Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 17.01.2020 16.01.2020 62,2053 62,2053 62,2053
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.01.2020 16.01.2020 78,4260 78,4260 78,4260
Иново Статус Акции 17.01.2020 16.01.2020 36,8231 36,8231 36,8231
Генерали БРИК 17.01.2020 16.01.2020 178,0695 178,0695 178,0695
Генерали Нова ЕУ 17.01.2020 16.01.2020 126,0106 126,0106 126,0106
КБ Публикум - Балансиран 17.01.2020 16.01.2020 172,2567 172,2567 172,2567
КБ Публикум - Обврзници 17.01.2020 16.01.2020 154,3965 154,3965 154,3965
КБ Публикум Паричен 17.01.2020 16.01.2020 127,8106 127,8106 127,8106
Генерали Кеш Депозит 17.01.2020 16.01.2020 121,2001 121,2001 121,2001
Илирика Кеш Фонд 17.01.2020 16.01.2020 1.191,1397 1.191,1397 1.191,1397
Генерали Топ Брендови 17.01.2020 16.01.2020 137,1443 137,1443 137,1443
ВФП Премиум Инвест 17.01.2020 16.01.2020 128,2598 128,2598 128,2598
ВФП Кеш Депозит 17.01.2020 16.01.2020 110,6766 110,6766 110,6766
ВФП 100% БОНД 17.01.2020 16.01.2020 114,1340 114,1340 114,1340
КБ Публикум-МБИ 10 17.01.2020 16.01.2020 200,8747 200,8747 200,8747
Граве Глобал 17.01.2020 16.01.2020 111,3133 111,3133 111,3133
Илирика Југоисточна Европа 16.01.2020 15.01.2020 62,9557 62,9557 62,9557
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.01.2020 15.01.2020 78,5069 78,5069 78,5069
Иново Статус Акции 16.01.2020 15.01.2020 36,8546 36,8546 36,8546
Генерали БРИК 16.01.2020 15.01.2020 177,9947 177,9947 177,9947
Генерали Нова ЕУ 16.01.2020 15.01.2020 126,6742 126,6742 126,6742
КБ Публикум - Балансиран 17.01.2020 15.01.2020 172,9233 172,9233 172,9233
КБ Публикум - Обврзници 16.01.2020 15.01.2020 154,3355 154,3355 154,3355
КБ Публикум Паричен 16.01.2020 15.01.2020 127,8053 127,8053 127,8053
Генерали Кеш Депозит 16.01.2020 15.01.2020 121,1964 121,1964 121,1964
Илирика Кеш Фонд 16.01.2020 15.01.2020 1.191,0959 1.191,0959 1.191,0959
Генерали Топ Брендови 16.01.2020 15.01.2020 136,9457 136,9457 136,9457
ВФП Премиум Инвест 16.01.2020 15.01.2020 127,9904 127,9904 127,9904
ВФП Кеш Депозит 16.01.2020 15.01.2020 110,6736 110,6736 110,6736
ВФП 100% БОНД 16.01.2020 15.01.2020 114,1582 114,1582 114,1582
КБ Публикум-МБИ 10 16.01.2020 15.01.2020 202,3871 202,3871 202,3871
Граве Глобал 16.01.2020 15.01.2020 111,3438 111,3438 111,3438
Илирика Југоисточна Европа 15.01.2020 14.01.2020 62,9324 62,9324 62,9324
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.01.2020 14.01.2020 78,2845 78,2845 78,2845
Иново Статус Акции 15.01.2020 14.01.2020 36,9086 36,9086 36,9086
Генерали БРИК 15.01.2020 14.01.2020 179,3702 179,3702 179,3702
Генерали Нова ЕУ 15.01.2020 14.01.2020 126,8369 126,8369 126,8369
КБ Публикум - Балансиран 15.01.2020 14.01.2020 173,0816 173,0816 173,0816
КБ Публикум - Обврзници 15.01.2020 14.01.2020 154,2049 154,2049 154,2049
КБ Публикум Паричен 15.01.2020 14.01.2020 127,8012 127,8012 127,8012
Генерали Кеш Депозит 15.01.2020 14.01.2020 121,1927 121,1927 121,1927
Илирика Кеш Фонд 15.01.2020 14.01.2020 1.191,0466 1.191,0466 1.191,0466
Генерали Топ Брендови 15.01.2020 14.01.2020 136,7889 136,7889 136,7889
ВФП Премиум Инвест 15.01.2020 14.01.2020 127,8024 127,8024 127,8024
ВФП Кеш Депозит 15.01.2020 14.01.2020 110,6714 110,6714 110,6714
ВФП 100% БОНД 15.01.2020 14.01.2020 114,0784 114,0784 114,0784
КБ Публикум-МБИ 10 15.01.2020 14.01.2020 203,4113 203,4113 203,4113
Граве Глобал 15.01.2020 14.01.2020 111,2369 111,2369 111,2369
Илирика Југоисточна Европа 14.01.2020 13.01.2020 62,7208 62,7208 62,7208
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.01.2020 13.01.2020 78,3335 78,3335 78,3335
Иново Статус Акции 14.01.2020 13.01.2020 36,9531 36,9531 36,9531
Генерали БРИК 14.01.2020 13.01.2020 180,1769 180,1769 180,1769
Генерали Нова ЕУ 14.01.2020 13.01.2020 127,2725 127,2725 127,2725
КБ Публикум - Балансиран 14.01.2020 13.01.2020 173,2878 173,2878 173,2878
КБ Публикум - Обврзници 14.01.2020 13.01.2020 154,2554 154,2554 154,2554
КБ Публикум Паричен 14.01.2020 13.01.2020 127,7982 127,7982 127,7982
Генерали Кеш Депозит 14.01.2020 13.01.2020 121,1902 121,1902 121,1902
Илирика Кеш Фонд 14.01.2020 13.01.2020 1.191,0131 1.191,0131 1.191,0131
Генерали Топ Брендови 14.01.2020 13.01.2020 137,1854 137,1854 137,1854
ВФП Премиум Инвест 14.01.2020 13.01.2020 128,0971 128,0971 128,0971
ВФП Кеш Депозит 14.01.2020 13.01.2020 110,6709 110,6709 110,6709
ВФП 100% БОНД 14.01.2020 13.01.2020 114,1235 114,1235 114,1235
КБ Публикум-МБИ 10 14.01.2020 13.01.2020 204,2089 204,2089 204,2089
Граве Глобал 14.01.2020 13.01.2020 111,0972 111,0972 111,0972
Илирика Југоисточна Европа 13.01.2020 12.01.2020 61,8809 61,8809 61,8809
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.01.2020 12.01.2020 77,3933 77,3933 77,3933
Иново Статус Акции 13.01.2020 12.01.2020 36,7310 36,7310 36,7310
Генерали БРИК 13.01.2020 12.01.2020 178,6095 178,6095 178,6095
Генерали Нова ЕУ 13.01.2020 12.01.2020 126,0716 126,0716 126,0716
КБ Публикум - Балансиран 13.01.2020 12.01.2020 172,1119 172,1119 172,1119
КБ Публикум - Обврзници 13.01.2020 12.01.2020 154,1341 154,1341 154,1341
КБ Публикум Паричен 13.01.2020 12.01.2020 127,7926 127,7926 127,7926
Генерали Кеш Депозит 13.01.2020 12.01.2020 121,1854 121,1854 121,1854
Илирика Кеш Фонд 13.01.2020 12.01.2020 1.190,9579 1.190,9579 1.190,9579
Генерали Топ Брендови 13.01.2020 12.01.2020 136,8632 136,8632 136,8632
ВФП Премиум Инвест 13.01.2020 12.01.2020 128,1977 128,1977 128,1977
ВФП Кеш Депозит 13.01.2020 12.01.2020 110,6666 110,6666 110,6666
ВФП 100% БОНД 13.01.2020 12.01.2020 114,1117 114,1117 114,1117
КБ Публикум-МБИ 10 13.01.2020 12.01.2020 199,3737 199,3737 199,3737
Граве Глобал 13.01.2020 12.01.2020 111,1191 111,1191 111,1191
Илирика Југоисточна Европа 13.01.2020 11.01.2020 61,8870 61,8870 61,8870
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.01.2020 11.01.2020 77,4009 77,4009 77,4009
Иново Статус Акции 13.01.2020 11.01.2020 36,7326 36,7326 36,7326
Генерали БРИК 13.01.2020 11.01.2020 178,6261 178,6261 178,6261
Генерали Нова ЕУ 13.01.2020 11.01.2020 126,0825 126,0825 126,0825
КБ Публикум - Балансиран 13.01.2020 11.01.2020 172,1134 172,1134 172,1134
КБ Публикум - Обврзници 13.01.2020 11.01.2020 154,1256 154,1256 154,1256
КБ Публикум Паричен 13.01.2020 11.01.2020 127,7878 127,7878 127,7878
Генерали Кеш Депозит 13.01.2020 11.01.2020 121,1820 121,1820 121,1820
Илирика Кеш Фонд 13.01.2020 11.01.2020 1.190,9128 1.190,9128 1.190,9128
Генерали Топ Брендови 13.01.2020 11.01.2020 136,8750 136,8750 136,8750
ВФП Премиум Инвест 13.01.2020 11.01.2020 128,2059 128,2059 128,2059
ВФП Кеш Депозит 13.01.2020 11.01.2020 110,6639 110,6639 110,6639
ВФП 100% БОНД 13.01.2020 11.01.2020 114,1084 114,1084 114,1084
КБ Публикум-МБИ 10 13.01.2020 11.01.2020 199,3819 199,3819 199,3819
Граве Глобал 13.01.2020 11.01.2020 111,1262 111,1262 111,1262
Илирика Југоисточна Европа 13.01.2020 10.01.2020 61,8888 61,8888 61,8888
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.01.2020 10.01.2020 77,3306 77,3306 77,3306
Иново Статус Акции 13.01.2020 10.01.2020 36,7311 36,7311 36,7311
Генерали БРИК 13.01.2020 10.01.2020 178,3643 178,3643 178,3643
Генерали Нова ЕУ 13.01.2020 10.01.2020 126,0777 126,0777 126,0777
КБ Публикум - Балансиран 13.01.2020 10.01.2020 172,0663 172,0663 172,0663
КБ Публикум - Обврзници 13.01.2020 10.01.2020 154,0493 154,0493 154,0493
КБ Публикум Паричен 13.01.2020 10.01.2020 127,7803 127,7803 127,7803
Генерали Кеш Депозит 13.01.2020 10.01.2020 121,1773 121,1773 121,1773
Илирика Кеш Фонд 13.01.2020 10.01.2020 1.190,8506 1.190,8506 1.190,8506
Генерали Топ Брендови 13.01.2020 10.01.2020 136,8115 136,8115 136,8115
ВФП Премиум Инвест 13.01.2020 10.01.2020 128,1016 128,1016 128,1016
ВФП Кеш Депозит 13.01.2020 10.01.2020 110,6580 110,6580 110,6580
ВФП 100% БОНД 13.01.2020 10.01.2020 114,0506 114,0506 114,0506
КБ Публикум-МБИ 10 13.01.2020 10.01.2020 199,3901 199,3901 199,3901
Граве Глобал 13.01.2020 10.01.2020 111,1197 111,1197 111,1197
Илирика Југоисточна Европа 10.01.2020 09.01.2020 61,1353 61,1353 61,1353
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.01.2020 09.01.2020 77,0131 77,0131 77,0131
Иново Статус Акции 10.01.2020 09.01.2020 36,6278 36,6278 36,6278
Генерали БРИК 10.01.2020 09.01.2020 178,2156 178,2156 178,2156
Генерали Нова ЕУ 10.01.2020 09.01.2020 124,9635 124,9635 124,9635
КБ Публикум - Балансиран 10.01.2020 09.01.2020 170,9267 170,9267 170,9267
КБ Публикум - Обврзници 10.01.2020 09.01.2020 153,9584 153,9584 153,9584
КБ Публикум Паричен 10.01.2020 09.01.2020 127,7754 127,7754 127,7754
Генерали Кеш Депозит 10.01.2020 09.01.2020 121,1734 121,1734 121,1734
Илирика Кеш Фонд 10.01.2020 09.01.2020 1.190,8048 1.190,8048 1.190,8048
Генерали Топ Брендови 10.01.2020 09.01.2020 136,8535 136,8535 136,8535
ВФП Премиум Инвест 10.01.2020 09.01.2020 128,2620 128,2620 128,2620
ВФП Кеш Депозит 10.01.2020 09.01.2020 110,6549 110,6549 110,6549
ВФП 100% БОНД 10.01.2020 09.01.2020 113,9516 113,9516 113,9516
КБ Публикум-МБИ 10 10.01.2020 09.01.2020 194,3404 194,3404 194,3404
Граве Глобал 10.01.2020 09.01.2020 110,7125 110,7125 110,7125
Илирика Југоисточна Европа 09.01.2020 08.01.2020 60,7728 60,7728 60,7728
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.01.2020 08.01.2020 76,4211 76,4211 76,4211
Иново Статус Акции 09.01.2020 08.01.2020 36,5685 36,5685 36,5685
Генерали БРИК 09.01.2020 08.01.2020 176,0421 176,0421 176,0421
Генерали Нова ЕУ 09.01.2020 08.01.2020 124,0927 124,0927 124,0927
КБ Публикум - Балансиран 09.01.2020 08.01.2020 170,2660 170,2660 170,2660
КБ Публикум - Обврзници 09.01.2020 08.01.2020 153,7164 153,7164 153,7164
КБ Публикум Паричен 09.01.2020 08.01.2020 127,7700 127,7700 127,7700
Генерали Кеш Депозит 09.01.2020 08.01.2020 121,1693 121,1693 121,1693
Илирика Кеш Фонд 09.01.2020 08.01.2020 1.190,7595 1.190,7595 1.190,7595
ВФП Премиум Инвест 09.01.2020 08.01.2020 127,3018 127,3018 127,3018
ВФП Кеш Депозит 09.01.2020 08.01.2020 110,6517 110,6517 110,6517
ВФП 100% БОНД 09.01.2020 08.01.2020 113,8168 113,8168 113,8168
КБ Публикум-МБИ 10 09.01.2020 08.01.2020 192,3273 192,3273 192,3273
Граве Глобал 09.01.2020 08.01.2020 109,9257 109,9257 109,9257
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2020 07.01.2020 60,8134 60,8134 60,8134
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2020 07.01.2020 76,3436 76,3436 76,3436
Иново Статус Акции 08.01.2020 07.01.2020 36,5973 36,5973 36,5973
Генерали БРИК 08.01.2020 07.01.2020 176,3854 176,3854 176,3854
Генерали Нова ЕУ 08.01.2020 07.01.2020 123,8079 123,8079 123,8079
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2020 07.01.2020 170,2668 170,2668 170,2668
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2020 07.01.2020 153,6689 153,6689 153,6689
КБ Публикум Паричен 08.01.2020 07.01.2020 127,7639 127,7639 127,7639
Генерали Кеш Депозит 08.01.2020 07.01.2020 121,1635 121,1635 121,1635
Илирика Кеш Фонд 09.01.2020 07.01.2020 1.190,7018 1.190,7018 1.190,7018
Генерали Топ Брендови 08.01.2020 07.01.2020 136,2364 136,2364 136,2364
ВФП Премиум Инвест 08.01.2020 07.01.2020 126,9650 126,9650 126,9650
ВФП Кеш Депозит 08.01.2020 07.01.2020 110,6473 110,6473 110,6473
ВФП 100% БОНД 08.01.2020 07.01.2020 113,7917 113,7917 113,7917
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2020 07.01.2020 192,4785 192,4785 192,4785
Граве Глобал 08.01.2020 07.01.2020 109,6045 109,6045 109,6045
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2020 06.01.2020 60,6630 60,6630 60,6630
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2020 06.01.2020 76,5119 76,5119 76,5119
Иново Статус Акции 08.01.2020 06.01.2020 36,7337 36,7337 36,7337
Генерали БРИК 08.01.2020 06.01.2020 176,5114 176,5114 176,5114
Генерали Нова ЕУ 08.01.2020 06.01.2020 124,0344 124,0344 124,0344
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2020 06.01.2020 170,2006 170,2006 170,2006
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2020 06.01.2020 153,6039 153,6039 153,6039
КБ Публикум Паричен 08.01.2020 06.01.2020 127,7589 127,7589 127,7589
Генерали Кеш Депозит 08.01.2020 06.01.2020 121,1597 121,1597 121,1597
Илирика Кеш Фонд 09.01.2020 06.01.2020 1.190,6567 1.190,6567 1.190,6567
Генерали Топ Брендови 08.01.2020 06.01.2020 136,4757 136,4757 136,4757
ВФП Премиум Инвест 08.01.2020 06.01.2020 127,0922 127,0922 127,0922
ВФП Кеш Депозит 08.01.2020 06.01.2020 110,6446 110,6446 110,6446
ВФП 100% БОНД 08.01.2020 06.01.2020 113,7438 113,7438 113,7438
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2020 06.01.2020 192,4866 192,4866 192,4866
Граве Глобал 08.01.2020 06.01.2020 110,0126 110,0126 110,0126
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2020 05.01.2020 60,7871 60,7871 60,7871
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2020 05.01.2020 76,3431 76,3431 76,3431
Иново Статус Акции 08.01.2020 05.01.2020 36,7354 36,7354 36,7354
Генерали БРИК 08.01.2020 05.01.2020 177,5907 177,5907 177,5907
Генерали Нова ЕУ 08.01.2020 05.01.2020 123,9431 123,9431 123,9431
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2020 05.01.2020 170,2695 170,2695 170,2695
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2020 05.01.2020 153,6976 153,6976 153,6976
КБ Публикум Паричен 08.01.2020 05.01.2020 127,7539 127,7539 127,7539
Генерали Кеш Депозит 08.01.2020 05.01.2020 121,1559 121,1559 121,1559
Илирика Кеш Фонд 09.01.2020 05.01.2020 1.190,6115 1.190,6115 1.190,6115
Генерали Топ Брендови 08.01.2020 05.01.2020 136,3091 136,3091 136,3091
ВФП Премиум Инвест 08.01.2020 05.01.2020 127,2580 127,2580 127,2580
ВФП Кеш Депозит 08.01.2020 05.01.2020 110,6420 110,6420 110,6420
ВФП 100% БОНД 08.01.2020 05.01.2020 113,7850 113,7850 113,7850
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2020 05.01.2020 192,4947 192,4947 192,4947
Граве Глобал 08.01.2020 05.01.2020 110,0786 110,0786 110,0786
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2020 04.01.2020 60,7930 60,7930 60,7930
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2020 04.01.2020 76,3506 76,3506 76,3506
Иново Статус Акции 08.01.2020 04.01.2020 36,7373 36,7373 36,7373
Генерали БРИК 08.01.2020 04.01.2020 177,6072 177,6072 177,6072
Генерали Нова ЕУ 08.01.2020 04.01.2020 123,9539 123,9539 123,9539
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2020 04.01.2020 170,2710 170,2710 170,2710
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2020 04.01.2020 153,6896 153,6896 153,6896
КБ Публикум Паричен 08.01.2020 04.01.2020 127,7488 127,7488 127,7488
Генерали Кеш Депозит 08.01.2020 04.01.2020 121,1521 121,1521 121,1521
Илирика Кеш Фонд 08.01.2020 04.01.2020 1.190,5663 1.190,5663 1.190,5663
Генерали Топ Брендови 08.01.2020 04.01.2020 136,3208 136,3208 136,3208
ВФП Премиум Инвест 08.01.2020 04.01.2020 127,2662 127,2662 127,2662
ВФП Кеш Депозит 08.01.2020 04.01.2020 110,6393 110,6393 110,6393
ВФП 100% БОНД 08.01.2020 04.01.2020 113,7817 113,7817 113,7817
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2020 04.01.2020 192,5028 192,5028 192,5028
Граве Глобал 08.01.2020 04.01.2020 110,0856 110,0856 110,0856
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2020 03.01.2020 60,8006 60,8006 60,8006
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2020 03.01.2020 76,1908 76,1908 76,1908
Иново Статус Акции 08.01.2020 03.01.2020 36,7389 36,7389 36,7389
Генерали БРИК 08.01.2020 03.01.2020 176,9920 176,9920 176,9920
Генерали Нова ЕУ 08.01.2020 03.01.2020 123,9713 123,9713 123,9713
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2020 03.01.2020 170,1816 170,1816 170,1816
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2020 03.01.2020 153,5459 153,5459 153,5459
КБ Публикум Паричен 08.01.2020 03.01.2020 127,7436 127,7436 127,7436
Генерали Кеш Депозит 08.01.2020 03.01.2020 121,1481 121,1481 121,1481
Илирика Кеш Фонд 08.01.2020 03.01.2020 1.190,5163 1.190,5163 1.190,5163
Генерали Топ Брендови 08.01.2020 03.01.2020 136,1139 136,1139 136,1139
ВФП Премиум Инвест 08.01.2020 03.01.2020 127,1234 127,1234 127,1234
ВФП Кеш Депозит 08.01.2020 03.01.2020 110,6363 110,6363 110,6363
ВФП 100% БОНД 08.01.2020 03.01.2020 113,6658 113,6658 113,6658
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2020 03.01.2020 192,5110 192,5110 192,5110
Граве Глобал 08.01.2020 03.01.2020 110,0912 110,0912 110,0912
Илирика Југоисточна Европа 03.01.2020 02.01.2020 60,7172 60,7172 60,7172
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.01.2020 02.01.2020 76,2918 76,2918 76,2918
Иново Статус Акции 03.01.2020 02.01.2020 36,7405 36,7405 36,7405
Генерали БРИК 03.01.2020 02.01.2020 177,9759 177,9759 177,9759
Генерали Нова ЕУ 03.01.2020 02.01.2020 123,6113 123,6113 123,6113
КБ Публикум - Балансиран 03.01.2020 02.01.2020 170,1370 170,1370 170,1370
КБ Публикум - Обврзници 03.01.2020 02.01.2020 153,3631 153,3631 153,3631
КБ Публикум Паричен 03.01.2020 02.01.2020 127,7381 127,7381 127,7381
Генерали Кеш Депозит 03.01.2020 02.01.2020 121,1440 121,1440 121,1440
Илирика Кеш Фонд 08.01.2020 02.01.2020 1.190,4658 1.190,4658 1.190,4658
Генерали Топ Брендови 03.01.2020 02.01.2020 136,3103 136,3103 136,3103
ВФП Премиум Инвест 03.01.2020 02.01.2020 127,4010 127,4010 127,4010
ВФП Кеш Депозит 03.01.2020 02.01.2020 110,6333 110,6333 110,6333
ВФП 100% БОНД 03.01.2020 02.01.2020 113,5203 113,5203 113,5203
КБ Публикум-МБИ 10 03.01.2020 02.01.2020 192,4480 192,4480 192,4480
Граве Глобал 03.01.2020 02.01.2020 109,2420 109,2420 109,2420
Илирика Југоисточна Европа 02.01.2020 01.01.2020 60,6630 60,6630 60,6630
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.01.2020 01.01.2020 75,7965 75,7965 75,7965
Иново Статус Акции 02.01.2020 01.01.2020 36,7304 36,7304 36,7304
Генерали БРИК 02.01.2020 01.01.2020 174,8496 174,8496 174,8496
Генерали Нова ЕУ 02.01.2020 01.01.2020 123,6722 123,6722 123,6722
КБ Публикум - Балансиран 02.01.2020 01.01.2020 169,8650 169,8650 169,8650
КБ Публикум - Обврзници 02.01.2020 01.01.2020 153,3947 153,3947 153,3947
КБ Публикум Паричен 02.01.2020 01.01.2020 127,7314 127,7314 127,7314
Генерали Кеш Депозит 02.01.2020 01.01.2020 121,1374 121,1374 121,1374
Илирика Кеш Фонд 03.01.2020 01.01.2020 1.190,3772 1.190,3772 1.190,3772
Генерали Топ Брендови 02.01.2020 01.01.2020 135,4758 135,4758 135,4758
ВФП Премиум Инвест 02.01.2020 01.01.2020 126,2692 126,2692 126,2692
ВФП Кеш Депозит 02.01.2020 01.01.2020 110,6281 110,6281 110,6281
ВФП 100% БОНД 02.01.2020 01.01.2020 113,4560 113,4560 113,4560
КБ Публикум-МБИ 10 02.01.2020 01.01.2020 192,6223 192,6223 192,6223
Граве Глобал 02.01.2020 01.01.2020 109,8708 109,8708 109,8708
Илирика Југоисточна Европа 02.01.2020 31.12.2019 60,6566 60,6566 60,6566
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.01.2020 31.12.2019 75,9513 75,9513 75,9513
Иново Статус Акции 02.01.2020 31.12.2019 36,7286 36,7286 36,7286
Генерали БРИК 02.01.2020 31.12.2019 175,4148 175,4148 175,4148
Генерали Нова ЕУ 02.01.2020 31.12.2019 123,6337 123,6337 123,6337
КБ Публикум - Балансиран 02.01.2020 31.12.2019 169,9395 169,9395 169,9395
КБ Публикум - Обврзници 02.01.2020 31.12.2019 153,5042 153,5042 153,5042
КБ Публикум Паричен 02.01.2020 31.12.2019 127,7219 127,7219 127,7219
Генерали Кеш Депозит 02.01.2020 31.12.2019 121,1313 121,1313 121,1313
Илирика Кеш Фонд 02.01.2020 31.12.2019 1.190,3001 1.190,3001 1.190,3001
Генерали Топ Брендови 02.01.2020 31.12.2019 135,6490 135,6490 135,6490
ВФП Премиум Инвест 02.01.2020 31.12.2019 126,3717 126,3717 126,3717
ВФП Кеш Депозит 02.01.2020 31.12.2019 110,6196 110,6196 110,6196
ВФП 100% БОНД 02.01.2020 31.12.2019 113,6001 113,6001 113,6001
КБ Публикум-МБИ 10 02.01.2020 31.12.2019 192,6304 192,6304 192,6304
Граве Глобал 02.01.2020 31.12.2019 109,8614 109,8614 109,8614
Илирика Југоисточна Европа 31.12.2019 30.12.2019 60,6475 60,6475 60,6475
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.12.2019 30.12.2019 76,0085 76,0085 76,0085
Иново Статус Акции 31.12.2019 30.12.2019 36,7354 36,7354 36,7354
Генерали БРИК 31.12.2019 30.12.2019 176,0040 176,0040 176,0040
Генерали Нова ЕУ 31.12.2019 30.12.2019 123,6771 123,6771 123,6771
КБ Публикум - Балансиран 31.12.2019 30.12.2019 169,9304 169,9304 169,9304
КБ Публикум - Обврзници 31.12.2019 30.12.2019 153,4251 153,4251 153,4251
КБ Публикум Паричен 31.12.2019 30.12.2019 127,7190 127,7190 127,7190
Генерали Кеш Депозит 31.12.2019 30.12.2019 121,1288 121,1288 121,1288
Илирика Кеш Фонд 31.12.2019 30.12.2019 1.190,2238 1.190,2238 1.190,2238
Генерали Топ Брендови 31.12.2019 30.12.2019 135,6837 135,6837 135,6837
ВФП Премиум Инвест 31.12.2019 30.12.2019 126,4884 126,4884 126,4884
ВФП Кеш Депозит 31.12.2019 30.12.2019 110,6196 110,6196 110,6196
ВФП 100% БОНД 31.12.2019 30.12.2019 113,7108 113,7108 113,7108
КБ Публикум-МБИ 10 31.12.2019 30.12.2019 192,6385 192,6385 192,6385
Граве Глобал 31.12.2019 30.12.2019 109,9073 109,9073 109,9073
Илирика Југоисточна Европа 30.12.2019 29.12.2019 60,4366 60,4366 60,4366
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.12.2019 29.12.2019 76,1822 76,1822 76,1822
Иново Статус Акции 30.12.2019 29.12.2019 36,4483 36,4483 36,4483
Генерали БРИК 30.12.2019 29.12.2019 176,1826 176,1826 176,1826
Генерали Нова ЕУ 30.12.2019 29.12.2019 123,6342 123,6342 123,6342
КБ Публикум - Балансиран 30.12.2019 29.12.2019 169,7178 169,7178 169,7178
КБ Публикум - Обврзници 30.12.2019 29.12.2019 153,4429 153,4429 153,4429
КБ Публикум Паричен 30.12.2019 29.12.2019 127,7129 127,7129 127,7129
Генерали Кеш Депозит 30.12.2019 29.12.2019 121,1217 121,1217 121,1217
Илирика Кеш Фонд 30.12.2019 29.12.2019 1.190,1680 1.190,1680 1.190,1680
Генерали Топ Брендови 31.12.2019 29.12.2019 136,2982 136,2982 136,2982
ВФП Премиум Инвест 30.12.2019 29.12.2019 127,4150 127,4150 127,4150
ВФП Кеш Депозит 30.12.2019 29.12.2019 110,6163 110,6163 110,6163
ВФП 100% БОНД 30.12.2019 29.12.2019 113,7507 113,7507 113,7507
КБ Публикум-МБИ 10 30.12.2019 29.12.2019 191,1650 191,1650 191,1650
Граве Глобал 30.12.2019 29.12.2019 110,2945 110,2945 110,2945
Илирика Југоисточна Европа 30.12.2019 28.12.2019 60,4426 60,4426 60,4426
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.12.2019 28.12.2019 76,1896 76,1896 76,1896
Иново Статус Акции 30.12.2019 28.12.2019 36,4502 36,4502 36,4502
Генерали БРИК 30.12.2019 28.12.2019 176,1990 176,1990 176,1990
Генерали Нова ЕУ 30.12.2019 28.12.2019 123,6449 123,6449 123,6449
КБ Публикум - Балансиран 30.12.2019 28.12.2019 169,7190 169,7190 169,7190
КБ Публикум - Обврзници 30.12.2019 28.12.2019 153,4336 153,4336 153,4336
КБ Публикум Паричен 30.12.2019 28.12.2019 127,7074 127,7074 127,7074
Генерали Кеш Депозит 30.12.2019 28.12.2019 121,1177 121,1177 121,1177
Илирика Кеш Фонд 30.12.2019 28.12.2019 1.190,1220 1.190,1220 1.190,1220
Генерали Топ Брендови 31.12.2019 28.12.2019 136,3099 136,3099 136,3099
ВФП Премиум Инвест 30.12.2019 28.12.2019 127,4232 127,4232 127,4232
ВФП Кеш Депозит 30.12.2019 28.12.2019 110,6134 110,6134 110,6134
ВФП 100% БОНД 30.12.2019 28.12.2019 113,7472 113,7472 113,7472
КБ Публикум-МБИ 10 30.12.2019 28.12.2019 191,1731 191,1731 191,1731
Граве Глобал 30.12.2019 28.12.2019 110,3019 110,3019 110,3019
Илирика Југоисточна Европа 30.12.2019 27.12.2019 60,4512 60,4512 60,4512
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.12.2019 27.12.2019 76,4052 76,4052 76,4052
Иново Статус Акции 30.12.2019 27.12.2019 36,4514 36,4514 36,4514
Генерали БРИК 30.12.2019 27.12.2019 176,9873 176,9873 176,9873
Генерали Нова ЕУ 30.12.2019 27.12.2019 123,6671 123,6671 123,6671
КБ Публикум - Балансиран 30.12.2019 27.12.2019 169,8326 169,8326 169,8326
КБ Публикум - Обврзници 30.12.2019 27.12.2019 153,6072 153,6072 153,6072
КБ Публикум Паричен 30.12.2019 27.12.2019 127,7018 127,7018 127,7018
Генерали Кеш Депозит 30.12.2019 27.12.2019 121,1137 121,1137 121,1137
Илирика Кеш Фонд 30.12.2019 27.12.2019 1.190,0718 1.190,0718 1.190,0718
Генерали Топ Брендови 31.12.2019 27.12.2019 136,5771 136,5771 136,5771
ВФП Премиум Инвест 30.12.2019 27.12.2019 127,6053 127,6053 127,6053
ВФП Кеш Депозит 30.12.2019 27.12.2019 110,6087 110,6087 110,6087
ВФП 100% БОНД 30.12.2019 27.12.2019 113,8945 113,8945 113,8945
КБ Публикум-МБИ 10 30.12.2019 27.12.2019 191,1813 191,1813 191,1813
Граве Глобал 30.12.2019 27.12.2019 110,3063 110,3063 110,3063
Илирика Југоисточна Европа 27.12.2019 26.12.2019 59,9611 59,9611 59,9611
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.12.2019 26.12.2019 76,0276 76,0276 76,0276
Иново Статус Акции 27.12.2019 26.12.2019 36,4408 36,4408 36,4408
Генерали БРИК 27.12.2019 26.12.2019 176,1685 176,1685 176,1685
Генерали Нова ЕУ 27.12.2019 26.12.2019 123,5176 123,5176 123,5176
КБ Публикум - Балансиран 27.12.2019 26.12.2019 169,4859 169,4859 169,4859
КБ Публикум - Обврзници 27.12.2019 26.12.2019 153,5589 153,5589 153,5589
КБ Публикум Паричен 27.12.2019 26.12.2019 127,6959 127,6959 127,6959
Генерали Кеш Депозит 27.12.2019 26.12.2019 121,1095 121,1095 121,1095
Илирика Кеш Фонд 27.12.2019 26.12.2019 1.190,0239 1.190,0239 1.190,0239
Генерали Топ Брендови 27.12.2019 26.12.2019 136,4278 136,4278 136,4278
ВФП Премиум Инвест 27.12.2019 26.12.2019 127,3922 127,3922 127,3922
ВФП Кеш Депозит 27.12.2019 26.12.2019 110,6049 110,6049 110,6049
ВФП 100% БОНД 27.12.2019 26.12.2019 113,8311 113,8311 113,8311
КБ Публикум-МБИ 10 27.12.2019 26.12.2019 189,1721 189,1721 189,1721
Граве Глобал 27.12.2019 26.12.2019 110,1594 110,1594 110,1594
Илирика Југоисточна Европа 26.12.2019 25.12.2019 59,7319 59,7319 59,7319
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.12.2019 25.12.2019 75,6997 75,6997 75,6997
Иново Статус Акции 26.12.2019 25.12.2019 36,3881 36,3881 36,3881
Генерали БРИК 26.12.2019 25.12.2019 175,8454 175,8454 175,8454
Генерали Нова ЕУ 26.12.2019 25.12.2019 123,3875 123,3875 123,3875
КБ Публикум - Балансиран 26.12.2019 25.12.2019 169,2467 169,2467 169,2467
КБ Публикум - Обврзници 26.12.2019 25.12.2019 153,6552 153,6552 153,6552
КБ Публикум Паричен 26.12.2019 25.12.2019 127,6891 127,6891 127,6891
Генерали Кеш Депозит 26.12.2019 25.12.2019 121,1035 121,1035 121,1035
Илирика Кеш Фонд 26.12.2019 25.12.2019 1.189,9646 1.189,9646 1.189,9646
Генерали Топ Брендови 26.12.2019 25.12.2019 136,1639 136,1639 136,1639
ВФП Премиум Инвест 26.12.2019 25.12.2019 127,2609 127,2609 127,2609
ВФП Кеш Депозит 26.12.2019 25.12.2019 110,5999 110,5999 110,5999
ВФП 100% БОНД 26.12.2019 25.12.2019 113,8370 113,8370 113,8370
КБ Публикум-МБИ 10 26.12.2019 25.12.2019 187,7867 187,7867 187,7867
Граве Глобал 26.12.2019 25.12.2019 110,1594 110,1594 110,1594
Илирика Југоисточна Европа 25.12.2019 24.12.2019 59,8225 59,8225 59,8225
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.12.2019 24.12.2019 75,6503 75,6503 75,6503
Иново Статус Акции 25.12.2019 24.12.2019 36,4084 36,4084 36,4084
Генерали БРИК 25.12.2019 24.12.2019 175,9372 175,9372 175,9372
Генерали Нова ЕУ 25.12.2019 24.12.2019 123,3427 123,3427 123,3427
КБ Публикум - Балансиран 25.12.2019 24.12.2019 168,8263 168,8263 168,8263
КБ Публикум - Обврзници 25.12.2019 24.12.2019 153,6621 153,6621 153,6621
КБ Публикум Паричен 25.12.2019 24.12.2019 127,6845 127,6845 127,6845
Генерали Кеш Депозит 25.12.2019 24.12.2019 121,0989 121,0989 121,0989
Илирика Кеш Фонд 25.12.2019 24.12.2019 1.189,9194 1.189,9194 1.189,9194
Генерали Топ Брендови 25.12.2019 24.12.2019 136,2072 136,2072 136,2072
ВФП Премиум Инвест 25.12.2019 24.12.2019 127,2837 127,2837 127,2837
ВФП Кеш Депозит 25.12.2019 24.12.2019 110,5974 110,5974 110,5974
ВФП 100% БОНД 25.12.2019 24.12.2019 113,8278 113,8278 113,8278
КБ Публикум-МБИ 10 25.12.2019 24.12.2019 186,6081 186,6081 186,6081
Граве Глобал 25.12.2019 24.12.2019 110,1703 110,1703 110,1703
Илирика Југоисточна Европа 24.12.2019 23.12.2019 59,7109 59,7109 59,7109
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.12.2019 23.12.2019 75,5224 75,5224 75,5224
Иново Статус Акции 24.12.2019 23.12.2019 36,3766 36,3766 36,3766
Генерали БРИК 24.12.2019 23.12.2019 176,1375 176,1375 176,1375
Генерали Нова ЕУ 24.12.2019 23.12.2019 123,2187 123,2187 123,2187
КБ Публикум - Балансиран 24.12.2019 23.12.2019 168,6311 168,6311 168,6311
КБ Публикум - Обврзници 24.12.2019 23.12.2019 153,5645 153,5645 153,5645
КБ Публикум Паричен 24.12.2019 23.12.2019 127,6790 127,6790 127,6790
Генерали Кеш Депозит 24.12.2019 23.12.2019 121,0944 121,0944 121,0944
Илирика Кеш Фонд 24.12.2019 23.12.2019 1.189,8723 1.189,8723 1.189,8723
Генерали Топ Брендови 24.12.2019 23.12.2019 136,1931 136,1931 136,1931
ВФП Премиум Инвест 24.12.2019 23.12.2019 127,3047 127,3047 127,3047
ВФП Кеш Депозит 24.12.2019 23.12.2019 110,5941 110,5941 110,5941
ВФП 100% БОНД 24.12.2019 23.12.2019 113,7742 113,7742 113,7742
КБ Публикум-МБИ 10 24.12.2019 23.12.2019 185,5352 185,5352 185,5352
Граве Глобал 24.12.2019 23.12.2019 110,1641 110,1641 110,1641
Илирика Југоисточна Европа 23.12.2019 22.12.2019 59,3851 59,3851 59,3851
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.12.2019 22.12.2019 75,4344 75,4344 75,4344
Иново Статус Акции 23.12.2019 22.12.2019 36,3595 36,3595 36,3595
Генерали БРИК 23.12.2019 22.12.2019 175,8366 175,8366 175,8366
Генерали Нова ЕУ 23.12.2019 22.12.2019 122,5960 122,5960 122,5960
КБ Публикум - Балансиран 23.12.2019 22.12.2019 168,3880 168,3880 168,3880
КБ Публикум - Обврзници 23.12.2019 22.12.2019 153,7090 153,7090 153,7090
КБ Публикум Паричен 23.12.2019 22.12.2019 127,6734 127,6734 127,6734
Генерали Кеш Депозит 23.12.2019 22.12.2019 121,0896 121,0896 121,0896
Илирика Кеш Фонд 23.12.2019 22.12.2019 1.189,8191 1.189,8191 1.189,8191
Генерали Топ Брендови 24.12.2019 22.12.2019 136,1376 136,1376 136,1376
ВФП Премиум Инвест 23.12.2019 22.12.2019 127,0686 127,0686 127,0686
ВФП Кеш Депозит 23.12.2019 22.12.2019 110,5906 110,5906 110,5906
ВФП 100% БОНД 23.12.2019 22.12.2019 113,7354 113,7354 113,7354
КБ Публикум-МБИ 10 23.12.2019 22.12.2019 186,2824 186,2824 186,2824
Граве Глобал 23.12.2019 22.12.2019 109,6723 109,6723 109,6723
Илирика Југоисточна Европа 23.12.2019 21.12.2019 59,3909 59,3909 59,3909
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.12.2019 21.12.2019 75,4416 75,4416 75,4416
Иново Статус Акции 23.12.2019 21.12.2019 36,3614 36,3614 36,3614
Генерали БРИК 23.12.2019 21.12.2019 175,8531 175,8531 175,8531
Генерали Нова ЕУ 23.12.2019 21.12.2019 122,6066 122,6066 122,6066
КБ Публикум - Балансиран 23.12.2019 21.12.2019 168,3891 168,3891 168,3891
КБ Публикум - Обврзници 23.12.2019 21.12.2019 153,7004 153,7004 153,7004
КБ Публикум Паричен 23.12.2019 21.12.2019 127,6681 127,6681 127,6681
Генерали Кеш Депозит 23.12.2019 21.12.2019 121,0855 121,0855 121,0855
Илирика Кеш Фонд 23.12.2019 21.12.2019 1.189,7738 1.189,7738 1.189,7738
Генерали Топ Брендови 24.12.2019 21.12.2019 136,1493 136,1493 136,1493
ВФП Премиум Инвест 23.12.2019 21.12.2019 127,0767 127,0767 127,0767
ВФП Кеш Депозит 23.12.2019 21.12.2019 110,5877 110,5877 110,5877
ВФП 100% БОНД 23.12.2019 21.12.2019 113,7319 113,7319 113,7319
КБ Публикум-МБИ 10 23.12.2019 21.12.2019 186,2904 186,2904 186,2904
Граве Глобал 23.12.2019 21.12.2019 109,6796 109,6796 109,6796
Илирика Југоисточна Европа 23.12.2019 20.12.2019 59,3984 59,3984 59,3984
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.12.2019 20.12.2019 75,3804 75,3804 75,3804
Иново Статус Акции 23.12.2019 20.12.2019 36,3662 36,3662 36,3662
Генерали БРИК 23.12.2019 20.12.2019 175,6227 175,6227 175,6227
Генерали Нова ЕУ 23.12.2019 20.12.2019 122,6225 122,6225 122,6225
КБ Публикум - Балансиран 23.12.2019 20.12.2019 168,3615 168,3615 168,3615
КБ Публикум - Обврзници 23.12.2019 20.12.2019 153,6412 153,6412 153,6412
КБ Публикум Паричен 23.12.2019 20.12.2019 127,6656 127,6656 127,6656
Генерали Кеш Депозит 23.12.2019 20.12.2019 121,0829 121,0829 121,0829
Илирика Кеш Фонд 23.12.2019 20.12.2019 1.189,7438 1.189,7438 1.189,7438
Генерали Топ Брендови 24.12.2019 20.12.2019 136,0847 136,0847 136,0847
ВФП Премиум Инвест 23.12.2019 20.12.2019 127,0206 127,0206 127,0206
ВФП Кеш Депозит 23.12.2019 20.12.2019 110,5881 110,5881 110,5881
ВФП 100% БОНД 23.12.2019 20.12.2019 113,6462 113,6462 113,6462
КБ Публикум-МБИ 10 23.12.2019 20.12.2019 186,2983 186,2983 186,2983
Граве Глобал 23.12.2019 20.12.2019 109,6996 109,6996 109,6996
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.