Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Граве Глобал 07.10.2022 06.10.2022 124,0013 124,0013 124,0013
Иново Статус Акции 06.10.2022 05.10.2022 35,8538 35,8538 35,8538
Генерали БРИК 06.10.2022 05.10.2022 149,0129 149,0129 149,0129
Генерали Нова ЕУ 06.10.2022 05.10.2022 116,5169 116,5169 116,5169
КБ Публикум - Балансиран 06.10.2022 05.10.2022 163,8428 163,8428 163,8428
КБ Публикум - Обврзници 06.10.2022 05.10.2022 125,4240 125,4240 125,4240
КБ Публикум Паричен 06.10.2022 05.10.2022 133,2813 133,2813 133,2813
Генерали Кеш Депозит 06.10.2022 05.10.2022 125,4063 125,4063 125,4063
Генерали Топ Брендови 06.10.2022 05.10.2022 143,1440 143,1440 143,1440
ВФП Премиум Инвест 06.10.2022 05.10.2022 132,6606 132,6606 132,6606
ВФП Кеш Депозит 06.10.2022 05.10.2022 113,9901 113,9901 113,9901
ВФП 100% БОНД 06.10.2022 05.10.2022 108,1901 108,1901 108,1901
КБ Публикум-МБИ 10 06.10.2022 05.10.2022 235,6676 235,6676 235,6676
Граве Глобал 06.10.2022 05.10.2022 123,2675 123,2675 123,2675
ВФП Дивиденда 06.10.2022 05.10.2022 113,8260 113,8260 113,8260
КБ Публикум - Акции 06.10.2022 05.10.2022 91,6922 91,6922 91,6922
КБ Публикум - Златен фонд 06.10.2022 05.10.2022 76,0201 76,0201 76,0201
ВЕГА СВЕТ 06.10.2022 05.10.2022 94,6101 94,6101 94,6101
ВЕГА ФИНАНСИИ 06.10.2022 05.10.2022 94,1465 94,1465 94,1465
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 06.10.2022 05.10.2022 84,0885 84,0885 84,0885
ВЕГА КЕШ 06.10.2022 05.10.2022 100,8689 100,8689 100,8689
Иново Статус Акции 05.10.2022 04.10.2022 35,9671 35,9671 35,9671
Генерали БРИК 05.10.2022 04.10.2022 148,4706 148,4706 148,4706
Генерали Нова ЕУ 05.10.2022 04.10.2022 116,3653 116,3653 116,3653
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2022 04.10.2022 165,2111 165,2111 165,2111
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2022 04.10.2022 126,1123 126,1123 126,1123
КБ Публикум Паричен 05.10.2022 04.10.2022 133,2716 133,2716 133,2716
Генерали Кеш Депозит 05.10.2022 04.10.2022 125,3999 125,3999 125,3999
Генерали Топ Брендови 05.10.2022 04.10.2022 144,1121 144,1121 144,1121
ВФП Премиум Инвест 05.10.2022 04.10.2022 134,1134 134,1134 134,1134
ВФП Кеш Депозит 05.10.2022 04.10.2022 113,9841 113,9841 113,9841
ВФП 100% БОНД 05.10.2022 04.10.2022 108,8803 108,8803 108,8803
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2022 04.10.2022 237,7978 237,7978 237,7978
Граве Глобал 05.10.2022 04.10.2022 122,9972 122,9972 122,9972
ВФП Дивиденда 05.10.2022 04.10.2022 115,2446 115,2446 115,2446
КБ Публикум - Акции 05.10.2022 04.10.2022 92,3476 92,3476 92,3476
КБ Публикум - Златен фонд 05.10.2022 04.10.2022 77,5889 77,5889 77,5889
ВЕГА СВЕТ 05.10.2022 04.10.2022 96,1210 96,1210 96,1210
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.10.2022 04.10.2022 95,8940 95,8940 95,8940
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.10.2022 04.10.2022 85,0461 85,0461 85,0461
ВЕГА КЕШ 05.10.2022 04.10.2022 100,8642 100,8642 100,8642
Генерали БРИК 04.10.2022 03.10.2022 146,4425 146,4425 146,4425
Генерали Нова ЕУ 04.10.2022 03.10.2022 115,3777 115,3777 115,3777
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2022 03.10.2022 163,5779 163,5779 163,5779
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2022 03.10.2022 125,8506 125,8506 125,8506
КБ Публикум Паричен 04.10.2022 03.10.2022 133,2671 133,2671 133,2671
Генерали Кеш Депозит 04.10.2022 03.10.2022 125,3958 125,3958 125,3958
Генерали Топ Брендови 04.10.2022 03.10.2022 141,6997 141,6997 141,6997
ВФП Премиум Инвест 04.10.2022 03.10.2022 130,0471 130,0471 130,0471
ВФП Кеш Депозит 04.10.2022 03.10.2022 113,9803 113,9803 113,9803
ВФП 100% БОНД 04.10.2022 03.10.2022 108,3496 108,3496 108,3496
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2022 03.10.2022 237,8161 237,8161 237,8161
Граве Глобал 04.10.2022 03.10.2022 120,5590 120,5590 120,5590
ВФП Дивиденда 04.10.2022 03.10.2022 112,0064 112,0064 112,0064
КБ Публикум - Акции 04.10.2022 03.10.2022 90,0057 90,0057 90,0057
КБ Публикум - Златен фонд 04.10.2022 03.10.2022 75,5626 75,5626 75,5626
ВЕГА СВЕТ 04.10.2022 03.10.2022 93,2874 93,2874 93,2874
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.10.2022 03.10.2022 92,4814 92,4814 92,4814
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.10.2022 03.10.2022 81,9767 81,9767 81,9767
ВЕГА КЕШ 04.10.2022 03.10.2022 100,8596 100,8596 100,8596
Генерали БРИК 04.10.2022 02.10.2022 145,2883 145,2883 145,2883
Генерали Нова ЕУ 04.10.2022 02.10.2022 115,6836 115,6836 115,6836
КБ Публикум - Балансиран 03.10.2022 02.10.2022 162,7986 162,7986 162,7986
КБ Публикум - Обврзници 03.10.2022 02.10.2022 125,4903 125,4903 125,4903
КБ Публикум Паричен 03.10.2022 02.10.2022 133,2594 133,2594 133,2594
Генерали Кеш Депозит 03.10.2022 02.10.2022 125,3905 125,3905 125,3905
Генерали Топ Брендови 04.10.2022 02.10.2022 139,9779 139,9779 139,9779
ВФП Премиум Инвест 04.10.2022 02.10.2022 128,6522 128,6522 128,6522
ВФП Кеш Депозит 03.10.2022 02.10.2022 113,9750 113,9750 113,9750
ВФП 100% БОНД 03.10.2022 02.10.2022 107,9688 107,9688 107,9688
КБ Публикум-МБИ 10 03.10.2022 02.10.2022 238,4150 238,4150 238,4150
Граве Глобал 03.10.2022 02.10.2022 120,9720 120,9720 120,9720
ВФП Дивиденда 03.10.2022 02.10.2022 109,7455 109,7455 109,7455
КБ Публикум - Акции 03.10.2022 02.10.2022 88,3368 88,3368 88,3368
КБ Публикум - Златен фонд 03.10.2022 02.10.2022 73,2483 73,2483 73,2483
ВЕГА СВЕТ 03.10.2022 02.10.2022 90,9178 90,9178 90,9178
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.10.2022 02.10.2022 91,2028 91,2028 91,2028
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.10.2022 02.10.2022 80,3298 80,3298 80,3298
ВЕГА КЕШ 03.10.2022 02.10.2022 100,8550 100,8550 100,8550
Генерали БРИК 04.10.2022 01.10.2022 145,3011 145,3011 145,3011
Генерали Нова ЕУ 04.10.2022 01.10.2022 115,6942 115,6942 115,6942
КБ Публикум - Балансиран 03.10.2022 01.10.2022 162,7995 162,7995 162,7995
КБ Публикум - Обврзници 03.10.2022 01.10.2022 125,4773 125,4773 125,4773
КБ Публикум Паричен 03.10.2022 01.10.2022 133,2534 133,2534 133,2534
Генерали Кеш Депозит 03.10.2022 01.10.2022 125,3862 125,3862 125,3862
Генерали Топ Брендови 04.10.2022 01.10.2022 139,9899 139,9899 139,9899
ВФП Премиум Инвест 04.10.2022 01.10.2022 128,6603 128,6603 128,6603
ВФП Кеш Депозит 03.10.2022 01.10.2022 113,9708 113,9708 113,9708
ВФП 100% БОНД 03.10.2022 01.10.2022 107,9624 107,9624 107,9624
КБ Публикум-МБИ 10 03.10.2022 01.10.2022 238,4242 238,4242 238,4242
Граве Глобал 03.10.2022 01.10.2022 120,9801 120,9801 120,9801
ВФП Дивиденда 03.10.2022 01.10.2022 109,7525 109,7525 109,7525
КБ Публикум - Акции 03.10.2022 01.10.2022 88,3428 88,3428 88,3428
КБ Публикум - Златен фонд 03.10.2022 01.10.2022 73,2536 73,2536 73,2536
ВЕГА СВЕТ 03.10.2022 01.10.2022 90,9263 90,9263 90,9263
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.10.2022 01.10.2022 91,2112 91,2112 91,2112
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.10.2022 01.10.2022 80,3373 80,3373 80,3373
ВЕГА КЕШ 03.10.2022 01.10.2022 100,8503 100,8503 100,8503
Генерали БРИК 04.10.2022 30.09.2022 145,7678 145,7678 145,7678
Генерали Нова ЕУ 04.10.2022 30.09.2022 115,6831 115,6831 115,6831
КБ Публикум - Балансиран 03.10.2022 30.09.2022 162,9140 162,9140 162,9140
КБ Публикум - Обврзници 03.10.2022 30.09.2022 125,5404 125,5404 125,5404
КБ Публикум Паричен 03.10.2022 30.09.2022 133,2484 133,2484 133,2484
Генерали Кеш Депозит 03.10.2022 30.09.2022 125,3824 125,3824 125,3824
Генерали Топ Брендови 04.10.2022 30.09.2022 140,2137 140,2137 140,2137
ВФП Премиум Инвест 04.10.2022 30.09.2022 128,7564 128,7564 128,7564
ВФП Кеш Депозит 03.10.2022 30.09.2022 113,9671 113,9671 113,9671
ВФП 100% БОНД 03.10.2022 30.09.2022 108,0667 108,0667 108,0667
КБ Публикум-МБИ 10 03.10.2022 30.09.2022 238,4335 238,4335 238,4335
Граве Глобал 03.10.2022 30.09.2022 120,9902 120,9902 120,9902
ВФП Дивиденда 03.10.2022 30.09.2022 110,0956 110,0956 110,0956
КБ Публикум - Акции 03.10.2022 30.09.2022 88,5771 88,5771 88,5771
КБ Публикум - Златен фонд 03.10.2022 30.09.2022 73,5318 73,5318 73,5318
ВЕГА СВЕТ 03.10.2022 30.09.2022 91,2476 91,2476 91,2476
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.10.2022 30.09.2022 91,3967 91,3967 91,3967
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.10.2022 30.09.2022 80,6433 80,6433 80,6433
ВЕГА КЕШ 03.10.2022 30.09.2022 100,8457 100,8457 100,8457
Иново Статус Акции 30.09.2022 29.09.2022 35,9444 35,9444 35,9444
Генерали БРИК 30.09.2022 29.09.2022 146,4914 146,4914 146,4914
Генерали Нова ЕУ 30.09.2022 29.09.2022 115,2962 115,2962 115,2962
КБ Публикум - Балансиран 30.09.2022 29.09.2022 163,6763 163,6763 163,6763
КБ Публикум - Обврзници 30.09.2022 29.09.2022 126,3036 126,3036 126,3036
КБ Публикум Паричен 30.09.2022 29.09.2022 133,2419 133,2419 133,2419
Генерали Кеш Депозит 30.09.2022 29.09.2022 125,3774 125,3774 125,3774
Генерали Топ Брендови 30.09.2022 29.09.2022 142,0322 142,0322 142,0322
ВФП Премиум Инвест 30.09.2022 29.09.2022 129,3623 129,3623 129,3623
ВФП Кеш Депозит 30.09.2022 29.09.2022 113,9620 113,9620 113,9620
ВФП 100% БОНД 30.09.2022 29.09.2022 108,5351 108,5351 108,5351
КБ Публикум-МБИ 10 30.09.2022 29.09.2022 238,6397 238,6397 238,6397
Граве Глобал 30.09.2022 29.09.2022 121,0168 121,0168 121,0168
ВФП Дивиденда 30.09.2022 29.09.2022 112,7137 112,7137 112,7137
КБ Публикум - Акции 30.09.2022 29.09.2022 133,2419 133,2419 133,2419
КБ Публикум - Златен фонд 30.09.2022 29.09.2022 73,0813 73,0813 73,0813
ВЕГА СВЕТ 30.09.2022 29.09.2022 93,8322 93,8322 93,8322
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.09.2022 29.09.2022 92,1272 92,1272 92,1272
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.09.2022 29.09.2022 82,3867 82,3867 82,3867
ВЕГА КЕШ 30.09.2022 29.09.2022 100,8411 100,8411 100,8411
Иново Статус Акции 29.09.2022 28.09.2022 35,8251 35,8251 35,8251
Генерали БРИК 29.09.2022 28.09.2022 146,8275 146,8275 146,8275
Генерали Нова ЕУ 29.09.2022 28.09.2022 115,9516 115,9516 115,9516
КБ Публикум - Балансиран 29.09.2022 28.09.2022 164,0599 164,0599 164,0599
КБ Публикум - Обврзници 29.09.2022 28.09.2022 126,3660 126,3660 126,3660
КБ Публикум Паричен 29.09.2022 28.09.2022 133,2358 133,2358 133,2358
Генерали Кеш Депозит 29.09.2022 28.09.2022 125,3716 125,3716 125,3716
Генерали Топ Брендови 29.09.2022 28.09.2022 142,9914 142,9914 142,9914
ВФП Премиум Инвест 29.09.2022 28.09.2022 130,8498 130,8498 130,8498
ВФП Кеш Депозит 29.09.2022 28.09.2022 113,9574 113,9574 113,9574
ВФП 100% БОНД 29.09.2022 28.09.2022 108,6373 108,6373 108,6373
КБ Публикум-МБИ 10 29.09.2022 28.09.2022 236,9482 236,9482 236,9482
ВФП Дивиденда 29.09.2022 28.09.2022 113,6939 113,6939 113,6939
КБ Публикум - Акции 29.09.2022 28.09.2022 90,2594 90,2594 90,2594
КБ Публикум - Златен фонд 29.09.2022 28.09.2022 71,8234 71,8234 71,8234
ВЕГА СВЕТ 29.09.2022 28.09.2022 95,1048 95,1048 95,1048
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.09.2022 28.09.2022 93,1193 93,1193 93,1193
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.09.2022 28.09.2022 84,6563 84,6563 84,6563
ВЕГА КЕШ 29.09.2022 28.09.2022 100,8360 100,8360 100,8360
Иново Статус Акции 28.09.2022 27.09.2022 35,8014 35,8014 35,8014
Генерали БРИК 28.09.2022 27.09.2022 147,5705 147,5705 147,5705
Генерали Нова ЕУ 28.09.2022 27.09.2022 117,7095 117,7095 117,7095
КБ Публикум - Балансиран 28.09.2022 27.09.2022 164,0522 164,0522 164,0522
КБ Публикум - Обврзници 28.09.2022 27.09.2022 126,5331 126,5331 126,5331
КБ Публикум Паричен 28.09.2022 27.09.2022 133,2294 133,2294 133,2294
Генерали Кеш Депозит 28.09.2022 27.09.2022 125,3664 125,3664 125,3664
Генерали Топ Брендови 28.09.2022 27.09.2022 141,6643 141,6643 141,6643
ВФП Премиум Инвест 28.09.2022 27.09.2022 129,6081 129,6081 129,6081
ВФП Кеш Депозит 28.09.2022 27.09.2022 113,9527 113,9527 113,9527
ВФП 100% БОНД 28.09.2022 27.09.2022 109,0570 109,0570 109,0570
КБ Публикум-МБИ 10 28.09.2022 27.09.2022 236,2556 236,2556 236,2556
Граве Глобал 28.09.2022 27.09.2022 122,5721 122,5721 122,5721
ВФП Дивиденда 28.09.2022 27.09.2022 111,7541 111,7541 111,7541
КБ Публикум - Акции 28.09.2022 27.09.2022 89,2713 89,2713 89,2713
КБ Публикум - Златен фонд 28.09.2022 27.09.2022 68,1398 68,1398 68,1398
ВЕГА СВЕТ 28.09.2022 27.09.2022 93,0420 93,0420 93,0420
ВЕГА ФИНАНСИИ 28.09.2022 27.09.2022 93,0497 93,0497 93,0497
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 28.09.2022 27.09.2022 83,5081 83,5081 83,5081
ВЕГА КЕШ 28.09.2022 27.09.2022 100,8313 100,8313 100,8313
Иново Статус Акции 27.09.2022 26.09.2022 35,9996 35,9996 35,9996
Генерали БРИК 27.09.2022 26.09.2022 146,5922 146,5922 146,5922
Генерали Нова ЕУ 27.09.2022 26.09.2022 118,3237 118,3237 118,3237
КБ Публикум - Балансиран 27.09.2022 26.09.2022 164,0333 164,0333 164,0333
КБ Публикум - Обврзници 27.09.2022 26.09.2022 126,6826 126,6826 126,6826
КБ Публикум Паричен 27.09.2022 26.09.2022 133,2231 133,2231 133,2231
Генерали Кеш Депозит 27.09.2022 26.09.2022 125,3613 125,3613 125,3613
Генерали Топ Брендови 27.09.2022 26.09.2022 141,1985 141,1985 141,1985
ВФП Премиум Инвест 27.09.2022 26.09.2022 129,5336 129,5336 129,5336
ВФП Кеш Депозит 27.09.2022 26.09.2022 113,9480 113,9480 113,9480
ВФП 100% БОНД 27.09.2022 26.09.2022 109,1964 109,1964 109,1964
КБ Публикум-МБИ 10 27.09.2022 26.09.2022 238,8397 238,8397 238,8397
Граве Глобал 27.09.2022 26.09.2022 122,9027 122,9027 122,9027
ВФП Дивиденда 27.09.2022 26.09.2022 111,0664 111,0664 111,0664
КБ Публикум - Акции 27.09.2022 26.09.2022 88,6353 88,6353 88,6353
КБ Публикум - Златен фонд 27.09.2022 26.09.2022 66,8947 66,8947 66,8947
ВЕГА СВЕТ 27.09.2022 26.09.2022 92,0023 92,0023 92,0023
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.09.2022 26.09.2022 93,7151 93,7151 93,7151
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.09.2022 26.09.2022 82,5714 82,5714 82,5714
ВЕГА КЕШ 27.09.2022 26.09.2022 100,8267 100,8267 100,8267
ВЕГА КЕШ 27.09.2022 26.09.2022 100,8267 100,8267 100,8267
Иново Статус Акции 26.09.2022 25.09.2022 36,1473 36,1473 36,1473
Генерали БРИК 26.09.2022 25.09.2022 147,9966 147,9966 147,9966
Генерали Нова ЕУ 26.09.2022 25.09.2022 119,8350 119,8350 119,8350
КБ Публикум - Балансиран 26.09.2022 25.09.2022 165,3220 165,3220 165,3220
КБ Публикум - Обврзници 26.09.2022 25.09.2022 127,3523 127,3523 127,3523
КБ Публикум Паричен 26.09.2022 25.09.2022 133,2159 133,2159 133,2159
Генерали Кеш Депозит 26.09.2022 25.09.2022 125,3553 125,3553 125,3553
Генерали Топ Брендови 26.09.2022 25.09.2022 142,0482 142,0482 142,0482
ВФП Премиум Инвест 26.09.2022 25.09.2022 130,3637 130,3637 130,3637
ВФП Кеш Депозит 26.09.2022 25.09.2022 113,9425 113,9425 113,9425
ВФП 100% БОНД 26.09.2022 25.09.2022 109,9121 109,9121 109,9121
КБ Публикум-МБИ 10 26.09.2022 25.09.2022 242,0465 242,0465 242,0465
Граве Глобал 26.09.2022 25.09.2022 122,7378 122,7378 122,7378
КБ Публикум - Акции 26.09.2022 25.09.2022 89,8918 89,8918 89,8918
КБ Публикум - Златен фонд 26.09.2022 25.09.2022 68,4455 68,4455 68,4455
ВЕГА СВЕТ 26.09.2022 25.09.2022 93,0814 93,0814 93,0814
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.09.2022 25.09.2022 95,1546 95,1546 95,1546
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.09.2022 25.09.2022 83,3070 83,3070 83,3070
Иново Статус Акции 26.09.2022 24.09.2022 36,1475 36,1475 36,1475
Генерали БРИК 26.09.2022 24.09.2022 148,0096 148,0096 148,0096
Генерали Нова ЕУ 26.09.2022 24.09.2022 119,8459 119,8459 119,8459
КБ Публикум - Балансиран 26.09.2022 24.09.2022 165,3231 165,3231 165,3231
КБ Публикум - Обврзници 26.09.2022 24.09.2022 127,3393 127,3393 127,3393
КБ Публикум Паричен 26.09.2022 24.09.2022 133,2100 133,2100 133,2100
Генерали Кеш Депозит 26.09.2022 24.09.2022 125,3507 125,3507 125,3507
Генерали Топ Брендови 26.09.2022 24.09.2022 142,0604 142,0604 142,0604
ВФП Премиум Инвест 26.09.2022 24.09.2022 130,3719 130,3719 130,3719
ВФП Кеш Депозит 26.09.2022 24.09.2022 113,9384 113,9384 113,9384
ВФП 100% БОНД 26.09.2022 24.09.2022 109,9058 109,9058 109,9058
КБ Публикум-МБИ 10 26.09.2022 24.09.2022 242,0559 242,0559 242,0559
Граве Глобал 26.09.2022 24.09.2022 122,7459 122,7459 122,7459
КБ Публикум - Акции 26.09.2022 24.09.2022 89,8979 89,8979 89,8979
КБ Публикум - Златен фонд 26.09.2022 24.09.2022 68,4504 68,4504 68,4504
ВЕГА СВЕТ 26.09.2022 24.09.2022 93,0900 93,0900 93,0900
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.09.2022 24.09.2022 95,1635 95,1635 95,1635
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.09.2022 24.09.2022 83,3147 83,3147 83,3147
ВЕГА КЕШ 26.09.2022 24.09.2022 100,8176 100,8176 100,8176
Иново Статус Акции 26.09.2022 23.09.2022 36,1476 36,1476 36,1476
Генерали БРИК 26.09.2022 23.09.2022 146,6089 146,6089 146,6089
Генерали Нова ЕУ 26.09.2022 23.09.2022 119,8526 119,8526 119,8526
КБ Публикум - Балансиран 26.09.2022 23.09.2022 164,9813 164,9813 164,9813
КБ Публикум - Обврзници 26.09.2022 23.09.2022 127,0962 127,0962 127,0962
КБ Публикум Паричен 26.09.2022 23.09.2022 133,2040 133,2040 133,2040
Генерали Кеш Депозит 26.09.2022 23.09.2022 125,3461 125,3461 125,3461
Генерали Топ Брендови 26.09.2022 23.09.2022 141,2902 141,2902 141,2902
ВФП Премиум Инвест 26.09.2022 23.09.2022 129,7777 129,7777 129,7777
ВФП Кеш Депозит 26.09.2022 23.09.2022 113,9342 113,9342 113,9342
ВФП 100% БОНД 26.09.2022 23.09.2022 109,6143 109,6143 109,6143
КБ Публикум-МБИ 10 26.09.2022 23.09.2022 242,0654 242,0654 242,0654
Граве Глобал 26.09.2022 23.09.2022 122,7528 122,7528 122,7528
КБ Публикум - Акции 26.09.2022 23.09.2022 89,2423 89,2423 89,2423
КБ Публикум - Златен фонд 26.09.2022 23.09.2022 67,7814 67,7814 67,7814
ВЕГА СВЕТ 26.09.2022 23.09.2022 92,1786 92,1786 92,1786
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.09.2022 23.09.2022 94,5936 94,5936 94,5936
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.09.2022 23.09.2022 82,5665 82,5665 82,5665
ВЕГА КЕШ 26.09.2022 23.09.2022 100,8130 100,8130 100,8130
Иново Статус Акции 23.09.2022 22.09.2022 36,2331 36,2331 36,2331
Генерали БРИК 23.09.2022 22.09.2022 149,1459 149,1459 149,1459
Генерали Нова ЕУ 23.09.2022 22.09.2022 120,5760 120,5760 120,5760
КБ Публикум - Балансиран 23.09.2022 22.09.2022 166,7861 166,7861 166,7861
КБ Публикум - Обврзници 23.09.2022 22.09.2022 127,4371 127,4371 127,4371
КБ Публикум Паричен 23.09.2022 22.09.2022 133,1974 133,1974 133,1974
Генерали Кеш Депозит 23.09.2022 22.09.2022 125,3410 125,3410 125,3410
Генерали Топ Брендови 23.09.2022 22.09.2022 143,0634 143,0634 143,0634
ВФП Премиум Инвест 23.09.2022 22.09.2022 132,1813 132,1813 132,1813
ВФП Кеш Депозит 23.09.2022 22.09.2022 113,9296 113,9296 113,9296
ВФП 100% БОНД 23.09.2022 22.09.2022 110,0657 110,0657 110,0657
КБ Публикум-МБИ 10 23.09.2022 22.09.2022 243,1946 243,1946 243,1946
Граве Глобал 23.09.2022 22.09.2022 124,0079 124,0079 124,0079
ВФП Дивиденда 23.09.2022 22.09.2022 112,9847 112,9847 112,9847
КБ Публикум - Акции 23.09.2022 22.09.2022 91,0273 91,0273 91,0273
КБ Публикум - Златен фонд 23.09.2022 22.09.2022 70,6040 70,6040 70,6040
ВЕГА СВЕТ 23.09.2022 22.09.2022 93,7413 93,7413 93,7413
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.09.2022 22.09.2022 97,2284 97,2284 97,2284
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.09.2022 22.09.2022 83,5357 83,5357 83,5357
ВЕГА КЕШ 23.09.2022 22.09.2022 100,8084 100,8084 100,8084
Иново Статус Акции 22.09.2022 21.09.2022 36,1144 36,1144 36,1144
Генерали БРИК 22.09.2022 21.09.2022 149,5613 149,5613 149,5613
Генерали Нова ЕУ 22.09.2022 21.09.2022 120,9217 120,9217 120,9217
КБ Публикум - Балансиран 22.09.2022 21.09.2022 166,5998 166,5998 166,5998
КБ Публикум - Обврзници 22.09.2022 21.09.2022 127,7538 127,7538 127,7538
КБ Публикум Паричен 22.09.2022 21.09.2022 133,1910 133,1910 133,1910
Генерали Кеш Депозит 22.09.2022 21.09.2022 125,3295 125,3295 125,3295
Генерали Топ Брендови 22.09.2022 21.09.2022 142,9730 142,9730 142,9730
ВФП Премиум Инвест 22.09.2022 21.09.2022 133,2516 133,2516 133,2516
ВФП Кеш Депозит 22.09.2022 21.09.2022 113,9250 113,9250 113,9250
ВФП 100% БОНД 22.09.2022 21.09.2022 110,5194 110,5194 110,5194
КБ Публикум-МБИ 10 22.09.2022 21.09.2022 241,7001 241,7001 241,7001
Граве Глобал 22.09.2022 21.09.2022 126,3847 126,3847 126,3847
ВФП Дивиденда 22.09.2022 21.09.2022 113,1911 113,1911 113,1911
КБ Публикум - Акции 22.09.2022 21.09.2022 91,1721 91,1721 91,1721
КБ Публикум - Златен фонд 22.09.2022 21.09.2022 70,2597 70,2597 70,2597
ВЕГА СВЕТ 22.09.2022 21.09.2022 93,8123 93,8123 93,8123
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.09.2022 21.09.2022 97,7599 97,7599 97,7599
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.09.2022 21.09.2022 84,5290 84,5290 84,5290
ВЕГА КЕШ 22.09.2022 21.09.2022 100,8038 100,8038 100,8038
Иново Статус Акции 21.09.2022 20.09.2022 36,1714 36,1714 36,1714
Генерали БРИК 21.09.2022 20.09.2022 151,0296 151,0296 151,0296
Генерали Нова ЕУ 21.09.2022 20.09.2022 121,4735 121,4735 121,4735
КБ Публикум - Балансиран 21.09.2022 20.09.2022 167,0447 167,0447 167,0447
КБ Публикум - Обврзници 21.09.2022 20.09.2022 128,1331 128,1331 128,1331
КБ Публикум Паричен 21.09.2022 20.09.2022 133,1846 133,1846 133,1846
Генерали Кеш Депозит 21.09.2022 20.09.2022 125,3244 125,3244 125,3244
Генерали Топ Брендови 21.09.2022 20.09.2022 143,8554 143,8554 143,8554
ВФП Премиум Инвест 21.09.2022 20.09.2022 133,2876 133,2876 133,2876
ВФП Кеш Депозит 21.09.2022 20.09.2022 113,9204 113,9204 113,9204
ВФП 100% БОНД 21.09.2022 20.09.2022 110,6171 110,6171 110,6171
КБ Публикум-МБИ 10 21.09.2022 20.09.2022 241,5660 241,5660 241,5660
Граве Глобал 21.09.2022 20.09.2022 125,4014 125,4014 125,4014
ВФП Дивиденда 21.09.2022 20.09.2022 114,2051 114,2051 114,2051
КБ Публикум - Акции 21.09.2022 20.09.2022 92,1137 92,1137 92,1137
КБ Публикум - Златен фонд 21.09.2022 20.09.2022 70,2085 70,2085 70,2085
ВЕГА СВЕТ 21.09.2022 20.09.2022 95,2857 95,2857 95,2857
ВЕГА ФИНАНСИИ 21.09.2022 20.09.2022 98,9058 98,9058 98,9058
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 21.09.2022 20.09.2022 85,5488 85,5488 85,5488
ВЕГА КЕШ 21.09.2022 20.09.2022 100,7992 100,7992 100,7992
Иново Статус Акции 20.09.2022 19.09.2022 36,2184 36,2184 36,2184
Генерали БРИК 20.09.2022 19.09.2022 150,9691 150,9691 150,9691
Генерали Нова ЕУ 20.09.2022 19.09.2022 121,9595 121,9595 121,9595
КБ Публикум - Балансиран 20.09.2022 19.09.2022 168,1848 168,1848 168,1848
КБ Публикум - Обврзници 20.09.2022 19.09.2022 129,2762 129,2762 129,2762
КБ Публикум Паричен 20.09.2022 19.09.2022 133,1782 133,1782 133,1782
Генерали Кеш Депозит 20.09.2022 19.09.2022 125,3192 125,3192 125,3192
Генерали Топ Брендови 20.09.2022 19.09.2022 144,9836 144,9836 144,9836
ВФП Премиум Инвест 20.09.2022 19.09.2022 134,7082 134,7082 134,7082
ВФП Кеш Депозит 20.09.2022 19.09.2022 113,9157 113,9157 113,9157
ВФП 100% БОНД 20.09.2022 19.09.2022 110,9606 110,9606 110,9606
КБ Публикум-МБИ 10 20.09.2022 19.09.2022 242,6956 242,6956 242,6956
Граве Глобал 20.09.2022 19.09.2022 125,4744 125,4744 125,4744
ВФП Дивиденда 20.09.2022 19.09.2022 115,5998 115,5998 115,5998
КБ Публикум - Акции 20.09.2022 19.09.2022 93,0259 93,0259 93,0259
КБ Публикум - Златен фонд 20.09.2022 19.09.2022 71,7455 71,7455 71,7455
ВЕГА СВЕТ 20.09.2022 19.09.2022 97,2766 97,2766 97,2766
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.09.2022 19.09.2022 100,1391 100,1391 100,1391
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.09.2022 19.09.2022 86,5676 86,5676 86,5676
ВЕГА КЕШ 20.09.2022 19.09.2022 100,7937 100,7937 100,7937
Иново Статус Акции 19.09.2022 18.09.2022 36,2055 36,2055 36,2055
Генерали БРИК 19.09.2022 18.09.2022 150,6868 150,6868 150,6868
Генерали Нова ЕУ 19.09.2022 18.09.2022 122,5959 122,5959 122,5959
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2022 18.09.2022 168,1823 168,1823 168,1823
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2022 18.09.2022 129,1152 129,1152 129,1152
КБ Публикум Паричен 19.09.2022 18.09.2022 133,1711 133,1711 133,1711
Генерали Кеш Депозит 19.09.2022 18.09.2022 125,3133 125,3133 125,3133
Генерали Топ Брендови 19.09.2022 18.09.2022 144,5059 144,5059 144,5059
ВФП Премиум Инвест 19.09.2022 18.09.2022 134,3579 134,3579 134,3579
ВФП Кеш Депозит 19.09.2022 18.09.2022 113,9102 113,9102 113,9102
ВФП 100% БОНД 19.09.2022 18.09.2022 110,9999 110,9999 110,9999
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2022 18.09.2022 243,1970 243,1970 243,1970
Граве Глобал 19.09.2022 18.09.2022 125,3315 125,3315 125,3315
ВФП Дивиденда 19.09.2022 18.09.2022 115,1329 115,1329 115,1329
КБ Публикум - Акции 19.09.2022 18.09.2022 92,5814 92,5814 92,5814
КБ Публикум - Златен фонд 19.09.2022 18.09.2022 70,3114 70,3114 70,3114
ВЕГА СВЕТ 19.09.2022 18.09.2022 96,5080 96,5080 96,5080
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.09.2022 18.09.2022 99,8472 99,8472 99,8472
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.09.2022 18.09.2022 86,0812 86,0812 86,0812
ВЕГА КЕШ 19.09.2022 18.09.2022 100,7884 100,7884 100,7884
Иново Статус Акции 19.09.2022 17.09.2022 36,2056 36,2056 36,2056
Генерали БРИК 19.09.2022 17.09.2022 150,7001 150,7001 150,7001
Генерали Нова ЕУ 19.09.2022 17.09.2022 122,6070 122,6070 122,6070
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2022 17.09.2022 168,1836 168,1836 168,1836
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2022 17.09.2022 129,1024 129,1024 129,1024
КБ Публикум Паричен 19.09.2022 17.09.2022 133,1651 133,1651 133,1651
Генерали Кеш Депозит 19.09.2022 17.09.2022 125,3087 125,3087 125,3087
Генерали Топ Брендови 19.09.2022 17.09.2022 144,5183 144,5183 144,5183
ВФП Премиум Инвест 19.09.2022 17.09.2022 134,3663 134,3663 134,3663
ВФП Кеш Депозит 19.09.2022 17.09.2022 113,9019 113,9019 113,9019
ВФП 100% БОНД 19.09.2022 17.09.2022 110,9936 110,9936 110,9936
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2022 17.09.2022 243,2065 243,2065 243,2065
Граве Глобал 19.09.2022 17.09.2022 125,3397 125,3397 125,3397
ВФП Дивиденда 19.09.2022 17.09.2022 115,1403 115,1403 115,1403
КБ Публикум - Акции 19.09.2022 17.09.2022 92,5877 92,5877 92,5877
КБ Публикум - Златен фонд 19.09.2022 17.09.2022 70,3164 70,3164 70,3164
ВЕГА СВЕТ 19.09.2022 17.09.2022 96,5170 96,5170 96,5170
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.09.2022 17.09.2022 99,8565 99,8565 99,8565
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.09.2022 17.09.2022 86,0892 86,0892 86,0892
ВЕГА КЕШ 19.09.2022 17.09.2022 100,7838 100,7838 100,7838
Иново Статус Акции 19.09.2022 16.09.2022 36,2058 36,2058 36,2058
Генерали БРИК 19.09.2022 16.09.2022 150,2997 150,2997 150,2997
Генерали Нова ЕУ 19.09.2022 16.09.2022 122,6049 122,6049 122,6049
КБ Публикум - Балансиран 19.09.2022 16.09.2022 168,0830 168,0830 168,0830
КБ Публикум - Обврзници 19.09.2022 16.09.2022 129,0236 129,0236 129,0236
КБ Публикум Паричен 19.09.2022 16.09.2022 133,1592 133,1592 133,1592
Генерали Кеш Депозит 19.09.2022 16.09.2022 125,3041 125,3041 125,3041
Генерали Топ Брендови 19.09.2022 16.09.2022 144,3254 144,3254 144,3254
ВФП Премиум Инвест 19.09.2022 16.09.2022 134,2769 134,2769 134,2769
ВФП Кеш Депозит 19.09.2022 16.09.2022 113,9019 113,9019 113,9019
ВФП 100% БОНД 19.09.2022 16.09.2022 110,9170 110,9170 110,9170
КБ Публикум-МБИ 10 19.09.2022 16.09.2022 243,2160 243,2160 243,2160
Граве Глобал 19.09.2022 16.09.2022 125,3477 125,3477 125,3477
ВФП Дивиденда 19.09.2022 16.09.2022 114,8240 114,8240 114,8240
КБ Публикум - Акции 19.09.2022 16.09.2022 92,3768 92,3768 92,3768
КБ Публикум - Златен фонд 19.09.2022 16.09.2022 70,1488 70,1488 70,1488
ВЕГА СВЕТ 19.09.2022 16.09.2022 96,2873 96,2873 96,2873
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.09.2022 16.09.2022 99,7378 99,7378 99,7378
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.09.2022 16.09.2022 85,8690 85,8690 85,8690
ВЕГА КЕШ 19.09.2022 16.09.2022 100,7791 100,7791 100,7791
Иново Статус Акции 16.09.2022 15.09.2022 36,2029 36,2029 36,2029
Генерали БРИК 16.09.2022 15.09.2022 152,0685 152,0685 152,0685
Генерали Нова ЕУ 16.09.2022 15.09.2022 123,0601 123,0601 123,0601
КБ Публикум - Балансиран 16.09.2022 15.09.2022 168,3909 168,3909 168,3909
КБ Публикум - Обврзници 16.09.2022 15.09.2022 129,2880 129,2880 129,2880
КБ Публикум Паричен 16.09.2022 15.09.2022 133,1529 133,1529 133,1529
Генерали Кеш Депозит 16.09.2022 15.09.2022 125,2991 125,2991 125,2991
Генерали Топ Брендови 16.09.2022 15.09.2022 145,0697 145,0697 145,0697
ВФП Кеш Депозит 16.09.2022 15.09.2022 113,8973 113,8973 113,8973
ВФП 100% БОНД 16.09.2022 15.09.2022 111,2162 111,2162 111,2162
КБ Публикум-МБИ 10 16.09.2022 15.09.2022 243,6938 243,6938 243,6938
Граве Глобал 16.09.2022 15.09.2022 127,4065 127,4065 127,4065
ВФП Дивиденда 16.09.2022 15.09.2022 115,5106 115,5106 115,5106
КБ Публикум - Акции 16.09.2022 15.09.2022 93,0643 93,0643 93,0643
КБ Публикум - Златен фонд 16.09.2022 15.09.2022 70,2249 70,2249 70,2249
ВЕГА СВЕТ 16.09.2022 15.09.2022 97,0767 97,0767 97,0767
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.09.2022 15.09.2022 100,6574 100,6574 100,6574
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.09.2022 15.09.2022 86,5694 86,5694 86,5694
ВЕГА КЕШ 16.09.2022 15.09.2022 100,7744 100,7744 100,7744
Иново Статус Акции 15.09.2022 14.09.2022 36,1916 36,1916 36,1916
Генерали БРИК 15.09.2022 14.09.2022 150,9428 150,9428 150,9428
Генерали Нова ЕУ 15.09.2022 14.09.2022 122,4926 122,4926 122,4926
КБ Публикум - Балансиран 15.09.2022 14.09.2022 167,8665 167,8665 167,8665
КБ Публикум - Обврзници 15.09.2022 14.09.2022 129,0334 129,0334 129,0334
КБ Публикум Паричен 15.09.2022 14.09.2022 133,1466 133,1466 133,1466
Генерали Кеш Депозит 15.09.2022 14.09.2022 125,2968 125,2968 125,2968
Генерали Топ Брендови 15.09.2022 14.09.2022 144,8193 144,8193 144,8193
ВФП Премиум Инвест 15.09.2022 14.09.2022 135,7384 135,7384 135,7384
ВФП Кеш Депозит 15.09.2022 14.09.2022 113,8928 113,8928 113,8928
ВФП 100% БОНД 15.09.2022 14.09.2022 110,9668 110,9668 110,9668
КБ Публикум-МБИ 10 15.09.2022 14.09.2022 243,8232 243,8232 243,8232
Граве Глобал 15.09.2022 14.09.2022 127,8582 127,8582 127,8582
ВФП Дивиденда 15.09.2022 14.09.2022 114,8568 114,8568 114,8568
КБ Публикум - Акции 15.09.2022 14.09.2022 92,4060 92,4060 92,4060
КБ Публикум - Златен фонд 15.09.2022 14.09.2022 70,9038 70,9038 70,9038
ВЕГА СВЕТ 15.09.2022 14.09.2022 96,5319 96,5319 96,5319
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.09.2022 14.09.2022 99,0862 99,0862 99,0862
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.09.2022 14.09.2022 86,3001 86,3001 86,3001
ВЕГА КЕШ 15.09.2022 14.09.2022 100,7698 100,7698 100,7698
Иново Статус Акции 14.09.2022 13.09.2022 36,1333 36,1333 36,1333
Генерали БРИК 14.09.2022 13.09.2022 151,6692 151,6692 151,6692
Генерали Нова ЕУ 14.09.2022 13.09.2022 123,5531 123,5531 123,5531
КБ Публикум - Балансиран 14.09.2022 13.09.2022 168,4108 168,4108 168,4108
КБ Публикум - Обврзници 14.09.2022 13.09.2022 129,1940 129,1940 129,1940
КБ Публикум Паричен 14.09.2022 13.09.2022 133,1427 133,1427 133,1427
Генерали Кеш Депозит 14.09.2022 13.09.2022 125,2917 125,2917 125,2917
Генерали Топ Брендови 14.09.2022 13.09.2022 144,8907 144,8907 144,8907
ВФП Премиум Инвест 14.09.2022 13.09.2022 136,5009 136,5009 136,5009
ВФП Кеш Депозит 14.09.2022 13.09.2022 113,8892 113,8892 113,8892
ВФП 100% БОНД 14.09.2022 13.09.2022 111,3368 111,3368 111,3368
КБ Публикум-МБИ 10 14.09.2022 13.09.2022 244,4773 244,4773 244,4773
Граве Глобал 14.09.2022 13.09.2022 129,3355 129,3355 129,3355
ВФП Дивиденда 14.09.2022 13.09.2022 115,1479 115,1479 115,1479
КБ Публикум - Акции 14.09.2022 13.09.2022 92,6956 92,6956 92,6956
КБ Публикум - Златен фонд 14.09.2022 13.09.2022 71,3689 71,3689 71,3689
ВЕГА СВЕТ 14.09.2022 13.09.2022 97,3608 97,3608 97,3608
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.09.2022 13.09.2022 99,3895 99,3895 99,3895
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.09.2022 13.09.2022 85,7712 85,7712 85,7712
ВЕГА КЕШ 14.09.2022 13.09.2022 100,7651 100,7651 100,7651
Иново Статус Акции 13.09.2022 12.09.2022 36,0798 36,0798 36,0798
Генерали БРИК 13.09.2022 12.09.2022 155,2367 155,2367 155,2367
Генерали Нова ЕУ 13.09.2022 12.09.2022 123,0176 123,0176 123,0176
КБ Публикум - Балансиран 13.09.2022 12.09.2022 169,8173 169,8173 169,8173
КБ Публикум - Обврзници 13.09.2022 12.09.2022 129,7127 129,7127 129,7127
КБ Публикум Паричен 13.09.2022 12.09.2022 133,1363 133,1363 133,1363
Генерали Кеш Депозит 13.09.2022 12.09.2022 125,2866 125,2866 125,2866
Генерали Топ Брендови 13.09.2022 12.09.2022 148,3671 148,3671 148,3671
ВФП Премиум Инвест 13.09.2022 12.09.2022 140,0143 140,0143 140,0143
ВФП Кеш Депозит 13.09.2022 12.09.2022 113,8845 113,8845 113,8845
ВФП 100% БОНД 13.09.2022 12.09.2022 111,8536 111,8536 111,8536
КБ Публикум-МБИ 10 13.09.2022 12.09.2022 243,5270 243,5270 243,5270
Граве Глобал 13.09.2022 12.09.2022 131,1115 131,1115 131,1115
ВФП Дивиденда 13.09.2022 12.09.2022 119,9595 119,9595 119,9595
КБ Публикум - Акции 13.09.2022 12.09.2022 95,6217 95,6217 95,6217
КБ Публикум - Златен фонд 13.09.2022 12.09.2022 74,1513 74,1513 74,1513
ВЕГА СВЕТ 13.09.2022 12.09.2022 101,0174 101,0174 101,0174
ВЕГА ФИНАНСИИ 13.09.2022 12.09.2022 101,5077 101,5077 101,5077
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.09.2022 12.09.2022 90,3571 90,3571 90,3571
ВЕГА КЕШ 13.09.2022 12.09.2022 100,7604 100,7604 100,7604
Иново Статус Акции 12.09.2022 11.09.2022 36,1192 36,1192 36,1192
Генерали БРИК 13.09.2022 11.09.2022 154,3156 154,3156 154,3156
Генерали Нова ЕУ 12.09.2022 11.09.2022 122,3636 122,3636 122,3636
КБ Публикум - Балансиран 12.09.2022 11.09.2022 168,9431 168,9431 168,9431
КБ Публикум - Обврзници 12.09.2022 11.09.2022 129,4588 129,4588 129,4588
КБ Публикум Паричен 12.09.2022 11.09.2022 133,1292 133,1292 133,1292
Генерали Кеш Депозит 12.09.2022 11.09.2022 125,2813 125,2813 125,2813
Генерали Топ Брендови 13.09.2022 11.09.2022 147,2720 147,2720 147,2720
ВФП Премиум Инвест 12.09.2022 11.09.2022 138,0889 138,0889 138,0889
ВФП Кеш Депозит 12.09.2022 11.09.2022 113,8789 113,8789 113,8789
ВФП 100% БОНД 12.09.2022 11.09.2022 111,5896 111,5896 111,5896
КБ Публикум-МБИ 10 12.09.2022 11.09.2022 244,1127 244,1127 244,1127
Граве Глобал 12.09.2022 11.09.2022 130,1523 130,1523 130,1523
ВФП Дивиденда 12.09.2022 11.09.2022 118,7262 118,7262 118,7262
КБ Публикум - Акции 12.09.2022 11.09.2022 94,7188 94,7188 94,7188
КБ Публикум - Златен фонд 12.09.2022 11.09.2022 73,4022 73,4022 73,4022
ВЕГА СВЕТ 12.09.2022 11.09.2022 100,3986 100,3986 100,3986
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.09.2022 11.09.2022 99,9474 99,9474 99,9474
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.09.2022 11.09.2022 89,5088 89,5088 89,5088
ВЕГА КЕШ 12.09.2022 11.09.2022 100,7559 100,7559 100,7559
Иново Статус Акции 12.09.2022 10.09.2022 36,1194 36,1194 36,1194
Генерали БРИК 13.09.2022 10.09.2022 154,3292 154,3292 154,3292
Генерали Нова ЕУ 12.09.2022 10.09.2022 122,3747 122,3747 122,3747
КБ Публикум - Балансиран 12.09.2022 10.09.2022 168,9442 168,9442 168,9442
КБ Публикум - Обврзници 12.09.2022 10.09.2022 129,4453 129,4453 129,4453
КБ Публикум Паричен 12.09.2022 10.09.2022 133,1233 133,1233 133,1233
Генерали Кеш Депозит 12.09.2022 10.09.2022 125,2767 125,2767 125,2767
Генерали Топ Брендови 13.09.2022 10.09.2022 147,2846 147,2846 147,2846
ВФП Премиум Инвест 12.09.2022 10.09.2022 138,0976 138,0976 138,0976
ВФП Кеш Депозит 12.09.2022 10.09.2022 113,8747 113,8747 113,8747
ВФП 100% БОНД 12.09.2022 10.09.2022 111,5832 111,5832 111,5832
КБ Публикум-МБИ 10 12.09.2022 10.09.2022 244,1222 244,1222 244,1222
Граве Глобал 12.09.2022 10.09.2022 130,1608 130,1608 130,1608
ВФП Дивиденда 12.09.2022 10.09.2022 118,7338 118,7338 118,7338
КБ Публикум - Акции 12.09.2022 10.09.2022 94,7254 94,7254 94,7254
КБ Публикум - Златен фонд 12.09.2022 10.09.2022 73,4074 73,4074 73,4074
ВЕГА СВЕТ 12.09.2022 10.09.2022 100,4079 100,4079 100,4079
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.09.2022 10.09.2022 99,9567 99,9567 99,9567
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.09.2022 10.09.2022 89,5172 89,5172 89,5172
ВЕГА КЕШ 12.09.2022 10.09.2022 100,7513 100,7513 100,7513
Иново Статус Акции 12.09.2022 09.09.2022 36,1195 36,1195 36,1195
Генерали БРИК 13.09.2022 09.09.2022 156,2241 156,2241 156,2241
Генерали Нова ЕУ 12.09.2022 09.09.2022 122,4452 122,4452 122,4452
КБ Публикум - Балансиран 12.09.2022 09.09.2022 169,4087 169,4087 169,4087
КБ Публикум - Обврзници 12.09.2022 09.09.2022 129,7213 129,7213 129,7213
КБ Публикум Паричен 12.09.2022 09.09.2022 133,1174 133,1174 133,1174
Генерали Кеш Депозит 12.09.2022 09.09.2022 125,2721 125,2721 125,2721
Генерали Топ Брендови 13.09.2022 09.09.2022 148,2733 148,2733 148,2733
ВФП Премиум Инвест 12.09.2022 09.09.2022 138,7220 138,7220 138,7220
ВФП Кеш Депозит 12.09.2022 09.09.2022 113,8704 113,8704 113,8704
ВФП 100% БОНД 12.09.2022 09.09.2022 111,8926 111,8926 111,8926
КБ Публикум-МБИ 10 12.09.2022 09.09.2022 244,1317 244,1317 244,1317
Граве Глобал 12.09.2022 09.09.2022 130,1708 130,1708 130,1708
ВФП Дивиденда 12.09.2022 09.09.2022 120,0296 120,0296 120,0296
КБ Публикум - Акции 12.09.2022 09.09.2022 95,5889 95,5889 95,5889
КБ Публикум - Златен фонд 12.09.2022 09.09.2022 74,3269 74,3269 74,3269
ВЕГА СВЕТ 12.09.2022 09.09.2022 101,4590 101,4590 101,4590
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.09.2022 09.09.2022 100,5504 100,5504 100,5504
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.09.2022 09.09.2022 90,5742 90,5742 90,5742
ВЕГА КЕШ 12.09.2022 09.09.2022 100,7467 100,7467 100,7467
Иново Статус Акции 09.09.2022 08.09.2022 36,1065 36,1065 36,1065
Генерали БРИК 09.09.2022 08.09.2022 154,1625 154,1625 154,1625
Генерали Нова ЕУ 09.09.2022 08.09.2022 122,1371 122,1371 122,1371
КБ Публикум - Балансиран 09.09.2022 08.09.2022 168,4173 168,4173 168,4173
КБ Публикум - Обврзници 09.09.2022 08.09.2022 129,6498 129,6498 129,6498
КБ Публикум Паричен 09.09.2022 08.09.2022 133,1108 133,1108 133,1108
Генерали Кеш Депозит 09.09.2022 08.09.2022 125,2666 125,2666 125,2666
Генерали Топ Брендови 09.09.2022 08.09.2022 146,7778 146,7778 146,7778
ВФП Премиум Инвест 09.09.2022 08.09.2022 136,7524 136,7524 136,7524
ВФП Кеш Депозит 09.09.2022 08.09.2022 113,8653 113,8653 113,8653
ВФП 100% БОНД 09.09.2022 08.09.2022 111,7022 111,7022 111,7022
КБ Публикум-МБИ 10 09.09.2022 08.09.2022 243,8544 243,8544 243,8544
Граве Глобал 09.09.2022 08.09.2022 129,4668 129,4668 129,4668
ВФП Дивиденда 09.09.2022 08.09.2022 118,1835 118,1835 118,1835
КБ Публикум - Акции 09.09.2022 08.09.2022 93,9435 93,9435 93,9435
КБ Публикум - Златен фонд 09.09.2022 08.09.2022 72,5361 72,5361 72,5361
ВЕГА СВЕТ 09.09.2022 08.09.2022 99,8116 99,8116 99,8116
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.09.2022 08.09.2022 99,1165 99,1165 99,1165
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.09.2022 08.09.2022 88,5354 88,5354 88,5354
ВЕГА КЕШ 09.09.2022 08.09.2022 100,7419 100,7419 100,7419
Иново Статус Акции 09.09.2022 07.09.2022 36,1048 36,1048 36,1048
Генерали БРИК 09.09.2022 07.09.2022 153,1845 153,1845 153,1845
Генерали Нова ЕУ 09.09.2022 07.09.2022 122,1371 122,1371 122,1371
КБ Публикум - Балансиран 09.09.2022 07.09.2022 168,4115 168,4115 168,4115
КБ Публикум - Обврзници 09.09.2022 07.09.2022 129,5363 129,5363 129,5363
КБ Публикум Паричен 09.09.2022 07.09.2022 133,1040 133,1040 133,1040
Генерали Кеш Депозит 09.09.2022 07.09.2022 125,2616 125,2616 125,2616
Генерали Топ Брендови 09.09.2022 07.09.2022 146,1578 146,1578 146,1578
ВФП Премиум Инвест 09.09.2022 07.09.2022 136,2582 136,2582 136,2582
ВФП Кеш Депозит 09.09.2022 07.09.2022 113,8615 113,8615 113,8615
ВФП 100% БОНД 09.09.2022 07.09.2022 111,4670 111,4670 111,4670
КБ Публикум-МБИ 10 09.09.2022 07.09.2022 243,8639 243,8639 243,8639
Граве Глобал 09.09.2022 07.09.2022 127,6945 127,6945 127,6945
ВФП Дивиденда 09.09.2022 07.09.2022 117,0187 117,0187 117,0187
КБ Публикум - Акции 09.09.2022 07.09.2022 93,3983 93,3983 93,3983
КБ Публикум - Златен фонд 09.09.2022 07.09.2022 71,7329 71,7329 71,7329
ВЕГА СВЕТ 09.09.2022 07.09.2022 97,9653 97,9653 97,9653
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.09.2022 07.09.2022 97,2307 97,2307 97,2307
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.09.2022 07.09.2022 87,6804 87,6804 87,6804
ВЕГА КЕШ 09.09.2022 07.09.2022 100,7373 100,7373 100,7373
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.