Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 13.06.2019 12.06.2019 56,7432 56,7432 56,7432
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.06.2019 12.06.2019 70,3865 70,3865 70,3865
Иново Статус Акции 13.06.2019 12.06.2019 36,1546 36,1546 36,1546
КД БРИК 13.06.2019 12.06.2019 164,6800 164,6800 164,6800
КД Нова ЕУ 13.06.2019 12.06.2019 118,2927 118,2927 118,2927
КБ Публикум - Балансиран 13.06.2019 12.06.2019 158,1314 158,1314 158,1314
КБ Публикум - Обврзници 13.06.2019 12.06.2019 149,6644 149,6644 149,6644
КБ Публикум Паричен 13.06.2019 12.06.2019 126,5252 126,5252 126,5252
КД Кеш Депозит 13.06.2019 12.06.2019 120,1343 120,1343 120,1343
Илирика Кеш Фонд 13.06.2019 12.06.2019 1.180,6289 1.180,6289 1.180,6289
КД Топ Брендови 13.06.2019 12.06.2019 130,8794 130,8794 130,8794
ВФП Премиум Инвест 13.06.2019 12.06.2019 115,2612 115,2612 115,2612
ВФП Кеш Депозит 13.06.2019 12.06.2019 109,8794 109,8794 109,8794
ВФП 100% БОНД 13.06.2019 12.06.2019 110,1688 110,1688 110,1688
КБ Публикум-МБИ 10 13.06.2019 12.06.2019 160,0116 160,0116 160,0116
Граве Глобал 13.06.2019 12.06.2019 100,0295 100,0295 100,0295
Илирика Југоисточна Европа 12.06.2019 11.06.2019 56,8381 56,8381 56,8381
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.06.2019 11.06.2019 70,5772 70,5772 70,5772
Иново Статус Акции 12.06.2019 11.06.2019 36,1926 36,1926 36,1926
КД БРИК 12.06.2019 11.06.2019 166,5120 166,5120 166,5120
КД Нова ЕУ 13.06.2019 11.06.2019 118,3460 118,3460 118,3460
КБ Публикум - Балансиран 12.06.2019 11.06.2019 158,3755 158,3755 158,3755
КБ Публикум - Обврзници 12.06.2019 11.06.2019 149,8861 149,8861 149,8861
КБ Публикум Паричен 12.06.2019 11.06.2019 126,5199 126,5199 126,5199
КД Кеш Депозит 12.06.2019 11.06.2019 120,1282 120,1282 120,1282
Илирика Кеш Фонд 12.06.2019 11.06.2019 1.180,5728 1.180,5728 1.180,5728
КД Топ Брендови 12.06.2019 11.06.2019 131,0975 131,0975 131,0975
ВФП Премиум Инвест 12.06.2019 11.06.2019 115,6841 115,6841 115,6841
ВФП Кеш Депозит 12.06.2019 11.06.2019 109,8749 109,8749 109,8749
ВФП 100% БОНД 12.06.2019 11.06.2019 110,2824 110,2824 110,2824
КБ Публикум-МБИ 10 12.06.2019 11.06.2019 160,6728 160,6728 160,6728
Граве Глобал 12.06.2019 11.06.2019 99,9496 99,9496 99,9496
Илирика Југоисточна Европа 11.06.2019 10.06.2019 56,9856 56,9856 56,9856
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.06.2019 10.06.2019 70,8078 70,8078 70,8078
Иново Статус Акции 11.06.2019 10.06.2019 36,2193 36,2193 36,2193
КД БРИК 11.06.2019 10.06.2019 164,8405 164,8405 164,8405
КД Нова ЕУ 11.06.2019 10.06.2019 118,2195 118,2195 118,2195
КБ Публикум - Балансиран 11.06.2019 10.06.2019 158,3677 158,3677 158,3677
КБ Публикум - Обврзници 11.06.2019 10.06.2019 149,9670 149,9670 149,9670
КБ Публикум Паричен 11.06.2019 10.06.2019 126,5147 126,5147 126,5147
КД Кеш Депозит 11.06.2019 10.06.2019 120,1222 120,1222 120,1222
Илирика Кеш Фонд 11.06.2019 10.06.2019 1.180,5204 1.180,5204 1.180,5204
КД Топ Брендови 12.06.2019 10.06.2019 130,7637 130,7637 130,7637
ВФП Премиум Инвест 11.06.2019 10.06.2019 115,3425 115,3425 115,3425
ВФП Кеш Депозит 11.06.2019 10.06.2019 109,8708 109,8708 109,8708
ВФП 100% БОНД 11.06.2019 10.06.2019 110,2846 110,2846 110,2846
КБ Публикум-МБИ 10 11.06.2019 10.06.2019 161,9080 161,9080 161,9080
Граве Глобал 11.06.2019 10.06.2019 99,0642 99,0642 99,0642
Илирика Југоисточна Европа 10.06.2019 09.06.2019 57,0647 57,0647 57,0647
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.06.2019 09.06.2019 70,8715 70,8715 70,8715
Иново Статус Акции 10.06.2019 09.06.2019 36,2327 36,2327 36,2327
КД БРИК 10.06.2019 09.06.2019 164,4012 164,4012 164,4012
КД Нова ЕУ 10.06.2019 09.06.2019 117,8723 117,8723 117,8723
КБ Публикум - Балансиран 10.06.2019 09.06.2019 158,3555 158,3555 158,3555
КБ Публикум - Обврзници 10.06.2019 09.06.2019 149,7158 149,7158 149,7158
КБ Публикум Паричен 10.06.2019 09.06.2019 126,5085 126,5085 126,5085
КД Кеш Депозит 10.06.2019 09.06.2019 120,1154 120,1154 120,1154
Илирика Кеш Фонд 10.06.2019 09.06.2019 1.180,4629 1.180,4629 1.180,4629
КД Топ Брендови 10.06.2019 09.06.2019 130,5134 130,5134 130,5134
ВФП Премиум Инвест 10.06.2019 09.06.2019 115,0510 115,0510 115,0510
ВФП Кеш Депозит 10.06.2019 09.06.2019 109,8654 109,8654 109,8654
ВФП 100% БОНД 10.06.2019 09.06.2019 110,2260 110,2260 110,2260
КБ Публикум-МБИ 10 10.06.2019 09.06.2019 162,2248 162,2248 162,2248
Граве Глобал 10.06.2019 09.06.2019 98,9519 98,9519 98,9519
Илирика Југоисточна Европа 10.06.2019 08.06.2019 57,0703 57,0703 57,0703
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.06.2019 08.06.2019 70,8783 70,8783 70,8783
Иново Статус Акции 10.06.2019 08.06.2019 36,2345 36,2345 36,2345
КД БРИК 10.06.2019 08.06.2019 164,4158 164,4158 164,4158
КД Нова ЕУ 10.06.2019 08.06.2019 117,8818 117,8818 117,8818
КБ Публикум - Балансиран 10.06.2019 08.06.2019 158,3581 158,3581 158,3581
КБ Публикум - Обврзници 10.06.2019 08.06.2019 149,7075 149,7075 149,7075
КБ Публикум Паричен 10.06.2019 08.06.2019 126,5033 126,5033 126,5033
КД Кеш Депозит 10.06.2019 08.06.2019 120,1097 120,1097 120,1097
Илирика Кеш Фонд 10.06.2019 08.06.2019 1.180,4060 1.180,4060 1.180,4060
КД Топ Брендови 10.06.2019 08.06.2019 130,5241 130,5241 130,5241
ВФП Премиум Инвест 10.06.2019 08.06.2019 115,0584 115,0584 115,0584
ВФП Кеш Депозит 10.06.2019 08.06.2019 109,8610 109,8610 109,8610
ВФП 100% БОНД 10.06.2019 08.06.2019 110,2226 110,2226 110,2226
КБ Публикум-МБИ 10 10.06.2019 08.06.2019 162,2312 162,2312 162,2312
Граве Глобал 10.06.2019 08.06.2019 98,9595 98,9595 98,9595
Илирика Југоисточна Европа 10.06.2019 07.06.2019 57,0718 57,0718 57,0718
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.06.2019 07.06.2019 70,9080 70,9080 70,9080
Иново Статус Акции 10.06.2019 07.06.2019 36,2355 36,2355 36,2355
КД БРИК 10.06.2019 07.06.2019 164,5088 164,5088 164,5088
КД Нова ЕУ 10.06.2019 07.06.2019 117,8732 117,8732 117,8732
КБ Публикум - Балансиран 10.06.2019 07.06.2019 158,3707 158,3707 158,3707
КБ Публикум - Обврзници 10.06.2019 07.06.2019 149,7210 149,7210 149,7210
КБ Публикум Паричен 10.06.2019 07.06.2019 126,4975 126,4975 126,4975
КД Кеш Депозит 10.06.2019 07.06.2019 120,1037 120,1037 120,1037
Илирика Кеш Фонд 10.06.2019 07.06.2019 1.180,3429 1.180,3429 1.180,3429
КД Топ Брендови 10.06.2019 07.06.2019 130,5831 130,5831 130,5831
ВФП Премиум Инвест 10.06.2019 07.06.2019 115,1124 115,1124 115,1124
ВФП Кеш Депозит 10.06.2019 07.06.2019 109,8559 109,8559 109,8559
ВФП 100% БОНД 10.06.2019 07.06.2019 110,2166 110,2166 110,2166
КБ Публикум-МБИ 10 10.06.2019 07.06.2019 162,2377 162,2377 162,2377
Граве Глобал 10.06.2019 07.06.2019 98,9638 98,9638 98,9638
Илирика Југоисточна Европа 07.06.2019 06.06.2019 57,1044 57,1044 57,1044
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.06.2019 06.06.2019 70,7118 70,7118 70,7118
Иново Статус Акции 07.06.2019 06.06.2019 36,2579 36,2579 36,2579
КД БРИК 07.06.2019 06.06.2019 163,9867 163,9867 163,9867
КД Нова ЕУ 07.06.2019 06.06.2019 117,7538 117,7538 117,7538
КБ Публикум - Балансиран 07.06.2019 06.06.2019 158,3206 158,3206 158,3206
КБ Публикум - Обврзници 07.06.2019 06.06.2019 149,7023 149,7023 149,7023
КБ Публикум Паричен 07.06.2019 06.06.2019 126,4924 126,4924 126,4924
КД Кеш Депозит 07.06.2019 06.06.2019 120,0977 120,0977 120,0977
Илирика Кеш Фонд 07.06.2019 06.06.2019 1.180,2855 1.180,2855 1.180,2855
КД Топ Брендови 07.06.2019 06.06.2019 129,4855 129,4855 129,4855
ВФП Премиум Инвест 07.06.2019 06.06.2019 113,9708 113,9708 113,9708
ВФП Кеш Депозит 07.06.2019 06.06.2019 109,8519 109,8519 109,8519
ВФП 100% БОНД 07.06.2019 06.06.2019 110,1399 110,1399 110,1399
КБ Публикум-МБИ 10 07.06.2019 06.06.2019 162,9082 162,9082 162,9082
Граве Глобал 07.06.2019 06.06.2019 98,6665 98,6665 98,6665
Илирика Југоисточна Европа 06.06.2019 05.06.2019 56,8869 56,8869 56,8869
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.06.2019 05.06.2019 70,6346 70,6346 70,6346
Иново Статус Акции 06.06.2019 05.06.2019 36,2432 36,2432 36,2432
КД БРИК 06.06.2019 05.06.2019 164,7726 164,7726 164,7726
КД Нова ЕУ 06.06.2019 05.06.2019 118,0534 118,0534 118,0534
КБ Публикум - Балансиран 06.06.2019 05.06.2019 158,0277 158,0277 158,0277
КБ Публикум - Обврзници 06.06.2019 05.06.2019 150,2245 150,2245 150,2245
КБ Публикум Паричен 06.06.2019 05.06.2019 126,4862 126,4862 126,4862
КД Кеш Депозит 06.06.2019 05.06.2019 120,0906 120,0906 120,0906
Илирика Кеш Фонд 06.06.2019 05.06.2019 1.180,2261 1.180,2261 1.180,2261
КД Топ Брендови 06.06.2019 05.06.2019 129,4261 129,4261 129,4261
ВФП Премиум Инвест 06.06.2019 05.06.2019 113,8309 113,8309 113,8309
ВФП Кеш Депозит 06.06.2019 05.06.2019 109,8466 109,8466 109,8466
ВФП 100% БОНД 06.06.2019 05.06.2019 110,2094 110,2094 110,2094
КБ Публикум-МБИ 10 06.06.2019 05.06.2019 162,5157 162,5157 162,5157
Граве Глобал 06.06.2019 05.06.2019 98,1852 98,1852 98,1852
Илирика Југоисточна Европа 05.06.2019 04.06.2019 56,5499 56,5499 56,5499
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.06.2019 04.06.2019 70,2082 70,2082 70,2082
Иново Статус Акции 05.06.2019 04.06.2019 36,0872 36,0872 36,0872
КД БРИК 05.06.2019 04.06.2019 166,3049 166,3049 166,3049
КД Нова ЕУ 05.06.2019 04.06.2019 117,6417 117,6417 117,6417
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2019 04.06.2019 158,0577 158,0577 158,0577
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2019 04.06.2019 150,0575 150,0575 150,0575
КБ Публикум Паричен 05.06.2019 04.06.2019 126,4800 126,4800 126,4800
КД Кеш Депозит 05.06.2019 04.06.2019 120,0833 120,0833 120,0833
Илирика Кеш Фонд 05.06.2019 04.06.2019 1.180,1686 1.180,1686 1.180,1686
КД Топ Брендови 05.06.2019 04.06.2019 129,0047 129,0047 129,0047
ВФП Премиум Инвест 05.06.2019 04.06.2019 113,4645 113,4645 113,4645
ВФП Кеш Депозит 05.06.2019 04.06.2019 109,8413 109,8413 109,8413
ВФП 100% БОНД 05.06.2019 04.06.2019 110,0983 110,0983 110,0983
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2019 04.06.2019 162,2210 162,2210 162,2210
Граве Глобал 05.06.2019 04.06.2019 97,2614 97,2614 97,2614
Илирика Југоисточна Европа 05.06.2019 03.06.2019 56,5440 56,5440 56,5440
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.06.2019 03.06.2019 70,0192 70,0192 70,0192
Иново Статус Акции 05.06.2019 03.06.2019 36,0798 36,0798 36,0798
КД БРИК 05.06.2019 03.06.2019 166,5695 166,5695 166,5695
КД Нова ЕУ 05.06.2019 03.06.2019 117,6190 117,6190 117,6190
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2019 03.06.2019 158,1629 158,1629 158,1629
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2019 03.06.2019 150,4186 150,4186 150,4186
КБ Публикум Паричен 05.06.2019 03.06.2019 126,4748 126,4748 126,4748
КД Кеш Депозит 05.06.2019 03.06.2019 120,0775 120,0775 120,0775
Илирика Кеш Фонд 05.06.2019 03.06.2019 1.180,1122 1.180,1122 1.180,1122
КД Топ Брендови 05.06.2019 03.06.2019 127,8565 127,8565 127,8565
ВФП Премиум Инвест 05.06.2019 03.06.2019 112,3803 112,3803 112,3803
ВФП Кеш Депозит 05.06.2019 03.06.2019 109,8371 109,8371 109,8371
ВФП 100% БОНД 05.06.2019 03.06.2019 110,0897 110,0897 110,0897
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2019 03.06.2019 162,2273 162,2273 162,2273
Граве Глобал 05.06.2019 03.06.2019 97,0828 97,0828 97,0828
Илирика Југоисточна Европа 03.06.2019 02.06.2019 56,5679 56,5679 56,5679
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.06.2019 02.06.2019 70,1420 70,1420 70,1420
Иново Статус Акции 03.06.2019 02.06.2019 36,0715 36,0715 36,0715
КД БРИК 03.06.2019 02.06.2019 165,0151 165,0151 165,0151
КД Нова ЕУ 03.06.2019 02.06.2019 118,0943 118,0943 118,0943
КБ Публикум - Балансиран 03.06.2019 02.06.2019 157,8302 157,8302 157,8302
КБ Публикум - Обврзници 03.06.2019 02.06.2019 150,1332 150,1332 150,1332
КБ Публикум Паричен 03.06.2019 02.06.2019 126,4679 126,4679 126,4679
КД Кеш Депозит 03.06.2019 02.06.2019 120,0692 120,0692 120,0692
Илирика Кеш Фонд 03.06.2019 02.06.2019 1.179,9932 1.179,9932 1.179,9932
КД Топ Брендови 03.06.2019 02.06.2019 128,0876 128,0876 128,0876
ВФП Премиум Инвест 03.06.2019 02.06.2019 111,8870 111,8870 111,8870
ВФП Кеш Депозит 03.06.2019 02.06.2019 109,8315 109,8315 109,8315
ВФП 100% БОНД 03.06.2019 02.06.2019 110,1066 110,1066 110,1066
КБ Публикум-МБИ 10 03.06.2019 02.06.2019 162,3382 162,3382 162,3382
Граве Глобал 03.06.2019 02.06.2019 98,0618 98,0618 98,0618
Илирика Југоисточна Европа 03.06.2019 01.06.2019 56,5734 56,5734 56,5734
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.06.2019 01.06.2019 70,1488 70,1488 70,1488
Иново Статус Акции 03.06.2019 01.06.2019 36,0733 36,0733 36,0733
КД БРИК 03.06.2019 01.06.2019 165,0297 165,0297 165,0297
КД Нова ЕУ 03.06.2019 01.06.2019 118,1038 118,1038 118,1038
КБ Публикум - Балансиран 03.06.2019 01.06.2019 157,8325 157,8325 157,8325
КБ Публикум - Обврзници 03.06.2019 01.06.2019 150,1246 150,1246 150,1246
КБ Публикум Паричен 03.06.2019 01.06.2019 126,4622 126,4622 126,4622
КД Кеш Депозит 03.06.2019 01.06.2019 120,0633 120,0633 120,0633
Илирика Кеш Фонд 03.06.2019 01.06.2019 1.179,9385 1.179,9385 1.179,9385
КД Топ Брендови 03.06.2019 01.06.2019 128,0980 128,0980 128,0980
ВФП Премиум Инвест 03.06.2019 01.06.2019 111,8941 111,8941 111,8941
ВФП Кеш Депозит 03.06.2019 01.06.2019 109,8271 109,8271 109,8271
ВФП 100% БОНД 03.06.2019 01.06.2019 110,1031 110,1031 110,1031
КБ Публикум-МБИ 10 03.06.2019 01.06.2019 162,3444 162,3444 162,3444
Граве Глобал 03.06.2019 01.06.2019 98,0694 98,0694 98,0694
Илирика Југоисточна Европа 03.06.2019 31.05.2019 56,5756 56,5756 56,5756
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.06.2019 31.05.2019 70,2065 70,2065 70,2065
Иново Статус Акции 03.06.2019 31.05.2019 36,0758 36,0758 36,0758
КД БРИК 03.06.2019 31.05.2019 165,2338 165,2338 165,2338
КД Нова ЕУ 03.06.2019 31.05.2019 118,0989 118,0989 118,0989
КБ Публикум - Балансиран 03.06.2019 31.05.2019 157,8652 157,8652 157,8652
КБ Публикум - Обврзници 03.06.2019 31.05.2019 150,1777 150,1777 150,1777
КБ Публикум Паричен 03.06.2019 31.05.2019 126,4564 126,4564 126,4564
КД Кеш Депозит 03.06.2019 31.05.2019 120,0573 120,0573 120,0573
Илирика Кеш Фонд 03.06.2019 31.05.2019 1.179,8814 1.179,8814 1.179,8814
КД Топ Брендови 03.06.2019 31.05.2019 128,1870 128,1870 128,1870
ВФП Премиум Инвест 03.06.2019 31.05.2019 111,9812 111,9812 111,9812
ВФП Кеш Депозит 03.06.2019 31.05.2019 109,8225 109,8225 109,8225
ВФП 100% БОНД 03.06.2019 31.05.2019 110,1856 110,1856 110,1856
КБ Публикум-МБИ 10 03.06.2019 31.05.2019 162,3507 162,3507 162,3507
Граве Глобал 03.06.2019 31.05.2019 98,0761 98,0761 98,0761
Илирика Југоисточна Европа 31.05.2019 30.05.2019 56,4458 56,4458 56,4458
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.05.2019 30.05.2019 70,4147 70,4147 70,4147
Иново Статус Акции 31.05.2019 30.05.2019 36,0867 36,0867 36,0867
КД БРИК 31.05.2019 30.05.2019 165,6503 165,6503 165,6503
КД Нова ЕУ 31.05.2019 30.05.2019 118,4070 118,4070 118,4070
КБ Публикум - Балансиран 31.05.2019 30.05.2019 157,9145 157,9145 157,9145
КБ Публикум - Обврзници 31.05.2019 30.05.2019 150,3348 150,3348 150,3348
КБ Публикум Паричен 31.05.2019 30.05.2019 126,4509 126,4509 126,4509
КД Кеш Депозит 31.05.2019 30.05.2019 120,0512 120,0512 120,0512
Илирика Кеш Фонд 31.05.2019 30.05.2019 1.179,8311 1.179,8311 1.179,8311
КД Топ Брендови 31.05.2019 30.05.2019 129,0581 129,0581 129,0581
ВФП Премиум Инвест 31.05.2019 30.05.2019 113,1004 113,1004 113,1004
ВФП Кеш Депозит 31.05.2019 30.05.2019 109,8184 109,8184 109,8184
ВФП 100% БОНД 31.05.2019 30.05.2019 110,1143 110,1143 110,1143
КБ Публикум-МБИ 10 31.05.2019 30.05.2019 163,4554 163,4554 163,4554
Граве Глобал 31.05.2019 30.05.2019 98,6179 98,6179 98,6179
Илирика Југоисточна Европа 30.05.2019 29.05.2019 56,6068 56,6068 56,6068
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.05.2019 29.05.2019 70,2548 70,2548 70,2548
Иново Статус Акции 30.05.2019 29.05.2019 36,1323 36,1323 36,1323
КД БРИК 30.05.2019 29.05.2019 163,9074 163,9074 163,9074
КД Нова ЕУ 30.05.2019 29.05.2019 118,1784 118,1784 118,1784
КБ Публикум - Балансиран 30.05.2019 29.05.2019 157,7287 157,7287 157,7287
КБ Публикум - Обврзници 30.05.2019 29.05.2019 150,1075 150,1075 150,1075
КБ Публикум Паричен 30.05.2019 29.05.2019 126,4447 126,4447 126,4447
КД Кеш Депозит 30.05.2019 29.05.2019 120,0449 120,0449 120,0449
Илирика Кеш Фонд 30.05.2019 29.05.2019 1.179,7769 1.179,7769 1.179,7769
КД Топ Брендови 30.05.2019 29.05.2019 128,4029 128,4029 128,4029
ВФП Премиум Инвест 30.05.2019 29.05.2019 112,5310 112,5310 112,5310
ВФП Кеш Депозит 30.05.2019 29.05.2019 109,8136 109,8136 109,8136
ВФП 100% БОНД 30.05.2019 29.05.2019 110,0801 110,0801 110,0801
КБ Публикум-МБИ 10 30.05.2019 29.05.2019 163,9833 163,9833 163,9833
Граве Глобал 30.05.2019 29.05.2019 98,5714 98,5714 98,5714
Илирика Југоисточна Европа 29.05.2019 28.05.2019 56,7560 56,7560 56,7560
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.05.2019 28.05.2019 70,6110 70,6110 70,6110
Иново Статус Акции 29.05.2019 28.05.2019 36,1250 36,1250 36,1250
КД БРИК 29.05.2019 28.05.2019 163,6890 163,6890 163,6890
КД Нова ЕУ 29.05.2019 28.05.2019 118,4262 118,4262 118,4262
КБ Публикум - Балансиран 29.05.2019 28.05.2019 157,8514 157,8514 157,8514
КБ Публикум - Обврзници 29.05.2019 28.05.2019 150,0760 150,0760 150,0760
КБ Публикум Паричен 29.05.2019 28.05.2019 126,4384 126,4384 126,4384
КД Кеш Депозит 29.05.2019 28.05.2019 120,0385 120,0385 120,0385
Илирика Кеш Фонд 29.05.2019 28.05.2019 1.179,7226 1.179,7226 1.179,7226
КД Топ Брендови 29.05.2019 28.05.2019 129,4051 129,4051 129,4051
ВФП Премиум Инвест 29.05.2019 28.05.2019 113,7721 113,7721 113,7721
ВФП Кеш Депозит 29.05.2019 28.05.2019 109,8089 109,8089 109,8089
ВФП 100% БОНД 29.05.2019 28.05.2019 110,0586 110,0586 110,0586
КБ Публикум-МБИ 10 29.05.2019 28.05.2019 163,9790 163,9790 163,9790
Граве Глобал 29.05.2019 28.05.2019 99,1121 99,1121 99,1121
Илирика Југоисточна Европа 28.05.2019 27.05.2019 56,7177 56,7177 56,7177
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.05.2019 27.05.2019 70,9529 70,9529 70,9529
Иново Статус Акции 28.05.2019 27.05.2019 36,1685 36,1685 36,1685
КД БРИК 28.05.2019 27.05.2019 164,5051 164,5051 164,5051
КД Нова ЕУ 28.05.2019 27.05.2019 118,2663 118,2663 118,2663
КБ Публикум - Балансиран 28.05.2019 27.05.2019 158,1364 158,1364 158,1364
КБ Публикум - Обврзници 28.05.2019 27.05.2019 150,2626 150,2626 150,2626
КБ Публикум Паричен 28.05.2019 27.05.2019 126,4318 126,4318 126,4318
КД Кеш Депозит 28.05.2019 27.05.2019 120,0319 120,0319 120,0319
Илирика Кеш Фонд 28.05.2019 27.05.2019 1.179,6553 1.179,6553 1.179,6553
КД Топ Брендови 28.05.2019 27.05.2019 130,1609 130,1609 130,1609
ВФП Премиум Инвест 28.05.2019 27.05.2019 114,6630 114,6630 114,6630
ВФП Кеш Депозит 28.05.2019 27.05.2019 109,8040 109,8040 109,8040
ВФП 100% БОНД 28.05.2019 27.05.2019 110,1765 110,1765 110,1765
КБ Публикум-МБИ 10 28.05.2019 27.05.2019 163,6603 163,6603 163,6603
Граве Глобал 28.05.2019 27.05.2019 98,9883 98,9883 98,9883
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2019 26.05.2019 57,0005 57,0005 57,0005
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2019 26.05.2019 71,0723 71,0723 71,0723
Иново Статус Акции 27.05.2019 26.05.2019 36,1740 36,1740 36,1740
КД БРИК 27.05.2019 26.05.2019 164,6645 164,6645 164,6645
КД Нова ЕУ 27.05.2019 26.05.2019 118,3113 118,3113 118,3113
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2019 26.05.2019 158,1562 158,1562 158,1562
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2019 26.05.2019 150,2370 150,2370 150,2370
КБ Публикум Паричен 27.05.2019 26.05.2019 126,4241 126,4241 126,4241
КД Кеш Депозит 27.05.2019 26.05.2019 120,0237 120,0237 120,0237
Илирика Кеш Фонд 27.05.2019 26.05.2019 1.179,5511 1.179,5511 1.179,5511
КД Топ Брендови 27.05.2019 26.05.2019 130,0011 130,0011 130,0011
ВФП Премиум Инвест 27.05.2019 26.05.2019 114,4148 114,4148 114,4148
ВФП Кеш Депозит 27.05.2019 26.05.2019 109,7978 109,7978 109,7978
ВФП 100% БОНД 27.05.2019 26.05.2019 110,1711 110,1711 110,1711
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2019 26.05.2019 164,1270 164,1270 164,1270
Граве Глобал 27.05.2019 26.05.2019 98,7734 98,7734 98,7734
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2019 25.05.2019 57,0061 57,0061 57,0061
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2019 25.05.2019 71,0792 71,0792 71,0792
Иново Статус Акции 27.05.2019 25.05.2019 36,1758 36,1758 36,1758
КД БРИК 27.05.2019 25.05.2019 164,6791 164,6791 164,6791
КД Нова ЕУ 27.05.2019 25.05.2019 118,3208 118,3208 118,3208
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2019 25.05.2019 158,1579 158,1579 158,1579
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2019 25.05.2019 150,2268 150,2268 150,2268
КБ Публикум Паричен 27.05.2019 25.05.2019 126,4179 126,4179 126,4179
КД Кеш Депозит 27.05.2019 25.05.2019 120,0178 120,0178 120,0178
Илирика Кеш Фонд 27.05.2019 25.05.2019 1.179,4999 1.179,4999 1.179,4999
КД Топ Брендови 27.05.2019 25.05.2019 130,0117 130,0117 130,0117
ВФП Премиум Инвест 27.05.2019 25.05.2019 114,4222 114,4222 114,4222
ВФП Кеш Депозит 27.05.2019 25.05.2019 109,7935 109,7935 109,7935
ВФП 100% БОНД 27.05.2019 25.05.2019 110,1664 110,1664 110,1664
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2019 25.05.2019 164,1332 164,1332 164,1332
Граве Глобал 27.05.2019 25.05.2019 98,7810 98,7810 98,7810
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2019 24.05.2019 57,0117 57,0117 57,0117
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2019 24.05.2019 71,0860 71,0860 71,0860
Иново Статус Акции 27.05.2019 24.05.2019 36,1776 36,1776 36,1776
КД БРИК 27.05.2019 24.05.2019 164,6936 164,6936 164,6936
КД Нова ЕУ 27.05.2019 24.05.2019 118,3303 118,3303 118,3303
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2019 24.05.2019 158,1595 158,1595 158,1595
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2019 24.05.2019 150,2167 150,2167 150,2167
КБ Публикум Паричен 27.05.2019 24.05.2019 126,4117 126,4117 126,4117
КД Кеш Депозит 27.05.2019 24.05.2019 120,0120 120,0120 120,0120
Илирика Кеш Фонд 27.05.2019 24.05.2019 1.179,4487 1.179,4487 1.179,4487
КД Топ Брендови 27.05.2019 24.05.2019 130,0223 130,0223 130,0223
ВФП Премиум Инвест 27.05.2019 24.05.2019 114,4295 114,4295 114,4295
ВФП Кеш Депозит 27.05.2019 24.05.2019 109,7892 109,7892 109,7892
ВФП 100% БОНД 27.05.2019 24.05.2019 110,1617 110,1617 110,1617
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2019 24.05.2019 164,1394 164,1394 164,1394
Граве Глобал 27.05.2019 24.05.2019 98,7886 98,7886 98,7886
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2019 23.05.2019 57,0137 57,0137 57,0137
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2019 23.05.2019 70,9922 70,9922 70,9922
Иново Статус Акции 27.05.2019 23.05.2019 36,1798 36,1798 36,1798
КД БРИК 27.05.2019 23.05.2019 162,4826 162,4826 162,4826
КД Нова ЕУ 27.05.2019 23.05.2019 118,2103 118,2103 118,2103
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2019 23.05.2019 158,1088 158,1088 158,1088
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2019 23.05.2019 150,0858 150,0858 150,0858
КБ Публикум Паричен 27.05.2019 23.05.2019 126,4042 126,4042 126,4042
КД Кеш Депозит 27.05.2019 23.05.2019 120,0052 120,0052 120,0052
Илирика Кеш Фонд 27.05.2019 23.05.2019 1.179,3838 1.179,3838 1.179,3838
КД Топ Брендови 27.05.2019 23.05.2019 129,5127 129,5127 129,5127
ВФП Премиум Инвест 27.05.2019 23.05.2019 113,6852 113,6852 113,6852
ВФП Кеш Депозит 27.05.2019 23.05.2019 109,7832 109,7832 109,7832
ВФП 100% БОНД 27.05.2019 23.05.2019 110,0755 110,0755 110,0755
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2019 23.05.2019 164,1456 164,1456 164,1456
Граве Глобал 27.05.2019 23.05.2019 99,7332 99,7332 99,7332
Илирика Југоисточна Европа 23.05.2019 22.05.2019 56,6161 56,6161 56,6161
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.05.2019 22.05.2019 70,9499 70,9499 70,9499
Иново Статус Акции 23.05.2019 22.05.2019 36,0893 36,0893 36,0893
КД БРИК 23.05.2019 22.05.2019 164,3020 164,3020 164,3020
КД Нова ЕУ 23.05.2019 22.05.2019 117,5821 117,5821 117,5821
КБ Публикум - Балансиран 23.05.2019 22.05.2019 158,2363 158,2363 158,2363
КБ Публикум - Обврзници 23.05.2019 22.05.2019 150,2153 150,2153 150,2153
КБ Публикум Паричен 23.05.2019 22.05.2019 126,3973 126,3973 126,3973
КД Кеш Депозит 23.05.2019 22.05.2019 119,9988 119,9988 119,9988
Илирика Кеш Фонд 23.05.2019 22.05.2019 1.179,3312 1.179,3312 1.179,3312
КД Топ Брендови 23.05.2019 22.05.2019 130,4796 130,4796 130,4796
ВФП Премиум Инвест 23.05.2019 22.05.2019 115,2203 115,2203 115,2203
ВФП Кеш Депозит 23.05.2019 22.05.2019 109,7781 109,7781 109,7781
ВФП 100% БОНД 23.05.2019 22.05.2019 110,1606 110,1606 110,1606
КБ Публикум-МБИ 10 23.05.2019 22.05.2019 163,3524 163,3524 163,3524
Граве Глобал 23.05.2019 22.05.2019 100,2219 100,2219 100,2219
Илирика Југоисточна Европа 22.05.2019 21.05.2019 56,7154 56,7154 56,7154
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.05.2019 21.05.2019 70,9629 70,9629 70,9629
Иново Статус Акции 22.05.2019 21.05.2019 36,1079 36,1079 36,1079
КД БРИК 22.05.2019 21.05.2019 164,1353 164,1353 164,1353
КД Нова ЕУ 22.05.2019 21.05.2019 117,5039 117,5039 117,5039
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2019 21.05.2019 158,5065 158,5065 158,5065
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2019 21.05.2019 150,1597 150,1597 150,1597
КБ Публикум Паричен 22.05.2019 21.05.2019 126,3914 126,3914 126,3914
КД Кеш Депозит 22.05.2019 21.05.2019 119,9934 119,9934 119,9934
Илирика Кеш Фонд 22.05.2019 21.05.2019 1.179,3113 1.179,3113 1.179,3113
КД Топ Брендови 22.05.2019 21.05.2019 130,5938 130,5938 130,5938
ВФП Премиум Инвест 22.05.2019 21.05.2019 115,3044 115,3044 115,3044
ВФП Кеш Депозит 22.05.2019 21.05.2019 109,7750 109,7750 109,7750
ВФП 100% БОНД 22.05.2019 21.05.2019 110,1187 110,1187 110,1187
КБ Публикум-МБИ 10 22.05.2019 21.05.2019 163,3785 163,3785 163,3785
Граве Глобал 22.05.2019 21.05.2019 99,7883 99,7883 99,7883
Илирика Југоисточна Европа 21.05.2019 20.05.2019 56,5262 56,5262 56,5262
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.05.2019 20.05.2019 70,6933 70,6933 70,6933
Иново Статус Акции 21.05.2019 20.05.2019 36,0482 36,0482 36,0482
КД БРИК 21.05.2019 20.05.2019 162,1906 162,1906 162,1906
КД Нова ЕУ 21.05.2019 20.05.2019 117,6113 117,6113 117,6113
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2019 20.05.2019 158,2907 158,2907 158,2907
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2019 20.05.2019 150,0998 150,0998 150,0998
КБ Публикум Паричен 21.05.2019 20.05.2019 126,3835 126,3835 126,3835
КД Кеш Депозит 21.05.2019 20.05.2019 119,9868 119,9868 119,9868
Илирика Кеш Фонд 21.05.2019 20.05.2019 1.179,2547 1.179,2547 1.179,2547
КД Топ Брендови 21.05.2019 20.05.2019 130,1647 130,1647 130,1647
ВФП Премиум Инвест 21.05.2019 20.05.2019 114,6675 114,6675 114,6675
ВФП Кеш Депозит 21.05.2019 20.05.2019 109,7699 109,7699 109,7699
ВФП 100% БОНД 21.05.2019 20.05.2019 110,0253 110,0253 110,0253
КБ Публикум-МБИ 10 21.05.2019 20.05.2019 162,7454 162,7454 162,7454
Граве Глобал 21.05.2019 20.05.2019 100,3402 100,3402 100,3402
Илирика Југоисточна Европа 20.05.2019 19.05.2019 56,1705 56,1705 56,1705
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.05.2019 19.05.2019 70,5282 70,5282 70,5282
Иново Статус Акции 20.05.2019 19.05.2019 35,9785 35,9785 35,9785
КД БРИК 20.05.2019 19.05.2019 161,3110 161,3110 161,3110
КД Нова ЕУ 20.05.2019 19.05.2019 117,8644 117,8644 117,8644
КБ Публикум - Балансиран 20.05.2019 19.05.2019 157,9966 157,9966 157,9966
КБ Публикум - Обврзници 20.05.2019 19.05.2019 150,0988 150,0988 150,0988
КБ Публикум Паричен 20.05.2019 19.05.2019 126,3750 126,3750 126,3750
КД Кеш Депозит 20.05.2019 19.05.2019 119,9787 119,9787 119,9787
Илирика Кеш Фонд 20.05.2019 19.05.2019 1.179,1942 1.179,1942 1.179,1942
КД Топ Брендови 20.05.2019 19.05.2019 131,1842 131,1842 131,1842
ВФП Премиум Инвест 20.05.2019 19.05.2019 115,6685 115,6685 115,6685
ВФП Кеш Депозит 20.05.2019 19.05.2019 109,7636 109,7636 109,7636
ВФП 100% БОНД 20.05.2019 19.05.2019 109,9976 109,9976 109,9976
КБ Публикум-МБИ 10 20.05.2019 19.05.2019 160,7684 160,7684 160,7684
Граве Глобал 20.05.2019 19.05.2019 100,6437 100,6437 100,6437
Илирика Југоисточна Европа 20.05.2019 18.05.2019 56,1760 56,1760 56,1760
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.05.2019 18.05.2019 70,5349 70,5349 70,5349
Иново Статус Акции 20.05.2019 18.05.2019 35,9803 35,9803 35,9803
КД БРИК 20.05.2019 18.05.2019 161,3252 161,3252 161,3252
КД Нова ЕУ 20.05.2019 18.05.2019 117,8739 117,8739 117,8739
КБ Публикум - Балансиран 20.05.2019 18.05.2019 157,9976 157,9976 157,9976
КБ Публикум - Обврзници 20.05.2019 18.05.2019 150,0883 150,0883 150,0883
КБ Публикум Паричен 20.05.2019 18.05.2019 126,3681 126,3681 126,3681
КД Кеш Депозит 20.05.2019 18.05.2019 119,9727 119,9727 119,9727
Илирика Кеш Фонд 20.05.2019 18.05.2019 1.179,1410 1.179,1410 1.179,1410
КД Топ Брендови 20.05.2019 18.05.2019 131,1948 131,1948 131,1948
ВФП Премиум Инвест 20.05.2019 18.05.2019 115,6760 115,6760 115,6760
ВФП Кеш Депозит 20.05.2019 18.05.2019 109,7591 109,7591 109,7591
ВФП 100% БОНД 20.05.2019 18.05.2019 109,9929 109,9929 109,9929
КБ Публикум-МБИ 10 20.05.2019 18.05.2019 160,7738 160,7738 160,7738
Граве Глобал 20.05.2019 18.05.2019 100,6516 100,6516 100,6516
Илирика Југоисточна Европа 20.05.2019 17.05.2019 56,1832 56,1832 56,1832
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.05.2019 17.05.2019 70,4441 70,4441 70,4441
Иново Статус Акции 20.05.2019 17.05.2019 35,9781 35,9781 35,9781
КД БРИК 20.05.2019 17.05.2019 160,9594 160,9594 160,9594
КД Нова ЕУ 20.05.2019 17.05.2019 117,8886 117,8886 117,8886
КБ Публикум - Балансиран 20.05.2019 17.05.2019 157,9310 157,9310 157,9310
КБ Публикум - Обврзници 20.05.2019 17.05.2019 149,9499 149,9499 149,9499
КБ Публикум Паричен 20.05.2019 17.05.2019 126,3582 126,3582 126,3582
КД Кеш Депозит 20.05.2019 17.05.2019 119,9649 119,9649 119,9649
Илирика Кеш Фонд 20.05.2019 17.05.2019 1.179,0590 1.179,0590 1.179,0590
КД Топ Брендови 20.05.2019 17.05.2019 131,0005 131,0005 131,0005
ВФП Премиум Инвест 20.05.2019 17.05.2019 115,5603 115,5603 115,5603
ВФП Кеш Депозит 20.05.2019 17.05.2019 109,7514 109,7514 109,7514
ВФП 100% БОНД 20.05.2019 17.05.2019 109,9010 109,9010 109,9010
КБ Публикум-МБИ 10 20.05.2019 17.05.2019 160,7793 160,7793 160,7793
Граве Глобал 20.05.2019 17.05.2019 100,6556 100,6556 100,6556
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.