Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Генерали Југоисточна Европа 22.10.2021 21.10.2021 61,4833 61,4833 61,4833
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.10.2021 21.10.2021 77,5924 77,5924 77,5924
Иново Статус Акции 22.10.2021 21.10.2021 36,1944 36,1944 36,1944
Генерали Нова ЕУ 22.10.2021 21.10.2021 127,8518 127,8518 127,8518
КБ Публикум - Балансиран 22.10.2021 21.10.2021 192,2946 192,2946 192,2946
КБ Публикум - Обврзници 22.10.2021 21.10.2021 158,8845 158,8845 158,8845
КБ Публикум Паричен 22.10.2021 21.10.2021 131,2287 131,2287 131,2287
Генерали Кеш Депозит 22.10.2021 21.10.2021 124,0108 124,0108 124,0108
Генерали Кеш Фонд 22.10.2021 21.10.2021 1.220,9569 1.220,9569 1.220,9569
Генерали Топ Брендови 22.10.2021 21.10.2021 154,6086 154,6086 154,6086
ВФП Премиум Инвест 22.10.2021 21.10.2021 143,5968 143,5968 143,5968
ВФП Кеш Депозит 22.10.2021 21.10.2021 112,6332 112,6332 112,6332
ВФП 100% БОНД 22.10.2021 21.10.2021 117,8038 117,8038 117,8038
КБ Публикум-МБИ 10 22.10.2021 21.10.2021 243,0861 243,0861 243,0861
Граве Глобал 22.10.2021 21.10.2021 133,0661 133,0661 133,0661
ВФП Дивиденда 22.10.2021 21.10.2021 118,0818 118,0818 118,0818
КБ Публикум - Акции 22.10.2021 21.10.2021 102,7112 102,7112 102,7112
КБ Публикум - Златен фонд 22.10.2021 21.10.2021 94,5584 94,5584 94,5584
Генерали Југоисточна Европа 21.10.2021 20.10.2021 61,7221 61,7221 61,7221
Генерали Глобал- Растечки Пазари 21.10.2021 20.10.2021 77,6674 77,6674 77,6674
Иново Статус Акции 21.10.2021 20.10.2021 36,0497 36,0497 36,0497
Генерали БРИК 21.10.2021 20.10.2021 169,8997 169,8997 169,8997
Генерали Нова ЕУ 21.10.2021 20.10.2021 128,2522 128,2522 128,2522
КБ Публикум - Балансиран 21.10.2021 20.10.2021 192,4162 192,4162 192,4162
КБ Публикум - Обврзници 21.10.2021 20.10.2021 159,0549 159,0549 159,0549
КБ Публикум Паричен 21.10.2021 20.10.2021 131,2236 131,2236 131,2236
Генерали Кеш Депозит 21.10.2021 20.10.2021 124,0071 124,0071 124,0071
Генерали Кеш Фонд 21.10.2021 20.10.2021 1.220,8997 1.220,8997 1.220,8997
Генерали Топ Брендови 21.10.2021 20.10.2021 155,0458 155,0458 155,0458
ВФП Премиум Инвест 21.10.2021 20.10.2021 143,8510 143,8510 143,8510
ВФП Кеш Депозит 21.10.2021 20.10.2021 112,6305 112,6305 112,6305
ВФП 100% БОНД 21.10.2021 20.10.2021 117,7842 117,7842 117,7842
КБ Публикум-МБИ 10 21.10.2021 20.10.2021 240,8457 240,8457 240,8457
Граве Глобал 21.10.2021 20.10.2021 132,7060 132,7060 132,7060
ВФП Дивиденда 21.10.2021 20.10.2021 117,5815 117,5815 117,5815
КБ Публикум - Акции 21.10.2021 20.10.2021 102,9973 102,9973 102,9973
КБ Публикум - Златен фонд 21.10.2021 20.10.2021 94,7436 94,7436 94,7436
Генерали Југоисточна Европа 20.10.2021 19.10.2021 61,5575 61,5575 61,5575
Генерали Глобал- Растечки Пазари 20.10.2021 19.10.2021 77,9854 77,9854 77,9854
Иново Статус Акции 20.10.2021 19.10.2021 35,9783 35,9783 35,9783
Генерали БРИК 20.10.2021 19.10.2021 170,4552 170,4552 170,4552
Генерали Нова ЕУ 20.10.2021 19.10.2021 128,1187 128,1187 128,1187
КБ Публикум - Балансиран 20.10.2021 19.10.2021 191,8222 191,8222 191,8222
КБ Публикум - Обврзници 20.10.2021 19.10.2021 158,9913 158,9913 158,9913
КБ Публикум Паричен 20.10.2021 19.10.2021 131,2185 131,2185 131,2185
Генерали Кеш Депозит 20.10.2021 19.10.2021 124,0029 124,0029 124,0029
Генерали Кеш Фонд 20.10.2021 19.10.2021 1.220,8423 1.220,8423 1.220,8423
Генерали Топ Брендови 20.10.2021 19.10.2021 155,1493 155,1493 155,1493
ВФП Премиум Инвест 20.10.2021 19.10.2021 143,7758 143,7758 143,7758
ВФП Кеш Депозит 20.10.2021 19.10.2021 112,6275 112,6275 112,6275
ВФП 100% БОНД 20.10.2021 19.10.2021 117,8590 117,8590 117,8590
КБ Публикум-МБИ 10 20.10.2021 19.10.2021 238,9309 238,9309 238,9309
Граве Глобал 20.10.2021 19.10.2021 132,3043 132,3043 132,3043
ВФП Дивиденда 20.10.2021 19.10.2021 117,9839 117,9839 117,9839
КБ Публикум - Акции 20.10.2021 19.10.2021 102,7322 102,7322 102,7322
КБ Публикум - Златен фонд 20.10.2021 19.10.2021 94,2527 94,2527 94,2527
Генерали Југоисточна Европа 19.10.2021 18.10.2021 61,4338 61,4338 61,4338
Генерали Глобал- Растечки Пазари 19.10.2021 18.10.2021 77,2208 77,2208 77,2208
Иново Статус Акции 19.10.2021 18.10.2021 35,9086 35,9086 35,9086
Генерали БРИК 19.10.2021 18.10.2021 169,5833 169,5833 169,5833
Генерали Нова ЕУ 19.10.2021 18.10.2021 127,9770 127,9770 127,9770
КБ Публикум - Балансиран 19.10.2021 18.10.2021 191,1692 191,1692 191,1692
КБ Публикум - Обврзници 19.10.2021 18.10.2021 158,9303 158,9303 158,9303
КБ Публикум Паричен 19.10.2021 18.10.2021 131,2130 131,2130 131,2130
Генерали Кеш Депозит 19.10.2021 18.10.2021 123,9988 123,9988 123,9988
Генерали Кеш Фонд 19.10.2021 18.10.2021 1.220,7846 1.220,7846 1.220,7846
Генерали Топ Брендови 19.10.2021 18.10.2021 154,5512 154,5512 154,5512
ВФП Премиум Инвест 19.10.2021 18.10.2021 143,3821 143,3821 143,3821
ВФП Кеш Депозит 19.10.2021 18.10.2021 112,6247 112,6247 112,6247
ВФП 100% БОНД 19.10.2021 18.10.2021 117,8649 117,8649 117,8649
КБ Публикум-МБИ 10 19.10.2021 18.10.2021 238,3147 238,3147 238,3147
Граве Глобал 19.10.2021 18.10.2021 132,1531 132,1531 132,1531
ВФП Дивиденда 19.10.2021 18.10.2021 117,4588 117,4588 117,4588
КБ Публикум - Акции 19.10.2021 18.10.2021 102,0201 102,0201 102,0201
КБ Публикум - Златен фонд 19.10.2021 18.10.2021 93,3304 93,3304 93,3304
Генерали Југоисточна Европа 18.10.2021 17.10.2021 61,3192 61,3192 61,3192
Генерали Глобал- Растечки Пазари 18.10.2021 17.10.2021 76,9929 76,9929 76,9929
Иново Статус Акции 18.10.2021 17.10.2021 36,4602 36,4602 36,4602
Генерали БРИК 18.10.2021 17.10.2021 169,3908 169,3908 169,3908
Генерали Нова ЕУ 18.10.2021 17.10.2021 127,8329 127,8329 127,8329
КБ Публикум - Балансиран 18.10.2021 17.10.2021 191,1980 191,1980 191,1980
КБ Публикум - Обврзници 18.10.2021 17.10.2021 159,0042 159,0042 159,0042
КБ Публикум Паричен 18.10.2021 17.10.2021 131,2072 131,2072 131,2072
Генерали Кеш Депозит 18.10.2021 17.10.2021 123,9948 123,9948 123,9948
Генерали Кеш Фонд 18.10.2021 17.10.2021 1.220,7274 1.220,7274 1.220,7274
Генерали Топ Брендови 18.10.2021 17.10.2021 154,7857 154,7857 154,7857
ВФП Премиум Инвест 18.10.2021 17.10.2021 143,9134 143,9134 143,9134
ВФП Кеш Депозит 18.10.2021 17.10.2021 112,6211 112,6211 112,6211
ВФП 100% БОНД 18.10.2021 17.10.2021 117,9226 117,9226 117,9226
КБ Публикум-МБИ 10 18.10.2021 17.10.2021 236,0491 236,0491 236,0491
Граве Глобал 18.10.2021 17.10.2021 131,5095 131,5095 131,5095
ВФП Дивиденда 18.10.2021 17.10.2021 117,3448 117,3448 117,3448
КБ Публикум - Акции 18.10.2021 17.10.2021 102,2417 102,2417 102,2417
КБ Публикум - Златен фонд 18.10.2021 17.10.2021 94,1598 94,1598 94,1598
Генерали Југоисточна Европа 18.10.2021 16.10.2021 61,3251 61,3251 61,3251
Генерали Глобал- Растечки Пазари 18.10.2021 16.10.2021 77,0004 77,0004 77,0004
Иново Статус Акции 18.10.2021 16.10.2021 36,4608 36,4608 36,4608
Генерали БРИК 18.10.2021 16.10.2021 169,4059 169,4059 169,4059
Генерали Нова ЕУ 18.10.2021 16.10.2021 127,8443 127,8443 127,8443
КБ Публикум - Балансиран 18.10.2021 16.10.2021 191,2026 191,2026 191,2026
КБ Публикум - Обврзници 18.10.2021 16.10.2021 158,9965 158,9965 158,9965
КБ Публикум Паричен 18.10.2021 16.10.2021 131,2021 131,2021 131,2021
Генерали Кеш Депозит 18.10.2021 16.10.2021 123,9911 123,9911 123,9911
Генерали Кеш Фонд 18.10.2021 16.10.2021 1.220,6669 1.220,6669 1.220,6669
Генерали Топ Брендови 18.10.2021 16.10.2021 154,7996 154,7996 154,7996
ВФП Премиум Инвест 18.10.2021 16.10.2021 143,9225 143,9225 143,9225
ВФП Кеш Депозит 18.10.2021 16.10.2021 112,6187 112,6187 112,6187
ВФП 100% БОНД 18.10.2021 16.10.2021 117,9165 117,9165 117,9165
КБ Публикум-МБИ 10 18.10.2021 16.10.2021 236,0589 236,0589 236,0589
Граве Глобал 18.10.2021 16.10.2021 131,5181 131,5181 131,5181
ВФП Дивиденда 18.10.2021 16.10.2021 117,3525 117,3525 117,3525
КБ Публикум - Акции 18.10.2021 16.10.2021 102,2474 102,2474 102,2474
КБ Публикум - Златен фонд 18.10.2021 16.10.2021 94,1658 94,1658 94,1658
Генерали Југоисточна Европа 18.10.2021 15.10.2021 61,3236 61,3236 61,3236
Генерали Глобал- Растечки Пазари 18.10.2021 15.10.2021 77,0067 77,0067 77,0067
Иново Статус Акции 18.10.2021 15.10.2021 36,4615 36,4615 36,4615
Генерали БРИК 18.10.2021 15.10.2021 169,4223 169,4223 169,4223
Генерали Нова ЕУ 18.10.2021 15.10.2021 127,8443 127,8443 127,8443
КБ Публикум - Балансиран 18.10.2021 15.10.2021 191,2071 191,2071 191,2071
КБ Публикум - Обврзници 18.10.2021 15.10.2021 158,9889 158,9889 158,9889
КБ Публикум Паричен 18.10.2021 15.10.2021 131,1972 131,1972 131,1972
Генерали Кеш Депозит 18.10.2021 15.10.2021 123,9868 123,9868 123,9868
Генерали Кеш Фонд 18.10.2021 15.10.2021 1.220,6129 1.220,6129 1.220,6129
Генерали Топ Брендови 18.10.2021 15.10.2021 154,8368 154,8368 154,8368
ВФП Премиум Инвест 18.10.2021 15.10.2021 143,9619 143,9619 143,9619
ВФП Кеш Депозит 18.10.2021 15.10.2021 112,6163 112,6163 112,6163
ВФП 100% БОНД 18.10.2021 15.10.2021 117,8909 117,8909 117,8909
КБ Публикум-МБИ 10 18.10.2021 15.10.2021 236,0687 236,0687 236,0687
Граве Глобал 18.10.2021 15.10.2021 131,5267 131,5267 131,5267
ВФП Дивиденда 18.10.2021 15.10.2021 117,4215 117,4215 117,4215
КБ Публикум - Акции 18.10.2021 15.10.2021 102,2950 102,2950 102,2950
КБ Публикум - Златен фонд 18.10.2021 15.10.2021 94,1598 94,1598 94,1598
Генерали Југоисточна Европа 15.10.2021 14.10.2021 61,2326 61,2326 61,2326
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.10.2021 14.10.2021 76,7645 76,7645 76,7645
Иново Статус Акции 15.10.2021 14.10.2021 36,5017 36,5017 36,5017
Генерали БРИК 15.10.2021 14.10.2021 168,8343 168,8343 168,8343
Генерали Нова ЕУ 15.10.2021 14.10.2021 127,8531 127,8531 127,8531
КБ Публикум - Балансиран 15.10.2021 14.10.2021 191,0645 191,0645 191,0645
КБ Публикум - Обврзници 15.10.2021 14.10.2021 159,0547 159,0547 159,0547
КБ Публикум Паричен 15.10.2021 14.10.2021 131,1916 131,1916 131,1916
Генерали Кеш Депозит 15.10.2021 14.10.2021 123,9823 123,9823 123,9823
Генерали Кеш Фонд 15.10.2021 14.10.2021 1.220,5566 1.220,5566 1.220,5566
Генерали Топ Брендови 15.10.2021 14.10.2021 154,1315 154,1315 154,1315
ВФП Премиум Инвест 15.10.2021 14.10.2021 142,9416 142,9416 142,9416
ВФП Кеш Депозит 15.10.2021 14.10.2021 112,6136 112,6136 112,6136
ВФП 100% БОНД 15.10.2021 14.10.2021 117,9740 117,9740 117,9740
КБ Публикум-МБИ 10 15.10.2021 14.10.2021 235,6976 235,6976 235,6976
Граве Глобал 15.10.2021 14.10.2021 130,2369 130,2369 130,2369
ВФП Дивиденда 15.10.2021 14.10.2021 117,1074 117,1074 117,1074
КБ Публикум - Акции 15.10.2021 14.10.2021 102,1415 102,1415 102,1415
КБ Публикум - Златен фонд 15.10.2021 14.10.2021 95,0433 95,0433 95,0433
Генерали Југоисточна Европа 14.10.2021 13.10.2021 61,0538 61,0538 61,0538
Генерали Глобал- Растечки Пазари 14.10.2021 13.10.2021 76,2402 76,2402 76,2402
Иново Статус Акции 14.10.2021 13.10.2021 36,4507 36,4507 36,4507
Генерали БРИК 14.10.2021 13.10.2021 168,1914 168,1914 168,1914
Генерали Нова ЕУ 14.10.2021 13.10.2021 127,6002 127,6002 127,6002
КБ Публикум - Балансиран 14.10.2021 13.10.2021 190,5774 190,5774 190,5774
КБ Публикум - Обврзници 14.10.2021 13.10.2021 159,1180 159,1180 159,1180
КБ Публикум Паричен 14.10.2021 13.10.2021 131,1879 131,1879 131,1879
Генерали Кеш Депозит 14.10.2021 13.10.2021 123,9780 123,9780 123,9780
Генерали Кеш Фонд 14.10.2021 13.10.2021 1.220,4990 1.220,4990 1.220,4990
Генерали Топ Брендови 14.10.2021 13.10.2021 152,5351 152,5351 152,5351
ВФП Премиум Инвест 14.10.2021 13.10.2021 140,8783 140,8783 140,8783
ВФП Кеш Депозит 14.10.2021 13.10.2021 112,6112 112,6112 112,6112
ВФП 100% БОНД 14.10.2021 13.10.2021 117,8691 117,8691 117,8691
КБ Публикум-МБИ 10 14.10.2021 13.10.2021 234,7006 234,7006 234,7006
Граве Глобал 14.10.2021 13.10.2021 129,2613 129,2613 129,2613
ВФП Дивиденда 14.10.2021 13.10.2021 115,7935 115,7935 115,7935
КБ Публикум - Акции 14.10.2021 13.10.2021 101,4303 101,4303 101,4303
КБ Публикум - Златен фонд 14.10.2021 13.10.2021 93,1366 93,1366 93,1366
Генерали Југоисточна Европа 13.10.2021 12.10.2021 60,8597 60,8597 60,8597
Генерали Глобал- Растечки Пазари 13.10.2021 12.10.2021 75,5749 75,5749 75,5749
Иново Статус Акции 13.10.2021 12.10.2021 36,4309 36,4309 36,4309
Генерали БРИК 13.10.2021 12.10.2021 167,0456 167,0456 167,0456
Генерали Нова ЕУ 13.10.2021 12.10.2021 127,4075 127,4075 127,4075
КБ Публикум - Балансиран 13.10.2021 12.10.2021 190,5487 190,5487 190,5487
КБ Публикум - Обврзници 13.10.2021 12.10.2021 159,0076 159,0076 159,0076
КБ Публикум Паричен 13.10.2021 12.10.2021 131,1827 131,1827 131,1827
Генерали Кеш Депозит 13.10.2021 12.10.2021 123,9737 123,9737 123,9737
Генерали Кеш Фонд 13.10.2021 12.10.2021 1.220,4420 1.220,4420 1.220,4420
Генерали Топ Брендови 13.10.2021 12.10.2021 152,1864 152,1864 152,1864
ВФП Премиум Инвест 13.10.2021 12.10.2021 140,3147 140,3147 140,3147
ВФП Кеш Депозит 13.10.2021 12.10.2021 112,6084 112,6084 112,6084
ВФП 100% БОНД 13.10.2021 12.10.2021 117,7297 117,7297 117,7297
КБ Публикум-МБИ 10 13.10.2021 12.10.2021 233,9227 233,9227 233,9227
Граве Глобал 13.10.2021 12.10.2021 129,4420 129,4420 129,4420
ВФП Дивиденда 13.10.2021 12.10.2021 115,2895 115,2895 115,2895
КБ Публикум - Акции 13.10.2021 12.10.2021 101,4908 101,4908 101,4908
КБ Публикум - Златен фонд 13.10.2021 12.10.2021 90,3384 90,3384 90,3384
Генерали Југоисточна Европа 12.10.2021 11.10.2021 60,7348 60,7348 60,7348
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.10.2021 11.10.2021 75,7802 75,7802 75,7802
Иново Статус Акции 12.10.2021 11.10.2021 36,4197 36,4197 36,4197
Генерали БРИК 12.10.2021 11.10.2021 167,1446 167,1446 167,1446
Генерали Нова ЕУ 12.10.2021 11.10.2021 127,3028 127,3028 127,3028
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2021 11.10.2021 190,5383 190,5383 190,5383
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2021 11.10.2021 159,0460 159,0460 159,0460
КБ Публикум Паричен 12.10.2021 11.10.2021 131,1766 131,1766 131,1766
Генерали Кеш Депозит 12.10.2021 11.10.2021 123,9700 123,9700 123,9700
Генерали Кеш Фонд 12.10.2021 11.10.2021 1.220,3877 1.220,3877 1.220,3877
Генерали Топ Брендови 12.10.2021 11.10.2021 152,5836 152,5836 152,5836
ВФП Премиум Инвест 12.10.2021 11.10.2021 140,8866 140,8866 140,8866
ВФП Кеш Депозит 12.10.2021 11.10.2021 112,6045 112,6045 112,6045
ВФП 100% БОНД 12.10.2021 11.10.2021 117,8161 117,8161 117,8161
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2021 11.10.2021 233,7043 233,7043 233,7043
Граве Глобал 12.10.2021 11.10.2021 129,6779 129,6779 129,6779
ВФП Дивиденда 12.10.2021 11.10.2021 115,6765 115,6765 115,6765
КБ Публикум - Акции 12.10.2021 11.10.2021 101,7097 101,7097 101,7097
КБ Публикум - Златен фонд 12.10.2021 11.10.2021 88,9340 88,9340 88,9340
Генерали Југоисточна Европа 12.10.2021 10.10.2021 60,8238 60,8238 60,8238
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.10.2021 10.10.2021 75,7092 75,7092 75,7092
Иново Статус Акции 12.10.2021 10.10.2021 36,4266 36,4266 36,4266
Генерали БРИК 12.10.2021 10.10.2021 166,4066 166,4066 166,4066
Генерали Нова ЕУ 12.10.2021 10.10.2021 127,2350 127,2350 127,2350
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2021 10.10.2021 190,6890 190,6890 190,6890
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2021 10.10.2021 159,1582 159,1582 159,1582
КБ Публикум Паричен 12.10.2021 10.10.2021 131,1717 131,1717 131,1717
Генерали Кеш Депозит 12.10.2021 10.10.2021 123,9660 123,9660 123,9660
Генерали Кеш Фонд 12.10.2021 10.10.2021 1.220,3309 1.220,3309 1.220,3309
Генерали Топ Брендови 12.10.2021 10.10.2021 153,0796 153,0796 153,0796
ВФП Премиум Инвест 12.10.2021 10.10.2021 140,9223 140,9223 140,9223
ВФП Кеш Депозит 12.10.2021 10.10.2021 112,6021 112,6021 112,6021
ВФП 100% БОНД 12.10.2021 10.10.2021 117,8661 117,8661 117,8661
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2021 10.10.2021 233,7140 233,7140 233,7140
Граве Глобал 12.10.2021 10.10.2021 129,8167 129,8167 129,8167
ВФП Дивиденда 12.10.2021 10.10.2021 115,5648 115,5648 115,5648
КБ Публикум - Акции 12.10.2021 10.10.2021 101,5235 101,5235 101,5235
КБ Публикум - Златен фонд 12.10.2021 10.10.2021 89,0264 89,0264 89,0264
Генерали Југоисточна Европа 12.10.2021 09.10.2021 60,8297 60,8297 60,8297
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.10.2021 09.10.2021 75,7166 75,7166 75,7166
Иново Статус Акции 12.10.2021 09.10.2021 36,4286 36,4286 36,4286
Генерали БРИК 12.10.2021 09.10.2021 166,4214 166,4214 166,4214
Генерали Нова ЕУ 12.10.2021 09.10.2021 127,2464 127,2464 127,2464
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2021 09.10.2021 190,6934 190,6934 190,6934
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2021 09.10.2021 159,1503 159,1503 159,1503
КБ Публикум Паричен 12.10.2021 09.10.2021 131,1667 131,1667 131,1667
Генерали Кеш Депозит 12.10.2021 09.10.2021 123,9613 123,9613 123,9613
Генерали Кеш Фонд 12.10.2021 09.10.2021 1.220,2740 1.220,2740 1.220,2740
Генерали Топ Брендови 12.10.2021 09.10.2021 153,0933 153,0933 153,0933
ВФП Премиум Инвест 12.10.2021 09.10.2021 140,9312 140,9312 140,9312
ВФП Кеш Депозит 12.10.2021 09.10.2021 112,5998 112,5998 112,5998
ВФП 100% БОНД 12.10.2021 09.10.2021 117,8600 117,8600 117,8600
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2021 09.10.2021 233,7237 233,7237 233,7237
Граве Глобал 12.10.2021 09.10.2021 129,8253 129,8253 129,8253
ВФП Дивиденда 12.10.2021 09.10.2021 115,5724 115,5724 115,5724
КБ Публикум - Акции 12.10.2021 09.10.2021 101,5291 101,5291 101,5291
КБ Публикум - Златен фонд 12.10.2021 09.10.2021 89,0324 89,0324 89,0324
Генерали Југоисточна Европа 12.10.2021 08.10.2021 60,8449 60,8449 60,8449
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.10.2021 08.10.2021 75,7572 75,7572 75,7572
Иново Статус Акции 12.10.2021 08.10.2021 36,4291 36,4291 36,4291
Генерали БРИК 12.10.2021 08.10.2021 166,4889 166,4889 166,4889
Генерали Нова ЕУ 12.10.2021 08.10.2021 127,2721 127,2721 127,2721
КБ Публикум - Балансиран 12.10.2021 08.10.2021 190,7119 190,7119 190,7119
КБ Публикум - Обврзници 12.10.2021 08.10.2021 159,1509 159,1509 159,1509
КБ Публикум Паричен 12.10.2021 08.10.2021 131,1594 131,1594 131,1594
Генерали Кеш Депозит 12.10.2021 08.10.2021 123,9560 123,9560 123,9560
Генерали Кеш Фонд 12.10.2021 08.10.2021 1.220,1869 1.220,1869 1.220,1869
Генерали Топ Брендови 12.10.2021 08.10.2021 153,1533 153,1533 153,1533
ВФП Премиум Инвест 12.10.2021 08.10.2021 140,9721 140,9721 140,9721
ВФП Кеш Депозит 12.10.2021 08.10.2021 112,5956 112,5956 112,5956
ВФП 100% БОНД 12.10.2021 08.10.2021 117,8665 117,8665 117,8665
КБ Публикум-МБИ 10 12.10.2021 08.10.2021 233,7330 233,7330 233,7330
Граве Глобал 12.10.2021 08.10.2021 129,8261 129,8261 129,8261
ВФП Дивиденда 12.10.2021 08.10.2021 115,6493 115,6493 115,6493
КБ Публикум - Акции 12.10.2021 08.10.2021 101,5757 101,5757 101,5757
КБ Публикум - Златен фонд 12.10.2021 08.10.2021 89,0659 89,0659 89,0659
Генерали Југоисточна Европа 08.10.2021 07.10.2021 60,9257 60,9257 60,9257
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.10.2021 07.10.2021 75,5497 75,5497 75,5497
Иново Статус Акции 08.10.2021 07.10.2021 36,4348 36,4348 36,4348
Генерали БРИК 08.10.2021 07.10.2021 166,0132 166,0132 166,0132
Генерали Нова ЕУ 08.10.2021 07.10.2021 127,4955 127,4955 127,4955
КБ Публикум - Балансиран 08.10.2021 07.10.2021 190,5594 190,5594 190,5594
КБ Публикум - Обврзници 08.10.2021 07.10.2021 159,4589 159,4589 159,4589
КБ Публикум Паричен 08.10.2021 07.10.2021 131,1538 131,1538 131,1538
Генерали Кеш Депозит 08.10.2021 07.10.2021 123,9518 123,9518 123,9518
Генерали Кеш Фонд 08.10.2021 07.10.2021 1.220,1234 1.220,1234 1.220,1234
Генерали Топ Брендови 08.10.2021 07.10.2021 153,2500 153,2500 153,2500
ВФП Премиум Инвест 08.10.2021 07.10.2021 141,3066 141,3066 141,3066
ВФП Кеш Депозит 08.10.2021 07.10.2021 112,5926 112,5926 112,5926
ВФП 100% БОНД 08.10.2021 07.10.2021 117,9519 117,9519 117,9519
КБ Публикум-МБИ 10 08.10.2021 07.10.2021 233,5848 233,5848 233,5848
Граве Глобал 08.10.2021 07.10.2021 129,0416 129,0416 129,0416
ВФП Дивиденда 08.10.2021 07.10.2021 115,7178 115,7178 115,7178
КБ Публикум - Акции 08.10.2021 07.10.2021 101,3050 101,3050 101,3050
КБ Публикум - Златен фонд 08.10.2021 07.10.2021 88,4109 88,4109 88,4109
Генерали Југоисточна Европа 08.10.2021 06.10.2021 60,7538 60,7538 60,7538
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.10.2021 06.10.2021 73,9892 73,9892 73,9892
Иново Статус Акции 07.10.2021 06.10.2021 36,5868 36,5868 36,5868
Генерали БРИК 07.10.2021 06.10.2021 163,6197 163,6197 163,6197
Генерали Нова ЕУ 07.10.2021 06.10.2021 127,1895 127,1895 127,1895
КБ Публикум - Балансиран 07.10.2021 06.10.2021 189,5153 189,5153 189,5153
КБ Публикум - Обврзници 07.10.2021 06.10.2021 159,1741 159,1741 159,1741
КБ Публикум Паричен 07.10.2021 06.10.2021 131,1438 131,1438 131,1438
Генерали Кеш Депозит 07.10.2021 06.10.2021 123,9452 123,9452 123,9452
Генерали Кеш Фонд 07.10.2021 06.10.2021 1.220,0061 1.220,0061 1.220,0061
Генерали Топ Брендови 07.10.2021 06.10.2021 151,3017 151,3017 151,3017
ВФП Премиум Инвест 07.10.2021 06.10.2021 138,7924 138,7924 138,7924
ВФП Кеш Депозит 07.10.2021 06.10.2021 112,5855 112,5855 112,5855
КБ Публикум-МБИ 10 07.10.2021 06.10.2021 233,7792 233,7792 233,7792
Граве Глобал 07.10.2021 06.10.2021 128,4241 128,4241 128,4241
ВФП Дивиденда 07.10.2021 06.10.2021 113,8130 113,8130 113,8130
КБ Публикум - Акции 07.10.2021 06.10.2021 100,3088 100,3088 100,3088
КБ Публикум - Златен фонд 07.10.2021 06.10.2021 87,1642 87,1642 87,1642
Генерали Југоисточна Европа 06.10.2021 05.10.2021 60,9766 60,9766 60,9766
Генерали Глобал- Растечки Пазари 06.10.2021 05.10.2021 73,5596 73,5596 73,5596
Иново Статус Акции 06.10.2021 05.10.2021 36,6151 36,6151 36,6151
Генерали БРИК 06.10.2021 05.10.2021 163,9737 163,9737 163,9737
Генерали Нова ЕУ 06.10.2021 05.10.2021 127,4847 127,4847 127,4847
КБ Публикум - Балансиран 06.10.2021 05.10.2021 189,9310 189,9310 189,9310
КБ Публикум - Обврзници 06.10.2021 05.10.2021 159,1387 159,1387 159,1387
КБ Публикум Паричен 06.10.2021 05.10.2021 131,1357 131,1357 131,1357
Генерали Кеш Депозит 06.10.2021 05.10.2021 123,9391 123,9391 123,9391
Генерали Кеш Фонд 06.10.2021 05.10.2021 1.219,9130 1.219,9130 1.219,9130
Генерали Топ Брендови 06.10.2021 05.10.2021 151,2738 151,2738 151,2738
ВФП Премиум Инвест 06.10.2021 05.10.2021 139,5428 139,5428 139,5428
ВФП Кеш Депозит 06.10.2021 05.10.2021 112,5804 112,5804 112,5804
ВФП 100% БОНД 06.10.2021 05.10.2021 117,5990 117,5990 117,5990
КБ Публикум-МБИ 10 06.10.2021 05.10.2021 234,6725 234,6725 234,6725
Граве Глобал 06.10.2021 05.10.2021 127,5380 127,5380 127,5380
ВФП Дивиденда 06.10.2021 05.10.2021 113,4851 113,4851 113,4851
КБ Публикум - Акции 06.10.2021 05.10.2021 100,4117 100,4117 100,4117
КБ Публикум - Златен фонд 06.10.2021 05.10.2021 85,7849 85,7849 85,7849
Генерали Југоисточна Европа 05.10.2021 04.10.2021 60,9954 60,9954 60,9954
Генерали Глобал- Растечки Пазари 05.10.2021 04.10.2021 72,8799 72,8799 72,8799
Иново Статус Акции 05.10.2021 04.10.2021 36,6302 36,6302 36,6302
Генерали БРИК 05.10.2021 04.10.2021 162,4099 162,4099 162,4099
Генерали Нова ЕУ 05.10.2021 04.10.2021 127,2605 127,2605 127,2605
КБ Публикум - Балансиран 05.10.2021 04.10.2021 189,8245 189,8245 189,8245
КБ Публикум - Обврзници 05.10.2021 04.10.2021 159,5187 159,5187 159,5187
КБ Публикум Паричен 05.10.2021 04.10.2021 131,1302 131,1302 131,1302
Генерали Кеш Депозит 05.10.2021 04.10.2021 123,9353 123,9353 123,9353
Генерали Кеш Фонд 05.10.2021 04.10.2021 1.219,8555 1.219,8555 1.219,8555
Генерали Топ Брендови 05.10.2021 04.10.2021 150,2864 150,2864 150,2864
ВФП Премиум Инвест 05.10.2021 04.10.2021 138,1003 138,1003 138,1003
ВФП Кеш Депозит 05.10.2021 04.10.2021 112,5785 112,5785 112,5785
ВФП 100% БОНД 05.10.2021 04.10.2021 117,7523 117,7523 117,7523
КБ Публикум-МБИ 10 05.10.2021 04.10.2021 234,8851 234,8851 234,8851
Граве Глобал 05.10.2021 04.10.2021 127,8572 127,8572 127,8572
ВФП Дивиденда 05.10.2021 04.10.2021 112,6874 112,6874 112,6874
КБ Публикум - Акции 05.10.2021 04.10.2021 100,0542 100,0542 100,0542
КБ Публикум - Златен фонд 05.10.2021 04.10.2021 85,6770 85,6770 85,6770
Генерали Југоисточна Европа 04.10.2021 03.10.2021 60,8363 60,8363 60,8363
Генерали Глобал- Растечки Пазари 04.10.2021 03.10.2021 73,8750 73,8750 73,8750
Иново Статус Акции 05.10.2021 03.10.2021 36,9029 36,9029 36,9029
Генерали БРИК 04.10.2021 03.10.2021 163,7071 163,7071 163,7071
Генерали Нова ЕУ 04.10.2021 03.10.2021 127,4054 127,4054 127,4054
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2021 03.10.2021 189,6780 189,6780 189,6780
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2021 03.10.2021 159,3327 159,3327 159,3327
КБ Публикум Паричен 04.10.2021 03.10.2021 131,1246 131,1246 131,1246
Генерали Кеш Депозит 04.10.2021 03.10.2021 123,9306 123,9306 123,9306
Генерали Кеш Фонд 04.10.2021 03.10.2021 1.219,7965 1.219,7965 1.219,7965
Генерали Топ Брендови 04.10.2021 03.10.2021 151,3477 151,3477 151,3477
ВФП Премиум Инвест 04.10.2021 03.10.2021 139,0141 139,0141 139,0141
ВФП Кеш Депозит 04.10.2021 03.10.2021 112,5749 112,5749 112,5749
ВФП 100% БОНД 04.10.2021 03.10.2021 117,8299 117,8299 117,8299
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2021 03.10.2021 235,1892 235,1892 235,1892
Граве Глобал 04.10.2021 03.10.2021 128,2618 128,2618 128,2618
ВФП Дивиденда 04.10.2021 03.10.2021 113,7261 113,7261 113,7261
КБ Публикум - Акции 04.10.2021 03.10.2021 100,2478 100,2478 100,2478
КБ Публикум - Златен фонд 04.10.2021 03.10.2021 84,6445 84,6445 84,6445
Генерали Југоисточна Европа 04.10.2021 02.10.2021 60,8420 60,8420 60,8420
Генерали Глобал- Растечки Пазари 04.10.2021 02.10.2021 73,8820 73,8820 73,8820
Иново Статус Акции 05.10.2021 02.10.2021 36,9050 36,9050 36,9050
Генерали БРИК 04.10.2021 02.10.2021 163,7216 163,7216 163,7216
Генерали Нова ЕУ 04.10.2021 02.10.2021 127,4168 127,4168 127,4168
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2021 02.10.2021 189,6829 189,6829 189,6829
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2021 02.10.2021 159,3260 159,3260 159,3260
КБ Публикум Паричен 04.10.2021 02.10.2021 131,1194 131,1194 131,1194
Генерали Кеш Депозит 04.10.2021 02.10.2021 123,9271 123,9271 123,9271
Генерали Кеш Фонд 04.10.2021 02.10.2021 1.219,7414 1.219,7414 1.219,7414
Генерали Топ Брендови 04.10.2021 02.10.2021 151,3612 151,3612 151,3612
ВФП Премиум Инвест 04.10.2021 02.10.2021 139,0230 139,0230 139,0230
ВФП Кеш Депозит 04.10.2021 02.10.2021 112,5723 112,5723 112,5723
ВФП 100% БОНД 04.10.2021 02.10.2021 117,8239 117,8239 117,8239
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2021 02.10.2021 235,1989 235,1989 235,1989
Граве Глобал 04.10.2021 02.10.2021 128,2703 128,2703 128,2703
ВФП Дивиденда 04.10.2021 02.10.2021 113,7336 113,7336 113,7336
КБ Публикум - Акции 04.10.2021 02.10.2021 100,2533 100,2533 100,2533
КБ Публикум - Златен фонд 04.10.2021 02.10.2021 84,6502 84,6502 84,6502
Генерали Југоисточна Европа 04.10.2021 01.10.2021 60,8863 60,8863 60,8863
Генерали Глобал- Растечки Пазари 04.10.2021 01.10.2021 74,0099 74,0099 74,0099
Иново Статус Акции 04.10.2021 01.10.2021 36,9108 36,9108 36,9108
Генерали БРИК 04.10.2021 01.10.2021 163,9237 163,9237 163,9237
Генерали Нова ЕУ 04.10.2021 01.10.2021 127,4867 127,4867 127,4867
КБ Публикум - Балансиран 04.10.2021 01.10.2021 189,7696 189,7696 189,7696
КБ Публикум - Обврзници 04.10.2021 01.10.2021 159,3798 159,3798 159,3798
КБ Публикум Паричен 04.10.2021 01.10.2021 131,1197 131,1197 131,1197
Генерали Кеш Депозит 04.10.2021 01.10.2021 123,9278 123,9278 123,9278
Генерали Кеш Фонд 04.10.2021 01.10.2021 1.219,7527 1.219,7527 1.219,7527
Генерали Топ Брендови 04.10.2021 01.10.2021 151,4801 151,4801 151,4801
ВФП Премиум Инвест 30.09.2021 01.10.2021 138,6161 138,6161 138,6161
ВФП Премиум Инвест 04.10.2021 01.10.2021 139,0420 139,0420 139,0420
ВФП Кеш Депозит 04.10.2021 01.10.2021 112,5747 112,5747 112,5747
ВФП 100% БОНД 04.10.2021 01.10.2021 117,8924 117,8924 117,8924
КБ Публикум-МБИ 10 04.10.2021 01.10.2021 235,2097 235,2097 235,2097
Граве Глобал 04.10.2021 01.10.2021 128,2967 128,2967 128,2967
ВФП Дивиденда 04.10.2021 01.10.2021 113,8382 113,8382 113,8382
КБ Публикум - Акции 04.10.2021 01.10.2021 100,3107 100,3107 100,3107
КБ Публикум - Златен фонд 04.10.2021 01.10.2021 84,7187 84,7187 84,7187
Генерали Југоисточна Европа 01.10.2021 30.09.2021 60,7434 60,7434 60,7434
Генерали Глобал- Растечки Пазари 01.10.2021 30.09.2021 73,4126 73,4126 73,4126
Иново Статус Акции 01.10.2021 30.09.2021 36,9864 36,9864 36,9864
Генерали БРИК 01.10.2021 30.09.2021 163,1911 163,1911 163,1911
Генерали Нова ЕУ 01.10.2021 30.09.2021 127,2062 127,2062 127,2062
КБ Публикум - Балансиран 01.10.2021 30.09.2021 189,6959 189,6959 189,6959
КБ Публикум - Обврзници 01.10.2021 30.09.2021 159,3185 159,3185 159,3185
КБ Публикум Паричен 01.10.2021 30.09.2021 131,1183 131,1183 131,1183
Генерали Кеш Депозит 01.10.2021 30.09.2021 123,9269 123,9269 123,9269
Генерали Кеш Фонд 01.10.2021 30.09.2021 1.219,7467 1.219,7467 1.219,7467
Генерали Топ Брендови 01.10.2021 30.09.2021 150,1815 150,1815 150,1815
ВФП Кеш Депозит 01.10.2021 30.09.2021 112,5754 112,5754 112,5754
ВФП 100% БОНД 01.10.2021 30.09.2021 117,8292 117,8292 117,8292
КБ Публикум-МБИ 10 01.10.2021 30.09.2021 236,0910 236,0910 236,0910
Граве Глобал 01.10.2021 30.09.2021 128,7985 128,7985 128,7985
ВФП Дивиденда 01.10.2021 30.09.2021 112,7789 112,7789 112,7789
КБ Публикум - Акции 01.10.2021 30.09.2021 100,0390 100,0390 100,0390
КБ Публикум - Златен фонд 01.10.2021 30.09.2021 84,3868 84,3868 84,3868
Генерали Југоисточна Европа 30.09.2021 29.09.2021 60,6061 60,6061 60,6061
Генерали Глобал- Растечки Пазари 30.09.2021 29.09.2021 73,4523 73,4523 73,4523
Иново Статус Акции 30.09.2021 29.09.2021 36,8051 36,8051 36,8051
Генерали БРИК 30.09.2021 29.09.2021 163,0363 163,0363 163,0363
Генерали Нова ЕУ 30.09.2021 29.09.2021 127,1437 127,1437 127,1437
КБ Публикум - Балансиран 30.09.2021 29.09.2021 189,9145 189,9145 189,9145
КБ Публикум - Обврзници 30.09.2021 29.09.2021 159,5489 159,5489 159,5489
КБ Публикум Паричен 30.09.2021 29.09.2021 131,1127 131,1127 131,1127
Генерали Кеш Депозит 30.09.2021 29.09.2021 123,9234 123,9234 123,9234
Генерали Кеш Фонд 30.09.2021 29.09.2021 1.219,6901 1.219,6901 1.219,6901
Генерали Топ Брендови 30.09.2021 29.09.2021 151,0114 151,0114 151,0114
ВФП Премиум Инвест 30.09.2021 29.09.2021 139,6106 139,6106 139,6106
ВФП Кеш Депозит 30.09.2021 29.09.2021 112,5725 112,5725 112,5725
ВФП 100% БОНД 30.09.2021 29.09.2021 117,8137 117,8137 117,8137
КБ Публикум-МБИ 10 30.09.2021 29.09.2021 235,7832 235,7832 235,7832
Граве Глобал 30.09.2021 29.09.2021 128,7225 128,7225 128,7225
КБ Публикум - Акции 30.09.2021 29.09.2021 100,0331 100,0331 100,0331
КБ Публикум - Златен фонд 30.09.2021 29.09.2021 82,6655 82,6655 82,6655
Генерали Југоисточна Европа 29.09.2021 28.09.2021 60,5835 60,5835 60,5835
Генерали Глобал- Растечки Пазари 29.09.2021 28.09.2021 73,5875 73,5875 73,5875
Иново Статус Акции 29.09.2021 28.09.2021 36,7288 36,7288 36,7288
Генерали БРИК 29.09.2021 28.09.2021 162,4774 162,4774 162,4774
Генерали Нова ЕУ 29.09.2021 28.09.2021 126,6621 126,6621 126,6621
КБ Публикум - Балансиран 29.09.2021 28.09.2021 189,5920 189,5920 189,5920
КБ Публикум - Обврзници 29.09.2021 28.09.2021 159,3057 159,3057 159,3057
КБ Публикум Паричен 29.09.2021 28.09.2021 131,1083 131,1083 131,1083
Генерали Кеш Депозит 29.09.2021 28.09.2021 123,9203 123,9203 123,9203
Генерали Кеш Фонд 29.09.2021 28.09.2021 1.219,6401 1.219,6401 1.219,6401
Генерали Топ Брендови 29.09.2021 28.09.2021 150,4785 150,4785 150,4785
ВФП Премиум Инвест 29.09.2021 28.09.2021 138,7128 138,7128 138,7128
ВФП Кеш Депозит 29.09.2021 28.09.2021 112,5704 112,5704 112,5704
ВФП 100% БОНД 29.09.2021 28.09.2021 117,7294 117,7294 117,7294
КБ Публикум-МБИ 10 29.09.2021 28.09.2021 236,5469 236,5469 236,5469
Граве Глобал 29.09.2021 28.09.2021 130,1290 130,1290 130,1290
ВФП Дивиденда 29.09.2021 28.09.2021 113,2879 113,2879 113,2879
КБ Публикум - Акции 29.09.2021 28.09.2021 100,0120 100,0120 100,0120
КБ Публикум - Златен фонд 29.09.2021 28.09.2021 83,5955 83,5955 83,5955
Генерали Југоисточна Европа 28.09.2021 27.09.2021 60,5790 60,5790 60,5790
Генерали Глобал- Растечки Пазари 28.09.2021 27.09.2021 74,6354 74,6354 74,6354
Иново Статус Акции 28.09.2021 27.09.2021 36,7407 36,7407 36,7407
Генерали БРИК 28.09.2021 27.09.2021 164,4613 164,4613 164,4613
Генерали Нова ЕУ 28.09.2021 27.09.2021 127,0224 127,0224 127,0224
КБ Публикум - Балансиран 28.09.2021 27.09.2021 189,9995 189,9995 189,9995
КБ Публикум - Обврзници 28.09.2021 27.09.2021 159,4788 159,4788 159,4788
КБ Публикум Паричен 28.09.2021 27.09.2021 131,1020 131,1020 131,1020
Генерали Кеш Депозит 28.09.2021 27.09.2021 123,9179 123,9179 123,9179
Генерали Кеш Фонд 28.09.2021 27.09.2021 1.219,8055 1.219,8055 1.219,8055
Генерали Топ Брендови 28.09.2021 27.09.2021 152,3941 152,3941 152,3941
ВФП Премиум Инвест 28.09.2021 27.09.2021 141,2626 141,2626 141,2626
ВФП Кеш Депозит 28.09.2021 27.09.2021 112,5660 112,5660 112,5660
ВФП 100% БОНД 28.09.2021 27.09.2021 117,8081 117,8081 117,8081
КБ Публикум-МБИ 10 28.09.2021 27.09.2021 236,3451 236,3451 236,3451
Граве Глобал 28.09.2021 27.09.2021 130,8183 130,8183 130,8183
ВФП Дивиденда 28.09.2021 27.09.2021 115,0007 115,0007 115,0007
КБ Публикум - Акции 28.09.2021 27.09.2021 100,4889 100,4889 100,4889
КБ Публикум - Златен фонд 28.09.2021 27.09.2021 84,3464 84,3464 84,3464
Генерали Југоисточна Европа 27.09.2021 26.09.2021 60,4749 60,4749 60,4749
Генерали Глобал- Растечки Пазари 27.09.2021 26.09.2021 74,3886 74,3886 74,3886
Иново Статус Акции 27.09.2021 26.09.2021 36,6952 36,6952 36,6952
Генерали БРИК 27.09.2021 26.09.2021 163,0822 163,0822 163,0822
Генерали Нова ЕУ 27.09.2021 26.09.2021 126,6128 126,6128 126,6128
КБ Публикум - Балансиран 27.09.2021 26.09.2021 189,5371 189,5371 189,5371
КБ Публикум - Обврзници 27.09.2021 26.09.2021 159,5798 159,5798 159,5798
КБ Публикум Паричен 27.09.2021 26.09.2021 131,0961 131,0961 131,0961
Генерали Кеш Депозит 27.09.2021 26.09.2021 123,9141 123,9141 123,9141
Генерали Кеш Фонд 27.09.2021 26.09.2021 1.219,7476 1.219,7476 1.219,7476
Генерали Топ Брендови 27.09.2021 26.09.2021 152,3367 152,3367 152,3367
ВФП Премиум Инвест 27.09.2021 26.09.2021 141,1530 141,1530 141,1530
ВФП Кеш Депозит 27.09.2021 26.09.2021 112,5621 112,5621 112,5621
ВФП 100% БОНД 27.09.2021 26.09.2021 117,9028 117,9028 117,9028
КБ Публикум-МБИ 10 27.09.2021 26.09.2021 235,6554 235,6554 235,6554
Граве Глобал 27.09.2021 26.09.2021 131,0774 131,0774 131,0774
КБ Публикум - Акции 27.09.2021 26.09.2021 99,9562 99,9562 99,9562
КБ Публикум - Златен фонд 27.09.2021 26.09.2021 84,5351 84,5351 84,5351
Генерали Југоисточна Европа 27.09.2021 25.09.2021 60,4805 60,4805 60,4805
Генерали Глобал- Растечки Пазари 27.09.2021 25.09.2021 74,3955 74,3955 74,3955
Иново Статус Акции 27.09.2021 25.09.2021 36,6973 36,6973 36,6973
Генерали БРИК 27.09.2021 25.09.2021 163,0967 163,0967 163,0967
Генерали Нова ЕУ 27.09.2021 25.09.2021 126,6241 126,6241 126,6241
КБ Публикум - Балансиран 27.09.2021 25.09.2021 189,5420 189,5420 189,5420
КБ Публикум - Обврзници 27.09.2021 25.09.2021 159,5734 159,5734 159,5734
КБ Публикум Паричен 27.09.2021 25.09.2021 131,0911 131,0911 131,0911
Генерали Кеш Депозит 27.09.2021 25.09.2021 123,9095 123,9095 123,9095
Генерали Кеш Фонд 27.09.2021 25.09.2021 1.219,6798 1.219,6798 1.219,6798
Генерали Топ Брендови 27.09.2021 25.09.2021 152,3503 152,3503 152,3503
ВФП Премиум Инвест 27.09.2021 25.09.2021 141,1620 141,1620 141,1620
ВФП Кеш Депозит 27.09.2021 25.09.2021 112,5596 112,5596 112,5596
ВФП 100% БОНД 27.09.2021 25.09.2021 117,8968 117,8968 117,8968
КБ Публикум-МБИ 10 27.09.2021 25.09.2021 235,6651 235,6651 235,6651
Граве Глобал 27.09.2021 25.09.2021 131,0863 131,0863 131,0863
КБ Публикум - Акции 27.09.2021 25.09.2021 99,9614 99,9614 99,9614
КБ Публикум - Златен фонд 27.09.2021 25.09.2021 84,5407 84,5407 84,5407
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.