Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 24.04.2019 23.04.2019 55,3809 55,3809 55,3809
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.04.2019 23.04.2019 69,9675 69,9675 69,9675
Иново Статус Акции 24.04.2019 23.04.2019 35,9207 35,9207 35,9207
КД БРИК 24.04.2019 23.04.2019 174,3132 174,3132 174,3132
КД Нова ЕУ 24.04.2019 23.04.2019 117,5584 117,5584 117,5584
КБ Публикум - Балансиран 24.04.2019 23.04.2019 157,2915 157,2915 157,2915
КБ Публикум - Обврзници 24.04.2019 23.04.2019 149,9086 149,9086 149,9086
КБ Публикум Паричен 24.04.2019 23.04.2019 126,1814 126,1814 126,1814
КД Кеш Депозит 24.04.2019 23.04.2019 119,8095 119,8095 119,8095
Илирика Кеш Фонд 24.04.2019 23.04.2019 1.177,4204 1.177,4204 1.177,4204
КД Топ Брендови 24.04.2019 23.04.2019 132,6813 132,6813 132,6813
ВФП Премиум Инвест 24.04.2019 23.04.2019 116,7620 116,7620 116,7620
ВФП Кеш Депозит 24.04.2019 23.04.2019 109,6339 109,6339 109,6339
ВФП 100% БОНД 24.04.2019 23.04.2019 109,8930 109,8930 109,8930
КБ Публикум-МБИ 10 24.04.2019 23.04.2019 152,3569 152,3569 152,3569
Илирика Југоисточна Европа 23.04.2019 22.04.2019 55,5137 55,5137 55,5137
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.04.2019 22.04.2019 69,8411 69,8411 69,8411
Иново Статус Акции 23.04.2019 22.04.2019 36,0383 36,0383 36,0383
КД БРИК 23.04.2019 22.04.2019 174,1653 174,1653 174,1653
КД Нова ЕУ 23.04.2019 22.04.2019 117,3225 117,3225 117,3225
КБ Публикум - Балансиран 23.04.2019 22.04.2019 157,3750 157,3750 157,3750
КБ Публикум - Обврзници 23.04.2019 22.04.2019 149,8569 149,8569 149,8569
КБ Публикум Паричен 23.04.2019 22.04.2019 126,1751 126,1751 126,1751
КД Кеш Депозит 23.04.2019 22.04.2019 119,8039 119,8039 119,8039
Илирика Кеш Фонд 23.04.2019 22.04.2019 1.177,3735 1.177,3735 1.177,3735
КД Топ Брендови 23.04.2019 22.04.2019 132,1759 132,1759 132,1759
ВФП Премиум Инвест 23.04.2019 22.04.2019 116,1857 116,1857 116,1857
ВФП Кеш Депозит 23.04.2019 22.04.2019 109,6303 109,6303 109,6303
ВФП 100% БОНД 23.04.2019 22.04.2019 109,8672 109,8672 109,8672
КБ Публикум-МБИ 10 23.04.2019 22.04.2019 152,4119 152,4119 152,4119
Илирика Југоисточна Европа 22.04.2019 21.04.2019 55,4765 55,4765 55,4765
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.04.2019 21.04.2019 69,7757 69,7757 69,7757
Иново Статус Акции 22.04.2019 21.04.2019 36,0437 36,0437 36,0437
КД БРИК 22.04.2019 21.04.2019 174,6949 174,6949 174,6949
КД Нова ЕУ 22.04.2019 21.04.2019 117,3371 117,3371 117,3371
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2019 21.04.2019 157,2914 157,2914 157,2914
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2019 21.04.2019 149,8679 149,8679 149,8679
КБ Публикум Паричен 22.04.2019 21.04.2019 126,1666 126,1666 126,1666
КД Кеш Депозит 22.04.2019 21.04.2019 119,7965 119,7965 119,7965
Илирика Кеш Фонд 22.04.2019 21.04.2019 1.177,3078 1.177,3078 1.177,3078
КД Топ Брендови 22.04.2019 21.04.2019 132,2158 132,2158 132,2158
ВФП Премиум Инвест 22.04.2019 21.04.2019 116,1819 116,1819 116,1819
ВФП Кеш Депозит 22.04.2019 21.04.2019 109,6241 109,6241 109,6241
ВФП 100% БОНД 22.04.2019 21.04.2019 109,8624 109,8624 109,8624
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2019 21.04.2019 152,4312 152,4312 152,4312
Илирика Југоисточна Европа 22.04.2019 20.04.2019 55,4819 55,4819 55,4819
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.04.2019 20.04.2019 69,7824 69,7824 69,7824
Иново Статус Акции 22.04.2019 20.04.2019 36,0455 36,0455 36,0455
КД БРИК 22.04.2019 20.04.2019 174,7105 174,7105 174,7105
КД Нова ЕУ 22.04.2019 20.04.2019 117,3465 117,3465 117,3465
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2019 20.04.2019 157,2924 157,2924 157,2924
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2019 20.04.2019 149,8567 149,8567 149,8567
КБ Публикум Паричен 22.04.2019 20.04.2019 126,1596 126,1596 126,1596
КД Кеш Депозит 22.04.2019 20.04.2019 119,7907 119,7907 119,7907
Илирика Кеш Фонд 22.04.2019 20.04.2019 1.177,2539 1.177,2539 1.177,2539
КД Топ Брендови 22.04.2019 20.04.2019 132,2273 132,2273 132,2273
ВФП Премиум Инвест 22.04.2019 20.04.2019 116,1893 116,1893 116,1893
ВФП Кеш Депозит 22.04.2019 20.04.2019 109,6196 109,6196 109,6196
ВФП 100% БОНД 22.04.2019 20.04.2019 109,8575 109,8575 109,8575
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2019 20.04.2019 152,4366 152,4366 152,4366
Илирика Југоисточна Европа 22.04.2019 19.04.2019 55,4810 55,4810 55,4810
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.04.2019 19.04.2019 69,7717 69,7717 69,7717
Иново Статус Акции 22.04.2019 19.04.2019 36,0435 36,0435 36,0435
КД БРИК 22.04.2019 19.04.2019 174,6338 174,6338 174,6338
КД Нова ЕУ 22.04.2019 19.04.2019 117,3267 117,3267 117,3267
КБ Публикум - Балансиран 22.04.2019 19.04.2019 157,2723 157,2723 157,2723
КБ Публикум - Обврзници 22.04.2019 19.04.2019 149,8091 149,8091 149,8091
КБ Публикум Паричен 22.04.2019 19.04.2019 126,1497 126,1497 126,1497
КД Кеш Депозит 22.04.2019 19.04.2019 119,7830 119,7830 119,7830
Илирика Кеш Фонд 22.04.2019 19.04.2019 1.177,1739 1.177,1739 1.177,1739
КД Топ Брендови 22.04.2019 19.04.2019 132,2014 132,2014 132,2014
ВФП Премиум Инвест 22.04.2019 19.04.2019 116,1841 116,1841 116,1841
ВФП Кеш Депозит 22.04.2019 19.04.2019 109,6117 109,6117 109,6117
ВФП 100% БОНД 22.04.2019 19.04.2019 109,8305 109,8305 109,8305
КБ Публикум-МБИ 10 22.04.2019 19.04.2019 152,4419 152,4419 152,4419
Илирика Југоисточна Европа 19.04.2019 18.04.2019 55,5315 55,5315 55,5315
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.04.2019 18.04.2019 69,5958 69,5958 69,5958
Иново Статус Акции 19.04.2019 18.04.2019 36,0648 36,0648 36,0648
КД БРИК 19.04.2019 18.04.2019 174,0551 174,0551 174,0551
КД Нова ЕУ 19.04.2019 18.04.2019 117,4085 117,4085 117,4085
КБ Публикум - Балансиран 19.04.2019 18.04.2019 157,0816 157,0816 157,0816
КБ Публикум - Обврзници 19.04.2019 18.04.2019 149,6143 149,6143 149,6143
КБ Публикум Паричен 19.04.2019 18.04.2019 126,1447 126,1447 126,1447
КД Кеш Депозит 19.04.2019 18.04.2019 119,7783 119,7783 119,7783
Илирика Кеш Фонд 19.04.2019 18.04.2019 1.177,1396 1.177,1396 1.177,1396
КД Топ Брендови 19.04.2019 18.04.2019 131,9027 131,9027 131,9027
ВФП Премиум Инвест 19.04.2019 18.04.2019 116,0309 116,0309 116,0309
ВФП Кеш Депозит 19.04.2019 18.04.2019 109,6097 109,6097 109,6097
ВФП 100% БОНД 19.04.2019 18.04.2019 109,7012 109,7012 109,7012
КБ Публикум-МБИ 10 19.04.2019 18.04.2019 152,4719 152,4719 152,4719
Илирика Југоисточна Европа 18.04.2019 17.04.2019 55,6806 55,6806 55,6806
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.04.2019 17.04.2019 69,6092 69,6092 69,6092
Иново Статус Акции 18.04.2019 17.04.2019 35,9290 35,9290 35,9290
КД БРИК 18.04.2019 17.04.2019 173,5176 173,5176 173,5176
КД Нова ЕУ 18.04.2019 17.04.2019 117,4518 117,4518 117,4518
КБ Публикум - Балансиран 18.04.2019 17.04.2019 157,0644 157,0644 157,0644
КБ Публикум - Обврзници 18.04.2019 17.04.2019 149,5955 149,5955 149,5955
КБ Публикум Паричен 18.04.2019 17.04.2019 126,1343 126,1343 126,1343
КД Кеш Депозит 18.04.2019 17.04.2019 119,7704 119,7704 119,7704
Илирика Кеш Фонд 18.04.2019 17.04.2019 1.177,0602 1.177,0602 1.177,0602
КД Топ Брендови 18.04.2019 17.04.2019 131,3761 131,3761 131,3761
ВФП Премиум Инвест 18.04.2019 17.04.2019 115,7103 115,7103 115,7103
ВФП Кеш Депозит 18.04.2019 17.04.2019 109,6017 109,6017 109,6017
ВФП 100% БОНД 18.04.2019 17.04.2019 109,6032 109,6032 109,6032
КБ Публикум-МБИ 10 18.04.2019 17.04.2019 151,8346 151,8346 151,8346
Илирика Југоисточна Европа 17.04.2019 16.04.2019 55,9517 55,9517 55,9517
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.04.2019 16.04.2019 69,6496 69,6496 69,6496
Иново Статус Акции 17.04.2019 16.04.2019 35,9574 35,9574 35,9574
КД БРИК 17.04.2019 16.04.2019 172,9837 172,9837 172,9837
КД Нова ЕУ 17.04.2019 16.04.2019 117,0572 117,0572 117,0572
КБ Публикум - Балансиран 17.04.2019 16.04.2019 156,9194 156,9194 156,9194
КБ Публикум - Обврзници 17.04.2019 16.04.2019 149,4674 149,4674 149,4674
КБ Публикум Паричен 17.04.2019 16.04.2019 126,1294 126,1294 126,1294
КД Кеш Депозит 17.04.2019 16.04.2019 119,7654 119,7654 119,7654
Илирика Кеш Фонд 17.04.2019 16.04.2019 1.177,0269 1.177,0269 1.177,0269
КД Топ Брендови 17.04.2019 16.04.2019 130,9748 130,9748 130,9748
ВФП Премиум Инвест 17.04.2019 16.04.2019 115,5970 115,5970 115,5970
ВФП Кеш Депозит 17.04.2019 16.04.2019 109,5996 109,5996 109,5996
ВФП 100% БОНД 17.04.2019 16.04.2019 109,5583 109,5583 109,5583
КБ Публикум-МБИ 10 17.04.2019 16.04.2019 151,5126 151,5126 151,5126
Илирика Југоисточна Европа 16.04.2019 15.04.2019 56,1456 56,1456 56,1456
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.04.2019 15.04.2019 69,8367 69,8367 69,8367
Иново Статус Акции 16.04.2019 15.04.2019 35,9980 35,9980 35,9980
КД БРИК 16.04.2019 15.04.2019 171,5987 171,5987 171,5987
КД Нова ЕУ 16.04.2019 15.04.2019 117,0945 117,0945 117,0945
КБ Публикум - Балансиран 16.04.2019 15.04.2019 157,1069 157,1069 157,1069
КБ Публикум - Обврзници 16.04.2019 15.04.2019 149,3263 149,3263 149,3263
КБ Публикум Паричен 16.04.2019 15.04.2019 126,1217 126,1217 126,1217
КД Кеш Депозит 16.04.2019 15.04.2019 119,7588 119,7588 119,7588
Илирика Кеш Фонд 16.04.2019 15.04.2019 1.176,9685 1.176,9685 1.176,9685
КД Топ Брендови 16.04.2019 15.04.2019 130,7732 130,7732 130,7732
ВФП Премиум Инвест 16.04.2019 15.04.2019 115,1727 115,1727 115,1727
ВФП Кеш Депозит 16.04.2019 15.04.2019 109,5944 109,5944 109,5944
ВФП 100% БОНД 16.04.2019 15.04.2019 109,4992 109,4992 109,4992
КБ Публикум-МБИ 10 16.04.2019 15.04.2019 151,4077 151,4077 151,4077
Илирика Југоисточна Европа 15.04.2019 14.04.2019 55,9726 55,9726 55,9726
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.04.2019 14.04.2019 69,7247 69,7247 69,7247
Иново Статус Акции 15.04.2019 14.04.2019 36,0366 36,0366 36,0366
КД БРИК 15.04.2019 14.04.2019 171,9710 171,9710 171,9710
КД Нова ЕУ 15.04.2019 14.04.2019 116,8696 116,8696 116,8696
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2019 14.04.2019 157,1723 157,1723 157,1723
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2019 14.04.2019 149,3662 149,3662 149,3662
КБ Публикум Паричен 15.04.2019 14.04.2019 126,1132 126,1132 126,1132
КД Кеш Депозит 15.04.2019 14.04.2019 119,7512 119,7512 119,7512
Илирика Кеш Фонд 15.04.2019 14.04.2019 1.176,9020 1.176,9020 1.176,9020
КД Топ Брендови 15.04.2019 14.04.2019 130,6796 130,6796 130,6796
ВФП Премиум Инвест 15.04.2019 14.04.2019 115,0978 115,0978 115,0978
ВФП Кеш Депозит 15.04.2019 14.04.2019 109,5884 109,5884 109,5884
ВФП 100% БОНД 15.04.2019 14.04.2019 109,5197 109,5197 109,5197
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2019 14.04.2019 151,4187 151,4187 151,4187
Илирика Југоисточна Европа 15.04.2019 13.04.2019 55,9777 55,9777 55,9777
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.04.2019 13.04.2019 69,7314 69,7314 69,7314
Иново Статус Акции 15.04.2019 13.04.2019 36,0384 36,0384 36,0384
КД БРИК 15.04.2019 13.04.2019 171,9863 171,9863 171,9863
КД Нова ЕУ 15.04.2019 13.04.2019 116,8789 116,8789 116,8789
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2019 13.04.2019 157,1735 157,1735 157,1735
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2019 13.04.2019 149,3552 149,3552 149,3552
КБ Публикум Паричен 15.04.2019 13.04.2019 126,1062 126,1062 126,1062
КД Кеш Депозит 15.04.2019 13.04.2019 119,7453 119,7453 119,7453
Илирика Кеш Фонд 15.04.2019 13.04.2019 1.176,8480 1.176,8480 1.176,8480
КД Топ Брендови 15.04.2019 13.04.2019 130,6913 130,6913 130,6913
ВФП Премиум Инвест 15.04.2019 13.04.2019 115,1052 115,1052 115,1052
ВФП Кеш Депозит 15.04.2019 13.04.2019 109,5840 109,5840 109,5840
ВФП 100% БОНД 15.04.2019 13.04.2019 109,5140 109,5140 109,5140
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2019 13.04.2019 151,4240 151,4240 151,4240
Илирика Југоисточна Европа 15.04.2019 12.04.2019 55,9798 55,9798 55,9798
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.04.2019 12.04.2019 69,9095 69,9095 69,9095
Иново Статус Акции 15.04.2019 12.04.2019 36,0401 36,0401 36,0401
КД БРИК 15.04.2019 12.04.2019 172,7053 172,7053 172,7053
КД Нова ЕУ 15.04.2019 12.04.2019 116,8756 116,8756 116,8756
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2019 12.04.2019 157,2822 157,2822 157,2822
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2019 12.04.2019 149,5783 149,5783 149,5783
КБ Публикум Паричен 15.04.2019 12.04.2019 126,0993 126,0993 126,0993
КД Кеш Депозит 15.04.2019 12.04.2019 119,7393 119,7393 119,7393
Илирика Кеш Фонд 15.04.2019 12.04.2019 1.176,7940 1.176,7940 1.176,7940
КД Топ Брендови 15.04.2019 12.04.2019 131,1123 131,1123 131,1123
ВФП Премиум Инвест 15.04.2019 12.04.2019 115,3202 115,3202 115,3202
ВФП Кеш Депозит 15.04.2019 12.04.2019 109,5795 109,5795 109,5795
ВФП 100% БОНД 15.04.2019 12.04.2019 109,5947 109,5947 109,5947
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2019 12.04.2019 151,4293 151,4293 151,4293
Илирика Југоисточна Европа 12.04.2019 11.04.2019 55,9694 55,9694 55,9694
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.04.2019 11.04.2019 69,4869 69,4869 69,4869
Иново Статус Акции 12.04.2019 11.04.2019 36,0645 36,0645 36,0645
КД БРИК 12.04.2019 11.04.2019 173,4519 173,4519 173,4519
КД Нова ЕУ 12.04.2019 11.04.2019 116,7076 116,7076 116,7076
КБ Публикум - Балансиран 12.04.2019 11.04.2019 157,1527 157,1527 157,1527
КБ Публикум - Обврзници 12.04.2019 11.04.2019 149,5932 149,5932 149,5932
КБ Публикум Паричен 12.04.2019 11.04.2019 126,0923 126,0923 126,0923
КД Кеш Депозит 12.04.2019 11.04.2019 119,7327 119,7327 119,7327
Илирика Кеш Фонд 12.04.2019 11.04.2019 1.176,6964 1.176,6964 1.176,6964
КД Топ Брендови 12.04.2019 11.04.2019 130,1742 130,1742 130,1742
ВФП Премиум Инвест 12.04.2019 11.04.2019 114,9689 114,9689 114,9689
ВФП Кеш Депозит 12.04.2019 11.04.2019 109,5751 109,5751 109,5751
ВФП 100% БОНД 12.04.2019 11.04.2019 109,5781 109,5781 109,5781
КБ Публикум-МБИ 10 12.04.2019 11.04.2019 151,5620 151,5620 151,5620
Илирика Југоисточна Европа 11.04.2019 10.04.2019 55,8677 55,8677 55,8677
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.04.2019 10.04.2019 69,5256 69,5256 69,5256
Иново Статус Акции 11.04.2019 10.04.2019 36,0887 36,0887 36,0887
КД БРИК 11.04.2019 10.04.2019 175,1251 175,1251 175,1251
КД Нова ЕУ 11.04.2019 10.04.2019 116,4245 116,4245 116,4245
КБ Публикум - Балансиран 11.04.2019 10.04.2019 157,1706 157,1706 157,1706
КБ Публикум - Обврзници 11.04.2019 10.04.2019 149,6519 149,6519 149,6519
КБ Публикум Паричен 11.04.2019 10.04.2019 126,0849 126,0849 126,0849
КД Кеш Депозит 11.04.2019 10.04.2019 119,7263 119,7263 119,7263
Илирика Кеш Фонд 11.04.2019 10.04.2019 1.176,6424 1.176,6424 1.176,6424
КД Топ Брендови 11.04.2019 10.04.2019 130,3375 130,3375 130,3375
ВФП Премиум Инвест 11.04.2019 10.04.2019 114,9982 114,9982 114,9982
ВФП Кеш Депозит 11.04.2019 10.04.2019 109,5702 109,5702 109,5702
ВФП 100% БОНД 11.04.2019 10.04.2019 109,5713 109,5713 109,5713
КБ Публикум-МБИ 10 11.04.2019 10.04.2019 151,5514 151,5514 151,5514
Илирика Југоисточна Европа 10.04.2019 09.04.2019 55,8108 55,8108 55,8108
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.04.2019 09.04.2019 69,4230 69,4230 69,4230
Иново Статус Акции 10.04.2019 09.04.2019 36,0335 36,0335 36,0335
КД БРИК 10.04.2019 09.04.2019 175,2505 175,2505 175,2505
КД Нова ЕУ 10.04.2019 09.04.2019 116,0687 116,0687 116,0687
КБ Публикум - Балансиран 10.04.2019 09.04.2019 157,1555 157,1555 157,1555
КБ Публикум - Обврзници 10.04.2019 09.04.2019 149,7231 149,7231 149,7231
КБ Публикум Паричен 10.04.2019 09.04.2019 126,0775 126,0775 126,0775
КД Кеш Депозит 10.04.2019 09.04.2019 119,7198 119,7198 119,7198
Илирика Кеш Фонд 10.04.2019 09.04.2019 1.176,5844 1.176,5844 1.176,5844
КД Топ Брендови 10.04.2019 09.04.2019 130,3402 130,3402 130,3402
ВФП Премиум Инвест 10.04.2019 09.04.2019 115,0379 115,0379 115,0379
ВФП Кеш Депозит 10.04.2019 09.04.2019 109,5651 109,5651 109,5651
ВФП 100% БОНД 10.04.2019 09.04.2019 109,5633 109,5633 109,5633
КБ Публикум-МБИ 10 10.04.2019 09.04.2019 151,1174 151,1174 151,1174
Илирика Југоисточна Европа 09.04.2019 08.04.2019 55,9483 55,9483 55,9483
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.04.2019 08.04.2019 69,6714 69,6714 69,6714
Иново Статус Акции 09.04.2019 08.04.2019 36,0485 36,0485 36,0485
КД БРИК 09.04.2019 08.04.2019 175,6565 175,6565 175,6565
КД Нова ЕУ 09.04.2019 08.04.2019 115,8736 115,8736 115,8736
КБ Публикум - Балансиран 09.04.2019 08.04.2019 157,0331 157,0331 157,0331
КБ Публикум - Обврзници 09.04.2019 08.04.2019 149,7205 149,7205 149,7205
КБ Публикум Паричен 09.04.2019 08.04.2019 126,0702 126,0702 126,0702
КД Кеш Депозит 09.04.2019 08.04.2019 119,7134 119,7134 119,7134
Илирика Кеш Фонд 09.04.2019 08.04.2019 1.176,5466 1.176,5466 1.176,5466
КД Топ Брендови 09.04.2019 08.04.2019 130,8274 130,8274 130,8274
ВФП Премиум Инвест 09.04.2019 08.04.2019 115,5943 115,5943 115,5943
ВФП Кеш Депозит 09.04.2019 08.04.2019 109,5601 109,5601 109,5601
ВФП 100% БОНД 09.04.2019 08.04.2019 109,5732 109,5732 109,5732
КБ Публикум-МБИ 10 09.04.2019 08.04.2019 150,2252 150,2252 150,2252
Илирика Југоисточна Европа 08.04.2019 07.04.2019 55,9655 55,9655 55,9655
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.04.2019 07.04.2019 69,5938 69,5938 69,5938
Иново Статус Акции 08.04.2019 07.04.2019 36,0830 36,0830 36,0830
КД БРИК 08.04.2019 07.04.2019 175,3305 175,3305 175,3305
КД Нова ЕУ 08.04.2019 07.04.2019 116,1319 116,1319 116,1319
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2019 07.04.2019 156,9994 156,9994 156,9994
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2019 07.04.2019 149,7393 149,7393 149,7393
КБ Публикум Паричен 08.04.2019 07.04.2019 126,0621 126,0621 126,0621
КД Кеш Депозит 08.04.2019 07.04.2019 119,7064 119,7064 119,7064
Илирика Кеш Фонд 08.04.2019 07.04.2019 1.176,4827 1.176,4827 1.176,4827
КД Топ Брендови 08.04.2019 07.04.2019 130,6178 130,6178 130,6178
ВФП Премиум Инвест 08.04.2019 07.04.2019 115,6767 115,6767 115,6767
ВФП Кеш Депозит 08.04.2019 07.04.2019 109,5542 109,5542 109,5542
ВФП 100% БОНД 08.04.2019 07.04.2019 109,5820 109,5820 109,5820
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2019 07.04.2019 150,1190 150,1190 150,1190
Илирика Југоисточна Европа 08.04.2019 06.04.2019 55,9705 55,9705 55,9705
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.04.2019 06.04.2019 69,6004 69,6004 69,6004
Иново Статус Акции 08.04.2019 06.04.2019 36,0848 36,0848 36,0848
КД БРИК 08.04.2019 06.04.2019 175,3461 175,3461 175,3461
КД Нова ЕУ 08.04.2019 06.04.2019 116,1412 116,1412 116,1412
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2019 06.04.2019 157,0006 157,0006 157,0006
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2019 06.04.2019 149,7282 149,7282 149,7282
КБ Публикум Паричен 08.04.2019 06.04.2019 126,0553 126,0553 126,0553
КД Кеш Депозит 08.04.2019 06.04.2019 119,7006 119,7006 119,7006
Илирика Кеш Фонд 08.04.2019 06.04.2019 1.176,4288 1.176,4288 1.176,4288
КД Топ Брендови 08.04.2019 06.04.2019 130,6295 130,6295 130,6295
ВФП Премиум Инвест 08.04.2019 06.04.2019 115,6841 115,6841 115,6841
ВФП Кеш Депозит 08.04.2019 06.04.2019 109,5498 109,5498 109,5498
ВФП 100% БОНД 08.04.2019 06.04.2019 109,5771 109,5771 109,5771
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2019 06.04.2019 150,1243 150,1243 150,1243
Илирика Југоисточна Европа 08.04.2019 05.04.2019 55,9681 55,9681 55,9681
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.04.2019 05.04.2019 69,6568 69,6568 69,6568
Иново Статус Акции 08.04.2019 05.04.2019 36,0864 36,0864 36,0864
КД БРИК 08.04.2019 05.04.2019 175,5393 175,5393 175,5393
КД Нова ЕУ 08.04.2019 05.04.2019 116,1195 116,1195 116,1195
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2019 05.04.2019 157,0280 157,0280 157,0280
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2019 05.04.2019 149,7770 149,7770 149,7770
КБ Публикум Паричен 08.04.2019 05.04.2019 126,0483 126,0483 126,0483
КД Кеш Депозит 08.04.2019 05.04.2019 119,6948 119,6948 119,6948
Илирика Кеш Фонд 08.04.2019 05.04.2019 1.176,3738 1.176,3738 1.176,3738
КД Топ Брендови 08.04.2019 05.04.2019 130,7602 130,7602 130,7602
ВФП Премиум Инвест 08.04.2019 05.04.2019 115,8151 115,8151 115,8151
ВФП Кеш Депозит 08.04.2019 05.04.2019 109,5452 109,5452 109,5452
ВФП 100% БОНД 08.04.2019 05.04.2019 109,5911 109,5911 109,5911
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2019 05.04.2019 150,1295 150,1295 150,1295
Илирика Југоисточна Европа 05.04.2019 04.04.2019 55,9728 55,9728 55,9728
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.04.2019 04.04.2019 69,5263 69,5263 69,5263
Иново Статус Акции 05.04.2019 04.04.2019 36,2117 36,2117 36,2117
КД БРИК 05.04.2019 04.04.2019 174,3793 174,3793 174,3793
КД Нова ЕУ 05.04.2019 04.04.2019 116,0677 116,0677 116,0677
КБ Публикум - Балансиран 05.04.2019 04.04.2019 156,9492 156,9492 156,9492
КБ Публикум - Обврзници 05.04.2019 04.04.2019 149,5797 149,5797 149,5797
КБ Публикум Паричен 05.04.2019 04.04.2019 126,0435 126,0435 126,0435
КД Кеш Депозит 05.04.2019 04.04.2019 119,6902 119,6902 119,6902
Илирика Кеш Фонд 05.04.2019 04.04.2019 1.176,3382 1.176,3382 1.176,3382
КД Топ Брендови 05.04.2019 04.04.2019 130,3632 130,3632 130,3632
ВФП Премиум Инвест 05.04.2019 04.04.2019 115,4281 115,4281 115,4281
ВФП Кеш Депозит 05.04.2019 04.04.2019 109,5432 109,5432 109,5432
ВФП 100% БОНД 05.04.2019 04.04.2019 109,5306 109,5306 109,5306
КБ Публикум-МБИ 10 05.04.2019 04.04.2019 150,3275 150,3275 150,3275
Илирика Југоисточна Европа 04.04.2019 03.04.2019 56,2138 56,2138 56,2138
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.04.2019 03.04.2019 69,8076 69,8076 69,8076
Иново Статус Акции 04.04.2019 03.04.2019 36,2242 36,2242 36,2242
КД БРИК 04.04.2019 03.04.2019 175,1042 175,1042 175,1042
КД Нова ЕУ 04.04.2019 03.04.2019 116,0646 116,0646 116,0646
КБ Публикум - Балансиран 04.04.2019 03.04.2019 157,0615 157,0615 157,0615
КБ Публикум - Обврзници 04.04.2019 03.04.2019 149,7344 149,7344 149,7344
КБ Публикум Паричен 04.04.2019 03.04.2019 126,0424 126,0424 126,0424
КД Кеш Депозит 04.04.2019 03.04.2019 119,6874 119,6874 119,6874
Илирика Кеш Фонд 04.04.2019 03.04.2019 1.176,3427 1.176,3427 1.176,3427
КД Топ Брендови 04.04.2019 03.04.2019 130,6023 130,6023 130,6023
ВФП Премиум Инвест 04.04.2019 03.04.2019 115,3088 115,3088 115,3088
ВФП Кеш Депозит 04.04.2019 03.04.2019 109,5454 109,5454 109,5454
ВФП 100% БОНД 04.04.2019 03.04.2019 109,6350 109,6350 109,6350
КБ Публикум-МБИ 10 04.04.2019 03.04.2019 150,8112 150,8112 150,8112
Илирика Југоисточна Европа 03.04.2019 02.04.2019 56,2440 56,2440 56,2440
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.04.2019 02.04.2019 69,6858 69,6858 69,6858
Иново Статус Акции 03.04.2019 02.04.2019 36,1807 36,1807 36,1807
КД БРИК 03.04.2019 02.04.2019 174,1770 174,1770 174,1770
КД Нова ЕУ 03.04.2019 02.04.2019 116,0179 116,0179 116,0179
КБ Публикум - Балансиран 03.04.2019 02.04.2019 156,8906 156,8906 156,8906
КБ Публикум - Обврзници 03.04.2019 02.04.2019 149,5818 149,5818 149,5818
КБ Публикум Паричен 03.04.2019 02.04.2019 126,0452 126,0452 126,0452
КД Кеш Депозит 03.04.2019 02.04.2019 119,6873 119,6873 119,6873
Илирика Кеш Фонд 03.04.2019 02.04.2019 1.176,3744 1.176,3744 1.176,3744
КД Топ Брендови 03.04.2019 02.04.2019 130,0522 130,0522 130,0522
ВФП Премиум Инвест 03.04.2019 02.04.2019 114,6801 114,6801 114,6801
ВФП Кеш Депозит 03.04.2019 02.04.2019 109,5523 109,5523 109,5523
ВФП 100% БОНД 03.04.2019 02.04.2019 109,5069 109,5069 109,5069
КБ Публикум-МБИ 10 03.04.2019 02.04.2019 150,8980 150,8980 150,8980
Илирика Југоисточна Европа 02.04.2019 01.04.2019 56,3504 56,3504 56,3504
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.04.2019 01.04.2019 69,7164 69,7164 69,7164
Иново Статус Акции 02.04.2019 01.04.2019 36,2275 36,2275 36,2275
КД БРИК 02.04.2019 01.04.2019 173,4739 173,4739 173,4739
КД Нова ЕУ 02.04.2019 01.04.2019 115,9528 115,9528 115,9528
КБ Публикум - Балансиран 02.04.2019 01.04.2019 156,8669 156,8669 156,8669
КБ Публикум - Обврзници 02.04.2019 01.04.2019 149,5391 149,5391 149,5391
КБ Публикум Паричен 02.04.2019 01.04.2019 126,0420 126,0420 126,0420
КД Кеш Депозит 02.04.2019 01.04.2019 119,6831 119,6831 119,6831
Илирика Кеш Фонд 02.04.2019 01.04.2019 1.176,3303 1.176,3303 1.176,3303
КД Топ Брендови 02.04.2019 01.04.2019 129,8599 129,8599 129,8599
ВФП Премиум Инвест 02.04.2019 01.04.2019 114,5038 114,5038 114,5038
ВФП Кеш Депозит 02.04.2019 01.04.2019 109,5523 109,5523 109,5523
ВФП 100% БОНД 02.04.2019 01.04.2019 109,5662 109,5662 109,5662
КБ Публикум-МБИ 10 02.04.2019 01.04.2019 151,1194 151,1194 151,1194
Илирика Југоисточна Европа 01.04.2019 31.03.2019 56,1245 56,1245 56,1245
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.04.2019 31.03.2019 68,7865 68,7865 68,7865
Иново Статус Акции 01.04.2019 31.03.2019 36,1525 36,1525 36,1525
КД БРИК 01.04.2019 31.03.2019 172,0271 172,0271 172,0271
КД Нова ЕУ 01.04.2019 31.03.2019 115,8094 115,8094 115,8094
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2019 31.03.2019 155,8011 155,8011 155,8011
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2019 31.03.2019 149,4419 149,4419 149,4419
КБ Публикум Паричен 01.04.2019 31.03.2019 126,0311 126,0311 126,0311
КД Кеш Депозит 01.04.2019 31.03.2019 119,6733 119,6733 119,6733
Илирика Кеш Фонд 01.04.2019 31.03.2019 1.176,1913 1.176,1913 1.176,1913
КД Топ Брендови 01.04.2019 31.03.2019 128,7529 128,7529 128,7529
ВФП Премиум Инвест 01.04.2019 31.03.2019 113,4059 113,4059 113,4059
ВФП Кеш Депозит 01.04.2019 31.03.2019 109,5444 109,5444 109,5444
ВФП 100% БОНД 01.04.2019 31.03.2019 109,5323 109,5323 109,5323
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2019 31.03.2019 151,0779 151,0779 151,0779
Илирика Југоисточна Европа 01.04.2019 30.03.2019 56,1296 56,1296 56,1296
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.04.2019 30.03.2019 68,7932 68,7932 68,7932
Иново Статус Акции 01.04.2019 30.03.2019 36,1543 36,1543 36,1543
КД БРИК 01.04.2019 30.03.2019 172,0423 172,0423 172,0423
КД Нова ЕУ 01.04.2019 30.03.2019 115,8186 115,8186 115,8186
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2019 30.03.2019 155,8047 155,8047 155,8047
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2019 30.03.2019 149,4354 149,4354 149,4354
КБ Публикум Паричен 01.04.2019 30.03.2019 126,0243 126,0243 126,0243
КД Кеш Депозит 01.04.2019 30.03.2019 119,6683 119,6683 119,6683
Илирика Кеш Фонд 01.04.2019 30.03.2019 1.176,1337 1.176,1337 1.176,1337
КД Топ Брендови 01.04.2019 30.03.2019 128,7643 128,7643 128,7643
ВФП Премиум Инвест 01.04.2019 30.03.2019 113,4131 113,4131 113,4131
ВФП Кеш Депозит 01.04.2019 30.03.2019 109,5399 109,5399 109,5399
ВФП 100% БОНД 01.04.2019 30.03.2019 109,5278 109,5278 109,5278
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2019 30.03.2019 151,0831 151,0831 151,0831
Илирика Југоисточна Европа 01.04.2019 29.03.2019 56,1337 56,1337 56,1337
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.04.2019 29.03.2019 68,8368 68,8368 68,8368
Иново Статус Акции 01.04.2019 29.03.2019 36,1464 36,1464 36,1464
КД БРИК 01.04.2019 29.03.2019 172,2112 172,2112 172,2112
КД Нова ЕУ 01.04.2019 29.03.2019 115,8102 115,8102 115,8102
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2019 29.03.2019 155,8100 155,8100 155,8100
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2019 29.03.2019 149,4568 149,4568 149,4568
КБ Публикум Паричен 01.04.2019 29.03.2019 126,0097 126,0097 126,0097
КД Кеш Депозит 01.04.2019 29.03.2019 119,6584 119,6584 119,6584
Илирика Кеш Фонд 01.04.2019 29.03.2019 1.175,9758 1.175,9758 1.175,9758
КД Топ Брендови 01.04.2019 29.03.2019 128,8444 128,8444 128,8444
ВФП Премиум Инвест 01.04.2019 29.03.2019 113,4528 113,4528 113,4528
ВФП Кеш Депозит 01.04.2019 29.03.2019 109,5272 109,5272 109,5272
ВФП 100% БОНД 01.04.2019 29.03.2019 109,4935 109,4935 109,4935
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2019 29.03.2019 151,0884 151,0884 151,0884
Илирика Југоисточна Европа 29.03.2019 28.03.2019 56,1482 56,1482 56,1482
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.03.2019 28.03.2019 68,5273 68,5273 68,5273
Иново Статус Акции 29.03.2019 28.03.2019 35,9303 35,9303 35,9303
КД БРИК 29.03.2019 28.03.2019 170,2597 170,2597 170,2597
КД Нова ЕУ 29.03.2019 28.03.2019 115,6675 115,6675 115,6675
КБ Публикум - Балансиран 29.03.2019 28.03.2019 155,6955 155,6955 155,6955
КБ Публикум - Обврзници 29.03.2019 28.03.2019 149,1207 149,1207 149,1207
КБ Публикум Паричен 29.03.2019 28.03.2019 125,9851 125,9851 125,9851
КД Кеш Депозит 29.03.2019 28.03.2019 119,6417 119,6417 119,6417
Илирика Кеш Фонд 29.03.2019 28.03.2019 1.175,6943 1.175,6943 1.175,6943
КД Топ Брендови 29.03.2019 28.03.2019 127,7903 127,7903 127,7903
ВФП Премиум Инвест 29.03.2019 28.03.2019 112,4381 112,4381 112,4381
ВФП Кеш Депозит 29.03.2019 28.03.2019 109,5036 109,5036 109,5036
ВФП 100% БОНД 29.03.2019 28.03.2019 109,2934 109,2934 109,2934
КБ Публикум-МБИ 10 29.03.2019 28.03.2019 151,2848 151,2848 151,2848
Илирика Југоисточна Европа 28.03.2019 27.03.2019 56,0847 56,0847 56,0847
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.03.2019 27.03.2019 68,2980 68,2980 68,2980
Иново Статус Акции 28.03.2019 27.03.2019 36,0494 36,0494 36,0494
КД БРИК 28.03.2019 27.03.2019 168,6364 168,6364 168,6364
КД Нова ЕУ 28.03.2019 27.03.2019 115,4965 115,4965 115,4965
КБ Публикум - Балансиран 28.03.2019 27.03.2019 155,7291 155,7291 155,7291
КБ Публикум - Обврзници 28.03.2019 27.03.2019 148,9733 148,9733 148,9733
КБ Публикум Паричен 28.03.2019 27.03.2019 125,9776 125,9776 125,9776
КД Кеш Депозит 28.03.2019 27.03.2019 119,6356 119,6356 119,6356
Илирика Кеш Фонд 28.03.2019 27.03.2019 1.175,6311 1.175,6311 1.175,6311
КД Топ Брендови 28.03.2019 27.03.2019 127,4104 127,4104 127,4104
ВФП Премиум Инвест 28.03.2019 27.03.2019 112,1330 112,1330 112,1330
ВФП Кеш Депозит 28.03.2019 27.03.2019 109,4979 109,4979 109,4979
ВФП 100% БОНД 28.03.2019 27.03.2019 109,2726 109,2726 109,2726
КБ Публикум-МБИ 10 28.03.2019 27.03.2019 150,9939 150,9939 150,9939
Илирика Југоисточна Европа 27.03.2019 26.03.2019 56,1689 56,1689 56,1689
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.03.2019 26.03.2019 68,3930 68,3930 68,3930
Иново Статус Акции 27.03.2019 26.03.2019 36,0772 36,0772 36,0772
КД БРИК 27.03.2019 26.03.2019 169,6877 169,6877 169,6877
КД Нова ЕУ 27.03.2019 26.03.2019 116,0421 116,0421 116,0421
КБ Публикум - Балансиран 27.03.2019 26.03.2019 155,6347 155,6347 155,6347
КБ Публикум - Обврзници 27.03.2019 26.03.2019 148,9055 148,9055 148,9055
КБ Публикум Паричен 27.03.2019 26.03.2019 125,9710 125,9710 125,9710
КД Кеш Депозит 27.03.2019 26.03.2019 119,6297 119,6297 119,6297
Илирика Кеш Фонд 27.03.2019 26.03.2019 1.175,5789 1.175,5789 1.175,5789
КД Топ Брендови 27.03.2019 26.03.2019 127,1914 127,1914 127,1914
ВФП Премиум Инвест 27.03.2019 26.03.2019 112,1623 112,1623 112,1623
ВФП Кеш Депозит 27.03.2019 26.03.2019 109,4936 109,4936 109,4936
ВФП 100% БОНД 27.03.2019 26.03.2019 109,2159 109,2159 109,2159
КБ Публикум-МБИ 10 27.03.2019 26.03.2019 151,2392 151,2392 151,2392
Илирика Југоисточна Европа 26.03.2019 25.03.2019 56,2515 56,2515 56,2515
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.03.2019 25.03.2019 68,3314 68,3314 68,3314
Иново Статус Акции 26.03.2019 25.03.2019 36,0457 36,0457 36,0457
КД БРИК 26.03.2019 25.03.2019 168,5801 168,5801 168,5801
КД Нова ЕУ 26.03.2019 25.03.2019 116,4498 116,4498 116,4498
КБ Публикум - Балансиран 26.03.2019 25.03.2019 155,8095 155,8095 155,8095
КБ Публикум - Обврзници 26.03.2019 25.03.2019 148,9903 148,9903 148,9903
КБ Публикум Паричен 26.03.2019 25.03.2019 125,9625 125,9625 125,9625
КД Кеш Депозит 26.03.2019 25.03.2019 119,6224 119,6224 119,6224
Илирика Кеш Фонд 26.03.2019 25.03.2019 1.175,5119 1.175,5119 1.175,5119
КД Топ Брендови 26.03.2019 25.03.2019 126,5201 126,5201 126,5201
ВФП Премиум Инвест 26.03.2019 25.03.2019 111,5409 111,5409 111,5409
ВФП Кеш Депозит 26.03.2019 25.03.2019 109,4874 109,4874 109,4874
ВФП 100% БОНД 26.03.2019 25.03.2019 109,1600 109,1600 109,1600
КБ Публикум-МБИ 10 26.03.2019 25.03.2019 151,6444 151,6444 151,6444
Илирика Југоисточна Европа 25.03.2019 24.03.2019 56,2859 56,2859 56,2859
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.03.2019 24.03.2019 68,4762 68,4762 68,4762
Иново Статус Акции 25.03.2019 24.03.2019 35,9509 35,9509 35,9509
КД БРИК 25.03.2019 24.03.2019 169,2357 169,2357 169,2357
КД Нова ЕУ 25.03.2019 24.03.2019 116,0382 116,0382 116,0382
КБ Публикум - Балансиран 25.03.2019 24.03.2019 155,8955 155,8955 155,8955
КБ Публикум - Обврзници 25.03.2019 24.03.2019 149,0395 149,0395 149,0395
КБ Публикум Паричен 25.03.2019 24.03.2019 125,9540 125,9540 125,9540
КД Кеш Депозит 25.03.2019 24.03.2019 119,6148 119,6148 119,6148
Илирика Кеш Фонд 25.03.2019 24.03.2019 1.175,4463 1.175,4463 1.175,4463
КД Топ Брендови 25.03.2019 24.03.2019 126,6583 126,6583 126,6583
ВФП Премиум Инвест 25.03.2019 24.03.2019 111,7989 111,7989 111,7989
ВФП Кеш Депозит 25.03.2019 24.03.2019 109,4813 109,4813 109,4813
ВФП 100% БОНД 25.03.2019 24.03.2019 109,1459 109,1459 109,1459
КБ Публикум-МБИ 10 25.03.2019 24.03.2019 151,6482 151,6482 151,6482
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.