Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Акции 17.10.2018 16.10.2018 34,7653 34,7653 34,7653
КД БРИК 17.10.2018 16.10.2018 157,5038 157,5038 157,5038
КД Нова ЕУ 17.10.2018 16.10.2018 115,9831 115,9831 115,9831
КД Кеш Депозит 17.10.2018 16.10.2018 118,6254 118,6254 118,6254
КД Топ Брендови 17.10.2018 16.10.2018 121,9284 121,9284 121,9284
Илирика Југоисточна Европа 16.10.2018 15.10.2018 56,0230 56,0230 56,0230
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.10.2018 15.10.2018 68,2571 68,2571 68,2571
Иново Статус Акции 16.10.2018 15.10.2018 34,7553 34,7553 34,7553
КД БРИК 16.10.2018 15.10.2018 155,1950 155,1950 155,1950
КД Нова ЕУ 16.10.2018 15.10.2018 116,6667 116,6667 116,6667
КБ Публикум - Балансиран 16.10.2018 15.10.2018 152,4486 152,4486 152,4486
КБ Публикум - Обврзници 16.10.2018 15.10.2018 145,0887 145,0887 145,0887
КБ Публикум Паричен 16.10.2018 15.10.2018 124,7573 124,7573 124,7573
КД Кеш Депозит 16.10.2018 15.10.2018 118,6218 118,6218 118,6218
Илирика Кеш Фонд 16.10.2018 15.10.2018 1.165,7708 1.165,7708 1.165,7708
КД Топ Брендови 16.10.2018 15.10.2018 120,6511 120,6511 120,6511
ВФП Премиум Инвест 16.10.2018 15.10.2018 108,6783 108,6783 108,6783
ВФП Кеш Депозит 16.10.2018 15.10.2018 108,6629 108,6629 108,6629
ВФП 100% БОНД 16.10.2018 15.10.2018 104,8266 104,8266 104,8266
КБ Публикум-МБИ 10 16.10.2018 15.10.2018 140,0763 140,0763 140,0763
Илирика Југоисточна Европа 15.10.2018 14.10.2018 56,2729 56,2729 56,2729
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.10.2018 14.10.2018 68,6916 68,6916 68,6916
Иново Статус Акции 15.10.2018 14.10.2018 34,8428 34,8428 34,8428
КД БРИК 15.10.2018 14.10.2018 155,5425 155,5425 155,5425
КД Нова ЕУ 15.10.2018 14.10.2018 116,1102 116,1102 116,1102
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2018 14.10.2018 152,7069 152,7069 152,7069
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2018 14.10.2018 145,1816 145,1816 145,1816
КБ Публикум Паричен 15.10.2018 14.10.2018 124,7496 124,7496 124,7496
КД Кеш Депозит 15.10.2018 14.10.2018 118,6152 118,6152 118,6152
Илирика Кеш Фонд 15.10.2018 14.10.2018 1.165,7254 1.165,7254 1.165,7254
КД Топ Брендови 15.10.2018 14.10.2018 120,8688 120,8688 120,8688
ВФП Премиум Инвест 15.10.2018 14.10.2018 108,4478 108,4478 108,4478
ВФП Кеш Депозит 15.10.2018 14.10.2018 108,6573 108,6573 108,6573
ВФП 100% БОНД 15.10.2018 14.10.2018 104,8922 104,8922 104,8922
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2018 14.10.2018 141,2555 141,2555 141,2555
Илирика Југоисточна Европа 15.10.2018 13.10.2018 56,2783 56,2783 56,2783
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.10.2018 13.10.2018 68,6982 68,6982 68,6982
Иново Статус Акции 15.10.2018 13.10.2018 34,8441 34,8441 34,8441
КД БРИК 15.10.2018 13.10.2018 155,5562 155,5562 155,5562
КД Нова ЕУ 15.10.2018 13.10.2018 116,1192 116,1192 116,1192
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2018 13.10.2018 152,7093 152,7093 152,7093
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2018 13.10.2018 145,1712 145,1712 145,1712
КБ Публикум Паричен 15.10.2018 13.10.2018 124,7426 124,7426 124,7426
КД Кеш Депозит 15.10.2018 13.10.2018 118,6101 118,6101 118,6101
Илирика Кеш Фонд 15.10.2018 13.10.2018 1.165,6801 1.165,6801 1.165,6801
КД Топ Брендови 15.10.2018 13.10.2018 120,8782 120,8782 120,8782
ВФП Премиум Инвест 15.10.2018 13.10.2018 108,4546 108,4546 108,4546
ВФП Кеш Депозит 15.10.2018 13.10.2018 108,6524 108,6524 108,6524
ВФП 100% БОНД 15.10.2018 13.10.2018 104,8875 104,8875 104,8875
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2018 13.10.2018 141,2598 141,2598 141,2598
Илирика Југоисточна Европа 15.10.2018 12.10.2018 56,2853 56,2853 56,2853
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.10.2018 12.10.2018 68,9543 68,9543 68,9543
Иново Статус Акции 15.10.2018 12.10.2018 34,8455 34,8455 34,8455
КД БРИК 15.10.2018 12.10.2018 156,2878 156,2878 156,2878
КД Нова ЕУ 15.10.2018 12.10.2018 116,1327 116,1327 116,1327
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2018 12.10.2018 152,8512 152,8512 152,8512
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2018 12.10.2018 145,4581 145,4581 145,4581
КБ Публикум Паричен 15.10.2018 12.10.2018 124,7360 124,7360 124,7360
КД Кеш Депозит 15.10.2018 12.10.2018 118,6049 118,6049 118,6049
Илирика Кеш Фонд 15.10.2018 12.10.2018 1.165,6348 1.165,6348 1.165,6348
КД Топ Брендови 15.10.2018 12.10.2018 121,2471 121,2471 121,2471
ВФП Премиум Инвест 15.10.2018 12.10.2018 108,7423 108,7423 108,7423
ВФП Кеш Депозит 15.10.2018 12.10.2018 108,6474 108,6474 108,6474
ВФП 100% БОНД 15.10.2018 12.10.2018 105,0294 105,0294 105,0294
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2018 12.10.2018 141,2641 141,2641 141,2641
Илирика Југоисточна Европа 12.10.2018 11.10.2018 56,4464 56,4464 56,4464
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.10.2018 11.10.2018 68,7005 68,7005 68,7005
Иново Статус Акции 12.10.2018 11.10.2018 34,8696 34,8696 34,8696
КД БРИК 12.10.2018 11.10.2018 153,9034 153,9034 153,9034
КД Нова ЕУ 12.10.2018 11.10.2018 114,9395 114,9395 114,9395
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2018 11.10.2018 152,8523 152,8523 152,8523
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2018 11.10.2018 145,3845 145,3845 145,3845
КБ Публикум Паричен 12.10.2018 11.10.2018 124,7287 124,7287 124,7287
КД Кеш Депозит 12.10.2018 11.10.2018 118,5989 118,5989 118,5989
Илирика Кеш Фонд 12.10.2018 11.10.2018 1.165,5900 1.165,5900 1.165,5900
КД Топ Брендови 12.10.2018 11.10.2018 120,5573 120,5573 120,5573
ВФП Премиум Инвест 12.10.2018 11.10.2018 108,6108 108,6108 108,6108
ВФП Кеш Депозит 12.10.2018 11.10.2018 108,6421 108,6421 108,6421
ВФП 100% БОНД 12.10.2018 11.10.2018 104,9190 104,9190 104,9190
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2018 11.10.2018 141,8841 141,8841 141,8841
Илирика Југоисточна Европа 12.10.2018 10.10.2018 56,5230 56,5230 56,5230
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.10.2018 10.10.2018 69,8077 69,8077 69,8077
Иново Статус Акции 12.10.2018 10.10.2018 34,8811 34,8811 34,8811
КД БРИК 12.10.2018 10.10.2018 156,4173 156,4173 156,4173
КД Нова ЕУ 12.10.2018 10.10.2018 116,3531 116,3531 116,3531
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2018 10.10.2018 153,3668 153,3668 153,3668
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2018 10.10.2018 145,7494 145,7494 145,7494
КБ Публикум Паричен 12.10.2018 10.10.2018 124,7226 124,7226 124,7226
КД Кеш Депозит 12.10.2018 10.10.2018 118,5941 118,5941 118,5941
Илирика Кеш Фонд 12.10.2018 10.10.2018 1.165,5523 1.165,5523 1.165,5523
КД Топ Брендови 12.10.2018 10.10.2018 122,4601 122,4601 122,4601
ВФП Премиум Инвест 12.10.2018 10.10.2018 111,0653 111,0653 111,0653
ВФП Кеш Депозит 12.10.2018 10.10.2018 108,6376 108,6376 108,6376
ВФП 100% БОНД 12.10.2018 10.10.2018 105,1364 105,1364 105,1364
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2018 10.10.2018 141,8885 141,8885 141,8885
Илирика Југоисточна Европа 10.10.2018 09.10.2018 56,5089 56,5089 56,5089
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.10.2018 09.10.2018 70,9759 70,9759 70,9759
Иново Статус Акции 10.10.2018 09.10.2018 34,8238 34,8238 34,8238
КД БРИК 10.10.2018 09.10.2018 158,4062 158,4062 158,4062
КД Нова ЕУ 10.10.2018 09.10.2018 116,9403 116,9403 116,9403
КБ Публикум - Балансиран 10.10.2018 09.10.2018 153,4401 153,4401 153,4401
КБ Публикум - Обврзници 10.10.2018 09.10.2018 145,6268 145,6268 145,6268
КБ Публикум Паричен 10.10.2018 09.10.2018 124,7156 124,7156 124,7156
КД Кеш Депозит 10.10.2018 09.10.2018 118,5880 118,5880 118,5880
Илирика Кеш Фонд 10.10.2018 09.10.2018 1.165,4986 1.165,4986 1.165,4986
КД Топ Брендови 10.10.2018 09.10.2018 124,5166 124,5166 124,5166
ВФП Премиум Инвест 10.10.2018 09.10.2018 112,8060 112,8060 112,8060
ВФП Кеш Депозит 10.10.2018 09.10.2018 108,6317 108,6317 108,6317
ВФП 100% БОНД 10.10.2018 09.10.2018 105,0142 105,0142 105,0142
КБ Публикум-МБИ 10 10.10.2018 09.10.2018 139,9911 139,9911 139,9911
Илирика Југоисточна Европа 09.10.2018 08.10.2018 55,5980 55,5980 55,5980
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.10.2018 08.10.2018 70,2844 70,2844 70,2844
Иново Статус Акции 09.10.2018 08.10.2018 34,5637 34,5637 34,5637
КД БРИК 09.10.2018 08.10.2018 158,1019 158,1019 158,1019
КД Нова ЕУ 09.10.2018 08.10.2018 116,9753 116,9753 116,9753
КБ Публикум - Балансиран 09.10.2018 08.10.2018 153,0319 153,0319 153,0319
КБ Публикум - Обврзници 09.10.2018 08.10.2018 145,6881 145,6881 145,6881
КБ Публикум Паричен 09.10.2018 08.10.2018 124,7094 124,7094 124,7094
КД Кеш Депозит 09.10.2018 08.10.2018 118,5822 118,5822 118,5822
Илирика Кеш Фонд 09.10.2018 08.10.2018 1.165,4499 1.165,4499 1.165,4499
КД Топ Брендови 09.10.2018 08.10.2018 124,1508 124,1508 124,1508
ВФП Премиум Инвест 09.10.2018 08.10.2018 112,4744 112,4744 112,4744
ВФП Кеш Депозит 09.10.2018 08.10.2018 108,6269 108,6269 108,6269
ВФП 100% БОНД 09.10.2018 08.10.2018 105,0072 105,0072 105,0072
КБ Публикум-МБИ 10 09.10.2018 08.10.2018 137,2981 137,2981 137,2981
Илирика Југоисточна Европа 08.10.2018 07.10.2018 56,0094 56,0094 56,0094
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.10.2018 07.10.2018 70,4199 70,4199 70,4199
Иново Статус Акции 08.10.2018 07.10.2018 34,6993 34,6993 34,6993
КД БРИК 08.10.2018 07.10.2018 156,9053 156,9053 156,9053
КД Нова ЕУ 08.10.2018 07.10.2018 117,3335 117,3335 117,3335
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2018 07.10.2018 153,4070 153,4070 153,4070
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2018 07.10.2018 145,6808 145,6808 145,6808
КБ Публикум Паричен 08.10.2018 07.10.2018 124,7018 124,7018 124,7018
КД Кеш Депозит 08.10.2018 07.10.2018 118,5755 118,5755 118,5755
Илирика Кеш Фонд 08.10.2018 07.10.2018 1.165,3932 1.165,3932 1.165,3932
КД Топ Брендови 08.10.2018 07.10.2018 124,5380 124,5380 124,5380
ВФП Премиум Инвест 08.10.2018 07.10.2018 113,1053 113,1053 113,1053
ВФП Кеш Депозит 08.10.2018 07.10.2018 108,6214 108,6214 108,6214
ВФП 100% БОНД 08.10.2018 07.10.2018 105,0467 105,0467 105,0467
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2018 07.10.2018 138,7880 138,7880 138,7880
Илирика Југоисточна Европа 08.10.2018 06.10.2018 56,0147 56,0147 56,0147
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.10.2018 06.10.2018 70,4267 70,4267 70,4267
Иново Статус Акции 08.10.2018 06.10.2018 34,7007 34,7007 34,7007
КД БРИК 08.10.2018 06.10.2018 156,9191 156,9191 156,9191
КД Нова ЕУ 08.10.2018 06.10.2018 117,3427 117,3427 117,3427
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2018 06.10.2018 153,4098 153,4098 153,4098
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2018 06.10.2018 145,6704 145,6704 145,6704
КБ Публикум Паричен 08.10.2018 06.10.2018 124,6953 124,6953 124,6953
КД Кеш Депозит 08.10.2018 06.10.2018 118,5705 118,5705 118,5705
Илирика Кеш Фонд 08.10.2018 06.10.2018 1.165,3507 1.165,3507 1.165,3507
КД Топ Брендови 08.10.2018 06.10.2018 124,5477 124,5477 124,5477
ВФП Премиум Инвест 08.10.2018 06.10.2018 113,1127 113,1127 113,1127
ВФП Кеш Депозит 08.10.2018 06.10.2018 108,6163 108,6163 108,6163
ВФП 100% БОНД 08.10.2018 06.10.2018 105,0420 105,0420 105,0420
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2018 06.10.2018 138,7923 138,7923 138,7923
Илирика Југоисточна Европа 08.10.2018 05.10.2018 56,0187 56,0187 56,0187
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.10.2018 05.10.2018 70,4465 70,4465 70,4465
Иново Статус Акции 08.10.2018 05.10.2018 34,7022 34,7022 34,7022
КД БРИК 08.10.2018 05.10.2018 156,9717 156,9717 156,9717
КД Нова ЕУ 08.10.2018 05.10.2018 117,3481 117,3481 117,3481
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2018 05.10.2018 153,4209 153,4209 153,4209
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2018 05.10.2018 145,6770 145,6770 145,6770
КБ Публикум Паричен 08.10.2018 05.10.2018 124,6884 124,6884 124,6884
КД Кеш Депозит 08.10.2018 05.10.2018 118,5657 118,5657 118,5657
Илирика Кеш Фонд 08.10.2018 05.10.2018 1.165,3094 1.165,3094 1.165,3094
КД Топ Брендови 08.10.2018 05.10.2018 124,5868 124,5868 124,5868
ВФП Премиум Инвест 08.10.2018 05.10.2018 113,1203 113,1203 113,1203
ВФП Кеш Депозит 08.10.2018 05.10.2018 108,6114 108,6114 108,6114
ВФП 100% БОНД 08.10.2018 05.10.2018 105,0472 105,0472 105,0472
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2018 05.10.2018 138,7965 138,7965 138,7965
Илирика Југоисточна Европа 05.10.2018 04.10.2018 56,6578 56,6578 56,6578
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.10.2018 04.10.2018 70,8316 70,8316 70,8316
Иново Статус Акции 05.10.2018 04.10.2018 34,8698 34,8698 34,8698
КД БРИК 05.10.2018 04.10.2018 158,0139 158,0139 158,0139
КД Нова ЕУ 05.10.2018 04.10.2018 117,1815 117,1815 117,1815
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2018 04.10.2018 153,8229 153,8229 153,8229
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2018 04.10.2018 145,3926 145,3926 145,3926
КБ Публикум Паричен 05.10.2018 04.10.2018 124,6808 124,6808 124,6808
КД Кеш Депозит 05.10.2018 04.10.2018 118,5594 118,5594 118,5594
Илирика Кеш Фонд 05.10.2018 04.10.2018 1.165,2625 1.165,2625 1.165,2625
КД Топ Брендови 05.10.2018 04.10.2018 125,0009 125,0009 125,0009
ВФП Премиум Инвест 05.10.2018 04.10.2018 113,7751 113,7751 113,7751
ВФП Кеш Депозит 05.10.2018 04.10.2018 108,6061 108,6061 108,6061
ВФП 100% БОНД 05.10.2018 04.10.2018 105,0985 105,0985 105,0985
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2018 04.10.2018 141,2106 141,2106 141,2106
Илирика Југоисточна Европа 04.10.2018 03.10.2018 57,6358 57,6358 57,6358
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.10.2018 03.10.2018 71,5682 71,5682 71,5682
Иново Статус Акции 04.10.2018 03.10.2018 35,0286 35,0286 35,0286
КД БРИК 04.10.2018 03.10.2018 161,2796 161,2796 161,2796
КД Нова ЕУ 04.10.2018 03.10.2018 117,7281 117,7281 117,7281
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2018 03.10.2018 154,5795 154,5795 154,5795
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2018 03.10.2018 145,5920 145,5920 145,5920
КБ Публикум Паричен 04.10.2018 03.10.2018 124,6730 124,6730 124,6730
КД Кеш Депозит 04.10.2018 03.10.2018 118,5532 118,5532 118,5532
Илирика Кеш Фонд 04.10.2018 03.10.2018 1.165,2078 1.165,2078 1.165,2078
КД Топ Брендови 04.10.2018 03.10.2018 125,9397 125,9397 125,9397
ВФП Премиум Инвест 04.10.2018 03.10.2018 114,4531 114,4531 114,4531
ВФП Кеш Депозит 04.10.2018 03.10.2018 108,6000 108,6000 108,6000
ВФП 100% БОНД 04.10.2018 03.10.2018 105,2971 105,2971 105,2971
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2018 03.10.2018 143,2134 143,2134 143,2134
Илирика Југоисточна Европа 03.10.2018 02.10.2018 58,0495 58,0495 58,0495
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.10.2018 02.10.2018 71,4727 71,4727 71,4727
Иново Статус Акции 03.10.2018 02.10.2018 35,1202 35,1202 35,1202
КД БРИК 03.10.2018 02.10.2018 160,4289 160,4289 160,4289
КД Нова ЕУ 03.10.2018 02.10.2018 117,4215 117,4215 117,4215
КБ Публикум - Балансиран 03.10.2018 02.10.2018 154,5823 154,5823 154,5823
КБ Публикум - Обврзници 03.10.2018 02.10.2018 145,4336 145,4336 145,4336
КБ Публикум Паричен 03.10.2018 02.10.2018 124,6669 124,6669 124,6669
КД Кеш Депозит 03.10.2018 02.10.2018 118,5480 118,5480 118,5480
Илирика Кеш Фонд 03.10.2018 02.10.2018 1.165,1677 1.165,1677 1.165,1677
КД Топ Брендови 03.10.2018 02.10.2018 125,4781 125,4781 125,4781
ВФП Премиум Инвест 03.10.2018 02.10.2018 113,8268 113,8268 113,8268
ВФП Кеш Депозит 03.10.2018 02.10.2018 108,5956 108,5956 108,5956
ВФП 100% БОНД 03.10.2018 02.10.2018 105,1016 105,1016 105,1016
КБ Публикум-МБИ 10 03.10.2018 02.10.2018 144,3389 144,3389 144,3389
Илирика Југоисточна Европа 02.10.2018 01.10.2018 58,6667 58,6667 58,6667
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.10.2018 01.10.2018 71,8853 71,8853 71,8853
Иново Статус Акции 02.10.2018 01.10.2018 35,1490 35,1490 35,1490
КД БРИК 02.10.2018 01.10.2018 161,7282 161,7282 161,7282
КД Нова ЕУ 02.10.2018 01.10.2018 117,6524 117,6524 117,6524
КБ Публикум - Балансиран 02.10.2018 01.10.2018 154,6367 154,6367 154,6367
КБ Публикум - Обврзници 02.10.2018 01.10.2018 145,7195 145,7195 145,7195
КБ Публикум Паричен 02.10.2018 01.10.2018 124,6586 124,6586 124,6586
КД Кеш Депозит 02.10.2018 01.10.2018 118,5417 118,5417 118,5417
Илирика Кеш Фонд 02.10.2018 01.10.2018 1.165,0665 1.165,0665 1.165,0665
КД Топ Брендови 02.10.2018 01.10.2018 125,5668 125,5668 125,5668
ВФП Премиум Инвест 02.10.2018 01.10.2018 114,2083 114,2083 114,2083
ВФП Кеш Депозит 02.10.2018 01.10.2018 108,5904 108,5904 108,5904
ВФП 100% БОНД 02.10.2018 01.10.2018 105,0784 105,0784 105,0784
КБ Публикум-МБИ 10 02.10.2018 01.10.2018 143,9004 143,9004 143,9004
Илирика Југоисточна Европа 01.10.2018 30.09.2018 59,4452 59,4452 59,4452
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.10.2018 30.09.2018 72,5118 72,5118 72,5118
Иново Статус Акции 01.10.2018 30.09.2018 35,3069 35,3069 35,3069
КД БРИК 01.10.2018 30.09.2018 161,7243 161,7243 161,7243
КД Нова ЕУ 01.10.2018 30.09.2018 117,9630 117,9630 117,9630
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2018 30.09.2018 154,8030 154,8030 154,8030
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2018 30.09.2018 145,7614 145,7614 145,7614
КБ Публикум Паричен 01.10.2018 30.09.2018 124,6496 124,6496 124,6496
КД Кеш Депозит 01.10.2018 30.09.2018 118,5325 118,5325 118,5325
Илирика Кеш Фонд 01.10.2018 30.09.2018 1.164,9745 1.164,9745 1.164,9745
КД Топ Брендови 01.10.2018 30.09.2018 125,1039 125,1039 125,1039
ВФП Премиум Инвест 01.10.2018 30.09.2018 113,8349 113,8349 113,8349
ВФП Кеш Депозит 01.10.2018 30.09.2018 108,5842 108,5842 108,5842
ВФП 100% БОНД 01.10.2018 30.09.2018 105,0371 105,0371 105,0371
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2018 30.09.2018 146,9493 146,9493 146,9493
Илирика Југоисточна Европа 01.10.2018 29.09.2018 59,4509 59,4509 59,4509
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.10.2018 29.09.2018 72,5187 72,5187 72,5187
Иново Статус Акции 01.10.2018 29.09.2018 35,3083 35,3083 35,3083
КД БРИК 01.10.2018 29.09.2018 161,7385 161,7385 161,7385
КД Нова ЕУ 01.10.2018 29.09.2018 117,9722 117,9722 117,9722
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2018 29.09.2018 154,8060 154,8060 154,8060
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2018 29.09.2018 145,7511 145,7511 145,7511
КБ Публикум Паричен 01.10.2018 29.09.2018 124,6428 124,6428 124,6428
КД Кеш Депозит 01.10.2018 29.09.2018 118,5272 118,5272 118,5272
Илирика Кеш Фонд 01.10.2018 29.09.2018 1.164,9308 1.164,9308 1.164,9308
КД Топ Брендови 01.10.2018 29.09.2018 125,1137 125,1137 125,1137
ВФП Премиум Инвест 01.10.2018 29.09.2018 113,8424 113,8424 113,8424
ВФП Кеш Депозит 01.10.2018 29.09.2018 108,5788 108,5788 108,5788
ВФП 100% БОНД 01.10.2018 29.09.2018 105,0323 105,0323 105,0323
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2018 29.09.2018 146,9546 146,9546 146,9546
Илирика Југоисточна Европа 01.10.2018 28.09.2018 59,4597 59,4597 59,4597
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.10.2018 28.09.2018 72,0783 72,0783 72,0783
Иново Статус Акции 01.10.2018 28.09.2018 35,3102 35,3102 35,3102
КД БРИК 01.10.2018 28.09.2018 160,4780 160,4780 160,4780
КД Нова ЕУ 01.10.2018 28.09.2018 117,9910 117,9910 117,9910
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2018 28.09.2018 154,5582 154,5582 154,5582
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2018 28.09.2018 145,2319 145,2319 145,2319
КБ Публикум Паричен 01.10.2018 28.09.2018 124,6364 124,6364 124,6364
КД Кеш Депозит 01.10.2018 28.09.2018 118,5222 118,5222 118,5222
Илирика Кеш Фонд 01.10.2018 28.09.2018 1.164,8920 1.164,8920 1.164,8920
КД Топ Брендови 01.10.2018 28.09.2018 124,4895 124,4895 124,4895
ВФП Премиум Инвест 01.10.2018 28.09.2018 113,3921 113,3921 113,3921
ВФП Кеш Депозит 01.10.2018 28.09.2018 108,5738 108,5738 108,5738
ВФП 100% БОНД 01.10.2018 28.09.2018 104,7074 104,7074 104,7074
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2018 28.09.2018 146,9598 146,9598 146,9598
Илирика Југоисточна Европа 28.09.2018 27.09.2018 58,7268 58,7268 58,7268
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.09.2018 27.09.2018 71,6576 71,6576 71,6576
Иново Статус Акции 28.09.2018 27.09.2018 35,0803 35,0803 35,0803
КД БРИК 28.09.2018 27.09.2018 160,0045 160,0045 160,0045
КД Нова ЕУ 28.09.2018 27.09.2018 117,9551 117,9551 117,9551
КБ Публикум - Балансиран 28.09.2018 27.09.2018 154,3082 154,3082 154,3082
КБ Публикум - Обврзници 28.09.2018 27.09.2018 144,9558 144,9558 144,9558
КБ Публикум Паричен 28.09.2018 27.09.2018 124,6289 124,6289 124,6289
КД Кеш Депозит 28.09.2018 27.09.2018 118,5161 118,5161 118,5161
Илирика Кеш Фонд 28.09.2018 27.09.2018 1.164,8425 1.164,8425 1.164,8425
КД Топ Брендови 28.09.2018 27.09.2018 124,6781 124,6781 124,6781
ВФП Премиум Инвест 28.09.2018 27.09.2018 114,0470 114,0470 114,0470
ВФП Кеш Депозит 28.09.2018 27.09.2018 108,5679 108,5679 108,5679
ВФП 100% БОНД 28.09.2018 27.09.2018 104,6073 104,6073 104,6073
КБ Публикум-МБИ 10 28.09.2018 27.09.2018 145,6179 145,6179 145,6179
Илирика Југоисточна Европа 27.09.2018 26.09.2018 58,1349 58,1349 58,1349
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.09.2018 26.09.2018 70,9325 70,9325 70,9325
Иново Статус Акции 27.09.2018 26.09.2018 35,0420 35,0420 35,0420
КД БРИК 27.09.2018 26.09.2018 158,8000 158,8000 158,8000
КД Нова ЕУ 27.09.2018 26.09.2018 117,8231 117,8231 117,8231
КБ Публикум - Балансиран 27.09.2018 26.09.2018 153,7906 153,7906 153,7906
КБ Публикум - Обврзници 27.09.2018 26.09.2018 144,6812 144,6812 144,6812
КБ Публикум Паричен 27.09.2018 26.09.2018 124,6228 124,6228 124,6228
КД Кеш Депозит 27.09.2018 26.09.2018 118,5106 118,5106 118,5106
Илирика Кеш Фонд 27.09.2018 26.09.2018 1.164,7976 1.164,7976 1.164,7976
КД Топ Брендови 27.09.2018 26.09.2018 123,8714 123,8714 123,8714
ВФП Премиум Инвест 27.09.2018 26.09.2018 113,3484 113,3484 113,3484
ВФП Кеш Депозит 27.09.2018 26.09.2018 108,5628 108,5628 108,5628
ВФП 100% БОНД 27.09.2018 26.09.2018 104,4869 104,4869 104,4869
КБ Публикум-МБИ 10 27.09.2018 26.09.2018 144,5483 144,5483 144,5483
Илирика Југоисточна Европа 26.09.2018 25.09.2018 58,0283 58,0283 58,0283
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.09.2018 25.09.2018 70,9807 70,9807 70,9807
Иново Статус Акции 26.09.2018 25.09.2018 35,0758 35,0758 35,0758
КД БРИК 26.09.2018 25.09.2018 158,1576 158,1576 158,1576
КД Нова ЕУ 26.09.2018 25.09.2018 118,4480 118,4480 118,4480
КБ Публикум - Балансиран 26.09.2018 25.09.2018 153,8740 153,8740 153,8740
КБ Публикум - Обврзници 26.09.2018 25.09.2018 144,6714 144,6714 144,6714
КБ Публикум Паричен 26.09.2018 25.09.2018 124,6160 124,6160 124,6160
КД Кеш Депозит 26.09.2018 25.09.2018 118,5047 118,5047 118,5047
Илирика Кеш Фонд 26.09.2018 25.09.2018 1.164,7494 1.164,7494 1.164,7494
КД Топ Брендови 26.09.2018 25.09.2018 124,0411 124,0411 124,0411
ВФП Премиум Инвест 26.09.2018 25.09.2018 113,4036 113,4036 113,4036
ВФП Кеш Депозит 26.09.2018 25.09.2018 108,5575 108,5575 108,5575
ВФП 100% БОНД 26.09.2018 25.09.2018 104,4338 104,4338 104,4338
КБ Публикум-МБИ 10 26.09.2018 25.09.2018 143,6645 143,6645 143,6645
Илирика Југоисточна Европа 25.09.2018 24.09.2018 58,0497 58,0497 58,0497
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.09.2018 24.09.2018 71,0448 71,0448 71,0448
Иново Статус Акции 25.09.2018 24.09.2018 35,0706 35,0706 35,0706
КД БРИК 25.09.2018 24.09.2018 157,4780 157,4780 157,4780
КД Нова ЕУ 25.09.2018 24.09.2018 119,1301 119,1301 119,1301
КБ Публикум - Балансиран 25.09.2018 24.09.2018 153,6954 153,6954 153,6954
КБ Публикум - Обврзници 25.09.2018 24.09.2018 144,4822 144,4822 144,4822
КБ Публикум Паричен 25.09.2018 24.09.2018 124,6091 124,6091 124,6091
КД Кеш Депозит 25.09.2018 24.09.2018 118,4991 118,4991 118,4991
Илирика Кеш Фонд 25.09.2018 24.09.2018 1.164,7016 1.164,7016 1.164,7016
КД Топ Брендови 25.09.2018 24.09.2018 124,1593 124,1593 124,1593
ВФП Премиум Инвест 25.09.2018 24.09.2018 113,3109 113,3109 113,3109
ВФП Кеш Депозит 25.09.2018 24.09.2018 108,5523 108,5523 108,5523
ВФП 100% БОНД 25.09.2018 24.09.2018 104,3959 104,3959 104,3959
КБ Публикум-МБИ 10 25.09.2018 24.09.2018 143,5255 143,5255 143,5255
Илирика Југоисточна Европа 24.09.2018 23.09.2018 58,0466 58,0466 58,0466
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.09.2018 23.09.2018 71,1665 71,1665 71,1665
Иново Статус Акции 24.09.2018 23.09.2018 35,0628 35,0628 35,0628
КД БРИК 24.09.2018 23.09.2018 157,8114 157,8114 157,8114
КД Нова ЕУ 24.09.2018 23.09.2018 119,3296 119,3296 119,3296
КБ Публикум - Балансиран 24.09.2018 23.09.2018 153,7235 153,7235 153,7235
КБ Публикум - Обврзници 24.09.2018 23.09.2018 144,5907 144,5907 144,5907
КБ Публикум Паричен 24.09.2018 23.09.2018 124,6014 124,6014 124,6014
КД Кеш Депозит 24.09.2018 23.09.2018 118,4922 118,4922 118,4922
Илирика Кеш Фонд 24.09.2018 23.09.2018 1.164,6502 1.164,6502 1.164,6502
КД Топ Брендови 24.09.2018 23.09.2018 124,4889 124,4889 124,4889
ВФП Премиум Инвест 24.09.2018 23.09.2018 113,9785 113,9785 113,9785
ВФП Кеш Депозит 24.09.2018 23.09.2018 108,5465 108,5465 108,5465
ВФП 100% БОНД 24.09.2018 23.09.2018 104,3679 104,3679 104,3679
КБ Публикум-МБИ 10 24.09.2018 23.09.2018 143,2765 143,2765 143,2765
Илирика Југоисточна Европа 24.09.2018 22.09.2018 58,0523 58,0523 58,0523
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.09.2018 22.09.2018 71,1735 71,1735 71,1735
Иново Статус Акции 24.09.2018 22.09.2018 35,0641 35,0641 35,0641
КД БРИК 24.09.2018 22.09.2018 157,8253 157,8253 157,8253
КД Нова ЕУ 24.09.2018 22.09.2018 119,3389 119,3389 119,3389
КБ Публикум - Балансиран 24.09.2018 22.09.2018 153,7265 153,7265 153,7265
КБ Публикум - Обврзници 24.09.2018 22.09.2018 144,5805 144,5805 144,5805
КБ Публикум Паричен 24.09.2018 22.09.2018 124,5948 124,5948 124,5948
КД Кеш Депозит 24.09.2018 22.09.2018 118,4870 118,4870 118,4870
Илирика Кеш Фонд 24.09.2018 22.09.2018 1.164,6071 1.164,6071 1.164,6071
КД Топ Брендови 24.09.2018 22.09.2018 124,4984 124,4984 124,4984
ВФП Премиум Инвест 24.09.2018 22.09.2018 113,9858 113,9858 113,9858
ВФП Кеш Депозит 24.09.2018 22.09.2018 108,5416 108,5416 108,5416
ВФП 100% БОНД 24.09.2018 22.09.2018 104,3632 104,3632 104,3632
КБ Публикум-МБИ 10 24.09.2018 22.09.2018 143,2815 143,2815 143,2815
Илирика Југоисточна Европа 24.09.2018 21.09.2018 58,0594 58,0594 58,0594
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.09.2018 21.09.2018 71,1419 71,1419 71,1419
Иново Статус Акции 24.09.2018 21.09.2018 35,0655 35,0655 35,0655
КД БРИК 24.09.2018 21.09.2018 157,6820 157,6820 157,6820
КД Нова ЕУ 24.09.2018 21.09.2018 119,3522 119,3522 119,3522
КБ Публикум - Балансиран 24.09.2018 21.09.2018 153,7109 153,7109 153,7109
КБ Публикум - Обврзници 24.09.2018 21.09.2018 144,5327 144,5327 144,5327
КБ Публикум Паричен 24.09.2018 21.09.2018 124,5882 124,5882 124,5882
КД Кеш Депозит 24.09.2018 21.09.2018 118,4818 118,4818 118,4818
Илирика Кеш Фонд 24.09.2018 21.09.2018 1.164,5640 1.164,5640 1.164,5640
КД Топ Брендови 24.09.2018 21.09.2018 124,4288 124,4288 124,4288
ВФП Премиум Инвест 24.09.2018 21.09.2018 113,9603 113,9603 113,9603
ВФП Кеш Депозит 24.09.2018 21.09.2018 108,5368 108,5368 108,5368
ВФП 100% БОНД 24.09.2018 21.09.2018 104,3899 104,3899 104,3899
КБ Публикум-МБИ 10 24.09.2018 21.09.2018 143,2865 143,2865 143,2865
Илирика Југоисточна Европа 21.09.2018 20.09.2018 58,0772 58,0772 58,0772
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.09.2018 20.09.2018 71,4944 71,4944 71,4944
Иново Статус Акции 21.09.2018 20.09.2018 35,0485 35,0485 35,0485
КД БРИК 21.09.2018 20.09.2018 158,4050 158,4050 158,4050
КД Нова ЕУ 21.09.2018 20.09.2018 119,3066 119,3066 119,3066
КБ Публикум - Балансиран 21.09.2018 20.09.2018 153,6865 153,6865 153,6865
КБ Публикум - Обврзници 21.09.2018 20.09.2018 144,8893 144,8893 144,8893
КБ Публикум Паричен 21.09.2018 20.09.2018 124,5812 124,5812 124,5812
КД Кеш Депозит 21.09.2018 20.09.2018 118,4759 118,4759 118,4759
Илирика Кеш Фонд 21.09.2018 20.09.2018 1.164,5167 1.164,5167 1.164,5167
КД Топ Брендови 21.09.2018 20.09.2018 124,5882 124,5882 124,5882
ВФП Премиум Инвест 21.09.2018 20.09.2018 113,6260 113,6260 113,6260
ВФП Кеш Депозит 21.09.2018 20.09.2018 108,5316 108,5316 108,5316
ВФП 100% БОНД 21.09.2018 20.09.2018 104,5134 104,5134 104,5134
КБ Публикум-МБИ 10 21.09.2018 20.09.2018 143,5216 143,5216 143,5216
Илирика Југоисточна Европа 20.09.2018 19.09.2018 57,9838 57,9838 57,9838
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.09.2018 19.09.2018 70,9868 70,9868 70,9868
Иново Статус Акции 20.09.2018 19.09.2018 35,0024 35,0024 35,0024
КД БРИК 20.09.2018 19.09.2018 157,3442 157,3442 157,3442
КД Нова ЕУ 20.09.2018 19.09.2018 119,4696 119,4696 119,4696
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2018 19.09.2018 153,3936 153,3936 153,3936
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2018 19.09.2018 144,7289 144,7289 144,7289
КБ Публикум Паричен 20.09.2018 19.09.2018 124,5742 124,5742 124,5742
КД Кеш Депозит 20.09.2018 19.09.2018 118,4702 118,4702 118,4702
Илирика Кеш Фонд 20.09.2018 19.09.2018 1.164,4744 1.164,4744 1.164,4744
КД Топ Брендови 20.09.2018 19.09.2018 123,5361 123,5361 123,5361
ВФП Премиум Инвест 20.09.2018 19.09.2018 112,7241 112,7241 112,7241
ВФП Кеш Депозит 20.09.2018 19.09.2018 108,5264 108,5264 108,5264
ВФП 100% БОНД 20.09.2018 19.09.2018 104,2705 104,2705 104,2705
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2018 19.09.2018 143,6113 143,6113 143,6113
Илирика Југоисточна Европа 19.09.2018 18.09.2018 57,9580 57,9580 57,9580
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.09.2018 18.09.2018 70,9606 70,9606 70,9606
Иново Статус Акции 19.09.2018 18.09.2018 35,0261 35,0261 35,0261
КД БРИК 19.09.2018 18.09.2018 155,6709 155,6709 155,6709
КД Нова ЕУ 19.09.2018 18.09.2018 119,1995 119,1995 119,1995
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2018 18.09.2018 153,1296 153,1296 153,1296
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2018 18.09.2018 144,8662 144,8662 144,8662
КБ Публикум Паричен 19.09.2018 18.09.2018 124,5672 124,5672 124,5672
КД Кеш Депозит 19.09.2018 18.09.2018 118,4644 118,4644 118,4644
Илирика Кеш Фонд 19.09.2018 18.09.2018 1.164,4273 1.164,4273 1.164,4273
КД Топ Брендови 19.09.2018 18.09.2018 123,4547 123,4547 123,4547
ВФП Премиум Инвест 19.09.2018 18.09.2018 112,4334 112,4334 112,4334
ВФП Кеш Депозит 19.09.2018 18.09.2018 108,5212 108,5212 108,5212
ВФП 100% БОНД 19.09.2018 18.09.2018 104,1633 104,1633 104,1633
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2018 18.09.2018 143,2513 143,2513 143,2513
Илирика Југоисточна Европа 18.09.2018 17.09.2018 57,8314 57,8314 57,8314
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.09.2018 17.09.2018 70,7548 70,7548 70,7548
Иново Статус Акции 18.09.2018 17.09.2018 35,0075 35,0075 35,0075
КД БРИК 18.09.2018 17.09.2018 155,0717 155,0717 155,0717
КД Нова ЕУ 18.09.2018 17.09.2018 118,4354 118,4354 118,4354
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2018 17.09.2018 153,0232 153,0232 153,0232
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2018 17.09.2018 145,0059 145,0059 145,0059
КБ Публикум Паричен 18.09.2018 17.09.2018 124,5601 124,5601 124,5601
КД Кеш Депозит 18.09.2018 17.09.2018 118,4586 118,4586 118,4586
Илирика Кеш Фонд 18.09.2018 17.09.2018 1.164,3815 1.164,3815 1.164,3815
КД Топ Брендови 18.09.2018 17.09.2018 122,9820 122,9820 122,9820
ВФП Премиум Инвест 18.09.2018 17.09.2018 111,8849 111,8849 111,8849
ВФП Кеш Депозит 18.09.2018 17.09.2018 108,5160 108,5160 108,5160
ВФП 100% БОНД 18.09.2018 17.09.2018 104,1348 104,1348 104,1348
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2018 17.09.2018 143,2266 143,2266 143,2266
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.