Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 17.08.2018 16.08.2018 57,3869 57,3869 57,3869
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.08.2018 16.08.2018 71,3661 71,3661 71,3661
Иново Статус Акции 17.08.2018 16.08.2018 34,6441 34,6441 34,6441
КД БРИК 17.08.2018 16.08.2018 157,5617 157,5617 157,5617
КД Нова ЕУ 17.08.2018 16.08.2018 121,7378 121,7378 121,7378
КБ Публикум - Балансиран 17.08.2018 16.08.2018 153,4728 153,4728 153,4728
КБ Публикум - Обврзници 17.08.2018 16.08.2018 146,4051 146,4051 146,4051
КБ Публикум Паричен 17.08.2018 16.08.2018 124,3338 124,3338 124,3338
КД Кеш Депозит 17.08.2018 16.08.2018 118,2700 118,2700 118,2700
Илирика Кеш Фонд 17.08.2018 16.08.2018 1.162,7052 1.162,7052 1.162,7052
КД Топ Брендови 17.08.2018 16.08.2018 124,2777 124,2777 124,2777
ВФП Премиум Инвест 17.08.2018 16.08.2018 113,4954 113,4954 113,4954
ВФП Кеш Депозит 17.08.2018 16.08.2018 108,3462 108,3462 108,3462
ВФП 100% БОНД 17.08.2018 16.08.2018 105,0484 105,0484 105,0484
КБ Публикум-МБИ 10 17.08.2018 16.08.2018 141,6134 141,6134 141,6134
Илирика Југоисточна Европа 16.08.2018 15.08.2018 57,4984 57,4984 57,4984
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.08.2018 15.08.2018 70,7810 70,7810 70,7810
Иново Статус Акции 16.08.2018 15.08.2018 34,5983 34,5983 34,5983
КД БРИК 16.08.2018 15.08.2018 156,0112 156,0112 156,0112
КД Нова ЕУ 16.08.2018 15.08.2018 121,9628 121,9628 121,9628
КБ Публикум - Балансиран 16.08.2018 15.08.2018 153,3209 153,3209 153,3209
КБ Публикум - Обврзници 16.08.2018 15.08.2018 146,0578 146,0578 146,0578
КБ Публикум Паричен 16.08.2018 15.08.2018 124,3298 124,3298 124,3298
КД Кеш Депозит 16.08.2018 15.08.2018 118,2663 118,2663 118,2663
Илирика Кеш Фонд 16.08.2018 15.08.2018 1.162,6798 1.162,6798 1.162,6798
КД Топ Брендови 16.08.2018 15.08.2018 123,2480 123,2480 123,2480
ВФП Премиум Инвест 16.08.2018 15.08.2018 112,3380 112,3380 112,3380
ВФП Кеш Депозит 16.08.2018 15.08.2018 108,3445 108,3445 108,3445
ВФП 100% БОНД 16.08.2018 15.08.2018 104,8858 104,8858 104,8858
КБ Публикум-МБИ 10 16.08.2018 15.08.2018 141,9895 141,9895 141,9895
Илирика Југоисточна Европа 15.08.2018 14.08.2018 57,4608 57,4608 57,4608
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.08.2018 14.08.2018 71,0083 71,0083 71,0083
Иново Статус Акции 15.08.2018 14.08.2018 34,5888 34,5888 34,5888
КД БРИК 15.08.2018 14.08.2018 158,7243 158,7243 158,7243
КД Нова ЕУ 15.08.2018 14.08.2018 121,7807 121,7807 121,7807
КБ Публикум - Балансиран 15.08.2018 14.08.2018 153,7026 153,7026 153,7026
КБ Публикум - Обврзници 15.08.2018 14.08.2018 146,1669 146,1669 146,1669
КБ Публикум Паричен 15.08.2018 14.08.2018 124,3228 124,3228 124,3228
КД Кеш Депозит 15.08.2018 14.08.2018 118,2604 118,2604 118,2604
Илирика Кеш Фонд 15.08.2018 14.08.2018 1.162,6293 1.162,6293 1.162,6293
КД Топ Брендови 15.08.2018 14.08.2018 124,0465 124,0465 124,0465
ВФП Премиум Инвест 15.08.2018 14.08.2018 113,6443 113,6443 113,6443
ВФП Кеш Депозит 15.08.2018 14.08.2018 108,3393 108,3393 108,3393
ВФП 100% БОНД 15.08.2018 14.08.2018 104,7671 104,7671 104,7671
КБ Публикум-МБИ 10 15.08.2018 14.08.2018 141,2895 141,2895 141,2895
Илирика Југоисточна Европа 14.08.2018 13.08.2018 57,4539 57,4539 57,4539
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.08.2018 13.08.2018 70,5523 70,5523 70,5523
Иново Статус Акции 14.08.2018 13.08.2018 34,5978 34,5978 34,5978
КД БРИК 14.08.2018 13.08.2018 157,2127 157,2127 157,2127
КД Нова ЕУ 14.08.2018 13.08.2018 121,5219 121,5219 121,5219
КБ Публикум - Балансиран 14.08.2018 13.08.2018 153,5380 153,5380 153,5380
КБ Публикум - Обврзници 14.08.2018 13.08.2018 145,7633 145,7633 145,7633
КБ Публикум Паричен 14.08.2018 13.08.2018 124,3144 124,3144 124,3144
КД Кеш Депозит 14.08.2018 13.08.2018 118,2537 118,2537 118,2537
Илирика Кеш Фонд 14.08.2018 13.08.2018 1.162,5405 1.162,5405 1.162,5405
КД Топ Брендови 14.08.2018 13.08.2018 123,7618 123,7618 123,7618
ВФП Премиум Инвест 14.08.2018 13.08.2018 113,3003 113,3003 113,3003
ВФП Кеш Депозит 14.08.2018 13.08.2018 108,3328 108,3328 108,3328
ВФП 100% БОНД 14.08.2018 13.08.2018 104,6758 104,6758 104,6758
КБ Публикум-МБИ 10 14.08.2018 13.08.2018 141,3444 141,3444 141,3444
Илирика Југоисточна Европа 13.08.2018 12.08.2018 57,4331 57,4331 57,4331
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.08.2018 12.08.2018 70,7254 70,7254 70,7254
Иново Статус Акции 13.08.2018 12.08.2018 34,6167 34,6167 34,6167
КД БРИК 13.08.2018 12.08.2018 158,7201 158,7201 158,7201
КД Нова ЕУ 13.08.2018 12.08.2018 122,1417 122,1417 122,1417
КБ Публикум - Балансиран 13.08.2018 12.08.2018 153,7931 153,7931 153,7931
КБ Публикум - Обврзници 13.08.2018 12.08.2018 145,8222 145,8222 145,8222
КБ Публикум Паричен 13.08.2018 12.08.2018 124,3068 124,3068 124,3068
КД Кеш Депозит 13.08.2018 12.08.2018 118,2469 118,2469 118,2469
Илирика Кеш Фонд 13.08.2018 12.08.2018 1.162,4827 1.162,4827 1.162,4827
КД Топ Брендови 13.08.2018 12.08.2018 123,9144 123,9144 123,9144
ВФП Премиум Инвест 13.08.2018 12.08.2018 113,9655 113,9655 113,9655
ВФП Кеш Депозит 13.08.2018 12.08.2018 108,3266 108,3266 108,3266
ВФП 100% БОНД 13.08.2018 12.08.2018 104,7911 104,7911 104,7911
КБ Публикум-МБИ 10 13.08.2018 12.08.2018 141,6196 141,6196 141,6196
Илирика Југоисточна Европа 13.08.2018 11.08.2018 57,4387 57,4387 57,4387
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.08.2018 11.08.2018 70,7323 70,7323 70,7323
Иново Статус Акции 13.08.2018 11.08.2018 34,6181 34,6181 34,6181
КД БРИК 13.08.2018 11.08.2018 158,7340 158,7340 158,7340
КД Нова ЕУ 13.08.2018 11.08.2018 122,1513 122,1513 122,1513
КБ Публикум - Балансиран 13.08.2018 11.08.2018 153,7962 153,7962 153,7962
КБ Публикум - Обврзници 13.08.2018 11.08.2018 145,8129 145,8129 145,8129
КБ Публикум Паричен 13.08.2018 11.08.2018 124,3002 124,3002 124,3002
КД Кеш Депозит 13.08.2018 11.08.2018 118,2416 118,2416 118,2416
Илирика Кеш Фонд 13.08.2018 11.08.2018 1.162,4373 1.162,4373 1.162,4373
КД Топ Брендови 13.08.2018 11.08.2018 123,9239 123,9239 123,9239
ВФП Премиум Инвест 13.08.2018 11.08.2018 113,9729 113,9729 113,9729
ВФП Кеш Депозит 13.08.2018 11.08.2018 108,3222 108,3222 108,3222
ВФП 100% БОНД 13.08.2018 11.08.2018 104,7864 104,7864 104,7864
КБ Публикум-МБИ 10 13.08.2018 11.08.2018 141,6247 141,6247 141,6247
Илирика Југоисточна Европа 13.08.2018 10.08.2018 57,4401 57,4401 57,4401
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.08.2018 10.08.2018 70,2552 70,2552 70,2552
Иново Статус Акции 13.08.2018 10.08.2018 34,6212 34,6212 34,6212
КД БРИК 13.08.2018 10.08.2018 157,4164 157,4164 157,4164
КД Нова ЕУ 13.08.2018 10.08.2018 122,1520 122,1520 122,1520
КБ Публикум - Балансиран 13.08.2018 10.08.2018 153,5440 153,5440 153,5440
КБ Публикум - Обврзници 13.08.2018 10.08.2018 145,2774 145,2774 145,2774
КБ Публикум Паричен 13.08.2018 10.08.2018 124,2950 124,2950 124,2950
КД Кеш Депозит 13.08.2018 10.08.2018 118,2373 118,2373 118,2373
Илирика Кеш Фонд 13.08.2018 10.08.2018 1.162,4022 1.162,4022 1.162,4022
КД Топ Брендови 13.08.2018 10.08.2018 123,2706 123,2706 123,2706
ВФП Премиум Инвест 13.08.2018 10.08.2018 113,4294 113,4294 113,4294
ВФП Кеш Депозит 13.08.2018 10.08.2018 108,3192 108,3192 108,3192
ВФП 100% БОНД 13.08.2018 10.08.2018 104,5811 104,5811 104,5811
КБ Публикум-МБИ 10 13.08.2018 10.08.2018 141,6298 141,6298 141,6298
Илирика Југоисточна Европа 10.08.2018 09.08.2018 57,6476 57,6476 57,6476
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.08.2018 09.08.2018 70,7877 70,7877 70,7877
Иново Статус Акции 10.08.2018 09.08.2018 34,7169 34,7169 34,7169
КД БРИК 10.08.2018 09.08.2018 159,9892 159,9892 159,9892
КД Нова ЕУ 10.08.2018 09.08.2018 122,6509 122,6509 122,6509
КБ Публикум - Балансиран 10.08.2018 09.08.2018 153,9724 153,9724 153,9724
КБ Публикум - Обврзници 10.08.2018 09.08.2018 145,3483 145,3483 145,3483
КБ Публикум Паричен 10.08.2018 09.08.2018 124,2854 124,2854 124,2854
КД Кеш Депозит 10.08.2018 09.08.2018 118,2299 118,2299 118,2299
Илирика Кеш Фонд 10.08.2018 09.08.2018 1.162,3330 1.162,3330 1.162,3330
КД Топ Брендови 10.08.2018 09.08.2018 124,2340 124,2340 124,2340
ВФП Премиум Инвест 10.08.2018 09.08.2018 114,9582 114,9582 114,9582
ВФП Кеш Депозит 10.08.2018 09.08.2018 108,3114 108,3114 108,3114
ВФП 100% БОНД 10.08.2018 09.08.2018 104,9062 104,9062 104,9062
КБ Публикум-МБИ 10 10.08.2018 09.08.2018 141,9198 141,9198 141,9198
Илирика Југоисточна Европа 09.08.2018 08.08.2018 57,7027 57,7027 57,7027
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.08.2018 08.08.2018 70,8301 70,8301 70,8301
Иново Статус Акции 09.08.2018 08.08.2018 34,7480 34,7480 34,7480
КД БРИК 09.08.2018 08.08.2018 159,9579 159,9579 159,9579
КД Нова ЕУ 09.08.2018 08.08.2018 122,8077 122,8077 122,8077
КБ Публикум - Балансиран 09.08.2018 08.08.2018 154,1373 154,1373 154,1373
КБ Публикум - Обврзници 09.08.2018 08.08.2018 145,5483 145,5483 145,5483
КБ Публикум Паричен 09.08.2018 08.08.2018 124,2800 124,2800 124,2800
КД Кеш Депозит 09.08.2018 08.08.2018 118,2245 118,2245 118,2245
Илирика Кеш Фонд 09.08.2018 08.08.2018 1.162,2837 1.162,2837 1.162,2837
КД Топ Брендови 10.08.2018 08.08.2018 124,1723 124,1723 124,1723
ВФП Премиум Инвест 09.08.2018 08.08.2018 115,0877 115,0877 115,0877
ВФП Кеш Депозит 09.08.2018 08.08.2018 108,3077 108,3077 108,3077
ВФП 100% БОНД 09.08.2018 08.08.2018 105,0989 105,0989 105,0989
КБ Публикум-МБИ 10 09.08.2018 08.08.2018 141,8537 141,8537 141,8537
Илирика Југоисточна Европа 08.08.2018 07.08.2018 57,7787 57,7787 57,7787
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.08.2018 07.08.2018 71,0628 71,0628 71,0628
Иново Статус Акции 08.08.2018 07.08.2018 34,7334 34,7334 34,7334
КД БРИК 08.08.2018 07.08.2018 160,7935 160,7935 160,7935
КД Нова ЕУ 08.08.2018 07.08.2018 123,0451 123,0451 123,0451
КБ Публикум - Балансиран 08.08.2018 07.08.2018 154,4750 154,4750 154,4750
КБ Публикум - Обврзници 08.08.2018 07.08.2018 146,1504 146,1504 146,1504
КБ Публикум Паричен 08.08.2018 07.08.2018 124,2734 124,2734 124,2734
КД Кеш Депозит 08.08.2018 07.08.2018 118,2190 118,2190 118,2190
Илирика Кеш Фонд 08.08.2018 07.08.2018 1.162,2371 1.162,2371 1.162,2371
КД Топ Брендови 10.08.2018 07.08.2018 124,4973 124,4973 124,4973
ВФП Премиум Инвест 08.08.2018 07.08.2018 115,4882 115,4882 115,4882
ВФП Кеш Депозит 08.08.2018 07.08.2018 108,3031 108,3031 108,3031
ВФП 100% БОНД 08.08.2018 07.08.2018 105,2537 105,2537 105,2537
КБ Публикум-МБИ 10 08.08.2018 07.08.2018 140,9844 140,9844 140,9844
Илирика Југоисточна Европа 07.08.2018 06.08.2018 57,7447 57,7447 57,7447
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.08.2018 06.08.2018 70,8013 70,8013 70,8013
Иново Статус Акции 07.08.2018 06.08.2018 34,7498 34,7498 34,7498
КД БРИК 07.08.2018 06.08.2018 160,0130 160,0130 160,0130
КД Нова ЕУ 07.08.2018 06.08.2018 122,8856 122,8856 122,8856
КБ Публикум - Балансиран 07.08.2018 06.08.2018 154,4370 154,4370 154,4370
КБ Публикум - Обврзници 07.08.2018 06.08.2018 146,1790 146,1790 146,1790
КБ Публикум Паричен 07.08.2018 06.08.2018 124,2677 124,2677 124,2677
КД Кеш Депозит 07.08.2018 06.08.2018 118,2143 118,2143 118,2143
Илирика Кеш Фонд 07.08.2018 06.08.2018 1.162,2008 1.162,2008 1.162,2008
КД Топ Брендови 10.08.2018 06.08.2018 123,8408 123,8408 123,8408
ВФП Премиум Инвест 07.08.2018 06.08.2018 114,7614 114,7614 114,7614
ВФП Кеш Депозит 07.08.2018 06.08.2018 108,3002 108,3002 108,3002
ВФП 100% БОНД 07.08.2018 06.08.2018 105,1763 105,1763 105,1763
КБ Публикум-МБИ 10 07.08.2018 06.08.2018 140,9498 140,9498 140,9498
Илирика Југоисточна Европа 06.08.2018 05.08.2018 57,7359 57,7359 57,7359
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.08.2018 05.08.2018 70,9691 70,9691 70,9691
Иново Статус Акции 06.08.2018 05.08.2018 34,7402 34,7402 34,7402
КД БРИК 06.08.2018 05.08.2018 160,2898 160,2898 160,2898
КД Нова ЕУ 06.08.2018 05.08.2018 122,5676 122,5676 122,5676
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2018 05.08.2018 154,4890 154,4890 154,4890
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2018 05.08.2018 146,1641 146,1641 146,1641
КБ Публикум Паричен 06.08.2018 05.08.2018 124,2601 124,2601 124,2601
КД Кеш Депозит 06.08.2018 05.08.2018 118,2076 118,2076 118,2076
Илирика Кеш Фонд 06.08.2018 05.08.2018 1.162,1398 1.162,1398 1.162,1398
КД Топ Брендови 06.08.2018 05.08.2018 123,6020 123,6020 123,6020
ВФП Премиум Инвест 06.08.2018 05.08.2018 114,5404 114,5404 114,5404
ВФП Кеш Депозит 06.08.2018 05.08.2018 108,2944 108,2944 108,2944
ВФП 100% БОНД 06.08.2018 05.08.2018 105,1684 105,1684 105,1684
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2018 05.08.2018 141,5577 141,5577 141,5577
Илирика Југоисточна Европа 06.08.2018 04.08.2018 57,7416 57,7416 57,7416
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.08.2018 04.08.2018 70,9761 70,9761 70,9761
Иново Статус Акции 06.08.2018 04.08.2018 34,7415 34,7415 34,7415
КД БРИК 06.08.2018 04.08.2018 160,3040 160,3040 160,3040
КД БРИК 06.08.2018 04.08.2018 160,3040 160,3040 160,3040
КД Нова ЕУ 06.08.2018 04.08.2018 122,5773 122,5773 122,5773
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2018 04.08.2018 154,4922 154,4922 154,4922
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2018 04.08.2018 146,1548 146,1548 146,1548
КБ Публикум Паричен 06.08.2018 04.08.2018 124,2535 124,2535 124,2535
КД Кеш Депозит 06.08.2018 04.08.2018 118,2023 118,2023 118,2023
Илирика Кеш Фонд 06.08.2018 04.08.2018 1.162,0949 1.162,0949 1.162,0949
КД Топ Брендови 06.08.2018 04.08.2018 123,6115 123,6115 123,6115
ВФП Премиум Инвест 06.08.2018 04.08.2018 114,5479 114,5479 114,5479
ВФП Кеш Депозит 06.08.2018 04.08.2018 108,2899 108,2899 108,2899
ВФП 100% БОНД 06.08.2018 04.08.2018 105,1636 105,1636 105,1636
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2018 04.08.2018 141,5628 141,5628 141,5628
Илирика Југоисточна Европа 06.08.2018 03.08.2018 57,7524 57,7524 57,7524
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.08.2018 03.08.2018 70,6107 70,6107 70,6107
Иново Статус Акции 06.08.2018 03.08.2018 34,7428 34,7428 34,7428
КД БРИК 06.08.2018 03.08.2018 159,2334 159,2334 159,2334
КД Нова ЕУ 06.08.2018 03.08.2018 122,6013 122,6013 122,6013
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2018 03.08.2018 154,2861 154,2861 154,2861
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2018 03.08.2018 145,7256 145,7256 145,7256
КБ Публикум Паричен 06.08.2018 03.08.2018 124,2468 124,2468 124,2468
КД Кеш Депозит 06.08.2018 03.08.2018 118,1970 118,1970 118,1970
Илирика Кеш Фонд 06.08.2018 03.08.2018 1.162,0486 1.162,0486 1.162,0486
КД Топ Брендови 06.08.2018 03.08.2018 123,1170 123,1170 123,1170
ВФП Премиум Инвест 06.08.2018 03.08.2018 114,1742 114,1742 114,1742
ВФП Кеш Депозит 06.08.2018 03.08.2018 108,2855 108,2855 108,2855
ВФП 100% БОНД 06.08.2018 03.08.2018 104,9547 104,9547 104,9547
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2018 03.08.2018 141,5680 141,5680 141,5680
Илирика Југоисточна Европа 03.08.2018 02.08.2018 57,8551 57,8551 57,8551
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.08.2018 02.08.2018 70,4482 70,4482 70,4482
Иново Статус Акции 03.08.2018 02.08.2018 34,7720 34,7720 34,7720
КД БРИК 03.08.2018 02.08.2018 158,0579 158,0579 158,0579
КД Нова ЕУ 03.08.2018 02.08.2018 122,5754 122,5754 122,5754
КБ Публикум - Балансиран 03.08.2018 02.08.2018 154,4487 154,4487 154,4487
КБ Публикум - Обврзници 03.08.2018 02.08.2018 145,8738 145,8738 145,8738
КБ Публикум Паричен 03.08.2018 02.08.2018 124,2394 124,2394 124,2394
КД Кеш Депозит 03.08.2018 02.08.2018 118,1906 118,1906 118,1906
Илирика Кеш Фонд 03.08.2018 02.08.2018 1.161,9939 1.161,9939 1.161,9939
КД Топ Брендови 03.08.2018 02.08.2018 122,6948 122,6948 122,6948
ВФП Премиум Инвест 03.08.2018 02.08.2018 113,7725 113,7725 113,7725
ВФП Кеш Депозит 03.08.2018 02.08.2018 108,2800 108,2800 108,2800
ВФП 100% БОНД 03.08.2018 02.08.2018 104,8830 104,8830 104,8830
КБ Публикум-МБИ 10 03.08.2018 02.08.2018 142,2384 142,2384 142,2384
Илирика Југоисточна Европа 03.08.2018 01.08.2018 57,8071 57,8071 57,8071
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.08.2018 01.08.2018 70,1936 70,1936 70,1936
Иново Статус Акции 03.08.2018 01.08.2018 34,7750 34,7750 34,7750
КД БРИК 03.08.2018 01.08.2018 158,9252 158,9252 158,9252
КД Нова ЕУ 03.08.2018 01.08.2018 122,7222 122,7222 122,7222
КБ Публикум - Балансиран 03.08.2018 01.08.2018 154,6476 154,6476 154,6476
КБ Публикум - Обврзници 03.08.2018 01.08.2018 145,7192 145,7192 145,7192
КБ Публикум Паричен 03.08.2018 01.08.2018 124,2322 124,2322 124,2322
КД Кеш Депозит 03.08.2018 01.08.2018 118,1854 118,1854 118,1854
Илирика Кеш Фонд 03.08.2018 01.08.2018 1.161,8937 1.161,8937 1.161,8937
КД Топ Брендови 03.08.2018 01.08.2018 122,7023 122,7023 122,7023
ВФП Премиум Инвест 03.08.2018 01.08.2018 114,4053 114,4053 114,4053
ВФП Кеш Депозит 03.08.2018 01.08.2018 108,2755 108,2755 108,2755
ВФП 100% БОНД 03.08.2018 01.08.2018 104,9742 104,9742 104,9742
КБ Публикум-МБИ 10 03.08.2018 01.08.2018 142,2433 142,2433 142,2433
Илирика Југоисточна Европа 01.08.2018 31.07.2018 57,8604 57,8604 57,8604
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.08.2018 31.07.2018 70,2307 70,2307 70,2307
Иново Статус Акции 01.08.2018 31.07.2018 34,7498 34,7498 34,7498
КД БРИК 01.08.2018 31.07.2018 160,6351 160,6351 160,6351
КД Нова ЕУ 01.08.2018 31.07.2018 122,8955 122,8955 122,8955
КБ Публикум - Балансиран 01.08.2018 31.07.2018 155,1144 155,1144 155,1144
КБ Публикум - Обврзници 01.08.2018 31.07.2018 146,2758 146,2758 146,2758
КБ Публикум Паричен 01.08.2018 31.07.2018 124,2244 124,2244 124,2244
КД Кеш Депозит 01.08.2018 31.07.2018 118,1785 118,1785 118,1785
Илирика Кеш Фонд 01.08.2018 31.07.2018 1.161,7880 1.161,7880 1.161,7880
КД Топ Брендови 01.08.2018 31.07.2018 122,8884 122,8884 122,8884
ВФП Премиум Инвест 01.08.2018 31.07.2018 114,8619 114,8619 114,8619
ВФП Кеш Депозит 01.08.2018 31.07.2018 108,2685 108,2685 108,2685
ВФП 100% БОНД 01.08.2018 31.07.2018 104,8812 104,8812 104,8812
КБ Публикум-МБИ 10 01.08.2018 31.07.2018 142,1871 142,1871 142,1871
Илирика Југоисточна Европа 31.07.2018 30.07.2018 57,7305 57,7305 57,7305
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.07.2018 30.07.2018 70,2977 70,2977 70,2977
Иново Статус Акции 31.07.2018 30.07.2018 34,7793 34,7793 34,7793
КД БРИК 31.07.2018 30.07.2018 161,0317 161,0317 161,0317
КД Нова ЕУ 31.07.2018 30.07.2018 122,6097 122,6097 122,6097
КБ Публикум - Балансиран 31.07.2018 30.07.2018 154,7485 154,7485 154,7485
КБ Публикум - Обврзници 31.07.2018 30.07.2018 146,1829 146,1829 146,1829
КБ Публикум Паричен 31.07.2018 30.07.2018 124,2172 124,2172 124,2172
КД Кеш Депозит 31.07.2018 30.07.2018 118,1726 118,1726 118,1726
Илирика Кеш Фонд 31.07.2018 30.07.2018 1.161,7332 1.161,7332 1.161,7332
КД Топ Брендови 31.07.2018 30.07.2018 122,8317 122,8317 122,8317
ВФП Премиум Инвест 31.07.2018 30.07.2018 114,6559 114,6559 114,6559
ВФП Кеш Депозит 31.07.2018 30.07.2018 108,2634 108,2634 108,2634
ВФП 100% БОНД 31.07.2018 30.07.2018 105,1648 105,1648 105,1648
КБ Публикум-МБИ 10 31.07.2018 30.07.2018 141,6744 141,6744 141,6744
Илирика Југоисточна Европа 30.07.2018 29.07.2018 57,8147 57,8147 57,8147
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.07.2018 29.07.2018 70,3961 70,3961 70,3961
Иново Статус Акции 30.07.2018 29.07.2018 34,7672 34,7672 34,7672
КД БРИК 30.07.2018 29.07.2018 160,7976 160,7976 160,7976
КД Нова ЕУ 30.07.2018 29.07.2018 122,8944 122,8944 122,8944
КБ Публикум - Балансиран 30.07.2018 29.07.2018 154,7659 154,7659 154,7659
КБ Публикум - Обврзници 30.07.2018 29.07.2018 146,1421 146,1421 146,1421
КБ Публикум Паричен 30.07.2018 29.07.2018 124,2098 124,2098 124,2098
КД Кеш Депозит 30.07.2018 29.07.2018 118,1657 118,1657 118,1657
Илирика Кеш Фонд 30.07.2018 29.07.2018 1.161,6701 1.161,6701 1.161,6701
КД Топ Брендови 30.07.2018 29.07.2018 123,1210 123,1210 123,1210
ВФП Премиум Инвест 30.07.2018 29.07.2018 115,0371 115,0371 115,0371
ВФП Кеш Депозит 30.07.2018 29.07.2018 108,2575 108,2575 108,2575
ВФП 100% БОНД 30.07.2018 29.07.2018 105,1796 105,1796 105,1796
КБ Публикум-МБИ 10 30.07.2018 29.07.2018 141,9301 141,9301 141,9301
Илирика Југоисточна Европа 30.07.2018 28.07.2018 57,8203 57,8203 57,8203
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.07.2018 28.07.2018 70,4030 70,4030 70,4030
Иново Статус Акции 30.07.2018 28.07.2018 34,7685 34,7685 34,7685
КД БРИК 30.07.2018 28.07.2018 160,8119 160,8119 160,8119
КД Нова ЕУ 30.07.2018 28.07.2018 122,9041 122,9041 122,9041
КБ Публикум - Балансиран 30.07.2018 28.07.2018 154,7691 154,7691 154,7691
КБ Публикум - Обврзници 30.07.2018 28.07.2018 146,1328 146,1328 146,1328
КБ Публикум Паричен 30.07.2018 28.07.2018 124,2031 124,2031 124,2031
КД Кеш Депозит 30.07.2018 28.07.2018 118,1604 118,1604 118,1604
Илирика Кеш Фонд 30.07.2018 28.07.2018 1.161,6238 1.161,6238 1.161,6238
КД Топ Брендови 30.07.2018 28.07.2018 123,1304 123,1304 123,1304
ВФП Премиум Инвест 30.07.2018 28.07.2018 115,0446 115,0446 115,0446
ВФП Кеш Депозит 30.07.2018 28.07.2018 108,2528 108,2528 108,2528
ВФП 100% БОНД 30.07.2018 28.07.2018 105,1749 105,1749 105,1749
КБ Публикум-МБИ 10 30.07.2018 28.07.2018 141,9348 141,9348 141,9348
Илирика Југоисточна Европа 30.07.2018 27.07.2018 57,8242 57,8242 57,8242
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.07.2018 27.07.2018 70,1074 70,1074 70,1074
Иново Статус Акции 30.07.2018 27.07.2018 34,7698 34,7698 34,7698
КД БРИК 30.07.2018 27.07.2018 159,9007 159,9007 159,9007
КД Нова ЕУ 30.07.2018 27.07.2018 122,9088 122,9088 122,9088
КБ Публикум - Балансиран 30.07.2018 27.07.2018 154,5956 154,5956 154,5956
КБ Публикум - Обврзници 30.07.2018 27.07.2018 145,7698 145,7698 145,7698
КБ Публикум Паричен 30.07.2018 27.07.2018 124,1964 124,1964 124,1964
КД Кеш Депозит 30.07.2018 27.07.2018 118,1551 118,1551 118,1551
Илирика Кеш Фонд 30.07.2018 27.07.2018 1.161,5775 1.161,5775 1.161,5775
КД Топ Брендови 30.07.2018 27.07.2018 122,7338 122,7338 122,7338
ВФП Премиум Инвест 30.07.2018 27.07.2018 114,7602 114,7602 114,7602
ВФП Кеш Депозит 30.07.2018 27.07.2018 108,2483 108,2483 108,2483
ВФП 100% БОНД 30.07.2018 27.07.2018 104,9309 104,9309 104,9309
КБ Публикум-МБИ 10 30.07.2018 27.07.2018 141,9394 141,9394 141,9394
Илирика Југоисточна Европа 27.07.2018 26.07.2018 57,6278 57,6278 57,6278
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.07.2018 26.07.2018 70,3366 70,3366 70,3366
Иново Статус Акции 27.07.2018 26.07.2018 34,7606 34,7606 34,7606
КД БРИК 27.07.2018 26.07.2018 159,1564 159,1564 159,1564
КД Нова ЕУ 27.07.2018 26.07.2018 122,8703 122,8703 122,8703
КБ Публикум - Балансиран 27.07.2018 26.07.2018 154,6562 154,6562 154,6562
КБ Публикум - Обврзници 27.07.2018 26.07.2018 145,7915 145,7915 145,7915
КБ Публикум Паричен 27.07.2018 26.07.2018 124,1880 124,1880 124,1880
КД Кеш Депозит 27.07.2018 26.07.2018 118,1487 118,1487 118,1487
Илирика Кеш Фонд 27.07.2018 26.07.2018 1.161,5122 1.161,5122 1.161,5122
КД Топ Брендови 27.07.2018 26.07.2018 123,3663 123,3663 123,3663
ВФП Премиум Инвест 27.07.2018 26.07.2018 114,6354 114,6354 114,6354
ВФП Кеш Депозит 27.07.2018 26.07.2018 108,2419 108,2419 108,2419
ВФП 100% БОНД 27.07.2018 26.07.2018 104,9572 104,9572 104,9572
КБ Публикум-МБИ 10 27.07.2018 26.07.2018 142,0710 142,0710 142,0710
Илирика Југоисточна Европа 26.07.2018 25.07.2018 57,5257 57,5257 57,5257
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.07.2018 25.07.2018 70,0537 70,0537 70,0537
Иново Статус Акции 26.07.2018 25.07.2018 34,7621 34,7621 34,7621
КД БРИК 26.07.2018 25.07.2018 159,2131 159,2131 159,2131
КД Нова ЕУ 26.07.2018 25.07.2018 123,2085 123,2085 123,2085
КБ Публикум - Балансиран 26.07.2018 25.07.2018 154,3651 154,3651 154,3651
КБ Публикум - Обврзници 26.07.2018 25.07.2018 145,7144 145,7144 145,7144
КБ Публикум Паричен 26.07.2018 25.07.2018 124,1816 124,1816 124,1816
КД Кеш Депозит 26.07.2018 25.07.2018 118,1432 118,1432 118,1432
Илирика Кеш Фонд 26.07.2018 25.07.2018 1.161,4786 1.161,4786 1.161,4786
КД Топ Брендови 26.07.2018 25.07.2018 122,9775 122,9775 122,9775
ВФП Премиум Инвест 26.07.2018 25.07.2018 113,7471 113,7471 113,7471
ВФП Кеш Депозит 26.07.2018 25.07.2018 108,2376 108,2376 108,2376
ВФП 100% БОНД 26.07.2018 25.07.2018 104,8038 104,8038 104,8038
КБ Публикум-МБИ 10 26.07.2018 25.07.2018 141,9033 141,9033 141,9033
Илирика Југоисточна Европа 25.07.2018 24.07.2018 57,6209 57,6209 57,6209
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.07.2018 24.07.2018 69,8477 69,8477 69,8477
Иново Статус Акции 25.07.2018 24.07.2018 34,7054 34,7054 34,7054
КД БРИК 25.07.2018 24.07.2018 157,7866 157,7866 157,7866
КД Нова ЕУ 25.07.2018 24.07.2018 123,1195 123,1195 123,1195
КБ Публикум - Балансиран 25.07.2018 24.07.2018 154,2402 154,2402 154,2402
КБ Публикум - Обврзници 25.07.2018 24.07.2018 145,6291 145,6291 145,6291
КБ Публикум Паричен 25.07.2018 24.07.2018 124,1727 124,1727 124,1727
КД Кеш Депозит 25.07.2018 24.07.2018 118,1362 118,1362 118,1362
Илирика Кеш Фонд 25.07.2018 24.07.2018 1.161,4092 1.161,4092 1.161,4092
КД Топ Брендови 25.07.2018 24.07.2018 122,7141 122,7141 122,7141
ВФП Премиум Инвест 25.07.2018 24.07.2018 113,7661 113,7661 113,7661
ВФП Кеш Депозит 25.07.2018 24.07.2018 108,2308 108,2308 108,2308
ВФП 100% БОНД 25.07.2018 24.07.2018 104,6681 104,6681 104,6681
КБ Публикум-МБИ 10 25.07.2018 24.07.2018 141,3815 141,3815 141,3815
Илирика Југоисточна Европа 24.07.2018 23.07.2018 57,2901 57,2901 57,2901
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.07.2018 23.07.2018 69,4950 69,4950 69,4950
Иново Статус Акции 24.07.2018 23.07.2018 34,6051 34,6051 34,6051
КД БРИК 24.07.2018 23.07.2018 156,4703 156,4703 156,4703
КД Нова ЕУ 24.07.2018 23.07.2018 122,8956 122,8956 122,8956
КБ Публикум - Балансиран 24.07.2018 23.07.2018 153,8292 153,8292 153,8292
КБ Публикум - Обврзници 24.07.2018 23.07.2018 145,7299 145,7299 145,7299
КБ Публикум Паричен 24.07.2018 23.07.2018 124,1662 124,1662 124,1662
КД Кеш Депозит 24.07.2018 23.07.2018 118,1308 118,1308 118,1308
Илирика Кеш Фонд 24.07.2018 23.07.2018 1.161,3681 1.161,3681 1.161,3681
КД Топ Брендови 24.07.2018 23.07.2018 121,9658 121,9658 121,9658
ВФП Премиум Инвест 24.07.2018 23.07.2018 112,9672 112,9672 112,9672
ВФП Кеш Депозит 24.07.2018 23.07.2018 108,2264 108,2264 108,2264
ВФП 100% БОНД 24.07.2018 23.07.2018 104,7182 104,7182 104,7182
КБ Публикум-МБИ 10 24.07.2018 23.07.2018 140,1173 140,1173 140,1173
Илирика Југоисточна Европа 23.07.2018 22.07.2018 57,1694 57,1694 57,1694
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.07.2018 22.07.2018 69,2018 69,2018 69,2018
Иново Статус Акции 23.07.2018 22.07.2018 34,5806 34,5806 34,5806
КД БРИК 23.07.2018 22.07.2018 155,8108 155,8108 155,8108
КД Нова ЕУ 23.07.2018 22.07.2018 122,5171 122,5171 122,5171
КБ Публикум - Балансиран 23.07.2018 22.07.2018 153,8655 153,8655 153,8655
КБ Публикум - Обврзници 23.07.2018 22.07.2018 145,7732 145,7732 145,7732
КБ Публикум Паричен 23.07.2018 22.07.2018 124,1583 124,1583 124,1583
КД Кеш Депозит 23.07.2018 22.07.2018 118,1240 118,1240 118,1240
Илирика Кеш Фонд 24.07.2018 22.07.2018 1.161,2998 1.161,2998 1.161,2998
КД Топ Брендови 23.07.2018 22.07.2018 121,8705 121,8705 121,8705
ВФП Премиум Инвест 23.07.2018 22.07.2018 112,9720 112,9720 112,9720
ВФП Кеш Депозит 23.07.2018 22.07.2018 108,2205 108,2205 108,2205
ВФП 100% БОНД 23.07.2018 22.07.2018 104,5358 104,5358 104,5358
КБ Публикум-МБИ 10 23.07.2018 22.07.2018 140,1867 140,1867 140,1867
Илирика Југоисточна Европа 23.07.2018 21.07.2018 57,1750 57,1750 57,1750
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.07.2018 21.07.2018 69,2086 69,2086 69,2086
Иново Статус Акции 23.07.2018 21.07.2018 34,5819 34,5819 34,5819
КД БРИК 23.07.2018 21.07.2018 155,8246 155,8246 155,8246
КД Нова ЕУ 23.07.2018 21.07.2018 122,5275 122,5275 122,5275
КБ Публикум - Балансиран 23.07.2018 21.07.2018 153,8687 153,8687 153,8687
КБ Публикум - Обврзници 23.07.2018 21.07.2018 145,7641 145,7641 145,7641
КБ Публикум Паричен 23.07.2018 21.07.2018 124,1515 124,1515 124,1515
КД Кеш Депозит 23.07.2018 21.07.2018 118,1187 118,1187 118,1187
Илирика Кеш Фонд 24.07.2018 21.07.2018 1.161,2536 1.161,2536 1.161,2536
КД Топ Брендови 23.07.2018 21.07.2018 121,8798 121,8798 121,8798
ВФП Премиум Инвест 23.07.2018 21.07.2018 112,9793 112,9793 112,9793
ВФП Кеш Депозит 23.07.2018 21.07.2018 108,2160 108,2160 108,2160
ВФП 100% БОНД 23.07.2018 21.07.2018 104,5310 104,5310 104,5310
КБ Публикум-МБИ 10 23.07.2018 21.07.2018 140,1916 140,1916 140,1916
Илирика Југоисточна Европа 23.07.2018 20.07.2018 57,1839 57,1839 57,1839
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.07.2018 20.07.2018 69,4922 69,4922 69,4922
Иново Статус Акции 23.07.2018 20.07.2018 34,5855 34,5855 34,5855
КД БРИК 23.07.2018 20.07.2018 156,6637 156,6637 156,6637
КД Нова ЕУ 23.07.2018 20.07.2018 122,5508 122,5508 122,5508
КБ Публикум - Балансиран 23.07.2018 20.07.2018 154,0388 154,0388 154,0388
КБ Публикум - Обврзници 23.07.2018 20.07.2018 146,0840 146,0840 146,0840
КБ Публикум Паричен 23.07.2018 20.07.2018 124,1464 124,1464 124,1464
КД Кеш Депозит 23.07.2018 20.07.2018 118,1145 118,1145 118,1145
Илирика Кеш Фонд 23.07.2018 20.07.2018 1.161,2251 1.161,2251 1.161,2251
КД Топ Брендови 23.07.2018 20.07.2018 122,2507 122,2507 122,2507
ВФП Премиум Инвест 23.07.2018 20.07.2018 113,2641 113,2641 113,2641
ВФП Кеш Депозит 23.07.2018 20.07.2018 108,2131 108,2131 108,2131
ВФП 100% БОНД 23.07.2018 20.07.2018 104,7519 104,7519 104,7519
КБ Публикум-МБИ 10 23.07.2018 20.07.2018 140,1965 140,1965 140,1965
Илирика Југоисточна Европа 20.07.2018 19.07.2018 56,6669 56,6669 56,6669
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.07.2018 19.07.2018 68,7566 68,7566 68,7566
Иново Статус Акции 20.07.2018 19.07.2018 34,5214 34,5214 34,5214
КД БРИК 20.07.2018 19.07.2018 154,7433 154,7433 154,7433
КД Нова ЕУ 20.07.2018 19.07.2018 122,1878 122,1878 122,1878
КБ Публикум - Балансиран 20.07.2018 19.07.2018 153,8839 153,8839 153,8839
КБ Публикум - Обврзници 20.07.2018 19.07.2018 145,9750 145,9750 145,9750
КБ Публикум Паричен 20.07.2018 19.07.2018 124,1388 124,1388 124,1388
КД Кеш Депозит 20.07.2018 19.07.2018 118,1084 118,1084 118,1084
Илирика Кеш Фонд 20.07.2018 19.07.2018 1.161,1712 1.161,1712 1.161,1712
КД Топ Брендови 20.07.2018 19.07.2018 122,3101 122,3101 122,3101
ВФП Премиум Инвест 20.07.2018 19.07.2018 113,4352 113,4352 113,4352
ВФП Кеш Депозит 20.07.2018 19.07.2018 108,2077 108,2077 108,2077
ВФП 100% БОНД 20.07.2018 19.07.2018 104,7510 104,7510 104,7510
КБ Публикум-МБИ 10 20.07.2018 19.07.2018 139,6639 139,6639 139,6639
Илирика Југоисточна Европа 19.07.2018 18.07.2018 56,5080 56,5080 56,5080
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.07.2018 18.07.2018 68,4730 68,4730 68,4730
Иново Статус Акции 19.07.2018 18.07.2018 34,4087 34,4087 34,4087
КД БРИК 19.07.2018 18.07.2018 154,7043 154,7043 154,7043
КД Нова ЕУ 19.07.2018 18.07.2018 122,2276 122,2276 122,2276
КБ Публикум - Балансиран 19.07.2018 18.07.2018 153,5705 153,5705 153,5705
КБ Публикум - Обврзници 19.07.2018 18.07.2018 145,5903 145,5903 145,5903
КБ Публикум Паричен 19.07.2018 18.07.2018 124,1318 124,1318 124,1318
КД Кеш Депозит 19.07.2018 18.07.2018 118,1022 118,1022 118,1022
Илирика Кеш Фонд 19.07.2018 18.07.2018 1.161,1220 1.161,1220 1.161,1220
КД Топ Брендови 19.07.2018 18.07.2018 122,1404 122,1404 122,1404
ВФП Премиум Инвест 19.07.2018 18.07.2018 113,5151 113,5151 113,5151
ВФП Кеш Депозит 19.07.2018 18.07.2018 108,2023 108,2023 108,2023
ВФП 100% БОНД 19.07.2018 18.07.2018 104,5700 104,5700 104,5700
КБ Публикум-МБИ 10 19.07.2018 18.07.2018 139,1522 139,1522 139,1522
Илирика Југоисточна Европа 18.07.2018 17.07.2018 56,2023 56,2023 56,2023
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.07.2018 17.07.2018 68,1946 68,1946 68,1946
Иново Статус Акции 18.07.2018 17.07.2018 34,3795 34,3795 34,3795
КД БРИК 18.07.2018 17.07.2018 155,1844 155,1844 155,1844
КД Нова ЕУ 18.07.2018 17.07.2018 121,9162 121,9162 121,9162
КБ Публикум - Балансиран 18.07.2018 17.07.2018 153,4876 153,4876 153,4876
КБ Публикум - Обврзници 18.07.2018 17.07.2018 145,3729 145,3729 145,3729
КБ Публикум Паричен 18.07.2018 17.07.2018 124,1213 124,1213 124,1213
КД Кеш Депозит 18.07.2018 17.07.2018 118,0940 118,0940 118,0940
Илирика Кеш Фонд 18.07.2018 17.07.2018 1.161,0395 1.161,0395 1.161,0395
КД Топ Брендови 18.07.2018 17.07.2018 121,8591 121,8591 121,8591
ВФП Премиум Инвест 18.07.2018 17.07.2018 112,6003 112,6003 112,6003
ВФП Кеш Депозит 18.07.2018 17.07.2018 108,1947 108,1947 108,1947
ВФП 100% БОНД 18.07.2018 17.07.2018 104,5751 104,5751 104,5751
КБ Публикум-МБИ 10 18.07.2018 17.07.2018 139,1718 139,1718 139,1718
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.