Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Балансиран 03.02.2023 02.02.2023 36,6077 36,6077 36,6077
Генерали БРИК 03.02.2023 02.02.2023 148,6508 148,6508 148,6508
Генерали Америка 03.02.2023 02.02.2023 128,5875 128,5875 128,5875
КБ Публикум - Балансиран 03.02.2023 02.02.2023 178,6824 178,6824 178,6824
КБ Публикум - Обврзници 03.02.2023 02.02.2023 133,9233 133,9233 133,9233
КБ Публикум Паричен 03.02.2023 02.02.2023 134,2899 134,2899 134,2899
Генерали Кеш Депозит 03.02.2023 02.02.2023 126,2903 126,2903 126,2903
Генерали Топ Брендови 03.02.2023 02.02.2023 147,0590 147,0590 147,0590
ВФП Премиум Акции 03.02.2023 02.02.2023 147,9623 147,9623 147,9623
ВФП Кеш Депозит 03.02.2023 02.02.2023 114,7614 114,7614 114,7614
ВФП БОНД 03.02.2023 02.02.2023 112,8452 112,8452 112,8452
КБ Публикум-МБИ 10 03.02.2023 02.02.2023 245,5357 245,5357 245,5357
Граве Глобал 03.02.2023 02.02.2023 127,0356 127,0356 127,0356
ВФП Дивиденда Акции 03.02.2023 02.02.2023 122,6015 122,6015 122,6015
КБ Публикум - Акции 03.02.2023 02.02.2023 99,2519 99,2519 99,2519
КБ Публикум - Златен фонд 03.02.2023 02.02.2023 87,9062 87,9062 87,9062
ВЕГА СВЕТ 03.02.2023 02.02.2023 106,0598 106,0598 106,0598
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.02.2023 02.02.2023 110,2608 110,2608 110,2608
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.02.2023 02.02.2023 91,2247 91,2247 91,2247
ВЕГА КЕШ 03.02.2023 02.02.2023 101,5073 101,5073 101,5073
Иново Статус Солар 03.02.2023 02.02.2023 99,7848 99,7848 99,7848
Граве Флекс Бонд Евро 03.02.2023 02.02.2023 100,0320 100,0320 100,0320
Иново Статус Балансиран 02.02.2023 01.02.2023 36,5854 36,5854 36,5854
Генерали БРИК 02.02.2023 01.02.2023 148,4832 148,4832 148,4832
Генерали Америка 02.02.2023 01.02.2023 127,4589 127,4589 127,4589
КБ Публикум - Балансиран 02.02.2023 01.02.2023 177,7352 177,7352 177,7352
КБ Публикум - Обврзници 02.02.2023 01.02.2023 133,6883 133,6883 133,6883
КБ Публикум Паричен 02.02.2023 01.02.2023 134,2843 134,2843 134,2843
Генерали Кеш Депозит 02.02.2023 01.02.2023 126,2833 126,2833 126,2833
Генерали Топ Брендови 02.02.2023 01.02.2023 146,3382 146,3382 146,3382
ВФП Премиум Акции 02.02.2023 01.02.2023 147,1480 147,1480 147,1480
ВФП Кеш Депозит 02.02.2023 01.02.2023 114,7566 114,7566 114,7566
ВФП БОНД 02.02.2023 01.02.2023 112,2532 112,2532 112,2532
КБ Публикум-МБИ 10 02.02.2023 01.02.2023 245,1010 245,1010 245,1010
Граве Глобал 02.02.2023 01.02.2023 124,4666 124,4666 124,4666
ВФП Дивиденда Акции 02.02.2023 01.02.2023 121,4079 121,4079 121,4079
КБ Публикум - Акции 02.02.2023 01.02.2023 98,1537 98,1537 98,1537
КБ Публикум - Златен фонд 02.02.2023 01.02.2023 89,3187 89,3187 89,3187
ВЕГА СВЕТ 02.02.2023 01.02.2023 106,6079 106,6079 106,6079
ВЕГА ФИНАНСИИ 02.02.2023 01.02.2023 111,0235 111,0235 111,0235
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 02.02.2023 01.02.2023 87,9259 87,9259 87,9259
ВЕГА КЕШ 02.02.2023 01.02.2023 101,5023 101,5023 101,5023
Иново Статус Солар 02.02.2023 01.02.2023 99,7927 99,7927 99,7927
Граве Флекс Бонд Евро 02.02.2023 01.02.2023 99,0977 99,0977 99,0977
Иново Статус Балансиран 01.02.2023 31.01.2023 36,6503 36,6503 36,6503
Генерали БРИК 01.02.2023 31.01.2023 147,4369 147,4369 147,4369
Генерали Америка 01.02.2023 31.01.2023 126,0535 126,0535 126,0535
КБ Публикум - Балансиран 01.02.2023 31.01.2023 176,8030 176,8030 176,8030
КБ Публикум - Обврзници 01.02.2023 31.01.2023 133,2470 133,2470 133,2470
КБ Публикум Паричен 01.02.2023 31.01.2023 134,2741 134,2741 134,2741
Генерали Кеш Депозит 01.02.2023 31.01.2023 126,2742 126,2742 126,2742
Генерали Топ Брендови 01.02.2023 31.01.2023 145,2707 145,2707 145,2707
ВФП Премиум Акции 01.02.2023 31.01.2023 146,8644 146,8644 146,8644
ВФП Кеш Депозит 01.02.2023 31.01.2023 114,7486 114,7486 114,7486
ВФП БОНД 01.02.2023 31.01.2023 112,0000 112,0000 112,0000
КБ Публикум-МБИ 10 01.02.2023 31.01.2023 246,3226 246,3226 246,3226
Граве Глобал 01.02.2023 31.01.2023 124,1629 124,1629 124,1629
ВФП Дивиденда Акции 01.02.2023 31.01.2023 119,5587 119,5587 119,5587
КБ Публикум - Акции 01.02.2023 31.01.2023 96,7739 96,7739 96,7739
КБ Публикум - Златен фонд 01.02.2023 31.01.2023 87,8012 87,8012 87,8012
ВЕГА СВЕТ 01.02.2023 31.01.2023 105,2301 105,2301 105,2301
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.02.2023 31.01.2023 110,3632 110,3632 110,3632
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.02.2023 31.01.2023 85,1203 85,1203 85,1203
ВЕГА КЕШ 01.02.2023 31.01.2023 101,4959 101,4959 101,4959
Иново Статус Солар 01.02.2023 31.01.2023 99,8008 99,8008 99,8008
Граве Флекс Бонд Евро 02.02.2023 31.01.2023 99,2041 99,2041 99,2041
Иново Статус Балансиран 31.01.2023 30.01.2023 36,6121 36,6121 36,6121
Генерали БРИК 31.01.2023 30.01.2023 147,3840 147,3840 147,3840
Генерали Америка 31.01.2023 30.01.2023 125,6516 125,6516 125,6516
КБ Публикум - Балансиран 31.01.2023 30.01.2023 176,1562 176,1562 176,1562
КБ Публикум - Обврзници 31.01.2023 30.01.2023 133,2489 133,2489 133,2489
КБ Публикум Паричен 31.01.2023 30.01.2023 134,2663 134,2663 134,2663
Генерали Кеш Депозит 31.01.2023 30.01.2023 126,2665 126,2665 126,2665
Генерали Топ Брендови 31.01.2023 30.01.2023 144,8160 144,8160 144,8160
ВФП Премиум Акции 31.01.2023 30.01.2023 146,7649 146,7649 146,7649
ВФП Кеш Депозит 31.01.2023 30.01.2023 114,7424 114,7424 114,7424
ВФП БОНД 31.01.2023 30.01.2023 112,1704 112,1704 112,1704
КБ Публикум-МБИ 10 31.01.2023 30.01.2023 245,1230 245,1230 245,1230
Граве Глобал 31.01.2023 30.01.2023 124,5390 124,5390 124,5390
ВФП Дивиденда Акции 31.01.2023 30.01.2023 118,9595 118,9595 118,9595
КБ Публикум - Акции 31.01.2023 30.01.2023 96,1667 96,1667 96,1667
КБ Публикум - Златен фонд 31.01.2023 30.01.2023 88,2352 88,2352 88,2352
ВЕГА СВЕТ 31.01.2023 30.01.2023 104,5669 104,5669 104,5669
ВЕГА ФИНАНСИИ 31.01.2023 30.01.2023 110,3921 110,3921 110,3921
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 31.01.2023 30.01.2023 84,1333 84,1333 84,1333
ВЕГА КЕШ 31.01.2023 30.01.2023 101,4905 101,4905 101,4905
Иново Статус Солар 31.01.2023 30.01.2023 99,7748 99,7748 99,7748
Граве Флекс Бонд Евро 02.02.2023 30.01.2023 99,9968 99,9968 99,9968
Иново Статус Балансиран 30.01.2023 29.01.2023 36,6977 36,6977 36,6977
Генерали БРИК 30.01.2023 29.01.2023 148,9251 148,9251 148,9251
Генерали Америка 30.01.2023 29.01.2023 125,9092 125,9092 125,9092
КБ Публикум - Балансиран 30.01.2023 29.01.2023 176,7309 176,7309 176,7309
КБ Публикум - Обврзници 30.01.2023 29.01.2023 133,4393 133,4393 133,4393
КБ Публикум Паричен 30.01.2023 29.01.2023 134,2579 134,2579 134,2579
Генерали Кеш Депозит 30.01.2023 29.01.2023 126,2579 126,2579 126,2579
Генерали Топ Брендови 30.01.2023 29.01.2023 145,6606 145,6606 145,6606
ВФП Премиум Акции 30.01.2023 29.01.2023 147,2778 147,2778 147,2778
ВФП Кеш Депозит 30.01.2023 29.01.2023 114,7352 114,7352 114,7352
ВФП БОНД 30.01.2023 29.01.2023 112,2933 112,2933 112,2933
КБ Публикум-МБИ 10 30.01.2023 29.01.2023 246,4300 246,4300 246,4300
Граве Глобал 30.01.2023 29.01.2023 124,9211 124,9211 124,9211
ВФП Дивиденда Акции 30.01.2023 29.01.2023 120,2084 120,2084 120,2084
КБ Публикум - Акции 30.01.2023 29.01.2023 97,3238 97,3238 97,3238
КБ Публикум - Златен фонд 30.01.2023 29.01.2023 88,9795 88,9795 88,9795
ВЕГА СВЕТ 30.01.2023 29.01.2023 105,7052 105,7052 105,7052
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.01.2023 29.01.2023 110,4046 110,4046 110,4046
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.01.2023 29.01.2023 86,3277 86,3277 86,3277
ВЕГА КЕШ 30.01.2023 29.01.2023 101,4851 101,4851 101,4851
Иново Статус Солар 30.01.2023 29.01.2023 99,7829 99,7829 99,7829
Иново Статус Балансиран 30.01.2023 28.01.2023 36,6973 36,6973 36,6973
Генерали БРИК 30.01.2023 28.01.2023 148,9381 148,9381 148,9381
Генерали Америка 30.01.2023 28.01.2023 125,9204 125,9204 125,9204
КБ Публикум - Балансиран 30.01.2023 28.01.2023 176,7323 176,7323 176,7323
КБ Публикум - Обврзници 30.01.2023 28.01.2023 133,4271 133,4271 133,4271
КБ Публикум Паричен 30.01.2023 28.01.2023 134,2510 134,2510 134,2510
Генерали Кеш Депозит 30.01.2023 28.01.2023 126,2503 126,2503 126,2503
Генерали Топ Брендови 30.01.2023 28.01.2023 145,6730 145,6730 145,6730
ВФП Премиум Акции 30.01.2023 28.01.2023 147,2871 147,2871 147,2871
ВФП Кеш Депозит 30.01.2023 28.01.2023 114,7289 114,7289 114,7289
ВФП БОНД 30.01.2023 28.01.2023 112,2873 112,2873 112,2873
КБ Публикум-МБИ 10 30.01.2023 28.01.2023 246,4397 246,4397 246,4397
Граве Глобал 30.01.2023 28.01.2023 124,9290 124,9290 124,9290
ВФП Дивиденда Акции 30.01.2023 28.01.2023 120,2161 120,2161 120,2161
КБ Публикум - Акции 30.01.2023 28.01.2023 97,3304 97,3304 97,3304
КБ Публикум - Златен фонд 30.01.2023 28.01.2023 88,9856 88,9856 88,9856
ВЕГА СВЕТ 30.01.2023 28.01.2023 105,7151 105,7151 105,7151
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.01.2023 28.01.2023 110,4149 110,4149 110,4149
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.01.2023 28.01.2023 86,3357 86,3357 86,3357
ВЕГА КЕШ 30.01.2023 28.01.2023 101,4798 101,4798 101,4798
Иново Статус Солар 30.01.2023 28.01.2023 99,7909 99,7909 99,7909
Иново Статус Балансиран 30.01.2023 27.01.2023 36,6969 36,6969 36,6969
Генерали БРИК 30.01.2023 27.01.2023 148,6557 148,6557 148,6557
Генерали Америка 30.01.2023 27.01.2023 125,9316 125,9316 125,9316
КБ Публикум - Балансиран 30.01.2023 27.01.2023 176,6470 176,6470 176,6470
КБ Публикум - Обврзници 30.01.2023 27.01.2023 133,3632 133,3632 133,3632
КБ Публикум Паричен 30.01.2023 27.01.2023 134,2442 134,2442 134,2442
Генерали Кеш Депозит 30.01.2023 27.01.2023 126,2427 126,2427 126,2427
Генерали Топ Брендови 30.01.2023 27.01.2023 145,5101 145,5101 145,5101
ВФП Премиум Акции 30.01.2023 27.01.2023 147,1975 147,1975 147,1975
ВФП Кеш Депозит 30.01.2023 27.01.2023 114,7227 114,7227 114,7227
ВФП БОНД 30.01.2023 27.01.2023 112,2318 112,2318 112,2318
КБ Публикум-МБИ 10 30.01.2023 27.01.2023 246,4494 246,4494 246,4494
Граве Глобал 30.01.2023 27.01.2023 124,9364 124,9364 124,9364
ВФП Дивиденда Акции 30.01.2023 27.01.2023 119,9988 119,9988 119,9988
КБ Публикум - Акции 30.01.2023 27.01.2023 97,1889 97,1889 97,1889
КБ Публикум - Златен фонд 30.01.2023 27.01.2023 88,7977 88,7977 88,7977
ВЕГА СВЕТ 30.01.2023 27.01.2023 105,5385 105,5385 105,5385
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.01.2023 27.01.2023 110,3077 110,3077 110,3077
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.01.2023 27.01.2023 86,1355 86,1355 86,1355
ВЕГА КЕШ 30.01.2023 27.01.2023 101,4745 101,4745 101,4745
Иново Статус Солар 30.01.2023 27.01.2023 99,7990 99,7990 99,7990
Иново Статус Балансиран 27.01.2023 26.01.2023 36,6270 36,6270 36,6270
Генерали БРИК 27.01.2023 26.01.2023 150,0072 150,0072 150,0072
Генерали Америка 27.01.2023 26.01.2023 126,3398 126,3398 126,3398
КБ Публикум - Балансиран 27.01.2023 26.01.2023 176,2221 176,2221 176,2221
КБ Публикум - Обврзници 27.01.2023 26.01.2023 131,9448 131,9448 131,9448
КБ Публикум Паричен 27.01.2023 26.01.2023 134,2368 134,2368 134,2368
Генерали Кеш Депозит 27.01.2023 26.01.2023 126,2353 126,2353 126,2353
Генерали Топ Брендови 27.01.2023 26.01.2023 145,4747 145,4747 145,4747
ВФП Премиум Акции 27.01.2023 26.01.2023 146,9317 146,9317 146,9317
ВФП Кеш Депозит 27.01.2023 26.01.2023 114,7167 114,7167 114,7167
ВФП БОНД 27.01.2023 26.01.2023 112,2054 112,2054 112,2054
КБ Публикум-МБИ 10 27.01.2023 26.01.2023 245,0478 245,0478 245,0478
Граве Глобал 27.01.2023 26.01.2023 123,8864 123,8864 123,8864
ВФП Дивиденда Акции 27.01.2023 26.01.2023 119,8636 119,8636 119,8636
КБ Публикум - Акции 27.01.2023 26.01.2023 97,3224 97,3224 97,3224
КБ Публикум - Златен фонд 27.01.2023 26.01.2023 90,0825 90,0825 90,0825
ВЕГА СВЕТ 27.01.2023 26.01.2023 105,5766 105,5766 105,5766
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.01.2023 26.01.2023 109,7755 109,7755 109,7755
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.01.2023 26.01.2023 85,4229 85,4229 85,4229
ВЕГА КЕШ 27.01.2023 26.01.2023 101,4691 101,4691 101,4691
Иново Статус Солар 27.01.2023 26.01.2023 99,8067 99,8067 99,8067
Иново Статус Балансиран 26.01.2023 25.01.2023 36,5884 36,5884 36,5884
Генерали БРИК 26.01.2023 25.01.2023 148,8174 148,8174 148,8174
Генерали Америка 26.01.2023 25.01.2023 125,6821 125,6821 125,6821
КБ Публикум - Балансиран 26.01.2023 25.01.2023 175,5146 175,5146 175,5146
КБ Публикум - Обврзници 26.01.2023 25.01.2023 131,8670 131,8670 131,8670
КБ Публикум Паричен 26.01.2023 25.01.2023 134,2294 134,2294 134,2294
Генерали Кеш Депозит 26.01.2023 25.01.2023 126,2277 126,2277 126,2277
Генерали Топ Брендови 26.01.2023 25.01.2023 144,8351 144,8351 144,8351
ВФП Премиум Акции 26.01.2023 25.01.2023 146,5038 146,5038 146,5038
ВФП Кеш Депозит 26.01.2023 25.01.2023 114,7108 114,7108 114,7108
ВФП БОНД 26.01.2023 25.01.2023 112,0567 112,0567 112,0567
КБ Публикум-МБИ 10 26.01.2023 25.01.2023 244,3700 244,3700 244,3700
Граве Глобал 26.01.2023 25.01.2023 122,7995 122,7995 122,7995
ВФП Дивиденда Акции 26.01.2023 25.01.2023 119,0745 119,0745 119,0745
КБ Публикум - Акции 26.01.2023 25.01.2023 96,5678 96,5678 96,5678
КБ Публикум - Златен фонд 26.01.2023 25.01.2023 90,7587 90,7587 90,7587
ВЕГА СВЕТ 26.01.2023 25.01.2023 105,5518 105,5518 105,5518
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.01.2023 25.01.2023 108,7947 108,7947 108,7947
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.01.2023 25.01.2023 83,9193 83,9193 83,9193
ВЕГА КЕШ 26.01.2023 25.01.2023 101,4637 101,4637 101,4637
Иново Статус Солар 26.01.2023 25.01.2023 99,8128 99,8128 99,8128
Иново Статус Балансиран 25.01.2023 24.01.2023 36,6389 36,6389 36,6389
Генерали БРИК 25.01.2023 24.01.2023 150,1966 150,1966 150,1966
Генерали Америка 25.01.2023 24.01.2023 125,7913 125,7913 125,7913
КБ Публикум - Балансиран 25.01.2023 24.01.2023 175,3506 175,3506 175,3506
КБ Публикум - Обврзници 25.01.2023 24.01.2023 131,5248 131,5248 131,5248
КБ Публикум Паричен 25.01.2023 24.01.2023 134,2233 134,2233 134,2233
Генерали Кеш Депозит 25.01.2023 24.01.2023 126,2201 126,2201 126,2201
Генерали Топ Брендови 25.01.2023 24.01.2023 144,7878 144,7878 144,7878
ВФП Премиум Акции 26.01.2023 24.01.2023 146,7755 146,7755 146,7755
ВФП Кеш Депозит 25.01.2023 24.01.2023 114,7048 114,7048 114,7048
ВФП БОНД 25.01.2023 24.01.2023 111,8526 111,8526 111,8526
КБ Публикум-МБИ 10 25.01.2023 24.01.2023 245,0124 245,0124 245,0124
Граве Глобал 25.01.2023 24.01.2023 123,5889 123,5889 123,5889
ВФП Дивиденда Акции 25.01.2023 24.01.2023 119,1797 119,1797 119,1797
КБ Публикум - Акции 25.01.2023 24.01.2023 96,4895 96,4895 96,4895
КБ Публикум - Златен фонд 25.01.2023 24.01.2023 90,1299 90,1299 90,1299
ВЕГА СВЕТ 25.01.2023 24.01.2023 105,1542 105,1542 105,1542
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.01.2023 24.01.2023 108,5754 108,5754 108,5754
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.01.2023 24.01.2023 83,4301 83,4301 83,4301
ВЕГА КЕШ 25.01.2023 24.01.2023 101,4584 101,4584 101,4584
Иново Статус Солар 25.01.2023 24.01.2023 99,9112 99,9112 99,9112
Иново Статус Балансиран 24.01.2023 23.01.2023 36,6954 36,6954 36,6954
Генерали БРИК 24.01.2023 23.01.2023 151,0242 151,0242 151,0242
Генерали Америка 24.01.2023 23.01.2023 125,3134 125,3134 125,3134
КБ Публикум - Балансиран 24.01.2023 23.01.2023 175,2841 175,2841 175,2841
КБ Публикум - Обврзници 24.01.2023 23.01.2023 131,4950 131,4950 131,4950
КБ Публикум Паричен 24.01.2023 23.01.2023 134,2159 134,2159 134,2159
Генерали Кеш Депозит 24.01.2023 23.01.2023 126,2127 126,2127 126,2127
Генерали Топ Брендови 24.01.2023 23.01.2023 145,0327 145,0327 145,0327
ВФП Премиум Акции 24.01.2023 23.01.2023 147,0646 147,0646 147,0646
ВФП Кеш Депозит 24.01.2023 23.01.2023 114,6985 114,6985 114,6985
ВФП БОНД 24.01.2023 23.01.2023 111,9425 111,9425 111,9425
КБ Публикум-МБИ 10 24.01.2023 23.01.2023 245,3454 245,3454 245,3454
Граве Глобал 24.01.2023 23.01.2023 123,6565 123,6565 123,6565
ВФП Дивиденда Акции 24.01.2023 23.01.2023 119,2911 119,2911 119,2911
КБ Публикум - Акции 24.01.2023 23.01.2023 96,8255 96,8255 96,8255
КБ Публикум - Златен фонд 24.01.2023 23.01.2023 89,7775 89,7775 89,7775
ВЕГА СВЕТ 24.01.2023 23.01.2023 105,1926 105,1926 105,1926
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.01.2023 23.01.2023 108,6245 108,6245 108,6245
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.01.2023 23.01.2023 83,9940 83,9940 83,9940
ВЕГА КЕШ 24.01.2023 23.01.2023 101,4532 101,4532 101,4532
Иново Статус Солар 24.01.2023 23.01.2023 99,9192 99,9192 99,9192
Иново Статус Балансиран 23.01.2023 22.01.2023 36,7420 36,7420 36,7420
Генерали БРИК 23.01.2023 22.01.2023 150,3677 150,3677 150,3677
Генерали Америка 23.01.2023 22.01.2023 125,3142 125,3142 125,3142
КБ Публикум - Балансиран 23.01.2023 22.01.2023 174,7957 174,7957 174,7957
КБ Публикум - Обврзници 23.01.2023 22.01.2023 131,3503 131,3503 131,3503
КБ Публикум Паричен 23.01.2023 22.01.2023 134,2049 134,2049 134,2049
Генерали Кеш Депозит 23.01.2023 22.01.2023 126,2046 126,2046 126,2046
Генерали Топ Брендови 23.01.2023 22.01.2023 144,2259 144,2259 144,2259
ВФП Премиум Акции 23.01.2023 22.01.2023 146,0686 146,0686 146,0686
ВФП Кеш Депозит 23.01.2023 22.01.2023 114,6916 114,6916 114,6916
ВФП БОНД 23.01.2023 22.01.2023 111,8426 111,8426 111,8426
КБ Публикум-МБИ 10 23.01.2023 22.01.2023 246,2888 246,2888 246,2888
Граве Глобал 23.01.2023 22.01.2023 121,6836 121,6836 121,6836
ВФП Дивиденда Акции 23.01.2023 22.01.2023 117,9958 117,9958 117,9958
КБ Публикум - Акции 23.01.2023 22.01.2023 95,9983 95,9983 95,9983
КБ Публикум - Златен фонд 23.01.2023 22.01.2023 89,8058 89,8058 89,8058
ВЕГА СВЕТ 23.01.2023 22.01.2023 103,9950 103,9950 103,9950
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.01.2023 22.01.2023 107,6879 107,6879 107,6879
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.01.2023 22.01.2023 81,3063 81,3063 81,3063
ВЕГА КЕШ 23.01.2023 22.01.2023 101,4474 101,4474 101,4474
Иново Статус Солар 23.01.2023 22.01.2023 99,9273 99,9273 99,9273
Иново Статус Балансиран 23.01.2023 21.01.2023 36,7416 36,7416 36,7416
Генерали БРИК 23.01.2023 21.01.2023 150,3809 150,3809 150,3809
Генерали Америка 23.01.2023 21.01.2023 125,3255 125,3255 125,3255
КБ Публикум - Балансиран 23.01.2023 21.01.2023 174,7968 174,7968 174,7968
КБ Публикум - Обврзници 23.01.2023 21.01.2023 131,3365 131,3365 131,3365
КБ Публикум Паричен 23.01.2023 21.01.2023 134,1980 134,1980 134,1980
Генерали Кеш Депозит 23.01.2023 21.01.2023 126,1979 126,1979 126,1979
Генерали Топ Брендови 23.01.2023 21.01.2023 144,2381 144,2381 144,2381
ВФП Премиум Акции 23.01.2023 21.01.2023 146,0778 146,0778 146,0778
ВФП Кеш Депозит 23.01.2023 21.01.2023 114,6861 114,6861 114,6861
ВФП БОНД 23.01.2023 21.01.2023 111,8366 111,8366 111,8366
КБ Публикум-МБИ 10 23.01.2023 21.01.2023 246,2982 246,2982 246,2982
Граве Глобал 23.01.2023 21.01.2023 121,6913 121,6913 121,6913
ВФП Дивиденда Акции 23.01.2023 21.01.2023 118,0034 118,0034 118,0034
КБ Публикум - Акции 23.01.2023 21.01.2023 96,0048 96,0048 96,0048
КБ Публикум - Златен фонд 23.01.2023 21.01.2023 89,8120 89,8120 89,8120
ВЕГА СВЕТ 23.01.2023 21.01.2023 104,0046 104,0046 104,0046
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.01.2023 21.01.2023 107,6979 107,6979 107,6979
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.01.2023 21.01.2023 81,3138 81,3138 81,3138
ВЕГА КЕШ 23.01.2023 21.01.2023 101,4418 101,4418 101,4418
Иново Статус Солар 23.01.2023 21.01.2023 99,9354 99,9354 99,9354
Иново Статус Балансиран 23.01.2023 20.01.2023 36,7411 36,7411 36,7411
Генерали БРИК 23.01.2023 20.01.2023 150,2890 150,2890 150,2890
Генерали Америка 23.01.2023 20.01.2023 125,3364 125,3364 125,3364
КБ Публикум - Балансиран 23.01.2023 20.01.2023 174,7634 174,7634 174,7634
КБ Публикум - Обврзници 23.01.2023 20.01.2023 131,3012 131,3012 131,3012
КБ Публикум Паричен 23.01.2023 20.01.2023 134,1909 134,1909 134,1909
Генерали Кеш Депозит 23.01.2023 20.01.2023 126,1912 126,1912 126,1912
Генерали Топ Брендови 23.01.2023 20.01.2023 144,2005 144,2005 144,2005
ВФП Премиум Акции 23.01.2023 20.01.2023 146,1252 146,1252 146,1252
ВФП Кеш Депозит 23.01.2023 20.01.2023 114,6805 114,6805 114,6805
ВФП БОНД 23.01.2023 20.01.2023 111,8084 111,8084 111,8084
КБ Публикум-МБИ 10 23.01.2023 20.01.2023 246,3076 246,3076 246,3076
Граве Глобал 23.01.2023 20.01.2023 121,6984 121,6984 121,6984
ВФП Дивиденда Акции 23.01.2023 20.01.2023 118,0076 118,0076 118,0076
КБ Публикум - Акции 23.01.2023 20.01.2023 95,9960 95,9960 95,9960
КБ Публикум - Златен фонд 23.01.2023 20.01.2023 89,9082 89,9082 89,9082
ВЕГА СВЕТ 23.01.2023 20.01.2023 103,9901 103,9901 103,9901
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.01.2023 20.01.2023 107,7139 107,7139 107,7139
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.01.2023 20.01.2023 81,2360 81,2360 81,2360
ВЕГА КЕШ 23.01.2023 20.01.2023 101,4363 101,4363 101,4363
Иново Статус Солар 23.01.2023 20.01.2023 99,9435 99,9435 99,9435
Иново Статус Балансиран 20.01.2023 19.01.2023 36,8297 36,8297 36,8297
Генерали БРИК 20.01.2023 19.01.2023 148,5748 148,5748 148,5748
Генерали Америка 20.01.2023 19.01.2023 124,9928 124,9928 124,9928
КБ Публикум - Балансиран 20.01.2023 19.01.2023 174,1071 174,1071 174,1071
КБ Публикум - Обврзници 20.01.2023 19.01.2023 131,4550 131,4550 131,4550
КБ Публикум Паричен 20.01.2023 19.01.2023 134,1830 134,1830 134,1830
Генерали Кеш Депозит 20.01.2023 19.01.2023 126,1836 126,1836 126,1836
Генерали Топ Брендови 20.01.2023 19.01.2023 142,9879 142,9879 142,9879
ВФП Премиум Акции 20.01.2023 19.01.2023 145,0188 145,0188 145,0188
ВФП Кеш Депозит 20.01.2023 19.01.2023 114,6740 114,6740 114,6740
ВФП БОНД 20.01.2023 19.01.2023 111,8446 111,8446 111,8446
КБ Публикум-МБИ 10 20.01.2023 19.01.2023 246,9953 246,9953 246,9953
Граве Глобал 20.01.2023 19.01.2023 121,4798 121,4798 121,4798
ВФП Дивиденда Акции 20.01.2023 19.01.2023 116,0405 116,0405 116,0405
КБ Публикум - Акции 20.01.2023 19.01.2023 94,7861 94,7861 94,7861
КБ Публикум - Златен фонд 20.01.2023 19.01.2023 88,7682 88,7682 88,7682
ВЕГА СВЕТ 20.01.2023 19.01.2023 102,9774 102,9774 102,9774
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.01.2023 19.01.2023 106,2540 106,2540 106,2540
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.01.2023 19.01.2023 78,8652 78,8652 78,8652
ВЕГА КЕШ 20.01.2023 19.01.2023 101,4307 101,4307 101,4307
Иново Статус Солар 20.01.2023 19.01.2023 99,9515 99,9515 99,9515
Иново Статус Балансиран 20.01.2023 18.01.2023 36,8303 36,8303 36,8303
Генерали БРИК 31.01.2023 18.01.2023 148,9622 148,9622 148,9622
Генерали Америка 20.01.2023 18.01.2023 125,5377 125,5377 125,5377
КБ Публикум - Балансиран 20.01.2023 18.01.2023 174,2079 174,2079 174,2079
КБ Публикум - Обврзници 20.01.2023 18.01.2023 131,2729 131,2729 131,2729
КБ Публикум Паричен 20.01.2023 18.01.2023 134,1762 134,1762 134,1762
Генерали Кеш Депозит 20.01.2023 18.01.2023 126,1770 126,1770 126,1770
Генерали Топ Брендови 20.01.2023 18.01.2023 143,4181 143,4181 143,4181
ВФП Премиум Акции 20.01.2023 18.01.2023 146,6804 146,6804 146,6804
ВФП Кеш Депозит 20.01.2023 18.01.2023 114,6687 114,6687 114,6687
ВФП БОНД 20.01.2023 18.01.2023 111,8581 111,8581 111,8581
КБ Публикум-МБИ 10 20.01.2023 18.01.2023 247,0047 247,0047 247,0047
Граве Глобал 20.01.2023 18.01.2023 123,0029 123,0029 123,0029
ВФП Дивиденда Акции 20.01.2023 18.01.2023 117,0644 117,0644 117,0644
КБ Публикум - Акции 20.01.2023 18.01.2023 95,3657 95,3657 95,3657
КБ Публикум - Златен фонд 20.01.2023 18.01.2023 87,6267 87,6267 87,6267
ВЕГА СВЕТ 20.01.2023 18.01.2023 104,2190 104,2190 104,2190
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.01.2023 18.01.2023 107,4654 107,4654 107,4654
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.01.2023 18.01.2023 79,6713 79,6713 79,6713
ВЕГА КЕШ 20.01.2023 18.01.2023 101,4252 101,4252 101,4252
Иново Статус Солар 20.01.2023 18.01.2023 99,9596 99,9596 99,9596
Иново Статус Балансиран 18.01.2023 17.01.2023 36,9144 36,9144 36,9144
Генерали БРИК 18.01.2023 17.01.2023 149,2077 149,2077 149,2077
Генерали Америка 18.01.2023 17.01.2023 125,5124 125,5124 125,5124
КБ Публикум - Балансиран 18.01.2023 17.01.2023 174,1540 174,1540 174,1540
КБ Публикум - Обврзници 18.01.2023 17.01.2023 131,0301 131,0301 131,0301
КБ Публикум Паричен 18.01.2023 17.01.2023 134,1687 134,1687 134,1687
Генерали Кеш Депозит 18.01.2023 17.01.2023 126,1697 126,1697 126,1697
Генерали Топ Брендови 18.01.2023 17.01.2023 144,6430 144,6430 144,6430
ВФП Премиум Акции 18.01.2023 17.01.2023 147,5902 147,5902 147,5902
ВФП Кеш Депозит 18.01.2023 17.01.2023 114,6627 114,6627 114,6627
ВФП БОНД 18.01.2023 17.01.2023 111,6076 111,6076 111,6076
КБ Публикум-МБИ 10 18.01.2023 17.01.2023 247,3114 247,3114 247,3114
Граве Глобал 18.01.2023 17.01.2023 123,6339 123,6339 123,6339
ВФП Дивиденда Акции 18.01.2023 17.01.2023 118,2389 118,2389 118,2389
КБ Публикум - Акции 18.01.2023 17.01.2023 96,2166 96,2166 96,2166
КБ Публикум - Златен фонд 18.01.2023 17.01.2023 88,5931 88,5931 88,5931
ВЕГА СВЕТ 18.01.2023 17.01.2023 105,1519 105,1519 105,1519
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.01.2023 17.01.2023 108,3674 108,3674 108,3674
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.01.2023 17.01.2023 80,5969 80,5969 80,5969
ВЕГА КЕШ 18.01.2023 17.01.2023 101,4197 101,4197 101,4197
Иново Статус Солар 18.01.2023 17.01.2023 99,9677 99,9677 99,9677
Иново Статус Балансиран 17.01.2023 16.01.2023 36,9260 36,9260 36,9260
Генерали БРИК 17.01.2023 16.01.2023 149,2790 149,2790 149,2790
Генерали Америка 17.01.2023 16.01.2023 125,5956 125,5956 125,5956
КБ Публикум - Балансиран 17.01.2023 16.01.2023 174,5345 174,5345 174,5345
КБ Публикум - Обврзници 17.01.2023 16.01.2023 130,9608 130,9608 130,9608
КБ Публикум Паричен 17.01.2023 16.01.2023 134,1601 134,1601 134,1601
Генерали Кеш Депозит 17.01.2023 16.01.2023 126,1616 126,1616 126,1616
Генерали Топ Брендови 17.01.2023 16.01.2023 145,0328 145,0328 145,0328
ВФП Премиум Акции 17.01.2023 16.01.2023 147,5853 147,5853 147,5853
ВФП Кеш Депозит 17.01.2023 16.01.2023 114,6561 114,6561 114,6561
ВФП БОНД 17.01.2023 16.01.2023 111,5963 111,5963 111,5963
КБ Публикум-МБИ 10 17.01.2023 16.01.2023 247,3761 247,3761 247,3761
Граве Глобал 17.01.2023 16.01.2023 123,4077 123,4077 123,4077
ВФП Дивиденда Акции 17.01.2023 16.01.2023 118,1202 118,1202 118,1202
КБ Публикум - Акции 17.01.2023 16.01.2023 96,6232 96,6232 96,6232
КБ Публикум - Златен фонд 17.01.2023 16.01.2023 91,0736 91,0736 91,0736
ВЕГА СВЕТ 17.01.2023 16.01.2023 105,4748 105,4748 105,4748
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.01.2023 16.01.2023 109,0485 109,0485 109,0485
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.01.2023 16.01.2023 80,3639 80,3639 80,3639
ВЕГА КЕШ 17.01.2023 16.01.2023 101,4138 101,4138 101,4138
Иново Статус Солар 17.01.2023 16.01.2023 99,9758 99,9758 99,9758
Иново Статус Балансиран 16.01.2023 15.01.2023 36,9196 36,9196 36,9196
Генерали БРИК 16.01.2023 15.01.2023 149,5332 149,5332 149,5332
Генерали Америка 16.01.2023 15.01.2023 126,6934 126,6934 126,6934
КБ Публикум - Балансиран 16.01.2023 15.01.2023 174,7234 174,7234 174,7234
КБ Публикум - Обврзници 16.01.2023 15.01.2023 130,9099 130,9099 130,9099
КБ Публикум Паричен 16.01.2023 15.01.2023 134,1471 134,1471 134,1471
Генерали Кеш Депозит 16.01.2023 15.01.2023 126,1447 126,1447 126,1447
Генерали Топ Брендови 16.01.2023 15.01.2023 144,9488 144,9488 144,9488
ВФП Премиум Акции 16.01.2023 15.01.2023 147,2289 147,2289 147,2289
ВФП Кеш Депозит 16.01.2023 15.01.2023 114,6415 114,6415 114,6415
ВФП БОНД 16.01.2023 15.01.2023 111,6270 111,6270 111,6270
КБ Публикум-МБИ 10 16.01.2023 15.01.2023 247,0521 247,0521 247,0521
Граве Глобал 16.01.2023 15.01.2023 122,9354 122,9354 122,9354
ВФП Дивиденда Акции 16.01.2023 15.01.2023 118,0359 118,0359 118,0359
КБ Публикум - Акции 16.01.2023 15.01.2023 96,5772 96,5772 96,5772
КБ Публикум - Златен фонд 16.01.2023 15.01.2023 90,8822 90,8822 90,8822
ВЕГА СВЕТ 16.01.2023 15.01.2023 105,1822 105,1822 105,1822
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.01.2023 15.01.2023 108,7570 108,7570 108,7570
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.01.2023 15.01.2023 80,3533 80,3533 80,3533
ВЕГА КЕШ 16.01.2023 15.01.2023 101,4083 101,4083 101,4083
Иново Статус Солар 16.01.2023 15.01.2023 99,9838 99,9838 99,9838
Иново Статус Балансиран 16.01.2023 14.01.2023 36,9192 36,9192 36,9192
Генерали БРИК 16.01.2023 14.01.2023 149,5463 149,5463 149,5463
Генерали Америка 16.01.2023 14.01.2023 126,7047 126,7047 126,7047
КБ Публикум - Балансиран 16.01.2023 14.01.2023 174,7245 174,7245 174,7245
КБ Публикум - Обврзници 16.01.2023 14.01.2023 130,8960 130,8960 130,8960
КБ Публикум Паричен 16.01.2023 14.01.2023 134,1402 134,1402 134,1402
Генерали Кеш Депозит 16.01.2023 14.01.2023 126,1378 126,1378 126,1378
Генерали Топ Брендови 16.01.2023 14.01.2023 144,9611 144,9611 144,9611
ВФП Премиум Акции 16.01.2023 14.01.2023 147,2382 147,2382 147,2382
ВФП Кеш Депозит 16.01.2023 14.01.2023 114,6360 114,6360 114,6360
ВФП БОНД 16.01.2023 14.01.2023 111,6210 111,6210 111,6210
КБ Публикум-МБИ 10 16.01.2023 14.01.2023 247,0615 247,0615 247,0615
Граве Глобал 16.01.2023 14.01.2023 122,9432 122,9432 122,9432
ВФП Дивиденда Акции 16.01.2023 14.01.2023 118,0435 118,0435 118,0435
КБ Публикум - Акции 16.01.2023 14.01.2023 96,5838 96,5838 96,5838
КБ Публикум - Златен фонд 16.01.2023 14.01.2023 90,8885 90,8885 90,8885
ВЕГА СВЕТ 16.01.2023 14.01.2023 105,1920 105,1920 105,1920
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.01.2023 14.01.2023 108,7672 108,7672 108,7672
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.01.2023 14.01.2023 80,3607 80,3607 80,3607
ВЕГА КЕШ 16.01.2023 14.01.2023 101,4029 101,4029 101,4029
Иново Статус Солар 16.01.2023 14.01.2023 99,9919 99,9919 99,9919
Иново Статус Балансиран 16.01.2023 13.01.2023 36,8937 36,8937 36,8937
Генерали БРИК 16.01.2023 13.01.2023 149,8607 149,8607 149,8607
Генерали Америка 16.01.2023 13.01.2023 126,6146 126,6146 126,6146
КБ Публикум - Балансиран 16.01.2023 13.01.2023 174,6930 174,6930 174,6930
КБ Публикум - Обврзници 16.01.2023 13.01.2023 130,8236 130,8236 130,8236
КБ Публикум Паричен 16.01.2023 13.01.2023 134,0735 134,0735 134,0735
Генерали Кеш Депозит 16.01.2023 13.01.2023 126,0982 126,0982 126,0982
Генерали Топ Брендови 16.01.2023 13.01.2023 145,1102 145,1102 145,1102
ВФП Премиум Акции 16.01.2023 13.01.2023 147,2542 147,2542 147,2542
ВФП Кеш Депозит 16.01.2023 13.01.2023 114,5949 114,5949 114,5949
ВФП БОНД 16.01.2023 13.01.2023 111,5931 111,5931 111,5931
КБ Публикум-МБИ 10 16.01.2023 13.01.2023 247,0710 247,0710 247,0710
Граве Глобал 16.01.2023 13.01.2023 122,8198 122,8198 122,8198
ВФП Дивиденда Акции 16.01.2023 13.01.2023 118,1319 118,1319 118,1319
КБ Публикум - Акции 16.01.2023 13.01.2023 96,6546 96,6546 96,6546
КБ Публикум - Златен фонд 16.01.2023 13.01.2023 91,0791 91,0791 91,0791
ВЕГА СВЕТ 16.01.2023 13.01.2023 105,3774 105,3774 105,3774
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.01.2023 13.01.2023 108,8577 108,8577 108,8577
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.01.2023 13.01.2023 80,5598 80,5598 80,5598
ВЕГА КЕШ 16.01.2023 13.01.2023 101,3907 101,3907 101,3907
Иново Статус Солар 16.01.2023 13.01.2023 100,0000 100,0000 100,0000
Иново Статус Балансиран 13.01.2023 12.01.2023 36,6574 36,6574 36,6574
Генерали БРИК 13.01.2023 12.01.2023 149,3482 149,3482 149,3482
Генерали Америка 13.01.2023 12.01.2023 125,6572 125,6572 125,6572
КБ Публикум - Балансиран 13.01.2023 12.01.2023 174,1997 174,1997 174,1997
КБ Публикум - Обврзници 13.01.2023 12.01.2023 130,7410 130,7410 130,7410
КБ Публикум Паричен 13.01.2023 12.01.2023 134,0118 134,0118 134,0118
Генерали Кеш Депозит 13.01.2023 12.01.2023 126,0582 126,0582 126,0582
Генерали Топ Брендови 13.01.2023 12.01.2023 144,7161 144,7161 144,7161
ВФП Премиум Акции 13.01.2023 12.01.2023 146,4795 146,4795 146,4795
ВФП Кеш Депозит 13.01.2023 12.01.2023 114,5540 114,5540 114,5540
ВФП БОНД 13.01.2023 12.01.2023 111,4105 111,4105 111,4105
КБ Публикум-МБИ 10 13.01.2023 12.01.2023 246,0605 246,0605 246,0605
Граве Глобал 13.01.2023 12.01.2023 122,3865 122,3865 122,3865
ВФП Дивиденда Акции 13.01.2023 12.01.2023 117,5867 117,5867 117,5867
КБ Публикум - Акции 13.01.2023 12.01.2023 96,4771 96,4771 96,4771
КБ Публикум - Златен фонд 13.01.2023 12.01.2023 90,0432 90,0432 90,0432
ВЕГА СВЕТ 13.01.2023 12.01.2023 105,3492 105,3492 105,3492
ВЕГА ФИНАНСИИ 13.01.2023 12.01.2023 108,3816 108,3816 108,3816
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.01.2023 12.01.2023 80,0031 80,0031 80,0031
ВЕГА КЕШ 13.01.2023 12.01.2023 101,3792 101,3792 101,3792
Иново Статус Балансиран 12.01.2023 11.01.2023 36,5450 36,5450 36,5450
Генерали БРИК 12.01.2023 11.01.2023 148,6507 148,6507 148,6507
Генерали Америка 12.01.2023 11.01.2023 124,5307 124,5307 124,5307
КБ Публикум - Балансиран 12.01.2023 11.01.2023 173,5930 173,5930 173,5930
КБ Публикум - Обврзници 12.01.2023 11.01.2023 130,3112 130,3112 130,3112
КБ Публикум Паричен 12.01.2023 11.01.2023 133,9607 133,9607 133,9607
Генерали Кеш Депозит 12.01.2023 11.01.2023 126,0241 126,0241 126,0241
Генерали Топ Брендови 12.01.2023 11.01.2023 144,1448 144,1448 144,1448
ВФП Премиум Акции 12.01.2023 11.01.2023 145,7632 145,7632 145,7632
ВФП Кеш Депозит 12.01.2023 11.01.2023 114,5211 114,5211 114,5211
ВФП БОНД 12.01.2023 11.01.2023 111,2069 111,2069 111,2069
КБ Публикум-МБИ 10 12.01.2023 11.01.2023 244,2352 244,2352 244,2352
Граве Глобал 12.01.2023 11.01.2023 121,8769 121,8769 121,8769
ВФП Дивиденда Акции 12.01.2023 11.01.2023 117,1273 117,1273 117,1273
КБ Публикум - Акции 12.01.2023 11.01.2023 95,8159 95,8159 95,8159
КБ Публикум - Златен фонд 12.01.2023 11.01.2023 88,9125 88,9125 88,9125
ВЕГА СВЕТ 12.01.2023 11.01.2023 104,6506 104,6506 104,6506
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.01.2023 11.01.2023 107,4099 107,4099 107,4099
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.01.2023 11.01.2023 79,3687 79,3687 79,3687
ВЕГА КЕШ 12.01.2023 11.01.2023 101,3687 101,3687 101,3687
Иново Статус Балансиран 11.01.2023 10.01.2023 36,4709 36,4709 36,4709
Генерали БРИК 11.01.2023 10.01.2023 147,7906 147,7906 147,7906
Генерали Америка 11.01.2023 10.01.2023 124,3615 124,3615 124,3615
КБ Публикум - Балансиран 11.01.2023 10.01.2023 173,2238 173,2238 173,2238
КБ Публикум - Обврзници 11.01.2023 10.01.2023 130,1457 130,1457 130,1457
КБ Публикум Паричен 11.01.2023 10.01.2023 133,9377 133,9377 133,9377
Генерали Кеш Депозит 11.01.2023 10.01.2023 126,0076 126,0076 126,0076
Генерали Топ Брендови 11.01.2023 10.01.2023 143,4663 143,4663 143,4663
ВФП Премиум Акции 12.01.2023 10.01.2023 144,7424 144,7424 144,7424
ВФП Кеш Депозит 11.01.2023 10.01.2023 114,5052 114,5052 114,5052
ВФП БОНД 11.01.2023 10.01.2023 111,0840 111,0840 111,0840
КБ Публикум-МБИ 10 11.01.2023 10.01.2023 244,4944 244,4944 244,4944
Граве Глобал 11.01.2023 10.01.2023 120,7884 120,7884 120,7884
ВФП Дивиденда Акции 11.01.2023 10.01.2023 116,2580 116,2580 116,2580
КБ Публикум - Акции 11.01.2023 10.01.2023 95,3992 95,3992 95,3992
КБ Публикум - Златен фонд 11.01.2023 10.01.2023 89,3008 89,3008 89,3008
ВЕГА СВЕТ 11.01.2023 10.01.2023 103,8451 103,8451 103,8451
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.01.2023 10.01.2023 107,0214 107,0214 107,0214
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.01.2023 10.01.2023 78,5700 78,5700 78,5700
ВЕГА КЕШ 11.01.2023 10.01.2023 101,3608 101,3608 101,3608
Иново Статус Балансиран 10.01.2023 09.01.2023 36,4621 36,4621 36,4621
Генерали БРИК 10.01.2023 09.01.2023 148,8458 148,8458 148,8458
Генерали Америка 10.01.2023 09.01.2023 123,9126 123,9126 123,9126
КБ Публикум - Балансиран 10.01.2023 09.01.2023 173,0080 173,0080 173,0080
КБ Публикум - Обврзници 10.01.2023 09.01.2023 130,5378 130,5378 130,5378
КБ Публикум Паричен 10.01.2023 09.01.2023 133,9253 133,9253 133,9253
Генерали Кеш Депозит 10.01.2023 09.01.2023 125,9978 125,9978 125,9978
Генерали Топ Брендови 10.01.2023 09.01.2023 143,5884 143,5884 143,5884
ВФП Премиум Акции 12.01.2023 09.01.2023 145,3113 145,3113 145,3113
ВФП Кеш Депозит 10.01.2023 09.01.2023 114,4963 114,4963 114,4963
ВФП БОНД 10.01.2023 09.01.2023 111,2782 111,2782 111,2782
КБ Публикум-МБИ 10 10.01.2023 09.01.2023 244,2173 244,2173 244,2173
Граве Глобал 10.01.2023 09.01.2023 122,1517 122,1517 122,1517
ВФП Дивиденда Акции 10.01.2023 09.01.2023 116,4692 116,4692 116,4692
КБ Публикум - Акции 10.01.2023 09.01.2023 95,3249 95,3249 95,3249
КБ Публикум - Златен фонд 10.01.2023 09.01.2023 88,8345 88,8345 88,8345
ВЕГА СВЕТ 10.01.2023 09.01.2023 103,7988 103,7988 103,7988
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.01.2023 09.01.2023 107,3208 107,3208 107,3208
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.01.2023 09.01.2023 78,6363 78,6363 78,6363
ВЕГА КЕШ 10.01.2023 09.01.2023 101,3549 101,3549 101,3549
Иново Статус Балансиран 09.01.2023 08.01.2023 36,5534 36,5534 36,5534
Генерали БРИК 09.01.2023 08.01.2023 146,9551 146,9551 146,9551
Генерали Америка 09.01.2023 08.01.2023 122,5400 122,5400 122,5400
КБ Публикум - Балансиран 09.01.2023 08.01.2023 172,5225 172,5225 172,5225
КБ Публикум - Обврзници 09.01.2023 08.01.2023 130,4778 130,4778 130,4778
КБ Публикум Паричен 09.01.2023 08.01.2023 133,9165 133,9165 133,9165
Генерали Кеш Депозит 09.01.2023 08.01.2023 125,9888 125,9888 125,9888
Генерали Топ Брендови 09.01.2023 08.01.2023 143,5319 143,5319 143,5319
ВФП Премиум Акции 09.01.2023 08.01.2023 144,4844 144,4844 144,4844
ВФП Кеш Депозит 09.01.2023 08.01.2023 114,4890 114,4890 114,4890
ВФП БОНД 09.01.2023 08.01.2023 111,1161 111,1161 111,1161
КБ Публикум-МБИ 10 09.01.2023 08.01.2023 244,0432 244,0432 244,0432
Граве Глобал 09.01.2023 08.01.2023 121,1556 121,1556 121,1556
ВФП Дивиденда Акции 09.01.2023 08.01.2023 116,5504 116,5504 116,5504
КБ Публикум - Акции 09.01.2023 08.01.2023 95,0365 95,0365 95,0365
КБ Публикум - Златен фонд 09.01.2023 08.01.2023 89,0424 89,0424 89,0424
ВЕГА СВЕТ 09.01.2023 08.01.2023 104,1228 104,1228 104,1228
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.01.2023 08.01.2023 106,9863 106,9863 106,9863
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.01.2023 08.01.2023 77,5132 77,5132 77,5132
ВЕГА КЕШ 09.01.2023 08.01.2023 101,3479 101,3479 101,3479
Иново Статус Балансиран 09.01.2023 07.01.2023 36,5530 36,5530 36,5530
Генерали БРИК 09.01.2023 07.01.2023 146,9679 146,9679 146,9679
Генерали Америка 09.01.2023 07.01.2023 122,5509 122,5509 122,5509
КБ Публикум - Балансиран 09.01.2023 07.01.2023 172,5234 172,5234 172,5234
КБ Публикум - Обврзници 09.01.2023 07.01.2023 130,4639 130,4639 130,4639
КБ Публикум Паричен 09.01.2023 07.01.2023 133,9096 133,9096 133,9096
Генерали Кеш Депозит 09.01.2023 07.01.2023 125,9816 125,9816 125,9816
Генерали Топ Брендови 09.01.2023 07.01.2023 143,5440 143,5440 143,5440
ВФП Премиум Акции 09.01.2023 07.01.2023 144,4934 144,4934 144,4934
ВФП Кеш Депозит 09.01.2023 07.01.2023 114,4835 114,4835 114,4835
ВФП БОНД 09.01.2023 07.01.2023 111,1101 111,1101 111,1101
КБ Публикум-МБИ 10 09.01.2023 07.01.2023 244,0525 244,0525 244,0525
Граве Глобал 09.01.2023 07.01.2023 121,1633 121,1633 121,1633
ВФП Дивиденда Акции 09.01.2023 07.01.2023 116,5578 116,5578 116,5578
КБ Публикум - Акции 09.01.2023 07.01.2023 95,0430 95,0430 95,0430
КБ Публикум - Златен фонд 09.01.2023 07.01.2023 89,0485 89,0485 89,0485
ВЕГА СВЕТ 09.01.2023 07.01.2023 104,1325 104,1325 104,1325
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.01.2023 07.01.2023 106,9963 106,9963 106,9963
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.01.2023 07.01.2023 77,5204 77,5204 77,5204
ВЕГА КЕШ 09.01.2023 07.01.2023 101,3421 101,3421 101,3421
Иново Статус Балансиран 09.01.2023 06.01.2023 36,5526 36,5526 36,5526
Генерали БРИК 09.01.2023 06.01.2023 146,9807 146,9807 146,9807
Генерали Америка 09.01.2023 06.01.2023 122,5618 122,5618 122,5618
КБ Публикум - Балансиран 09.01.2023 06.01.2023 172,5243 172,5243 172,5243
КБ Публикум - Обврзници 09.01.2023 06.01.2023 130,4499 130,4499 130,4499
КБ Публикум Паричен 09.01.2023 06.01.2023 133,9026 133,9026 133,9026
Генерали Кеш Депозит 09.01.2023 06.01.2023 125,9744 125,9744 125,9744
Генерали Топ Брендови 09.01.2023 06.01.2023 143,5561 143,5561 143,5561
ВФП Премиум Акции 09.01.2023 06.01.2023 144,5025 144,5025 144,5025
ВФП Кеш Депозит 09.01.2023 06.01.2023 114,4781 114,4781 114,4781
ВФП БОНД 09.01.2023 06.01.2023 111,1041 111,1041 111,1041
КБ Публикум-МБИ 10 09.01.2023 06.01.2023 244,0617 244,0617 244,0617
Граве Глобал 09.01.2023 06.01.2023 121,1709 121,1709 121,1709
ВФП Дивиденда Акции 09.01.2023 06.01.2023 116,5652 116,5652 116,5652
КБ Публикум - Акции 09.01.2023 06.01.2023 95,0495 95,0495 95,0495
КБ Публикум - Златен фонд 09.01.2023 06.01.2023 89,0546 89,0546 89,0546
ВЕГА СВЕТ 09.01.2023 06.01.2023 104,1422 104,1422 104,1422
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.01.2023 06.01.2023 107,0063 107,0063 107,0063
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.01.2023 06.01.2023 77,5276 77,5276 77,5276
ВЕГА КЕШ 09.01.2023 06.01.2023 101,3363 101,3363 101,3363
Иново Статус Балансиран 09.01.2023 05.01.2023 36,5519 36,5519 36,5519
Генерали БРИК 09.01.2023 05.01.2023 145,6671 145,6671 145,6671
Генерали Америка 09.01.2023 05.01.2023 122,5509 122,5509 122,5509
КБ Публикум - Балансиран 09.01.2023 05.01.2023 171,8177 171,8177 171,8177
КБ Публикум - Обврзници 09.01.2023 05.01.2023 130,2757 130,2757 130,2757
КБ Публикум Паричен 09.01.2023 05.01.2023 133,8949 133,8949 133,8949
Генерали Кеш Депозит 09.01.2023 05.01.2023 125,9666 125,9666 125,9666
Генерали Топ Брендови 09.01.2023 05.01.2023 142,1816 142,1816 142,1816
ВФП Премиум Акции 09.01.2023 05.01.2023 142,4064 142,4064 142,4064
ВФП Кеш Депозит 09.01.2023 05.01.2023 114,4721 114,4721 114,4721
ВФП БОНД 09.01.2023 05.01.2023 110,9708 110,9708 110,9708
КБ Публикум-МБИ 10 09.01.2023 05.01.2023 244,0710 244,0710 244,0710
Граве Глобал 09.01.2023 05.01.2023 120,3533 120,3533 120,3533
ВФП Дивиденда Акции 09.01.2023 05.01.2023 114,5914 114,5914 114,5914
КБ Публикум - Акции 09.01.2023 05.01.2023 93,7924 93,7924 93,7924
КБ Публикум - Златен фонд 09.01.2023 05.01.2023 87,4355 87,4355 87,4355
ВЕГА СВЕТ 09.01.2023 05.01.2023 102,0549 102,0549 102,0549
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.01.2023 05.01.2023 105,5820 105,5820 105,5820
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.01.2023 05.01.2023 75,6304 75,6304 75,6304
ВЕГА КЕШ 09.01.2023 05.01.2023 101,3303 101,3303 101,3303
Иново Статус Балансиран 05.01.2023 04.01.2023 36,4949 36,4949 36,4949
Генерали БРИК 05.01.2023 04.01.2023 146,1130 146,1130 146,1130
Генерали Америка 05.01.2023 04.01.2023 121,8692 121,8692 121,8692
КБ Публикум - Балансиран 05.01.2023 04.01.2023 171,6587 171,6587 171,6587
КБ Публикум - Обврзници 05.01.2023 04.01.2023 130,5411 130,5411 130,5411
КБ Публикум Паричен 05.01.2023 04.01.2023 133,8888 133,8888 133,8888
Генерали Кеш Депозит 05.01.2023 04.01.2023 125,9595 125,9595 125,9595
Генерали Топ Брендови 05.01.2023 04.01.2023 142,9199 142,9199 142,9199
ВФП Кеш Депозит 05.01.2023 04.01.2023 114,4666 114,4666 114,4666
ВФП БОНД 05.01.2023 04.01.2023 111,1797 111,1797 111,1797
КБ Публикум-МБИ 10 05.01.2023 04.01.2023 243,0136 243,0136 243,0136
Граве Глобал 05.01.2023 04.01.2023 120,7957 120,7957 120,7957
ВФП Дивиденда Акции 05.01.2023 04.01.2023 115,8913 115,8913 115,8913
КБ Публикум - Акции 05.01.2023 04.01.2023 93,9587 93,9587 93,9587
КБ Публикум - Златен фонд 05.01.2023 04.01.2023 87,8969 87,8969 87,8969
ВЕГА СВЕТ 05.01.2023 04.01.2023 102,6072 102,6072 102,6072
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.01.2023 04.01.2023 106,6498 106,6498 106,6498
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.01.2023 04.01.2023 77,1038 77,1038 77,1038
ВЕГА КЕШ 05.01.2023 04.01.2023 101,3248 101,3248 101,3248
Иново Статус Балансиран 04.01.2023 03.01.2023 36,3987 36,3987 36,3987
Генерали БРИК 04.01.2023 03.01.2023 143,2259 143,2259 143,2259
Генерали Америка 04.01.2023 03.01.2023 121,9620 121,9620 121,9620
КБ Публикум - Балансиран 04.01.2023 03.01.2023 170,1677 170,1677 170,1677
КБ Публикум - Обврзници 04.01.2023 03.01.2023 130,2269 130,2269 130,2269
КБ Публикум Паричен 04.01.2023 03.01.2023 133,8808 133,8808 133,8808
Генерали Кеш Депозит 04.01.2023 03.01.2023 125,9517 125,9517 125,9517
Генерали Топ Брендови 04.01.2023 03.01.2023 141,6506 141,6506 141,6506
ВФП Премиум Акции 04.01.2023 03.01.2023 140,9712 140,9712 140,9712
ВФП Кеш Депозит 04.01.2023 03.01.2023 114,4603 114,4603 114,4603
ВФП БОНД 04.01.2023 03.01.2023 110,8392 110,8392 110,8392
КБ Публикум-МБИ 10 04.01.2023 03.01.2023 241,4863 241,4863 241,4863
Граве Глобал 04.01.2023 03.01.2023 119,9598 119,9598 119,9598
ВФП Дивиденда Акции 04.01.2023 03.01.2023 113,6086 113,6086 113,6086
КБ Публикум - Акции 04.01.2023 03.01.2023 91,9740 91,9740 91,9740
КБ Публикум - Златен фонд 04.01.2023 03.01.2023 83,9191 83,9191 83,9191
ВЕГА СВЕТ 04.01.2023 03.01.2023 100,1901 100,1901 100,1901
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.01.2023 03.01.2023 103,8074 103,8074 103,8074
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.01.2023 03.01.2023 75,2016 75,2016 75,2016
ВЕГА КЕШ 04.01.2023 03.01.2023 101,3191 101,3191 101,3191
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.