Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 13.12.2018 12.12.2018 54,0347 54,0347 54,0347
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.12.2018 12.12.2018 66,2161 66,2161 66,2161
Иново Статус Акции 13.12.2018 12.12.2018 35,3980 35,3980 35,3980
КД БРИК 13.12.2018 12.12.2018 156,4226 156,4226 156,4226
КД Нова ЕУ 13.12.2018 12.12.2018 111,5691 111,5691 111,5691
КБ Публикум - Балансиран 13.12.2018 12.12.2018 152,1120 152,1120 152,1120
КБ Публикум - Обврзници 13.12.2018 12.12.2018 145,2577 145,2577 145,2577
КБ Публикум Паричен 13.12.2018 12.12.2018 125,1661 125,1661 125,1661
КД Кеш Депозит 13.12.2018 12.12.2018 118,9542 118,9542 118,9542
КД Топ Брендови 13.12.2018 12.12.2018 120,2157 120,2157 120,2157
ВФП Кеш Депозит 13.12.2018 12.12.2018 108,9690 108,9690 108,9690
ВФП 100% БОНД 13.12.2018 12.12.2018 105,2806 105,2806 105,2806
КБ Публикум-МБИ 10 13.12.2018 12.12.2018 145,5797 145,5797 145,5797
Илирика Југоисточна Европа 12.12.2018 11.12.2018 53,8266 53,8266 53,8266
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.12.2018 11.12.2018 65,7880 65,7880 65,7880
Иново Статус Акции 12.12.2018 11.12.2018 35,3369 35,3369 35,3369
КД БРИК 12.12.2018 11.12.2018 153,9738 153,9738 153,9738
КД Нова ЕУ 12.12.2018 11.12.2018 112,5229 112,5229 112,5229
КБ Публикум - Балансиран 12.12.2018 11.12.2018 151,6809 151,6809 151,6809
КБ Публикум - Обврзници 12.12.2018 11.12.2018 145,0915 145,0915 145,0915
КБ Публикум Паричен 12.12.2018 11.12.2018 125,1597 125,1597 125,1597
КД Кеш Депозит 12.12.2018 11.12.2018 118,9477 118,9477 118,9477
Илирика Кеш Фонд 12.12.2018 11.12.2018 1.168,8908 1.168,8908 1.168,8908
КД Топ Брендови 12.12.2018 11.12.2018 119,1745 119,1745 119,1745
ВФП Премиум Инвест 12.12.2018 11.12.2018 104,2383 104,2383 104,2383
ВФП Кеш Депозит 12.12.2018 11.12.2018 108,9646 108,9646 108,9646
ВФП 100% БОНД 12.12.2018 11.12.2018 105,0690 105,0690 105,0690
КБ Публикум-МБИ 10 12.12.2018 11.12.2018 144,6084 144,6084 144,6084
Илирика Југоисточна Европа 11.12.2018 10.12.2018 53,6302 53,6302 53,6302
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.12.2018 10.12.2018 65,8354 65,8354 65,8354
Иново Статус Акции 11.12.2018 10.12.2018 35,2849 35,2849 35,2849
КД БРИК 11.12.2018 10.12.2018 154,1144 154,1144 154,1144
КД Нова ЕУ 11.12.2018 10.12.2018 112,2886 112,2886 112,2886
КБ Публикум - Балансиран 11.12.2018 10.12.2018 151,4713 151,4713 151,4713
КБ Публикум - Обврзници 11.12.2018 10.12.2018 145,2976 145,2976 145,2976
КБ Публикум Паричен 11.12.2018 10.12.2018 125,1527 125,1527 125,1527
КД Кеш Депозит 11.12.2018 10.12.2018 118,9420 118,9420 118,9420
Илирика Кеш Фонд 11.12.2018 10.12.2018 1.168,8416 1.168,8416 1.168,8416
КД Топ Брендови 11.12.2018 10.12.2018 118,7757 118,7757 118,7757
ВФП Премиум Инвест 11.12.2018 10.12.2018 103,6297 103,6297 103,6297
ВФП Кеш Депозит 11.12.2018 10.12.2018 108,9596 108,9596 108,9596
ВФП 100% БОНД 11.12.2018 10.12.2018 105,0851 105,0851 105,0851
КБ Публикум-МБИ 10 11.12.2018 10.12.2018 143,0578 143,0578 143,0578
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2018 09.12.2018 53,8497 53,8497 53,8497
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2018 09.12.2018 65,7390 65,7390 65,7390
Иново Статус Акции 10.12.2018 09.12.2018 35,2926 35,2926 35,2926
КД БРИК 10.12.2018 09.12.2018 157,4126 157,4126 157,4126
КД Нова ЕУ 10.12.2018 09.12.2018 112,6350 112,6350 112,6350
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2018 09.12.2018 151,5476 151,5476 151,5476
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2018 09.12.2018 145,3002 145,3002 145,3002
КБ Публикум Паричен 10.12.2018 09.12.2018 125,1448 125,1448 125,1448
КД Кеш Депозит 10.12.2018 09.12.2018 118,9351 118,9351 118,9351
Илирика Кеш Фонд 10.12.2018 09.12.2018 1.168,7627 1.168,7627 1.168,7627
КД Топ Брендови 10.12.2018 09.12.2018 119,1405 119,1405 119,1405
ВФП Премиум Инвест 10.12.2018 09.12.2018 104,6227 104,6227 104,6227
ВФП Кеш Депозит 10.12.2018 09.12.2018 108,9540 108,9540 108,9540
ВФП 100% БОНД 10.12.2018 09.12.2018 105,1453 105,1453 105,1453
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2018 09.12.2018 141,8484 141,8484 141,8484
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2018 08.12.2018 53,8550 53,8550 53,8550
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2018 08.12.2018 65,7455 65,7455 65,7455
Иново Статус Акции 10.12.2018 08.12.2018 35,2939 35,2939 35,2939
КД БРИК 10.12.2018 08.12.2018 157,4260 157,4260 157,4260
КД Нова ЕУ 10.12.2018 08.12.2018 112,6437 112,6437 112,6437
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2018 08.12.2018 151,5495 151,5495 151,5495
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2018 08.12.2018 145,2915 145,2915 145,2915
КБ Публикум Паричен 10.12.2018 08.12.2018 125,1382 125,1382 125,1382
Илирика Кеш Фонд 10.12.2018 08.12.2018 1.168,7160 1.168,7160 1.168,7160
КД Топ Брендови 10.12.2018 08.12.2018 119,1505 119,1505 119,1505
ВФП Премиум Инвест 10.12.2018 08.12.2018 104,6293 104,6293 104,6293
ВФП Кеш Депозит 10.12.2018 08.12.2018 108,9490 108,9490 108,9490
ВФП 100% БОНД 10.12.2018 08.12.2018 105,1400 105,1400 105,1400
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2018 08.12.2018 141,8533 141,8533 141,8533
Илирика Југоисточна Европа 10.12.2018 07.12.2018 53,8554 53,8554 53,8554
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.12.2018 07.12.2018 65,8133 65,8133 65,8133
Иново Статус Акции 10.12.2018 07.12.2018 35,2953 35,2953 35,2953
КД БРИК 10.12.2018 07.12.2018 157,6383 157,6383 157,6383
КД Нова ЕУ 10.12.2018 07.12.2018 112,6382 112,6382 112,6382
КБ Публикум - Балансиран 10.12.2018 07.12.2018 151,5884 151,5884 151,5884
КБ Публикум - Обврзници 10.12.2018 07.12.2018 145,3645 145,3645 145,3645
КБ Публикум Паричен 10.12.2018 07.12.2018 125,1316 125,1316 125,1316
КД Кеш Депозит 10.12.2018 07.12.2018 118,9248 118,9248 118,9248
Илирика Кеш Фонд 10.12.2018 07.12.2018 1.168,6692 1.168,6692 1.168,6692
КД Топ Брендови 10.12.2018 07.12.2018 119,2602 119,2602 119,2602
ВФП Премиум Инвест 10.12.2018 07.12.2018 104,6994 104,6994 104,6994
ВФП Кеш Депозит 10.12.2018 07.12.2018 108,9440 108,9440 108,9440
ВФП 100% БОНД 10.12.2018 07.12.2018 105,1644 105,1644 105,1644
КБ Публикум-МБИ 10 10.12.2018 07.12.2018 141,8582 141,8582 141,8582
Илирика Југоисточна Европа 07.12.2018 06.12.2018 53,5310 53,5310 53,5310
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.12.2018 06.12.2018 66,4560 66,4560 66,4560
Иново Статус Акции 07.12.2018 06.12.2018 35,2929 35,2929 35,2929
КД БРИК 07.12.2018 06.12.2018 157,6344 157,6344 157,6344
КД Нова ЕУ 07.12.2018 06.12.2018 112,7829 112,7829 112,7829
КБ Публикум - Балансиран 07.12.2018 06.12.2018 151,5270 151,5270 151,5270
КБ Публикум - Обврзници 07.12.2018 06.12.2018 145,3327 145,3327 145,3327
КБ Публикум Паричен 07.12.2018 06.12.2018 125,1244 125,1244 125,1244
КД Кеш Депозит 07.12.2018 06.12.2018 118,9189 118,9189 118,9189
Илирика Кеш Фонд 07.12.2018 06.12.2018 1.168,6141 1.168,6141 1.168,6141
КД Топ Брендови 07.12.2018 06.12.2018 120,2076 120,2076 120,2076
ВФП Премиум Инвест 07.12.2018 06.12.2018 104,9752 104,9752 104,9752
ВФП Кеш Депозит 07.12.2018 06.12.2018 108,9387 108,9387 108,9387
ВФП 100% БОНД 07.12.2018 06.12.2018 105,1200 105,1200 105,1200
КБ Публикум-МБИ 10 07.12.2018 06.12.2018 141,6974 141,6974 141,6974
Илирика Југоисточна Европа 06.12.2018 05.12.2018 54,2450 54,2450 54,2450
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.12.2018 05.12.2018 66,8728 66,8728 66,8728
Иново Статус Акции 06.12.2018 05.12.2018 35,3587 35,3587 35,3587
КД БРИК 06.12.2018 05.12.2018 159,4330 159,4330 159,4330
КД Нова ЕУ 06.12.2018 05.12.2018 113,6058 113,6058 113,6058
КБ Публикум - Балансиран 06.12.2018 05.12.2018 152,2867 152,2867 152,2867
КБ Публикум - Обврзници 06.12.2018 05.12.2018 145,1469 145,1469 145,1469
КБ Публикум Паричен 06.12.2018 05.12.2018 125,1159 125,1159 125,1159
КД Кеш Депозит 06.12.2018 05.12.2018 118,9123 118,9123 118,9123
Илирика Кеш Фонд 06.12.2018 05.12.2018 1.168,5454 1.168,5454 1.168,5454
КД Топ Брендови 06.12.2018 05.12.2018 121,2508 121,2508 121,2508
ВФП Премиум Инвест 06.12.2018 05.12.2018 107,2686 107,2686 107,2686
ВФП Кеш Депозит 06.12.2018 05.12.2018 108,9318 108,9318 108,9318
ВФП 100% БОНД 06.12.2018 05.12.2018 105,0753 105,0753 105,0753
КБ Публикум-МБИ 10 06.12.2018 05.12.2018 142,9380 142,9380 142,9380
Илирика Југоисточна Европа 05.12.2018 04.12.2018 54,2878 54,2878 54,2878
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.12.2018 04.12.2018 67,0165 67,0165 67,0165
Иново Статус Акции 05.12.2018 04.12.2018 35,2437 35,2437 35,2437
КД БРИК 05.12.2018 04.12.2018 160,5364 160,5364 160,5364
КД Нова ЕУ 05.12.2018 04.12.2018 114,2688 114,2688 114,2688
КБ Публикум - Балансиран 05.12.2018 04.12.2018 152,0745 152,0745 152,0745
КБ Публикум - Обврзници 05.12.2018 04.12.2018 145,5520 145,5520 145,5520
КБ Публикум Паричен 05.12.2018 04.12.2018 125,1080 125,1080 125,1080
КД Кеш Депозит 05.12.2018 04.12.2018 118,9062 118,9062 118,9062
Илирика Кеш Фонд 05.12.2018 04.12.2018 1.168,4843 1.168,4843 1.168,4843
КД Топ Брендови 05.12.2018 04.12.2018 122,1179 122,1179 122,1179
ВФП Премиум Инвест 05.12.2018 04.12.2018 108,4379 108,4379 108,4379
ВФП Кеш Депозит 05.12.2018 04.12.2018 108,9256 108,9256 108,9256
ВФП 100% БОНД 05.12.2018 04.12.2018 105,3067 105,3067 105,3067
КБ Публикум-МБИ 10 05.12.2018 04.12.2018 144,1123 144,1123 144,1123
Илирика Југоисточна Европа 04.12.2018 03.12.2018 54,2670 54,2670 54,2670
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.12.2018 03.12.2018 68,0020 68,0020 68,0020
Иново Статус Акции 04.12.2018 03.12.2018 35,2435 35,2435 35,2435
КД БРИК 04.12.2018 03.12.2018 161,7996 161,7996 161,7996
КД Нова ЕУ 04.12.2018 03.12.2018 114,4049 114,4049 114,4049
КБ Публикум - Балансиран 04.12.2018 03.12.2018 152,4163 152,4163 152,4163
КБ Публикум - Обврзници 04.12.2018 03.12.2018 145,3832 145,3832 145,3832
КБ Публикум Паричен 04.12.2018 03.12.2018 125,1029 125,1029 125,1029
КД Кеш Депозит 04.12.2018 03.12.2018 118,9014 118,9014 118,9014
Илирика Кеш Фонд 04.12.2018 03.12.2018 1.168,4517 1.168,4517 1.168,4517
КД Топ Брендови 04.12.2018 03.12.2018 123,6204 123,6204 123,6204
ВФП Премиум Инвест 04.12.2018 03.12.2018 109,8680 109,8680 109,8680
ВФП Кеш Депозит 04.12.2018 03.12.2018 108,9226 108,9226 108,9226
ВФП 100% БОНД 04.12.2018 03.12.2018 105,2450 105,2450 105,2450
КБ Публикум-МБИ 10 04.12.2018 03.12.2018 144,2542 144,2542 144,2542
Илирика Југоисточна Европа 03.12.2018 02.12.2018 54,2654 54,2654 54,2654
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.12.2018 02.12.2018 67,6720 67,6720 67,6720
Иново Статус Акции 03.12.2018 02.12.2018 35,2317 35,2317 35,2317
КД БРИК 03.12.2018 02.12.2018 159,4660 159,4660 159,4660
КД Нова ЕУ 03.12.2018 02.12.2018 114,4300 114,4300 114,4300
КБ Публикум - Балансиран 03.12.2018 02.12.2018 152,0239 152,0239 152,0239
КБ Публикум - Обврзници 03.12.2018 02.12.2018 145,3139 145,3139 145,3139
КБ Публикум Паричен 03.12.2018 02.12.2018 125,0949 125,0949 125,0949
КД Кеш Депозит 03.12.2018 02.12.2018 118,8946 118,8946 118,8946
Илирика Кеш Фонд 03.12.2018 02.12.2018 1.168,3863 1.168,3863 1.168,3863
КД Топ Брендови 03.12.2018 02.12.2018 122,4547 122,4547 122,4547
ВФП Премиум Инвест 03.12.2018 02.12.2018 108,7869 108,7869 108,7869
ВФП Кеш Депозит 03.12.2018 02.12.2018 108,9169 108,9169 108,9169
ВФП 100% БОНД 03.12.2018 02.12.2018 105,1188 105,1188 105,1188
КБ Публикум-МБИ 10 03.12.2018 02.12.2018 144,0861 144,0861 144,0861
Илирика Југоисточна Европа 03.12.2018 01.12.2018 54,2708 54,2708 54,2708
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.12.2018 01.12.2018 67,6786 67,6786 67,6786
Иново Статус Акции 03.12.2018 01.12.2018 35,2331 35,2331 35,2331
КД БРИК 03.12.2018 01.12.2018 159,4795 159,4795 159,4795
КД Нова ЕУ 03.12.2018 01.12.2018 114,4388 114,4388 114,4388
КБ Публикум - Балансиран 03.12.2018 01.12.2018 152,0259 152,0259 152,0259
КБ Публикум - Обврзници 03.12.2018 01.12.2018 145,3055 145,3055 145,3055
КБ Публикум Паричен 03.12.2018 01.12.2018 125,0884 125,0884 125,0884
КД Кеш Депозит 03.12.2018 01.12.2018 118,8895 118,8895 118,8895
Илирика Кеш Фонд 03.12.2018 01.12.2018 1.168,3397 1.168,3397 1.168,3397
КД Топ Брендови 03.12.2018 01.12.2018 122,4650 122,4650 122,4650
ВФП Премиум Инвест 03.12.2018 01.12.2018 108,7937 108,7937 108,7937
ВФП Кеш Депозит 03.12.2018 01.12.2018 108,9119 108,9119 108,9119
ВФП 100% БОНД 03.12.2018 01.12.2018 105,1135 105,1135 105,1135
КБ Публикум-МБИ 10 03.12.2018 01.12.2018 144,0909 144,0909 144,0909
Илирика Југоисточна Европа 03.12.2018 30.11.2018 54,2658 54,2658 54,2658
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.12.2018 30.11.2018 67,5978 67,5978 67,5978
Иново Статус Акции 03.12.2018 30.11.2018 35,2342 35,2342 35,2342
КД БРИК 03.12.2018 30.11.2018 159,2158 159,2158 159,2158
КД Нова ЕУ 03.12.2018 30.11.2018 114,4181 114,4181 114,4181
КБ Публикум - Балансиран 03.12.2018 30.11.2018 151,9752 151,9752 151,9752
КБ Публикум - Обврзници 03.12.2018 30.11.2018 145,1826 145,1826 145,1826
КБ Публикум Паричен 03.12.2018 30.11.2018 125,0817 125,0817 125,0817
КД Кеш Депозит 03.12.2018 30.11.2018 118,8842 118,8842 118,8842
Илирика Кеш Фонд 03.12.2018 30.11.2018 1.168,2916 1.168,2916 1.168,2916
КД Топ Брендови 03.12.2018 30.11.2018 122,3348 122,3348 122,3348
ВФП Премиум Инвест 03.12.2018 30.11.2018 108,7301 108,7301 108,7301
ВФП Кеш Депозит 03.12.2018 30.11.2018 108,9067 108,9067 108,9067
ВФП 100% БОНД 03.12.2018 30.11.2018 105,1186 105,1186 105,1186
КБ Публикум-МБИ 10 03.12.2018 30.11.2018 144,0956 144,0956 144,0956
Илирика Југоисточна Европа 30.11.2018 29.11.2018 54,3594 54,3594 54,3594
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.11.2018 29.11.2018 67,7441 67,7441 67,7441
Иново Статус Акции 30.11.2018 29.11.2018 35,0741 35,0741 35,0741
КД БРИК 30.11.2018 29.11.2018 160,0020 160,0020 160,0020
КД Нова ЕУ 30.11.2018 29.11.2018 114,2611 114,2611 114,2611
КБ Публикум - Балансиран 30.11.2018 29.11.2018 152,3902 152,3902 152,3902
КБ Публикум - Обврзници 30.11.2018 29.11.2018 145,6291 145,6291 145,6291
КБ Публикум Паричен 30.11.2018 29.11.2018 125,0744 125,0744 125,0744
КД Кеш Депозит 30.11.2018 29.11.2018 118,8783 118,8783 118,8783
Илирика Кеш Фонд 30.11.2018 29.11.2018 1.168,2355 1.168,2355 1.168,2355
КД Топ Брендови 30.11.2018 29.11.2018 122,6535 122,6535 122,6535
ВФП Премиум Инвест 30.11.2018 29.11.2018 108,9220 108,9220 108,9220
ВФП Кеш Депозит 30.11.2018 29.11.2018 108,9011 108,9011 108,9011
ВФП 100% БОНД 30.11.2018 29.11.2018 105,1029 105,1029 105,1029
КБ Публикум-МБИ 10 30.11.2018 29.11.2018 144,4950 144,4950 144,4950
Илирика Југоисточна Европа 29.11.2018 28.11.2018 54,3563 54,3563 54,3563
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.11.2018 28.11.2018 67,6862 67,6862 67,6862
Иново Статус Акции 29.11.2018 28.11.2018 35,0406 35,0406 35,0406
КД БРИК 29.11.2018 28.11.2018 159,2057 159,2057 159,2057
КД Нова ЕУ 29.11.2018 28.11.2018 114,3359 114,3359 114,3359
КБ Публикум - Балансиран 29.11.2018 28.11.2018 152,3013 152,3013 152,3013
КБ Публикум - Обврзници 29.11.2018 28.11.2018 145,4171 145,4171 145,4171
КБ Публикум Паричен 29.11.2018 28.11.2018 125,0678 125,0678 125,0678
КД Кеш Депозит 29.11.2018 28.11.2018 118,8728 118,8728 118,8728
Илирика Кеш Фонд 29.11.2018 28.11.2018 1.168,1878 1.168,1878 1.168,1878
КД Топ Брендови 29.11.2018 28.11.2018 122,6328 122,6328 122,6328
ВФП Премиум Инвест 29.11.2018 28.11.2018 108,5615 108,5615 108,5615
ВФП Кеш Депозит 29.11.2018 28.11.2018 108,8964 108,8964 108,8964
ВФП 100% БОНД 29.11.2018 28.11.2018 105,0506 105,0506 105,0506
КБ Публикум-МБИ 10 29.11.2018 28.11.2018 144,2612 144,2612 144,2612
Илирика Југоисточна Европа 28.11.2018 27.11.2018 54,3038 54,3038 54,3038
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.11.2018 27.11.2018 66,7799 66,7799 66,7799
Иново Статус Акции 28.11.2018 27.11.2018 35,0189 35,0189 35,0189
КД БРИК 28.11.2018 27.11.2018 156,4943 156,4943 156,4943
КД Нова ЕУ 28.11.2018 27.11.2018 113,8875 113,8875 113,8875
КБ Публикум - Балансиран 28.11.2018 27.11.2018 152,0189 152,0189 152,0189
КБ Публикум - Обврзници 28.11.2018 27.11.2018 145,5329 145,5329 145,5329
КБ Публикум Паричен 28.11.2018 27.11.2018 125,0607 125,0607 125,0607
КД Кеш Депозит 28.11.2018 27.11.2018 118,8670 118,8670 118,8670
Илирика Кеш Фонд 28.11.2018 27.11.2018 1.168,1285 1.168,1285 1.168,1285
КД Топ Брендови 28.11.2018 27.11.2018 120,9857 120,9857 120,9857
ВФП Премиум Инвест 28.11.2018 27.11.2018 107,4880 107,4880 107,4880
ВФП Кеш Депозит 28.11.2018 27.11.2018 108,8913 108,8913 108,8913
ВФП 100% БОНД 28.11.2018 27.11.2018 104,8829 104,8829 104,8829
КБ Публикум-МБИ 10 28.11.2018 27.11.2018 144,5128 144,5128 144,5128
Илирика Југоисточна Европа 27.11.2018 26.11.2018 54,4587 54,4587 54,4587
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.11.2018 26.11.2018 66,7518 66,7518 66,7518
Иново Статус Акции 27.11.2018 26.11.2018 35,2059 35,2059 35,2059
КД БРИК 27.11.2018 26.11.2018 157,0334 157,0334 157,0334
КД Нова ЕУ 27.11.2018 26.11.2018 114,0138 114,0138 114,0138
КБ Публикум - Балансиран 27.11.2018 26.11.2018 152,1241 152,1241 152,1241
КБ Публикум - Обврзници 27.11.2018 26.11.2018 145,6220 145,6220 145,6220
КБ Публикум Паричен 27.11.2018 26.11.2018 125,0528 125,0528 125,0528
КД Кеш Депозит 27.11.2018 26.11.2018 118,8607 118,8607 118,8607
Илирика Кеш Фонд 27.11.2018 26.11.2018 1.168,0707 1.168,0707 1.168,0707
КД Топ Брендови 27.11.2018 26.11.2018 120,9906 120,9906 120,9906
ВФП Премиум Инвест 27.11.2018 26.11.2018 107,6127 107,6127 107,6127
ВФП Кеш Депозит 27.11.2018 26.11.2018 108,8853 108,8853 108,8853
ВФП 100% БОНД 27.11.2018 26.11.2018 105,1448 105,1448 105,1448
КБ Публикум-МБИ 10 27.11.2018 26.11.2018 145,0349 145,0349 145,0349
Илирика Југоисточна Европа 26.11.2018 25.11.2018 54,3431 54,3431 54,3431
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.11.2018 25.11.2018 66,0357 66,0357 66,0357
Иново Статус Акции 26.11.2018 25.11.2018 35,1597 35,1597 35,1597
КД БРИК 26.11.2018 25.11.2018 157,1837 157,1837 157,1837
КД Нова ЕУ 26.11.2018 25.11.2018 113,9922 113,9922 113,9922
КБ Публикум - Балансиран 26.11.2018 25.11.2018 151,7605 151,7605 151,7605
КБ Публикум - Обврзници 26.11.2018 25.11.2018 145,5456 145,5456 145,5456
КБ Публикум Паричен 26.11.2018 25.11.2018 125,0451 125,0451 125,0451
КД Кеш Депозит 26.11.2018 25.11.2018 118,8540 118,8540 118,8540
Илирика Кеш Фонд 26.11.2018 25.11.2018 1.168,0069 1.168,0069 1.168,0069
КД Топ Брендови 26.11.2018 25.11.2018 119,8041 119,8041 119,8041
ВФП Премиум Инвест 26.11.2018 25.11.2018 106,3533 106,3533 106,3533
ВФП Кеш Депозит 26.11.2018 25.11.2018 108,8799 108,8799 108,8799
ВФП 100% БОНД 26.11.2018 25.11.2018 105,1589 105,1589 105,1589
КБ Публикум-МБИ 10 26.11.2018 25.11.2018 143,9970 143,9970 143,9970
Илирика Југоисточна Европа 26.11.2018 24.11.2018 54,3484 54,3484 54,3484
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.11.2018 24.11.2018 66,0422 66,0422 66,0422
Иново Статус Акции 26.11.2018 24.11.2018 35,1610 35,1610 35,1610
КД БРИК 26.11.2018 24.11.2018 157,1971 157,1971 157,1971
КД Нова ЕУ 26.11.2018 24.11.2018 114,0010 114,0010 114,0010
КБ Публикум - Балансиран 26.11.2018 24.11.2018 151,7625 151,7625 151,7625
КБ Публикум - Обврзници 26.11.2018 24.11.2018 145,5378 145,5378 145,5378
КБ Публикум Паричен 26.11.2018 24.11.2018 125,0385 125,0385 125,0385
КД Кеш Депозит 26.11.2018 24.11.2018 118,8490 118,8490 118,8490
Илирика Кеш Фонд 26.11.2018 24.11.2018 1.167,9612 1.167,9612 1.167,9612
КД Топ Брендови 26.11.2018 24.11.2018 119,8144 119,8144 119,8144
ВФП Премиум Инвест 26.11.2018 24.11.2018 106,3601 106,3601 106,3601
ВФП Кеш Депозит 26.11.2018 24.11.2018 108,8748 108,8748 108,8748
ВФП 100% БОНД 26.11.2018 24.11.2018 105,1535 105,1535 105,1535
КБ Публикум-МБИ 10 26.11.2018 24.11.2018 144,0017 144,0017 144,0017
Илирика Југоисточна Европа 26.11.2018 23.11.2018 54,3576 54,3576 54,3576
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.11.2018 23.11.2018 65,8834 65,8834 65,8834
Иново Статус Акции 26.11.2018 23.11.2018 36,1625 36,1625 36,1625
КД БРИК 26.11.2018 23.11.2018 156,7072 156,7072 156,7072
КД Нова ЕУ 26.11.2018 23.11.2018 114,0211 114,0211 114,0211
КБ Публикум - Балансиран 26.11.2018 23.11.2018 151,6706 151,6706 151,6706
КБ Публикум - Обврзници 26.11.2018 23.11.2018 145,3225 145,3225 145,3225
КБ Публикум Паричен 26.11.2018 23.11.2018 125,0320 125,0320 125,0320
КД Кеш Депозит 26.11.2018 23.11.2018 118,8440 118,8440 118,8440
Илирика Кеш Фонд 26.11.2018 23.11.2018 1.167,9165 1.167,9165 1.167,9165
КД Топ Брендови 26.11.2018 23.11.2018 119,5461 119,5461 119,5461
ВФП Премиум Инвест 26.11.2018 23.11.2018 106,1850 106,1850 106,1850
ВФП Кеш Депозит 26.11.2018 23.11.2018 108,8699 108,8699 108,8699
ВФП 100% БОНД 26.11.2018 23.11.2018 105,0521 105,0521 105,0521
КБ Публикум-МБИ 10 26.11.2018 23.11.2018 144,0064 144,0064 144,0064
Илирика Југоисточна Европа 23.11.2018 22.11.2018 54,3536 54,3536 54,3536
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.11.2018 22.11.2018 66,1483 66,1483 66,1483
Иново Статус Акции 23.11.2018 22.11.2018 35,1807 35,1807 35,1807
КД БРИК 23.11.2018 22.11.2018 158,4299 158,4299 158,4299
КД Нова ЕУ 23.11.2018 22.11.2018 114,1188 114,1188 114,1188
КБ Публикум - Балансиран 23.11.2018 22.11.2018 152,0049 152,0049 152,0049
КБ Публикум - Обврзници 23.11.2018 22.11.2018 145,3538 145,3538 145,3538
КБ Публикум Паричен 23.11.2018 22.11.2018 125,0252 125,0252 125,0252
КД Кеш Депозит 23.11.2018 22.11.2018 118,8386 118,8386 118,8386
Илирика Кеш Фонд 23.11.2018 22.11.2018 1.167,8668 1.167,8668 1.167,8668
КД Топ Брендови 23.11.2018 22.11.2018 120,1969 120,1969 120,1969
ВФП Премиум Инвест 23.11.2018 22.11.2018 106,3071 106,3071 106,3071
ВФП Кеш Депозит 23.11.2018 22.11.2018 108,8649 108,8649 108,8649
ВФП 100% БОНД 23.11.2018 22.11.2018 105,0279 105,0279 105,0279
КБ Публикум-МБИ 10 23.11.2018 22.11.2018 144,3897 144,3897 144,3897
Илирика Југоисточна Европа 22.11.2018 21.11.2018 56,4306 56,4306 56,4306
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.11.2018 21.11.2018 68,4640 68,4640 68,4640
Иново Статус Акции 22.11.2018 21.11.2018 35,3186 35,3186 35,3186
КД БРИК 22.11.2018 21.11.2018 158,4772 158,4772 158,4772
КД Нова ЕУ 22.11.2018 21.11.2018 113,9775 113,9775 113,9775
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2018 21.11.2018 152,2715 152,2715 152,2715
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2018 21.11.2018 145,3156 145,3156 145,3156
КБ Публикум Паричен 22.11.2018 21.11.2018 125,0186 125,0186 125,0186
КД Кеш Депозит 22.11.2018 21.11.2018 118,8332 118,8332 118,8332
Илирика Кеш Фонд 22.11.2018 21.11.2018 1.167,8188 1.167,8188 1.167,8188
КД Топ Брендови 22.11.2018 21.11.2018 120,4006 120,4006 120,4006
ВФП Премиум Инвест 22.11.2018 21.11.2018 106,8816 106,8816 106,8816
ВФП Кеш Депозит 22.11.2018 21.11.2018 108,8601 108,8601 108,8601
ВФП 100% БОНД 22.11.2018 21.11.2018 104,9914 104,9914 104,9914
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2018 21.11.2018 146,0576 146,0576 146,0576
Илирика Југоисточна Европа 21.11.2018 20.11.2018 56,6318 56,6318 56,6318
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.11.2018 20.11.2018 68,4741 68,4741 68,4741
Иново Статус Акции 21.11.2018 20.11.2018 35,3019 35,3019 35,3019
КД БРИК 21.11.2018 20.11.2018 156,8938 156,8938 156,8938
КД Нова ЕУ 21.11.2018 20.11.2018 114,6486 114,6486 114,6486
КБ Публикум - Балансиран 21.11.2018 20.11.2018 152,1348 152,1348 152,1348
КБ Публикум - Обврзници 21.11.2018 20.11.2018 145,2318 145,2318 145,2318
КБ Публикум Паричен 21.11.2018 20.11.2018 125,0114 125,0114 125,0114
КД Кеш Депозит 21.11.2018 20.11.2018 118,8274 118,8274 118,8274
Илирика Кеш Фонд 21.11.2018 20.11.2018 1.167,7639 1.167,7639 1.167,7639
КД Топ Брендови 22.11.2018 20.11.2018 119,8919 119,8919 119,8919
ВФП Премиум Инвест 21.11.2018 20.11.2018 106,0199 106,0199 106,0199
ВФП Кеш Депозит 21.11.2018 20.11.2018 108,8547 108,8547 108,8547
ВФП 100% БОНД 21.11.2018 20.11.2018 104,7850 104,7850 104,7850
КБ Публикум-МБИ 10 21.11.2018 20.11.2018 146,0759 146,0759 146,0759
Илирика Југоисточна Европа 20.11.2018 19.11.2018 57,7339 57,7339 57,7339
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.11.2018 19.11.2018 69,9956 69,9956 69,9956
Иново Статус Акции 20.11.2018 19.11.2018 35,4480 35,4480 35,4480
КД БРИК 20.11.2018 19.11.2018 160,5257 160,5257 160,5257
КД Нова ЕУ 20.11.2018 19.11.2018 115,1212 115,1212 115,1212
КБ Публикум - Балансиран 20.11.2018 19.11.2018 153,0811 153,0811 153,0811
КБ Публикум - Обврзници 20.11.2018 19.11.2018 145,7710 145,7710 145,7710
КБ Публикум Паричен 20.11.2018 19.11.2018 125,0023 125,0023 125,0023
КД Кеш Депозит 20.11.2018 19.11.2018 118,8207 118,8207 118,8207
Илирика Кеш Фонд 20.11.2018 19.11.2018 1.167,6853 1.167,6853 1.167,6853
КД Топ Брендови 20.11.2018 19.11.2018 122,0947 122,0947 122,0947
ВФП Премиум Инвест 20.11.2018 19.11.2018 107,7565 107,7565 107,7565
ВФП Кеш Депозит 20.11.2018 19.11.2018 108,8472 108,8472 108,8472
ВФП 100% БОНД 20.11.2018 19.11.2018 105,2148 105,2148 105,2148
КБ Публикум-МБИ 10 20.11.2018 19.11.2018 147,4581 147,4581 147,4581
Илирика Југоисточна Европа 19.11.2018 18.11.2018 58,4109 58,4109 58,4109
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.11.2018 18.11.2018 70,6535 70,6535 70,6535
Иново Статус Акции 19.11.2018 18.11.2018 35,5199 35,5199 35,5199
КД БРИК 19.11.2018 18.11.2018 160,9603 160,9603 160,9603
КД Нова ЕУ 19.11.2018 18.11.2018 115,2429 115,2429 115,2429
КБ Публикум - Балансиран 19.11.2018 18.11.2018 153,4189 153,4189 153,4189
КБ Публикум - Обврзници 19.11.2018 18.11.2018 145,8487 145,8487 145,8487
КБ Публикум Паричен 19.11.2018 18.11.2018 124,9946 124,9946 124,9946
КД Кеш Депозит 19.11.2018 18.11.2018 118,8140 118,8140 118,8140
Илирика Кеш Фонд 19.11.2018 18.11.2018 1.167,6291 1.167,6291 1.167,6291
КД Топ Брендови 19.11.2018 18.11.2018 123,1883 123,1883 123,1883
ВФП Премиум Инвест 19.11.2018 18.11.2018 108,6698 108,6698 108,6698
ВФП Кеш Депозит 19.11.2018 18.11.2018 108,8416 108,8416 108,8416
ВФП 100% БОНД 19.11.2018 18.11.2018 105,3362 105,3362 105,3362
КБ Публикум-МБИ 10 19.11.2018 18.11.2018 147,9739 147,9739 147,9739
Илирика Југоисточна Европа 19.11.2018 17.11.2018 58,4166 58,4166 58,4166
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.11.2018 17.11.2018 70,6604 70,6604 70,6604
Иново Статус Акции 19.11.2018 17.11.2018 35,5213 35,5213 35,5213
КД БРИК 19.11.2018 17.11.2018 160,9741 160,9741 160,9741
КД Нова ЕУ 19.11.2018 17.11.2018 115,2518 115,2518 115,2518
КБ Публикум - Балансиран 19.11.2018 17.11.2018 153,4210 153,4210 153,4210
КБ Публикум - Обврзници 19.11.2018 17.11.2018 145,8397 145,8397 145,8397
КБ Публикум Паричен 19.11.2018 17.11.2018 124,9881 124,9881 124,9881
КД Кеш Депозит 19.11.2018 17.11.2018 118,8090 118,8090 118,8090
Илирика Кеш Фонд 19.11.2018 17.11.2018 1.167,5830 1.167,5830 1.167,5830
КД Топ Брендови 19.11.2018 17.11.2018 123,1994 123,1994 123,1994
ВФП Премиум Инвест 19.11.2018 17.11.2018 108,6767 108,6767 108,6767
ВФП Кеш Депозит 19.11.2018 17.11.2018 108,8365 108,8365 108,8365
ВФП 100% БОНД 19.11.2018 17.11.2018 105,3309 105,3309 105,3309
КБ Публикум-МБИ 10 19.11.2018 17.11.2018 147,9788 147,9788 147,9788
Илирика Југоисточна Европа 19.11.2018 16.11.2018 58,4230 58,4230 58,4230
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.11.2018 16.11.2018 70,8111 70,8111 70,8111
Иново Статус Акции 19.11.2018 16.11.2018 35,5222 35,5222 35,5222
КД БРИК 19.11.2018 16.11.2018 161,3967 161,3967 161,3967
КД Нова ЕУ 19.11.2018 16.11.2018 115,2620 115,2620 115,2620
КБ Публикум - Балансиран 19.11.2018 16.11.2018 153,4997 153,4997 153,4997
КБ Публикум - Обврзници 19.11.2018 16.11.2018 146,0402 146,0402 146,0402
КБ Публикум Паричен 19.11.2018 16.11.2018 124,9812 124,9812 124,9812
КД Кеш Депозит 19.11.2018 16.11.2018 118,8037 118,8037 118,8037
Илирика Кеш Фонд 19.11.2018 16.11.2018 1.167,5329 1.167,5329 1.167,5329
КД Топ Брендови 19.11.2018 16.11.2018 123,4833 123,4833 123,4833
ВФП Премиум Инвест 19.11.2018 16.11.2018 108,8605 108,8605 108,8605
ВФП Кеш Депозит 19.11.2018 16.11.2018 108,8311 108,8311 108,8311
ВФП 100% БОНД 19.11.2018 16.11.2018 105,3585 105,3585 105,3585
КБ Публикум-МБИ 10 19.11.2018 16.11.2018 147,9837 147,9837 147,9837
Илирика Југоисточна Европа 16.11.2018 15.11.2018 58,6125 58,6125 58,6125
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.11.2018 15.11.2018 70,8329 70,8329 70,8329
Иново Статус Акции 16.11.2018 15.11.2018 35,5530 35,5530 35,5530
КД БРИК 16.11.2018 15.11.2018 161,2886 161,2886 161,2886
КД Нова ЕУ 16.11.2018 15.11.2018 115,2129 115,2129 115,2129
КБ Публикум - Балансиран 16.11.2018 15.11.2018 153,7825 153,7825 153,7825
КБ Публикум - Обврзници 16.11.2018 15.11.2018 145,9646 145,9646 145,9646
КБ Публикум Паричен 16.11.2018 15.11.2018 124,9742 124,9742 124,9742
КД Кеш Депозит 16.11.2018 15.11.2018 118,7982 118,7982 118,7982
Илирика Кеш Фонд 16.11.2018 15.11.2018 1.167,4818 1.167,4818 1.167,4818
КД Топ Брендови 16.11.2018 15.11.2018 123,2273 123,2273 123,2273
ВФП Премиум Инвест 16.11.2018 15.11.2018 108,9840 108,9840 108,9840
ВФП Кеш Депозит 16.11.2018 15.11.2018 108,8258 108,8258 108,8258
ВФП 100% БОНД 16.11.2018 15.11.2018 105,2820 105,2820 105,2820
КБ Публикум-МБИ 10 16.11.2018 15.11.2018 148,5036 148,5036 148,5036
Илирика Југоисточна Европа 15.11.2018 14.11.2018 58,9801 58,9801 58,9801
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.11.2018 14.11.2018 70,7862 70,7862 70,7862
Иново Статус Акции 15.11.2018 14.11.2018 35,6041 35,6041 35,6041
КД БРИК 15.11.2018 14.11.2018 159,5050 159,5050 159,5050
КД Нова ЕУ 15.11.2018 14.11.2018 114,7276 114,7276 114,7276
КБ Публикум - Балансиран 15.11.2018 14.11.2018 153,8809 153,8809 153,8809
КБ Публикум - Обврзници 15.11.2018 14.11.2018 146,4733 146,4733 146,4733
КБ Публикум Паричен 15.11.2018 14.11.2018 124,9689 124,9689 124,9689
КД Кеш Депозит 15.11.2018 14.11.2018 118,7942 118,7942 118,7942
Илирика Кеш Фонд 15.11.2018 14.11.2018 1.167,4553 1.167,4553 1.167,4553
КД Топ Брендови 15.11.2018 14.11.2018 123,0734 123,0734 123,0734
ВФП Премиум Инвест 15.11.2018 14.11.2018 108,9581 108,9581 108,9581
ВФП Кеш Депозит 15.11.2018 14.11.2018 108,8230 108,8230 108,8230
ВФП 100% БОНД 15.11.2018 14.11.2018 105,4278 105,4278 105,4278
КБ Публикум-МБИ 10 15.11.2018 14.11.2018 149,4741 149,4741 149,4741
Илирика Југоисточна Европа 14.11.2018 13.11.2018 59,3671 59,3671 59,3671
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.11.2018 13.11.2018 71,2432 71,2432 71,2432
Иново Статус Акции 14.11.2018 13.11.2018 35,6548 35,6548 35,6548
КД БРИК 14.11.2018 13.11.2018 159,0139 159,0139 159,0139
КД Нова ЕУ 14.11.2018 13.11.2018 114,8456 114,8456 114,8456
КБ Публикум - Балансиран 14.11.2018 13.11.2018 154,0294 154,0294 154,0294
КБ Публикум - Обврзници 14.11.2018 13.11.2018 146,3443 146,3443 146,3443
КБ Публикум Паричен 14.11.2018 13.11.2018 124,9619 124,9619 124,9619
КД Кеш Депозит 14.11.2018 13.11.2018 118,7887 118,7887 118,7887
Илирика Кеш Фонд 14.11.2018 13.11.2018 1.167,4035 1.167,4035 1.167,4035
КД Топ Брендови 14.11.2018 13.11.2018 123,6888 123,6888 123,6888
ВФП Премиум Инвест 14.11.2018 13.11.2018 109,5911 109,5911 109,5911
ВФП Кеш Депозит 14.11.2018 13.11.2018 108,8177 108,8177 108,8177
ВФП 100% БОНД 14.11.2018 13.11.2018 105,3657 105,3657 105,3657
КБ Публикум-МБИ 10 14.11.2018 13.11.2018 149,5792 149,5792 149,5792
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.