Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Генерали БРИК 21.09.2023 20.09.2023 142,9156 142,9156 142,9156
Генерали Америка 21.09.2023 20.09.2023 135,9815 135,9815 135,9815
КБ Публикум - Балансиран 21.09.2023 20.09.2023 183,3375 183,3375 183,3375
КБ Публикум - Обврзници 21.09.2023 20.09.2023 140,8416 140,8416 140,8416
КБ Публикум Паричен 21.09.2023 20.09.2023 136,0167 136,0167 136,0167
Генерали Кеш Депозит 21.09.2023 20.09.2023 128,1447 128,1447 128,1447
Генерали Топ Брендови 21.09.2023 20.09.2023 152,7285 152,7285 152,7285
ВФП Премиум Акции 21.09.2023 20.09.2023 155,7233 155,7233 155,7233
ВФП Кеш Депозит 21.09.2023 20.09.2023 116,2705 116,2705 116,2705
ВФП БОНД 21.09.2023 20.09.2023 114,1704 114,1704 114,1704
КБ Публикум-МБИ 10 21.09.2023 20.09.2023 250,7678 250,7678 250,7678
Граве Глобал 21.09.2023 20.09.2023 133,6669 133,6669 133,6669
КБ Публикум - Акции 21.09.2023 20.09.2023 98,4766 98,4766 98,4766
КБ Публикум - Златен фонд 21.09.2023 20.09.2023 82,5224 82,5224 82,5224
ВЕГА СВЕТ 21.09.2023 20.09.2023 96,2231 96,2231 96,2231
ВЕГА ФИНАНСИИ 21.09.2023 20.09.2023 106,7795 106,7795 106,7795
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 21.09.2023 20.09.2023 108,8556 108,8556 108,8556
ВЕГА КЕШ 21.09.2023 20.09.2023 103,0015 103,0015 103,0015
Граве Флекс Бонд Евро 21.09.2023 20.09.2023 101,7044 101,7044 101,7044
Иново Статус Балансиран 20.09.2023 19.09.2023 36,6909 36,6909 36,6909
Генерали БРИК 20.09.2023 19.09.2023 144,3350 144,3350 144,3350
Генерали Америка 20.09.2023 19.09.2023 137,6465 137,6465 137,6465
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2023 19.09.2023 183,8523 183,8523 183,8523
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2023 19.09.2023 140,8270 140,8270 140,8270
КБ Публикум Паричен 20.09.2023 19.09.2023 136,0172 136,0172 136,0172
Генерали Кеш Депозит 20.09.2023 19.09.2023 128,1403 128,1403 128,1403
Генерали Топ Брендови 20.09.2023 19.09.2023 154,0418 154,0418 154,0418
ВФП Премиум Акции 20.09.2023 19.09.2023 155,5269 155,5269 155,5269
ВФП Кеш Депозит 20.09.2023 19.09.2023 116,2689 116,2689 116,2689
ВФП БОНД 20.09.2023 19.09.2023 114,1780 114,1780 114,1780
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2023 19.09.2023 250,7262 250,7262 250,7262
Граве Глобал 20.09.2023 19.09.2023 133,4810 133,4810 133,4810
ВФП Дивиденда Акции 20.09.2023 19.09.2023 132,7603 132,7603 132,7603
КБ Публикум - Акции 20.09.2023 19.09.2023 99,3513 99,3513 99,3513
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2023 19.09.2023 81,9628 81,9628 81,9628
ВЕГА СВЕТ 20.09.2023 19.09.2023 96,8290 96,8290 96,8290
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.09.2023 19.09.2023 106,8942 106,8942 106,8942
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.09.2023 19.09.2023 111,1333 111,1333 111,1333
ВЕГА КЕШ 20.09.2023 19.09.2023 102,9973 102,9973 102,9973
Иново Статус Солар 20.09.2023 19.09.2023 82,8932 82,8932 82,8932
Граве Флекс Бонд Евро 20.09.2023 19.09.2023 101,7049 101,7049 101,7049
Иново Статус Балансиран 19.09.2023 18.09.2023 36,6695 36,6695 36,6695
Генерали БРИК 19.09.2023 18.09.2023 144,5978 144,5978 144,5978
Генерали Америка 19.09.2023 18.09.2023 138,1381 138,1381 138,1381
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2023 18.09.2023 183,8292 183,8292 183,8292
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2023 18.09.2023 141,0021 141,0021 141,0021
КБ Публикум Паричен 19.09.2023 18.09.2023 136,0163 136,0163 136,0163
Генерали Кеш Депозит 19.09.2023 18.09.2023 128,1345 128,1345 128,1345
Генерали Топ Брендови 19.09.2023 18.09.2023 154,3732 154,3732 154,3732
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 18.09.2023 156,0683 156,0683 156,0683
ВФП Кеш Депозит 19.09.2023 18.09.2023 116,2665 116,2665 116,2665
ВФП БОНД 19.09.2023 18.09.2023 114,2383 114,2383 114,2383
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2023 18.09.2023 250,1326 250,1326 250,1326
Граве Глобал 19.09.2023 18.09.2023 134,1189 134,1189 134,1189
ВФП Дивиденда Акции 19.09.2023 18.09.2023 132,9092 132,9092 132,9092
КБ Публикум - Акции 19.09.2023 18.09.2023 99,4295 99,4295 99,4295
КБ Публикум - Златен фонд 19.09.2023 18.09.2023 82,6471 82,6471 82,6471
ВЕГА СВЕТ 19.09.2023 18.09.2023 97,4873 97,4873 97,4873
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.09.2023 18.09.2023 106,6572 106,6572 106,6572
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.09.2023 18.09.2023 111,6480 111,6480 111,6480
ВЕГА КЕШ 19.09.2023 18.09.2023 102,9927 102,9927 102,9927
Иново Статус Солар 19.09.2023 18.09.2023 82,2820 82,2820 82,2820
Граве Флекс Бонд Евро 19.09.2023 18.09.2023 101,7285 101,7285 101,7285
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 17.09.2023 36,6549 36,6549 36,6549
Генерали БРИК 18.09.2023 17.09.2023 144,5978 144,5978 144,5978
Генерали Америка 18.09.2023 17.09.2023 138,0667 138,0667 138,0667
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 17.09.2023 184,1073 184,1073 184,1073
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 17.09.2023 141,0118 141,0118 141,0118
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 17.09.2023 136,0065 136,0065 136,0065
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 17.09.2023 128,1251 128,1251 128,1251
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 17.09.2023 154,6720 154,6720 154,6720
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 17.09.2023 157,0763 157,0763 157,0763
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 17.09.2023 116,2588 116,2588 116,2588
ВФП БОНД 18.09.2023 17.09.2023 114,2671 114,2671 114,2671
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 17.09.2023 249,4334 249,4334 249,4334
Граве Глобал 18.09.2023 17.09.2023 134,5762 134,5762 134,5762
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 17.09.2023 133,0839 133,0839 133,0839
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 17.09.2023 99,8721 99,8721 99,8721
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 17.09.2023 82,5896 82,5896 82,5896
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 17.09.2023 98,4533 98,4533 98,4533
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 17.09.2023 107,6672 107,6672 107,6672
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 17.09.2023 111,8362 111,8362 111,8362
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 17.09.2023 102,9850 102,9850 102,9850
Иново Статус Солар 18.09.2023 17.09.2023 84,7746 84,7746 84,7746
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 17.09.2023 101,7867 101,7867 101,7867
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 16.09.2023 36,6542 36,6542 36,6542
Генерали БРИК 18.09.2023 16.09.2023 144,6107 144,6107 144,6107
Генерали Америка 18.09.2023 16.09.2023 138,0789 138,0789 138,0789
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 16.09.2023 184,1089 184,1089 184,1089
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 16.09.2023 141,0005 141,0005 141,0005
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 16.09.2023 135,9980 135,9980 135,9980
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 16.09.2023 128,1165 128,1165 128,1165
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 16.09.2023 154,6856 154,6856 154,6856
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 16.09.2023 157,0863 157,0863 157,0863
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 16.09.2023 116,2518 116,2518 116,2518
ВФП БОНД 18.09.2023 16.09.2023 114,2591 114,2591 114,2591
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 16.09.2023 249,4435 249,4435 249,4435
Граве Глобал 18.09.2023 16.09.2023 134,5862 134,5862 134,5862
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 16.09.2023 133,0926 133,0926 133,0926
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 16.09.2023 99,8796 99,8796 99,8796
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 16.09.2023 82,5956 82,5956 82,5956
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 16.09.2023 98,4626 98,4626 98,4626
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 16.09.2023 107,6774 107,6774 107,6774
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 16.09.2023 111,8467 111,8467 111,8467
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 16.09.2023 102,9776 102,9776 102,9776
Иново Статус Солар 18.09.2023 16.09.2023 84,7814 84,7814 84,7814
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 16.09.2023 101,7824 101,7824 101,7824
Иново Статус Балансиран 18.09.2023 15.09.2023 36,6563 36,6563 36,6563
Генерали БРИК 18.09.2023 15.09.2023 143,7744 143,7744 143,7744
Генерали Америка 18.09.2023 15.09.2023 137,3064 137,3064 137,3064
КБ Публикум - Балансиран 18.09.2023 15.09.2023 183,9427 183,9427 183,9427
КБ Публикум - Обврзници 18.09.2023 15.09.2023 140,9386 140,9386 140,9386
КБ Публикум Паричен 18.09.2023 15.09.2023 135,9952 135,9952 135,9952
Генерали Кеш Депозит 18.09.2023 15.09.2023 128,1103 128,1103 128,1103
Генерали Топ Брендови 18.09.2023 15.09.2023 154,0425 154,0425 154,0425
ВФП Премиум Акции 19.09.2023 15.09.2023 156,7246 156,7246 156,7246
ВФП Кеш Депозит 18.09.2023 15.09.2023 116,2484 116,2484 116,2484
ВФП БОНД 18.09.2023 15.09.2023 114,2133 114,2133 114,2133
КБ Публикум-МБИ 10 18.09.2023 15.09.2023 249,4536 249,4536 249,4536
Граве Глобал 18.09.2023 15.09.2023 134,6092 134,6092 134,6092
ВФП Дивиденда Акции 18.09.2023 15.09.2023 132,4694 132,4694 132,4694
КБ Публикум - Акции 18.09.2023 15.09.2023 99,4792 99,4792 99,4792
КБ Публикум - Златен фонд 18.09.2023 15.09.2023 82,1004 82,1004 82,1004
ВЕГА СВЕТ 18.09.2023 15.09.2023 97,9494 97,9494 97,9494
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.09.2023 15.09.2023 107,3296 107,3296 107,3296
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.09.2023 15.09.2023 111,1771 111,1771 111,1771
ВЕГА КЕШ 18.09.2023 15.09.2023 102,9724 102,9724 102,9724
Иново Статус Солар 18.09.2023 15.09.2023 84,3950 84,3950 84,3950
Граве Флекс Бонд Евро 18.09.2023 15.09.2023 101,7897 101,7897 101,7897
Иново Статус Балансиран 15.09.2023 14.09.2023 36,6433 36,6433 36,6433
Генерали БРИК 15.09.2023 14.09.2023 144,1579 144,1579 144,1579
Генерали Америка 15.09.2023 14.09.2023 138,6377 138,6377 138,6377
КБ Публикум - Балансиран 15.09.2023 14.09.2023 184,0851 184,0851 184,0851
КБ Публикум - Обврзници 15.09.2023 14.09.2023 140,8640 140,8640 140,8640
КБ Публикум Паричен 15.09.2023 14.09.2023 135,9952 135,9952 135,9952
Генерали Кеш Депозит 15.09.2023 14.09.2023 128,1049 128,1049 128,1049
Генерали Топ Брендови 15.09.2023 14.09.2023 155,0342 155,0342 155,0342
ВФП Премиум Акции 15.09.2023 14.09.2023 156,8789 156,8789 156,8789
ВФП Кеш Депозит 15.09.2023 14.09.2023 116,2467 116,2467 116,2467
ВФП БОНД 15.09.2023 14.09.2023 114,2105 114,2105 114,2105
КБ Публикум-МБИ 10 15.09.2023 14.09.2023 249,2444 249,2444 249,2444
Граве Глобал 15.09.2023 14.09.2023 135,0133 135,0133 135,0133
ВФП Дивиденда Акции 15.09.2023 14.09.2023 133,5951 133,5951 133,5951
КБ Публикум - Акции 15.09.2023 14.09.2023 99,6031 99,6031 99,6031
КБ Публикум - Златен фонд 15.09.2023 14.09.2023 80,4547 80,4547 80,4547
ВЕГА СВЕТ 15.09.2023 14.09.2023 98,6536 98,6536 98,6536
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.09.2023 14.09.2023 107,7019 107,7019 107,7019
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.09.2023 14.09.2023 113,5481 113,5481 113,5481
ВЕГА КЕШ 15.09.2023 14.09.2023 102,9682 102,9682 102,9682
Иново Статус Солар 15.09.2023 14.09.2023 85,4489 85,4489 85,4489
Граве Флекс Бонд Евро 15.09.2023 14.09.2023 101,8552 101,8552 101,8552
Иново Статус Балансиран 14.09.2023 13.09.2023 36,6706 36,6706 36,6706
Генерали БРИК 14.09.2023 13.09.2023 143,7443 143,7443 143,7443
Генерали Америка 14.09.2023 13.09.2023 137,9330 137,9330 137,9330
КБ Публикум - Балансиран 14.09.2023 13.09.2023 183,7829 183,7829 183,7829
КБ Публикум - Обврзници 14.09.2023 13.09.2023 140,8014 140,8014 140,8014
КБ Публикум Паричен 14.09.2023 13.09.2023 135,9938 135,9938 135,9938
Генерали Кеш Депозит 14.09.2023 13.09.2023 128,0991 128,0991 128,0991
Генерали Топ Брендови 14.09.2023 13.09.2023 153,8421 153,8421 153,8421
ВФП Премиум Акции 14.09.2023 13.09.2023 155,2901 155,2901 155,2901
ВФП Кеш Депозит 14.09.2023 13.09.2023 116,2441 116,2441 116,2441
ВФП БОНД 14.09.2023 13.09.2023 114,1891 114,1891 114,1891
КБ Публикум-МБИ 10 14.09.2023 13.09.2023 250,1565 250,1565 250,1565
Граве Глобал 14.09.2023 13.09.2023 133,8052 133,8052 133,8052
ВФП Дивиденда Акции 14.09.2023 13.09.2023 132,6841 132,6841 132,6841
КБ Публикум - Акции 14.09.2023 13.09.2023 98,7023 98,7023 98,7023
КБ Публикум - Златен фонд 14.09.2023 13.09.2023 79,6062 79,6062 79,6062
ВЕГА СВЕТ 14.09.2023 13.09.2023 97,6249 97,6249 97,6249
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.09.2023 13.09.2023 106,0620 106,0620 106,0620
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.09.2023 13.09.2023 112,8314 112,8314 112,8314
ВЕГА КЕШ 14.09.2023 13.09.2023 102,9635 102,9635 102,9635
Иново Статус Солар 14.09.2023 13.09.2023 83,5197 83,5197 83,5197
Граве Флекс Бонд Евро 14.09.2023 13.09.2023 101,7649 101,7649 101,7649
Иново Статус Балансиран 13.09.2023 12.09.2023 36,6382 36,6382 36,6382
Генерали БРИК 13.09.2023 12.09.2023 143,8838 143,8838 143,8838
Генерали Америка 13.09.2023 12.09.2023 137,5753 137,5753 137,5753
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2023 12.09.2023 183,8710 183,8710 183,8710
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2023 12.09.2023 140,7864 140,7864 140,7864
КБ Публикум Паричен 13.09.2023 12.09.2023 135,9838 135,9838 135,9838
Генерали Кеш Депозит 13.09.2023 12.09.2023 128,0878 128,0878 128,0878
Генерали Топ Брендови 13.09.2023 12.09.2023 153,5947 153,5947 153,5947
ВФП Премиум Акции 13.09.2023 12.09.2023 155,7761 155,7761 155,7761
ВФП Кеш Депозит 13.09.2023 12.09.2023 116,2359 116,2359 116,2359
ВФП БОНД 13.09.2023 12.09.2023 114,1684 114,1684 114,1684
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2023 12.09.2023 249,3667 249,3667 249,3667
Граве Глобал 13.09.2023 12.09.2023 133,9095 133,9095 133,9095
ВФП Дивиденда Акции 13.09.2023 12.09.2023 132,4376 132,4376 132,4376
КБ Публикум - Акции 13.09.2023 12.09.2023 98,9383 98,9383 98,9383
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2023 12.09.2023 79,7142 79,7142 79,7142
ВЕГА СВЕТ 13.09.2023 12.09.2023 97,7541 97,7541 97,7541
ВЕГА ФИНАНСИИ 13.09.2023 12.09.2023 105,4160 105,4160 105,4160
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.09.2023 12.09.2023 112,2309 112,2309 112,2309
ВЕГА КЕШ 13.09.2023 12.09.2023 102,9545 102,9545 102,9545
Иново Статус Солар 13.09.2023 12.09.2023 85,2571 85,2571 85,2571
Граве Флекс Бонд Евро 13.09.2023 12.09.2023 101,7882 101,7882 101,7882
Иново Статус Балансиран 12.09.2023 11.09.2023 36,6704 36,6704 36,6704
Генерали БРИК 12.09.2023 11.09.2023 144,3971 144,3971 144,3971
Генерали Америка 12.09.2023 11.09.2023 138,5345 138,5345 138,5345
КБ Публикум - Балансиран 12.09.2023 11.09.2023 184,2077 184,2077 184,2077
КБ Публикум - Обврзници 12.09.2023 11.09.2023 140,7299 140,7299 140,7299
КБ Публикум Паричен 12.09.2023 11.09.2023 135,9713 135,9713 135,9713
Генерали Кеш Депозит 12.09.2023 11.09.2023 128,0770 128,0770 128,0770
Генерали Топ Брендови 12.09.2023 11.09.2023 154,1191 154,1191 154,1191
ВФП Премиум Акции 12.09.2023 11.09.2023 156,1524 156,1524 156,1524
ВФП Кеш Депозит 12.09.2023 11.09.2023 116,2263 116,2263 116,2263
ВФП БОНД 12.09.2023 11.09.2023 114,1600 114,1600 114,1600
КБ Публикум-МБИ 10 12.09.2023 11.09.2023 250,1518 250,1518 250,1518
Граве Глобал 12.09.2023 11.09.2023 133,8501 133,8501 133,8501
ВФП Дивиденда Акции 12.09.2023 11.09.2023 133,3239 133,3239 133,3239
КБ Публикум - Акции 12.09.2023 11.09.2023 98,5817 98,5817 98,5817
КБ Публикум - Златен фонд 12.09.2023 11.09.2023 79,2094 79,2094 79,2094
ВЕГА СВЕТ 12.09.2023 11.09.2023 98,1455 98,1455 98,1455
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.09.2023 11.09.2023 104,0828 104,0828 104,0828
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.09.2023 11.09.2023 114,3231 114,3231 114,3231
ВЕГА КЕШ 12.09.2023 11.09.2023 102,9456 102,9456 102,9456
Иново Статус Солар 12.09.2023 11.09.2023 83,5666 83,5666 83,5666
Граве Флекс Бонд Евро 12.09.2023 11.09.2023 101,8260 101,8260 101,8260
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 10.09.2023 36,6483 36,6483 36,6483
Генерали БРИК 11.09.2023 10.09.2023 143,7290 143,7290 143,7290
Генерали Америка 11.09.2023 10.09.2023 137,9650 137,9650 137,9650
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 10.09.2023 183,8168 183,8168 183,8168
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 10.09.2023 140,7739 140,7739 140,7739
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 10.09.2023 135,9595 135,9595 135,9595
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 10.09.2023 128,0648 128,0648 128,0648
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 10.09.2023 153,2957 153,2957 153,2957
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 10.09.2023 155,6060 155,6060 155,6060
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 10.09.2023 116,2156 116,2156 116,2156
ВФП БОНД 11.09.2023 10.09.2023 114,1683 114,1683 114,1683
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 10.09.2023 249,1070 249,1070 249,1070
Граве Глобал 11.09.2023 10.09.2023 133,8625 133,8625 133,8625
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 10.09.2023 132,5467 132,5467 132,5467
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 10.09.2023 98,2911 98,2911 98,2911
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 10.09.2023 78,2821 78,2821 78,2821
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 10.09.2023 97,5799 97,5799 97,5799
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 10.09.2023 103,2324 103,2324 103,2324
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 10.09.2023 113,3374 113,3374 113,3374
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 10.09.2023 102,9373 102,9373 102,9373
Иново Статус Солар 11.09.2023 10.09.2023 83,4735 83,4735 83,4735
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 10.09.2023 101,8082 101,8082 101,8082
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 09.09.2023 36,6476 36,6476 36,6476
Генерали БРИК 11.09.2023 09.09.2023 143,7426 143,7426 143,7426
Генерали Америка 11.09.2023 09.09.2023 137,9781 137,9781 137,9781
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 09.09.2023 183,8183 183,8183 183,8183
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 09.09.2023 140,7615 140,7615 140,7615
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 09.09.2023 135,9510 135,9510 135,9510
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 09.09.2023 128,0563 128,0563 128,0563
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 09.09.2023 153,3091 153,3091 153,3091
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 09.09.2023 155,6159 155,6159 155,6159
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 09.09.2023 116,2088 116,2088 116,2088
ВФП БОНД 11.09.2023 09.09.2023 114,1604 114,1604 114,1604
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 09.09.2023 249,1171 249,1171 249,1171
Граве Глобал 11.09.2023 09.09.2023 133,8732 133,8732 133,8732
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 09.09.2023 132,5554 132,5554 132,5554
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 09.09.2023 98,2981 98,2981 98,2981
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 09.09.2023 78,2875 78,2875 78,2875
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 09.09.2023 97,5890 97,5890 97,5890
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 09.09.2023 103,2421 103,2421 103,2421
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 09.09.2023 113,3480 113,3480 113,3480
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 09.09.2023 102,9299 102,9299 102,9299
Иново Статус Солар 11.09.2023 09.09.2023 83,4802 83,4802 83,4802
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 09.09.2023 101,8039 101,8039 101,8039
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 08.09.2023 36,6470 36,6470 36,6470
Генерали БРИК 11.09.2023 08.09.2023 143,7563 143,7563 143,7563
Генерали Америка 11.09.2023 08.09.2023 137,9913 137,9913 137,9913
КБ Публикум - Балансиран 11.09.2023 08.09.2023 183,8198 183,8198 183,8198
КБ Публикум - Обврзници 11.09.2023 08.09.2023 140,7491 140,7491 140,7491
КБ Публикум Паричен 11.09.2023 08.09.2023 135,9424 135,9424 135,9424
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 08.09.2023 128,0479 128,0479 128,0479
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 08.09.2023 153,3225 153,3225 153,3225
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 08.09.2023 155,6257 155,6257 155,6257
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 08.09.2023 116,2019 116,2019 116,2019
ВФП БОНД 11.09.2023 08.09.2023 114,1525 114,1525 114,1525
КБ Публикум-МБИ 10 11.09.2023 08.09.2023 249,1272 249,1272 249,1272
Граве Глобал 11.09.2023 08.09.2023 133,8839 133,8839 133,8839
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 08.09.2023 132,5641 132,5641 132,5641
КБ Публикум - Акции 11.09.2023 08.09.2023 98,3050 98,3050 98,3050
КБ Публикум - Златен фонд 11.09.2023 08.09.2023 78,2930 78,2930 78,2930
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 08.09.2023 97,5981 97,5981 97,5981
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 08.09.2023 103,2517 103,2517 103,2517
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 08.09.2023 113,3586 113,3586 113,3586
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 08.09.2023 102,9225 102,9225 102,9225
Иново Статус Солар 11.09.2023 08.09.2023 83,4868 83,4868 83,4868
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 08.09.2023 101,7996 101,7996 101,7996
Иново Статус Балансиран 11.09.2023 07.09.2023 36,6380 36,6380 36,6380
Генерали БРИК 11.09.2023 07.09.2023 142,6810 142,6810 142,6810
Генерали Америка 11.09.2023 07.09.2023 137,4498 137,4498 137,4498
Генерали Кеш Депозит 11.09.2023 07.09.2023 128,0380 128,0380 128,0380
Генерали Топ Брендови 11.09.2023 07.09.2023 152,6574 152,6574 152,6574
ВФП Премиум Акции 11.09.2023 07.09.2023 155,1245 155,1245 155,1245
ВФП Кеш Депозит 11.09.2023 07.09.2023 116,1931 116,1931 116,1931
ВФП БОНД 11.09.2023 07.09.2023 114,0423 114,0423 114,0423
Граве Глобал 11.09.2023 07.09.2023 133,6291 133,6291 133,6291
ВФП Дивиденда Акции 11.09.2023 07.09.2023 132,2530 132,2530 132,2530
ВЕГА СВЕТ 11.09.2023 07.09.2023 97,4285 97,4285 97,4285
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.09.2023 07.09.2023 102,7984 102,7984 102,7984
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.09.2023 07.09.2023 113,0778 113,0778 113,0778
ВЕГА КЕШ 11.09.2023 07.09.2023 102,9140 102,9140 102,9140
Иново Статус Солар 11.09.2023 07.09.2023 83,2229 83,2229 83,2229
Граве Флекс Бонд Евро 11.09.2023 07.09.2023 101,7389 101,7389 101,7389
Иново Статус Балансиран 07.09.2023 06.09.2023 36,5049 36,5049 36,5049
Генерали БРИК 07.09.2023 06.09.2023 143,7100 143,7100 143,7100
Генерали Америка 07.09.2023 06.09.2023 137,7086 137,7086 137,7086
КБ Публикум - Балансиран 07.09.2023 06.09.2023 183,6658 183,6658 183,6658
КБ Публикум - Обврзници 07.09.2023 06.09.2023 140,4731 140,4731 140,4731
КБ Публикум Паричен 07.09.2023 06.09.2023 135,9075 135,9075 135,9075
Генерали Кеш Депозит 07.09.2023 06.09.2023 128,0183 128,0183 128,0183
Генерали Топ Брендови 07.09.2023 06.09.2023 153,1010 153,1010 153,1010
ВФП Премиум Акции 07.09.2023 06.09.2023 154,9035 154,9035 154,9035
ВФП Кеш Депозит 07.09.2023 06.09.2023 116,1738 116,1738 116,1738
ВФП БОНД 07.09.2023 06.09.2023 114,0353 114,0353 114,0353
КБ Публикум-МБИ 10 07.09.2023 06.09.2023 248,2804 248,2804 248,2804
Граве Глобал 07.09.2023 06.09.2023 133,8343 133,8343 133,8343
ВФП Дивиденда Акции 07.09.2023 06.09.2023 132,5779 132,5779 132,5779
КБ Публикум - Акции 07.09.2023 06.09.2023 98,4630 98,4630 98,4630
КБ Публикум - Златен фонд 07.09.2023 06.09.2023 78,3415 78,3415 78,3415
ВЕГА СВЕТ 07.09.2023 06.09.2023 98,3037 98,3037 98,3037
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.09.2023 06.09.2023 103,4826 103,4826 103,4826
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.09.2023 06.09.2023 114,5041 114,5041 114,5041
ВЕГА КЕШ 07.09.2023 06.09.2023 102,8999 102,8999 102,8999
Иново Статус Солар 07.09.2023 06.09.2023 85,1642 85,1642 85,1642
Граве Флекс Бонд Евро 07.09.2023 06.09.2023 101,7322 101,7322 101,7322
Иново Статус Балансиран 06.09.2023 05.09.2023 36,5680 36,5680 36,5680
Генерали БРИК 06.09.2023 05.09.2023 143,7435 143,7435 143,7435
Генерали Америка 06.09.2023 05.09.2023 137,6079 137,6079 137,6079
КБ Публикум - Балансиран 06.09.2023 05.09.2023 183,4395 183,4395 183,4395
КБ Публикум - Обврзници 06.09.2023 05.09.2023 140,4085 140,4085 140,4085
КБ Публикум Паричен 06.09.2023 05.09.2023 135,8707 135,8707 135,8707
Генерали Кеш Депозит 06.09.2023 05.09.2023 127,9956 127,9956 127,9956
Генерали Топ Брендови 06.09.2023 05.09.2023 153,3542 153,3542 153,3542
ВФП Премиум Акции 06.09.2023 05.09.2023 155,4950 155,4950 155,4950
ВФП Кеш Депозит 06.09.2023 05.09.2023 116,1480 116,1480 116,1480
ВФП БОНД 06.09.2023 05.09.2023 113,9957 113,9957 113,9957
КБ Публикум-МБИ 10 06.09.2023 05.09.2023 248,8439 248,8439 248,8439
Граве Глобал 06.09.2023 05.09.2023 134,8364 134,8364 134,8364
ВФП Дивиденда Акции 06.09.2023 05.09.2023 133,0303 133,0303 133,0303
КБ Публикум - Акции 06.09.2023 05.09.2023 98,6666 98,6666 98,6666
КБ Публикум - Златен фонд 06.09.2023 05.09.2023 78,0132 78,0132 78,0132
ВЕГА СВЕТ 06.09.2023 05.09.2023 98,4932 98,4932 98,4932
ВЕГА ФИНАНСИИ 06.09.2023 05.09.2023 104,1228 104,1228 104,1228
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 06.09.2023 05.09.2023 114,4189 114,4189 114,4189
ВЕГА КЕШ 06.09.2023 05.09.2023 102,8822 102,8822 102,8822
Иново Статус Солар 06.09.2023 05.09.2023 86,5599 86,5599 86,5599
Граве Флекс Бонд Евро 06.09.2023 05.09.2023 101,7895 101,7895 101,7895
Иново Статус Балансиран 05.09.2023 04.09.2023 36,5476 36,5476 36,5476
Генерали БРИК 05.09.2023 04.09.2023 144,5675 144,5675 144,5675
Генерали Америка 05.09.2023 04.09.2023 137,6465 137,6465 137,6465
КБ Публикум - Балансиран 05.09.2023 04.09.2023 183,6124 183,6124 183,6124
КБ Публикум - Обврзници 05.09.2023 04.09.2023 140,4399 140,4399 140,4399
КБ Публикум Паричен 05.09.2023 04.09.2023 135,8500 135,8500 135,8500
Генерали Кеш Депозит 05.09.2023 04.09.2023 127,9811 127,9811 127,9811
Генерали Топ Брендови 05.09.2023 04.09.2023 153,2967 153,2967 153,2967
ВФП Премиум Акции 05.09.2023 04.09.2023 155,6275 155,6275 155,6275
ВФП Кеш Депозит 05.09.2023 04.09.2023 116,1329 116,1329 116,1329
ВФП БОНД 05.09.2023 04.09.2023 113,9103 113,9103 113,9103
КБ Публикум-МБИ 10 05.09.2023 04.09.2023 248,6166 248,6166 248,6166
Граве Глобал 05.09.2023 04.09.2023 134,2765 134,2765 134,2765
ВФП Дивиденда Акции 05.09.2023 04.09.2023 132,8090 132,8090 132,8090
КБ Публикум - Акции 05.09.2023 04.09.2023 99,3789 99,3789 99,3789
КБ Публикум - Златен фонд 05.09.2023 04.09.2023 79,3667 79,3667 79,3667
ВЕГА СВЕТ 05.09.2023 04.09.2023 98,9226 98,9226 98,9226
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.09.2023 04.09.2023 104,7465 104,7465 104,7465
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.09.2023 04.09.2023 113,4826 113,4826 113,4826
ВЕГА КЕШ 05.09.2023 04.09.2023 102,8694 102,8694 102,8694
Иново Статус Солар 05.09.2023 04.09.2023 86,7972 86,7972 86,7972
Граве Флекс Бонд Евро 05.09.2023 04.09.2023 101,8121 101,8121 101,8121
Иново Статус Балансиран 04.09.2023 03.09.2023 36,5606 36,5606 36,5606
Генерали БРИК 04.09.2023 03.09.2023 142,5752 142,5752 142,5752
Генерали Америка 04.09.2023 03.09.2023 137,6519 137,6519 137,6519
КБ Публикум - Балансиран 04.09.2023 03.09.2023 183,5753 183,5753 183,5753
КБ Публикум - Обврзници 04.09.2023 03.09.2023 140,3865 140,3865 140,3865
КБ Публикум Паричен 04.09.2023 03.09.2023 135,8397 135,8397 135,8397
Генерали Кеш Депозит 04.09.2023 03.09.2023 127,9704 127,9704 127,9704
Генерали Топ Брендови 04.09.2023 03.09.2023 153,3853 153,3853 153,3853
ВФП Премиум Акции 04.09.2023 03.09.2023 155,7356 155,7356 155,7356
ВФП Кеш Депозит 04.09.2023 03.09.2023 116,1242 116,1242 116,1242
ВФП БОНД 04.09.2023 03.09.2023 113,8835 113,8835 113,8835
КБ Публикум-МБИ 10 04.09.2023 03.09.2023 248,6492 248,6492 248,6492
Граве Глобал 04.09.2023 03.09.2023 134,0394 134,0394 134,0394
ВФП Дивиденда Акции 04.09.2023 03.09.2023 132,6142 132,6142 132,6142
КБ Публикум - Акции 04.09.2023 03.09.2023 99,4649 99,4649 99,4649
КБ Публикум - Златен фонд 04.09.2023 03.09.2023 79,3717 79,3717 79,3717
ВЕГА СВЕТ 04.09.2023 03.09.2023 99,0500 99,0500 99,0500
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.09.2023 03.09.2023 104,7620 104,7620 104,7620
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.09.2023 03.09.2023 113,4511 113,4511 113,4511
ВЕГА КЕШ 04.09.2023 03.09.2023 102,8612 102,8612 102,8612
Иново Статус Солар 04.09.2023 03.09.2023 86,8747 86,8747 86,8747
Граве Флекс Бонд Евро 04.09.2023 03.09.2023 101,8281 101,8281 101,8281
Иново Статус Балансиран 04.09.2023 02.09.2023 36,5600 36,5600 36,5600
Генерали БРИК 04.09.2023 02.09.2023 142,5887 142,5887 142,5887
Генерали Америка 04.09.2023 02.09.2023 137,6650 137,6650 137,6650
КБ Публикум - Балансиран 04.09.2023 02.09.2023 183,5771 183,5771 183,5771
КБ Публикум - Обврзници 04.09.2023 02.09.2023 140,3746 140,3746 140,3746
КБ Публикум Паричен 04.09.2023 02.09.2023 135,8316 135,8316 135,8316
Генерали Кеш Депозит 04.09.2023 02.09.2023 127,9621 127,9621 127,9621
Генерали Топ Брендови 04.09.2023 02.09.2023 153,3987 153,3987 153,3987
ВФП Премиум Акции 04.09.2023 02.09.2023 155,7455 155,7455 155,7455
ВФП Кеш Депозит 04.09.2023 02.09.2023 116,1171 116,1171 116,1171
ВФП БОНД 04.09.2023 02.09.2023 113,8757 113,8757 113,8757
КБ Публикум-МБИ 10 04.09.2023 02.09.2023 248,6592 248,6592 248,6592
Граве Глобал 04.09.2023 02.09.2023 134,0492 134,0492 134,0492
ВФП Дивиденда Акции 04.09.2023 02.09.2023 132,6229 132,6229 132,6229
КБ Публикум - Акции 04.09.2023 02.09.2023 99,4720 99,4720 99,4720
КБ Публикум - Златен фонд 04.09.2023 02.09.2023 79,3773 79,3773 79,3773
ВЕГА СВЕТ 04.09.2023 02.09.2023 99,0592 99,0592 99,0592
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.09.2023 02.09.2023 104,7718 104,7718 104,7718
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.09.2023 02.09.2023 113,4617 113,4617 113,4617
ВЕГА КЕШ 04.09.2023 02.09.2023 102,8536 102,8536 102,8536
Иново Статус Солар 04.09.2023 02.09.2023 86,8816 86,8816 86,8816
Граве Флекс Бонд Евро 04.09.2023 02.09.2023 101,8238 101,8238 101,8238
Иново Статус Балансиран 04.09.2023 01.09.2023 36,5587 36,5587 36,5587
Генерали БРИК 04.09.2023 01.09.2023 142,3266 142,3266 142,3266
Генерали Америка 04.09.2023 01.09.2023 137,4125 137,4125 137,4125
КБ Публикум - Балансиран 04.09.2023 01.09.2023 183,5153 183,5153 183,5153
КБ Публикум - Обврзници 04.09.2023 01.09.2023 140,3370 140,3370 140,3370
КБ Публикум Паричен 04.09.2023 01.09.2023 135,8221 135,8221 135,8221
Генерали Кеш Депозит 04.09.2023 01.09.2023 127,9533 127,9533 127,9533
Генерали Топ Брендови 04.09.2023 01.09.2023 153,1820 153,1820 153,1820
ВФП Премиум Акции 04.09.2023 01.09.2023 155,6122 155,6122 155,6122
ВФП Кеш Депозит 04.09.2023 01.09.2023 116,1092 116,1092 116,1092
ВФП БОНД 04.09.2023 01.09.2023 113,8489 113,8489 113,8489
КБ Публикум-МБИ 10 04.09.2023 01.09.2023 248,6492 248,6492 248,6492
Граве Глобал 04.09.2023 01.09.2023 134,0543 134,0543 134,0543
ВФП Дивиденда Акции 04.09.2023 01.09.2023 132,3674 132,3674 132,3674
КБ Публикум - Акции 04.09.2023 01.09.2023 99,3187 99,3187 99,3187
КБ Публикум - Златен фонд 04.09.2023 01.09.2023 79,2172 79,2172 79,2172
ВЕГА СВЕТ 04.09.2023 01.09.2023 98,8924 98,8924 98,8924
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.09.2023 01.09.2023 104,6488 104,6488 104,6488
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.09.2023 01.09.2023 113,2439 113,2439 113,2439
ВЕГА КЕШ 04.09.2023 01.09.2023 102,8455 102,8455 102,8455
Иново Статус Солар 04.09.2023 01.09.2023 86,7510 86,7510 86,7510
Граве Флекс Бонд Евро 04.09.2023 01.09.2023 101,8164 101,8164 101,8164
Иново Статус Балансиран 01.09.2023 31.08.2023 36,5325 36,5325 36,5325
Генерали БРИК 01.09.2023 31.08.2023 141,1628 141,1628 141,1628
Генерали Америка 01.09.2023 31.08.2023 137,0533 137,0533 137,0533
КБ Публикум - Балансиран 01.09.2023 31.08.2023 183,3733 183,3733 183,3733
КБ Публикум - Обврзници 01.09.2023 31.08.2023 140,3033 140,3033 140,3033
КБ Публикум Паричен 01.09.2023 31.08.2023 135,8095 135,8095 135,8095
Генерали Кеш Депозит 01.09.2023 31.08.2023 127,9433 127,9433 127,9433
Генерали Топ Брендови 01.09.2023 31.08.2023 152,8416 152,8416 152,8416
ВФП Премиум Акции 01.09.2023 31.08.2023 156,2665 156,2665 156,2665
ВФП Кеш Депозит 02.09.2023 31.08.2023 116,0998 116,0998 116,0998
ВФП БОНД 02.09.2023 31.08.2023 113,8209 113,8209 113,8209
КБ Публикум-МБИ 10 01.09.2023 31.08.2023 248,6345 248,6345 248,6345
Граве Глобал 01.09.2023 31.08.2023 133,5843 133,5843 133,5843
ВФП Дивиденда Акции 02.09.2023 31.08.2023 131,7163 131,7163 131,7163
КБ Публикум - Акции 01.09.2023 31.08.2023 98,7904 98,7904 98,7904
КБ Публикум - Златен фонд 01.09.2023 31.08.2023 79,4565 79,4565 79,4565
ВЕГА СВЕТ 01.09.2023 31.08.2023 98,3458 98,3458 98,3458
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.09.2023 31.08.2023 104,1188 104,1188 104,1188
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.09.2023 31.08.2023 112,2635 112,2635 112,2635
ВЕГА КЕШ 01.09.2023 31.08.2023 102,8367 102,8367 102,8367
Иново Статус Солар 01.09.2023 31.08.2023 86,0529 86,0529 86,0529
Граве Флекс Бонд Евро 01.09.2023 31.08.2023 101,7996 101,7996 101,7996
Иново Статус Балансиран 31.08.2023 30.08.2023 36,5400 36,5400 36,5400
Генерали БРИК 31.08.2023 30.08.2023 143,1396 143,1396 143,1396
Генерали Америка 31.08.2023 30.08.2023 138,0754 138,0754 138,0754
КБ Публикум - Балансиран 31.08.2023 30.08.2023 183,5867 183,5867 183,5867
КБ Публикум - Обврзници 31.08.2023 30.08.2023 140,4360 140,4360 140,4360
КБ Публикум Паричен 31.08.2023 30.08.2023 135,8057 135,8057 135,8057
Генерали Кеш Депозит 31.08.2023 30.08.2023 127,9362 127,9362 127,9362
Генерали Топ Брендови 31.08.2023 30.08.2023 153,8677 153,8677 153,8677
ВФП Премиум Акции 31.08.2023 30.08.2023 156,2665 156,2665 156,2665
ВФП Кеш Депозит 31.08.2023 30.08.2023 116,0953 116,0953 116,0953
ВФП БОНД 31.08.2023 30.08.2023 113,8733 113,8733 113,8733
КБ Публикум-МБИ 10 31.08.2023 30.08.2023 248,5854 248,5854 248,5854
Граве Глобал 31.08.2023 30.08.2023 132,6897 132,6897 132,6897
ВФП Дивиденда Акции 31.08.2023 30.08.2023 132,4730 132,4730 132,4730
КБ Публикум - Акции 31.08.2023 30.08.2023 99,2860 99,2860 99,2860
КБ Публикум - Златен фонд 31.08.2023 30.08.2023 80,6642 80,6642 80,6642
ВЕГА СВЕТ 31.08.2023 30.08.2023 99,4295 99,4295 99,4295
ВЕГА ФИНАНСИИ 31.08.2023 30.08.2023 104,6551 104,6551 104,6551
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 31.08.2023 30.08.2023 111,7303 111,7303 111,7303
ВЕГА КЕШ 31.08.2023 30.08.2023 102,8313 102,8313 102,8313
Иново Статус Солар 31.08.2023 30.08.2023 86,5270 86,5270 86,5270
Граве Флекс Бонд Евро 31.08.2023 30.08.2023 101,7652 101,7652 101,7652
Иново Статус Балансиран 30.08.2023 29.08.2023 36,4700 36,4700 36,4700
Генерали БРИК 30.08.2023 29.08.2023 143,8565 143,8565 143,8565
Генерали Америка 30.08.2023 29.08.2023 137,6467 137,6467 137,6467
КБ Публикум - Балансиран 30.08.2023 29.08.2023 183,3803 183,3803 183,3803
КБ Публикум - Обврзници 30.08.2023 29.08.2023 140,4145 140,4145 140,4145
КБ Публикум Паричен 30.08.2023 29.08.2023 135,7949 135,7949 135,7949
Генерали Кеш Депозит 30.08.2023 29.08.2023 127,9263 127,9263 127,9263
Генерали Топ Брендови 30.08.2023 29.08.2023 153,6538 153,6538 153,6538
ВФП Премиум Акции 30.08.2023 29.08.2023 156,3540 156,3540 156,3540
ВФП Кеш Депозит 30.08.2023 29.08.2023 116,0866 116,0866 116,0866
ВФП БОНД 30.08.2023 29.08.2023 113,8028 113,8028 113,8028
КБ Публикум-МБИ 10 30.08.2023 29.08.2023 247,4857 247,4857 247,4857
Граве Глобал 30.08.2023 29.08.2023 132,5551 132,5551 132,5551
ВФП Дивиденда Акции 31.08.2023 29.08.2023 132,1325 132,1325 132,1325
КБ Публикум - Акции 30.08.2023 29.08.2023 99,1100 99,1100 99,1100
КБ Публикум - Златен фонд 30.08.2023 29.08.2023 80,2811 80,2811 80,2811
ВЕГА СВЕТ 30.08.2023 29.08.2023 99,3436 99,3436 99,3436
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.08.2023 29.08.2023 104,7760 104,7760 104,7760
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.08.2023 29.08.2023 111,1204 111,1204 111,1204
ВЕГА КЕШ 30.08.2023 29.08.2023 102,8234 102,8234 102,8234
Иново Статус Солар 30.08.2023 29.08.2023 87,0191 87,0191 87,0191
Граве Флекс Бонд Евро 30.08.2023 29.08.2023 101,6892 101,6892 101,6892
Иново Статус Балансиран 29.08.2023 28.08.2023 36,4478 36,4478 36,4478
Генерали БРИК 29.08.2023 28.08.2023 142,2706 142,2706 142,2706
Генерали Америка 29.08.2023 28.08.2023 136,1019 136,1019 136,1019
КБ Публикум - Балансиран 29.08.2023 28.08.2023 182,9359 182,9359 182,9359
КБ Публикум - Обврзници 29.08.2023 28.08.2023 140,2368 140,2368 140,2368
КБ Публикум Паричен 29.08.2023 28.08.2023 135,7840 135,7840 135,7840
Генерали Кеш Депозит 29.08.2023 28.08.2023 127,9153 127,9153 127,9153
Генерали Топ Брендови 29.08.2023 28.08.2023 152,1197 152,1197 152,1197
ВФП Премиум Акции 29.08.2023 28.08.2023 155,1147 155,1147 155,1147
ВФП Кеш Депозит 30.08.2023 28.08.2023 116,0778 116,0778 116,0778
ВФП БОНД 29.08.2023 28.08.2023 113,7070 113,7070 113,7070
КБ Публикум-МБИ 10 29.08.2023 28.08.2023 246,9019 246,9019 246,9019
Граве Глобал 29.08.2023 28.08.2023 131,4243 131,4243 131,4243
ВФП Дивиденда Акции 29.08.2023 28.08.2023 130,6221 130,6221 130,6221
КБ Публикум - Акции 29.08.2023 28.08.2023 98,3720 98,3720 98,3720
КБ Публикум - Златен фонд 29.08.2023 28.08.2023 79,4733 79,4733 79,4733
ВЕГА СВЕТ 29.08.2023 28.08.2023 97,8178 97,8178 97,8178
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.08.2023 28.08.2023 103,6529 103,6529 103,6529
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.08.2023 28.08.2023 108,6938 108,6938 108,6938
ВЕГА КЕШ 29.08.2023 28.08.2023 102,8154 102,8154 102,8154
Иново Статус Солар 29.08.2023 28.08.2023 83,9091 83,9091 83,9091
Граве Флекс Бонд Евро 29.08.2023 28.08.2023 101,5922 101,5922 101,5922
Иново Статус Балансиран 29.08.2023 27.08.2023 36,4471 36,4471 36,4471
Генерали БРИК 29.08.2023 27.08.2023 140,8474 140,8474 140,8474
Генерали Америка 29.08.2023 27.08.2023 135,4185 135,4185 135,4185
КБ Публикум - Балансиран 29.08.2023 27.08.2023 182,5798 182,5798 182,5798
КБ Публикум - Обврзници 29.08.2023 27.08.2023 140,1551 140,1551 140,1551
КБ Публикум Паричен 29.08.2023 27.08.2023 135,7759 135,7759 135,7759
Генерали Кеш Депозит 29.08.2023 27.08.2023 127,9070 127,9070 127,9070
Генерали Топ Брендови 29.08.2023 27.08.2023 151,2644 151,2644 151,2644
ВФП Премиум Акции 29.08.2023 27.08.2023 153,7776 153,7776 153,7776
ВФП Кеш Депозит 30.08.2023 27.08.2023 116,0715 116,0715 116,0715
ВФП БОНД 29.08.2023 27.08.2023 113,6857 113,6857 113,6857
КБ Публикум-МБИ 10 29.08.2023 27.08.2023 246,9120 246,9120 246,9120
Граве Глобал 29.08.2023 27.08.2023 130,6127 130,6127 130,6127
ВФП Дивиденда Акции 29.08.2023 27.08.2023 129,4835 129,4835 129,4835
КБ Публикум - Акции 29.08.2023 27.08.2023 97,7803 97,7803 97,7803
КБ Публикум - Златен фонд 29.08.2023 27.08.2023 78,1289 78,1289 78,1289
ВЕГА СВЕТ 28.08.2023 27.08.2023 96,9785 96,9785 96,9785
ВЕГА ФИНАНСИИ 28.08.2023 27.08.2023 102,5540 102,5540 102,5540
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 28.08.2023 27.08.2023 107,6841 107,6841 107,6841
ВЕГА КЕШ 28.08.2023 27.08.2023 102,8083 102,8083 102,8083
Иново Статус Солар 29.08.2023 27.08.2023 83,2525 83,2525 83,2525
Граве Флекс Бонд Евро 29.08.2023 27.08.2023 101,5926 101,5926 101,5926
Иново Статус Балансиран 29.08.2023 26.08.2023 36,4465 36,4465 36,4465
Генерали БРИК 29.08.2023 26.08.2023 140,8609 140,8609 140,8609
Генерали Америка 29.08.2023 26.08.2023 135,4314 135,4314 135,4314
КБ Публикум - Балансиран 29.08.2023 26.08.2023 182,5815 182,5815 182,5815
КБ Публикум - Обврзници 29.08.2023 26.08.2023 140,1431 140,1431 140,1431
КБ Публикум Паричен 29.08.2023 26.08.2023 135,7677 135,7677 135,7677
Генерали Кеш Депозит 29.08.2023 26.08.2023 127,8987 127,8987 127,8987
Генерали Топ Брендови 29.08.2023 26.08.2023 151,2776 151,2776 151,2776
ВФП Премиум Акции 29.08.2023 26.08.2023 153,7874 153,7874 153,7874
ВФП Кеш Депозит 30.08.2023 26.08.2023 116,0653 116,0653 116,0653
ВФП БОНД 29.08.2023 26.08.2023 113,6778 113,6778 113,6778
КБ Публикум-МБИ 10 29.08.2023 26.08.2023 246,9220 246,9220 246,9220
Граве Глобал 29.08.2023 26.08.2023 130,6223 130,6223 130,6223
ВФП Дивиденда Акции 29.08.2023 26.08.2023 129,4920 129,4920 129,4920
КБ Публикум - Акции 29.08.2023 26.08.2023 97,7872 97,7872 97,7872
КБ Публикум - Златен фонд 29.08.2023 26.08.2023 78,1344 78,1344 78,1344
ВЕГА СВЕТ 27.08.2023 26.08.2023 96,9875 96,9875 96,9875
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.08.2023 26.08.2023 102,5636 102,5636 102,5636
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.08.2023 26.08.2023 107,6941 107,6941 107,6941
ВЕГА КЕШ 27.08.2023 26.08.2023 102,8012 102,8012 102,8012
Иново Статус Солар 29.08.2023 26.08.2023 83,2592 83,2592 83,2592
Граве Флекс Бонд Евро 29.08.2023 26.08.2023 101,5883 101,5883 101,5883
Иново Статус Балансиран 29.08.2023 25.08.2023 36,4455 36,4455 36,4455
Генерали БРИК 29.08.2023 25.08.2023 140,5172 140,5172 140,5172
Генерали Америка 29.08.2023 25.08.2023 135,0994 135,0994 135,0994
КБ Публикум - Балансиран 29.08.2023 25.08.2023 182,5042 182,5042 182,5042
КБ Публикум - Обврзници 29.08.2023 25.08.2023 140,1004 140,1004 140,1004
КБ Публикум Паричен 29.08.2023 25.08.2023 135,7589 135,7589 135,7589
Генерали Кеш Депозит 29.08.2023 25.08.2023 127,8902 127,8902 127,8902
Генерали Топ Брендови 29.08.2023 25.08.2023 151,0136 151,0136 151,0136
ВФП Премиум Акции 29.08.2023 25.08.2023 153,6579 153,6579 153,6579
ВФП Кеш Депозит 30.08.2023 25.08.2023 116,0586 116,0586 116,0586
ВФП БОНД 29.08.2023 25.08.2023 113,6471 113,6471 113,6471
КБ Публикум-МБИ 10 29.08.2023 25.08.2023 246,9320 246,9320 246,9320
Граве Глобал 29.08.2023 25.08.2023 130,6294 130,6294 130,6294
ВФП Дивиденда Акции 29.08.2023 25.08.2023 129,2358 129,2358 129,2358
КБ Публикум - Акции 29.08.2023 25.08.2023 97,6270 97,6270 97,6270
КБ Публикум - Златен фонд 29.08.2023 25.08.2023 77,9502 77,9502 77,9502
ВЕГА СВЕТ 26.08.2023 25.08.2023 96,7830 96,7830 96,7830
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.08.2023 25.08.2023 102,4437 102,4437 102,4437
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.08.2023 25.08.2023 107,4188 107,4188 107,4188
ВЕГА КЕШ 26.08.2023 25.08.2023 102,7939 102,7939 102,7939
Иново Статус Солар 29.08.2023 25.08.2023 83,0939 83,0939 83,0939
Граве Флекс Бонд Евро 29.08.2023 25.08.2023 101,5827 101,5827 101,5827
Иново Статус Балансиран 25.08.2023 24.08.2023 36,4312 36,4312 36,4312
Генерали БРИК 25.08.2023 24.08.2023 142,1104 142,1104 142,1104
Генерали Америка 25.08.2023 24.08.2023 134,5996 134,5996 134,5996
КБ Публикум - Балансиран 25.08.2023 24.08.2023 182,3320 182,3320 182,3320
КБ Публикум - Обврзници 25.08.2023 24.08.2023 140,1567 140,1567 140,1567
КБ Публикум Паричен 25.08.2023 24.08.2023 135,7524 135,7524 135,7524
Генерали Кеш Депозит 25.08.2023 24.08.2023 127,8819 127,8819 127,8819
Генерали Топ Брендови 25.08.2023 24.08.2023 150,7531 150,7531 150,7531
ВФП Премиум Акции 25.08.2023 24.08.2023 153,5182 153,5182 153,5182
ВФП Кеш Депозит 25.08.2023 24.08.2023 116,0586 116,0586 116,0586
ВФП БОНД 25.08.2023 24.08.2023 113,7149 113,7149 113,7149
КБ Публикум-МБИ 10 25.08.2023 24.08.2023 246,7178 246,7178 246,7178
Граве Глобал 25.08.2023 24.08.2023 130,8196 130,8196 130,8196
ВФП Дивиденда Акции 25.08.2023 24.08.2023 129,2186 129,2186 129,2186
КБ Публикум - Акции 25.08.2023 24.08.2023 97,8230 97,8230 97,8230
КБ Публикум - Златен фонд 25.08.2023 24.08.2023 78,7700 78,7700 78,7700
ВЕГА СВЕТ 25.08.2023 24.08.2023 96,5948 96,5948 96,5948
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.08.2023 24.08.2023 102,9163 102,9163 102,9163
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.08.2023 24.08.2023 107,5524 107,5524 107,5524
ВЕГА КЕШ 25.08.2023 24.08.2023 102,7873 102,7873 102,7873
Иново Статус Солар 25.08.2023 24.08.2023 82,3509 82,3509 82,3509
Граве Флекс Бонд Евро 25.08.2023 24.08.2023 101,6337 101,6337 101,6337
Иново Статус Балансиран 24.08.2023 23.08.2023 36,5577 36,5577 36,5577
Генерали БРИК 24.08.2023 23.08.2023 140,9759 140,9759 140,9759
Генерали Америка 24.08.2023 23.08.2023 135,2062 135,2062 135,2062
КБ Публикум - Балансиран 24.08.2023 23.08.2023 181,8922 181,8922 181,8922
КБ Публикум - Обврзници 24.08.2023 23.08.2023 140,0272 140,0272 140,0272
КБ Публикум Паричен 24.08.2023 23.08.2023 135,7415 135,7415 135,7415
Генерали Кеш Депозит 24.08.2023 23.08.2023 127,8724 127,8724 127,8724
Генерали Топ Брендови 24.08.2023 23.08.2023 151,5585 151,5585 151,5585
ВФП Премиум Акции 24.08.2023 23.08.2023 154,2571 154,2571 154,2571
ВФП Кеш Депозит 24.08.2023 23.08.2023 116,0430 116,0430 116,0430
ВФП БОНД 25.08.2023 23.08.2023 113,5286 113,5286 113,5286
КБ Публикум-МБИ 10 24.08.2023 23.08.2023 247,4862 247,4862 247,4862
Граве Глобал 24.08.2023 23.08.2023 130,9089 130,9089 130,9089
ВФП Дивиденда Акции 24.08.2023 23.08.2023 129,8789 129,8789 129,8789
КБ Публикум - Акции 24.08.2023 23.08.2023 97,5650 97,5650 97,5650
КБ Публикум - Златен фонд 24.08.2023 23.08.2023 78,2131 78,2131 78,2131
ВЕГА СВЕТ 24.08.2023 23.08.2023 97,3805 97,3805 97,3805
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.08.2023 23.08.2023 102,0979 102,0979 102,0979
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.08.2023 23.08.2023 109,6141 109,6141 109,6141
ВЕГА КЕШ 24.08.2023 23.08.2023 102,7784 102,7784 102,7784
Иново Статус Солар 24.08.2023 23.08.2023 84,1581 84,1581 84,1581
Граве Флекс Бонд Евро 24.08.2023 23.08.2023 101,5166 101,5166 101,5166
Иново Статус Балансиран 23.08.2023 22.08.2023 36,6009 36,6009 36,6009
Генерали БРИК 23.08.2023 22.08.2023 138,9077 138,9077 138,9077
Генерали Америка 23.08.2023 22.08.2023 133,6787 133,6787 133,6787
КБ Публикум - Балансиран 23.08.2023 22.08.2023 181,8698 181,8698 181,8698
КБ Публикум - Обврзници 23.08.2023 22.08.2023 139,6498 139,6498 139,6498
КБ Публикум Паричен 23.08.2023 22.08.2023 135,7329 135,7329 135,7329
Генерали Кеш Депозит 23.08.2023 22.08.2023 127,8639 127,8639 127,8639
Генерали Топ Брендови 23.08.2023 22.08.2023 150,1980 150,1980 150,1980
ВФП Премиум Акции 23.08.2023 22.08.2023 153,2870 153,2870 153,2870
ВФП Кеш Депозит 23.08.2023 22.08.2023 116,0355 116,0355 116,0355
ВФП БОНД 23.08.2023 22.08.2023 113,3057 113,3057 113,3057
КБ Публикум-МБИ 10 23.08.2023 22.08.2023 248,0284 248,0284 248,0284
Граве Глобал 23.08.2023 22.08.2023 130,2608 130,2608 130,2608
ВФП Дивиденда Акции 23.08.2023 22.08.2023 128,3440 128,3440 128,3440
КБ Публикум - Акции 23.08.2023 22.08.2023 97,0675 97,0675 97,0675
КБ Публикум - Златен фонд 23.08.2023 22.08.2023 75,7887 75,7887 75,7887
ВЕГА СВЕТ 23.08.2023 22.08.2023 96,9344 96,9344 96,9344
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.08.2023 22.08.2023 101,5547 101,5547 101,5547
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.08.2023 22.08.2023 107,2541 107,2541 107,2541
ВЕГА КЕШ 23.08.2023 22.08.2023 102,7715 102,7715 102,7715
Иново Статус Солар 23.08.2023 22.08.2023 82,7601 82,7601 82,7601
Граве Флекс Бонд Евро 23.08.2023 22.08.2023 101,2793 101,2793 101,2793
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.