Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Балансиран 23.04.2024 22.04.2024 39,2815 39,2815 39,2815
Генерали БРИК 23.04.2024 22.04.2024 145,4553 145,4553 145,4553
Генерали Америка 23.04.2024 22.04.2024 150,8491 150,8491 150,8491
КБ Публикум - Балансиран 23.04.2024 22.04.2024 201,7317 201,7317 201,7317
КБ Публикум - Обврзници 23.04.2024 22.04.2024 147,1351 147,1351 147,1351
КБ Публикум Паричен 23.04.2024 22.04.2024 137,9867 137,9867 137,9867
Генерали Кеш Депозит 23.04.2024 22.04.2024 129,9851 129,9851 129,9851
Генерали Топ Брендови 23.04.2024 22.04.2024 168,2828 168,2828 168,2828
ВФП Премиум Акции 23.04.2024 22.04.2024 174,1984 174,1984 174,1984
ВФП Кеш Депозит 23.04.2024 22.04.2024 117,9629 117,9629 117,9629
ВФП БОНД 23.04.2024 22.04.2024 119,3710 119,3710 119,3710
КБ Публикум-МБИ 10 23.04.2024 22.04.2024 304,1870 304,1870 304,1870
Граве Глобал 23.04.2024 22.04.2024 147,7781 147,7781 147,7781
ВФП Дивиденда Акции 23.04.2024 22.04.2024 147,3268 147,3268 147,3268
ВФП Дивиденда Акции 23.04.2024 22.04.2024 147,3268 147,3268 147,3268
КБ Публикум - Акции 23.04.2024 22.04.2024 108,6276 108,6276 108,6276
КБ Публикум - Златен фонд 23.04.2024 22.04.2024 90,7623 90,7623 90,7623
ВЕГА СВЕТ 23.04.2024 22.04.2024 100,1087 100,1087 100,1087
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.04.2024 22.04.2024 125,8149 125,8149 125,8149
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.04.2024 22.04.2024 137,9304 137,9304 137,9304
ВЕГА КЕШ 23.04.2024 22.04.2024 104,7398 104,7398 104,7398
Иново Статус Солар 23.04.2024 22.04.2024 56,4939 56,4939 56,4939
Граве Флекс Бонд Евро 23.04.2024 22.04.2024 107,7008 107,7008 107,7008
Иново Статус Балансиран 22.04.2024 21.04.2024 39,2591 39,2591 39,2591
Генерали БРИК 22.04.2024 21.04.2024 142,9407 142,9407 142,9407
Генерали Америка 22.04.2024 21.04.2024 149,6019 149,6019 149,6019
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2024 21.04.2024 201,6928 201,6928 201,6928
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2024 21.04.2024 147,1205 147,1205 147,1205
КБ Публикум Паричен 22.04.2024 21.04.2024 137,9757 137,9757 137,9757
Генерали Кеш Депозит 22.04.2024 21.04.2024 129,9754 129,9754 129,9754
Генерали Топ Брендови 22.04.2024 21.04.2024 166,9480 166,9480 166,9480
ВФП Премиум Акции 22.04.2024 21.04.2024 172,8727 172,8727 172,8727
ВФП Кеш Депозит 22.04.2024 21.04.2024 117,9541 117,9541 117,9541
ВФП БОНД 22.04.2024 21.04.2024 119,2975 119,2975 119,2975
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2024 21.04.2024 303,7443 303,7443 303,7443
Граве Глобал 22.04.2024 21.04.2024 147,7772 147,7772 147,7772
ВФП Дивиденда Акции 22.04.2024 21.04.2024 146,2044 146,2044 146,2044
КБ Публикум - Акции 22.04.2024 21.04.2024 108,2629 108,2629 108,2629
КБ Публикум - Златен фонд 22.04.2024 21.04.2024 94,0597 94,0597 94,0597
ВЕГА СВЕТ 22.04.2024 21.04.2024 99,5470 99,5470 99,5470
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.04.2024 21.04.2024 124,4644 124,4644 124,4644
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.04.2024 21.04.2024 137,2267 137,2267 137,2267
ВЕГА КЕШ 22.04.2024 21.04.2024 104,7303 104,7303 104,7303
Иново Статус Солар 22.04.2024 21.04.2024 56,2662 56,2662 56,2662
Граве Флекс Бонд Евро 22.04.2024 21.04.2024 107,6155 107,6155 107,6155
Иново Статус Балансиран 22.04.2024 20.04.2024 39,2599 39,2599 39,2599
Генерали БРИК 22.04.2024 20.04.2024 142,9534 142,9534 142,9534
Генерали Америка 22.04.2024 20.04.2024 149,6152 149,6152 149,6152
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2024 20.04.2024 201,6948 201,6948 201,6948
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2024 20.04.2024 147,1091 147,1091 147,1091
КБ Публикум Паричен 22.04.2024 20.04.2024 137,9671 137,9671 137,9671
Генерали Кеш Депозит 22.04.2024 20.04.2024 129,9684 129,9684 129,9684
Генерали Топ Брендови 22.04.2024 20.04.2024 166,9625 166,9625 166,9625
ВФП Премиум Акции 22.04.2024 20.04.2024 172,8835 172,8835 172,8835
ВФП Кеш Депозит 22.04.2024 20.04.2024 117,9466 117,9466 117,9466
ВФП БОНД 22.04.2024 20.04.2024 119,2881 119,2881 119,2881
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2024 20.04.2024 303,7562 303,7562 303,7562
Граве Глобал 22.04.2024 20.04.2024 147,7867 147,7867 147,7867
ВФП Дивиденда Акции 22.04.2024 20.04.2024 146,2137 146,2137 146,2137
КБ Публикум - Акции 22.04.2024 20.04.2024 108,2707 108,2707 108,2707
КБ Публикум - Златен фонд 22.04.2024 20.04.2024 94,0671 94,0671 94,0671
ВЕГА СВЕТ 22.04.2024 20.04.2024 99,5563 99,5563 99,5563
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.04.2024 20.04.2024 124,4760 124,4760 124,4760
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.04.2024 20.04.2024 137,2395 137,2395 137,2395
ВЕГА КЕШ 22.04.2024 20.04.2024 104,7226 104,7226 104,7226
Иново Статус Солар 22.04.2024 20.04.2024 56,2707 56,2707 56,2707
Граве Флекс Бонд Евро 22.04.2024 20.04.2024 107,6109 107,6109 107,6109
Иново Статус Балансиран 22.04.2024 19.04.2024 39,2607 39,2607 39,2607
Генерали БРИК 22.04.2024 19.04.2024 142,6645 142,6645 142,6645
Генерали Америка 22.04.2024 19.04.2024 149,3115 149,3115 149,3115
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2024 19.04.2024 201,6244 201,6244 201,6244
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2024 19.04.2024 147,0782 147,0782 147,0782
КБ Публикум Паричен 22.04.2024 19.04.2024 137,9584 137,9584 137,9584
Генерали Кеш Депозит 22.04.2024 19.04.2024 129,9613 129,9613 129,9613
Генерали Топ Брендови 22.04.2024 19.04.2024 166,7152 166,7152 166,7152
ВФП Премиум Акции 22.04.2024 19.04.2024 172,7252 172,7252 172,7252
ВФП Кеш Депозит 22.04.2024 19.04.2024 117,9390 117,9390 117,9390
ВФП БОНД 22.04.2024 19.04.2024 119,2597 119,2597 119,2597
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2024 19.04.2024 303,7682 303,7682 303,7682
Граве Глобал 22.04.2024 19.04.2024 147,7951 147,7951 147,7951
ВФП Дивиденда Акции 22.04.2024 19.04.2024 145,9719 145,9719 145,9719
КБ Публикум - Акции 22.04.2024 19.04.2024 108,1136 108,1136 108,1136
КБ Публикум - Златен фонд 22.04.2024 19.04.2024 93,9334 93,9334 93,9334
ВЕГА СВЕТ 22.04.2024 19.04.2024 99,3731 99,3731 99,3731
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.04.2024 19.04.2024 124,3576 124,3576 124,3576
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.04.2024 19.04.2024 137,0529 137,0529 137,0529
ВЕГА КЕШ 22.04.2024 19.04.2024 104,7148 104,7148 104,7148
Иново Статус Солар 22.04.2024 19.04.2024 56,1904 56,1904 56,1904
Граве Флекс Бонд Евро 22.04.2024 19.04.2024 107,6063 107,6063 107,6063
Иново Статус Балансиран 19.04.2024 18.04.2024 39,2267 39,2267 39,2267
Генерали БРИК 19.04.2024 18.04.2024 143,0364 143,0364 143,0364
Генерали Америка 19.04.2024 18.04.2024 151,0450 151,0450 151,0450
КБ Публикум - Балансиран 19.04.2024 18.04.2024 201,8716 201,8716 201,8716
КБ Публикум - Обврзници 19.04.2024 18.04.2024 147,0996 147,0996 147,0996
КБ Публикум Паричен 19.04.2024 18.04.2024 137,9463 137,9463 137,9463
Генерали Кеш Депозит 19.04.2024 18.04.2024 129,9525 129,9525 129,9525
Генерали Топ Брендови 19.04.2024 18.04.2024 168,3787 168,3787 168,3787
ВФП Премиум Акции 19.04.2024 18.04.2024 173,1595 173,1595 173,1595
ВФП Кеш Депозит 19.04.2024 18.04.2024 117,9294 117,9294 117,9294
ВФП БОНД 19.04.2024 18.04.2024 119,2933 119,2933 119,2933
КБ Публикум-МБИ 10 19.04.2024 18.04.2024 303,4208 303,4208 303,4208
Граве Глобал 19.04.2024 18.04.2024 149,0655 149,0655 149,0655
ВФП Дивиденда Акции 19.04.2024 18.04.2024 147,1105 147,1105 147,1105
КБ Публикум - Акции 19.04.2024 18.04.2024 108,1456 108,1456 108,1456
КБ Публикум - Златен фонд 19.04.2024 18.04.2024 93,5542 93,5542 93,5542
ВЕГА СВЕТ 19.04.2024 18.04.2024 100,2568 100,2568 100,2568
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.04.2024 18.04.2024 123,6301 123,6301 123,6301
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.04.2024 18.04.2024 139,2739 139,2739 139,2739
ВЕГА КЕШ 19.04.2024 18.04.2024 104,7058 104,7058 104,7058
Иново Статус Солар 19.04.2024 18.04.2024 56,5250 56,5250 56,5250
Граве Флекс Бонд Евро 19.04.2024 18.04.2024 107,5684 107,5684 107,5684
Иново Статус Балансиран 18.04.2024 17.04.2024 39,2889 39,2889 39,2889
Генерали БРИК 18.04.2024 17.04.2024 142,6192 142,6192 142,6192
Генерали Америка 18.04.2024 17.04.2024 151,3286 151,3286 151,3286
КБ Публикум - Балансиран 18.04.2024 17.04.2024 201,8740 201,8740 201,8740
КБ Публикум - Обврзници 18.04.2024 17.04.2024 147,0581 147,0581 147,0581
КБ Публикум Паричен 18.04.2024 17.04.2024 137,9353 137,9353 137,9353
Генерали Кеш Депозит 18.04.2024 17.04.2024 129,9444 129,9444 129,9444
Генерали Топ Брендови 18.04.2024 17.04.2024 168,6119 168,6119 168,6119
ВФП Премиум Акции 18.04.2024 17.04.2024 172,7467 172,7467 172,7467
ВФП Кеш Депозит 18.04.2024 17.04.2024 117,9205 117,9205 117,9205
ВФП БОНД 18.04.2024 17.04.2024 119,1808 119,1808 119,1808
КБ Публикум-МБИ 10 18.04.2024 17.04.2024 304,7673 304,7673 304,7673
Граве Глобал 18.04.2024 17.04.2024 148,8662 148,8662 148,8662
ВФП Дивиденда Акции 18.04.2024 17.04.2024 147,2549 147,2549 147,2549
КБ Публикум - Акции 18.04.2024 17.04.2024 108,0107 108,0107 108,0107
КБ Публикум - Златен фонд 18.04.2024 17.04.2024 93,4378 93,4378 93,4378
ВЕГА СВЕТ 18.04.2024 17.04.2024 100,3305 100,3305 100,3305
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.04.2024 17.04.2024 122,6244 122,6244 122,6244
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.04.2024 17.04.2024 140,1973 140,1973 140,1973
ВЕГА КЕШ 18.04.2024 17.04.2024 104,6971 104,6971 104,6971
Иново Статус Солар 18.04.2024 17.04.2024 57,0441 57,0441 57,0441
Граве Флекс Бонд Евро 18.04.2024 17.04.2024 107,4404 107,4404 107,4404
Иново Статус Балансиран 17.04.2024 16.04.2024 39,1473 39,1473 39,1473
Генерали БРИК 17.04.2024 16.04.2024 142,6995 142,6995 142,6995
Генерали Америка 17.04.2024 16.04.2024 151,7904 151,7904 151,7904
КБ Публикум - Балансиран 17.04.2024 16.04.2024 200,8431 200,8431 200,8431
КБ Публикум - Обврзници 17.04.2024 16.04.2024 146,9317 146,9317 146,9317
КБ Публикум Паричен 17.04.2024 16.04.2024 137,9284 137,9284 137,9284
Генерали Кеш Депозит 17.04.2024 16.04.2024 129,9373 129,9373 129,9373
Генерали Топ Брендови 17.04.2024 16.04.2024 168,8820 168,8820 168,8820
ВФП Премиум Акции 17.04.2024 16.04.2024 172,8077 172,8077 172,8077
ВФП Кеш Депозит 18.04.2024 16.04.2024 117,9139 117,9139 117,9139
ВФП БОНД 17.04.2024 16.04.2024 119,1292 119,1292 119,1292
КБ Публикум-МБИ 10 17.04.2024 16.04.2024 301,2796 301,2796 301,2796
Граве Глобал 17.04.2024 16.04.2024 149,8654 149,8654 149,8654
ВФП Дивиденда Акции 17.04.2024 16.04.2024 147,8112 147,8112 147,8112
КБ Публикум - Акции 17.04.2024 16.04.2024 107,8119 107,8119 107,8119
КБ Публикум - Златен фонд 17.04.2024 16.04.2024 91,7643 91,7643 91,7643
ВЕГА СВЕТ 17.04.2024 16.04.2024 100,5117 100,5117 100,5117
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.04.2024 16.04.2024 121,9574 121,9574 121,9574
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.04.2024 16.04.2024 141,3392 141,3392 141,3392
ВЕГА КЕШ 17.04.2024 16.04.2024 104,6894 104,6894 104,6894
Иново Статус Солар 17.04.2024 16.04.2024 56,7437 56,7437 56,7437
Граве Флекс Бонд Евро 17.04.2024 16.04.2024 107,3608 107,3608 107,3608
Иново Статус Балансиран 16.04.2024 15.04.2024 39,1639 39,1639 39,1639
Генерали БРИК 16.04.2024 15.04.2024 144,4231 144,4231 144,4231
Генерали Америка 16.04.2024 15.04.2024 151,7301 151,7301 151,7301
КБ Публикум - Балансиран 16.04.2024 15.04.2024 201,7344 201,7344 201,7344
КБ Публикум - Обврзници 16.04.2024 15.04.2024 147,1654 147,1654 147,1654
КБ Публикум Паричен 16.04.2024 15.04.2024 137,9194 137,9194 137,9194
Генерали Кеш Депозит 16.04.2024 15.04.2024 129,9301 129,9301 129,9301
Генерали Топ Брендови 16.04.2024 15.04.2024 169,6699 169,6699 169,6699
ВФП Премиум Акции 16.04.2024 15.04.2024 174,3759 174,3759 174,3759
ВФП Кеш Депозит 16.04.2024 15.04.2024 117,9062 117,9062 117,9062
ВФП БОНД 16.04.2024 15.04.2024 119,3662 119,3662 119,3662
КБ Публикум-МБИ 10 16.04.2024 15.04.2024 301,0859 301,0859 301,0859
Граве Глобал 16.04.2024 15.04.2024 151,9596 151,9596 151,9596
ВФП Дивиденда Акции 16.04.2024 15.04.2024 149,1124 149,1124 149,1124
КБ Публикум - Акции 16.04.2024 15.04.2024 108,8460 108,8460 108,8460
КБ Публикум - Златен фонд 16.04.2024 15.04.2024 93,1836 93,1836 93,1836
ВЕГА СВЕТ 16.04.2024 15.04.2024 101,0472 101,0472 101,0472
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.04.2024 15.04.2024 123,5021 123,5021 123,5021
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.04.2024 15.04.2024 141,2533 141,2533 141,2533
ВЕГА КЕШ 16.04.2024 15.04.2024 104,6812 104,6812 104,6812
Иново Статус Солар 16.04.2024 15.04.2024 58,1941 58,1941 58,1941
Граве Флекс Бонд Евро 16.04.2024 15.04.2024 107,5994 107,5994 107,5994
Иново Статус Балансиран 15.04.2024 14.04.2024 39,1357 39,1357 39,1357
Генерали БРИК 15.04.2024 14.04.2024 145,2808 145,2808 145,2808
Генерали Америка 15.04.2024 14.04.2024 153,3765 153,3765 153,3765
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2024 14.04.2024 202,3038 202,3038 202,3038
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2024 14.04.2024 147,3497 147,3497 147,3497
КБ Публикум Паричен 15.04.2024 14.04.2024 137,9086 137,9086 137,9086
Генерали Кеш Депозит 15.04.2024 14.04.2024 129,9215 129,9215 129,9215
Генерали Топ Брендови 15.04.2024 14.04.2024 171,0011 171,0011 171,0011
ВФП Премиум Акции 15.04.2024 14.04.2024 174,4515 174,4515 174,4515
ВФП Кеш Депозит 15.04.2024 14.04.2024 117,8977 117,8977 117,8977
ВФП БОНД 15.04.2024 14.04.2024 119,4504 119,4504 119,4504
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2024 14.04.2024 301,0795 301,0795 301,0795
Граве Глобал 15.04.2024 14.04.2024 152,3291 152,3291 152,3291
ВФП Дивиденда Акции 15.04.2024 14.04.2024 150,0159 150,0159 150,0159
КБ Публикум - Акции 15.04.2024 14.04.2024 109,4626 109,4626 109,4626
КБ Публикум - Златен фонд 15.04.2024 14.04.2024 94,2338 94,2338 94,2338
ВЕГА СВЕТ 15.04.2024 14.04.2024 101,2157 101,2157 101,2157
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.04.2024 14.04.2024 123,2498 123,2498 123,2498
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.04.2024 14.04.2024 142,9688 142,9688 142,9688
ВЕГА КЕШ 15.04.2024 14.04.2024 104,6723 104,6723 104,6723
Иново Статус Солар 15.04.2024 14.04.2024 59,8204 59,8204 59,8204
Граве Флекс Бонд Евро 15.04.2024 14.04.2024 107,6789 107,6789 107,6789
Иново Статус Балансиран 15.04.2024 13.04.2024 39,1365 39,1365 39,1365
Генерали БРИК 15.04.2024 13.04.2024 145,2937 145,2937 145,2937
Генерали Америка 15.04.2024 13.04.2024 153,3899 153,3899 153,3899
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2024 13.04.2024 202,3058 202,3058 202,3058
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2024 13.04.2024 147,3384 147,3384 147,3384
КБ Публикум Паричен 15.04.2024 13.04.2024 137,9000 137,9000 137,9000
Генерали Кеш Депозит 15.04.2024 13.04.2024 129,9161 129,9161 129,9161
Генерали Топ Брендови 15.04.2024 13.04.2024 171,0163 171,0163 171,0163
ВФП Премиум Акции 15.04.2024 13.04.2024 174,4623 174,4623 174,4623
ВФП Кеш Депозит 15.04.2024 13.04.2024 117,8901 117,8901 117,8901
ВФП БОНД 15.04.2024 13.04.2024 119,4415 119,4415 119,4415
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2024 13.04.2024 301,0916 301,0916 301,0916
Граве Глобал 15.04.2024 13.04.2024 152,3388 152,3388 152,3388
ВФП Дивиденда Акции 15.04.2024 13.04.2024 150,0255 150,0255 150,0255
КБ Публикум - Акции 15.04.2024 13.04.2024 109,4704 109,4704 109,4704
КБ Публикум - Златен фонд 15.04.2024 13.04.2024 94,2414 94,2414 94,2414
ВЕГА СВЕТ 15.04.2024 13.04.2024 101,2251 101,2251 101,2251
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.04.2024 13.04.2024 123,2612 123,2612 123,2612
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.04.2024 13.04.2024 142,9821 142,9821 142,9821
ВЕГА КЕШ 15.04.2024 13.04.2024 104,6645 104,6645 104,6645
Иново Статус Солар 15.04.2024 13.04.2024 59,8252 59,8252 59,8252
Граве Флекс Бонд Евро 15.04.2024 13.04.2024 107,6743 107,6743 107,6743
Иново Статус Балансиран 15.04.2024 12.04.2024 39,1380 39,1380 39,1380
Генерали БРИК 15.04.2024 12.04.2024 144,4004 144,4004 144,4004
Генерали Америка 15.04.2024 12.04.2024 152,5250 152,5250 152,5250
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2024 12.04.2024 202,1009 202,1009 202,1009
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2024 12.04.2024 147,2723 147,2723 147,2723
КБ Публикум Паричен 15.04.2024 12.04.2024 137,8928 137,8928 137,8928
Генерали Кеш Депозит 15.04.2024 12.04.2024 129,9092 129,9092 129,9092
Генерали Топ Брендови 15.04.2024 12.04.2024 170,2226 170,2226 170,2226
ВФП Премиум Акции 15.04.2024 12.04.2024 173,9736 173,9736 173,9736
ВФП Кеш Депозит 15.04.2024 12.04.2024 117,8834 117,8834 117,8834
ВФП БОНД 15.04.2024 12.04.2024 119,3838 119,3838 119,3838
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2024 12.04.2024 301,1038 301,1038 301,1038
Граве Глобал 15.04.2024 12.04.2024 152,3494 152,3494 152,3494
ВФП Дивиденда Акции 15.04.2024 12.04.2024 149,2281 149,2281 149,2281
ВФП Дивиденда Акции 15.04.2024 12.04.2024 149,2281 149,2281 149,2281
КБ Публикум - Акции 15.04.2024 12.04.2024 108,9766 108,9766 108,9766
КБ Публикум - Златен фонд 15.04.2024 12.04.2024 93,6496 93,6496 93,6496
ВЕГА СВЕТ 15.04.2024 12.04.2024 100,6629 100,6629 100,6629
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.04.2024 12.04.2024 122,8792 122,8792 122,8792
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.04.2024 12.04.2024 142,3323 142,3323 142,3323
ВЕГА КЕШ 15.04.2024 12.04.2024 104,6570 104,6570 104,6570
Иново Статус Солар 15.04.2024 12.04.2024 59,5581 59,5581 59,5581
Граве Флекс Бонд Евро 15.04.2024 12.04.2024 107,6724 107,6724 107,6724
Иново Статус Балансиран 12.04.2024 11.04.2024 39,1268 39,1268 39,1268
Генерали БРИК 12.04.2024 11.04.2024 145,5302 145,5302 145,5302
Генерали Америка 12.04.2024 11.04.2024 152,7815 152,7815 152,7815
КБ Публикум - Балансиран 12.04.2024 11.04.2024 201,6579 201,6579 201,6579
КБ Публикум - Обврзници 12.04.2024 11.04.2024 147,0490 147,0490 147,0490
КБ Публикум Паричен 12.04.2024 11.04.2024 137,8859 137,8859 137,8859
Генерали Кеш Депозит 12.04.2024 11.04.2024 129,9009 129,9009 129,9009
Генерали Топ Брендови 12.04.2024 11.04.2024 170,4158 170,4158 170,4158
ВФП Премиум Акции 12.04.2024 11.04.2024 173,8863 173,8863 173,8863
ВФП Кеш Депозит 12.04.2024 11.04.2024 117,8769 117,8769 117,8769
ВФП БОНД 12.04.2024 11.04.2024 119,2057 119,2057 119,2057
КБ Публикум-МБИ 10 12.04.2024 11.04.2024 300,7353 300,7353 300,7353
Граве Глобал 12.04.2024 11.04.2024 151,6042 151,6042 151,6042
ВФП Дивиденда Акции 12.04.2024 11.04.2024 149,5855 149,5855 149,5855
КБ Публикум - Акции 12.04.2024 11.04.2024 109,1761 109,1761 109,1761
КБ Публикум - Златен фонд 12.04.2024 11.04.2024 93,5803 93,5803 93,5803
ВЕГА СВЕТ 12.04.2024 11.04.2024 100,9797 100,9797 100,9797
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.04.2024 11.04.2024 123,1240 123,1240 123,1240
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.04.2024 11.04.2024 143,0498 143,0498 143,0498
ВЕГА КЕШ 12.04.2024 11.04.2024 104,6487 104,6487 104,6487
Иново Статус Солар 12.04.2024 11.04.2024 60,7793 60,7793 60,7793
Граве Флекс Бонд Евро 12.04.2024 11.04.2024 107,5790 107,5790 107,5790
Иново Статус Балансиран 11.04.2024 10.04.2024 39,2630 39,2630 39,2630
Генерали БРИК 11.04.2024 10.04.2024 145,5780 145,5780 145,5780
Генерали Америка 11.04.2024 10.04.2024 151,8517 151,8517 151,8517
КБ Публикум - Балансиран 11.04.2024 10.04.2024 202,0035 202,0035 202,0035
КБ Публикум - Обврзници 11.04.2024 10.04.2024 147,1791 147,1791 147,1791
КБ Публикум Паричен 11.04.2024 10.04.2024 137,8759 137,8759 137,8759
Генерали Кеш Депозит 11.04.2024 10.04.2024 129,8918 129,8918 129,8918
Генерали Топ Брендови 11.04.2024 10.04.2024 169,4890 169,4890 169,4890
ВФП Премиум Акции 11.04.2024 10.04.2024 174,0931 174,0931 174,0931
ВФП Кеш Депозит 11.04.2024 10.04.2024 117,8686 117,8686 117,8686
ВФП БОНД 11.04.2024 10.04.2024 119,3370 119,3370 119,3370
КБ Публикум-МБИ 10 11.04.2024 10.04.2024 300,8635 300,8635 300,8635
Граве Глобал 11.04.2024 10.04.2024 151,5298 151,5298 151,5298
ВФП Дивиденда Акции 11.04.2024 10.04.2024 149,0104 149,0104 149,0104
КБ Публикум - Акции 11.04.2024 10.04.2024 109,4332 109,4332 109,4332
КБ Публикум - Златен фонд 11.04.2024 10.04.2024 92,0719 92,0719 92,0719
ВЕГА СВЕТ 11.04.2024 10.04.2024 101,0136 101,0136 101,0136
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.04.2024 10.04.2024 124,6243 124,6243 124,6243
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.04.2024 10.04.2024 141,7793 141,7793 141,7793
ВЕГА КЕШ 11.04.2024 10.04.2024 104,6400 104,6400 104,6400
Иново Статус Солар 11.04.2024 10.04.2024 62,2781 62,2781 62,2781
Граве Флекс Бонд Евро 11.04.2024 10.04.2024 107,6820 107,6820 107,6820
Иново Статус Балансиран 11.04.2024 09.04.2024 39,2643 39,2643 39,2643
Генерали БРИК 11.04.2024 09.04.2024 145,2605 145,2605 145,2605
Генерали Америка 11.04.2024 09.04.2024 153,3150 153,3150 153,3150
КБ Публикум - Балансиран 11.04.2024 09.04.2024 202,6228 202,6228 202,6228
КБ Публикум - Обврзници 11.04.2024 09.04.2024 147,3680 147,3680 147,3680
КБ Публикум Паричен 11.04.2024 09.04.2024 137,8672 137,8672 137,8672
Генерали Кеш Депозит 11.04.2024 09.04.2024 129,8843 129,8843 129,8843
Генерали Топ Брендови 11.04.2024 09.04.2024 170,5331 170,5331 170,5331
ВФП Премиум Акции 11.04.2024 09.04.2024 174,3211 174,3211 174,3211
ВФП Кеш Депозит 11.04.2024 09.04.2024 117,8606 117,8606 117,8606
ВФП БОНД 11.04.2024 09.04.2024 119,3867 119,3867 119,3867
КБ Публикум-МБИ 10 11.04.2024 09.04.2024 300,8756 300,8756 300,8756
Граве Глобал 11.04.2024 09.04.2024 150,9757 150,9757 150,9757
ВФП Дивиденда Акции 11.04.2024 09.04.2024 150,4028 150,4028 150,4028
КБ Публикум - Акции 11.04.2024 09.04.2024 110,7685 110,7685 110,7685
КБ Публикум - Златен фонд 11.04.2024 09.04.2024 93,5912 93,5912 93,5912
ВЕГА СВЕТ 11.04.2024 09.04.2024 101,7317 101,7317 101,7317
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.04.2024 09.04.2024 125,5003 125,5003 125,5003
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.04.2024 09.04.2024 142,8820 142,8820 142,8820
ВЕГА КЕШ 11.04.2024 09.04.2024 104,6321 104,6321 104,6321
Иново Статус Солар 11.04.2024 09.04.2024 64,1895 64,1895 64,1895
Граве Флекс Бонд Евро 11.04.2024 09.04.2024 107,7051 107,7051 107,7051
Иново Статус Балансиран 09.04.2024 08.04.2024 39,2409 39,2409 39,2409
Генерали БРИК 09.04.2024 08.04.2024 144,7720 144,7720 144,7720
Генерали Америка 09.04.2024 08.04.2024 152,8896 152,8896 152,8896
КБ Публикум - Балансиран 09.04.2024 08.04.2024 202,1536 202,1536 202,1536
КБ Публикум - Обврзници 09.04.2024 08.04.2024 147,1826 147,1826 147,1826
КБ Публикум Паричен 09.04.2024 08.04.2024 137,8576 137,8576 137,8576
Генерали Кеш Депозит 09.04.2024 08.04.2024 129,8765 129,8765 129,8765
Генерали Топ Брендови 09.04.2024 08.04.2024 170,4867 170,4867 170,4867
ВФП Премиум Акции 09.04.2024 08.04.2024 175,3579 175,3579 175,3579
ВФП Кеш Депозит 09.04.2024 08.04.2024 117,8529 117,8529 117,8529
ВФП БОНД 09.04.2024 08.04.2024 119,2339 119,2339 119,2339
КБ Публикум-МБИ 10 09.04.2024 08.04.2024 300,4929 300,4929 300,4929
Граве Глобал 09.04.2024 08.04.2024 151,5718 151,5718 151,5718
ВФП Дивиденда Акции 09.04.2024 08.04.2024 150,1428 150,1428 150,1428
КБ Публикум - Акции 09.04.2024 08.04.2024 110,5337 110,5337 110,5337
КБ Публикум - Златен фонд 09.04.2024 08.04.2024 91,8927 91,8927 91,8927
ВЕГА СВЕТ 09.04.2024 08.04.2024 101,5415 101,5415 101,5415
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.04.2024 08.04.2024 126,2379 126,2379 126,2379
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.04.2024 08.04.2024 142,4407 142,4407 142,4407
ВЕГА КЕШ 09.04.2024 08.04.2024 104,6244 104,6244 104,6244
Иново Статус Солар 09.04.2024 08.04.2024 62,4048 62,4048 62,4048
Граве Флекс Бонд Евро 09.04.2024 08.04.2024 107,5401 107,5401 107,5401
Иново Статус Балансиран 08.04.2024 07.04.2024 39,1622 39,1622 39,1622
Генерали БРИК 08.04.2024 07.04.2024 143,7033 143,7033 143,7033
Генерали Америка 08.04.2024 07.04.2024 153,0150 153,0150 153,0150
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2024 07.04.2024 202,2355 202,2355 202,2355
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2024 07.04.2024 147,1897 147,1897 147,1897
КБ Публикум Паричен 08.04.2024 07.04.2024 137,8468 137,8468 137,8468
Генерали Кеш Депозит 08.04.2024 07.04.2024 129,8673 129,8673 129,8673
Генерали Топ Брендови 08.04.2024 07.04.2024 170,2441 170,2441 170,2441
ВФП Премиум Акции 08.04.2024 07.04.2024 174,7663 174,7663 174,7663
ВФП Кеш Депозит 08.04.2024 07.04.2024 117,8444 117,8444 117,8444
ВФП БОНД 08.04.2024 07.04.2024 119,2051 119,2051 119,2051
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2024 07.04.2024 300,4981 300,4981 300,4981
Граве Глобал 08.04.2024 07.04.2024 151,2733 151,2733 151,2733
ВФП Дивиденда Акции 08.04.2024 07.04.2024 149,7954 149,7954 149,7954
КБ Публикум - Акции 08.04.2024 07.04.2024 110,2802 110,2802 110,2802
КБ Публикум - Златен фонд 08.04.2024 07.04.2024 91,7306 91,7306 91,7306
ВЕГА СВЕТ 08.04.2024 07.04.2024 100,9720 100,9720 100,9720
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.04.2024 07.04.2024 125,5971 125,5971 125,5971
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.04.2024 07.04.2024 142,8856 142,8856 142,8856
ВЕГА КЕШ 08.04.2024 07.04.2024 104,6152 104,6152 104,6152
Иново Статус Солар 08.04.2024 07.04.2024 61,6800 61,6800 61,6800
Граве Флекс Бонд Евро 08.04.2024 07.04.2024 107,5117 107,5117 107,5117
Иново Статус Балансиран 08.04.2024 06.04.2024 39,1630 39,1630 39,1630
Генерали БРИК 08.04.2024 06.04.2024 143,7161 143,7161 143,7161
Генерали Америка 08.04.2024 06.04.2024 153,0284 153,0284 153,0284
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2024 06.04.2024 202,2373 202,2373 202,2373
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2024 06.04.2024 147,1782 147,1782 147,1782
КБ Публикум Паричен 08.04.2024 06.04.2024 137,8379 137,8379 137,8379
Генерали Кеш Депозит 08.04.2024 06.04.2024 129,8605 129,8605 129,8605
Генерали Топ Брендови 08.04.2024 06.04.2024 170,2592 170,2592 170,2592
ВФП Премиум Акции 08.04.2024 06.04.2024 174,7771 174,7771 174,7771
ВФП Кеш Депозит 08.04.2024 06.04.2024 117,8369 117,8369 117,8369
ВФП БОНД 08.04.2024 06.04.2024 119,1963 119,1963 119,1963
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2024 06.04.2024 300,5102 300,5102 300,5102
Граве Глобал 08.04.2024 06.04.2024 151,2830 151,2830 151,2830
ВФП Дивиденда Акции 08.04.2024 06.04.2024 149,8050 149,8050 149,8050
КБ Публикум - Акции 08.04.2024 06.04.2024 110,2880 110,2880 110,2880
КБ Публикум - Златен фонд 08.04.2024 06.04.2024 91,7389 91,7389 91,7389
ВЕГА СВЕТ 08.04.2024 06.04.2024 100,9815 100,9815 100,9815
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.04.2024 06.04.2024 125,6088 125,6088 125,6088
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.04.2024 06.04.2024 142,8989 142,8989 142,8989
ВЕГА КЕШ 08.04.2024 06.04.2024 104,6075 104,6075 104,6075
Иново Статус Солар 08.04.2024 06.04.2024 61,6850 61,6850 61,6850
Граве Флекс Бонд Евро 08.04.2024 06.04.2024 107,5071 107,5071 107,5071
Иново Статус Балансиран 08.04.2024 05.04.2024 39,1627 39,1627 39,1627
Генерали БРИК 08.04.2024 05.04.2024 143,5915 143,5915 143,5915
Генерали Америка 08.04.2024 05.04.2024 152,9119 152,9119 152,9119
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2024 05.04.2024 202,2050 202,2050 202,2050
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2024 05.04.2024 147,1532 147,1532 147,1532
КБ Публикум Паричен 08.04.2024 05.04.2024 137,8263 137,8263 137,8263
Генерали Кеш Депозит 08.04.2024 05.04.2024 129,8529 129,8529 129,8529
Генерали Топ Брендови 08.04.2024 05.04.2024 170,1439 170,1439 170,1439
ВФП Премиум Акции 08.04.2024 05.04.2024 174,6373 174,6373 174,6373
ВФП Кеш Депозит 08.04.2024 05.04.2024 117,8279 117,8279 117,8279
ВФП БОНД 08.04.2024 05.04.2024 119,1737 119,1737 119,1737
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2024 05.04.2024 300,5223 300,5223 300,5223
Граве Глобал 08.04.2024 05.04.2024 151,2853 151,2853 151,2853
ВФП Дивиденда Акции 08.04.2024 05.04.2024 149,6357 149,6357 149,6357
КБ Публикум - Акции 08.04.2024 05.04.2024 110,1836 110,1836 110,1836
КБ Публикум - Златен фонд 08.04.2024 05.04.2024 91,6638 91,6638 91,6638
ВЕГА СВЕТ 08.04.2024 05.04.2024 100,8721 100,8721 100,8721
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.04.2024 05.04.2024 125,5094 125,5094 125,5094
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.04.2024 05.04.2024 142,8120 142,8120 142,8120
ВЕГА КЕШ 08.04.2024 05.04.2024 104,5991 104,5991 104,5991
Иново Статус Солар 08.04.2024 05.04.2024 61,6474 61,6474 61,6474
Граве Флекс Бонд Евро 08.04.2024 05.04.2024 107,4975 107,4975 107,4975
Иново Статус Балансиран 05.04.2024 04.04.2024 39,1487 39,1487 39,1487
Генерали БРИК 05.04.2024 04.04.2024 145,0243 145,0243 145,0243
Генерали Америка 05.04.2024 04.04.2024 152,3921 152,3921 152,3921
КБ Публикум - Балансиран 05.04.2024 04.04.2024 202,1904 202,1904 202,1904
КБ Публикум - Обврзници 05.04.2024 04.04.2024 147,3949 147,3949 147,3949
КБ Публикум Паричен 05.04.2024 04.04.2024 137,8195 137,8195 137,8195
Генерали Кеш Депозит 05.04.2024 04.04.2024 129,8461 129,8461 129,8461
Генерали Топ Брендови 05.04.2024 04.04.2024 169,7567 169,7567 169,7567
ВФП Премиум Акции 05.04.2024 04.04.2024 175,8108 175,8108 175,8108
ВФП Кеш Депозит 08.04.2024 04.04.2024 117,8215 117,8215 117,8215
ВФП БОНД 05.04.2024 04.04.2024 119,2141 119,2141 119,2141
КБ Публикум-МБИ 10 05.04.2024 04.04.2024 301,1915 301,1915 301,1915
Граве Глобал 05.04.2024 04.04.2024 152,4098 152,4098 152,4098
ВФП Дивиденда Акции 05.04.2024 04.04.2024 149,9524 149,9524 149,9524
КБ Публикум - Акции 05.04.2024 04.04.2024 110,6563 110,6563 110,6563
КБ Публикум - Златен фонд 05.04.2024 04.04.2024 89,9583 89,9583 89,9583
ВЕГА СВЕТ 05.04.2024 04.04.2024 101,1212 101,1212 101,1212
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.04.2024 04.04.2024 126,1525 126,1525 126,1525
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.04.2024 04.04.2024 142,0900 142,0900 142,0900
ВЕГА КЕШ 05.04.2024 04.04.2024 104,5915 104,5915 104,5915
Иново Статус Солар 05.04.2024 04.04.2024 63,2526 63,2526 63,2526
Граве Флекс Бонд Евро 05.04.2024 04.04.2024 107,4984 107,4984 107,4984
Иново Статус Балансиран 04.04.2024 03.04.2024 39,0698 39,0698 39,0698
Генерали БРИК 04.04.2024 03.04.2024 145,6868 145,6868 145,6868
Генерали Америка 04.04.2024 03.04.2024 154,3199 154,3199 154,3199
КБ Публикум - Балансиран 04.04.2024 03.04.2024 201,9552 201,9552 201,9552
КБ Публикум - Обврзници 04.04.2024 03.04.2024 147,3232 147,3232 147,3232
КБ Публикум Паричен 04.04.2024 03.04.2024 137,8101 137,8101 137,8101
Генерали Кеш Депозит 04.04.2024 03.04.2024 129,8389 129,8389 129,8389
Генерали Топ Брендови 04.04.2024 03.04.2024 171,4850 171,4850 171,4850
ВФП Премиум Акции 05.04.2024 03.04.2024 176,7388 176,7388 176,7388
ВФП Кеш Депозит 04.04.2024 03.04.2024 117,8136 117,8136 117,8136
ВФП БОНД 05.04.2024 03.04.2024 119,1683 119,1683 119,1683
КБ Публикум-МБИ 10 04.04.2024 03.04.2024 300,8280 300,8280 300,8280
Граве Глобал 04.04.2024 03.04.2024 152,3373 152,3373 152,3373
ВФП Дивиденда Акции 05.04.2024 03.04.2024 151,4827 151,4827 151,4827
КБ Публикум - Акции 04.04.2024 03.04.2024 111,2998 111,2998 111,2998
КБ Публикум - Златен фонд 04.04.2024 03.04.2024 90,6593 90,6593 90,6593
ВЕГА СВЕТ 04.04.2024 03.04.2024 102,3966 102,3966 102,3966
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.04.2024 03.04.2024 126,2448 126,2448 126,2448
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.04.2024 03.04.2024 143,7617 143,7617 143,7617
ВЕГА КЕШ 04.04.2024 03.04.2024 104,5833 104,5833 104,5833
Иново Статус Солар 04.04.2024 03.04.2024 63,5325 63,5325 63,5325
Граве Флекс Бонд Евро 04.04.2024 03.04.2024 107,3981 107,3981 107,3981
Иново Статус Балансиран 03.04.2024 02.04.2024 39,0564 39,0564 39,0564
Генерали БРИК 03.04.2024 02.04.2024 145,8147 145,8147 145,8147
Генерали Америка 03.04.2024 02.04.2024 154,4606 154,4606 154,4606
КБ Публикум - Балансиран 03.04.2024 02.04.2024 202,4356 202,4356 202,4356
КБ Публикум - Обврзници 03.04.2024 02.04.2024 147,3710 147,3710 147,3710
КБ Публикум Паричен 03.04.2024 02.04.2024 137,8007 137,8007 137,8007
Генерали Кеш Депозит 03.04.2024 02.04.2024 129,8314 129,8314 129,8314
Генерали Топ Брендови 03.04.2024 02.04.2024 171,1388 171,1388 171,1388
ВФП Премиум Акции 03.04.2024 02.04.2024 176,3666 176,3666 176,3666
ВФП Кеш Депозит 03.04.2024 02.04.2024 117,8056 117,8056 117,8056
ВФП БОНД 03.04.2024 02.04.2024 119,1459 119,1459 119,1459
КБ Публикум-МБИ 10 03.04.2024 02.04.2024 300,4008 300,4008 300,4008
Граве Глобал 03.04.2024 02.04.2024 152,2594 152,2594 152,2594
ВФП Дивиденда Акции 03.04.2024 02.04.2024 151,3480 151,3480 151,3480
КБ Публикум - Акции 03.04.2024 02.04.2024 111,3035 111,3035 111,3035
КБ Публикум - Златен фонд 03.04.2024 02.04.2024 88,9827 88,9827 88,9827
ВЕГА СВЕТ 03.04.2024 02.04.2024 101,9587 101,9587 101,9587
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.04.2024 02.04.2024 125,6055 125,6055 125,6055
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.04.2024 02.04.2024 143,0133 143,0133 143,0133
ВЕГА КЕШ 03.04.2024 02.04.2024 104,5750 104,5750 104,5750
Иново Статус Солар 03.04.2024 02.04.2024 63,0260 63,0260 63,0260
Граве Флекс Бонд Евро 03.04.2024 02.04.2024 107,4040 107,4040 107,4040
Иново Статус Балансиран 02.04.2024 01.04.2024 38,9535 38,9535 38,9535
Генерали БРИК 02.04.2024 01.04.2024 144,3928 144,3928 144,3928
Генерали Америка 02.04.2024 01.04.2024 154,7297 154,7297 154,7297
КБ Публикум - Балансиран 02.04.2024 01.04.2024 201,9882 201,9882 201,9882
КБ Публикум - Обврзници 02.04.2024 01.04.2024 147,4655 147,4655 147,4655
КБ Публикум Паричен 02.04.2024 01.04.2024 137,7912 137,7912 137,7912
Генерали Кеш Депозит 02.04.2024 01.04.2024 129,8235 129,8235 129,8235
Генерали Топ Брендови 02.04.2024 01.04.2024 171,5962 171,5962 171,5962
ВФП Премиум Акции 02.04.2024 01.04.2024 177,7387 177,7387 177,7387
ВФП Кеш Депозит 02.04.2024 01.04.2024 117,7969 117,7969 117,7969
ВФП БОНД 02.04.2024 01.04.2024 119,2241 119,2241 119,2241
КБ Публикум-МБИ 10 02.04.2024 01.04.2024 300,4828 300,4828 300,4828
Граве Глобал 02.04.2024 01.04.2024 153,4290 153,4290 153,4290
ВФП Дивиденда Акции 02.04.2024 01.04.2024 151,9494 151,9494 151,9494
КБ Публикум - Акции 02.04.2024 01.04.2024 111,0654 111,0654 111,0654
КБ Публикум - Златен фонд 02.04.2024 01.04.2024 87,0560 87,0560 87,0560
ВЕГА СВЕТ 02.04.2024 01.04.2024 102,2791 102,2791 102,2791
ВЕГА ФИНАНСИИ 02.04.2024 01.04.2024 125,7533 125,7533 125,7533
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 02.04.2024 01.04.2024 143,3082 143,3082 143,3082
ВЕГА КЕШ 02.04.2024 01.04.2024 104,5666 104,5666 104,5666
Иново Статус Солар 02.04.2024 01.04.2024 65,0051 65,0051 65,0051
Граве Флекс Бонд Евро 02.04.2024 01.04.2024 107,5237 107,5237 107,5237
Иново Статус Балансиран 01.04.2024 31.03.2024 38,8218 38,8218 38,8218
Генерали БРИК 01.04.2024 31.03.2024 144,3522 144,3522 144,3522
Генерали Америка 01.04.2024 31.03.2024 154,8925 154,8925 154,8925
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2024 31.03.2024 201,5930 201,5930 201,5930
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2024 31.03.2024 147,5225 147,5225 147,5225
КБ Публикум Паричен 01.04.2024 31.03.2024 137,7804 137,7804 137,7804
Генерали Кеш Депозит 01.04.2024 31.03.2024 129,8149 129,8149 129,8149
Генерали Топ Брендови 02.04.2024 31.03.2024 171,6367 171,6367 171,6367
ВФП Премиум Акции 01.04.2024 31.03.2024 177,9752 177,9752 177,9752
ВФП Кеш Депозит 01.04.2024 31.03.2024 117,7894 117,7894 117,7894
ВФП БОНД 01.04.2024 31.03.2024 119,2238 119,2238 119,2238
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2024 31.03.2024 298,3813 298,3813 298,3813
Граве Глобал 01.04.2024 31.03.2024 153,4388 153,4388 153,4388
ВФП Дивиденда Акции 01.04.2024 31.03.2024 152,2371 152,2371 152,2371
КБ Публикум - Акции 01.04.2024 31.03.2024 111,1560 111,1560 111,1560
КБ Публикум - Златен фонд 01.04.2024 31.03.2024 86,0052 86,0052 86,0052
ВЕГА СВЕТ 01.04.2024 31.03.2024 102,3913 102,3913 102,3913
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.04.2024 31.03.2024 126,1002 126,1002 126,1002
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.04.2024 31.03.2024 142,2006 142,2006 142,2006
ВЕГА КЕШ 01.04.2024 31.03.2024 104,5578 104,5578 104,5578
Иново Статус Солар 01.04.2024 31.03.2024 65,2098 65,2098 65,2098
Граве Флекс Бонд Евро 01.04.2024 31.03.2024 107,5192 107,5192 107,5192
Иново Статус Балансиран 01.04.2024 30.03.2024 38,8226 38,8226 38,8226
Генерали БРИК 01.04.2024 30.03.2024 144,3650 144,3650 144,3650
Генерали Америка 01.04.2024 30.03.2024 154,9061 154,9061 154,9061
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2024 30.03.2024 201,5957 201,5957 201,5957
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2024 30.03.2024 147,5117 147,5117 147,5117
КБ Публикум Паричен 01.04.2024 30.03.2024 137,7717 137,7717 137,7717
Генерали Кеш Депозит 01.04.2024 30.03.2024 129,8077 129,8077 129,8077
Генерали Топ Брендови 01.04.2024 30.03.2024 171,6516 171,6516 171,6516
ВФП Премиум Акции 01.04.2024 30.03.2024 177,9862 177,9862 177,9862
ВФП Кеш Депозит 01.04.2024 30.03.2024 117,7819 117,7819 117,7819
ВФП БОНД 01.04.2024 30.03.2024 119,2155 119,2155 119,2155
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2024 30.03.2024 298,3938 298,3930 298,3938
Граве Глобал 01.04.2024 30.03.2024 153,4486 153,4486 153,4486
ВФП Дивиденда Акции 01.04.2024 30.03.2024 152,2469 152,2469 152,2469
КБ Публикум - Акции 01.04.2024 30.03.2024 111,1641 111,1641 111,1641
КБ Публикум - Златен фонд 01.04.2024 30.03.2024 86,0117 86,0117 86,0117
ВЕГА СВЕТ 01.04.2024 30.03.2024 102,4008 102,4008 102,4008
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.04.2024 30.03.2024 126,1120 126,1120 126,1120
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.04.2024 30.03.2024 142,2139 142,2139 142,2139
ВЕГА КЕШ 01.04.2024 30.03.2024 104,5501 104,5501 104,5501
Иново Статус Солар 01.04.2024 30.03.2024 65,2150 65,2150 65,2150
Граве Флекс Бонд Евро 01.04.2024 30.03.2024 107,5146 107,5146 107,5146
Иново Статус Балансиран 01.04.2024 29.03.2024 38,8291 38,8291 38,8291
Генерали БРИК 01.04.2024 29.03.2024 144,1544 144,1544 144,1544
Генерали Америка 01.04.2024 29.03.2024 154,6849 154,6849 154,6849
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2024 29.03.2024 201,5748 201,5748 201,5748
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2024 29.03.2024 147,5095 147,5095 147,5095
КБ Публикум Паричен 01.04.2024 29.03.2024 137,7762 137,7762 137,7762
Генерали Кеш Депозит 01.04.2024 29.03.2024 129,8044 129,8044 129,8044
Генерали Топ Брендови 01.04.2024 29.03.2024 171,4637 171,4637 171,4637
ВФП Премиум Акции 01.04.2024 29.03.2024 177,8525 177,8525 177,8525
ВФП Кеш Депозит 01.04.2024 29.03.2024 117,7818 117,7818 117,7818
ВФП БОНД 01.04.2024 29.03.2024 119,2152 119,2152 119,2152
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2024 29.03.2024 298,4059 298,4059 298,4059
Граве Глобал 01.04.2024 29.03.2024 153,4930 153,4930 153,4930
ВФП Дивиденда Акции 01.04.2024 29.03.2024 152,0443 152,0443 152,0443
КБ Публикум - Акции 01.04.2024 29.03.2024 111,0399 111,0399 111,0399
КБ Публикум - Златен фонд 01.04.2024 29.03.2024 85,8431 85,8431 85,8431
ВЕГА СВЕТ 01.04.2024 29.03.2024 102,2531 102,2531 102,2531
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.04.2024 29.03.2024 125,9972 125,9972 125,9972
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.04.2024 29.03.2024 142,0570 142,0570 142,0570
ВЕГА КЕШ 01.04.2024 29.03.2024 104,5455 104,5455 104,5455
Иново Статус Солар 01.04.2024 29.03.2024 65,1447 65,1447 65,1447
Граве Флекс Бонд Евро 01.04.2024 29.03.2024 107,5352 107,5352 107,5352
Иново Статус Балансиран 29.03.2024 28.03.2024 38,7134 38,7134 38,7134
Генерали БРИК 29.03.2024 28.03.2024 144,1056 144,1056 144,1056
Генерали Америка 29.03.2024 28.03.2024 154,6236 154,6236 154,6236
КБ Публикум - Балансиран 29.03.2024 28.03.2024 201,4040 201,4040 201,4040
КБ Публикум - Обврзници 29.03.2024 28.03.2024 147,4812 147,4812 147,4812
КБ Публикум Паричен 29.03.2024 28.03.2024 137,7632 137,7632 137,7632
Генерали Кеш Депозит 29.03.2024 28.03.2024 129,7937 129,7937 129,7937
Генерали Топ Брендови 29.03.2024 28.03.2024 171,3819 171,3819 171,3819
ВФП Премиум Акции 29.03.2024 28.03.2024 177,7164 177,7164 177,7164
ВФП Кеш Депозит 29.03.2024 28.03.2024 117,7707 117,7707 117,7707
ВФП БОНД 29.03.2024 28.03.2024 119,1930 119,1930 119,1930
КБ Публикум-МБИ 10 29.03.2024 28.03.2024 297,2631 297,2631 297,2631
Граве Глобал 29.03.2024 28.03.2024 153,4857 153,4857 153,4857
ВФП Дивиденда Акции 29.03.2024 28.03.2024 151,8969 151,8969 151,8969
КБ Публикум - Акции 29.03.2024 28.03.2024 110,9962 110,9962 110,9962
КБ Публикум - Златен фонд 29.03.2024 28.03.2024 85,8107 85,8107 85,8107
ВЕГА СВЕТ 29.03.2024 28.03.2024 102,1811 102,1811 102,1811
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.03.2024 28.03.2024 125,9001 125,9001 125,9001
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.03.2024 28.03.2024 142,0149 142,0149 142,0149
ВЕГА КЕШ 29.03.2024 28.03.2024 104,5351 104,5351 104,5351
Иново Статус Солар 29.03.2024 28.03.2024 64,9994 64,9994 64,9994
Граве Флекс Бонд Евро 29.03.2024 28.03.2024 107,5159 107,5159 107,5159
Иново Статус Балансиран 28.03.2024 27.03.2024 38,6700 38,6700 38,6700
Генерали БРИК 28.03.2024 27.03.2024 142,2708 142,2708 142,2708
Генерали Америка 28.03.2024 27.03.2024 154,0256 154,0256 154,0256
КБ Публикум - Балансиран 28.03.2024 27.03.2024 201,2050 201,2050 201,2050
КБ Публикум - Обврзници 28.03.2024 27.03.2024 147,4196 147,4196 147,4196
КБ Публикум Паричен 28.03.2024 27.03.2024 137,7458 137,7458 137,7458
Генерали Кеш Депозит 28.03.2024 27.03.2024 129,7837 129,7837 129,7837
Генерали Топ Брендови 28.03.2024 27.03.2024 171,0564 171,0564 171,0564
ВФП Премиум Акции 29.03.2024 27.03.2024 177,2783 177,2783 177,2783
ВФП Кеш Депозит 29.03.2024 27.03.2024 117,7590 117,7590 117,7590
ВФП БОНД 28.03.2024 27.03.2024 119,1614 119,1614 119,1614
КБ Публикум-МБИ 10 28.03.2024 27.03.2024 293,7688 293,7688 293,7688
Граве Глобал 28.03.2024 27.03.2024 152,4189 152,4189 152,4189
ВФП Дивиденда Акции 28.03.2024 27.03.2024 151,0852 151,0852 151,0852
КБ Публикум - Акции 28.03.2024 27.03.2024 110,4116 110,4116 110,4116
КБ Публикум - Златен фонд 28.03.2024 27.03.2024 83,5742 83,5742 83,5742
ВЕГА СВЕТ 28.03.2024 27.03.2024 101,7193 101,7193 101,7193
ВЕГА ФИНАНСИИ 28.03.2024 27.03.2024 125,3255 125,3255 125,3255
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 28.03.2024 27.03.2024 141,9827 141,9827 141,9827
ВЕГА КЕШ 28.03.2024 27.03.2024 104,5260 104,5260 104,5260
Иново Статус Солар 28.03.2024 27.03.2024 64,6119 64,6119 64,6119
Граве Флекс Бонд Евро 28.03.2024 27.03.2024 107,5066 107,5066 107,5066
Иново Статус Балансиран 27.03.2024 26.03.2024 38,6997 38,6997 38,6997
Генерали БРИК 27.03.2024 26.03.2024 142,4113 142,4113 142,4113
Генерали Америка 27.03.2024 26.03.2024 153,2624 153,2624 153,2624
КБ Публикум - Балансиран 27.03.2024 26.03.2024 200,6000 200,6000 200,6000
КБ Публикум - Обврзници 27.03.2024 26.03.2024 147,3580 147,3580 147,3580
КБ Публикум Паричен 27.03.2024 26.03.2024 137,7345 137,7345 137,7345
Генерали Кеш Депозит 27.03.2024 26.03.2024 129,7750 129,7750 129,7750
Генерали Топ Брендови 27.03.2024 26.03.2024 170,5562 170,5562 170,5562
ВФП Премиум Акции 27.03.2024 26.03.2024 176,8267 176,8267 176,8267
ВФП Кеш Депозит 27.03.2024 26.03.2024 117,7501 117,7501 117,7501
ВФП БОНД 27.03.2024 26.03.2024 119,1111 119,1111 119,1111
КБ Публикум-МБИ 10 27.03.2024 26.03.2024 293,8385 293,8385 293,8385
Граве Глобал 27.03.2024 26.03.2024 152,5446 152,5446 152,5446
ВФП Дивиденда Акции 27.03.2024 26.03.2024 150,5229 150,5229 150,5229
КБ Публикум - Акции 27.03.2024 26.03.2024 109,5488 109,5488 109,5488
КБ Публикум - Златен фонд 27.03.2024 26.03.2024 81,3974 81,3974 81,3974
ВЕГА СВЕТ 27.03.2024 26.03.2024 100,7763 100,7763 100,7763
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.03.2024 26.03.2024 124,4570 124,4570 124,4570
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.03.2024 26.03.2024 142,1310 142,1310 142,1310
ВЕГА КЕШ 27.03.2024 26.03.2024 104,5174 104,5174 104,5174
Иново Статус Солар 27.03.2024 26.03.2024 61,7005 61,7005 61,7005
Граве Флекс Бонд Евро 27.03.2024 26.03.2024 107,4179 107,4179 107,4179
Иново Статус Балансиран 26.03.2024 25.03.2024 38,7017 38,7017 38,7017
Генерали БРИК 26.03.2024 25.03.2024 141,9257 141,9257 141,9257
Генерали Америка 26.03.2024 25.03.2024 153,8857 153,8857 153,8857
КБ Публикум - Балансиран 26.03.2024 25.03.2024 200,4362 200,4362 200,4362
КБ Публикум - Обврзници 26.03.2024 25.03.2024 147,3743 147,3743 147,3743
КБ Публикум Паричен 26.03.2024 25.03.2024 137,7250 137,7250 137,7250
Генерали Кеш Депозит 26.03.2024 25.03.2024 129,7667 129,7667 129,7667
Генерали Топ Брендови 26.03.2024 25.03.2024 170,9211 170,9211 170,9211
ВФП Премиум Акции 26.03.2024 25.03.2024 176,6618 176,6618 176,6618
ВФП Кеш Депозит 26.03.2024 25.03.2024 117,7421 117,7421 117,7421
ВФП БОНД 26.03.2024 25.03.2024 119,1486 119,1486 119,1486
КБ Публикум-МБИ 10 26.03.2024 25.03.2024 293,1009 293,1009 293,1009
Граве Глобал 26.03.2024 25.03.2024 152,3641 152,3641 152,3641
ВФП Дивиденда Акции 26.03.2024 25.03.2024 150,7987 150,7987 150,7987
КБ Публикум - Акции 26.03.2024 25.03.2024 109,4454 109,4454 109,4454
КБ Публикум - Златен фонд 26.03.2024 25.03.2024 81,4941 81,4941 81,4941
ВЕГА СВЕТ 26.03.2024 25.03.2024 101,2073 101,2073 101,2073
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.03.2024 25.03.2024 124,1482 124,1482 124,1482
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.03.2024 25.03.2024 142,3795 142,3795 142,3795
ВЕГА КЕШ 26.03.2024 25.03.2024 104,5092 104,5092 104,5092
Иново Статус Солар 26.03.2024 25.03.2024 62,0734 62,0734 62,0734
Граве Флекс Бонд Евро 26.03.2024 25.03.2024 107,4374 107,4374 107,4374
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.