Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 13.12.2019 12.12.2019 58,4978 58,4978 58,4978
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.12.2019 12.12.2019 74,2880 74,2880 74,2880
Иново Статус Акции 13.12.2019 12.12.2019 36,1082 36,1082 36,1082
Генерали БРИК 13.12.2019 12.12.2019 173,6468 173,6468 173,6468
Генерали Нова ЕУ 13.12.2019 12.12.2019 122,5398 122,5398 122,5398
КБ Публикум - Балансиран 13.12.2019 12.12.2019 167,7433 167,7433 167,7433
КБ Публикум - Обврзници 13.12.2019 12.12.2019 153,5624 153,5624 153,5624
КБ Публикум Паричен 13.12.2019 12.12.2019 127,6368 127,6368 127,6368
Генерали Кеш Депозит 13.12.2019 12.12.2019 121,0564 121,0564 121,0564
Илирика Кеш Фонд 13.12.2019 12.12.2019 1.189,4264 1.189,4264 1.189,4264
Генерали Топ Брендови 13.12.2019 12.12.2019 135,0937 135,0937 135,0937
ВФП Премиум Инвест 13.12.2019 12.12.2019 125,0396 125,0396 125,0396
ВФП Кеш Депозит 13.12.2019 12.12.2019 110,5757 110,5757 110,5757
ВФП 100% БОНД 13.12.2019 12.12.2019 113,4576 113,4576 113,4576
КБ Публикум-МБИ 10 13.12.2019 12.12.2019 185,6351 185,6351 185,6351
Граве Глобал 13.12.2019 12.12.2019 107,8582 107,8582 107,8582
Илирика Југоисточна Европа 12.12.2019 11.12.2019 58,6981 58,6981 58,6981
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.12.2019 11.12.2019 74,2514 74,2514 74,2514
Иново Статус Акции 12.12.2019 11.12.2019 36,1265 36,1265 36,1265
Генерали БРИК 12.12.2019 11.12.2019 170,8742 170,8742 170,8742
Генерали Нова ЕУ 12.12.2019 11.12.2019 122,3733 122,3733 122,3733
КБ Публикум - Балансиран 12.12.2019 11.12.2019 167,6099 167,6099 167,6099
КБ Публикум - Обврзници 12.12.2019 11.12.2019 153,4713 153,4713 153,4713
КБ Публикум Паричен 12.12.2019 11.12.2019 127,6336 127,6336 127,6336
Генерали Кеш Депозит 12.12.2019 11.12.2019 121,0526 121,0526 121,0526
Илирика Кеш Фонд 12.12.2019 11.12.2019 1.189,3836 1.189,3836 1.189,3836
Генерали Топ Брендови 12.12.2019 11.12.2019 134,8401 134,8401 134,8401
ВФП Премиум Инвест 12.12.2019 11.12.2019 124,3250 124,3250 124,3250
ВФП Кеш Депозит 12.12.2019 11.12.2019 110,5743 110,5743 110,5743
ВФП 100% БОНД 12.12.2019 11.12.2019 113,3576 113,3576 113,3576
КБ Публикум-МБИ 10 12.12.2019 11.12.2019 186,0158 186,0158 186,0158
Граве Глобал 12.12.2019 11.12.2019 107,5922 107,5922 107,5922
Илирика Југоисточна Европа 11.12.2019 10.12.2019 58,6764 58,6764 58,6764
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.12.2019 10.12.2019 74,0616 74,0616 74,0616
Иново Статус Акции 11.12.2019 10.12.2019 36,1157 36,1157 36,1157
Генерали БРИК 11.12.2019 10.12.2019 169,5386 169,5386 169,5386
Генерали Нова ЕУ 11.12.2019 10.12.2019 122,3107 122,3107 122,3107
КБ Публикум - Балансиран 11.12.2019 10.12.2019 167,6595 167,6595 167,6595
КБ Публикум - Обврзници 11.12.2019 10.12.2019 153,5786 153,5786 153,5786
КБ Публикум Паричен 11.12.2019 10.12.2019 127,6278 127,6278 127,6278
Генерали Кеш Депозит 11.12.2019 10.12.2019 121,0485 121,0485 121,0485
Илирика Кеш Фонд 11.12.2019 10.12.2019 1.189,3337 1.189,3337 1.189,3337
Генерали Топ Брендови 11.12.2019 10.12.2019 134,5703 134,5703 134,5703
ВФП Премиум Инвест 11.12.2019 10.12.2019 123,8409 123,8409 123,8409
ВФП Кеш Депозит 11.12.2019 10.12.2019 110,5709 110,5709 110,5709
ВФП 100% БОНД 11.12.2019 10.12.2019 113,1852 113,1852 113,1852
КБ Публикум-МБИ 10 11.12.2019 10.12.2019 186,2254 186,2254 186,2254
Граве Глобал 11.12.2019 10.12.2019 107,6851 107,6851 107,6851
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2019 09.12.2019 58,6772 58,6772 58,6772
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2019 09.12.2019 74,0805 74,0805 74,0805
Иново Статус Акции 10.12.2019 09.12.2019 36,2189 36,2189 36,2189
Генерали БРИК 10.12.2019 09.12.2019 169,6813 169,6813 169,6813
Генерали Нова ЕУ 10.12.2019 09.12.2019 122,4921 122,4921 122,4921
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2019 09.12.2019 167,7184 167,7184 167,7184
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2019 09.12.2019 153,5592 153,5592 153,5592
КБ Публикум Паричен 10.12.2019 09.12.2019 127,6222 127,6222 127,6222
Генерали Кеш Депозит 10.12.2019 09.12.2019 121,0436 121,0436 121,0436
Илирика Кеш Фонд 10.12.2019 09.12.2019 1.189,2795 1.189,2795 1.189,2795
Генерали Топ Брендови 10.12.2019 09.12.2019 134,6022 134,6022 134,6022
ВФП Премиум Инвест 10.12.2019 09.12.2019 123,9276 123,9276 123,9276
ВФП Кеш Депозит 10.12.2019 09.12.2019 110,5670 110,5670 110,5670
ВФП 100% БОНД 10.12.2019 09.12.2019 113,1917 113,1917 113,1917
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2019 09.12.2019 186,3098 186,3098 186,3098
Граве Глобал 10.12.2019 09.12.2019 107,9390 107,9390 107,9390
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2019 08.12.2019 58,6038 58,6038 58,6038
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2019 08.12.2019 74,1798 74,1798 74,1798
Иново Статус Акции 10.12.2019 08.12.2019 36,2200 36,2200 36,2200
Генерали БРИК 10.12.2019 08.12.2019 169,5570 169,5570 169,5570
Генерали Нова ЕУ 10.12.2019 08.12.2019 122,5028 122,5028 122,5028
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2019 08.12.2019 167,4668 167,4668 167,4668
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2019 08.12.2019 153,1547 153,1547 153,1547
КБ Публикум Паричен 10.12.2019 08.12.2019 127,6173 127,6173 127,6173
Генерали Кеш Депозит 10.12.2019 08.12.2019 121,0403 121,0403 121,0403
Илирика Кеш Фонд 10.12.2019 08.12.2019 1.189,2357 1.189,2357 1.189,2357
Генерали Топ Брендови 10.12.2019 08.12.2019 134,7449 134,7449 134,7449
ВФП Премиум Инвест 10.12.2019 08.12.2019 124,4601 124,4601 124,4601
ВФП Кеш Депозит 10.12.2019 08.12.2019 110,5646 110,5646 110,5646
ВФП 100% БОНД 10.12.2019 08.12.2019 113,1097 113,1097 113,1097
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2019 08.12.2019 186,3177 186,3177 186,3177
Граве Глобал 10.12.2019 08.12.2019 107,3321 107,3321 107,3321
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2019 07.12.2019 58,6095 58,6095 58,6095
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2019 07.12.2019 74,1870 74,1870 74,1870
Иново Статус Акции 10.12.2019 07.12.2019 36,2215 36,2215 36,2215
Генерали БРИК 10.12.2019 07.12.2019 169,5722 169,5722 169,5722
Генерали Нова ЕУ 10.12.2019 07.12.2019 122,5135 122,5135 122,5135
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2019 07.12.2019 167,4674 167,4674 167,4674
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2019 07.12.2019 153,1458 153,1458 153,1458
КБ Публикум Паричен 10.12.2019 07.12.2019 127,6124 127,6124 127,6124
Генерали Кеш Депозит 10.12.2019 07.12.2019 121,0369 121,0369 121,0369
Илирика Кеш Фонд 10.12.2019 07.12.2019 1.189,1919 1.189,1919 1.189,1919
Генерали Топ Брендови 10.12.2019 07.12.2019 134,7564 134,7564 134,7564
ВФП Премиум Инвест 10.12.2019 07.12.2019 124,4682 124,4682 124,4682
ВФП Кеш Депозит 10.12.2019 07.12.2019 110,5622 110,5622 110,5622
ВФП 100% БОНД 10.12.2019 07.12.2019 113,1070 113,1070 113,1070
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2019 07.12.2019 186,3257 186,3257 186,3257
Граве Глобал 10.12.2019 07.12.2019 107,3393 107,3393 107,3393
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2019 06.12.2019 58,6172 58,6172 58,6172
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2019 06.12.2019 74,1991 74,1991 74,1991
Иново Статус Акции 10.12.2019 06.12.2019 36,2254 36,2254 36,2254
Генерали БРИК 10.12.2019 06.12.2019 169,6004 169,6004 169,6004
Генерали Нова ЕУ 10.12.2019 06.12.2019 122,5311 122,5311 122,5311
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2019 06.12.2019 167,4774 167,4774 167,4774
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2019 06.12.2019 153,1463 153,1463 153,1463
КБ Публикум Паричен 10.12.2019 06.12.2019 127,6096 127,6096 127,6096
Генерали Кеш Депозит 10.12.2019 06.12.2019 121,0345 121,0345 121,0345
Илирика Кеш Фонд 10.12.2019 06.12.2019 1.189,1594 1.189,1594 1.189,1594
Генерали Топ Брендови 10.12.2019 06.12.2019 134,7745 134,7745 134,7745
ВФП Премиум Инвест 10.12.2019 06.12.2019 124,4903 124,4903 124,4903
ВФП Кеш Депозит 10.12.2019 06.12.2019 110,5621 110,5621 110,5621
ВФП 100% БОНД 10.12.2019 06.12.2019 113,1082 113,1082 113,1082
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2019 06.12.2019 186,3336 186,3336 186,3336
Граве Глобал 10.12.2019 06.12.2019 107,3564 107,3564 107,3564
Илирика Југоисточна Европа 06.12.2019 05.12.2019 58,4857 58,4857 58,4857
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.12.2019 05.12.2019 73,8601 73,8601 73,8601
Иново Статус Акции 06.12.2019 05.12.2019 36,1960 36,1960 36,1960
Генерали БРИК 06.12.2019 05.12.2019 168,8094 168,8094 168,8094
Генерали Нова ЕУ 06.12.2019 05.12.2019 122,5621 122,5621 122,5621
КБ Публикум - Балансиран 06.12.2019 05.12.2019 167,1479 167,1479 167,1479
КБ Публикум - Обврзници 06.12.2019 05.12.2019 153,1674 153,1674 153,1674
КБ Публикум Паричен 06.12.2019 05.12.2019 127,6035 127,6035 127,6035
Генерали Кеш Депозит 06.12.2019 05.12.2019 121,0305 121,0305 121,0305
Илирика Кеш Фонд 06.12.2019 05.12.2019 1.189,1093 1.189,1093 1.189,1093
Генерали Топ Брендови 06.12.2019 05.12.2019 134,3066 134,3066 134,3066
ВФП Премиум Инвест 06.12.2019 05.12.2019 123,1418 123,1418 123,1418
ВФП Кеш Депозит 06.12.2019 05.12.2019 110,5584 110,5584 110,5584
ВФП 100% БОНД 06.12.2019 05.12.2019 113,0759 113,0759 113,0759
КБ Публикум-МБИ 10 06.12.2019 05.12.2019 185,7105 185,7105 185,7105
Граве Глобал 06.12.2019 05.12.2019 106,9257 106,9257 106,9257
Илирика Југоисточна Европа 05.12.2019 04.12.2019 58,3533 58,3533 58,3533
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.12.2019 04.12.2019 73,7604 73,7604 73,7604
Иново Статус Акции 05.12.2019 04.12.2019 36,2045 36,2045 36,2045
Генерали БРИК 05.12.2019 04.12.2019 168,4489 168,4489 168,4489
Генерали Нова ЕУ 05.12.2019 04.12.2019 122,3501 122,3501 122,3501
КБ Публикум - Балансиран 05.12.2019 04.12.2019 167,0483 167,0483 167,0483
КБ Публикум - Обврзници 05.12.2019 04.12.2019 153,1930 153,1930 153,1930
КБ Публикум Паричен 05.12.2019 04.12.2019 127,6027 127,6027 127,6027
Генерали Кеш Депозит 05.12.2019 04.12.2019 121,0291 121,0291 121,0291
Илирика Кеш Фонд 05.12.2019 04.12.2019 1.189,0854 1.189,0854 1.189,0854
Генерали Топ Брендови 05.12.2019 04.12.2019 134,3344 134,3344 134,3344
ВФП Премиум Инвест 05.12.2019 04.12.2019 123,4222 123,4222 123,4222
ВФП Кеш Депозит 05.12.2019 04.12.2019 110,5605 110,5605 110,5605
ВФП 100% БОНД 05.12.2019 04.12.2019 113,0417 113,0417 113,0417
КБ Публикум-МБИ 10 05.12.2019 04.12.2019 185,4731 185,4731 185,4731
Граве Глобал 05.12.2019 04.12.2019 106,5132 106,5132 106,5132
Илирика Југоисточна Европа 04.12.2019 03.12.2019 58,4584 58,4584 58,4584
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.12.2019 03.12.2019 73,7272 73,7272 73,7272
Иново Статус Акции 04.12.2019 03.12.2019 36,1642 36,1642 36,1642
Генерали БРИК 04.12.2019 03.12.2019 167,5741 167,5741 167,5741
Генерали Нова ЕУ 04.12.2019 03.12.2019 122,3915 122,3915 122,3915
КБ Публикум - Балансиран 04.12.2019 03.12.2019 166,8478 166,8478 166,8478
КБ Публикум - Обврзници 04.12.2019 03.12.2019 153,3142 153,3142 153,3142
КБ Публикум Паричен 04.12.2019 03.12.2019 127,6025 127,6025 127,6025
Генерали Кеш Депозит 04.12.2019 03.12.2019 121,0276 121,0276 121,0276
Илирика Кеш Фонд 04.12.2019 03.12.2019 1.189,0702 1.189,0702 1.189,0702
Генерали Топ Брендови 04.12.2019 03.12.2019 134,0194 134,0194 134,0194
ВФП Премиум Инвест 04.12.2019 03.12.2019 122,4122 122,4122 122,4122
ВФП Кеш Депозит 04.12.2019 03.12.2019 110,5636 110,5636 110,5636
ВФП 100% БОНД 04.12.2019 03.12.2019 113,1482 113,1482 113,1482
КБ Публикум-МБИ 10 04.12.2019 03.12.2019 185,2261 185,2261 185,2261
Граве Глобал 04.12.2019 03.12.2019 106,8127 106,8127 106,8127
Илирика Југоисточна Европа 03.12.2019 02.12.2019 58,5551 58,5551 58,5551
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.12.2019 02.12.2019 74,1184 74,1184 74,1184
Иново Статус Акции 03.12.2019 02.12.2019 36,1214 36,1214 36,1214
Генерали БРИК 03.12.2019 02.12.2019 169,4283 169,4283 169,4283
Генерали Нова ЕУ 03.12.2019 02.12.2019 122,7624 122,7624 122,7624
КБ Публикум - Балансиран 03.12.2019 02.12.2019 166,9805 166,9805 166,9805
КБ Публикум - Обврзници 03.12.2019 02.12.2019 153,2760 153,2760 153,2760
КБ Публикум Паричен 03.12.2019 02.12.2019 127,5969 127,5969 127,5969
Генерали Кеш Депозит 03.12.2019 02.12.2019 121,0238 121,0238 121,0238
Илирика Кеш Фонд 03.12.2019 02.12.2019 1.189,0018 1.189,0018 1.189,0018
Генерали Топ Брендови 03.12.2019 02.12.2019 134,5415 134,5415 134,5415
ВФП Премиум Инвест 03.12.2019 02.12.2019 123,4248 123,4248 123,4248
ВФП Кеш Депозит 03.12.2019 02.12.2019 110,5603 110,5603 110,5603
ВФП 100% БОНД 03.12.2019 02.12.2019 113,2714 113,2714 113,2714
КБ Публикум-МБИ 10 03.12.2019 02.12.2019 185,1485 185,1485 185,1485
Граве Глобал 03.12.2019 02.12.2019 108,0141 108,0141 108,0141
Илирика Југоисточна Европа 02.12.2019 01.12.2019 58,6139 58,6139 58,6139
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.12.2019 01.12.2019 74,5734 74,5734 74,5734
Иново Статус Акции 02.12.2019 01.12.2019 36,1503 36,1503 36,1503
Генерали БРИК 02.12.2019 01.12.2019 168,7611 168,7611 168,7611
Генерали Нова ЕУ 02.12.2019 01.12.2019 122,5247 122,5247 122,5247
КБ Публикум - Балансиран 02.12.2019 01.12.2019 167,2069 167,2069 167,2069
КБ Публикум - Обврзници 02.12.2019 01.12.2019 153,5873 153,5873 153,5873
КБ Публикум Паричен 02.12.2019 01.12.2019 127,5904 127,5904 127,5904
Генерали Кеш Депозит 02.12.2019 01.12.2019 121,0172 121,0172 121,0172
Илирика Кеш Фонд 02.12.2019 01.12.2019 1.188,9144 1.188,9144 1.188,9144
Генерали Топ Брендови 02.12.2019 01.12.2019 135,0607 135,0607 135,0607
ВФП Премиум Инвест 02.12.2019 01.12.2019 125,2191 125,2191 125,2191
ВФП Кеш Депозит 02.12.2019 01.12.2019 110,5541 110,5541 110,5541
ВФП 100% БОНД 02.12.2019 01.12.2019 113,3670 113,3670 113,3670
КБ Публикум-МБИ 10 02.12.2019 01.12.2019 185,4879 185,4879 185,4879
Граве Глобал 02.12.2019 01.12.2019 108,7397 108,7397 108,7397
Илирика Југоисточна Европа 02.12.2019 30.11.2019 58,6196 58,6196 58,6196
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.12.2019 30.11.2019 74,5805 74,5805 74,5805
Иново Статус Акции 02.12.2019 30.11.2019 36,1518 36,1518 36,1518
Генерали БРИК 02.12.2019 30.11.2019 168,7762 168,7762 168,7762
Генерали Нова ЕУ 02.12.2019 30.11.2019 122,5353 122,5353 122,5353
КБ Публикум - Балансиран 02.12.2019 30.11.2019 167,2074 167,2074 167,2074
КБ Публикум - Обврзници 02.12.2019 30.11.2019 153,5783 153,5783 153,5783
КБ Публикум Паричен 02.12.2019 30.11.2019 127,5853 127,5853 127,5853
Генерали Кеш Депозит 02.12.2019 30.11.2019 121,0133 121,0133 121,0133
Илирика Кеш Фонд 02.12.2019 30.11.2019 1.188,8674 1.188,8674 1.188,8674
Генерали Топ Брендови 02.12.2019 30.11.2019 135,0727 135,0727 135,0727
ВФП Премиум Инвест 02.12.2019 30.11.2019 125,2273 125,2273 125,2273
ВФП Кеш Депозит 02.12.2019 30.11.2019 110,5510 110,5510 110,5510
ВФП 100% БОНД 02.12.2019 30.11.2019 113,3643 113,3643 113,3643
КБ Публикум-МБИ 10 02.12.2019 30.11.2019 185,4959 185,4959 185,4959
Граве Глобал 02.12.2019 30.11.2019 108,7469 108,7469 108,7469
Илирика Југоисточна Европа 02.12.2019 29.11.2019 58,6231 58,6231 58,6231
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.12.2019 29.11.2019 74,5003 74,5003 74,5003
Иново Статус Акции 02.12.2019 29.11.2019 36,1489 36,1489 36,1489
Генерали БРИК 02.12.2019 29.11.2019 168,5100 168,5100 168,5100
Генерали Нова ЕУ 02.12.2019 29.11.2019 122,5388 122,5388 122,5388
КБ Публикум - Балансиран 02.12.2019 29.11.2019 167,1425 167,1425 167,1425
КБ Публикум - Обврзници 02.12.2019 29.11.2019 153,4773 153,4773 153,4773
КБ Публикум Паричен 02.12.2019 29.11.2019 127,5761 127,5761 127,5761
Генерали Кеш Депозит 02.12.2019 29.11.2019 121,0072 121,0072 121,0072
Илирика Кеш Фонд 02.12.2019 29.11.2019 1.188,7922 1.188,7922 1.188,7922
Генерали Топ Брендови 02.12.2019 29.11.2019 135,0094 135,0094 135,0094
ВФП Премиум Инвест 02.12.2019 29.11.2019 125,1489 125,1489 125,1489
ВФП Кеш Депозит 02.12.2019 29.11.2019 110,5426 110,5426 110,5426
ВФП 100% БОНД 02.12.2019 29.11.2019 113,2917 113,2917 113,2917
КБ Публикум-МБИ 10 02.12.2019 29.11.2019 185,5039 185,5039 185,5039
Граве Глобал 02.12.2019 29.11.2019 108,7348 108,7348 108,7348
Илирика Југоисточна Европа 29.11.2019 28.11.2019 58,4340 58,4340 58,4340
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.11.2019 28.11.2019 74,5483 74,5483 74,5483
Иново Статус Акции 29.11.2019 28.11.2019 36,1485 36,1485 36,1485
Генерали БРИК 29.11.2019 28.11.2019 170,3086 170,3086 170,3086
Генерали Нова ЕУ 29.11.2019 28.11.2019 122,4872 122,4872 122,4872
КБ Публикум - Балансиран 29.11.2019 28.11.2019 167,2075 167,2075 167,2075
КБ Публикум - Обврзници 29.11.2019 28.11.2019 153,4320 153,4320 153,4320
КБ Публикум Паричен 29.11.2019 28.11.2019 127,5631 127,5631 127,5631
Генерали Кеш Депозит 29.11.2019 28.11.2019 120,9984 120,9984 120,9984
Илирика Кеш Фонд 29.11.2019 28.11.2019 1.188,6937 1.188,6937 1.188,6937
Генерали Топ Брендови 29.11.2019 28.11.2019 135,3112 135,3112 135,3112
ВФП Премиум Инвест 29.11.2019 28.11.2019 125,3904 125,3904 125,3904
ВФП Кеш Депозит 29.11.2019 28.11.2019 110,5297 110,5297 110,5297
ВФП 100% БОНД 29.11.2019 28.11.2019 113,2458 113,2458 113,2458
КБ Публикум-МБИ 10 29.11.2019 28.11.2019 184,7509 184,7509 184,7509
Граве Глобал 29.11.2019 28.11.2019 108,8520 108,8520 108,8520
Илирика Југоисточна Европа 28.11.2019 27.11.2019 58,3324 58,3324 58,3324
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.11.2019 27.11.2019 74,4034 74,4034 74,4034
Иново Статус Акции 28.11.2019 27.11.2019 36,1462 36,1462 36,1462
Генерали БРИК 28.11.2019 27.11.2019 170,2313 170,2313 170,2313
Генерали Нова ЕУ 28.11.2019 27.11.2019 122,2602 122,2602 122,2602
КБ Публикум - Балансиран 28.11.2019 27.11.2019 167,0249 167,0249 167,0249
КБ Публикум - Обврзници 28.11.2019 27.11.2019 153,4476 153,4476 153,4476
КБ Публикум Паричен 28.11.2019 27.11.2019 127,5569 127,5569 127,5569
Генерали Кеш Депозит 28.11.2019 27.11.2019 120,9919 120,9919 120,9919
Илирика Кеш Фонд 28.11.2019 27.11.2019 1.188,6401 1.188,6401 1.188,6401
Генерали Топ Брендови 28.11.2019 27.11.2019 135,3370 135,3370 135,3370
ВФП Премиум Инвест 28.11.2019 27.11.2019 125,5121 125,5121 125,5121
ВФП Кеш Депозит 28.11.2019 27.11.2019 110,5247 110,5247 110,5247
ВФП 100% БОНД 28.11.2019 27.11.2019 113,1973 113,1973 113,1973
КБ Публикум-МБИ 10 28.11.2019 27.11.2019 183,7366 183,7366 183,7366
Граве Глобал 28.11.2019 27.11.2019 108,5678 108,5678 108,5678
Илирика Југоисточна Европа 27.11.2019 26.11.2019 58,2921 58,2921 58,2921
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.11.2019 26.11.2019 74,2609 74,2609 74,2609
Иново Статус Акции 27.11.2019 26.11.2019 36,1269 36,1269 36,1269
Иново Статус Акции 27.11.2019 26.11.2019 36,1269 36,1269 36,1269
Генерали БРИК 27.11.2019 26.11.2019 169,8043 169,8043 169,8043
Генерали Нова ЕУ 27.11.2019 26.11.2019 122,1791 122,1791 122,1791
КБ Публикум - Балансиран 27.11.2019 26.11.2019 166,9142 166,9142 166,9142
КБ Публикум - Обврзници 27.11.2019 26.11.2019 153,5126 153,5126 153,5126
КБ Публикум Паричен 27.11.2019 26.11.2019 127,5513 127,5513 127,5513
Генерали Кеш Депозит 27.11.2019 26.11.2019 120,9879 120,9879 120,9879
Илирика Кеш Фонд 27.11.2019 26.11.2019 1.188,6014 1.188,6014 1.188,6014
Генерали Топ Брендови 27.11.2019 26.11.2019 135,1938 135,1938 135,1938
ВФП Премиум Инвест 27.11.2019 26.11.2019 125,3018 125,3018 125,3018
ВФП Кеш Депозит 27.11.2019 26.11.2019 110,5210 110,5210 110,5210
ВФП 100% БОНД 27.11.2019 26.11.2019 113,2158 113,2158 113,2158
КБ Публикум-МБИ 10 27.11.2019 26.11.2019 183,1888 183,1888 183,1888
Граве Глобал 27.11.2019 26.11.2019 108,2771 108,2771 108,2771
Илирика Југоисточна Европа 26.11.2019 25.11.2019 58,2381 58,2381 58,2381
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.11.2019 25.11.2019 73,8353 73,8353 73,8353
Иново Статус Акции 26.11.2019 25.11.2019 36,0935 36,0935 36,0935
Генерали БРИК 26.11.2019 25.11.2019 170,4701 170,4701 170,4701
Генерали Нова ЕУ 26.11.2019 25.11.2019 122,3513 122,3513 122,3513
КБ Публикум - Балансиран 26.11.2019 25.11.2019 166,8456 166,8456 166,8456
КБ Публикум - Обврзници 26.11.2019 25.11.2019 153,4009 153,4009 153,4009
КБ Публикум Паричен 26.11.2019 25.11.2019 127,5461 127,5461 127,5461
Генерали Кеш Депозит 26.11.2019 25.11.2019 120,9841 120,9841 120,9841
Илирика Кеш Фонд 26.11.2019 25.11.2019 1.188,5646 1.188,5646 1.188,5646
Генерали Топ Брендови 26.11.2019 25.11.2019 134,9431 134,9431 134,9431
ВФП Премиум Инвест 26.11.2019 25.11.2019 125,0565 125,0565 125,0565
ВФП Кеш Депозит 26.11.2019 25.11.2019 110,5178 110,5178 110,5178
ВФП 100% БОНД 26.11.2019 25.11.2019 113,0119 113,0119 113,0119
КБ Публикум-МБИ 10 26.11.2019 25.11.2019 182,6320 182,6320 182,6320
Граве Глобал 26.11.2019 25.11.2019 107,4649 107,4649 107,4649
Илирика Југоисточна Европа 25.11.2019 24.11.2019 58,4861 58,4861 58,4861
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.11.2019 24.11.2019 73,6068 73,6068 73,6068
Иново Статус Акции 25.11.2019 24.11.2019 36,1289 36,1289 36,1289
Генерали БРИК 25.11.2019 24.11.2019 169,2006 169,2006 169,2006
Генерали Нова ЕУ 25.11.2019 24.11.2019 122,3838 122,3838 122,3838
КБ Публикум - Балансиран 25.11.2019 24.11.2019 166,8743 166,8743 166,8743
КБ Публикум - Обврзници 25.11.2019 24.11.2019 153,3915 153,3915 153,3915
КБ Публикум Паричен 25.11.2019 24.11.2019 127,5406 127,5406 127,5406
Генерали Кеш Депозит 25.11.2019 24.11.2019 120,9792 120,9792 120,9792
Илирика Кеш Фонд 25.11.2019 24.11.2019 1.188,5195 1.188,5195 1.188,5195
Генерали Топ Брендови 25.11.2019 24.11.2019 134,5425 134,5425 134,5425
ВФП Премиум Инвест 25.11.2019 24.11.2019 124,1819 124,1819 124,1819
ВФП Кеш Депозит 25.11.2019 24.11.2019 110,5134 110,5134 110,5134
ВФП 100% БОНД 25.11.2019 24.11.2019 112,9455 112,9455 112,9455
КБ Публикум-МБИ 10 25.11.2019 24.11.2019 182,5055 182,5055 182,5055
Граве Глобал 25.11.2019 24.11.2019 106,8990 106,8990 106,8990
Илирика Југоисточна Европа 25.11.2019 23.11.2019 58,4918 58,4918 58,4918
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.11.2019 23.11.2019 73,6139 73,6139 73,6139
Иново Статус Акции 25.11.2019 23.11.2019 36,1304 36,1304 36,1304
Генерали БРИК 25.11.2019 23.11.2019 169,2155 169,2155 169,2155
Генерали Нова ЕУ 25.11.2019 23.11.2019 122,3944 122,3944 122,3944
КБ Публикум - Балансиран 25.11.2019 23.11.2019 166,8752 166,8752 166,8752
КБ Публикум - Обврзници 25.11.2019 23.11.2019 153,3835 153,3835 153,3835
КБ Публикум Паричен 25.11.2019 23.11.2019 127,5358 127,5358 127,5358
Генерали Кеш Депозит 25.11.2019 23.11.2019 120,9760 120,9760 120,9760
Илирика Кеш Фонд 25.11.2019 23.11.2019 1.188,4841 1.188,4841 1.188,4841
Генерали Топ Брендови 25.11.2019 23.11.2019 134,5545 134,5545 134,5545
ВФП Премиум Инвест 25.11.2019 23.11.2019 124,1900 124,1900 124,1900
ВФП Кеш Депозит 25.11.2019 23.11.2019 110,5110 110,5110 110,5110
ВФП 100% БОНД 25.11.2019 23.11.2019 112,9427 112,9427 112,9427
КБ Публикум-МБИ 10 25.11.2019 23.11.2019 182,5134 182,5134 182,5134
Граве Глобал 25.11.2019 23.11.2019 106,9062 106,9062 106,9062
Илирика Југоисточна Европа 25.11.2019 22.11.2019 58,4897 58,4897 58,4897
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.11.2019 22.11.2019 73,5063 73,5063 73,5063
Иново Статус Акции 25.11.2019 22.11.2019 36,1262 36,1262 36,1262
Генерали БРИК 25.11.2019 22.11.2019 168,8565 168,8565 168,8565
Генерали Нова ЕУ 25.11.2019 22.11.2019 122,3751 122,3751 122,3751
КБ Публикум - Балансиран 25.11.2019 22.11.2019 166,7857 166,7857 166,7857
КБ Публикум - Обврзници 25.11.2019 22.11.2019 153,2495 153,2495 153,2495
КБ Публикум Паричен 25.11.2019 22.11.2019 127,5260 127,5260 127,5260
Генерали Кеш Депозит 25.11.2019 22.11.2019 120,9702 120,9702 120,9702
Илирика Кеш Фонд 25.11.2019 22.11.2019 1.188,4119 1.188,4119 1.188,4119
Генерали Топ Брендови 25.11.2019 22.11.2019 134,4575 134,4575 134,4575
ВФП Премиум Инвест 25.11.2019 22.11.2019 124,0995 124,0995 124,0995
ВФП Кеш Депозит 25.11.2019 22.11.2019 110,5028 110,5028 110,5028
ВФП 100% БОНД 25.11.2019 22.11.2019 112,8235 112,8235 112,8235
КБ Публикум-МБИ 10 25.11.2019 22.11.2019 182,5212 182,5212 182,5212
Граве Глобал 25.11.2019 22.11.2019 106,8889 106,8889 106,8889
Илирика Југоисточна Европа 22.11.2019 21.11.2019 57,9355 57,9355 57,9355
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.11.2019 21.11.2019 73,3366 73,3366 73,3366
Иново Статус Акции 22.11.2019 21.11.2019 36,0760 36,0760 36,0760
Генерали БРИК 22.11.2019 21.11.2019 169,1594 169,1594 169,1594
Генерали Нова ЕУ 22.11.2019 21.11.2019 122,0359 122,0359 122,0359
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2019 21.11.2019 166,4605 166,4605 166,4605
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2019 21.11.2019 153,2456 153,2456 153,2456
КБ Публикум Паричен 22.11.2019 21.11.2019 127,5192 127,5192 127,5192
Генерали Кеш Депозит 22.11.2019 21.11.2019 120,9657 120,9657 120,9657
Илирика Кеш Фонд 22.11.2019 21.11.2019 1.188,3661 1.188,3661 1.188,3661
Генерали Топ Брендови 22.11.2019 21.11.2019 134,4112 134,4112 134,4112
ВФП Премиум Инвест 22.11.2019 21.11.2019 123,9561 123,9561 123,9561
ВФП Кеш Депозит 22.11.2019 21.11.2019 110,4978 110,4978 110,4978
ВФП 100% БОНД 22.11.2019 21.11.2019 112,8613 112,8613 112,8613
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2019 21.11.2019 181,4100 181,4100 181,4100
Граве Глобал 22.11.2019 21.11.2019 107,0938 107,0938 107,0938
Илирика Југоисточна Европа 21.11.2019 20.11.2019 57,7785 57,7785 57,7785
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.11.2019 20.11.2019 73,3264 73,3264 73,3264
Иново Статус Акции 21.11.2019 20.11.2019 36,0595 36,0595 36,0595
Генерали БРИК 21.11.2019 20.11.2019 168,6375 168,6375 168,6375
Генерали Нова ЕУ 21.11.2019 20.11.2019 121,6871 121,6871 121,6871
КБ Публикум - Балансиран 21.11.2019 20.11.2019 166,2095 166,2095 166,2095
КБ Публикум - Обврзници 21.11.2019 20.11.2019 153,2350 153,2350 153,2350
КБ Публикум Паричен 21.11.2019 20.11.2019 127,5141 127,5141 127,5141
Генерали Кеш Депозит 21.11.2019 20.11.2019 120,9622 120,9622 120,9622
Илирика Кеш Фонд 21.11.2019 20.11.2019 1.188,3251 1.188,3251 1.188,3251
Генерали Топ Брендови 21.11.2019 20.11.2019 134,4880 134,4880 134,4880
ВФП Премиум Инвест 21.11.2019 20.11.2019 124,0131 124,0131 124,0131
ВФП Кеш Депозит 21.11.2019 20.11.2019 110,4946 110,4946 110,4946
ВФП 100% БОНД 21.11.2019 20.11.2019 112,8635 112,8635 112,8635
КБ Публикум-МБИ 10 21.11.2019 20.11.2019 181,1431 181,1431 181,1431
Граве Глобал 21.11.2019 20.11.2019 107,4741 107,4741 107,4741
Илирика Југоисточна Европа 20.11.2019 19.11.2019 57,9057 57,9057 57,9057
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.11.2019 19.11.2019 73,5449 73,5449 73,5449
Иново Статус Акции 20.11.2019 19.11.2019 36,1376 36,1376 36,1376
Генерали БРИК 20.11.2019 19.11.2019 169,2954 169,2954 169,2954
Генерали Нова ЕУ 20.11.2019 19.11.2019 121,9179 121,9179 121,9179
КБ Публикум - Балансиран 20.11.2019 19.11.2019 166,3092 166,3092 166,3092
КБ Публикум - Обврзници 20.11.2019 19.11.2019 153,4596 153,4596 153,4596
КБ Публикум Паричен 20.11.2019 19.11.2019 127,5089 127,5089 127,5089
Генерали Кеш Депозит 20.11.2019 19.11.2019 120,9585 120,9585 120,9585
Илирика Кеш Фонд 20.11.2019 19.11.2019 1.188,2840 1.188,2840 1.188,2840
Генерали Топ Брендови 20.11.2019 19.11.2019 134,7548 134,7548 134,7548
ВФП Премиум Инвест 20.11.2019 19.11.2019 124,5114 124,5114 124,5114
ВФП Кеш Депозит 20.11.2019 19.11.2019 110,4916 110,4916 110,4916
ВФП 100% БОНД 20.11.2019 19.11.2019 112,8560 112,8560 112,8560
КБ Публикум-МБИ 10 20.11.2019 19.11.2019 180,7024 180,7024 180,7024
Граве Глобал 20.11.2019 19.11.2019 107,5470 107,5470 107,5470
Илирика Југоисточна Европа 19.11.2019 18.11.2019 57,7495 57,7495 57,7495
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.11.2019 18.11.2019 73,5743 73,5743 73,5743
Иново Статус Акции 19.11.2019 18.11.2019 36,1077 36,1077 36,1077
Генерали БРИК 19.11.2019 18.11.2019 168,4493 168,4493 168,4493
Генерали Нова ЕУ 19.11.2019 18.11.2019 121,4983 121,4983 121,4983
КБ Публикум - Балансиран 19.11.2019 18.11.2019 166,3330 166,3330 166,3330
КБ Публикум - Обврзници 19.11.2019 18.11.2019 153,7144 153,7144 153,7144
КБ Публикум Паричен 19.11.2019 18.11.2019 127,5038 127,5038 127,5038
Генерали Кеш Депозит 19.11.2019 18.11.2019 120,9548 120,9548 120,9548
Илирика Кеш Фонд 19.11.2019 18.11.2019 1.188,2451 1.188,2451 1.188,2451
ВФП Премиум Инвест 19.11.2019 18.11.2019 124,8342 124,8342 124,8342
ВФП Кеш Депозит 19.11.2019 18.11.2019 110,4891 110,4891 110,4891
ВФП 100% БОНД 19.11.2019 18.11.2019 113,0095 113,0095 113,0095
КБ Публикум-МБИ 10 19.11.2019 18.11.2019 180,4208 180,4208 180,4208
Граве Глобал 19.11.2019 18.11.2019 107,6514 107,6514 107,6514
Илирика Југоисточна Европа 18.11.2019 17.11.2019 57,7621 57,7621 57,7621
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.11.2019 17.11.2019 73,5145 73,5145 73,5145
Иново Статус Акции 18.11.2019 17.11.2019 36,1109 36,1109 36,1109
Генерали Нова ЕУ 18.11.2019 17.11.2019 121,3851 121,3851 121,3851
КБ Публикум - Балансиран 18.11.2019 17.11.2019 166,3277 166,3277 166,3277
КБ Публикум - Обврзници 18.11.2019 17.11.2019 153,5229 153,5229 153,5229
КБ Публикум Паричен 18.11.2019 17.11.2019 127,4982 127,4982 127,4982
Илирика Кеш Фонд 19.11.2019 17.11.2019 1.188,1909 1.188,1909 1.188,1909
Генерали Топ Брендови 18.11.2019 17.11.2019 134,9303 134,9303 134,9303
ВФП Премиум Инвест 18.11.2019 17.11.2019 124,8690 124,8690 124,8690
ВФП Кеш Депозит 18.11.2019 17.11.2019 110,4857 110,4857 110,4857
ВФП 100% БОНД 18.11.2019 17.11.2019 113,0383 113,0383 113,0383
КБ Публикум-МБИ 10 18.11.2019 17.11.2019 180,7125 180,7125 180,7125
Граве Глобал 18.11.2019 17.11.2019 107,3098 107,3098 107,3098
Илирика Југоисточна Европа 18.11.2019 16.11.2019 57,7678 57,7678 57,7678
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.11.2019 16.11.2019 73,5216 73,5216 73,5216
Иново Статус Акции 18.11.2019 16.11.2019 36,1124 36,1124 36,1124
Генерали БРИК 18.11.2019 16.11.2019 169,4063 169,4063 169,4063
Генерали Нова ЕУ 18.11.2019 16.11.2019 121,3956 121,3956 121,3956
КБ Публикум - Балансиран 18.11.2019 16.11.2019 166,3289 166,3289 166,3289
КБ Публикум - Обврзници 18.11.2019 16.11.2019 153,5145 153,5145 153,5145
КБ Публикум Паричен 18.11.2019 16.11.2019 127,4931 127,4931 127,4931
Генерали Кеш Депозит 18.11.2019 16.11.2019 120,9471 120,9471 120,9471
Илирика Кеш Фонд 19.11.2019 16.11.2019 1.188,1554 1.188,1554 1.188,1554
Генерали Топ Брендови 18.11.2019 16.11.2019 134,9424 134,9424 134,9424
ВФП Премиум Инвест 18.11.2019 16.11.2019 124,8771 124,8771 124,8771
ВФП Кеш Депозит 18.11.2019 16.11.2019 110,4833 110,4833 110,4833
ВФП 100% БОНД 18.11.2019 16.11.2019 113,0355 113,0355 113,0355
КБ Публикум-МБИ 10 18.11.2019 16.11.2019 180,7203 180,7203 180,7203
Граве Глобал 18.11.2019 16.11.2019 107,3170 107,3170 107,3170
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.