен 26.07.2021 25.07.2021 130,6586 130,6586 130,6586
Генерали Кеш Депозит 26.07.2021 25.07.2021 123,5706 123,5706 123,5706
Генерали Кеш Фонд 26.07.2021 25.07.2021 1.214,3602 1.214,3602 1.214,3602
Генерали Топ Брендови 26.07.2021 25.07.2021 154,5445 154,5445 154,5445
ВФП Премиум Инвест 26.07.2021 25.07.2021 140,6007 140,6007 140,6007
ВФП Кеш Депозит 26.07.2021 25.07.2021 112,2495 112,2495 112,2495
ВФП 100% БОНД 26.07.2021 25.07.2021 117,5766 117,5766 117,5766
КБ Публикум-МБИ 10 26.07.2021 25.07.2021 220,7215 220,7215 220,7215
Граве Глобал 26.07.2021 25.07.2021 128,3293 128,3293 128,3293
ВФП Дивиденда 26.07.2021 25.07.2021 115,7574 115,7574 115,7574
КБ Публикум - Акции 26.07.2021 25.07.2021 100,1615 100,1615 100,1615
КБ Публикум - Златен фонд 26.07.2021 25.07.2021 92,5391 92,5391 92,5391
Генерали Југоисточна Европа 26.07.2021 24.07.2021 58,7246 58,7246 58,7246
Генерали Глобал- Растечки Пазари 26.07.2021 24.07.2021 76,2268 76,2268 76,2268
Иново Статус Акции 26.07.2021 24.07.2021 37,1658 37,1658 37,1658
Генерали БРИК 26.07.2021 24.07.2021 163,0620 163,0620 163,0620
Генерали Нова ЕУ 26.07.2021 24.07.2021 123,7164 123,7164 123,7164
КБ Публикум - Балансиран 26.07.2021 24.07.2021 185,8297 185,8297 185,8297
КБ Публикум - Обврзници 26.07.2021 24.07.2021 159,1819 159,1819 159,1819
КБ Публикум Паричен 26.07.2021 24.07.2021 130,6542 130,6542 130,6542
Генерали Кеш Депозит 26.07.2021 24.07.2021 123,5668 123,5668 123,5668
Генерали Кеш Фонд 26.07.2021 24.07.2021 1.214,3050 1.214,3050 1.214,3050
Генерали Топ Брендови 26.07.2021 24.07.2021 154,5587 154,5587 154,5587
ВФП Премиум Инвест 26.07.2021 24.07.2021 140,6098 140,6098 140,6098
ВФП Кеш Депозит 26.07.2021 24.07.2021 112,2468 112,2468 112,2468
ВФП 100% БОНД 26.07.2021 24.07.2021 117,5710 117,5710 117,5710
КБ Публикум-МБИ 10 26.07.2021 24.07.2021 220,7305 220,7305 220,7305
Граве Глобал 26.07.2021 24.07.2021 128,3380 128,3380 128,3380
ВФП Дивиденда 26.07.2021 24.07.2021 115,7650 115,7650 115,7650
КБ Публикум - Акции 26.07.2021 24.07.2021 100,1658 100,1658 100,1658
КБ Публикум - Златен фонд 26.07.2021 24.07.2021 92,5449 92,5449 92,5449
Генерали Југоисточна Европа 26.07.2021 23.07.2021 58,7428 58,7428 58,7428
Генерали Глобал- Растечки Пазари 26.07.2021 23.07.2021 76,1972 76,1972 76,1972
Иново Статус Акции 26.07.2021 23.07.2021 37,1692 37,1692 37,1692
Генерали БРИК 26.07.2021 23.07.2021 163,0135 163,0135 163,0135
Генерали Нова ЕУ 26.07.2021 23.07.2021 123,7471 123,7471 123,7471
КБ Публикум - Балансиран 26.07.2021 23.07.2021 185,8191 185,8191 185,8191
КБ Публикум - Обврзници 26.07.2021 23.07.2021 159,1581 159,1581 159,1581
КБ Публикум Паричен 26.07.2021 23.07.2021 130,6511 130,6511 130,6511
Генерали Кеш Депозит 26.07.2021 23.07.2021 123,5643 123,5643 123,5643
Генерали Кеш Фонд 26.07.2021 23.07.2021 1.214,2702 1.214,2702 1.214,2702
Генерали Топ Брендови 26.07.2021 23.07.2021 154,5328 154,5328 154,5328
ВФП Премиум Инвест 26.07.2021 23.07.2021 140,6057 140,6057 140,6057
ВФП Кеш Депозит 26.07.2021 23.07.2021 112,2461 112,2461 112,2461
ВФП 100% БОНД 26.07.2021 23.07.2021 117,5393 117,5393 117,5393
КБ Публикум-МБИ 10 26.07.2021 23.07.2021 220,7401 220,7401 220,7401
Граве Глобал 26.07.2021 23.07.2021 128,3525 128,3525 128,3525
ВФП Дивиденда 26.07.2021 23.07.2021 115,7433 115,7433 115,7433
КБ Публикум - Акции 26.07.2021 23.07.2021 100,1521 100,1521 100,1521
КБ Публикум - Златен фонд 26.07.2021 23.07.2021 92,5081 92,5081 92,5081
Генерали Југоисточна Европа 23.07.2021 22.07.2021 58,5632 58,5632 58,5632
Генерали Глобал- Растечки Пазари 23.07.2021 22.07.2021 76,3774 76,3774 76,3774
Иново Статус Акции 23.07.2021 22.07.2021 37,1360 37,1360 37,1360
Генерали БРИК 23.07.2021 22.07.2021 163,2581 163,2581 163,2581
Генерали Нова ЕУ 23.07.2021 22.07.2021 123,3344 123,3344 123,3344
КБ Публикум - Балансиран 23.07.2021 22.07.2021 185,8360 185,8360 185,8360
КБ Публикум - Обврзници 23.07.2021 22.07.2021 159,1253 159,1253 159,1253
КБ Публикум Паричен 23.07.2021 22.07.2021 130,6439 130,6439 130,6439
Генерали Кеш Депозит 23.07.2021 22.07.2021 123,5591 123,5591 123,5591
Генерали Кеш Фонд 23.07.2021 22.07.2021 1.214,1959 1.214,1959 1.214,1959
Генерали Топ Брендови 23.07.2021 22.07.2021 153,0524 153,0524 153,0524
ВФП Премиум Инвест 23.07.2021 22.07.2021 139,0376 139,0376 139,0376
ВФП Кеш Депозит 23.07.2021 22.07.2021 112,2411 112,2411 112,2411
ВФП 100% БОНД 23.07.2021 22.07.2021 117,5085 117,5085 117,5085
КБ Публикум-МБИ 10 23.07.2021 22.07.2021 220,4187 220,4187 220,4187
Граве Глобал 23.07.2021 22.07.2021 127,5704 127,5704 127,5704
ВФП Дивиденда 23.07.2021 22.07.2021 114,6210 114,6210 114,6210
КБ Публикум - Акции 23.07.2021 22.07.2021 100,1754 100,1754 100,1754
КБ Публикум - Златен фонд 23.07.2021 22.07.2021 93,0819 93,0819 93,0819
Генерали Југоисточна Европа 22.07.2021 21.07.2021 58,4779 58,4779 58,4779
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.07.2021 21.07.2021 76,1545 76,1545 76,1545
Иново Статус Акции 22.07.2021 21.07.2021 37,0973 37,0973 37,0973
Генерали БРИК 22.07.2021 21.07.2021 162,8722 162,8722 162,8722
Генерали Нова ЕУ 22.07.2021 21.07.2021 123,1410 123,1410 123,1410
КБ Публикум - Балансиран 22.07.2021 21.07.2021 186,8006 186,8006 186,8006
КБ Публикум - Обврзници 22.07.2021 21.07.2021 158,9696 158,9696 158,9696
КБ Публикум Паричен 22.07.2021 21.07.2021 130,6388 130,6388 130,6388
Генерали Кеш Депозит 22.07.2021 21.07.2021 123,5553 123,5553 123,5553
Генерали Кеш Фонд 22.07.2021 21.07.2021 1.214,1325 1.214,1325 1.214,1325
Генерали Топ Брендови 22.07.2021 21.07.2021 152,7381 152,7381 152,7381
ВФП Премиум Инвест 22.07.2021 21.07.2021 138,8285 138,8285 138,8285
ВФП Кеш Депозит 22.07.2021 21.07.2021 112,2384 112,2384 112,2384
ВФП 100% БОНД 22.07.2021 21.07.2021 117,4508 117,4508 117,4508
КБ Публикум-МБИ 10 22.07.2021 21.07.2021 221,4464 221,4464 221,4464
Граве Глобал 22.07.2021 21.07.2021 126,2384 126,2384 126,2384
ВФП Дивиденда 22.07.2021 21.07.2021 114,6969 114,6969 114,6969
КБ Публикум - Акции 22.07.2021 21.07.2021 100,1706 100,1706 100,1706
КБ Публикум - Златен фонд 22.07.2021 21.07.2021 93,5333 93,5333 93,5333
Генерали Југоисточна Европа 21.07.2021 20.07.2021 58,4328 58,4328 58,4328
Генерали Глобал- Растечки Пазари 21.07.2021 20.07.2021 75,8219 75,8219 75,8219
Иново Статус Акции 21.07.2021 20.07.2021 37,2635 37,2635 37,2635
Генерали БРИК 21.07.2021 20.07.2021 161,8209 161,8209 161,8209
Генерали Нова ЕУ 21.07.2021 20.07.2021 123,2224 123,2224 123,2224
КБ Публикум - Балансиран 21.07.2021 20.07.2021 186,1111 186,1111 186,1111
КБ Публикум - Обврзници 21.07.2021 20.07.2021 158,9828 158,9828 158,9828
КБ Публикум Паричен 21.07.2021 20.07.2021 130,6460 130,6460 130,6460
Генерали Кеш Депозит 21.07.2021 20.07.2021 123,5592 123,5592 123,5592
Генерали Кеш Фонд 21.07.2021 20.07.2021 1.214,2121 1.214,2121 1.214,2121
Генерали Топ Брендови 21.07.2021 20.07.2021 151,5956 151,5956 151,5956
ВФП Премиум Инвест 21.07.2021 20.07.2021 137,3429 137,3429 137,3429
ВФП Кеш Депозит 21.07.2021 20.07.2021 112,2485 112,2485 112,2485
ВФП 100% БОНД 21.07.2021 20.07.2021 117,4742 117,4742 117,4742
КБ Публикум-МБИ 10 21.07.2021 20.07.2021 222,4248 222,4248 222,4248
Граве Глобал 21.07.2021 20.07.2021 125,3690 125,3690 125,3690
ВФП Дивиденда 21.07.2021 20.07.2021 113,7947 113,7947 113,7947
КБ Публикум - Акции 21.07.2021 20.07.2021 99,5213 99,5213 99,5213
КБ Публикум - Златен фонд 21.07.2021 20.07.2021 92,9921 92,9921 92,9921
Генерали Југоисточна Европа 20.07.2021 19.07.2021 58,4742 58,4742 58,4742
Генерали Глобал- Растечки Пазари 20.07.2021 19.07.2021 75,0694 75,0694 75,0694
Иново Статус Акции 20.07.2021 19.07.2021 37,1582 37,1582 37,1582
Генерали БРИК 20.07.2021 19.07.2021 160,9235 160,9235 160,9235
Генерали Нова ЕУ 20.07.2021 19.07.2021 122,9780 122,9780 122,9780
КБ Публикум - Балансиран 20.07.2021 19.07.2021 185,7032 185,7032 185,7032
КБ Публикум - Обврзници 20.07.2021 19.07.2021 158,8973 158,8973 158,8973
КБ Публикум Паричен 20.07.2021 19.07.2021 130,6535 130,6535 130,6535
Генерали Кеш Депозит 20.07.2021 19.07.2021 123,5628 123,5628 123,5628
Генерали Кеш Фонд 20.07.2021 19.07.2021 1.214,2860 1.214,2860 1.214,2860
Генерали Топ Брендови 20.07.2021 19.07.2021 150,2585 150,2585 150,2585
ВФП Премиум Инвест 20.07.2021 19.07.2021 136,1275 136,1275 136,1275
ВФП Кеш Депозит 20.07.2021 19.07.2021 112,2585 112,2585 112,2585
ВФП 100% БОНД 20.07.2021 19.07.2021 117,4059 117,4059 117,4059
КБ Публикум-МБИ 10 20.07.2021 19.07.2021 222,2354 222,2354 222,2354
Граве Глобал 20.07.2021 19.07.2021 126,3745 126,3745 126,3745
ВФП Дивиденда 20.07.2021 19.07.2021 112,7848 112,7848 112,7848
КБ Публикум - Акции 20.07.2021 19.07.2021 99,0491 99,0491 99,0491
КБ Публикум - Златен фонд 20.07.2021 19.07.2021 92,6219 92,6219 92,6219
Генерали Југоисточна Европа 19.07.2021 18.07.2021 58,9976 58,9976 58,9976
Генерали Глобал- Растечки Пазари 19.07.2021 18.07.2021 76,1308 76,1308 76,1308
Иново Статус Акции 19.07.2021 18.07.2021 37,1476 37,1476 37,1476
Генерали БРИК 19.07.2021 18.07.2021 162,9777 162,9777 162,9777
Генерали Нова ЕУ 19.07.2021 18.07.2021 123,9584 123,9584 123,9584
КБ Публикум - Балансиран 19.07.2021 18.07.2021 186,7514 186,7514 186,7514
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2021 18.07.2021 158,9198 158,9198 158,9198
КБ Публикум Паричен 19.07.2021 18.07.2021 130,6490 130,6490 130,6490
Генерали Кеш Депозит 19.07.2021 18.07.2021 123,5593 123,5593 123,5593
Генерали Кеш Фонд 19.07.2021 18.07.2021 1.214,2394 1.214,2394 1.214,2394
Генерали Топ Брендови 19.07.2021 18.07.2021 152,8946 152,8946 152,8946
ВФП Премиум Инвест 19.07.2021 18.07.2021 139,1522 139,1522 139,1522
ВФП Кеш Депозит 19.07.2021 18.07.2021 112,2565 112,2565 112,2565
ВФП 100% БОНД 19.07.2021 18.07.2021 117,4478 117,4478 117,4478
КБ Публикум-МБИ 10 19.07.2021 18.07.2021 221,6858 221,6858 221,6858
Граве Глобал 19.07.2021 18.07.2021 127,4983 127,4983 127,4983
ВФП Дивиденда 19.07.2021 18.07.2021 114,5651 114,5651 114,5651
КБ Публикум - Акции 19.07.2021 18.07.2021 100,0452 100,0452 100,0452
КБ Публикум - Златен фонд 19.07.2021 18.07.2021 94,1371 94,1371 94,1371
Генерали Југоисточна Европа 19.07.2021 17.07.2021 59,0031 59,0031 59,0031
Генерали Глобал- Растечки Пазари 19.07.2021 17.07.2021 76,1380 76,1380 76,1380
Иново Статус Акции 19.07.2021 17.07.2021 37,1498 37,1498 37,1498
Генерали БРИК 19.07.2021 17.07.2021 162,9921 162,9921 162,9921
Генерали Нова ЕУ 19.07.2021 17.07.2021 123,9694 123,9694 123,9694
КБ Публикум - Балансиран 19.07.2021 17.07.2021 186,7553 186,7553 186,7553
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2021 17.07.2021 158,9102 158,9102 158,9102
КБ Публикум Паричен 19.07.2021 17.07.2021 130,6438 130,6438 130,6438
Генерали Кеш Депозит 19.07.2021 17.07.2021 123,5549 123,5549 123,5549
Генерали Кеш Фонд 19.07.2021 17.07.2021 1.214,1842 1.214,1842 1.214,1842
Генерали Топ Брендови 19.07.2021 17.07.2021 152,9087 152,9087 152,9087
ВФП Премиум Инвест 19.07.2021 17.07.2021 139,1611 139,1611 139,1611
ВФП Кеш Депозит 19.07.2021 17.07.2021 112,2537 112,2537 112,2537
ВФП 100% БОНД 19.07.2021 17.07.2021 117,4421 117,4421 117,4421
КБ Публикум-МБИ 10 19.07.2021 17.07.2021 221,6948 221,6948 221,6948
Граве Глобал 19.07.2021 17.07.2021 127,5070 127,5070 127,5070
ВФП Дивиденда 19.07.2021 17.07.2021 114,5726 114,5726 114,5726
КБ Публикум - Акции 19.07.2021 17.07.2021 100,0495 100,0495 100,0495
КБ Публикум - Златен фонд 19.07.2021 17.07.2021 94,1430 94,1430 94,1430
Генерали Југоисточна Европа 19.07.2021 16.07.2021 59,0374 59,0374 59,0374
Генерали Глобал- Растечки Пазари 19.07.2021 16.07.2021 76,1329 76,1329 76,1329
Иново Статус Акции 19.07.2021 16.07.2021 37,1585 37,1585 37,1585
Генерали БРИК 19.07.2021 16.07.2021 162,9788 162,9788 162,9788
Генерали Нова ЕУ 19.07.2021 16.07.2021 124,0244 124,0244 124,0244
КБ Публикум - Балансиран 19.07.2021 16.07.2021 186,7723 186,7723 186,7723
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2021 16.07.2021 158,9149 158,9149 158,9149
КБ Публикум Паричен 19.07.2021 16.07.2021 130,6496 130,6496 130,6496
Генерали Кеш Депозит 19.07.2021 16.07.2021 123,5579 123,5579 123,5579
Генерали Кеш Фонд 19.07.2021 16.07.2021 1.214,2423 1.214,2423 1.214,2423
Генерали Топ Брендови 19.07.2021 16.07.2021 152,9424 152,9424 152,9424
ВФП Премиум Инвест 19.07.2021 16.07.2021 139,2220 139,2220 139,2220
ВФП Кеш Депозит 19.07.2021 16.07.2021 112,2624 112,2624 112,2624
ВФП 100% БОНД 19.07.2021 16.07.2021 117,4425 117,4425 117,4425
КБ Публикум-МБИ 10 19.07.2021 16.07.2021 221,7074 221,7074 221,7074
Граве Глобал 19.07.2021 16.07.2021 127,5477 127,5477 127,5477
ВФП Дивиденда 19.07.2021 16.07.2021 114,5848 114,5848 114,5848
КБ Публикум - Акции 19.07.2021 16.07.2021 100,0515 100,0515 100,0515
КБ Публикум - Златен фонд 19.07.2021 16.07.2021 94,1440 94,1440 94,1440
Генерали Југоисточна Европа 16.07.2021 15.07.2021 59,0845 59,0845 59,0845
Генерали Глобал- Растечки Пазари 16.07.2021 15.07.2021 76,7241 76,7241 76,7241
Иново Статус Акции 16.07.2021 15.07.2021 37,1087 37,1087 37,1087
Генерали БРИК 16.07.2021 15.07.2021 164,1340 164,1340 164,1340
Генерали Нова ЕУ 16.07.2021 15.07.2021 124,2490 124,2490 124,2490
КБ Публикум - Балансиран 16.07.2021 15.07.2021 187,2082 187,2082 187,2082
КБ Публикум - Обврзници 16.07.2021 15.07.2021 158,9343 158,9343 158,9343
КБ Публикум Паричен 16.07.2021 15.07.2021 130,6629 130,6629 130,6629
Генерали Кеш Депозит 16.07.2021 15.07.2021 123,5657 123,5657 123,5657
Генерали Кеш Фонд 16.07.2021 15.07.2021 1.214,3762 1.214,3762 1.214,3762
Генерали Топ Брендови 16.07.2021 15.07.2021 153,8087 153,8087 153,8087
ВФП Премиум Инвест 16.07.2021 15.07.2021 139,9117 139,9117 139,9117
ВФП Кеш Депозит 16.07.2021 15.07.2021 112,2779 112,2779 112,2779
ВФП 100% БОНД 16.07.2021 15.07.2021 117,4466 117,4466 117,4466
КБ Публикум-МБИ 10 16.07.2021 15.07.2021 221,4231 221,4231 221,4231
Граве Глобал 16.07.2021 15.07.2021 128,2997 128,2997 128,2997
ВФП Дивиденда 16.07.2021 15.07.2021 115,1155 115,1155 115,1155
КБ Публикум - Акции 16.07.2021 15.07.2021 100,7173 100,7173 100,7173
КБ Публикум - Златен фонд 16.07.2021 15.07.2021 96,5658 96,5658 96,5658
Генерали Југоисточна Европа 15.07.2021 14.07.2021 59,0808 59,0808 59,0808
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.07.2021 14.07.2021 76,7099 76,7099 76,7099
Иново Статус Акции 15.07.2021 14.07.2021 37,2733 37,2733 37,2733
Генерали БРИК 15.07.2021 14.07.2021 164,7067 164,7067 164,7067
Генерали Нова ЕУ 15.07.2021 14.07.2021 124,1656 124,1656 124,1656
КБ Публикум - Балансиран 15.07.2021 14.07.2021 186,9793 186,9793 186,9793
КБ Публикум - Обврзници 15.07.2021 14.07.2021 158,8125 158,8125 158,8125
КБ Публикум Паричен 15.07.2021 14.07.2021 130,6650 130,6650 130,6650
Генерали Кеш Депозит 15.07.2021 14.07.2021 123,5663 123,5663 123,5663
Генерали Кеш Фонд 15.07.2021 14.07.2021 1.214,3968 1.214,3968 1.214,3968
Генерали Топ Брендови 15.07.2021 14.07.2021 154,2428 154,2428 154,2428
ВФП Премиум Инвест 15.07.2021 14.07.2021 140,5909 140,5909 140,5909
ВФП Кеш Депозит 15.07.2021 14.07.2021 112,2824 112,2824 112,2824
ВФП 100% БОНД 15.07.2021 14.07.2021 117,3172 117,3172 117,3172
КБ Публикум-МБИ 10 15.07.2021 14.07.2021 220,5859 220,5859 220,5859
Граве Глобал 15.07.2021 14.07.2021 128,3299 128,3299 128,3299
ВФП Дивиденда 15.07.2021 14.07.2021 115,4072 115,4072 115,4072
КБ Публикум - Акции 15.07.2021 14.07.2021 100,8165 100,8165 100,8165
КБ Публикум - Златен фонд 15.07.2021 14.07.2021 95,7340 95,7340 95,7340
Генерали Југоисточна Европа 14.07.2021 13.07.2021 59,1370 59,1370 59,1370
Генерали Глобал- Растечки Пазари 14.07.2021 13.07.2021 76,3636 76,3636 76,3636
Иново Статус Акции 14.07.2021 13.07.2021 37,3469 37,3469 37,3469
Генерали БРИК 14.07.2021 13.07.2021 164,4725 164,4725 164,4725
Генерали Нова ЕУ 14.07.2021 13.07.2021 124,4153 124,4153 124,4153
КБ Публикум - Балансиран 14.07.2021 13.07.2021 186,5865 186,5865 186,5865
КБ Публикум - Обврзници 14.07.2021 13.07.2021 158,8175 158,8175 158,8175
КБ Публикум Паричен 14.07.2021 13.07.2021 130,6641 130,6641 130,6641
Генерали Кеш Депозит 14.07.2021 13.07.2021 123,5651 123,5651 123,5651
Генерали Кеш Фонд 14.07.2021 13.07.2021 1.214,3878 1.214,3878 1.214,3878
Генерали Топ Брендови 14.07.2021 13.07.2021 153,9417 153,9417 153,9417
ВФП Премиум Инвест 14.07.2021 13.07.2021 140,5469 140,5469 140,5469
ВФП Кеш Депозит 14.07.2021 13.07.2021 112,2840 112,2840 112,2840
ВФП 100% БОНД 14.07.2021 13.07.2021 117,2716 117,2716 117,2716
КБ Публикум-МБИ 10 14.07.2021 13.07.2021 219,8525 219,8525 219,8525
Граве Глобал 14.07.2021 13.07.2021 128,6683 128,6683 128,6683
ВФП Дивиденда 14.07.2021 13.07.2021 115,1379 115,1379 115,1379
КБ Публикум - Акции 14.07.2021 13.07.2021 100,6959 100,6959 100,6959
КБ Публикум - Златен фонд 14.07.2021 13.07.2021 94,6523 94,6523 94,6523
Генерали Југоисточна Европа 13.07.2021 12.07.2021 59,0372 59,0372 59,0372
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.07.2021 12.07.2021 75,8122 75,8122 75,8122
Иново Статус Акции 13.07.2021 12.07.2021 37,3914 37,3914 37,3914
Генерали БРИК 13.07.2021 12.07.2021 163,7236 163,7236 163,7236
Генерали Нова ЕУ 13.07.2021 12.07.2021 124,2994 124,2994 124,2994
КБ Публикум - Балансиран 13.07.2021 12.07.2021 186,4050 186,4050 186,4050
КБ Публикум - Обврзници 13.07.2021 12.07.2021 158,7600 158,7600 158,7600
КБ Публикум Паричен 13.07.2021 12.07.2021 130,6671 130,6671 130,6671
Генерали Кеш Депозит 13.07.2021 12.07.2021 123,5649 123,5649 123,5649
Генерали Кеш Фонд 13.07.2021 12.07.2021 1.214,3972 1.214,3972 1.214,3972
Генерали Топ Брендови 13.07.2021 12.07.2021 153,9249 153,9249 153,9249
ВФП Премиум Инвест 13.07.2021 12.07.2021 140,4943 140,4943 140,4943
ВФП Кеш Депозит 13.07.2021 12.07.2021 112,2847 112,2847 112,2847
ВФП 100% БОНД 13.07.2021 12.07.2021 117,2877 117,2877 117,2877
КБ Публикум-МБИ 10 13.07.2021 12.07.2021 219,7166 219,7166 219,7166
Граве Глобал 13.07.2021 12.07.2021 127,7984 127,7984 127,7984
ВФП Дивиденда 13.07.2021 12.07.2021 115,1062 115,1062 115,1062
КБ Публикум - Акции 13.07.2021 12.07.2021 100,7756 100,7756 100,7756
КБ Публикум - Златен фонд 13.07.2021 12.07.2021 93,7980 93,7980 93,7980
Генерали Југоисточна Европа 12.07.2021 11.07.2021 59,0792 59,0792 59,0792
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.07.2021 11.07.2021 75,7515 75,7515 75,7515
Иново Статус Акции 12.07.2021 11.07.2021 37,4053 37,4053 37,4053
Генерали БРИК 12.07.2021 11.07.2021 163,3648 163,3648 163,3648
Генерали Нова ЕУ 12.07.2021 11.07.2021 124,4099 124,4099 124,4099
КБ Публикум - Балансиран 12.07.2021 11.07.2021 186,4279 186,4279 186,4279
КБ Публикум - Обврзници 12.07.2021 11.07.2021 158,7418 158,7418 158,7418
КБ Публикум Паричен 12.07.2021 11.07.2021 130,6633 130,6633 130,6633
Генерали Кеш Депозит 12.07.2021 11.07.2021 123,5623 123,5623 123,5623
Генерали Кеш Фонд 12.07.2021 11.07.2021 1.214,3568 1.214,3568 1.214,3568
Генерали Топ Брендови 12.07.2021 11.07.2021 153,2408 153,2408 153,2408
ВФП Премиум Инвест 12.07.2021 11.07.2021 139,8495 139,8495 139,8495
ВФП Кеш Депозит 12.07.2021 11.07.2021 112,2869 112,2869 112,2869
ВФП 100% БОНД 12.07.2021 11.07.2021 117,2787 117,2787 117,2787
КБ Публикум-МБИ 10 12.07.2021 11.07.2021 220,1099 220,1099 220,1099
Граве Глобал 12.07.2021 11.07.2021 126,6325 126,6325 126,6325
ВФП Дивиденда 12.07.2021 11.07.2021 114,8930 114,8930 114,8930
КБ Публикум - Акции 12.07.2021 11.07.2021 100,6471 100,6471 100,6471
КБ Публикум - Златен фонд 12.07.2021 11.07.2021 94,5460 94,5460 94,5460
Генерали Југоисточна Европа 12.07.2021 10.07.2021 59,0847 59,0847 59,0847
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.07.2021 10.07.2021 75,7587 75,7587 75,7587
Иново Статус Акции 12.07.2021 10.07.2021 37,4074 37,4074 37,4074
Генерали БРИК 12.07.2021 10.07.2021 163,3793 163,3793 163,3793
Генерали Нова ЕУ 12.07.2021 10.07.2021 124,4210 124,4210 124,4210
КБ Публикум - Балансиран 12.07.2021 10.07.2021 186,4316 186,4316 186,4316
КБ Публикум - Обврзници 12.07.2021 10.07.2021 158,7320 158,7320 158,7320
КБ Публикум Паричен 12.07.2021 10.07.2021 130,6582 130,6582 130,6582
Генерали Кеш Депозит 12.07.2021 10.07.2021 123,5579 123,5579 123,5579
Генерали Кеш Фонд 12.07.2021 10.07.2021 1.214,3011 1.214,3011 1.214,3011
Генерали Топ Брендови 12.07.2021 10.07.2021 153,2549 153,2549 153,2549
ВФП Премиум Инвест 12.07.2021 10.07.2021 139,8585 139,8585 139,8585
ВФП Кеш Депозит 12.07.2021 10.07.2021 112,2840 112,2840 112,2840
ВФП 100% БОНД 12.07.2021 10.07.2021 117,2730 117,2730 117,2730
КБ Публикум-МБИ 10 12.07.2021 10.07.2021 220,1189 220,1189 220,1189
Граве Глобал 12.07.2021 10.07.2021 126,6411 126,6411 126,6411
ВФП Дивиденда 12.07.2021 10.07.2021 114,9006 114,9006 114,9006
КБ Публикум - Акции 12.07.2021 10.07.2021 100,6514 100,6514 100,6514
КБ Публикум - Златен фонд 12.07.2021 10.07.2021 94,5519 94,5519 94,5519
Генерали Југоисточна Европа 12.07.2021 09.07.2021 59,1073 59,1073 59,1073
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.07.2021 09.07.2021 75,8820 75,8820 75,8820
Иново Статус Акции 12.07.2021 09.07.2021 37,4156 37,4156 37,4156
Генерали БРИК 12.07.2021 09.07.2021 163,5800 163,5800 163,5800
Генерали Нова ЕУ 12.07.2021 09.07.2021 124,4580 124,4580 124,4580
КБ Публикум - Балансиран 12.07.2021 09.07.2021 186,5182 186,5182 186,5182
КБ Публикум - Обврзници 12.07.2021 09.07.2021 158,7986 158,7986 158,7986
КБ Публикум Паричен 12.07.2021 09.07.2021 130,6627 130,6627 130,6627
Генерали Кеш Депозит 12.07.2021 09.07.2021 123,5598 123,5598 123,5598
Генерали Кеш Фонд 12.07.2021 09.07.2021 1.214,3479 1.214,3479 1.214,3479
Генерали Топ Брендови 12.07.2021 09.07.2021 153,4219 153,4219 153,4219
ВФП Премиум Инвест 12.07.2021 09.07.2021 139,9395 139,9395 139,9395
ВФП Кеш Депозит 12.07.2021 09.07.2021 112,2908 112,2908 112,2908
ВФП 100% БОНД 12.07.2021 09.07.2021 117,2955 117,2955 117,2955
КБ Публикум-МБИ 10 12.07.2021 09.07.2021 220,1311 220,1311 220,1311
Граве Глобал 12.07.2021 09.07.2021 126,6785 126,6785 126,6785
ВФП Дивиденда 12.07.2021 09.07.2021 115,0845 115,0845 115,0845
КБ Публикум - Акции 12.07.2021 09.07.2021 100,7232 100,7232 100,7232
КБ Публикум - Златен фонд 12.07.2021 09.07.2021 94,6455 94,6455 94,6455
Генерали Југоисточна Европа 09.07.2021 08.07.2021 59,2789 59,2789 59,2789
Генерали Глобал- Растечки Пазари 09.07.2021 08.07.2021 75,1303 75,1303 75,1303
Иново Статус Акции 09.07.2021 08.07.2021 37,4355 37,4355 37,4355
Генерали БРИК 09.07.2021 08.07.2021 162,3985 162,3985 162,3985
Генерали Нова ЕУ 09.07.2021 08.07.2021 124,6127 124,6127 124,6127
КБ Публикум - Балансиран 09.07.2021 08.07.2021 185,8470 185,8470 185,8470
КБ Публикум - Обврзници 09.07.2021 08.07.2021 158,9293 158,9293 158,9293
КБ Публикум Паричен 09.07.2021 08.07.2021 130,6875 130,6875 130,6875
Генерали Кеш Депозит 09.07.2021 08.07.2021 123,5753 123,5753 123,5753
Генерали Кеш Фонд 09.07.2021 08.07.2021 1.214,6139 1.214,6139 1.214,6139
Генерали Топ Брендови 09.07.2021 08.07.2021 151,8461 151,8461 151,8461
ВФП Премиум Инвест 09.07.2021 08.07.2021 138,1042 138,1042 138,1042
ВФП Кеш Депозит 09.07.2021 08.07.2021 112,3187 112,3187 112,3187
ВФП 100% БОНД 09.07.2021 08.07.2021 117,4053 117,4053 117,4053
КБ Публикум-МБИ 10 09.07.2021 08.07.2021 220,6621 220,6621 220,6621
Граве Глобал 09.07.2021 08.07.2021 127,7467 127,7467 127,7467
ВФП Дивиденда 09.07.2021 08.07.2021 114,0763 114,0763 114,0763
КБ Публикум - Акции 09.07.2021 08.07.2021 99,9264 99,9264 99,9264
КБ Публикум - Златен фонд 09.07.2021 08.07.2021 93,6495 93,6495 93,6495
Генерали Југоисточна Европа 08.07.2021 07.07.2021 59,3778 59,3778 59,3778
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.07.2021 07.07.2021 75,9026 75,9026 75,9026
Иново Статус Акции 08.07.2021 07.07.2021 37,4347 37,4347 37,4347
Генерали БРИК 08.07.2021 07.07.2021 164,1315 164,1315 164,1315
Генерали Нова ЕУ 08.07.2021 07.07.2021 124,9399 124,9399 124,9399
КБ Публикум - Балансиран 08.07.2021 07.07.2021 186,9268 186,9268 186,9268
КБ Публикум - Обврзници 08.07.2021 07.07.2021 158,9632 158,9632 158,9632
КБ Публикум Паричен 08.07.2021 07.07.2021 130,7114 130,7114 130,7114
Генерали Кеш Депозит 08.07.2021 07.07.2021 123,5894 123,5894 123,5894
Генерали Кеш Фонд 08.07.2021 07.07.2021 1.214,8679 1.214,8679 1.214,8679
Генерали Топ Брендови 08.07.2021 07.07.2021 153,4147 153,4147 153,4147
ВФП Премиум Инвест 08.07.2021 07.07.2021 140,0676 140,0676 140,0676
ВФП Кеш Депозит 08.07.2021 07.07.2021 112,3465 112,3465 112,3465
ВФП 100% БОНД 08.07.2021 07.07.2021 117,5387 117,5387 117,5387
КБ Публикум-МБИ 10 08.07.2021 07.07.2021 219,5545 219,5545 219,5545
Граве Глобал 08.07.2021 07.07.2021 127,9316 127,9316 127,9316
ВФП Дивиденда 08.07.2021 07.07.2021 115,1388 115,1388 115,1388
КБ Публикум - Акции 08.07.2021 07.07.2021 100,7735 100,7735 100,7735
КБ Публикум - Златен фонд 08.07.2021 07.07.2021 95,5675 95,5675 95,5675
Генерали Југоисточна Европа 07.07.2021 06.07.2021 59,2012 59,2012 59,2012
Генерали Глобал- Растечки Пазари 07.07.2021 06.07.2021 75,7710 75,7710 75,7710
Иново Статус Акции 07.07.2021 06.07.2021 37,4300 37,4300 37,4300
Генерали БРИК 07.07.2021 06.07.2021 164,2525 164,2525 164,2525
Генерали Нова ЕУ 07.07.2021 06.07.2021 124,5246 124,5246 124,5246
КБ Публикум - Балансиран 07.07.2021 06.07.2021 186,8805 186,8805 186,8805
КБ Публикум - Обврзници 07.07.2021 06.07.2021 158,9548 158,9548 158,9548
КБ Публикум Паричен 07.07.2021 06.07.2021 130,7076 130,7076 130,7076
Генерали Кеш Депозит 07.07.2021 06.07.2021 123,5862 123,5862 123,5862
Генерали Кеш Фонд 07.07.2021 06.07.2021 1.214,8277 1.214,8277 1.214,8277
Генерали Топ Брендови 07.07.2021 06.07.2021 152,2698 152,2698 152,2698
ВФП Премиум Инвест 07.07.2021 06.07.2021 139,0605 139,0605 139,0605
ВФП Кеш Депозит 07.07.2021 06.07.2021 112,3450 112,3450 112,3450
ВФП 100% БОНД 07.07.2021 06.07.2021 117,4505 117,4505 117,4505
КБ Публикум-МБИ 10 07.07.2021 06.07.2021 219,4005 219,4005 219,4005
Граве Глобал 07.07.2021 06.07.2021 128,0081 128,0081 128,0081
ВФП Дивиденда 07.07.2021 06.07.2021 114,5417 114,5417 114,5417
КБ Публикум - Акции 07.07.2021 06.07.2021 100,7951 100,7951 100,7951
КБ Публикум - Златен фонд 07.07.2021 06.07.2021 95,1906 95,1906 95,1906
Генерали Југоисточна Европа 06.07.2021 05.07.2021 59,2479 59,2479 59,2479
Генерали Глобал- Растечки Пазари 06.07.2021 05.07.2021 76,5454 76,5454 76,5454
Иново Статус Акции 06.07.2021 05.07.2021 37,3929 37,3929 37,3929
Генерали БРИК 06.07.2021 05.07.2021 166,3133 166,3133 166,3133
Генерали Нова ЕУ 06.07.2021 05.07.2021 124,8383 124,8383 124,8383
КБ Публикум - Балансиран 06.07.2021 05.07.2021 187,1401 187,1401 187,1401
КБ Публикум - Обврзници 06.07.2021 05.07.2021 159,0162 159,0162 159,0162
КБ Публикум Паричен 06.07.2021 05.07.2021 130,7020 130,7020 130,7020
Генерали Кеш Депозит 06.07.2021 05.07.2021 123,5817 123,5817 123,5817
Генерали Кеш Фонд 06.07.2021 05.07.2021 1.214,7631 1.214,7631 1.214,7631
Генерали Топ Брендови 06.07.2021 05.07.2021 153,0787 153,0787 153,0787
ВФП Премиум Инвест 06.07.2021 05.07.2021 139,9707 139,9707 139,9707
ВФП Кеш Депозит 06.07.2021 05.07.2021 112,3416 112,3416 112,3416
ВФП 100% БОНД 06.07.2021 05.07.2021 117,5648 117,5648 117,5648
КБ Публикум-МБИ 10 06.07.2021 05.07.2021 218,8921 218,8921 218,8921
Граве Глобал 06.07.2021 05.07.2021 127,9675 127,9675 127,9675
ВФП Дивиденда 06.07.2021 05.07.2021 115,1875 115,1875 115,1875
КБ Публикум - Акции 06.07.2021 05.07.2021 101,3989 101,3989 101,3989
КБ Публикум - Златен фонд 06.07.2021 05.07.2021 95,0925 95,0925 95,0925
Генерали Југоисточна Европа 05.07.2021 04.07.2021 59,2782 59,2782 59,2782
Генерали Глобал- Растечки Пазари 05.07.2021 04.07.2021 76,5450 76,5450 76,5450
Иново Статус Акции 05.07.2021 04.07.2021 37,3612 37,3612 37,3612
Генерали БРИК 05.07.2021 04.07.2021 166,1507 166,1507 166,1507
Генерали Нова ЕУ 05.07.2021 04.07.2021 124,7323 124,7323 124,7323
КБ Публикум - Балансиран 05.07.2021 04.07.2021 187,0595 187,0595 187,0595
КБ Публикум - Обврзници 05.07.2021 04.07.2021 159,0173 159,0173 159,0173
КБ Публикум Паричен 05.07.2021 04.07.2021 130,6962 130,6962 130,6962
Генерали Кеш Депозит 05.07.2021 04.07.2021 123,5769 123,5769 123,5769
Генерали Кеш Фонд 05.07.2021 04.07.2021 1.214,6980 1.214,6980 1.214,6980
Генерали Топ Брендови 05.07.2021 04.07.2021 153,0785 153,0785 153,0785
ВФП Премиум Инвест 05.07.2021 04.07.2021 139,7976 139,7976 139,7976
ВФП Кеш Депозит 05.07.2021 04.07.2021 112,3377 112,3377 112,3377
ВФП 100% БОНД 05.07.2021 04.07.2021 117,5541 117,5541 117,5541
КБ Публикум-МБИ 10 05.07.2021 04.07.2021 218,0798 218,0798 218,0798
Граве Глобал 05.07.2021 04.07.2021 127,4544 127,4544 127,4544
ВФП Дивиденда 05.07.2021 04.07.2021 115,1004 115,1004 115,1004
КБ Публикум - Акции 05.07.2021 04.07.2021 101,3220 101,3220 101,3220
КБ Публикум - Златен фонд 05.07.2021 04.07.2021 95,1300 95,1300 95,1300
Генерали Југоисточна Европа 05.07.2021 03.07.2021 59,2837 59,2837 59,2837
Генерали Глобал- Растечки Пазари 05.07.2021 03.07.2021 76,5523 76,5523 76,5523
Иново Статус Акции 05.07.2021 03.07.2021 37,3634 37,3634 37,3634
Генерали БРИК 05.07.2021 03.07.2021 166,1654 166,1654 166,1654
Генерали Нова ЕУ 05.07.2021 03.07.2021 124,7434 124,7434 124,7434
КБ Публикум - Балансиран 05.07.2021 03.07.2021 187,0634 187,0634 187,0634
КБ Публикум - Обврзници 05.07.2021 03.07.2021 159,0077 159,0077 159,0077
КБ Публикум Паричен 05.07.2021 03.07.2021 130,6910 130,6910 130,6910
Генерали Кеш Депозит 05.07.2021 03.07.2021 123,5730 123,5730 123,5730
Генерали Кеш Фонд 05.07.2021 03.07.2021 1.214,6425 1.214,6425 1.214,6425
Генерали Топ Брендови 05.07.2021 03.07.2021 153,0927 153,0927 153,0927
ВФП Премиум Инвест 05.07.2021 03.07.2021 139,8065 139,8065 139,8065
ВФП Кеш Депозит 05.07.2021 03.07.2021 112,3347 112,3347 112,3347
ВФП 100% БОНД 05.07.2021 03.07.2021 117,5480 117,5480 117,5480
КБ Публикум-МБИ 10 05.07.2021 03.07.2021 218,0887 218,0887 218,0887
Граве Глобал 05.07.2021 03.07.2021 127,4627 127,4627 127,4627
ВФП Дивиденда 05.07.2021 03.07.2021 115,1079 115,1079 115,1079
КБ Публикум - Акции 05.07.2021 03.07.2021 101,3263 101,3263 101,3263
КБ Публикум - Златен фонд 05.07.2021 03.07.2021 95,1360 95,1360 95,1360
Генерали Југоисточна Европа 05.07.2021 02.07.2021 59,2877 59,2877 59,2877
Генерали Глобал- Растечки Пазари 05.07.2021 02.07.2021 76,2406 76,2406 76,2406
Иново Статус Акции 05.07.2021 02.07.2021 37,3656 37,3656 37,3656
Генерали БРИК 05.07.2021 02.07.2021 165,6783 165,6783 165,6783
Генерали Нова ЕУ 05.07.2021 02.07.2021 124,7519 124,7519 124,7519
КБ Публикум - Балансиран 05.07.2021 02.07.2021 186,9104 186,9104 186,9104
КБ Публикум - Обврзници 05.07.2021 02.07.2021 158,8321 158,8321 158,8321
КБ Публикум Паричен 05.07.2021 02.07.2021 130,6860 130,6860 130,6860
Генерали Кеш Депозит 05.07.2021 02.07.2021 123,5692 123,5692 123,5692
Генерали Кеш Фонд 05.07.2021 02.07.2021 1.214,5884 1.214,5884 1.214,5884
Генерали Топ Брендови 05.07.2021 02.07.2021 152,6562 152,6562 152,6562
ВФП Премиум Инвест 05.07.2021 02.07.2021 139,5461 139,5461 139,5461
ВФП Кеш Депозит 05.07.2021 02.07.2021 112,3319 112,3319 112,3319
ВФП 100% БОНД 05.07.2021 02.07.2021 117,4189 117,4189 117,4189
КБ Публикум-МБИ 10 05.07.2021 02.07.2021 218,0976 218,0976 218,0976
Граве Глобал 05.07.2021 02.07.2021 127,4713 127,4713 127,4713
ВФП Дивиденда 05.07.2021 02.07.2021 114,6669 114,6669 114,6669
КБ Публикум - Акции 05.07.2021 02.07.2021 101,1644 101,1644 101,1644
КБ Публикум - Златен фонд 05.07.2021 02.07.2021 94,8181 94,8181 94,8181
Генерали Југоисточна Европа 02.07.2021 01.07.2021 59,2706 59,2706 59,2706
Генерали Глобал- Растечки Пазари 02.07.2021 01.07.2021 76,0390 76,0390 76,0390
Иново Статус Акции 02.07.2021 01.07.2021 37,3538 37,3538 37,3538
Генерали БРИК 02.07.2021 01.07.2021 165,4176 165,4176 165,4176
Генерали Нова ЕУ 02.07.2021 01.07.2021 124,7293 124,7293 124,7293
КБ Публикум - Балансиран 02.07.2021 01.07.2021 186,7680 186,7680 186,7680
КБ Публикум - Обврзници 02.07.2021 01.07.2021 158,8237 158,8237 158,8237
КБ Публикум Паричен 02.07.2021 01.07.2021 130,6808 130,6808 130,6808
Генерали Кеш Депозит 02.07.2021 01.07.2021 123,5651 123,5651 123,5651
Генерали Кеш Фонд 02.07.2021 01.07.2021 1.214,5315 1.214,5315 1.214,5315
Генерали Топ Брендови 02.07.2021 01.07.2021 151,9923 151,9923 151,9923
ВФП Премиум Инвест 02.07.2021 01.07.2021 139,2236 139,2236 139,2236
ВФП Кеш Депозит 02.07.2021 01.07.2021 112,3289 112,3289 112,3289
КБ Публикум-МБИ 10 02.07.2021 01.07.2021 217,3642 217,3642 217,3642
Граве Глобал 02.07.2021 01.07.2021 126,8790 126,8790 126,8790
ВФП Дивиденда 02.07.2021 01.07.2021 114,1775 114,1775 114,1775
КБ Публикум - Акции 02.07.2021 01.07.2021 101,2659 101,2659 101,2659
КБ Публикум - Златен фонд 02.07.2021 01.07.2021 94,0638 94,0638 94,0638
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.