Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2020 26.05.2020 52,9589 52,9589 52,9589
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2020 26.05.2020 72,6104 72,6104 72,6104
Иново Статус Акции 27.05.2020 26.05.2020 34,9561 34,9561 34,9561
Генерали БРИК 27.05.2020 26.05.2020 133,7671 133,7671 133,7671
Генерали Нова ЕУ 27.05.2020 26.05.2020 107,8117 107,8117 107,8117
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2020 26.05.2020 160,5561 160,5561 160,5561
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2020 26.05.2020 151,7410 151,7410 151,7410
КБ Публикум Паричен 27.05.2020 26.05.2020 128,6508 128,6508 128,6508
Генерали Кеш Депозит 27.05.2020 26.05.2020 121,9212 121,9212 121,9212
Илирика Кеш Фонд 27.05.2020 26.05.2020 1.198,5032 1.198,5032 1.198,5032
Генерали Топ Брендови 27.05.2020 26.05.2020 130,7551 130,7551 130,7551
ВФП Премиум Инвест 27.05.2020 26.05.2020 109,5354 109,5354 109,5354
ВФП Кеш Депозит 27.05.2020 26.05.2020 111,2436 111,2436 111,2436
ВФП 100% БОНД 27.05.2020 26.05.2020 112,1936 112,1936 112,1936
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2020 26.05.2020 180,8039 180,8039 180,8039
Граве Глобал 27.05.2020 26.05.2020 97,6635 97,6635 97,6635
Илирика Југоисточна Европа 26.05.2020 25.05.2020 52,9177 52,9177 52,9177
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.05.2020 25.05.2020 72,7209 72,7209 72,7209
Иново Статус Акции 26.05.2020 25.05.2020 35,0393 35,0393 35,0393
Генерали БРИК 26.05.2020 25.05.2020 131,8519 131,8519 131,8519
Генерали Нова ЕУ 26.05.2020 25.05.2020 106,8159 106,8159 106,8159
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2020 25.05.2020 159,9369 159,9369 159,9369
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2020 25.05.2020 151,4275 151,4275 151,4275
КБ Публикум Паричен 26.05.2020 25.05.2020 128,6442 128,6442 128,6442
Генерали Кеш Депозит 26.05.2020 25.05.2020 121,9149 121,9149 121,9149
Илирика Кеш Фонд 26.05.2020 25.05.2020 1.198,4375 1.198,4375 1.198,4375
Генерали Топ Брендови 26.05.2020 25.05.2020 130,4126 130,4126 130,4126
ВФП Премиум Инвест 26.05.2020 25.05.2020 108,7694 108,7694 108,7694
ВФП Кеш Депозит 26.05.2020 25.05.2020 111,2391 111,2391 111,2391
ВФП 100% БОНД 26.05.2020 25.05.2020 111,9665 111,9665 111,9665
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2020 25.05.2020 181,7496 181,7496 181,7496
Граве Глобал 26.05.2020 25.05.2020 97,1515 97,1515 97,1515
Илирика Југоисточна Европа 26.05.2020 24.05.2020 52,9049 52,9049 52,9049
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.05.2020 24.05.2020 72,7135 72,7135 72,7135
Иново Статус Акции 26.05.2020 24.05.2020 35,0396 35,0396 35,0396
Генерали БРИК 26.05.2020 24.05.2020 131,7244 131,7244 131,7244
Генерали Нова ЕУ 26.05.2020 24.05.2020 106,5205 106,5205 106,5205
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2020 24.05.2020 159,6827 159,6827 159,6827
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2020 24.05.2020 151,5130 151,5130 151,5130
КБ Публикум Паричен 26.05.2020 24.05.2020 128,6387 128,6387 128,6387
Генерали Кеш Депозит 26.05.2020 24.05.2020 121,9100 121,9100 121,9100
Илирика Кеш Фонд 26.05.2020 24.05.2020 1.198,3912 1.198,3912 1.198,3912
Генерали Топ Брендови 26.05.2020 24.05.2020 129,7833 129,7833 129,7833
ВФП Премиум Инвест 26.05.2020 24.05.2020 107,4158 107,4158 107,4158
ВФП Кеш Депозит 26.05.2020 24.05.2020 111,2364 111,2364 111,2364
ВФП 100% БОНД 26.05.2020 24.05.2020 111,9929 111,9929 111,9929
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2020 24.05.2020 181,7567 181,7567 181,7567
Граве Глобал 26.05.2020 24.05.2020 96,2468 96,2468 96,2468
Илирика Југоисточна Европа 26.05.2020 23.05.2020 52,9101 52,9101 52,9101
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.05.2020 23.05.2020 72,7206 72,7206 72,7206
Иново Статус Акции 26.05.2020 23.05.2020 35,0410 35,0410 35,0410
Генерали БРИК 26.05.2020 23.05.2020 131,7357 131,7357 131,7357
Генерали Нова ЕУ 26.05.2020 23.05.2020 106,5296 106,5296 106,5296
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2020 23.05.2020 159,6822 159,6822 159,6822
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2020 23.05.2020 151,5020 151,5020 151,5020
КБ Публикум Паричен 26.05.2020 23.05.2020 128,6332 128,6332 128,6332
Генерали Кеш Депозит 26.05.2020 23.05.2020 121,9051 121,9051 121,9051
Илирика Кеш Фонд 26.05.2020 23.05.2020 1.198,3450 1.198,3450 1.198,3450
Генерали Топ Брендови 26.05.2020 23.05.2020 129,7943 129,7943 129,7943
ВФП Премиум Инвест 26.05.2020 23.05.2020 107,4227 107,4227 107,4227
ВФП Кеш Депозит 26.05.2020 23.05.2020 111,2338 111,2338 111,2338
ВФП 100% БОНД 26.05.2020 23.05.2020 111,9877 111,9877 111,9877
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2020 23.05.2020 181,7639 181,7639 181,7639
Граве Глобал 26.05.2020 23.05.2020 96,2541 96,2541 96,2541
Илирика Југоисточна Европа 26.05.2020 22.05.2020 52,9179 52,9179 52,9179
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.05.2020 22.05.2020 72,4246 72,4246 72,4246
Иново Статус Акции 26.05.2020 22.05.2020 35,0424 35,0424 35,0424
Генерали БРИК 26.05.2020 22.05.2020 131,0578 131,0578 131,0578
Генерали Нова ЕУ 26.05.2020 22.05.2020 106,5506 106,5506 106,5506
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2020 22.05.2020 159,4981 159,4981 159,4981
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2020 22.05.2020 151,1919 151,1919 151,1919
КБ Публикум Паричен 26.05.2020 22.05.2020 128,6277 128,6277 128,6277
Генерали Кеш Депозит 26.05.2020 22.05.2020 121,9002 121,9002 121,9002
Илирика Кеш Фонд 26.05.2020 22.05.2020 1.198,2986 1.198,2986 1.198,2986
Генерали Топ Брендови 26.05.2020 22.05.2020 129,3033 129,3033 129,3033
ВФП Премиум Инвест 26.05.2020 22.05.2020 107,0773 107,0773 107,0773
ВФП Кеш Депозит 26.05.2020 22.05.2020 111,2312 111,2312 111,2312
ВФП 100% БОНД 26.05.2020 22.05.2020 111,7593 111,7593 111,7593
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2020 22.05.2020 181,7710 181,7710 181,7710
Граве Глобал 26.05.2020 22.05.2020 96,2614 96,2614 96,2614
Илирика Југоисточна Европа 22.05.2020 21.05.2020 52,9065 52,9065 52,9065
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.05.2020 21.05.2020 72,4199 72,4199 72,4199
Иново Статус Акции 22.05.2020 21.05.2020 34,9652 34,9652 34,9652
Генерали БРИК 22.05.2020 21.05.2020 132,8958 132,8958 132,8958
Генерали Нова ЕУ 22.05.2020 21.05.2020 107,2620 107,2620 107,2620
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2020 21.05.2020 159,6953 159,6953 159,6953
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2020 21.05.2020 151,2710 151,2710 151,2710
КБ Публикум Паричен 22.05.2020 21.05.2020 128,6219 128,6219 128,6219
Генерали Кеш Депозит 22.05.2020 21.05.2020 121,8950 121,8950 121,8950
Илирика Кеш Фонд 22.05.2020 21.05.2020 1.198,2522 1.198,2522 1.198,2522
Генерали Топ Брендови 22.05.2020 21.05.2020 129,7740 129,7740 129,7740
ВФП Премиум Инвест 22.05.2020 21.05.2020 107,3872 107,3872 107,3872
ВФП Кеш Депозит 22.05.2020 21.05.2020 111,2285 111,2285 111,2285
ВФП 100% БОНД 22.05.2020 21.05.2020 111,8375 111,8375 111,8375
КБ Публикум-МБИ 10 22.05.2020 21.05.2020 181,5494 181,5494 181,5494
Граве Глобал 22.05.2020 21.05.2020 96,1277 96,1277 96,1277
Илирика Југоисточна Европа 21.05.2020 20.05.2020 52,7862 52,7862 52,7862
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.05.2020 20.05.2020 72,7089 72,7089 72,7089
Иново Статус Акции 21.05.2020 20.05.2020 34,9600 34,9600 34,9600
Генерали БРИК 21.05.2020 20.05.2020 133,7747 133,7747 133,7747
Генерали Нова ЕУ 21.05.2020 20.05.2020 106,8629 106,8629 106,8629
КБ Публикум - Балансиран 21.05.2020 20.05.2020 159,5694 159,5694 159,5694
КБ Публикум - Обврзници 21.05.2020 20.05.2020 151,2118 151,2118 151,2118
КБ Публикум Паричен 21.05.2020 20.05.2020 128,6166 128,6166 128,6166
Генерали Кеш Депозит 21.05.2020 20.05.2020 121,8900 121,8900 121,8900
Илирика Кеш Фонд 21.05.2020 20.05.2020 1.198,2058 1.198,2058 1.198,2058
Генерали Топ Брендови 21.05.2020 20.05.2020 130,6077 130,6077 130,6077
ВФП Премиум Инвест 21.05.2020 20.05.2020 108,2539 108,2539 108,2539
ВФП Кеш Депозит 21.05.2020 20.05.2020 111,2257 111,2257 111,2257
ВФП 100% БОНД 21.05.2020 20.05.2020 111,7578 111,7578 111,7578
КБ Публикум-МБИ 10 21.05.2020 20.05.2020 181,7526 181,7526 181,7526
Граве Глобал 21.05.2020 20.05.2020 96,3246 96,3246 96,3246
Илирика Југоисточна Европа 20.05.2020 19.05.2020 52,8645 52,8645 52,8645
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.05.2020 19.05.2020 72,7391 72,7391 72,7391
Иново Статус Акции 20.05.2020 19.05.2020 34,9662 34,9662 34,9662
Генерали БРИК 20.05.2020 19.05.2020 132,9647 132,9647 132,9647
Генерали Нова ЕУ 20.05.2020 19.05.2020 107,3237 107,3237 107,3237
КБ Публикум - Балансиран 20.05.2020 19.05.2020 159,3312 159,3312 159,3312
КБ Публикум - Обврзници 20.05.2020 19.05.2020 151,2396 151,2396 151,2396
КБ Публикум Паричен 20.05.2020 19.05.2020 128,6108 128,6108 128,6108
Генерали Кеш Депозит 20.05.2020 19.05.2020 121,8848 121,8848 121,8848
Илирика Кеш Фонд 20.05.2020 19.05.2020 1.198,1559 1.198,1559 1.198,1559
Генерали Топ Брендови 20.05.2020 19.05.2020 129,9721 129,9721 129,9721
ВФП Премиум Инвест 20.05.2020 19.05.2020 107,4708 107,4708 107,4708
ВФП Кеш Депозит 20.05.2020 19.05.2020 111,2224 111,2224 111,2224
ВФП 100% БОНД 20.05.2020 19.05.2020 111,7434 111,7434 111,7434
КБ Публикум-МБИ 10 20.05.2020 19.05.2020 181,3724 181,3724 181,3724
Граве Глобал 20.05.2020 19.05.2020 97,0620 97,0620 97,0620
Илирика Југоисточна Европа 19.05.2020 18.05.2020 52,8859 52,8859 52,8859
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.05.2020 18.05.2020 73,1811 73,1811 73,1811
Иново Статус Акции 19.05.2020 18.05.2020 34,9336 34,9336 34,9336
Генерали БРИК 19.05.2020 18.05.2020 134,1726 134,1726 134,1726
Генерали Нова ЕУ 19.05.2020 18.05.2020 107,1969 107,1969 107,1969
КБ Публикум - Балансиран 19.05.2020 18.05.2020 159,7099 159,7099 159,7099
КБ Публикум - Обврзници 19.05.2020 18.05.2020 151,7234 151,7234 151,7234
КБ Публикум Паричен 19.05.2020 18.05.2020 128,6047 128,6047 128,6047
Генерали Кеш Депозит 19.05.2020 18.05.2020 121,8793 121,8793 121,8793
Илирика Кеш Фонд 19.05.2020 18.05.2020 1.198,1037 1.198,1037 1.198,1037
Генерали Топ Брендови 19.05.2020 18.05.2020 130,5102 130,5102 130,5102
ВФП Премиум Инвест 19.05.2020 18.05.2020 108,2444 108,2444 108,2444
ВФП Кеш Депозит 19.05.2020 18.05.2020 111,2186 111,2186 111,2186
ВФП 100% БОНД 19.05.2020 18.05.2020 111,5084 111,5084 111,5084
КБ Публикум-МБИ 10 19.05.2020 18.05.2020 181,3123 181,3123 181,3123
Граве Глобал 19.05.2020 18.05.2020 95,0941 95,0941 95,0941
Илирика Југоисточна Европа 18.05.2020 17.05.2020 52,8605 52,8605 52,8605
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.05.2020 17.05.2020 72,8807 72,8807 72,8807
Иново Статус Акции 18.05.2020 17.05.2020 34,9381 34,9381 34,9381
Генерали Нова ЕУ 18.05.2020 17.05.2020 106,3237 106,3237 106,3237
КБ Публикум - Балансиран 18.05.2020 17.05.2020 158,2606 158,2606 158,2606
КБ Публикум - Обврзници 18.05.2020 17.05.2020 151,0561 151,0561 151,0561
КБ Публикум Паричен 18.05.2020 17.05.2020 128,5981 128,5981 128,5981
Генерали Кеш Депозит 18.05.2020 17.05.2020 121,8732 121,8732 121,8732
Илирика Кеш Фонд 18.05.2020 17.05.2020 1.198,0402 1.198,0402 1.198,0402
Генерали Топ Брендови 18.05.2020 17.05.2020 127,8750 127,8750 127,8750
ВФП Премиум Инвест 19.05.2020 17.05.2020 104,4183 104,4183 104,4183
ВФП Кеш Депозит 18.05.2020 17.05.2020 111,2148 111,2148 111,2148
ВФП 100% БОНД 18.05.2020 17.05.2020 111,0703 111,0703 111,0703
КБ Публикум-МБИ 10 18.05.2020 17.05.2020 182,0933 182,0933 182,0933
Граве Глобал 18.05.2020 17.05.2020 93,9136 93,9136 93,9136
Илирика Југоисточна Европа 18.05.2020 16.05.2020 52,8657 52,8657 52,8657
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.05.2020 16.05.2020 72,8878 72,8878 72,8878
Иново Статус Акции 18.05.2020 16.05.2020 34,9395 34,9395 34,9395
Генерали БРИК 18.05.2020 16.05.2020 131,1719 131,1719 131,1719
Генерали Нова ЕУ 18.05.2020 16.05.2020 106,3328 106,3328 106,3328
КБ Публикум - Балансиран 18.05.2020 16.05.2020 158,2599 158,2599 158,2599
КБ Публикум - Обврзници 18.05.2020 16.05.2020 151,0449 151,0449 151,0449
КБ Публикум Паричен 18.05.2020 16.05.2020 128,5926 128,5926 128,5926
Генерали Кеш Депозит 18.05.2020 16.05.2020 121,8683 121,8683 121,8683
Илирика Кеш Фонд 18.05.2020 16.05.2020 1.197,9939 1.197,9939 1.197,9939
Генерали Топ Брендови 18.05.2020 16.05.2020 127,8858 127,8858 127,8858
ВФП Премиум Инвест 19.05.2020 16.05.2020 104,4250 104,4250 104,4250
ВФП Кеш Депозит 18.05.2020 16.05.2020 111,2120 111,2120 111,2120
ВФП 100% БОНД 18.05.2020 16.05.2020 111,0645 111,0645 111,0645
КБ Публикум-МБИ 10 18.05.2020 16.05.2020 182,1004 182,1004 182,1004
Граве Глобал 18.05.2020 16.05.2020 93,9208 93,9208 93,9208
Илирика Југоисточна Европа 18.05.2020 15.05.2020 52,8679 52,8679 52,8679
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.05.2020 15.05.2020 72,9149 72,9149 72,9149
Иново Статус Акции 18.05.2020 15.05.2020 34,9403 34,9403 34,9403
Генерали БРИК 18.05.2020 15.05.2020 131,2249 131,2249 131,2249
Генерали Нова ЕУ 18.05.2020 15.05.2020 106,3292 106,3292 106,3292
КБ Публикум - Балансиран 18.05.2020 15.05.2020 158,2680 158,2680 158,2680
КБ Публикум - Обврзници 18.05.2020 15.05.2020 151,0500 151,0500 151,0500
КБ Публикум Паричен 18.05.2020 15.05.2020 128,5864 128,5864 128,5864
Генерали Кеш Депозит 18.05.2020 15.05.2020 121,8631 121,8631 121,8631
Илирика Кеш Фонд 18.05.2020 15.05.2020 1.197,9434 1.197,9434 1.197,9434
Генерали Топ Брендови 18.05.2020 15.05.2020 127,9262 127,9262 127,9262
ВФП Премиум Инвест 19.05.2020 15.05.2020 104,4662 104,4662 104,4662
ВФП Кеш Депозит 18.05.2020 15.05.2020 111,2084 111,2084 111,2084
ВФП 100% БОНД 18.05.2020 15.05.2020 111,0488 111,0488 111,0488
КБ Публикум-МБИ 10 18.05.2020 15.05.2020 182,1076 182,1076 182,1076
Граве Глобал 18.05.2020 15.05.2020 93,9256 93,9256 93,9256
Илирика Југоисточна Европа 15.05.2020 14.05.2020 53,0111 53,0111 53,0111
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.05.2020 14.05.2020 72,6687 72,6687 72,6687
Иново Статус Акции 15.05.2020 14.05.2020 34,9519 34,9519 34,9519
Генерали БРИК 15.05.2020 14.05.2020 131,2059 131,2059 131,2059
Генерали Нова ЕУ 15.05.2020 14.05.2020 105,9600 105,9600 105,9600
КБ Публикум - Балансиран 15.05.2020 14.05.2020 158,0289 158,0289 158,0289
КБ Публикум - Обврзници 15.05.2020 14.05.2020 150,5314 150,5314 150,5314
КБ Публикум Паричен 15.05.2020 14.05.2020 128,5792 128,5792 128,5792
Генерали Кеш Депозит 15.05.2020 14.05.2020 121,8561 121,8561 121,8561
Илирика Кеш Фонд 15.05.2020 14.05.2020 1.197,8766 1.197,8766 1.197,8766
Генерали Топ Брендови 15.05.2020 14.05.2020 127,0274 127,0274 127,0274
ВФП Премиум Инвест 15.05.2020 14.05.2020 103,7903 103,7903 103,7903
ВФП Кеш Депозит 15.05.2020 14.05.2020 111,2000 111,2000 111,2000
ВФП 100% БОНД 15.05.2020 14.05.2020 110,6798 110,6798 110,6798
КБ Публикум-МБИ 10 15.05.2020 14.05.2020 182,9127 182,9127 182,9127
Граве Глобал 15.05.2020 14.05.2020 93,9275 93,9275 93,9275
Илирика Југоисточна Европа 14.05.2020 13.05.2020 52,9840 52,9840 52,9840
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.05.2020 13.05.2020 72,5724 72,5724 72,5724
Иново Статус Акции 14.05.2020 13.05.2020 34,9841 34,9841 34,9841
Генерали БРИК 14.05.2020 13.05.2020 131,9115 131,9115 131,9115
Генерали Нова ЕУ 14.05.2020 13.05.2020 106,1050 106,1050 106,1050
КБ Публикум - Балансиран 14.05.2020 13.05.2020 158,2578 158,2578 158,2578
КБ Публикум - Обврзници 14.05.2020 13.05.2020 150,6298 150,6298 150,6298
КБ Публикум Паричен 14.05.2020 13.05.2020 128,5685 128,5685 128,5685
Генерали Кеш Депозит 14.05.2020 13.05.2020 121,8473 121,8473 121,8473
Илирика Кеш Фонд 14.05.2020 13.05.2020 1.197,7968 1.197,7968 1.197,7968
Генерали Топ Брендови 14.05.2020 13.05.2020 127,3315 127,3315 127,3315
ВФП Премиум Инвест 14.05.2020 13.05.2020 104,6860 104,6860 104,6860
ВФП Кеш Депозит 14.05.2020 13.05.2020 111,1894 111,1894 111,1894
ВФП 100% БОНД 14.05.2020 13.05.2020 110,8983 110,8983 110,8983
КБ Публикум-МБИ 10 14.05.2020 13.05.2020 182,9042 182,9042 182,9042
Граве Глобал 14.05.2020 13.05.2020 95,2765 95,2765 95,2765
Илирика Југоисточна Европа 13.05.2020 12.05.2020 53,3127 53,3127 53,3127
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.05.2020 12.05.2020 73,2277 73,2277 73,2277
Иново Статус Акции 13.05.2020 12.05.2020 34,9245 34,9245 34,9245
Генерали БРИК 13.05.2020 12.05.2020 133,5073 133,5073 133,5073
Генерали Нова ЕУ 13.05.2020 12.05.2020 106,3314 106,3314 106,3314
КБ Публикум - Балансиран 13.05.2020 12.05.2020 158,7800 158,7800 158,7800
КБ Публикум - Обврзници 13.05.2020 12.05.2020 150,5249 150,5249 150,5249
КБ Публикум Паричен 13.05.2020 12.05.2020 128,5604 128,5604 128,5604
Генерали Кеш Депозит 13.05.2020 12.05.2020 121,8404 121,8404 121,8404
Илирика Кеш Фонд 13.05.2020 12.05.2020 1.197,7350 1.197,7350 1.197,7350
Генерали Топ Брендови 13.05.2020 12.05.2020 128,7588 128,7588 128,7588
ВФП Премиум Инвест 13.05.2020 12.05.2020 106,7115 106,7115 106,7115
ВФП Кеш Депозит 13.05.2020 12.05.2020 111,1829 111,1829 111,1829
ВФП 100% БОНД 13.05.2020 12.05.2020 111,0520 111,0520 111,0520
КБ Публикум-МБИ 10 13.05.2020 12.05.2020 182,9831 182,9831 182,9831
Граве Глобал 13.05.2020 12.05.2020 96,6037 96,6037 96,6037
Илирика Југоисточна Европа 12.05.2020 11.05.2020 53,1451 53,1451 53,1451
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.05.2020 11.05.2020 73,4740 73,4740 73,4740
Иново Статус Акции 12.05.2020 11.05.2020 34,9316 34,9316 34,9316
Генерали БРИК 12.05.2020 11.05.2020 133,4211 133,4211 133,4211
Генерали Нова ЕУ 12.05.2020 11.05.2020 105,9576 105,9576 105,9576
КБ Публикум - Балансиран 12.05.2020 11.05.2020 158,5478 158,5478 158,5478
КБ Публикум - Обврзници 12.05.2020 11.05.2020 149,9600 149,9600 149,9600
КБ Публикум Паричен 12.05.2020 11.05.2020 128,5492 128,5492 128,5492
Генерали Кеш Депозит 12.05.2020 11.05.2020 121,8322 121,8322 121,8322
Илирика Кеш Фонд 12.05.2020 11.05.2020 1.197,6496 1.197,6496 1.197,6496
Генерали Топ Брендови 12.05.2020 11.05.2020 129,5750 129,5750 129,5750
ВФП Премиум Инвест 12.05.2020 11.05.2020 107,0875 107,0875 107,0875
ВФП Кеш Депозит 12.05.2020 11.05.2020 111,1724 111,1724 111,1724
ВФП 100% БОНД 12.05.2020 11.05.2020 110,7267 110,7267 110,7267
КБ Публикум-МБИ 10 12.05.2020 11.05.2020 183,3276 183,3276 183,3276
Граве Глобал 12.05.2020 11.05.2020 96,7807 96,7807 96,7807
Илирика Југоисточна Европа 11.05.2020 10.05.2020 53,0939 53,0939 53,0939
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.05.2020 10.05.2020 73,2504 73,2504 73,2504
Иново Статус Акции 11.05.2020 10.05.2020 34,8977 34,8977 34,8977
Генерали БРИК 11.05.2020 10.05.2020 134,1178 134,1178 134,1178
Генерали Нова ЕУ 11.05.2020 10.05.2020 105,8869 105,8869 105,8869
КБ Публикум - Балансиран 11.05.2020 10.05.2020 158,5910 158,5910 158,5910
КБ Публикум - Обврзници 11.05.2020 10.05.2020 149,7591 149,7591 149,7591
КБ Публикум Паричен 11.05.2020 10.05.2020 128,5432 128,5432 128,5432
Генерали Кеш Депозит 11.05.2020 10.05.2020 121,8265 121,8265 121,8265
Илирика Кеш Фонд 11.05.2020 10.05.2020 1.197,6025 1.197,6025 1.197,6025
Генерали Топ Брендови 11.05.2020 10.05.2020 129,5405 129,5405 129,5405
ВФП Премиум Инвест 11.05.2020 10.05.2020 107,4795 107,4795 107,4795
ВФП Кеш Депозит 11.05.2020 10.05.2020 111,1684 111,1684 111,1684
ВФП 100% БОНД 11.05.2020 10.05.2020 110,6925 110,6925 110,6925
КБ Публикум-МБИ 10 11.05.2020 10.05.2020 182,9470 182,9470 182,9470
Граве Глобал 11.05.2020 10.05.2020 95,9625 95,9625 95,9625
Илирика Југоисточна Европа 11.05.2020 09.05.2020 53,0991 53,0991 53,0991
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.05.2020 09.05.2020 73,2575 73,2575 73,2575
Иново Статус Акции 11.05.2020 09.05.2020 34,8991 34,8991 34,8991
Генерали БРИК 11.05.2020 09.05.2020 134,1294 134,1294 134,1294
Генерали Нова ЕУ 11.05.2020 09.05.2020 105,8959 105,8959 105,8959
КБ Публикум - Балансиран 11.05.2020 09.05.2020 158,5905 158,5905 158,5905
КБ Публикум - Обврзници 11.05.2020 09.05.2020 149,7470 149,7470 149,7470
КБ Публикум Паричен 11.05.2020 09.05.2020 128,5377 128,5377 128,5377
Генерали Кеш Депозит 11.05.2020 09.05.2020 121,8214 121,8214 121,8214
Илирика Кеш Фонд 11.05.2020 09.05.2020 1.197,5526 1.197,5526 1.197,5526
Генерали Топ Брендови 11.05.2020 09.05.2020 129,5515 129,5515 129,5515
ВФП Премиум Инвест 11.05.2020 09.05.2020 107,4864 107,4864 107,4864
ВФП Кеш Депозит 11.05.2020 09.05.2020 111,1650 111,1650 111,1650
ВФП 100% БОНД 11.05.2020 09.05.2020 110,6867 110,6867 110,6867
КБ Публикум-МБИ 10 11.05.2020 09.05.2020 182,9542 182,9542 182,9542
Граве Глобал 11.05.2020 09.05.2020 95,9698 95,9698 95,9698
Илирика Југоисточна Европа 11.05.2020 08.05.2020 53,0992 53,0992 53,0992
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.05.2020 08.05.2020 73,4568 73,4568 73,4568
Иново Статус Акции 11.05.2020 08.05.2020 34,9025 34,9025 34,9025
Генерали БРИК 11.05.2020 08.05.2020 134,6089 134,6089 134,6089
Генерали Нова ЕУ 11.05.2020 08.05.2020 105,8823 105,8823 105,8823
КБ Публикум - Балансиран 11.05.2020 08.05.2020 158,7149 158,7149 158,7149
КБ Публикум - Обврзници 11.05.2020 08.05.2020 149,9457 149,9457 149,9457
КБ Публикум Паричен 11.05.2020 08.05.2020 128,5344 128,5344 128,5344
Генерали Кеш Депозит 11.05.2020 08.05.2020 121,8177 121,8177 121,8177
Илирика Кеш Фонд 11.05.2020 08.05.2020 1.197,5166 1.197,5166 1.197,5166
Генерали Топ Брендови 11.05.2020 08.05.2020 129,8563 129,8563 129,8563
ВФП Премиум Инвест 11.05.2020 08.05.2020 107,6827 107,6827 107,6827
ВФП Кеш Депозит 11.05.2020 08.05.2020 111,1646 111,1646 111,1646
ВФП 100% БОНД 11.05.2020 08.05.2020 110,8481 110,8481 110,8481
КБ Публикум-МБИ 10 11.05.2020 08.05.2020 182,9613 182,9613 182,9613
Граве Глобал 11.05.2020 08.05.2020 95,9844 95,9844 95,9844
Илирика Југоисточна Европа 08.05.2020 07.05.2020 53,0117 53,0117 53,0117
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.05.2020 07.05.2020 73,0828 73,0828 73,0828
Иново Статус Акции 08.05.2020 07.05.2020 34,7751 34,7751 34,7751
Генерали БРИК 08.05.2020 07.05.2020 132,9894 132,9894 132,9894
Генерали Нова ЕУ 08.05.2020 07.05.2020 105,2784 105,2784 105,2784
КБ Публикум - Балансиран 08.05.2020 07.05.2020 158,0535 158,0535 158,0535
КБ Публикум - Обврзници 08.05.2020 07.05.2020 149,8541 149,8541 149,8541
КБ Публикум Паричен 08.05.2020 07.05.2020 128,5346 128,5346 128,5346
Генерали Кеш Депозит 08.05.2020 07.05.2020 121,8162 121,8162 121,8162
Илирика Кеш Фонд 08.05.2020 07.05.2020 1.197,5035 1.197,5035 1.197,5035
Генерали Топ Брендови 08.05.2020 07.05.2020 128,5690 128,5690 128,5690
ВФП Премиум Инвест 08.05.2020 07.05.2020 106,5588 106,5588 106,5588
ВФП Кеш Депозит 08.05.2020 07.05.2020 111,1693 111,1693 111,1693
ВФП 100% БОНД 08.05.2020 07.05.2020 110,6955 110,6955 110,6955
КБ Публикум-МБИ 10 08.05.2020 07.05.2020 182,1050 182,1050 182,1050
Граве Глобал 08.05.2020 07.05.2020 95,0844 95,0844 95,0844
Илирика Југоисточна Европа 07.05.2020 06.05.2020 53,0211 53,0211 53,0211
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.05.2020 06.05.2020 72,8925 72,8925 72,8925
Иново Статус Акции 07.05.2020 06.05.2020 34,8052 34,8052 34,8052
Генерали БРИК 07.05.2020 06.05.2020 132,2841 132,2841 132,2841
Генерали Нова ЕУ 07.05.2020 06.05.2020 105,1040 105,1040 105,1040
КБ Публикум - Балансиран 07.05.2020 06.05.2020 157,4679 157,4679 157,4679
КБ Публикум - Обврзници 07.05.2020 06.05.2020 149,4117 149,4117 149,4117
КБ Публикум Паричен 07.05.2020 06.05.2020 128,5310 128,5310 128,5310
Генерали Кеш Депозит 07.05.2020 06.05.2020 121,8120 121,8120 121,8120
Илирика Кеш Фонд 07.05.2020 06.05.2020 1.197,4654 1.197,4654 1.197,4654
Генерали Топ Брендови 07.05.2020 06.05.2020 127,3461 127,3461 127,3461
ВФП Премиум Инвест 07.05.2020 06.05.2020 105,3988 105,3988 105,3988
ВФП Кеш Депозит 07.05.2020 06.05.2020 111,1680 111,1680 111,1680
ВФП 100% БОНД 07.05.2020 06.05.2020 110,5583 110,5583 110,5583
КБ Публикум-МБИ 10 07.05.2020 06.05.2020 181,5668 181,5668 181,5668
Граве Глобал 07.05.2020 06.05.2020 95,0658 95,0658 95,0658
Илирика Југоисточна Европа 06.05.2020 05.05.2020 52,9420 52,9420 52,9420
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.05.2020 05.05.2020 72,5304 72,5304 72,5304
Иново Статус Акции 06.05.2020 05.05.2020 34,7697 34,7697 34,7697
Генерали БРИК 06.05.2020 05.05.2020 132,3597 132,3597 132,3597
Генерали Нова ЕУ 06.05.2020 05.05.2020 105,0412 105,0412 105,0412
КБ Публикум - Балансиран 06.05.2020 05.05.2020 157,4529 157,4529 157,4529
КБ Публикум - Обврзници 06.05.2020 05.05.2020 149,0914 149,0914 149,0914
КБ Публикум Паричен 06.05.2020 05.05.2020 128,5297 128,5297 128,5297
Генерали Кеш Депозит 06.05.2020 05.05.2020 121,8096 121,8096 121,8096
Илирика Кеш Фонд 06.05.2020 05.05.2020 1.197,4468 1.197,4468 1.197,4468
Генерали Топ Брендови 06.05.2020 05.05.2020 127,0590 127,0590 127,0590
ВФП Премиум Инвест 06.05.2020 05.05.2020 105,7879 105,7879 105,7879
ВФП Кеш Депозит 06.05.2020 05.05.2020 111,1701 111,1701 111,1701
ВФП 100% БОНД 06.05.2020 05.05.2020 110,2540 110,2540 110,2540
КБ Публикум-МБИ 10 06.05.2020 05.05.2020 180,5366 180,5366 180,5366
Граве Глобал 06.05.2020 05.05.2020 93,8600 93,8600 93,8600
Илирика Југоисточна Европа 05.05.2020 04.05.2020 52,9182 52,9182 52,9182
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.05.2020 04.05.2020 72,7349 72,7349 72,7349
Иново Статус Акции 05.05.2020 04.05.2020 34,8708 34,8708 34,8708
Генерали БРИК 05.05.2020 04.05.2020 132,1637 132,1637 132,1637
Генерали Нова ЕУ 05.05.2020 04.05.2020 104,6802 104,6802 104,6802
КБ Публикум - Балансиран 05.05.2020 04.05.2020 157,2898 157,2898 157,2898
КБ Публикум - Обврзници 05.05.2020 04.05.2020 148,9928 148,9928 148,9928
КБ Публикум Паричен 05.05.2020 04.05.2020 128,5236 128,5236 128,5236
Генерали Кеш Депозит 05.05.2020 04.05.2020 121,8041 121,8041 121,8041
Илирика Кеш Фонд 05.05.2020 04.05.2020 1.197,3550 1.197,3550 1.197,3550
Генерали Топ Брендови 05.05.2020 04.05.2020 126,2225 126,2225 126,2225
ВФП Премиум Инвест 05.05.2020 04.05.2020 104,5355 104,5355 104,5355
ВФП Кеш Депозит 05.05.2020 04.05.2020 111,1671 111,1671 111,1671
ВФП 100% БОНД 05.05.2020 04.05.2020 110,3499 110,3499 110,3499
КБ Публикум-МБИ 10 05.05.2020 04.05.2020 182,6452 182,6452 182,6452
Граве Глобал 05.05.2020 04.05.2020 94,1784 94,1784 94,1784
Илирика Југоисточна Европа 04.05.2020 03.05.2020 53,6417 53,6417 53,6417
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.05.2020 03.05.2020 73,2592 73,2592 73,2592
Иново Статус Акции 04.05.2020 03.05.2020 35,1335 35,1335 35,1335
Генерали БРИК 04.05.2020 03.05.2020 133,4724 133,4724 133,4724
Генерали Нова ЕУ 04.05.2020 03.05.2020 105,8460 105,8460 105,8460
КБ Публикум - Балансиран 04.05.2020 03.05.2020 158,9915 158,9915 158,9915
КБ Публикум - Обврзници 04.05.2020 03.05.2020 149,0616 149,0616 149,0616
КБ Публикум Паричен 04.05.2020 03.05.2020 128,5164 128,5164 128,5164
Генерали Кеш Депозит 04.05.2020 03.05.2020 121,7972 121,7972 121,7972
Илирика Кеш Фонд 04.05.2020 03.05.2020 1.197,2758 1.197,2758 1.197,2758
Генерали Топ Брендови 04.05.2020 03.05.2020 127,0399 127,0399 127,0399
ВФП Премиум Инвест 04.05.2020 03.05.2020 106,6158 106,6158 106,6158
ВФП Кеш Депозит 04.05.2020 03.05.2020 111,1617 111,1617 111,1617
ВФП 100% БОНД 04.05.2020 03.05.2020 110,4966 110,4966 110,4966
КБ Публикум-МБИ 10 04.05.2020 03.05.2020 186,3918 186,3918 186,3918
Граве Глобал 04.05.2020 03.05.2020 96,9847 96,9847 96,9847
Илирика Југоисточна Европа 04.05.2020 02.05.2020 53,6469 53,6469 53,6469
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.05.2020 02.05.2020 73,2663 73,2663 73,2663
Иново Статус Акции 04.05.2020 02.05.2020 35,1349 35,1349 35,1349
Генерали БРИК 04.05.2020 02.05.2020 133,4839 133,4839 133,4839
Генерали Нова ЕУ 04.05.2020 02.05.2020 105,8550 105,8550 105,8550
КБ Публикум - Балансиран 04.05.2020 02.05.2020 158,9909 158,9909 158,9909
КБ Публикум - Обврзници 04.05.2020 02.05.2020 149,0495 149,0495 149,0495
КБ Публикум Паричен 04.05.2020 02.05.2020 128,5106 128,5106 128,5106
Генерали Кеш Депозит 04.05.2020 02.05.2020 121,7921 121,7921 121,7921
Илирика Кеш Фонд 04.05.2020 02.05.2020 1.197,2271 1.197,2271 1.197,2271
Генерали Топ Брендови 04.05.2020 02.05.2020 127,0507 127,0507 127,0507
ВФП Премиум Инвест 04.05.2020 02.05.2020 106,6226 106,6226 106,6226
ВФП Кеш Депозит 04.05.2020 02.05.2020 111,1582 111,1582 111,1582
ВФП 100% БОНД 04.05.2020 02.05.2020 110,4907 110,4907 110,4907
КБ Публикум-МБИ 10 04.05.2020 02.05.2020 186,3991 186,3991 186,3991
Граве Глобал 04.05.2020 02.05.2020 96,9908 96,9908 96,9908
Илирика Југоисточна Европа 04.05.2020 01.05.2020 53,6522 53,6522 53,6522
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.05.2020 01.05.2020 73,2734 73,2734 73,2734
Иново Статус Акции 04.05.2020 01.05.2020 35,1363 35,1363 35,1363
Генерали БРИК 04.05.2020 01.05.2020 133,4954 133,4954 133,4954
Генерали Нова ЕУ 04.05.2020 01.05.2020 105,8640 105,8640 105,8640
КБ Публикум - Балансиран 04.05.2020 01.05.2020 158,9904 158,9904 158,9904
КБ Публикум - Обврзници 04.05.2020 01.05.2020 149,0374 149,0374 149,0374
КБ Публикум Паричен 04.05.2020 01.05.2020 128,5048 128,5048 128,5048
Генерали Кеш Депозит 04.05.2020 01.05.2020 121,7870 121,7870 121,7870
Илирика Кеш Фонд 04.05.2020 01.05.2020 1.197,1785 1.197,1785 1.197,1785
Генерали Топ Брендови 04.05.2020 01.05.2020 127,0615 127,0615 127,0615
ВФП Премиум Инвест 04.05.2020 01.05.2020 106,6294 106,6294 106,6294
ВФП Кеш Депозит 04.05.2020 01.05.2020 111,1547 111,1547 111,1547
ВФП 100% БОНД 04.05.2020 01.05.2020 110,4848 110,4848 110,4848
КБ Публикум-МБИ 10 04.05.2020 01.05.2020 186,4065 186,4065 186,4065
Граве Глобал 04.05.2020 01.05.2020 96,9969 96,9969 96,9969
Илирика Југоисточна Европа 04.05.2020 30.04.2020 53,6678 53,6678 53,6678
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.05.2020 30.04.2020 73,8457 73,8457 73,8457
Иново Статус Акции 04.05.2020 30.04.2020 35,1377 35,1377 35,1377
Генерали БРИК 04.05.2020 30.04.2020 136,1523 136,1523 136,1523
Генерали Нова ЕУ 04.05.2020 30.04.2020 105,9172 105,9172 105,9172
КБ Публикум - Балансиран 04.05.2020 30.04.2020 159,2531 159,2531 159,2531
КБ Публикум - Обврзници 04.05.2020 30.04.2020 149,1634 149,1634 149,1634
КБ Публикум Паричен 04.05.2020 30.04.2020 128,4990 128,4990 128,4990
Генерали Кеш Депозит 04.05.2020 30.04.2020 121,7819 121,7819 121,7819
Илирика Кеш Фонд 04.05.2020 30.04.2020 1.197,1292 1.197,1292 1.197,1292
Генерали Топ Брендови 04.05.2020 30.04.2020 128,6827 128,6827 128,6827
ВФП Премиум Инвест 04.05.2020 30.04.2020 107,6836 107,6836 107,6836
ВФП Кеш Депозит 04.05.2020 30.04.2020 111,1512 111,1512 111,1512
ВФП 100% БОНД 04.05.2020 30.04.2020 110,6481 110,6481 110,6481
КБ Публикум-МБИ 10 04.05.2020 30.04.2020 186,4138 186,4138 186,4138
Граве Глобал 04.05.2020 30.04.2020 97,0029 97,0029 97,0029
Илирика Југоисточна Европа 30.04.2020 29.04.2020 53,3554 53,3554 53,3554
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.04.2020 29.04.2020 73,5502 73,5502 73,5502
Иново Статус Акции 30.04.2020 29.04.2020 35,0920 35,0920 35,0920
Генерали БРИК 30.04.2020 29.04.2020 137,5488 137,5488 137,5488
Генерали Нова ЕУ 30.04.2020 29.04.2020 106,1584 106,1584 106,1584
КБ Публикум - Балансиран 30.04.2020 29.04.2020 159,7350 159,7350 159,7350
КБ Публикум - Обврзници 30.04.2020 29.04.2020 149,1769 149,1769 149,1769
КБ Публикум Паричен 30.04.2020 29.04.2020 128,4927 128,4927 128,4927
Генерали Кеш Депозит 30.04.2020 29.04.2020 121,7767 121,7767 121,7767
Илирика Кеш Фонд 30.04.2020 29.04.2020 1.197,0764 1.197,0764 1.197,0764
Генерали Топ Брендови 30.04.2020 29.04.2020 129,5194 129,5194 129,5194
ВФП Премиум Инвест 30.04.2020 29.04.2020 109,5018 109,5018 109,5018
ВФП Кеш Депозит 30.04.2020 29.04.2020 111,1473 111,1473 111,1473
ВФП 100% БОНД 30.04.2020 29.04.2020 110,3810 110,3810 110,3810
КБ Публикум-МБИ 10 30.04.2020 29.04.2020 185,1780 185,1780 185,1780
Граве Глобал 30.04.2020 29.04.2020 95,9265 95,9265 95,9265
Илирика Југоисточна Европа 29.04.2020 28.04.2020 53,1096 53,1096 53,1096
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.04.2020 28.04.2020 72,9021 72,9021 72,9021
Иново Статус Акции 29.04.2020 28.04.2020 34,9526 34,9526 34,9526
Генерали БРИК 29.04.2020 28.04.2020 134,2643 134,2643 134,2643
Генерали Нова ЕУ 29.04.2020 28.04.2020 105,9510 105,9510 105,9510
КБ Публикум - Балансиран 29.04.2020 28.04.2020 158,5498 158,5498 158,5498
КБ Публикум - Обврзници 29.04.2020 28.04.2020 149,2852 149,2852 149,2852
КБ Публикум Паричен 29.04.2020 28.04.2020 128,4874 128,4874 128,4874
Генерали Кеш Депозит 29.04.2020 28.04.2020 121,7716 121,7716 121,7716
Илирика Кеш Фонд 29.04.2020 28.04.2020 1.197,0293 1.197,0293 1.197,0293
Генерали Топ Брендови 29.04.2020 28.04.2020 127,5806 127,5806 127,5806
ВФП Премиум Инвест 29.04.2020 28.04.2020 107,8753 107,8753 107,8753
ВФП Кеш Депозит 29.04.2020 28.04.2020 111,1440 111,1440 111,1440
ВФП 100% БОНД 29.04.2020 28.04.2020 110,2518 110,2518 110,2518
КБ Публикум-МБИ 10 29.04.2020 28.04.2020 181,8001 181,8001 181,8001
Граве Глобал 29.04.2020 28.04.2020 95,1000 95,1000 95,1000
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.