Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 07.08.2020 06.08.2020 52,7361 52,7361 52,7361
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.08.2020 06.08.2020 71,2483 71,2483 71,2483
Иново Статус Акции 07.08.2020 06.08.2020 34,8219 34,8219 34,8219
Генерали БРИК 07.08.2020 06.08.2020 140,8583 140,8583 140,8583
Генерали Нова ЕУ 07.08.2020 06.08.2020 107,9939 107,9939 107,9939
КБ Публикум - Балансиран 07.08.2020 06.08.2020 163,8886 163,8886 163,8886
КБ Публикум - Обврзници 07.08.2020 06.08.2020 153,1622 153,1622 153,1622
КБ Публикум Паричен 07.08.2020 06.08.2020 129,0206 129,0206 129,0206
Генерали Кеш Депозит 07.08.2020 06.08.2020 122,2026 122,2026 122,2026
Илирика Кеш Фонд 07.08.2020 06.08.2020 1.201,7485 1.201,7485 1.201,7485
Генерали Топ Брендови 07.08.2020 06.08.2020 133,9071 133,9071 133,9071
ВФП Премиум Инвест 07.08.2020 06.08.2020 113,0115 113,0115 113,0115
ВФП Кеш Депозит 07.08.2020 06.08.2020 111,4469 111,4469 111,4469
ВФП 100% БОНД 07.08.2020 06.08.2020 113,1571 113,1571 113,1571
КБ Публикум-МБИ 10 07.08.2020 06.08.2020 180,8263 180,8263 180,8263
Граве Глобал 07.08.2020 06.08.2020 102,0626 102,0626 102,0626
Илирика Југоисточна Европа 06.08.2020 05.08.2020 52,6810 52,6810 52,6810
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.08.2020 05.08.2020 71,2867 71,2867 71,2867
Иново Статус Акции 06.08.2020 05.08.2020 35,2039 35,2039 35,2039
Генерали БРИК 06.08.2020 05.08.2020 141,9931 141,9931 141,9931
Генерали Нова ЕУ 06.08.2020 05.08.2020 108,1646 108,1646 108,1646
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2020 05.08.2020 164,2867 164,2867 164,2867
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2020 05.08.2020 153,4544 153,4544 153,4544
КБ Публикум Паричен 06.08.2020 05.08.2020 129,0141 129,0141 129,0141
Генерали Кеш Депозит 06.08.2020 05.08.2020 122,1985 122,1985 122,1985
Илирика Кеш Фонд 06.08.2020 05.08.2020 1.201,7055 1.201,7055 1.201,7055
Генерали Топ Брендови 06.08.2020 05.08.2020 134,1501 134,1501 134,1501
ВФП Премиум Инвест 06.08.2020 05.08.2020 113,6575 113,6575 113,6575
ВФП Кеш Депозит 06.08.2020 05.08.2020 111,4434 111,4434 111,4434
ВФП 100% БОНД 06.08.2020 05.08.2020 113,3055 113,3055 113,3055
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2020 05.08.2020 181,5670 181,5670 181,5670
Граве Глобал 06.08.2020 05.08.2020 101,7383 101,7383 101,7383
Илирика Југоисточна Европа 05.08.2020 04.08.2020 52,7565 52,7565 52,7565
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.08.2020 04.08.2020 71,1593 71,1593 71,1593
Иново Статус Акции 05.08.2020 04.08.2020 35,1943 35,1943 35,1943
Генерали БРИК 05.08.2020 04.08.2020 140,4379 140,4379 140,4379
Генерали Нова ЕУ 05.08.2020 04.08.2020 107,9397 107,9397 107,9397
КБ Публикум - Балансиран 05.08.2020 04.08.2020 163,9761 163,9761 163,9761
КБ Публикум - Обврзници 05.08.2020 04.08.2020 153,1908 153,1908 153,1908
КБ Публикум Паричен 05.08.2020 04.08.2020 129,0094 129,0094 129,0094
Генерали Кеш Депозит 05.08.2020 04.08.2020 122,1946 122,1946 122,1946
Илирика Кеш Фонд 05.08.2020 04.08.2020 1.201,6708 1.201,6708 1.201,6708
Генерали Топ Брендови 05.08.2020 04.08.2020 133,2127 133,2127 133,2127
ВФП Премиум Инвест 05.08.2020 04.08.2020 112,9211 112,9211 112,9211
ВФП Кеш Депозит 05.08.2020 04.08.2020 111,4393 111,4393 111,4393
ВФП 100% БОНД 05.08.2020 04.08.2020 112,9863 112,9863 112,9863
КБ Публикум-МБИ 10 05.08.2020 04.08.2020 182,0658 182,0658 182,0658
Граве Глобал 05.08.2020 04.08.2020 101,7146 101,7146 101,7146
Илирика Југоисточна Европа 04.08.2020 03.08.2020 52,7350 52,7350 52,7350
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.08.2020 03.08.2020 71,0910 71,0910 71,0910
Иново Статус Акции 04.08.2020 03.08.2020 35,2295 35,2295 35,2295
Генерали БРИК 04.08.2020 03.08.2020 139,1885 139,1885 139,1885
Генерали Нова ЕУ 04.08.2020 03.08.2020 107,8200 107,8200 107,8200
КБ Публикум - Балансиран 04.08.2020 03.08.2020 163,5503 163,5503 163,5503
КБ Публикум - Обврзници 04.08.2020 03.08.2020 153,1543 153,1543 153,1543
КБ Публикум Паричен 04.08.2020 03.08.2020 129,0035 129,0035 129,0035
Генерали Кеш Депозит 04.08.2020 03.08.2020 122,1895 122,1895 122,1895
Илирика Кеш Фонд 04.08.2020 03.08.2020 1.201,5968 1.201,5968 1.201,5968
Генерали Топ Брендови 04.08.2020 03.08.2020 133,0747 133,0747 133,0747
ВФП Премиум Инвест 04.08.2020 03.08.2020 112,8115 112,8115 112,8115
ВФП Кеш Депозит 04.08.2020 03.08.2020 111,4356 111,4356 111,4356
ВФП 100% БОНД 04.08.2020 03.08.2020 112,8893 112,8893 112,8893
КБ Публикум-МБИ 10 04.08.2020 03.08.2020 182,2944 182,2944 182,2944
Граве Глобал 04.08.2020 03.08.2020 100,4830 100,4830 100,4830
Илирика Југоисточна Европа 04.08.2020 02.08.2020 52,7307 52,7307 52,7307
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.08.2020 02.08.2020 70,7749 70,7749 70,7749
Иново Статус Акции 04.08.2020 02.08.2020 35,1854 35,1854 35,1854
Генерали БРИК 04.08.2020 02.08.2020 139,1992 139,1992 139,1992
Генерали Нова ЕУ 04.08.2020 02.08.2020 107,6709 107,6709 107,6709
КБ Публикум - Балансиран 04.08.2020 02.08.2020 163,3045 163,3045 163,3045
КБ Публикум - Обврзници 04.08.2020 02.08.2020 153,1647 153,1647 153,1647
КБ Публикум Паричен 04.08.2020 02.08.2020 128,9985 128,9985 128,9985
Генерали Кеш Депозит 04.08.2020 02.08.2020 122,1861 122,1861 122,1861
Илирика Кеш Фонд 04.08.2020 02.08.2020 1.201,5616 1.201,5616 1.201,5616
Генерали Топ Брендови 04.08.2020 02.08.2020 131,7765 131,7765 131,7765
ВФП Премиум Инвест 04.08.2020 02.08.2020 110,8982 110,8982 110,8982
ВФП Кеш Депозит 04.08.2020 02.08.2020 111,4324 111,4324 111,4324
ВФП 100% БОНД 04.08.2020 02.08.2020 112,7878 112,7878 112,7878
КБ Публикум-МБИ 10 04.08.2020 02.08.2020 182,3023 182,3023 182,3023
Граве Глобал 04.08.2020 02.08.2020 100,4159 100,4159 100,4159
Илирика Југоисточна Европа 04.08.2020 01.08.2020 52,7359 52,7359 52,7359
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.08.2020 01.08.2020 70,7818 70,7818 70,7818
Иново Статус Акции 04.08.2020 01.08.2020 35,1866 35,1866 35,1866
Генерали БРИК 04.08.2020 01.08.2020 139,2120 139,2120 139,2120
Генерали Нова ЕУ 04.08.2020 01.08.2020 107,6808 107,6808 107,6808
КБ Публикум - Балансиран 04.08.2020 01.08.2020 163,3053 163,3053 163,3053
КБ Публикум - Обврзници 04.08.2020 01.08.2020 153,1559 153,1559 153,1559
КБ Публикум Паричен 04.08.2020 01.08.2020 128,9935 128,9935 128,9935
Генерали Кеш Депозит 04.08.2020 01.08.2020 122,1826 122,1826 122,1826
Илирика Кеш Фонд 04.08.2020 01.08.2020 1.201,5263 1.201,5263 1.201,5263
Генерали Топ Брендови 04.08.2020 01.08.2020 131,7878 131,7878 131,7878
ВФП Премиум Инвест 04.08.2020 01.08.2020 110,9053 110,9053 110,9053
ВФП Кеш Депозит 04.08.2020 01.08.2020 111,4292 111,4292 111,4292
ВФП 100% БОНД 04.08.2020 01.08.2020 112,7819 112,7819 112,7819
КБ Публикум-МБИ 10 04.08.2020 01.08.2020 182,3102 182,3102 182,3102
Граве Глобал 04.08.2020 01.08.2020 100,4226 100,4226 100,4226
Илирика Југоисточна Европа 04.08.2020 31.07.2020 52,7365 52,7365 52,7365
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.08.2020 31.07.2020 71,0837 71,0837 71,0837
Иново Статус Акции 04.08.2020 31.07.2020 35,1882 35,1882 35,1882
Иново Статус Акции 04.08.2020 31.07.2020 35,1882 35,1882 35,1882
Генерали БРИК 04.08.2020 31.07.2020 139,9675 139,9675 139,9675
Генерали Нова ЕУ 04.08.2020 31.07.2020 107,6669 107,6669 107,6669
КБ Публикум - Балансиран 04.08.2020 31.07.2020 163,5037 163,5037 163,5037
КБ Публикум - Обврзници 04.08.2020 31.07.2020 153,4455 153,4455 153,4455
КБ Публикум Паричен 04.08.2020 31.07.2020 128,9893 128,9893 128,9893
Генерали Кеш Депозит 04.08.2020 31.07.2020 122,1795 122,1795 122,1795
Илирика Кеш Фонд 04.08.2020 31.07.2020 1.201,4934 1.201,4934 1.201,4934
Генерали Топ Брендови 04.08.2020 31.07.2020 132,2969 132,2969 132,2969
ВФП Премиум Инвест 04.08.2020 31.07.2020 111,2195 111,2195 111,2195
ВФП Кеш Депозит 04.08.2020 31.07.2020 111,4261 111,4261 111,4261
ВФП 100% БОНД 04.08.2020 31.07.2020 113,0537 113,0537 113,0537
КБ Публикум-МБИ 10 04.08.2020 31.07.2020 182,3182 182,3182 182,3182
Граве Глобал 04.08.2020 31.07.2020 100,4306 100,4306 100,4306
Илирика Југоисточна Европа 31.07.2020 30.07.2020 52,8659 52,8659 52,8659
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.07.2020 30.07.2020 71,0721 71,0721 71,0721
Иново Статус Акции 31.07.2020 30.07.2020 35,2088 35,2088 35,2088
Генерали БРИК 31.07.2020 30.07.2020 141,3408 141,3408 141,3408
Генерали Нова ЕУ 31.07.2020 30.07.2020 107,8522 107,8522 107,8522
КБ Публикум - Балансиран 31.07.2020 30.07.2020 163,7424 163,7424 163,7424
КБ Публикум - Обврзници 31.07.2020 30.07.2020 153,5670 153,5670 153,5670
КБ Публикум Паричен 31.07.2020 30.07.2020 128,9838 128,9838 128,9838
Генерали Кеш Депозит 31.07.2020 30.07.2020 122,1752 122,1752 122,1752
Илирика Кеш Фонд 31.07.2020 30.07.2020 1.201,4498 1.201,4498 1.201,4498
Генерали Топ Брендови 31.07.2020 30.07.2020 132,3272 132,3272 132,3272
ВФП Премиум Инвест 31.07.2020 30.07.2020 112,1103 112,1103 112,1103
ВФП Кеш Депозит 31.07.2020 30.07.2020 111,4224 111,4224 111,4224
ВФП 100% БОНД 31.07.2020 30.07.2020 113,1163 113,1163 113,1163
КБ Публикум-МБИ 10 31.07.2020 30.07.2020 183,0885 183,0885 183,0885
Граве Глобал 31.07.2020 30.07.2020 101,4579 101,4579 101,4579
Илирика Југоисточна Европа 30.07.2020 29.07.2020 52,7867 52,7867 52,7867
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.07.2020 29.07.2020 71,0064 71,0064 71,0064
Иново Статус Акции 30.07.2020 29.07.2020 35,1529 35,1529 35,1529
Генерали БРИК 30.07.2020 29.07.2020 142,9347 142,9347 142,9347
Генерали Нова ЕУ 30.07.2020 29.07.2020 108,0714 108,0714 108,0714
КБ Публикум - Балансиран 30.07.2020 29.07.2020 164,1423 164,1423 164,1423
КБ Публикум - Обврзници 30.07.2020 29.07.2020 153,7411 153,7411 153,7411
КБ Публикум Паричен 30.07.2020 29.07.2020 128,9788 128,9788 128,9788
Генерали Кеш Депозит 30.07.2020 29.07.2020 122,1720 122,1720 122,1720
Илирика Кеш Фонд 30.07.2020 29.07.2020 1.201,4133 1.201,4133 1.201,4133
Генерали Топ Брендови 30.07.2020 29.07.2020 133,5448 133,5448 133,5448
ВФП Премиум Инвест 30.07.2020 29.07.2020 114,1354 114,1354 114,1354
ВФП Кеш Депозит 30.07.2020 29.07.2020 111,4196 111,4196 111,4196
ВФП 100% БОНД 30.07.2020 29.07.2020 113,2335 113,2335 113,2335
КБ Публикум-МБИ 10 30.07.2020 29.07.2020 182,8431 182,8431 182,8431
Граве Глобал 30.07.2020 29.07.2020 101,2138 101,2138 101,2138
Илирика Југоисточна Европа 29.07.2020 28.07.2020 52,6375 52,6375 52,6375
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.07.2020 28.07.2020 70,5763 70,5763 70,5763
Иново Статус Акции 29.07.2020 28.07.2020 35,0939 35,0939 35,0939
Генерали БРИК 29.07.2020 28.07.2020 141,7075 141,7075 141,7075
Генерали Нова ЕУ 29.07.2020 28.07.2020 107,9569 107,9569 107,9569
КБ Публикум - Балансиран 29.07.2020 28.07.2020 164,1274 164,1274 164,1274
КБ Публикум - Обврзници 29.07.2020 28.07.2020 153,6498 153,6498 153,6498
КБ Публикум Паричен 29.07.2020 28.07.2020 128,9738 128,9738 128,9738
Генерали Кеш Депозит 29.07.2020 28.07.2020 122,1688 122,1688 122,1688
Илирика Кеш Фонд 29.07.2020 28.07.2020 1.201,3665 1.201,3665 1.201,3665
Генерали Топ Брендови 29.07.2020 28.07.2020 132,7066 132,7066 132,7066
ВФП Премиум Инвест 29.07.2020 28.07.2020 113,7003 113,7003 113,7003
ВФП Кеш Депозит 29.07.2020 28.07.2020 111,4160 111,4160 111,4160
ВФП 100% БОНД 29.07.2020 28.07.2020 113,1796 113,1796 113,1796
КБ Публикум-МБИ 10 29.07.2020 28.07.2020 181,6614 181,6614 181,6614
Граве Глобал 29.07.2020 28.07.2020 101,3294 101,3294 101,3294
Илирика Југоисточна Европа 28.07.2020 27.07.2020 52,8242 52,8242 52,8242
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.07.2020 27.07.2020 71,3234 71,3234 71,3234
Иново Статус Акции 28.07.2020 27.07.2020 35,0695 35,0695 35,0695
Генерали БРИК 28.07.2020 27.07.2020 144,4280 144,4280 144,4280
Генерали Нова ЕУ 28.07.2020 27.07.2020 108,0665 108,0665 108,0665
КБ Публикум - Балансиран 28.07.2020 27.07.2020 164,5719 164,5719 164,5719
КБ Публикум - Обврзници 28.07.2020 27.07.2020 154,1570 154,1570 154,1570
КБ Публикум Паричен 28.07.2020 27.07.2020 128,9688 128,9688 128,9688
Генерали Кеш Депозит 28.07.2020 27.07.2020 122,1656 122,1656 122,1656
Илирика Кеш Фонд 28.07.2020 27.07.2020 1.201,3235 1.201,3235 1.201,3235
Генерали Топ Брендови 28.07.2020 27.07.2020 133,8567 133,8567 133,8567
ВФП Премиум Инвест 28.07.2020 27.07.2020 114,3089 114,3089 114,3089
ВФП Кеш Депозит 28.07.2020 27.07.2020 111,4128 111,4128 111,4128
ВФП 100% БОНД 28.07.2020 27.07.2020 113,5733 113,5733 113,5733
КБ Публикум-МБИ 10 28.07.2020 27.07.2020 182,4752 182,4752 182,4752
Граве Глобал 28.07.2020 27.07.2020 101,3081 101,3081 101,3081
Илирика Југоисточна Европа 27.07.2020 26.07.2020 52,7896 52,7896 52,7896
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.07.2020 26.07.2020 71,0848 71,0848 71,0848
Иново Статус Акции 27.07.2020 26.07.2020 35,0572 35,0572 35,0572
Генерали БРИК 27.07.2020 26.07.2020 143,0943 143,0943 143,0943
Генерали Нова ЕУ 27.07.2020 26.07.2020 108,0883 108,0883 108,0883
КБ Публикум - Балансиран 27.07.2020 26.07.2020 164,5440 164,5440 164,5440
КБ Публикум - Обврзници 27.07.2020 26.07.2020 154,0765 154,0765 154,0765
КБ Публикум Паричен 27.07.2020 26.07.2020 128,9638 128,9638 128,9638
Генерали Кеш Депозит 27.07.2020 26.07.2020 122,1617 122,1617 122,1617
Илирика Кеш Фонд 27.07.2020 26.07.2020 1.201,2809 1.201,2809 1.201,2809
Генерали Топ Брендови 27.07.2020 26.07.2020 133,3092 133,3092 133,3092
ВФП Премиум Инвест 27.07.2020 26.07.2020 114,2426 114,2426 114,2426
ВФП Кеш Депозит 27.07.2020 26.07.2020 111,4094 111,4094 111,4094
ВФП 100% БОНД 27.07.2020 26.07.2020 113,5385 113,5385 113,5385
КБ Публикум-МБИ 10 27.07.2020 26.07.2020 181,7019 181,7019 181,7019
Граве Глобал 27.07.2020 26.07.2020 102,4453 102,4453 102,4453
Илирика Југоисточна Европа 27.07.2020 25.07.2020 52,7948 52,7948 52,7948
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.07.2020 25.07.2020 71,0917 71,0917 71,0917
Иново Статус Акции 27.07.2020 25.07.2020 35,0585 35,0585 35,0585
Генерали БРИК 27.07.2020 25.07.2020 143,1076 143,1076 143,1076
Генерали Нова ЕУ 27.07.2020 25.07.2020 108,0982 108,0982 108,0982
КБ Публикум - Балансиран 27.07.2020 25.07.2020 164,5450 164,5450 164,5450
КБ Публикум - Обврзници 27.07.2020 25.07.2020 154,0677 154,0677 154,0677
КБ Публикум Паричен 27.07.2020 25.07.2020 128,9593 128,9593 128,9593
Генерали Кеш Депозит 27.07.2020 25.07.2020 122,1589 122,1589 122,1589
Илирика Кеш Фонд 27.07.2020 25.07.2020 1.201,2460 1.201,2460 1.201,2460
Генерали Топ Брендови 27.07.2020 25.07.2020 133,3206 133,3206 133,3206
ВФП Премиум Инвест 27.07.2020 25.07.2020 114,2499 114,2499 114,2499
ВФП Кеш Депозит 27.07.2020 25.07.2020 111,4070 111,4070 111,4070
ВФП 100% БОНД 27.07.2020 25.07.2020 113,5324 113,5324 113,5324
КБ Публикум-МБИ 10 27.07.2020 25.07.2020 181,7098 181,7098 181,7098
Граве Глобал 27.07.2020 25.07.2020 102,4521 102,4521 102,4521
Илирика Југоисточна Европа 27.07.2020 24.07.2020 52,7967 52,7967 52,7967
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.07.2020 24.07.2020 71,2077 71,2077 71,2077
Иново Статус Акции 27.07.2020 24.07.2020 35,0598 35,0598 35,0598
Генерали БРИК 27.07.2020 24.07.2020 143,4142 143,4142 143,4142
Генерали Нова ЕУ 27.07.2020 24.07.2020 108,0916 108,0916 108,0916
КБ Публикум - Балансиран 27.07.2020 24.07.2020 164,6139 164,6139 164,6139
КБ Публикум - Обврзници 27.07.2020 24.07.2020 154,1729 154,1729 154,1729
КБ Публикум Паричен 27.07.2020 24.07.2020 128,9548 128,9548 128,9548
Генерали Кеш Депозит 27.07.2020 24.07.2020 122,1561 122,1561 122,1561
Илирика Кеш Фонд 27.07.2020 24.07.2020 1.201,2111 1.201,2111 1.201,2111
Генерали Топ Брендови 27.07.2020 24.07.2020 133,5086 133,5086 133,5086
ВФП Премиум Инвест 27.07.2020 24.07.2020 114,3552 114,3552 114,3552
ВФП Кеш Депозит 27.07.2020 24.07.2020 111,4047 111,4047 111,4047
ВФП 100% БОНД 27.07.2020 24.07.2020 113,6542 113,6542 113,6542
КБ Публикум-МБИ 10 27.07.2020 24.07.2020 181,7177 181,7177 181,7177
Граве Глобал 27.07.2020 24.07.2020 102,4590 102,4590 102,4590
Илирика Југоисточна Европа 24.07.2020 23.07.2020 52,8287 52,8287 52,8287
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.07.2020 23.07.2020 71,4465 71,4465 71,4465
Иново Статус Акции 24.07.2020 23.07.2020 35,0437 35,0437 35,0437
Генерали БРИК 24.07.2020 23.07.2020 143,1863 143,1863 143,1863
Генерали Нова ЕУ 24.07.2020 23.07.2020 108,3482 108,3482 108,3482
КБ Публикум - Балансиран 24.07.2020 23.07.2020 164,8276 164,8276 164,8276
КБ Публикум - Обврзници 24.07.2020 23.07.2020 154,1800 154,1800 154,1800
КБ Публикум Паричен 24.07.2020 23.07.2020 128,9501 128,9501 128,9501
Генерали Кеш Депозит 24.07.2020 23.07.2020 122,1529 122,1529 122,1529
Илирика Кеш Фонд 24.07.2020 23.07.2020 1.201,1735 1.201,1735 1.201,1735
Генерали Топ Брендови 24.07.2020 23.07.2020 134,8282 134,8282 134,8282
ВФП Премиум Инвест 24.07.2020 23.07.2020 115,8713 115,8713 115,8713
ВФП Кеш Депозит 24.07.2020 23.07.2020 111,4017 111,4017 111,4017
ВФП 100% БОНД 24.07.2020 23.07.2020 113,8132 113,8132 113,8132
КБ Публикум-МБИ 10 24.07.2020 23.07.2020 181,2277 181,2277 181,2277
Граве Глобал 24.07.2020 23.07.2020 103,3326 103,3326 103,3326
Илирика Југоисточна Европа 23.07.2020 22.07.2020 52,8688 52,8688 52,8688
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.07.2020 22.07.2020 72,2107 72,2107 72,2107
Иново Статус Акции 23.07.2020 22.07.2020 35,0263 35,0263 35,0263
Генерали БРИК 23.07.2020 22.07.2020 144,8315 144,8315 144,8315
Генерали Нова ЕУ 23.07.2020 22.07.2020 108,5360 108,5360 108,5360
КБ Публикум - Балансиран 23.07.2020 22.07.2020 164,8672 164,8672 164,8672
КБ Публикум - Обврзници 23.07.2020 22.07.2020 154,2975 154,2975 154,2975
КБ Публикум Паричен 23.07.2020 22.07.2020 128,9455 128,9455 128,9455
Генерали Кеш Депозит 23.07.2020 22.07.2020 122,1499 122,1499 122,1499
Илирика Кеш Фонд 23.07.2020 22.07.2020 1.201,1366 1.201,1366 1.201,1366
Генерали Топ Брендови 23.07.2020 22.07.2020 136,3808 136,3808 136,3808
ВФП Премиум Инвест 23.07.2020 22.07.2020 116,8097 116,8097 116,8097
ВФП Кеш Депозит 23.07.2020 22.07.2020 111,3989 111,3989 111,3989
ВФП 100% БОНД 23.07.2020 22.07.2020 113,9434 113,9434 113,9434
КБ Публикум-МБИ 10 23.07.2020 22.07.2020 180,5031 180,5031 180,5031
Граве Глобал 23.07.2020 22.07.2020 103,7529 103,7529 103,7529
Илирика Југоисточна Европа 22.07.2020 21.07.2020 52,7683 52,7683 52,7683
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.07.2020 21.07.2020 71,8466 71,8466 71,8466
Иново Статус Акции 22.07.2020 21.07.2020 34,9669 34,9669 34,9669
Генерали БРИК 22.07.2020 21.07.2020 145,1872 145,1872 145,1872
Генерали Нова ЕУ 22.07.2020 21.07.2020 108,6539 108,6539 108,6539
КБ Публикум - Балансиран 22.07.2020 21.07.2020 164,5739 164,5739 164,5739
КБ Публикум - Обврзници 22.07.2020 21.07.2020 154,1646 154,1646 154,1646
КБ Публикум Паричен 22.07.2020 21.07.2020 128,9421 128,9421 128,9421
Генерали Кеш Депозит 22.07.2020 21.07.2020 122,1475 122,1475 122,1475
Илирика Кеш Фонд 22.07.2020 21.07.2020 1.201,1040 1.201,1040 1.201,1040
Генерали Топ Брендови 22.07.2020 21.07.2020 136,3631 136,3631 136,3631
ВФП Премиум Инвест 22.07.2020 21.07.2020 117,3486 117,3486 117,3486
ВФП Кеш Депозит 22.07.2020 21.07.2020 111,3970 111,3970 111,3970
ВФП 100% БОНД 22.07.2020 21.07.2020 113,5694 113,5694 113,5694
КБ Публикум-МБИ 10 22.07.2020 21.07.2020 179,3727 179,3727 179,3727
Граве Глобал 22.07.2020 21.07.2020 103,7961 103,7961 103,7961
Илирика Југоисточна Европа 21.07.2020 20.07.2020 52,8690 52,8690 52,8690
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.07.2020 20.07.2020 72,0999 72,0999 72,0999
Иново Статус Акции 21.07.2020 20.07.2020 34,9442 34,9442 34,9442
Генерали БРИК 21.07.2020 20.07.2020 143,9435 143,9435 143,9435
Генерали Нова ЕУ 21.07.2020 20.07.2020 108,3484 108,3484 108,3484
КБ Публикум - Балансиран 21.07.2020 20.07.2020 164,4768 164,4768 164,4768
КБ Публикум - Обврзници 21.07.2020 20.07.2020 153,9933 153,9933 153,9933
КБ Публикум Паричен 21.07.2020 20.07.2020 128,9368 128,9368 128,9368
Генерали Кеш Депозит 21.07.2020 20.07.2020 122,1440 122,1440 122,1440
Илирика Кеш Фонд 21.07.2020 20.07.2020 1.201,0638 1.201,0638 1.201,0638
Генерали Топ Брендови 21.07.2020 20.07.2020 136,2697 136,2697 136,2697
ВФП Премиум Инвест 21.07.2020 20.07.2020 116,9001 116,9001 116,9001
ВФП Кеш Депозит 21.07.2020 20.07.2020 111,3935 111,3935 111,3935
ВФП 100% БОНД 21.07.2020 20.07.2020 113,3035 113,3035 113,3035
КБ Публикум-МБИ 10 21.07.2020 20.07.2020 179,5684 179,5684 179,5684
Граве Глобал 21.07.2020 20.07.2020 103,0900 103,0900 103,0900
Илирика Југоисточна Европа 20.07.2020 19.07.2020 52,7861 52,7861 52,7861
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.07.2020 19.07.2020 71,6578 71,6578 71,6578
Иново Статус Акции 20.07.2020 19.07.2020 34,8736 34,8736 34,8736
Генерали БРИК 20.07.2020 19.07.2020 141,9557 141,9557 141,9557
Генерали Нова ЕУ 20.07.2020 19.07.2020 108,7362 108,7362 108,7362
КБ Публикум - Балансиран 20.07.2020 19.07.2020 164,3390 164,3390 164,3390
КБ Публикум - Обврзници 20.07.2020 19.07.2020 153,8442 153,8442 153,8442
КБ Публикум Паричен 20.07.2020 19.07.2020 128,9317 128,9317 128,9317
Генерали Кеш Депозит 20.07.2020 19.07.2020 122,1410 122,1410 122,1410
Илирика Кеш Фонд 20.07.2020 19.07.2020 1.201,0175 1.201,0175 1.201,0175
Генерали Топ Брендови 20.07.2020 19.07.2020 135,1533 135,1533 135,1533
ВФП Премиум Инвест 20.07.2020 19.07.2020 116,3588 116,3588 116,3588
ВФП Кеш Депозит 20.07.2020 19.07.2020 111,3896 111,3896 111,3896
ВФП 100% БОНД 20.07.2020 19.07.2020 113,0662 113,0662 113,0662
КБ Публикум-МБИ 10 20.07.2020 19.07.2020 178,4479 178,4479 178,4479
Граве Глобал 20.07.2020 19.07.2020 102,7739 102,7739 102,7739
Илирика Југоисточна Европа 20.07.2020 18.07.2020 52,7913 52,7913 52,7913
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.07.2020 18.07.2020 71,6648 71,6648 71,6648
Иново Статус Акции 20.07.2020 18.07.2020 34,8748 34,8748 34,8748
Генерали БРИК 20.07.2020 18.07.2020 141,9688 141,9688 141,9688
Генерали Нова ЕУ 20.07.2020 18.07.2020 108,7462 108,7462 108,7462
КБ Публикум - Балансиран 20.07.2020 18.07.2020 164,3398 164,3398 164,3398
КБ Публикум - Обврзници 20.07.2020 18.07.2020 153,8352 153,8352 153,8352
КБ Публикум Паричен 20.07.2020 18.07.2020 128,9271 128,9271 128,9271
Генерали Кеш Депозит 20.07.2020 18.07.2020 122,1392 122,1392 122,1392
Илирика Кеш Фонд 20.07.2020 18.07.2020 1.200,9820 1.200,9820 1.200,9820
Генерали Топ Брендови 20.07.2020 18.07.2020 135,1649 135,1649 135,1649
ВФП Премиум Инвест 20.07.2020 18.07.2020 116,3663 116,3663 116,3663
ВФП Кеш Депозит 20.07.2020 18.07.2020 111,3871 111,3871 111,3871
ВФП 100% БОНД 20.07.2020 18.07.2020 113,0601 113,0601 113,0601
КБ Публикум-МБИ 10 20.07.2020 18.07.2020 178,4557 178,4557 178,4557
Граве Глобал 20.07.2020 18.07.2020 102,7808 102,7808 102,7808
Илирика Југоисточна Европа 20.07.2020 17.07.2020 52,7978 52,7978 52,7978
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.07.2020 17.07.2020 71,7073 71,7073 71,7073
Иново Статус Акции 20.07.2020 17.07.2020 34,8755 34,8755 34,8755
Генерали БРИК 20.07.2020 17.07.2020 142,0847 142,0847 142,0847
Генерали Нова ЕУ 20.07.2020 17.07.2020 108,7621 108,7621 108,7621
КБ Публикум - Балансиран 20.07.2020 17.07.2020 164,3634 164,3634 164,3634
КБ Публикум - Обврзници 20.07.2020 17.07.2020 153,8658 153,8658 153,8658
КБ Публикум Паричен 20.07.2020 17.07.2020 128,9217 128,9217 128,9217
Генерали Кеш Депозит 20.07.2020 17.07.2020 122,1371 122,1371 122,1371
Илирика Кеш Фонд 20.07.2020 17.07.2020 1.200,9434 1.200,9434 1.200,9434
Генерали Топ Брендови 20.07.2020 17.07.2020 135,2115 135,2115 135,2115
ВФП Премиум Инвест 20.07.2020 17.07.2020 116,3894 116,3894 116,3894
ВФП Кеш Депозит 20.07.2020 17.07.2020 111,3840 111,3840 111,3840
ВФП 100% БОНД 20.07.2020 17.07.2020 113,1161 113,1161 113,1161
КБ Публикум-МБИ 10 20.07.2020 17.07.2020 178,4634 178,4634 178,4634
Граве Глобал 20.07.2020 17.07.2020 102,7854 102,7854 102,7854
Илирика Југоисточна Европа 17.07.2020 16.07.2020 52,7367 52,7367 52,7367
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.07.2020 16.07.2020 71,7085 71,7085 71,7085
Иново Статус Акции 17.07.2020 16.07.2020 34,8546 34,8546 34,8546
Генерали БРИК 17.07.2020 16.07.2020 141,7978 141,7978 141,7978
Генерали Нова ЕУ 17.07.2020 16.07.2020 108,8764 108,8764 108,8764
КБ Публикум - Балансиран 17.07.2020 16.07.2020 164,2823 164,2823 164,2823
КБ Публикум - Обврзници 17.07.2020 16.07.2020 153,8782 153,8782 153,8782
КБ Публикум Паричен 17.07.2020 16.07.2020 128,9167 128,9167 128,9167
Генерали Кеш Депозит 17.07.2020 16.07.2020 122,1336 122,1336 122,1336
Илирика Кеш Фонд 17.07.2020 16.07.2020 1.200,9056 1.200,9056 1.200,9056
Генерали Топ Брендови 17.07.2020 16.07.2020 135,1689 135,1689 135,1689
ВФП Премиум Инвест 17.07.2020 16.07.2020 116,5611 116,5611 116,5611
ВФП Кеш Депозит 17.07.2020 16.07.2020 111,3810 111,3810 111,3810
ВФП 100% БОНД 17.07.2020 16.07.2020 113,0962 113,0962 113,0962
КБ Публикум-МБИ 10 17.07.2020 16.07.2020 178,0489 178,0489 178,0489
Граве Глобал 17.07.2020 16.07.2020 102,8693 102,8693 102,8693
Илирика Југоисточна Европа 16.07.2020 15.07.2020 52,7301 52,7301 52,7301
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.07.2020 15.07.2020 71,7919 71,7919 71,7919
Иново Статус Акции 16.07.2020 15.07.2020 34,8604 34,8604 34,8604
Генерали БРИК 16.07.2020 15.07.2020 142,1279 142,1279 142,1279
Генерали Нова ЕУ 16.07.2020 15.07.2020 108,9859 108,9859 108,9859
КБ Публикум - Балансиран 16.07.2020 15.07.2020 164,1413 164,1413 164,1413
КБ Публикум - Обврзници 16.07.2020 15.07.2020 153,7676 153,7676 153,7676
КБ Публикум Паричен 16.07.2020 15.07.2020 128,9117 128,9117 128,9117
Генерали Кеш Депозит 16.07.2020 15.07.2020 122,1298 122,1298 122,1298
Илирика Кеш Фонд 16.07.2020 15.07.2020 1.200,8660 1.200,8660 1.200,8660
Генерали Топ Брендови 16.07.2020 15.07.2020 135,6883 135,6883 135,6883
ВФП Премиум Инвест 16.07.2020 15.07.2020 117,0879 117,0879 117,0879
ВФП Кеш Депозит 16.07.2020 15.07.2020 111,3777 111,3777 111,3777
ВФП 100% БОНД 16.07.2020 15.07.2020 113,0092 113,0092 113,0092
КБ Публикум-МБИ 10 16.07.2020 15.07.2020 177,8627 177,8627 177,8627
Граве Глобал 16.07.2020 15.07.2020 102,2824 102,2824 102,2824
Илирика Југоисточна Европа 16.07.2020 14.07.2020 52,6886 52,6886 52,6886
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.07.2020 14.07.2020 71,8124 71,8124 71,8124
Иново Статус Акции 16.07.2020 14.07.2020 34,7375 34,7375 34,7375
Генерали БРИК 16.07.2020 14.07.2020 142,6315 142,6315 142,6315
Генерали Нова ЕУ 16.07.2020 14.07.2020 108,6889 108,6889 108,6889
КБ Публикум - Балансиран 16.07.2020 14.07.2020 163,8135 163,8135 163,8135
КБ Публикум - Обврзници 16.07.2020 14.07.2020 153,6177 153,6177 153,6177
КБ Публикум Паричен 16.07.2020 14.07.2020 128,9071 128,9071 128,9071
Генерали Кеш Депозит 16.07.2020 14.07.2020 122,1268 122,1268 122,1268
Илирика Кеш Фонд 16.07.2020 14.07.2020 1.200,8310 1.200,8310 1.200,8310
Генерали Топ Брендови 16.07.2020 14.07.2020 134,9900 134,9900 134,9900
ВФП Премиум Инвест 16.07.2020 14.07.2020 115,7474 115,7474 115,7474
ВФП Кеш Депозит 16.07.2020 14.07.2020 111,3752 111,3752 111,3752
ВФП 100% БОНД 16.07.2020 14.07.2020 112,9914 112,9914 112,9914
КБ Публикум-МБИ 10 16.07.2020 14.07.2020 177,8704 177,8704 177,8704
Граве Глобал 16.07.2020 14.07.2020 101,9091 101,9091 101,9091
Илирика Југоисточна Европа 14.07.2020 13.07.2020 52,6067 52,6067 52,6067
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.07.2020 13.07.2020 71,6556 71,6556 71,6556
Иново Статус Акции 14.07.2020 13.07.2020 34,7206 34,7206 34,7206
Генерали БРИК 14.07.2020 13.07.2020 143,1583 143,1583 143,1583
Генерали Нова ЕУ 14.07.2020 13.07.2020 108,9603 108,9603 108,9603
КБ Публикум - Балансиран 14.07.2020 13.07.2020 163,9951 163,9951 163,9951
КБ Публикум - Обврзници 14.07.2020 13.07.2020 153,9158 153,9158 153,9158
КБ Публикум Паричен 14.07.2020 13.07.2020 128,9032 128,9032 128,9032
Генерали Кеш Депозит 14.07.2020 13.07.2020 122,1241 122,1241 122,1241
Илирика Кеш Фонд 14.07.2020 13.07.2020 1.200,7970 1.200,7970 1.200,7970
Генерали Топ Брендови 14.07.2020 13.07.2020 135,0098 135,0098 135,0098
ВФП Премиум Инвест 14.07.2020 13.07.2020 115,8705 115,8705 115,8705
ВФП Кеш Депозит 14.07.2020 13.07.2020 111,3731 111,3731 111,3731
ВФП 100% БОНД 14.07.2020 13.07.2020 113,1783 113,1783 113,1783
КБ Публикум-МБИ 10 14.07.2020 13.07.2020 177,4810 177,4810 177,4810
Граве Глобал 14.07.2020 13.07.2020 102,6016 102,6016 102,6016
Илирика Југоисточна Европа 13.07.2020 12.07.2020 52,2729 52,2729 52,2729
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.07.2020 12.07.2020 71,5039 71,5039 71,5039
Иново Статус Акции 13.07.2020 12.07.2020 34,5922 34,5922 34,5922
Генерали БРИК 13.07.2020 12.07.2020 143,3108 143,3108 143,3108
Генерали Нова ЕУ 13.07.2020 12.07.2020 108,7095 108,7095 108,7095
КБ Публикум - Балансиран 13.07.2020 12.07.2020 163,8607 163,8607 163,8607
КБ Публикум - Обврзници 13.07.2020 12.07.2020 153,8586 153,8586 153,8586
КБ Публикум Паричен 13.07.2020 12.07.2020 128,9011 128,9011 128,9011
Генерали Кеш Депозит 13.07.2020 12.07.2020 122,1202 122,1202 122,1202
Илирика Кеш Фонд 13.07.2020 12.07.2020 1.200,7573 1.200,7573 1.200,7573
Генерали Топ Брендови 13.07.2020 12.07.2020 135,2609 135,2609 135,2609
ВФП Премиум Инвест 13.07.2020 12.07.2020 114,9266 114,9266 114,9266
ВФП Кеш Депозит 13.07.2020 12.07.2020 111,3704 111,3704 111,3704
ВФП 100% БОНД 13.07.2020 12.07.2020 113,0960 113,0960 113,0960
КБ Публикум-МБИ 10 13.07.2020 12.07.2020 176,7247 176,7247 176,7247
Граве Глобал 13.07.2020 12.07.2020 101,4104 101,4104 101,4104
Илирика Југоисточна Европа 13.07.2020 11.07.2020 52,2780 52,2780 52,2780
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.07.2020 11.07.2020 71,5109 71,5109 71,5109
Иново Статус Акции 13.07.2020 11.07.2020 34,5935 34,5935 34,5935
Генерали БРИК 13.07.2020 11.07.2020 143,3241 143,3241 143,3241
Генерали Нова ЕУ 13.07.2020 11.07.2020 108,7196 108,7196 108,7196
КБ Публикум - Балансиран 13.07.2020 11.07.2020 163,8615 163,8615 163,8615
КБ Публикум - Обврзници 13.07.2020 11.07.2020 153,8496 153,8496 153,8496
КБ Публикум Паричен 13.07.2020 11.07.2020 128,8966 128,8966 128,8966
Генерали Кеш Депозит 13.07.2020 11.07.2020 122,1174 122,1174 122,1174
Илирика Кеш Фонд 13.07.2020 11.07.2020 1.200,7245 1.200,7245 1.200,7245
Генерали Топ Брендови 13.07.2020 11.07.2020 135,2726 135,2726 135,2726
ВФП Премиум Инвест 13.07.2020 11.07.2020 114,9340 114,9340 114,9340
ВФП Кеш Депозит 13.07.2020 11.07.2020 111,3680 111,3680 111,3680
ВФП 100% БОНД 13.07.2020 11.07.2020 113,0898 113,0898 113,0898
КБ Публикум-МБИ 10 13.07.2020 11.07.2020 176,7323 176,7323 176,7323
Граве Глобал 13.07.2020 11.07.2020 101,4172 101,4172 101,4172
Илирика Југоисточна Европа 13.07.2020 10.07.2020 52,2813 52,2813 52,2813
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.07.2020 10.07.2020 71,3168 71,3168 71,3168
Иново Статус Акции 13.07.2020 10.07.2020 34,5941 34,5941 34,5941
Генерали БРИК 13.07.2020 10.07.2020 142,8314 142,8314 142,8314
Генерали Нова ЕУ 13.07.2020 10.07.2020 108,7220 108,7220 108,7220
КБ Публикум - Балансиран 13.07.2020 10.07.2020 163,7399 163,7399 163,7399
КБ Публикум - Обврзници 13.07.2020 10.07.2020 153,6375 153,6375 153,6375
КБ Публикум Паричен 13.07.2020 10.07.2020 128,8915 128,8915 128,8915
Генерали Кеш Депозит 13.07.2020 10.07.2020 122,1142 122,1142 122,1142
Илирика Кеш Фонд 13.07.2020 10.07.2020 1.200,6889 1.200,6889 1.200,6889
Генерали Топ Брендови 13.07.2020 10.07.2020 134,9506 134,9506 134,9506
ВФП Премиум Инвест 13.07.2020 10.07.2020 114,7249 114,7249 114,7249
ВФП Кеш Депозит 13.07.2020 10.07.2020 111,3650 111,3650 111,3650
ВФП 100% БОНД 13.07.2020 10.07.2020 112,9339 112,9339 112,9339
КБ Публикум-МБИ 10 13.07.2020 10.07.2020 176,7400 176,7400 176,7400
Граве Глобал 13.07.2020 10.07.2020 101,4218 101,4218 101,4218
Илирика Југоисточна Европа 10.07.2020 09.07.2020 52,6273 52,6273 52,6273
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.07.2020 09.07.2020 71,4896 71,4896 71,4896
Иново Статус Акции 10.07.2020 09.07.2020 34,6647 34,6647 34,6647
Генерали БРИК 10.07.2020 09.07.2020 143,4153 143,4153 143,4153
Генерали Нова ЕУ 10.07.2020 09.07.2020 108,7375 108,7375 108,7375
КБ Публикум - Балансиран 13.07.2020 09.07.2020 163,4786 163,4786 163,4786
КБ Публикум - Обврзници 10.07.2020 09.07.2020 154,0142 154,0142 154,0142
КБ Публикум Паричен 10.07.2020 09.07.2020 128,8877 128,8877 128,8877
Генерали Кеш Депозит 10.07.2020 09.07.2020 122,1110 122,1110 122,1110
Илирика Кеш Фонд 10.07.2020 09.07.2020 1.200,6530 1.200,6530 1.200,6530
Генерали Топ Брендови 10.07.2020 09.07.2020 134,5661 134,5661 134,5661
ВФП Премиум Инвест 10.07.2020 09.07.2020 113,7605 113,7605 113,7605
ВФП Кеш Депозит 10.07.2020 09.07.2020 111,3622 111,3622 111,3622
ВФП 100% БОНД 10.07.2020 09.07.2020 113,0419 113,0419 113,0419
КБ Публикум-МБИ 10 10.07.2020 09.07.2020 176,6187 176,6187 176,6187
Граве Глобал 10.07.2020 09.07.2020 101,5673 101,5673 101,5673
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.