Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 17.10.2019 16.10.2019 57,8197 57,8197 57,8197
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.10.2019 16.10.2019 72,8703 72,8703 72,8703
Иново Статус Акции 17.10.2019 16.10.2019 36,2941 36,2941 36,2941
Генерали БРИК 17.10.2019 16.10.2019 165,0034 165,0034 165,0034
Генерали Нова ЕУ 17.10.2019 16.10.2019 120,7959 120,7959 120,7959
КБ Публикум - Балансиран 17.10.2019 16.10.2019 164,5972 164,5972 164,5972
КБ Публикум - Обврзници 17.10.2019 16.10.2019 153,1180 153,1180 153,1180
КБ Публикум Паричен 17.10.2019 16.10.2019 127,3209 127,3209 127,3209
Генерали Кеш Депозит 17.10.2019 16.10.2019 120,8110 120,8110 120,8110
Илирика Кеш Фонд 17.10.2019 16.10.2019 1.186,8471 1.186,8471 1.186,8471
Генерали Топ Брендови 17.10.2019 16.10.2019 133,2635 133,2635 133,2635
ВФП Премиум Инвест 17.10.2019 16.10.2019 120,4274 120,4274 120,4274
ВФП Кеш Депозит 17.10.2019 16.10.2019 110,3925 110,3925 110,3925
ВФП 100% БОНД 17.10.2019 16.10.2019 112,6891 112,6891 112,6891
КБ Публикум-МБИ 10 17.10.2019 16.10.2019 178,5795 178,5795 178,5795
Граве Глобал 17.10.2019 16.10.2019 104,2828 104,2828 104,2828
Илирика Југоисточна Европа 16.10.2019 15.10.2019 57,8639 57,8639 57,8639
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.10.2019 15.10.2019 72,8128 72,8128 72,8128
Иново Статус Акции 16.10.2019 15.10.2019 36,2827 36,2827 36,2827
Генерали БРИК 16.10.2019 15.10.2019 164,3015 164,3015 164,3015
Генерали Нова ЕУ 16.10.2019 15.10.2019 120,5015 120,5015 120,5015
КБ Публикум - Балансиран 16.10.2019 15.10.2019 164,5435 164,5435 164,5435
КБ Публикум - Обврзници 16.10.2019 15.10.2019 153,1407 153,1407 153,1407
КБ Публикум Паричен 16.10.2019 15.10.2019 127,3150 127,3150 127,3150
Генерали Кеш Депозит 16.10.2019 15.10.2019 120,8066 120,8066 120,8066
Илирика Кеш Фонд 16.10.2019 15.10.2019 1.186,8025 1.186,8025 1.186,8025
Генерали Топ Брендови 16.10.2019 15.10.2019 133,1613 133,1613 133,1613
ВФП Премиум Инвест 16.10.2019 15.10.2019 120,2858 120,2858 120,2858
ВФП Кеш Депозит 16.10.2019 15.10.2019 110,3896 110,3896 110,3896
ВФП 100% БОНД 16.10.2019 15.10.2019 112,6804 112,6804 112,6804
КБ Публикум-МБИ 10 16.10.2019 15.10.2019 177,8063 177,8063 177,8063
Граве Глобал 16.10.2019 15.10.2019 103,5618 103,5618 103,5618
Илирика Југоисточна Европа 15.10.2019 14.10.2019 58,1873 58,1873 58,1873
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.10.2019 14.10.2019 72,9449 72,9449 72,9449
Иново Статус Акции 15.10.2019 14.10.2019 36,4134 36,4134 36,4134
Генерали БРИК 15.10.2019 14.10.2019 163,8429 163,8429 163,8429
Генерали Нова ЕУ 15.10.2019 14.10.2019 120,4395 120,4395 120,4395
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2019 14.10.2019 164,6871 164,6871 164,6871
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2019 14.10.2019 153,1855 153,1855 153,1855
КБ Публикум Паричен 15.10.2019 14.10.2019 127,3119 127,3119 127,3119
Генерали Кеш Депозит 15.10.2019 14.10.2019 120,8033 120,8033 120,8033
Илирика Кеш Фонд 15.10.2019 14.10.2019 1.186,7842 1.186,7842 1.186,7842
Генерали Топ Брендови 15.10.2019 14.10.2019 132,8963 132,8963 132,8963
ВФП Премиум Инвест 15.10.2019 14.10.2019 119,1150 119,1150 119,1150
ВФП Кеш Депозит 15.10.2019 14.10.2019 110,3888 110,3888 110,3888
ВФП 100% БОНД 15.10.2019 14.10.2019 112,6125 112,6125 112,6125
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2019 14.10.2019 179,6626 179,6626 179,6626
Граве Глобал 15.10.2019 14.10.2019 103,5509 103,5509 103,5509
Илирика Југоисточна Европа 14.10.2019 13.10.2019 59,4091 59,4091 59,4091
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.10.2019 13.10.2019 74,1204 74,1204 74,1204
Иново Статус Акции 14.10.2019 13.10.2019 36,6538 36,6538 36,6538
Генерали БРИК 14.10.2019 13.10.2019 164,3729 164,3729 164,3729
Генерали Нова ЕУ 14.10.2019 13.10.2019 120,5964 120,5964 120,5964
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2019 13.10.2019 165,4996 165,4996 165,4996
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2019 13.10.2019 153,1908 153,1908 153,1908
КБ Публикум Паричен 14.10.2019 13.10.2019 127,3071 127,3071 127,3071
Генерали Кеш Депозит 14.10.2019 13.10.2019 120,7977 120,7977 120,7977
Илирика Кеш Фонд 15.10.2019 13.10.2019 1.186,7428 1.186,7428 1.186,7428
Генерали Топ Брендови 14.10.2019 13.10.2019 133,0432 133,0432 133,0432
ВФП Премиум Инвест 14.10.2019 13.10.2019 119,5730 119,5730 119,5730
ВФП Кеш Депозит 14.10.2019 13.10.2019 110,3857 110,3857 110,3857
ВФП 100% БОНД 14.10.2019 13.10.2019 112,6318 112,6318 112,6318
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2019 13.10.2019 183,8338 183,8338 183,8338
Граве Глобал 14.10.2019 13.10.2019 102,5029 102,5029 102,5029
Илирика Југоисточна Европа 14.10.2019 12.10.2019 59,4148 59,4148 59,4148
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.10.2019 12.10.2019 74,1274 74,1274 74,1274
Иново Статус Акции 14.10.2019 12.10.2019 36,6557 36,6557 36,6557
Генерали БРИК 14.10.2019 12.10.2019 164,3872 164,3872 164,3872
Генерали Нова ЕУ 14.10.2019 12.10.2019 120,6066 120,6066 120,6066
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2019 12.10.2019 165,5013 165,5013 165,5013
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2019 12.10.2019 153,1839 153,1839 153,1839
КБ Публикум Паричен 14.10.2019 12.10.2019 127,3020 127,3020 127,3020
Генерали Кеш Депозит 14.10.2019 12.10.2019 120,7939 120,7939 120,7939
Илирика Кеш Фонд 15.10.2019 12.10.2019 1.186,7256 1.186,7256 1.186,7256
Генерали Топ Брендови 14.10.2019 12.10.2019 133,0550 133,0550 133,0550
ВФП Премиум Инвест 14.10.2019 12.10.2019 119,5808 119,5808 119,5808
ВФП Кеш Депозит 14.10.2019 12.10.2019 110,3836 110,3836 110,3836
ВФП 100% БОНД 14.10.2019 12.10.2019 112,6291 112,6291 112,6291
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2019 12.10.2019 183,8415 183,8415 183,8415
Граве Глобал 14.10.2019 12.10.2019 102,5097 102,5097 102,5097
Илирика Југоисточна Европа 14.10.2019 11.10.2019 59,4205 59,4205 59,4205
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.10.2019 11.10.2019 74,1344 74,1344 74,1344
Иново Статус Акции 14.10.2019 11.10.2019 36,6576 36,6576 36,6576
Генерали БРИК 14.10.2019 11.10.2019 164,4015 164,4015 164,4015
Генерали Нова ЕУ 14.10.2019 11.10.2019 120,6168 120,6168 120,6168
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2019 11.10.2019 165,5029 165,5029 165,5029
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2019 11.10.2019 153,1770 153,1770 153,1770
КБ Публикум Паричен 14.10.2019 11.10.2019 127,2969 127,2969 127,2969
Генерали Кеш Депозит 14.10.2019 11.10.2019 120,7901 120,7901 120,7901
Илирика Кеш Фонд 15.10.2019 11.10.2019 1.186,7084 1.186,7084 1.186,7084
Генерали Топ Брендови 14.10.2019 11.10.2019 133,0669 133,0669 133,0669
ВФП Премиум Инвест 14.10.2019 11.10.2019 119,5885 119,5885 119,5885
ВФП Кеш Депозит 14.10.2019 11.10.2019 110,3815 110,3815 110,3815
ВФП 100% БОНД 14.10.2019 11.10.2019 112,6264 112,6264 112,6264
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2019 11.10.2019 183,8492 183,8492 183,8492
Граве Глобал 14.10.2019 11.10.2019 102,5165 102,5165 102,5165
Илирика Југоисточна Европа 14.10.2019 10.10.2019 59,4100 59,4100 59,4100
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.10.2019 10.10.2019 73,9693 73,9693 73,9693
Иново Статус Акции 14.10.2019 10.10.2019 36,5759 36,5759 36,5759
Генерали БРИК 14.10.2019 10.10.2019 163,0924 163,0924 163,0924
Генерали Нова ЕУ 14.10.2019 10.10.2019 120,2791 120,2791 120,2791
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2019 10.10.2019 165,1630 165,1630 165,1630
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2019 10.10.2019 153,2563 153,2563 153,2563
КБ Публикум Паричен 14.10.2019 10.10.2019 127,2914 127,2914 127,2914
Генерали Кеш Депозит 14.10.2019 10.10.2019 120,7860 120,7860 120,7860
Илирика Кеш Фонд 14.10.2019 10.10.2019 1.186,6875 1.186,6875 1.186,6875
Генерали Топ Брендови 14.10.2019 10.10.2019 132,7316 132,7316 132,7316
ВФП Премиум Инвест 14.10.2019 10.10.2019 118,0193 118,0193 118,0193
ВФП Кеш Депозит 14.10.2019 10.10.2019 110,3787 110,3787 110,3787
ВФП 100% БОНД 14.10.2019 10.10.2019 112,6549 112,6549 112,6549
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2019 10.10.2019 183,8569 183,8569 183,8569
Граве Глобал 14.10.2019 10.10.2019 101,9187 101,9187 101,9187
Илирика Југоисточна Европа 10.10.2019 09.10.2019 59,3365 59,3365 59,3365
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.10.2019 09.10.2019 73,8578 73,8578 73,8578
Иново Статус Акции 10.10.2019 09.10.2019 36,4396 36,4396 36,4396
Генерали БРИК 10.10.2019 09.10.2019 161,8842 161,8842 161,8842
Генерали Нова ЕУ 10.10.2019 09.10.2019 120,0139 120,0139 120,0139
КБ Публикум - Балансиран 10.10.2019 09.10.2019 164,8072 164,8072 164,8072
КБ Публикум - Обврзници 10.10.2019 09.10.2019 153,2619 153,2619 153,2619
КБ Публикум Паричен 10.10.2019 09.10.2019 127,2854 127,2854 127,2854
Генерали Кеш Депозит 10.10.2019 09.10.2019 120,7798 120,7798 120,7798
Илирика Кеш Фонд 10.10.2019 09.10.2019 1.186,6263 1.186,6263 1.186,6263
Генерали Топ Брендови 10.10.2019 09.10.2019 132,3590 132,3590 132,3590
ВФП Премиум Инвест 10.10.2019 09.10.2019 117,2005 117,2005 117,2005
ВФП Кеш Депозит 10.10.2019 09.10.2019 110,3748 110,3748 110,3748
ВФП 100% БОНД 10.10.2019 09.10.2019 112,6241 112,6241 112,6241
КБ Публикум-МБИ 10 10.10.2019 09.10.2019 184,4624 184,4624 184,4624
Граве Глобал 10.10.2019 09.10.2019 101,2969 101,2969 101,2969
Илирика Југоисточна Европа 09.10.2019 08.10.2019 59,0082 59,0082 59,0082
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.10.2019 08.10.2019 73,2242 73,2242 73,2242
Иново Статус Акции 09.10.2019 08.10.2019 36,3101 36,3101 36,3101
Генерали БРИК 09.10.2019 08.10.2019 160,6129 160,6129 160,6129
Генерали Нова ЕУ 09.10.2019 08.10.2019 120,2150 120,2150 120,2150
КБ Публикум - Балансиран 09.10.2019 08.10.2019 164,2867 164,2867 164,2867
КБ Публикум - Обврзници 09.10.2019 08.10.2019 153,2609 153,2609 153,2609
КБ Публикум Паричен 09.10.2019 08.10.2019 127,2567 127,2567 127,2567
Генерали Кеш Депозит 09.10.2019 08.10.2019 120,7759 120,7759 120,7759
Илирика Кеш Фонд 09.10.2019 08.10.2019 1.186,5694 1.186,5694 1.186,5694
Генерали Топ Брендови 09.10.2019 08.10.2019 131,9932 131,9932 131,9932
ВФП Премиум Инвест 09.10.2019 08.10.2019 116,4160 116,4160 116,4160
ВФП Кеш Депозит 09.10.2019 08.10.2019 110,3717 110,3717 110,3717
ВФП 100% БОНД 09.10.2019 08.10.2019 112,6373 112,6373 112,6373
КБ Публикум-МБИ 10 09.10.2019 08.10.2019 183,3165 183,3165 183,3165
Граве Глобал 09.10.2019 08.10.2019 102,1195 102,1195 102,1195
Илирика Југоисточна Европа 08.10.2019 07.10.2019 58,8270 58,8270 58,8270
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.10.2019 07.10.2019 73,5733 73,5733 73,5733
Иново Статус Акции 08.10.2019 07.10.2019 36,4687 36,4687 36,4687
Генерали БРИК 08.10.2019 07.10.2019 161,7540 161,7540 161,7540
Генерали Нова ЕУ 08.10.2019 07.10.2019 120,0528 120,0528 120,0528
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2019 07.10.2019 164,4147 164,4147 164,4147
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2019 07.10.2019 153,3510 153,3510 153,3510
КБ Публикум Паричен 08.10.2019 07.10.2019 127,2507 127,2507 127,2507
Генерали Кеш Депозит 08.10.2019 07.10.2019 120,7715 120,7715 120,7715
Илирика Кеш Фонд 08.10.2019 07.10.2019 1.186,5324 1.186,5324 1.186,5324
Генерали Топ Брендови 08.10.2019 07.10.2019 132,6105 132,6105 132,6105
ВФП Премиум Инвест 08.10.2019 07.10.2019 117,6700 117,6700 117,6700
ВФП Кеш Депозит 08.10.2019 07.10.2019 110,3684 110,3684 110,3684
ВФП 100% БОНД 08.10.2019 07.10.2019 112,7432 112,7432 112,7432
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2019 07.10.2019 182,5568 182,5568 182,5568
Граве Глобал 08.10.2019 07.10.2019 102,4306 102,4306 102,4306
Илирика Југоисточна Европа 07.10.2019 06.10.2019 58,3687 58,3687 58,3687
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.10.2019 06.10.2019 73,3420 73,3420 73,3420
Иново Статус Акции 07.10.2019 06.10.2019 36,3073 36,3073 36,3073
Генерали БРИК 07.10.2019 06.10.2019 162,1196 162,1196 162,1196
Генерали Нова ЕУ 07.10.2019 06.10.2019 119,8164 119,8164 119,8164
КБ Публикум - Балансиран 07.10.2019 06.10.2019 164,2625 164,2625 164,2625
КБ Публикум Паричен 07.10.2019 06.10.2019 127,2443 127,2443 127,2443
Генерали Кеш Депозит 07.10.2019 06.10.2019 120,7660 120,7660 120,7660
Илирика Кеш Фонд 07.10.2019 06.10.2019 1.186,4896 1.186,4896 1.186,4896
Генерали Топ Брендови 07.10.2019 06.10.2019 132,6218 132,6218 132,6218
ВФП Премиум Инвест 07.10.2019 06.10.2019 117,4628 117,4628 117,4628
ВФП Кеш Депозит 07.10.2019 06.10.2019 110,3644 110,3644 110,3644
ВФП 100% БОНД 07.10.2019 06.10.2019 112,7520 112,7520 112,7520
КБ Публикум-МБИ 10 07.10.2019 06.10.2019 180,3512 180,3512 180,3512
Граве Глобал 07.10.2019 06.10.2019 101,4787 101,4787 101,4787
Илирика Југоисточна Европа 07.10.2019 05.10.2019 58,3743 58,3743 58,3743
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.10.2019 05.10.2019 73,3489 73,3489 73,3489
Иново Статус Акции 07.10.2019 05.10.2019 36,3092 36,3092 36,3092
Генерали БРИК 07.10.2019 05.10.2019 162,1337 162,1337 162,1337
Генерали Нова ЕУ 07.10.2019 05.10.2019 119,8265 119,8265 119,8265
КБ Публикум - Балансиран 07.10.2019 05.10.2019 164,2653 164,2653 164,2653
КБ Публикум - Обврзници 07.10.2019 05.10.2019 153,4586 153,4586 153,4586
КБ Публикум Паричен 07.10.2019 05.10.2019 127,2387 127,2387 127,2387
Генерали Кеш Депозит 07.10.2019 05.10.2019 120,7620 120,7620 120,7620
Илирика Кеш Фонд 07.10.2019 05.10.2019 1.186,4475 1.186,4475 1.186,4475
Генерали Топ Брендови 07.10.2019 05.10.2019 132,6336 132,6336 132,6336
ВФП Премиум Инвест 07.10.2019 05.10.2019 117,4704 117,4704 117,4704
ВФП Кеш Депозит 07.10.2019 05.10.2019 110,3614 110,3614 110,3614
ВФП 100% БОНД 07.10.2019 05.10.2019 112,7493 112,7493 112,7493
КБ Публикум-МБИ 10 07.10.2019 05.10.2019 180,3586 180,3586 180,3586
Граве Глобал 07.10.2019 05.10.2019 101,4855 101,4855 101,4855
Илирика Југоисточна Европа 07.10.2019 04.10.2019 58,3833 58,3833 58,3833
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.10.2019 04.10.2019 73,4400 73,4400 73,4400
Иново Статус Акции 07.10.2019 04.10.2019 36,3110 36,3110 36,3110
Генерали БРИК 07.10.2019 04.10.2019 162,4347 162,4347 162,4347
Генерали Нова ЕУ 07.10.2019 04.10.2019 119,8471 119,8471 119,8471
КБ Публикум - Балансиран 07.10.2019 04.10.2019 164,3276 164,3276 164,3276
КБ Публикум - Обврзници 07.10.2019 04.10.2019 153,5602 153,5602 153,5602
КБ Публикум Паричен 07.10.2019 04.10.2019 127,2331 127,2331 127,2331
Генерали Кеш Депозит 07.10.2019 04.10.2019 120,7579 120,7579 120,7579
Илирика Кеш Фонд 07.10.2019 04.10.2019 1.186,4054 1.186,4054 1.186,4054
Генерали Топ Брендови 07.10.2019 04.10.2019 132,7078 132,7078 132,7078
ВФП Премиум Инвест 07.10.2019 04.10.2019 117,5457 117,5457 117,5457
ВФП Кеш Депозит 07.10.2019 04.10.2019 110,3584 110,3584 110,3584
ВФП 100% БОНД 07.10.2019 04.10.2019 112,8057 112,8057 112,8057
КБ Публикум-МБИ 10 07.10.2019 04.10.2019 180,3660 180,3660 180,3660
Граве Глобал 07.10.2019 04.10.2019 101,4923 101,4923 101,4923
Илирика Југоисточна Европа 04.10.2019 03.10.2019 58,3486 58,3486 58,3486
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.10.2019 03.10.2019 72,9590 72,9590 72,9590
Иново Статус Акции 04.10.2019 03.10.2019 36,5210 36,5210 36,5210
Генерали БРИК 04.10.2019 03.10.2019 162,5585 162,5585 162,5585
Генерали Нова ЕУ 04.10.2019 03.10.2019 119,8749 119,8749 119,8749
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2019 03.10.2019 164,3919 164,3919 164,3919
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2019 03.10.2019 153,6081 153,6081 153,6081
КБ Публикум Паричен 04.10.2019 03.10.2019 127,2272 127,2272 127,2272
Генерали Кеш Депозит 04.10.2019 03.10.2019 120,7536 120,7536 120,7536
Илирика Кеш Фонд 04.10.2019 03.10.2019 1.186,3650 1.186,3650 1.186,3650
Генерали Топ Брендови 04.10.2019 03.10.2019 132,2664 132,2664 132,2664
ВФП Премиум Инвест 04.10.2019 03.10.2019 116,4024 116,4024 116,4024
ВФП Кеш Депозит 04.10.2019 03.10.2019 110,3549 110,3549 110,3549
ВФП 100% БОНД 04.10.2019 03.10.2019 112,7475 112,7475 112,7475
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2019 03.10.2019 179,9518 179,9518 179,9518
Граве Глобал 04.10.2019 03.10.2019 101,0569 101,0569 101,0569
Илирика Југоисточна Европа 03.10.2019 02.10.2019 58,4069 58,4069 58,4069
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.10.2019 02.10.2019 72,7331 72,7331 72,7331
Иново Статус Акции 03.10.2019 02.10.2019 36,5423 36,5423 36,5423
Генерали БРИК 03.10.2019 02.10.2019 161,8388 161,8388 161,8388
Генерали Нова ЕУ 03.10.2019 02.10.2019 120,3424 120,3424 120,3424
КБ Публикум - Балансиран 03.10.2019 02.10.2019 164,5267 164,5267 164,5267
КБ Публикум - Обврзници 03.10.2019 02.10.2019 153,6792 153,6792 153,6792
КБ Публикум Паричен 03.10.2019 02.10.2019 127,2212 127,2212 127,2212
Генерали Кеш Депозит 03.10.2019 02.10.2019 120,7491 120,7491 120,7491
Илирика Кеш Фонд 03.10.2019 02.10.2019 1.186,3245 1.186,3245 1.186,3245
Генерали Топ Брендови 03.10.2019 02.10.2019 132,0936 132,0936 132,0936
ВФП Премиум Инвест 03.10.2019 02.10.2019 116,2724 116,2724 116,2724
ВФП Кеш Депозит 03.10.2019 02.10.2019 110,3513 110,3513 110,3513
ВФП 100% БОНД 03.10.2019 02.10.2019 112,8650 112,8650 112,8650
КБ Публикум-МБИ 10 03.10.2019 02.10.2019 180,6884 180,6884 180,6884
Граве Глобал 03.10.2019 02.10.2019 102,6854 102,6854 102,6854
Илирика Југоисточна Европа 02.10.2019 01.10.2019 58,3834 58,3834 58,3834
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.10.2019 01.10.2019 73,4402 73,4402 73,4402
Иново Статус Акции 02.10.2019 01.10.2019 36,5163 36,5163 36,5163
Генерали БРИК 02.10.2019 01.10.2019 163,5560 163,5560 163,5560
Генерали Нова ЕУ 02.10.2019 01.10.2019 120,5943 120,5943 120,5943
КБ Публикум - Балансиран 02.10.2019 01.10.2019 164,7140 164,7140 164,7140
КБ Публикум - Обврзници 02.10.2019 01.10.2019 153,6812 153,6812 153,6812
КБ Публикум Паричен 02.10.2019 01.10.2019 127,2144 127,2144 127,2144
Генерали Кеш Депозит 02.10.2019 01.10.2019 120,7448 120,7448 120,7448
Илирика Кеш Фонд 02.10.2019 01.10.2019 1.186,2723 1.186,2723 1.186,2723
Генерали Топ Брендови 02.10.2019 01.10.2019 133,2085 133,2085 133,2085
ВФП Премиум Инвест 02.10.2019 01.10.2019 119,2999 119,2999 119,2999
ВФП Кеш Депозит 02.10.2019 01.10.2019 110,3468 110,3468 110,3468
ВФП 100% БОНД 02.10.2019 01.10.2019 113,0403 113,0403 113,0403
КБ Публикум-МБИ 10 02.10.2019 01.10.2019 180,4685 180,4685 180,4685
Граве Глобал 02.10.2019 01.10.2019 104,2460 104,2460 104,2460
Илирика Југоисточна Европа 01.10.2019 30.09.2019 58,1825 58,1825 58,1825
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.10.2019 30.09.2019 73,4830 73,4830 73,4830
Иново Статус Акции 01.10.2019 30.09.2019 36,5041 36,5041 36,5041
Генерали БРИК 01.10.2019 30.09.2019 164,2066 164,2066 164,2066
Генерали Нова ЕУ 01.10.2019 30.09.2019 120,7616 120,7616 120,7616
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2019 30.09.2019 164,6341 164,6341 164,6341
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2019 30.09.2019 153,4736 153,4736 153,4736
КБ Публикум Паричен 01.10.2019 30.09.2019 127,2079 127,2079 127,2079
Генерали Кеш Депозит 01.10.2019 30.09.2019 120,7391 120,7391 120,7391
Илирика Кеш Фонд 01.10.2019 30.09.2019 1.186,2120 1.186,2120 1.186,2120
Генерали Топ Брендови 01.10.2019 30.09.2019 133,5345 133,5345 133,5345
ВФП Премиум Инвест 01.10.2019 30.09.2019 120,4925 120,4925 120,4925
ВФП Кеш Депозит 01.10.2019 30.09.2019 110,3429 110,3429 110,3429
ВФП 100% БОНД 01.10.2019 30.09.2019 112,9951 112,9951 112,9951
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2019 30.09.2019 180,4194 180,4194 180,4194
Граве Глобал 01.10.2019 30.09.2019 104,0284 104,0284 104,0284
Илирика Југоисточна Европа 30.09.2019 29.09.2019 58,1393 58,1393 58,1393
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.09.2019 29.09.2019 73,0808 73,0808 73,0808
Иново Статус Акции 30.09.2019 29.09.2019 36,6723 36,6723 36,6723
Генерали БРИК 30.09.2019 29.09.2019 164,2439 164,2439 164,2439
Генерали Нова ЕУ 30.09.2019 29.09.2019 121,1264 121,1264 121,1264
КБ Публикум - Балансиран 30.09.2019 29.09.2019 164,5730 164,5730 164,5730
КБ Публикум - Обврзници 30.09.2019 29.09.2019 153,4510 153,4510 153,4510
КБ Публикум Паричен 30.09.2019 29.09.2019 127,2003 127,2003 127,2003
Генерали Кеш Депозит 30.09.2019 29.09.2019 120,7335 120,7335 120,7335
Илирика Кеш Фонд 01.10.2019 29.09.2019 1.186,1861 1.186,1861 1.186,1861
Генерали Топ Брендови 30.09.2019 29.09.2019 133,2957 133,2957 133,2957
ВФП Премиум Инвест 30.09.2019 29.09.2019 120,1336 120,1336 120,1336
ВФП Кеш Депозит 30.09.2019 29.09.2019 110,3375 110,3375 110,3375
ВФП 100% БОНД 30.09.2019 29.09.2019 113,0084 113,0084 113,0084
КБ Публикум-МБИ 10 30.09.2019 29.09.2019 180,7193 180,7193 180,7193
Граве Глобал 30.09.2019 29.09.2019 104,0678 104,0678 104,0678
Илирика Југоисточна Европа 30.09.2019 28.09.2019 58,1449 58,1449 58,1449
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.09.2019 28.09.2019 73,0877 73,0877 73,0877
Иново Статус Акции 30.09.2019 28.09.2019 36,6742 36,6742 36,6742
Генерали БРИК 30.09.2019 28.09.2019 164,2582 164,2582 164,2582
Генерали Нова ЕУ 30.09.2019 28.09.2019 121,1367 121,1367 121,1367
КБ Публикум - Балансиран 30.09.2019 28.09.2019 164,5758 164,5758 164,5758
КБ Публикум - Обврзници 30.09.2019 28.09.2019 153,4458 153,4458 153,4458
КБ Публикум Паричен 30.09.2019 28.09.2019 127,1929 127,1929 127,1929
Генерали Кеш Депозит 30.09.2019 28.09.2019 120,7281 120,7281 120,7281
Илирика Кеш Фонд 01.10.2019 28.09.2019 1.186,1055 1.186,1055 1.186,1055
Генерали Топ Брендови 30.09.2019 28.09.2019 133,3076 133,3076 133,3076
ВФП Премиум Инвест 30.09.2019 28.09.2019 120,1413 120,1413 120,1413
ВФП Кеш Депозит 30.09.2019 28.09.2019 110,3326 110,3326 110,3326
ВФП 100% БОНД 30.09.2019 28.09.2019 113,0052 113,0052 113,0052
КБ Публикум-МБИ 10 30.09.2019 28.09.2019 180,7267 180,7267 180,7267
Граве Глобал 30.09.2019 28.09.2019 104,0748 104,0748 104,0748
Илирика Југоисточна Европа 30.09.2019 27.09.2019 58,1523 58,1523 58,1523
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.09.2019 27.09.2019 73,0862 73,0862 73,0862
Иново Статус Акции 30.09.2019 27.09.2019 36,6758 36,6758 36,6758
Генерали БРИК 30.09.2019 27.09.2019 164,2414 164,2414 164,2414
Генерали Нова ЕУ 30.09.2019 27.09.2019 121,1528 121,1528 121,1528
КБ Публикум - Балансиран 30.09.2019 27.09.2019 164,5709 164,5709 164,5709
КБ Публикум - Обврзници 30.09.2019 27.09.2019 153,4278 153,4278 153,4278
КБ Публикум Паричен 30.09.2019 27.09.2019 127,1867 127,1867 127,1867
Генерали Кеш Депозит 30.09.2019 27.09.2019 120,7250 120,7250 120,7250
Илирика Кеш Фонд 30.09.2019 27.09.2019 1.186,0236 1.186,0236 1.186,0236
Генерали Топ Брендови 30.09.2019 27.09.2019 133,3084 133,3084 133,3084
ВФП Премиум Инвест 30.09.2019 27.09.2019 120,1602 120,1602 120,1602
ВФП Кеш Депозит 30.09.2019 27.09.2019 110,3268 110,3268 110,3268
ВФП 100% БОНД 30.09.2019 27.09.2019 113,0077 113,0077 113,0077
КБ Публикум-МБИ 10 30.09.2019 27.09.2019 180,7341 180,7341 180,7341
Граве Глобал 30.09.2019 27.09.2019 104,0804 104,0804 104,0804
Илирика Југоисточна Европа 27.09.2019 26.09.2019 57,8799 57,8799 57,8799
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.09.2019 26.09.2019 73,0065 73,0065 73,0065
Иново Статус Акции 27.09.2019 26.09.2019 36,6741 36,6741 36,6741
Генерали БРИК 27.09.2019 26.09.2019 164,3556 164,3556 164,3556
Генерали Нова ЕУ 27.09.2019 26.09.2019 120,9616 120,9616 120,9616
КБ Публикум - Балансиран 27.09.2019 26.09.2019 164,3081 164,3081 164,3081
КБ Публикум - Обврзници 27.09.2019 26.09.2019 153,2348 153,2348 153,2348
КБ Публикум Паричен 27.09.2019 26.09.2019 127,1796 127,1796 127,1796
Генерали Кеш Депозит 27.09.2019 26.09.2019 120,7212 120,7212 120,7212
Илирика Кеш Фонд 27.09.2019 26.09.2019 1.185,9711 1.185,9711 1.185,9711
Генерали Топ Брендови 27.09.2019 26.09.2019 133,2329 133,2329 133,2329
ВФП Премиум Инвест 27.09.2019 26.09.2019 119,7050 119,7050 119,7050
ВФП Кеш Депозит 27.09.2019 26.09.2019 110,3224 110,3224 110,3224
ВФП 100% БОНД 27.09.2019 26.09.2019 112,7833 112,7833 112,7833
КБ Публикум-МБИ 10 27.09.2019 26.09.2019 181,1763 181,1763 181,1763
Граве Глобал 27.09.2019 26.09.2019 103,6364 103,6364 103,6364
Илирика Југоисточна Европа 26.09.2019 25.09.2019 57,8238 57,8238 57,8238
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.09.2019 25.09.2019 73,0525 73,0525 73,0525
Иново Статус Акции 26.09.2019 25.09.2019 36,6880 36,6880 36,6880
Генерали БРИК 26.09.2019 25.09.2019 163,6592 163,6592 163,6592
Генерали Нова ЕУ 26.09.2019 25.09.2019 120,5236 120,5236 120,5236
КБ Публикум - Балансиран 26.09.2019 25.09.2019 164,4080 164,4080 164,4080
КБ Публикум - Обврзници 26.09.2019 25.09.2019 153,1451 153,1451 153,1451
КБ Публикум Паричен 26.09.2019 25.09.2019 127,1741 127,1741 127,1741
Генерали Кеш Депозит 26.09.2019 25.09.2019 120,7175 120,7175 120,7175
Илирика Кеш Фонд 26.09.2019 25.09.2019 1.185,9420 1.185,9420 1.185,9420
Генерали Топ Брендови 26.09.2019 25.09.2019 133,0737 133,0737 133,0737
ВФП Премиум Инвест 26.09.2019 25.09.2019 119,2989 119,2989 119,2989
ВФП Кеш Депозит 26.09.2019 25.09.2019 110,3196 110,3196 110,3196
ВФП 100% БОНД 26.09.2019 25.09.2019 112,7546 112,7546 112,7546
КБ Публикум-МБИ 10 26.09.2019 25.09.2019 181,3137 181,3137 181,3137
Граве Глобал 26.09.2019 25.09.2019 103,6553 103,6553 103,6553
Илирика Југоисточна Европа 25.09.2019 24.09.2019 57,2625 57,2625 57,2625
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.09.2019 24.09.2019 72,5639 72,5639 72,5639
Иново Статус Акции 25.09.2019 24.09.2019 36,7891 36,7891 36,7891
Генерали БРИК 25.09.2019 24.09.2019 163,6448 163,6448 163,6448
Генерали Нова ЕУ 25.09.2019 24.09.2019 120,1365 120,1365 120,1365
КБ Публикум - Балансиран 25.09.2019 24.09.2019 164,4062 164,4062 164,4062
КБ Публикум - Обврзници 25.09.2019 24.09.2019 153,2342 153,2342 153,2342
КБ Публикум Паричен 25.09.2019 24.09.2019 127,1678 127,1678 127,1678
КБ Публикум Паричен 25.09.2019 24.09.2019 127,1678 127,1678 127,1678
Генерали Кеш Депозит 25.09.2019 24.09.2019 120,7127 120,7127 120,7127
Илирика Кеш Фонд 25.09.2019 24.09.2019 1.185,9000 1.185,9000 1.185,9000
Генерали Топ Брендови 25.09.2019 24.09.2019 133,0232 133,0232 133,0232
ВФП Премиум Инвест 25.09.2019 24.09.2019 119,4249 119,4249 119,4249
ВФП Кеш Депозит 25.09.2019 24.09.2019 110,3160 110,3160 110,3160
ВФП 100% БОНД 25.09.2019 24.09.2019 113,0098 113,0098 113,0098
КБ Публикум-МБИ 10 25.09.2019 24.09.2019 179,8651 179,8651 179,8651
Граве Глобал 25.09.2019 24.09.2019 104,0087 104,0087 104,0087
Илирика Југоисточна Европа 24.09.2019 23.09.2019 57,2566 57,2566 57,2566
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.09.2019 23.09.2019 72,6465 72,6465 72,6465
Иново Статус Акции 24.09.2019 23.09.2019 36,7727 36,7727 36,7727
Генерали БРИК 24.09.2019 23.09.2019 164,2071 164,2071 164,2071
Генерали Нова ЕУ 24.09.2019 23.09.2019 119,9310 119,9310 119,9310
КБ Публикум - Балансиран 24.09.2019 23.09.2019 164,3042 164,3042 164,3042
КБ Публикум - Обврзници 24.09.2019 23.09.2019 153,0271 153,0271 153,0271
КБ Публикум Паричен 24.09.2019 23.09.2019 127,1616 127,1616 127,1616
Генерали Кеш Депозит 24.09.2019 23.09.2019 120,7086 120,7086 120,7086
Илирика Кеш Фонд 24.09.2019 23.09.2019 1.185,8521 1.185,8521 1.185,8521
Генерали Топ Брендови 24.09.2019 23.09.2019 133,1751 133,1751 133,1751
ВФП Премиум Инвест 24.09.2019 23.09.2019 119,6564 119,6564 119,6564
ВФП Кеш Депозит 24.09.2019 23.09.2019 110,3126 110,3126 110,3126
ВФП 100% БОНД 24.09.2019 23.09.2019 113,0261 113,0261 113,0261
КБ Публикум-МБИ 10 24.09.2019 23.09.2019 177,6738 177,6738 177,6738
Граве Глобал 24.09.2019 23.09.2019 104,1842 104,1842 104,1842
Илирика Југоисточна Европа 23.09.2019 22.09.2019 56,3993 56,3993 56,3993
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.09.2019 22.09.2019 71,8827 71,8827 71,8827
Иново Статус Акции 23.09.2019 22.09.2019 36,6269 36,6269 36,6269
Генерали БРИК 23.09.2019 22.09.2019 163,7136 163,7136 163,7136
Генерали Нова ЕУ 23.09.2019 22.09.2019 119,3336 119,3336 119,3336
КБ Публикум - Балансиран 23.09.2019 22.09.2019 163,7378 163,7378 163,7378
КБ Публикум - Обврзници 23.09.2019 22.09.2019 153,0253 153,0253 153,0253
КБ Публикум Паричен 23.09.2019 22.09.2019 127,1549 127,1549 127,1549
Генерали Кеш Депозит 23.09.2019 22.09.2019 120,7031 120,7031 120,7031
Илирика Кеш Фонд 23.09.2019 22.09.2019 1.185,7982 1.185,7982 1.185,7982
Генерали Топ Брендови 23.09.2019 22.09.2019 133,1530 133,1530 133,1530
ВФП Премиум Инвест 23.09.2019 22.09.2019 120,1617 120,1617 120,1617
ВФП Кеш Депозит 23.09.2019 22.09.2019 110,3079 110,3079 110,3079
ВФП 100% БОНД 23.09.2019 22.09.2019 113,0748 113,0748 113,0748
КБ Публикум-МБИ 10 23.09.2019 22.09.2019 174,6209 174,6209 174,6209
Граве Глобал 23.09.2019 22.09.2019 104,2545 104,2545 104,2545
Илирика Југоисточна Европа 23.09.2019 21.09.2019 56,4048 56,4048 56,4048
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.09.2019 21.09.2019 71,8896 71,8896 71,8896
Иново Статус Акции 23.09.2019 21.09.2019 36,6288 36,6288 36,6288
Генерали БРИК 23.09.2019 21.09.2019 163,7279 163,7279 163,7279
Генерали Нова ЕУ 23.09.2019 21.09.2019 119,3437 119,3437 119,3437
КБ Публикум - Балансиран 23.09.2019 21.09.2019 163,7402 163,7402 163,7402
КБ Публикум - Обврзници 23.09.2019 21.09.2019 153,0193 153,0193 153,0193
КБ Публикум Паричен 23.09.2019 21.09.2019 127,1490 127,1490 127,1490
Генерали Кеш Депозит 23.09.2019 21.09.2019 120,6994 120,6994 120,6994
Илирика Кеш Фонд 23.09.2019 21.09.2019 1.185,7620 1.185,7620 1.185,7620
Генерали Топ Брендови 23.09.2019 21.09.2019 133,1647 133,1647 133,1647
ВФП Премиум Инвест 23.09.2019 21.09.2019 120,1695 120,1695 120,1695
ВФП Кеш Депозит 23.09.2019 21.09.2019 110,3049 110,3049 110,3049
ВФП 100% БОНД 23.09.2019 21.09.2019 113,0720 113,0720 113,0720
КБ Публикум-МБИ 10 23.09.2019 21.09.2019 174,6276 174,6276 174,6276
Граве Глобал 23.09.2019 21.09.2019 104,2614 104,2614 104,2614
Илирика Југоисточна Европа 23.09.2019 20.09.2019 56,4065 56,4065 56,4065
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.09.2019 20.09.2019 71,7672 71,7672 71,7672
Иново Статус Акции 23.09.2019 20.09.2019 36,6259 36,6259 36,6259
Генерали БРИК 23.09.2019 20.09.2019 163,3480 163,3480 163,3480
Генерали Нова ЕУ 23.09.2019 20.09.2019 119,3404 119,3404 119,3404
КБ Публикум - Балансиран 23.09.2019 20.09.2019 163,6473 163,6473 163,6473
КБ Публикум - Обврзници 23.09.2019 20.09.2019 152,8565 152,8565 152,8565
КБ Публикум Паричен 23.09.2019 20.09.2019 127,1391 127,1391 127,1391
Генерали Кеш Депозит 23.09.2019 20.09.2019 120,6937 120,6937 120,6937
Илирика Кеш Фонд 23.09.2019 20.09.2019 1.185,6976 1.185,6976 1.185,6976
Генерали Топ Брендови 23.09.2019 20.09.2019 133,0266 133,0266 133,0266
ВФП Премиум Инвест 23.09.2019 20.09.2019 119,9555 119,9555 119,9555
ВФП Кеш Депозит 23.09.2019 20.09.2019 110,2973 110,2973 110,2973
ВФП 100% БОНД 23.09.2019 20.09.2019 112,9276 112,9276 112,9276
КБ Публикум-МБИ 10 23.09.2019 20.09.2019 174,6343 174,6343 174,6343
Граве Глобал 23.09.2019 20.09.2019 104,2494 104,2494 104,2494
Илирика Југоисточна Европа 20.09.2019 19.09.2019 56,4108 56,4108 56,4108
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.09.2019 19.09.2019 71,8885 71,8885 71,8885
Иново Статус Акции 20.09.2019 19.09.2019 36,6040 36,6040 36,6040
Генерали БРИК 20.09.2019 19.09.2019 161,5961 161,5961 161,5961
Генерали Нова ЕУ 20.09.2019 19.09.2019 119,5244 119,5244 119,5244
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2019 19.09.2019 163,5812 163,5812 163,5812
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2019 19.09.2019 152,8521 152,8521 152,8521
КБ Публикум Паричен 20.09.2019 19.09.2019 127,1352 127,1352 127,1352
Генерали Кеш Депозит 20.09.2019 19.09.2019 120,6905 120,6905 120,6905
Илирика Кеш Фонд 20.09.2019 19.09.2019 1.185,6767 1.185,6767 1.185,6767
Генерали Топ Брендови 20.09.2019 19.09.2019 133,2575 133,2575 133,2575
ВФП Премиум Инвест 20.09.2019 19.09.2019 119,9412 119,9412 119,9412
ВФП Кеш Депозит 20.09.2019 19.09.2019 110,2963 110,2963 110,2963
ВФП 100% БОНД 20.09.2019 19.09.2019 112,9019 112,9019 112,9019
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2019 19.09.2019 173,8166 173,8166 173,8166
Граве Глобал 20.09.2019 19.09.2019 104,0151 104,0151 104,0151
Илирика Југоисточна Европа 19.09.2019 18.09.2019 56,2801 56,2801 56,2801
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.09.2019 18.09.2019 71,8600 71,8600 71,8600
Иново Статус Акции 19.09.2019 18.09.2019 36,6171 36,6171 36,6171
Генерали БРИК 19.09.2019 18.09.2019 163,1273 163,1273 163,1273
Генерали Нова ЕУ 19.09.2019 18.09.2019 119,0088 119,0088 119,0088
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2019 18.09.2019 163,3966 163,3966 163,3966
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2019 18.09.2019 152,7650 152,7650 152,7650
КБ Публикум Паричен 19.09.2019 18.09.2019 127,1284 127,1284 127,1284
Генерали Кеш Депозит 19.09.2019 18.09.2019 120,6861 120,6861 120,6861
Илирика Кеш Фонд 19.09.2019 18.09.2019 1.185,6312 1.185,6312 1.185,6312
Генерали Топ Брендови 19.09.2019 18.09.2019 133,2671 133,2671 133,2671
ВФП Премиум Инвест 19.09.2019 18.09.2019 119,5244 119,5244 119,5244
ВФП Кеш Депозит 19.09.2019 18.09.2019 110,2938 110,2938 110,2938
ВФП 100% БОНД 19.09.2019 18.09.2019 112,9691 112,9691 112,9691
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2019 18.09.2019 172,7405 172,7405 172,7405
Граве Глобал 19.09.2019 18.09.2019 103,8814 103,8814 103,8814
Илирика Југоисточна Европа 18.09.2019 17.09.2019 56,2008 56,2008 56,2008
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.09.2019 17.09.2019 71,8318 71,8318 71,8318
Иново Статус Акции 18.09.2019 17.09.2019 36,6477 36,6477 36,6477
Генерали БРИК 18.09.2019 17.09.2019 163,6093 163,6093 163,6093
Генерали Нова ЕУ 18.09.2019 17.09.2019 118,6492 118,6492 118,6492
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2019 17.09.2019 163,3081 163,3081 163,3081
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2019 17.09.2019 152,6954 152,6954 152,6954
КБ Публикум Паричен 18.09.2019 17.09.2019 127,1243 127,1243 127,1243
Генерали Кеш Депозит 18.09.2019 17.09.2019 120,6827 120,6827 120,6827
Илирика Кеш Фонд 18.09.2019 17.09.2019 1.185,5997 1.185,5997 1.185,5997
Генерали Топ Брендови 18.09.2019 17.09.2019 133,2544 133,2544 133,2544
ВФП Премиум Инвест 18.09.2019 17.09.2019 119,5078 119,5078 119,5078
ВФП Кеш Депозит 18.09.2019 17.09.2019 110,2936 110,2936 110,2936
ВФП 100% БОНД 18.09.2019 17.09.2019 112,9037 112,9037 112,9037
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2019 17.09.2019 172,4758 172,4758 172,4758
Граве Глобал 18.09.2019 17.09.2019 103,8104 103,8104 103,8104
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.