Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 23.08.2019 22.08.2019 55,8772 55,8772 55,8772
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.08.2019 22.08.2019 70,6998 70,6998 70,6998
Иново Статус Акции 23.08.2019 22.08.2019 36,6374 36,6374 36,6374
КД БРИК 23.08.2019 22.08.2019 157,5393 157,5393 157,5393
КД Нова ЕУ 23.08.2019 22.08.2019 118,5866 118,5866 118,5866
КБ Публикум - Балансиран 23.08.2019 22.08.2019 161,4875 161,4875 161,4875
КБ Публикум - Обврзници 23.08.2019 22.08.2019 151,8500 151,8500 151,8500
КБ Публикум Паричен 23.08.2019 22.08.2019 126,9650 126,9650 126,9650
КД Кеш Депозит 23.08.2019 22.08.2019 120,5491 120,5491 120,5491
Илирика Кеш Фонд 23.08.2019 22.08.2019 1.184,4434 1.184,4434 1.184,4434
КД Топ Брендови 23.08.2019 22.08.2019 131,1149 131,1149 131,1149
ВФП Премиум Инвест 23.08.2019 22.08.2019 115,1586 115,1586 115,1586
ВФП Кеш Депозит 23.08.2019 22.08.2019 110,1995 110,1995 110,1995
ВФП 100% БОНД 23.08.2019 22.08.2019 112,2979 112,2979 112,2979
КБ Публикум-МБИ 10 23.08.2019 22.08.2019 168,5013 168,5013 168,5013
Граве Глобал 23.08.2019 22.08.2019 100,8015 100,8015 100,8015
Илирика Југоисточна Европа 22.08.2019 21.08.2019 55,8368 55,8368 55,8368
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.08.2019 21.08.2019 70,8665 70,8665 70,8665
Иново Статус Акции 22.08.2019 21.08.2019 36,6545 36,6545 36,6545
КД БРИК 22.08.2019 21.08.2019 159,4874 159,4874 159,4874
КД Нова ЕУ 22.08.2019 21.08.2019 118,7575 118,7575 118,7575
КБ Публикум - Балансиран 22.08.2019 21.08.2019 161,5329 161,5329 161,5329
КБ Публикум - Обврзници 22.08.2019 21.08.2019 152,0103 152,0103 152,0103
КБ Публикум Паричен 22.08.2019 21.08.2019 126,9569 126,9569 126,9569
КД Кеш Депозит 22.08.2019 21.08.2019 120,5428 120,5428 120,5428
Илирика Кеш Фонд 22.08.2019 21.08.2019 1.184,3882 1.184,3882 1.184,3882
КД Топ Брендови 22.08.2019 21.08.2019 131,5079 131,5079 131,5079
ВФП Премиум Инвест 22.08.2019 21.08.2019 115,6980 115,6980 115,6980
ВФП Кеш Депозит 22.08.2019 21.08.2019 110,1940 110,1940 110,1940
ВФП 100% БОНД 22.08.2019 21.08.2019 112,2210 112,2210 112,2210
КБ Публикум-МБИ 10 22.08.2019 21.08.2019 168,4907 168,4907 168,4907
Граве Глобал 22.08.2019 21.08.2019 100,2745 100,2745 100,2745
Илирика Југоисточна Европа 21.08.2019 20.08.2019 55,9297 55,9297 55,9297
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.08.2019 20.08.2019 70,5294 70,5294 70,5294
Иново Статус Акции 21.08.2019 20.08.2019 36,5325 36,5325 36,5325
КД БРИК 21.08.2019 20.08.2019 158,8169 158,8169 158,8169
КД Нова ЕУ 21.08.2019 20.08.2019 118,5703 118,5703 118,5703
КБ Публикум - Балансиран 21.08.2019 20.08.2019 161,3276 161,3276 161,3276
КБ Публикум - Обврзници 21.08.2019 20.08.2019 151,9412 151,9412 151,9412
КБ Публикум Паричен 21.08.2019 20.08.2019 126,9542 126,9542 126,9542
КД Кеш Депозит 21.08.2019 20.08.2019 120,5392 120,5392 120,5392
Илирика Кеш Фонд 21.08.2019 20.08.2019 1.184,3653 1.184,3653 1.184,3653
КД Топ Брендови 21.08.2019 20.08.2019 130,6129 130,6129 130,6129
ВФП Премиум Инвест 21.08.2019 20.08.2019 114,3851 114,3851 114,3851
ВФП Кеш Депозит 21.08.2019 20.08.2019 110,1931 110,1931 110,1931
ВФП 100% БОНД 21.08.2019 20.08.2019 111,9925 111,9925 111,9925
КБ Публикум-МБИ 10 21.08.2019 20.08.2019 167,5974 167,5974 167,5974
Граве Глобал 21.08.2019 20.08.2019 100,6264 100,6264 100,6264
Илирика Југоисточна Европа 20.08.2019 19.08.2019 55,7023 55,7023 55,7023
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.08.2019 19.08.2019 70,6510 70,6510 70,6510
Иново Статус Акции 20.08.2019 19.08.2019 36,4606 36,4606 36,4606
КД БРИК 20.08.2019 19.08.2019 158,8762 158,8762 158,8762
КД Нова ЕУ 20.08.2019 19.08.2019 118,5358 118,5358 118,5358
КБ Публикум - Балансиран 20.08.2019 19.08.2019 161,0752 161,0752 161,0752
КБ Публикум - Обврзници 20.08.2019 19.08.2019 151,8401 151,8401 151,8401
КБ Публикум Паричен 20.08.2019 19.08.2019 126,9481 126,9481 126,9481
КД Кеш Депозит 20.08.2019 19.08.2019 120,5336 120,5336 120,5336
Илирика Кеш Фонд 20.08.2019 19.08.2019 1.184,3209 1.184,3209 1.184,3209
КД Топ Брендови 20.08.2019 19.08.2019 131,4697 131,4697 131,4697
ВФП Премиум Инвест 20.08.2019 19.08.2019 115,1910 115,1910 115,1910
ВФП Кеш Депозит 20.08.2019 19.08.2019 110,1890 110,1890 110,1890
ВФП 100% БОНД 20.08.2019 19.08.2019 112,1257 112,1257 112,1257
КБ Публикум-МБИ 10 20.08.2019 19.08.2019 166,0409 166,0409 166,0409
Граве Глобал 20.08.2019 19.08.2019 100,0150 100,0150 100,0150
Илирика Југоисточна Европа 19.08.2019 18.08.2019 55,6157 55,6157 55,6157
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.08.2019 18.08.2019 70,2841 70,2841 70,2841
Иново Статус Акции 19.08.2019 18.08.2019 36,4519 36,4519 36,4519
КД БРИК 19.08.2019 18.08.2019 158,4856 158,4856 158,4856
КД Нова ЕУ 19.08.2019 18.08.2019 118,3650 118,3650 118,3650
КБ Публикум - Балансиран 19.08.2019 18.08.2019 160,8738 160,8738 160,8738
КБ Публикум - Обврзници 19.08.2019 18.08.2019 151,9777 151,9777 151,9777
КБ Публикум Паричен 19.08.2019 18.08.2019 126,9416 126,9416 126,9416
КД Кеш Депозит 19.08.2019 18.08.2019 120,5271 120,5271 120,5271
Илирика Кеш Фонд 19.08.2019 18.08.2019 1.184,2666 1.184,2666 1.184,2666
КД Топ Брендови 19.08.2019 18.08.2019 130,5547 130,5547 130,5547
ВФП Премиум Инвест 19.08.2019 18.08.2019 114,0031 114,0031 114,0031
ВФП Кеш Депозит 19.08.2019 18.08.2019 110,1839 110,1839 110,1839
ВФП 100% БОНД 19.08.2019 18.08.2019 112,1042 112,1042 112,1042
КБ Публикум-МБИ 10 19.08.2019 18.08.2019 165,5689 165,5689 165,5689
Граве Глобал 19.08.2019 18.08.2019 98,4825 98,4825 98,4825
Илирика Југоисточна Европа 19.08.2019 17.08.2019 55,6212 55,6212 55,6212
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.08.2019 17.08.2019 70,2908 70,2908 70,2908
Иново Статус Акции 19.08.2019 17.08.2019 36,4538 36,4538 36,4538
КД БРИК 19.08.2019 17.08.2019 158,4993 158,4993 158,4993
КД Нова ЕУ 19.08.2019 17.08.2019 118,3748 118,3748 118,3748
КБ Публикум - Балансиран 19.08.2019 17.08.2019 160,8753 160,8753 160,8753
КБ Публикум - Обврзници 19.08.2019 17.08.2019 151,9700 151,9700 151,9700
КБ Публикум Паричен 19.08.2019 17.08.2019 126,9360 126,9360 126,9360
КД Кеш Депозит 19.08.2019 17.08.2019 120,5221 120,5221 120,5221
Илирика Кеш Фонд 19.08.2019 17.08.2019 1.184,2280 1.184,2280 1.184,2280
КД Топ Брендови 19.08.2019 17.08.2019 130,5654 130,5654 130,5654
ВФП Премиум Инвест 19.08.2019 17.08.2019 114,0105 114,0105 114,0105
ВФП Кеш Депозит 19.08.2019 17.08.2019 110,1802 110,1802 110,1802
ВФП 100% БОНД 19.08.2019 17.08.2019 112,1014 112,1014 112,1014
КБ Публикум-МБИ 10 19.08.2019 17.08.2019 165,5754 165,5754 165,5754
Граве Глобал 19.08.2019 17.08.2019 98,4892 98,4892 98,4892
Илирика Југоисточна Европа 19.08.2019 16.08.2019 55,6276 55,6276 55,6276
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.08.2019 16.08.2019 70,0669 70,0669 70,0669
Иново Статус Акции 19.08.2019 16.08.2019 36,4530 36,4530 36,4530
КД БРИК 19.08.2019 16.08.2019 157,7606 157,7606 157,7606
КД Нова ЕУ 19.08.2019 16.08.2019 118,3873 118,3873 118,3873
КБ Публикум - Балансиран 19.08.2019 16.08.2019 160,7267 160,7267 160,7267
КБ Публикум - Обврзници 19.08.2019 16.08.2019 151,6849 151,6849 151,6849
КБ Публикум Паричен 19.08.2019 16.08.2019 126,9283 126,9283 126,9283
КД Кеш Депозит 19.08.2019 16.08.2019 120,5160 120,5160 120,5160
Илирика Кеш Фонд 19.08.2019 16.08.2019 1.184,1759 1.184,1759 1.184,1759
КД Топ Брендови 19.08.2019 16.08.2019 130,2239 130,2239 130,2239
ВФП Премиум Инвест 19.08.2019 16.08.2019 113,6969 113,6969 113,6969
ВФП Кеш Депозит 19.08.2019 16.08.2019 110,1745 110,1745 110,1745
ВФП 100% БОНД 19.08.2019 16.08.2019 111,8560 111,8560 111,8560
КБ Публикум-МБИ 10 19.08.2019 16.08.2019 165,5819 165,5819 165,5819
Граве Глобал 19.08.2019 16.08.2019 98,4862 98,4862 98,4862
Илирика Југоисточна Европа 16.08.2019 15.08.2019 55,6451 55,6451 55,6451
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.08.2019 15.08.2019 70,0155 70,0155 70,0155
Иново Статус Акции 16.08.2019 15.08.2019 36,4774 36,4774 36,4774
КД БРИК 16.08.2019 15.08.2019 156,4454 156,4454 156,4454
КД Нова ЕУ 16.08.2019 15.08.2019 118,6901 118,6901 118,6901
КБ Публикум - Балансиран 16.08.2019 15.08.2019 160,6279 160,6279 160,6279
КБ Публикум - Обврзници 16.08.2019 15.08.2019 151,4974 151,4974 151,4974
КБ Публикум Паричен 16.08.2019 15.08.2019 126,9238 126,9238 126,9238
КД Кеш Депозит 16.08.2019 15.08.2019 120,5111 120,5111 120,5111
Илирика Кеш Фонд 16.08.2019 15.08.2019 1.184,1389 1.184,1389 1.184,1389
КД Топ Брендови 16.08.2019 15.08.2019 129,1497 129,1497 129,1497
ВФП Премиум Инвест 16.08.2019 15.08.2019 112,2632 112,2632 112,2632
ВФП Кеш Депозит 16.08.2019 15.08.2019 110,1717 110,1717 110,1717
ВФП 100% БОНД 16.08.2019 15.08.2019 111,6701 111,6701 111,6701
КБ Публикум-МБИ 10 16.08.2019 15.08.2019 166,4578 166,4578 166,4578
Граве Глобал 16.08.2019 15.08.2019 99,5841 99,5841 99,5841
Илирика Југоисточна Европа 15.08.2019 14.08.2019 56,0087 56,0087 56,0087
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.08.2019 14.08.2019 70,0659 70,0659 70,0659
Иново Статус Акции 15.08.2019 14.08.2019 36,6744 36,6744 36,6744
КД БРИК 15.08.2019 14.08.2019 156,0165 156,0165 156,0165
КД Нова ЕУ 15.08.2019 14.08.2019 118,8012 118,8012 118,8012
КБ Публикум - Балансиран 15.08.2019 14.08.2019 160,7150 160,7150 160,7150
КБ Публикум - Обврзници 15.08.2019 14.08.2019 151,3772 151,3772 151,3772
КБ Публикум Паричен 15.08.2019 14.08.2019 126,9152 126,9152 126,9152
КД Кеш Депозит 15.08.2019 14.08.2019 120,5044 120,5044 120,5044
Илирика Кеш Фонд 15.08.2019 14.08.2019 1.184,0733 1.184,0733 1.184,0733
КД Топ Брендови 15.08.2019 14.08.2019 129,1969 129,1969 129,1969
ВФП Премиум Инвест 15.08.2019 14.08.2019 112,1739 112,1739 112,1739
ВФП Кеш Депозит 15.08.2019 14.08.2019 110,1648 110,1648 110,1648
ВФП 100% БОНД 15.08.2019 14.08.2019 111,5127 111,5127 111,5127
КБ Публикум-МБИ 10 15.08.2019 14.08.2019 166,7966 166,7966 166,7966
Граве Глобал 15.08.2019 14.08.2019 99,6454 99,6454 99,6454
Илирика Југоисточна Европа 14.08.2019 13.08.2019 56,3067 56,3067 56,3067
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.08.2019 13.08.2019 71,0449 71,0449 71,0449
Иново Статус Акции 14.08.2019 13.08.2019 36,6942 36,6942 36,6942
КД БРИК 14.08.2019 13.08.2019 159,1419 159,1419 159,1419
КД Нова ЕУ 14.08.2019 13.08.2019 118,7705 118,7705 118,7705
КБ Публикум - Балансиран 14.08.2019 13.08.2019 161,2813 161,2813 161,2813
КБ Публикум - Обврзници 14.08.2019 13.08.2019 151,4917 151,4917 151,4917
КБ Публикум Паричен 14.08.2019 13.08.2019 126,9100 126,9100 126,9100
КД Кеш Депозит 14.08.2019 13.08.2019 120,4994 120,4994 120,4994
Илирика Кеш Фонд 14.08.2019 13.08.2019 1.184,0391 1.184,0391 1.184,0391
КД Топ Брендови 14.08.2019 13.08.2019 131,0075 131,0075 131,0075
ВФП Премиум Инвест 14.08.2019 13.08.2019 114,6677 114,6677 114,6677
ВФП Кеш Депозит 14.08.2019 13.08.2019 110,1616 110,1616 110,1616
ВФП 100% БОНД 14.08.2019 13.08.2019 111,6814 111,6814 111,6814
КБ Публикум-МБИ 10 14.08.2019 13.08.2019 167,1457 167,1457 167,1457
Граве Глобал 14.08.2019 13.08.2019 99,5320 99,5320 99,5320
Илирика Југоисточна Европа 13.08.2019 12.08.2019 56,1611 56,1611 56,1611
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.08.2019 12.08.2019 70,5383 70,5383 70,5383
Иново Статус Акции 13.08.2019 12.08.2019 36,5829 36,5829 36,5829
КД БРИК 13.08.2019 12.08.2019 157,8838 157,8838 157,8838
КД Нова ЕУ 13.08.2019 12.08.2019 118,8525 118,8525 118,8525
КБ Публикум - Балансиран 13.08.2019 12.08.2019 161,0850 161,0850 161,0850
КБ Публикум - Обврзници 13.08.2019 12.08.2019 151,5106 151,5106 151,5106
КБ Публикум Паричен 13.08.2019 12.08.2019 126,9057 126,9057 126,9057
КД Кеш Депозит 13.08.2019 12.08.2019 120,4940 120,4940 120,4940
Илирика Кеш Фонд 13.08.2019 12.08.2019 1.183,9977 1.183,9977 1.183,9977
КД Топ Брендови 13.08.2019 12.08.2019 129,9102 129,9102 129,9102
ВФП Премиум Инвест 13.08.2019 12.08.2019 113,5307 113,5307 113,5307
ВФП Кеш Депозит 13.08.2019 12.08.2019 110,1577 110,1577 110,1577
ВФП 100% БОНД 13.08.2019 12.08.2019 111,6593 111,6593 111,6593
КБ Публикум-МБИ 10 13.08.2019 12.08.2019 166,8895 166,8895 166,8895
Граве Глобал 13.08.2019 12.08.2019 99,7075 99,7075 99,7075
Илирика Југоисточна Европа 12.08.2019 11.08.2019 55,8465 55,8465 55,8465
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.08.2019 11.08.2019 70,6754 70,6754 70,6754
Иново Статус Акции 12.08.2019 11.08.2019 36,4783 36,4783 36,4783
КД БРИК 12.08.2019 11.08.2019 158,7441 158,7441 158,7441
КД Нова ЕУ 12.08.2019 11.08.2019 118,7918 118,7918 118,7918
КБ Публикум - Балансиран 12.08.2019 11.08.2019 161,2300 161,2300 161,2300
КБ Публикум - Обврзници 12.08.2019 11.08.2019 151,5538 151,5538 151,5538
КБ Публикум Паричен 12.08.2019 11.08.2019 126,8992 126,8992 126,8992
КД Кеш Депозит 12.08.2019 11.08.2019 120,4875 120,4875 120,4875
Илирика Кеш Фонд 12.08.2019 11.08.2019 1.183,9546 1.183,9546 1.183,9546
КД Топ Брендови 12.08.2019 11.08.2019 130,4493 130,4493 130,4493
ВФП Премиум Инвест 12.08.2019 11.08.2019 114,0883 114,0883 114,0883
ВФП Кеш Депозит 12.08.2019 11.08.2019 110,1533 110,1533 110,1533
ВФП 100% БОНД 12.08.2019 11.08.2019 111,8349 111,8349 111,8349
КБ Публикум-МБИ 10 12.08.2019 11.08.2019 166,8486 166,8486 166,8486
Граве Глобал 12.08.2019 11.08.2019 100,4551 100,4551 100,4551
Илирика Југоисточна Европа 12.08.2019 10.08.2019 55,8520 55,8520 55,8520
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.08.2019 10.08.2019 70,6822 70,6822 70,6822
Иново Статус Акции 12.08.2019 10.08.2019 36,4802 36,4802 36,4802
КД БРИК 12.08.2019 10.08.2019 158,7579 158,7579 158,7579
КД Нова ЕУ 12.08.2019 10.08.2019 118,8016 118,8016 118,8016
КБ Публикум - Балансиран 12.08.2019 10.08.2019 161,2314 161,2314 161,2314
КБ Публикум - Обврзници 12.08.2019 10.08.2019 151,5460 151,5460 151,5460
КБ Публикум Паричен 12.08.2019 10.08.2019 126,8937 126,8937 126,8937
КД Кеш Депозит 12.08.2019 10.08.2019 120,4825 120,4825 120,4825
Илирика Кеш Фонд 12.08.2019 10.08.2019 1.183,9124 1.183,9124 1.183,9124
КД Топ Брендови 12.08.2019 10.08.2019 130,4599 130,4599 130,4599
ВФП Премиум Инвест 12.08.2019 10.08.2019 114,0954 114,0954 114,0954
ВФП Кеш Депозит 12.08.2019 10.08.2019 110,1496 110,1496 110,1496
ВФП 100% БОНД 12.08.2019 10.08.2019 111,8308 111,8308 111,8308
КБ Публикум-МБИ 10 12.08.2019 10.08.2019 166,8552 166,8552 166,8552
Граве Глобал 12.08.2019 10.08.2019 100,4620 100,4620 100,4620
Илирика Југоисточна Европа 12.08.2019 09.08.2019 55,8680 55,8680 55,8680
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.08.2019 09.08.2019 70,7086 70,7086 70,7086
Иново Статус Акции 12.08.2019 09.08.2019 36,4832 36,4832 36,4832
КД БРИК 12.08.2019 09.08.2019 158,8237 158,8237 158,8237
КД Нова ЕУ 12.08.2019 09.08.2019 118,8464 118,8464 118,8464
КБ Публикум - Балансиран 12.08.2019 09.08.2019 161,2459 161,2459 161,2459
КБ Публикум - Обврзници 12.08.2019 09.08.2019 151,5607 151,5607 151,5607
КБ Публикум Паричен 12.08.2019 09.08.2019 126,8891 126,8891 126,8891
КД Кеш Депозит 12.08.2019 09.08.2019 120,4780 120,4780 120,4780
Илирика Кеш Фонд 12.08.2019 09.08.2019 1.183,8768 1.183,8768 1.183,8768
КД Топ Брендови 12.08.2019 09.08.2019 130,4779 130,4779 130,4779
ВФП Премиум Инвест 12.08.2019 09.08.2019 114,1553 114,1553 114,1553
ВФП Кеш Депозит 12.08.2019 09.08.2019 110,1468 110,1468 110,1468
ВФП 100% БОНД 12.08.2019 09.08.2019 111,8499 111,8499 111,8499
КБ Публикум-МБИ 10 12.08.2019 09.08.2019 166,8617 166,8617 166,8617
Граве Глобал 12.08.2019 09.08.2019 100,4730 100,4730 100,4730
Илирика Југоисточна Европа 09.08.2019 08.08.2019 55,7312 55,7312 55,7312
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.08.2019 08.08.2019 70,7025 70,7025 70,7025
Иново Статус Акции 09.08.2019 08.08.2019 36,4693 36,4693 36,4693
КД БРИК 09.08.2019 08.08.2019 159,9311 159,9311 159,9311
КД Нова ЕУ 09.08.2019 08.08.2019 118,9894 118,9894 118,9894
КБ Публикум - Балансиран 09.08.2019 08.08.2019 161,3085 161,3085 161,3085
КБ Публикум - Обврзници 09.08.2019 08.08.2019 151,5045 151,5045 151,5045
КБ Публикум Паричен 09.08.2019 08.08.2019 126,8812 126,8812 126,8812
КД Кеш Депозит 09.08.2019 08.08.2019 120,4712 120,4712 120,4712
Илирика Кеш Фонд 09.08.2019 08.08.2019 1.183,8123 1.183,8123 1.183,8123
КД Топ Брендови 09.08.2019 08.08.2019 131,1040 131,1040 131,1040
ВФП Премиум Инвест 09.08.2019 08.08.2019 114,8945 114,8945 114,8945
ВФП Кеш Депозит 09.08.2019 08.08.2019 110,1408 110,1408 110,1408
ВФП 100% БОНД 09.08.2019 08.08.2019 111,7631 111,7631 111,7631
КБ Публикум-МБИ 10 09.08.2019 08.08.2019 166,4389 166,4389 166,4389
Граве Глобал 09.08.2019 08.08.2019 99,4102 99,4102 99,4102
Илирика Југоисточна Европа 08.08.2019 07.08.2019 55,7537 55,7537 55,7537
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.08.2019 07.08.2019 69,8702 69,8702 69,8702
Иново Статус Акции 08.08.2019 07.08.2019 36,3741 36,3741 36,3741
КД БРИК 08.08.2019 07.08.2019 157,7136 157,7136 157,7136
КД Нова ЕУ 08.08.2019 07.08.2019 118,8069 118,8069 118,8069
КБ Публикум - Балансиран 08.08.2019 07.08.2019 161,0829 161,0829 161,0829
КБ Публикум - Обврзници 08.08.2019 07.08.2019 151,5989 151,5989 151,5989
КБ Публикум Паричен 08.08.2019 07.08.2019 126,8771 126,8771 126,8771
КД Кеш Депозит 08.08.2019 07.08.2019 120,4668 120,4668 120,4668
Илирика Кеш Фонд 08.08.2019 07.08.2019 1.183,7641 1.183,7641 1.183,7641
КД Топ Брендови 08.08.2019 07.08.2019 129,9791 129,9791 129,9791
ВФП Премиум Инвест 08.08.2019 07.08.2019 112,9856 112,9856 112,9856
ВФП Кеш Депозит 08.08.2019 07.08.2019 110,1391 110,1391 110,1391
ВФП 100% БОНД 08.08.2019 07.08.2019 111,6927 111,6927 111,6927
КБ Публикум-МБИ 10 08.08.2019 07.08.2019 166,0519 166,0519 166,0519
Граве Глобал 08.08.2019 07.08.2019 98,7113 98,7113 98,7113
Илирика Југоисточна Европа 07.08.2019 06.08.2019 55,8517 55,8517 55,8517
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.08.2019 06.08.2019 69,9572 69,9572 69,9572
КД БРИК 07.08.2019 06.08.2019 158,4620 158,4620 158,4620
КД Нова ЕУ 07.08.2019 06.08.2019 118,9793 118,9793 118,9793
КБ Публикум - Балансиран 07.08.2019 06.08.2019 161,1598 161,1598 161,1598
КБ Публикум - Обврзници 07.08.2019 06.08.2019 151,4063 151,4063 151,4063
КБ Публикум Паричен 07.08.2019 06.08.2019 126,8720 126,8720 126,8720
КД Кеш Депозит 07.08.2019 06.08.2019 120,4618 120,4618 120,4618
Илирика Кеш Фонд 07.08.2019 06.08.2019 1.183,7291 1.183,7291 1.183,7291
КД Топ Брендови 07.08.2019 06.08.2019 129,9442 129,9442 129,9442
ВФП Премиум Инвест 07.08.2019 06.08.2019 112,7937 112,7937 112,7937
ВФП Кеш Депозит 07.08.2019 06.08.2019 110,1349 110,1349 110,1349
ВФП 100% БОНД 07.08.2019 06.08.2019 111,5633 111,5633 111,5633
КБ Публикум-МБИ 10 07.08.2019 06.08.2019 166,0222 166,0222 166,0222
Граве Глобал 07.08.2019 06.08.2019 98,5784 98,5784 98,5784
Илирика Југоисточна Европа 06.08.2019 05.08.2019 55,8701 55,8701 55,8701
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.08.2019 05.08.2019 70,0813 70,0813 70,0813
Иново Статус Акции 06.08.2019 05.08.2019 36,4002 36,4002 36,4002
КД БРИК 06.08.2019 05.08.2019 158,7510 158,7510 158,7510
КД Нова ЕУ 06.08.2019 05.08.2019 118,7069 118,7069 118,7069
КБ Публикум - Балансиран 07.08.2019 05.08.2019 161,4235 161,4235 161,4235
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 05.08.2019 152,0488 152,0488 152,0488
КБ Публикум Паричен 06.08.2019 05.08.2019 126,8660 126,8660 126,8660
КД Кеш Депозит 06.08.2019 05.08.2019 120,4546 120,4546 120,4546
Илирика Кеш Фонд 06.08.2019 05.08.2019 1.183,6606 1.183,6606 1.183,6606
КД Топ Брендови 06.08.2019 05.08.2019 130,1272 130,1272 130,1272
ВФП Премиум Инвест 06.08.2019 05.08.2019 113,3080 113,3080 113,3080
ВФП Кеш Депозит 06.08.2019 05.08.2019 110,1310 110,1310 110,1310
ВФП 100% БОНД 06.08.2019 05.08.2019 112,0997 112,0997 112,0997
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 05.08.2019 165,9368 165,9368 165,9368
Граве Глобал 06.08.2019 05.08.2019 100,7492 100,7492 100,7492
Илирика Југоисточна Европа 05.08.2019 04.08.2019 56,0398 56,0398 56,0398
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.08.2019 04.08.2019 71,0369 71,0369 71,0369
Иново Статус Акции 05.08.2019 04.08.2019 36,3744 36,3744 36,3744
КД БРИК 05.08.2019 04.08.2019 163,6662 163,6662 163,6662
КД Нова ЕУ 05.08.2019 04.08.2019 119,0478 119,0478 119,0478
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 04.08.2019 161,7043 161,7043 161,7043
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 04.08.2019 152,0013 152,0013 152,0013
КБ Публикум Паричен 06.08.2019 04.08.2019 126,8590 126,8590 126,8590
КД Кеш Депозит 05.08.2019 04.08.2019 120,4463 120,4463 120,4463
Илирика Кеш Фонд 05.08.2019 04.08.2019 1.183,5915 1.183,5915 1.183,5915
КД Топ Брендови 05.08.2019 04.08.2019 132,2445 132,2445 132,2445
ВФП Премиум Инвест 05.08.2019 04.08.2019 115,8611 115,8611 115,8611
ВФП Кеш Депозит 05.08.2019 04.08.2019 110,1263 110,1263 110,1263
ВФП 100% БОНД 05.08.2019 04.08.2019 112,3177 112,3177 112,3177
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 04.08.2019 165,1160 165,1160 165,1160
Граве Глобал 05.08.2019 04.08.2019 102,8103 102,8103 102,8103
Илирика Југоисточна Европа 05.08.2019 03.08.2019 56,0453 56,0453 56,0453
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.08.2019 03.08.2019 71,0438 71,0438 71,0438
Иново Статус Акции 05.08.2019 03.08.2019 36,3763 36,3763 36,3763
КД БРИК 05.08.2019 03.08.2019 163,6811 163,6811 163,6811
КД Нова ЕУ 05.08.2019 03.08.2019 119,0576 119,0576 119,0576
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 03.08.2019 161,7069 161,7069 161,7069
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 03.08.2019 151,9936 151,9936 151,9936
КБ Публикум Паричен 06.08.2019 03.08.2019 126,8534 126,8534 126,8534
КД Кеш Депозит 05.08.2019 03.08.2019 120,4413 120,4413 120,4413
Илирика Кеш Фонд 05.08.2019 03.08.2019 1.183,5540 1.183,5540 1.183,5540
КД Топ Брендови 05.08.2019 03.08.2019 132,2555 132,2555 132,2555
ВФП Премиум Инвест 05.08.2019 03.08.2019 115,8684 115,8684 115,8684
ВФП Кеш Депозит 05.08.2019 03.08.2019 110,1215 110,1215 110,1215
ВФП 100% БОНД 05.08.2019 03.08.2019 112,3135 112,3135 112,3135
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 03.08.2019 165,1224 165,1224 165,1224
Граве Глобал 05.08.2019 03.08.2019 102,8171 102,8171 102,8171
Илирика Југоисточна Европа 05.08.2019 02.08.2019 56,0508 56,0508 56,0508
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.08.2019 02.08.2019 71,0506 71,0506 71,0506
Иново Статус Акции 05.08.2019 02.08.2019 36,3781 36,3781 36,3781
КД БРИК 05.08.2019 02.08.2019 163,6959 163,6959 163,6959
КД Нова ЕУ 05.08.2019 02.08.2019 119,0674 119,0674 119,0674
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 02.08.2019 161,7094 161,7094 161,7094
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 02.08.2019 151,9858 151,9858 151,9858
КБ Публикум Паричен 06.08.2019 02.08.2019 126,8478 126,8478 126,8478
КД Кеш Депозит 05.08.2019 02.08.2019 120,4362 120,4362 120,4362
Илирика Кеш Фонд 05.08.2019 02.08.2019 1.183,5164 1.183,5164 1.183,5164
КД Топ Брендови 05.08.2019 02.08.2019 132,2666 132,2666 132,2666
ВФП Премиум Инвест 05.08.2019 02.08.2019 115,8758 115,8758 115,8758
ВФП Кеш Депозит 05.08.2019 02.08.2019 110,1171 110,1171 110,1171
ВФП 100% БОНД 05.08.2019 02.08.2019 112,3094 112,3094 112,3094
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 02.08.2019 165,1289 165,1289 165,1289
Граве Глобал 05.08.2019 02.08.2019 102,8239 102,8239 102,8239
Илирика Југоисточна Европа 05.08.2019 01.08.2019 56,0796 56,0796 56,0796
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.08.2019 01.08.2019 70,9235 70,9235 70,9235
Иново Статус Акции 05.08.2019 01.08.2019 36,4294 36,4294 36,4294
КД БРИК 05.08.2019 01.08.2019 165,2932 165,2932 165,2932
КД Нова ЕУ 05.08.2019 01.08.2019 119,1399 119,1399 119,1399
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 01.08.2019 161,8987 161,8987 161,8987
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 01.08.2019 151,5471 151,5471 151,5471
КБ Публикум Паричен 06.08.2019 01.08.2019 126,8422 126,8422 126,8422
КД Кеш Депозит 05.08.2019 01.08.2019 120,4312 120,4312 120,4312
Илирика Кеш Фонд 05.08.2019 01.08.2019 1.183,4788 1.183,4788 1.183,4788
КД Топ Брендови 05.08.2019 01.08.2019 132,9721 132,9721 132,9721
ВФП Премиум Инвест 05.08.2019 01.08.2019 117,7740 117,7740 117,7740
ВФП Кеш Депозит 05.08.2019 01.08.2019 110,1119 110,1119 110,1119
ВФП 100% БОНД 05.08.2019 01.08.2019 112,0016 112,0016 112,0016
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 01.08.2019 165,1354 165,1354 165,1354
Граве Глобал 02.08.2019 01.08.2019 103,3630 103,3630 103,3630
Илирика Југоисточна Европа 01.08.2019 31.07.2019 56,0247 56,0247 56,0247
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.08.2019 31.07.2019 71,0057 71,0057 71,0057
Иново Статус Акции 01.08.2019 31.07.2019 36,5125 36,5125 36,5125
КД БРИК 01.08.2019 31.07.2019 167,3920 167,3920 167,3920
КД Нова ЕУ 01.08.2019 31.07.2019 119,0343 119,0343 119,0343
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 31.07.2019 162,0225 162,0225 162,0225
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 31.07.2019 151,7014 151,7014 151,7014
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 31.07.2019 126,8357 126,8357 126,8357
КД Кеш Депозит 01.08.2019 31.07.2019 120,4253 120,4253 120,4253
Илирика Кеш Фонд 01.08.2019 31.07.2019 1.183,4059 1.183,4059 1.183,4059
КД Топ Брендови 01.08.2019 31.07.2019 133,5970 133,5970 133,5970
ВФП Премиум Инвест 01.08.2019 31.07.2019 117,8991 117,8991 117,8991
ВФП Кеш Депозит 01.08.2019 31.07.2019 110,1046 110,1046 110,1046
ВФП 100% БОНД 01.08.2019 31.07.2019 112,0393 112,0393 112,0393
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 31.07.2019 164,5143 164,5143 164,5143
Граве Глобал 01.08.2019 31.07.2019 103,5347 103,5347 103,5347
Илирика Југоисточна Европа 31.07.2019 30.07.2019 55,7872 55,7872 55,7872
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.07.2019 30.07.2019 71,1385 71,1385 71,1385
Иново Статус Акции 31.07.2019 30.07.2019 36,4747 36,4747 36,4747
КД БРИК 31.07.2019 30.07.2019 168,7507 168,7507 168,7507
КД Нова ЕУ 31.07.2019 30.07.2019 119,5174 119,5174 119,5174
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 30.07.2019 161,9582 161,9582 161,9582
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 30.07.2019 151,7215 151,7215 151,7215
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 30.07.2019 126,8278 126,8278 126,8278
КД Кеш Депозит 31.07.2019 30.07.2019 120,4191 120,4191 120,4191
Илирика Кеш Фонд 31.07.2019 30.07.2019 1.183,3503 1.183,3503 1.183,3503
КД Топ Брендови 31.07.2019 30.07.2019 134,9302 134,9302 134,9302
ВФП Премиум Инвест 31.07.2019 30.07.2019 118,4917 118,4917 118,4917
ВФП Кеш Депозит 31.07.2019 30.07.2019 110,0986 110,0986 110,0986
ВФП 100% БОНД 31.07.2019 30.07.2019 112,1731 112,1731 112,1731
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 30.07.2019 163,5215 163,5215 163,5215
Граве Глобал 31.07.2019 30.07.2019 104,2976 104,2976 104,2976
Илирика Југоисточна Европа 30.07.2019 29.07.2019 55,5839 55,5839 55,5839
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.07.2019 29.07.2019 71,1559 71,1559 71,1559
Иново Статус Акции 30.07.2019 29.07.2019 36,3400 36,3400 36,3400
КД БРИК 30.07.2019 29.07.2019 170,3541 170,3541 170,3541
КД Нова ЕУ 30.07.2019 29.07.2019 119,4483 119,4483 119,4483
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 29.07.2019 161,9301 161,9301 161,9301
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 29.07.2019 151,8527 151,8527 151,8527
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 29.07.2019 126,8215 126,8215 126,8215
КД Кеш Депозит 30.07.2019 29.07.2019 120,4141 120,4141 120,4141
Илирика Кеш Фонд 30.07.2019 29.07.2019 1.183,3104 1.183,3104 1.183,3104
КД Топ Брендови 30.07.2019 29.07.2019 135,3391 135,3391 135,3391
ВФП Премиум Инвест 30.07.2019 29.07.2019 119,6242 119,6242 119,6242
ВФП Кеш Депозит 30.07.2019 29.07.2019 110,0944 110,0944 110,0944
ВФП 100% БОНД 30.07.2019 29.07.2019 112,1722 112,1722 112,1722
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 29.07.2019 163,4020 163,4020 163,4020
Граве Глобал 30.07.2019 29.07.2019 104,3921 104,3921 104,3921
Илирика Југоисточна Европа 29.07.2019 28.07.2019 55,5987 55,5987 55,5987
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.07.2019 28.07.2019 71,1764 71,1764 71,1764
Иново Статус Акции 29.07.2019 28.07.2019 36,2912 36,2912 36,2912
КД БРИК 29.07.2019 28.07.2019 170,2593 170,2593 170,2593
КД Нова ЕУ 29.07.2019 28.07.2019 119,3576 119,3576 119,3576
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 28.07.2019 161,7213 161,7213 161,7213
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 28.07.2019 151,5816 151,5816 151,5816
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 28.07.2019 126,8155 126,8155 126,8155
КД Кеш Депозит 29.07.2019 28.07.2019 120,4092 120,4092 120,4092
Илирика Кеш Фонд 30.07.2019 28.07.2019 1.183,2918 1.183,2918 1.183,2918
КД Топ Брендови 29.07.2019 28.07.2019 135,2473 135,2473 135,2473
ВФП Премиум Инвест 29.08.2019 28.07.2019 119,5112 119,5112 119,5112
ВФП Кеш Депозит 29.07.2019 28.07.2019 110,0918 110,0918 110,0918
ВФП 100% БОНД 29.07.2019 28.07.2019 112,2266 112,2266 112,2266
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 28.07.2019 163,0047 163,0047 163,0047
Граве Глобал 29.07.2019 28.07.2019 104,3130 104,3130 104,3130
Илирика Југоисточна Европа 29.07.2019 27.07.2019 55,6042 55,6042 55,6042
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.07.2019 27.07.2019 71,1833 71,1833 71,1833
Иново Статус Акции 29.07.2019 27.07.2019 36,2931 36,2931 36,2931
КД БРИК 29.07.2019 27.07.2019 170,2748 170,2748 170,2748
КД Нова ЕУ 29.07.2019 27.07.2019 119,3674 119,3674 119,3674
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 27.07.2019 161,7238 161,7238 161,7238
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 27.07.2019 151,5738 151,5738 151,5738
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 27.07.2019 126,8094 126,8094 126,8094
КД Кеш Депозит 29.07.2019 27.07.2019 120,4039 120,4039 120,4039
Илирика Кеш Фонд 30.07.2019 27.07.2019 1.183,2542 1.183,2542 1.183,2542
КД Топ Брендови 29.07.2019 27.07.2019 135,2583 135,2583 135,2583
ВФП Премиум Инвест 29.07.2019 27.07.2019 119,5188 119,5188 119,5188
ВФП Кеш Депозит 29.07.2019 27.07.2019 110,0877 110,0877 110,0877
ВФП 100% БОНД 29.07.2019 27.07.2019 112,2224 112,2224 112,2224
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 27.07.2019 163,0110 163,0110 163,0110
Граве Глобал 29.07.2019 27.07.2019 104,3199 104,3199 104,3199
Илирика Југоисточна Европа 29.07.2019 26.07.2019 55,6101 55,6101 55,6101
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.07.2019 26.07.2019 71,2776 71,2776 71,2776
Иново Статус Акции 29.07.2019 26.07.2019 36,2948 36,2948 36,2948
КД БРИК 29.07.2019 26.07.2019 170,5837 170,5837 170,5837
КД Нова ЕУ 29.07.2019 26.07.2019 119,3786 119,3786 119,3786
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 26.07.2019 161,7704 161,7704 161,7704
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 26.07.2019 151,6486 151,6486 151,6486
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 26.07.2019 126,8031 126,8031 126,8031
КД Кеш Депозит 29.07.2019 26.07.2019 120,3985 120,3985 120,3985
Илирика Кеш Фонд 29.07.2019 26.07.2019 1.183,2155 1.183,2155 1.183,2155
КД Топ Брендови 29.07.2019 26.07.2019 135,4440 135,4440 135,4440
ВФП Премиум Инвест 29.07.2019 26.07.2019 119,7351 119,7351 119,7351
ВФП Кеш Депозит 27.07.2019 26.07.2019 110,0836 110,0836 110,0836
ВФП 100% БОНД 29.07.2019 26.07.2019 112,3038 112,3038 112,3038
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 26.07.2019 163,0174 163,0174 163,0174
Граве Глобал 29.07.2019 26.07.2019 104,3260 104,3260 104,3260
Илирика Југоисточна Европа 26.07.2019 25.07.2019 55,5605 55,5605 55,5605
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.07.2019 25.07.2019 70,8130 70,8130 70,8130
Иново Статус Акции 26.07.2019 25.07.2019 36,2690 36,2690 36,2690
КД БРИК 26.07.2019 25.07.2019 170,3275 170,3275 170,3275
КД Нова ЕУ 26.07.2019 25.07.2019 118,6717 118,6717 118,6717
КБ Публикум - Балансиран 06.08.2019 25.07.2019 161,5514 161,5514 161,5514
КБ Публикум - Обврзници 06.08.2019 25.07.2019 151,6222 151,6222 151,6222
КБ Публикум Паричен 05.08.2019 25.07.2019 126,7958 126,7958 126,7958
КД Кеш Депозит 26.07.2019 25.07.2019 120,3927 120,3927 120,3927
Илирика Кеш Фонд 26.07.2019 25.07.2019 1.183,1715 1.183,1715 1.183,1715
КД Топ Брендови 26.07.2019 25.07.2019 134,2424 134,2424 134,2424
ВФП Премиум Инвест 26.07.2019 25.07.2019 118,9978 118,9978 118,9978
ВФП Кеш Депозит 26.07.2019 25.07.2019 110,0786 110,0786 110,0786
ВФП 100% БОНД 26.07.2019 25.07.2019 112,2273 112,2273 112,2273
КБ Публикум-МБИ 10 06.08.2019 25.07.2019 163,0660 163,0660 163,0660
Граве Глобал 26.07.2019 25.07.2019 104,3882 104,3882 104,3882
Илирика Југоисточна Европа 25.07.2019 24.07.2019 55,5037 55,5037 55,5037
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.07.2019 24.07.2019 70,7341 70,7341 70,7341
Иново Статус Акции 25.07.2019 24.07.2019 36,2729 36,2729 36,2729
КД БРИК 25.07.2019 24.07.2019 171,3173 171,3173 171,3173
КД Нова ЕУ 25.07.2019 24.07.2019 118,9259 118,9259 118,9259
КБ Публикум - Балансиран 25.07.2019 24.07.2019 161,2615 161,2615 161,2615
КБ Публикум - Обврзници 25.07.2019 24.07.2019 151,2067 151,2067 151,2067
КБ Публикум Паричен 25.07.2019 24.07.2019 126,7912 126,7912 126,7912
КД Кеш Депозит 25.07.2019 24.07.2019 120,3877 120,3877 120,3877
Илирика Кеш Фонд 25.07.2019 24.07.2019 1.183,1395 1.183,1395 1.183,1395
КД Топ Брендови 25.07.2019 24.07.2019 134,7612 134,7612 134,7612
ВФП Премиум Инвест 25.07.2019 24.07.2019 119,4251 119,4251 119,4251
ВФП Кеш Депозит 25.07.2019 24.07.2019 110,0755 110,0755 110,0755
ВФП 100% БОНД 25.07.2019 24.07.2019 112,0119 112,0119 112,0119
КБ Публикум-МБИ 10 25.07.2019 24.07.2019 162,8236 162,8236 162,8236
Граве Глобал 25.07.2019 24.07.2019 104,0305 104,0305 104,0305
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.