Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Акции 27.05.2022 26.05.2022 36,4863 36,4863 36,4863
Генерали БРИК 27.05.2022 26.05.2022 146,5810 146,5810 146,5810
Генерали Нова ЕУ 27.05.2022 26.05.2022 126,0173 126,0173 126,0173
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2022 26.05.2022 172,1603 172,1603 172,1603
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2022 26.05.2022 132,1444 132,1444 132,1444
КБ Публикум Паричен 27.05.2022 26.05.2022 132,7139 132,7139 132,7139
Генерали Кеш Депозит 27.05.2022 26.05.2022 124,9624 124,9624 124,9624
Генерали Топ Брендови 27.05.2022 26.05.2022 147,6208 147,6208 147,6208
ВФП Премиум Инвест 27.05.2022 26.05.2022 139,9297 139,9297 139,9297
ВФП Кеш Депозит 27.05.2022 26.05.2022 113,4424 113,4424 113,4424
ВФП 100% БОНД 27.05.2022 26.05.2022 111,3949 111,3949 111,3949
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2022 26.05.2022 249,4314 249,4314 249,4314
Граве Глобал 27.05.2022 26.05.2022 125,7144 125,7144 125,7144
ВФП Дивиденда 27.05.2022 26.05.2022 117,9575 117,9575 117,9575
КБ Публикум - Акции 27.05.2022 26.05.2022 99,2144 99,2144 99,2144
КБ Публикум - Златен фонд 27.05.2022 26.05.2022 89,9403 89,9403 89,9403
ВЕГА СВЕТ 27.05.2022 26.05.2022 95,9215 95,9215 95,9215
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.05.2022 26.05.2022 100,1199 100,1199 100,1199
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.05.2022 26.05.2022 84,7312 84,7312 84,7312
ВЕГА КЕШ 27.05.2022 26.05.2022 100,2437 100,2437 100,2437
Иново Статус Акции 26.05.2022 25.05.2022 36,5212 36,5212 36,5212
Генерали БРИК 26.05.2022 25.05.2022 145,6733 145,6733 145,6733
Генерали Нова ЕУ 26.05.2022 25.05.2022 126,4048 126,4048 126,4048
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2022 25.05.2022 172,0584 172,0584 172,0584
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2022 25.05.2022 132,1473 132,1473 132,1473
КБ Публикум Паричен 26.05.2022 25.05.2022 132,7082 132,7082 132,7082
Генерали Кеш Депозит 26.05.2022 25.05.2022 124,9580 124,9580 124,9580
Генерали Топ Брендови 26.05.2022 25.05.2022 146,4661 146,4661 146,4661
ВФП Премиум Инвест 26.05.2022 25.05.2022 138,1359 138,1359 138,1359
ВФП Кеш Депозит 26.05.2022 25.05.2022 113,4420 113,4420 113,4420
ВФП 100% БОНД 26.05.2022 25.05.2022 111,2358 111,2358 111,2358
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2022 25.05.2022 250,3126 250,3126 250,3126
Граве Глобал 26.05.2022 25.05.2022 124,2474 124,2474 124,2474
ВФП Дивиденда 26.05.2022 25.05.2022 115,8698 115,8698 115,8698
КБ Публикум - Акции 26.05.2022 25.05.2022 97,9511 97,9511 97,9511
КБ Публикум - Златен фонд 26.05.2022 25.05.2022 90,4894 90,4894 90,4894
ВЕГА СВЕТ 26.05.2022 25.05.2022 94,3376 94,3376 94,3376
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.05.2022 25.05.2022 98,9308 98,9308 98,9308
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.05.2022 25.05.2022 82,7183 82,7183 82,7183
ВЕГА КЕШ 26.05.2022 25.05.2022 100,2390 100,2390 100,2390
Иново Статус Акции 25.05.2022 24.05.2022 36,6535 36,6535 36,6535
Генерали БРИК 25.05.2022 24.05.2022 145,2899 145,2899 145,2899
Генерали Нова ЕУ 25.05.2022 24.05.2022 126,4330 126,4330 126,4330
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2022 24.05.2022 171,9262 171,9262 171,9262
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2022 24.05.2022 132,3523 132,3523 132,3523
КБ Публикум Паричен 25.05.2022 24.05.2022 132,7021 132,7021 132,7021
Генерали Кеш Депозит 25.05.2022 24.05.2022 124,9532 124,9532 124,9532
Генерали Топ Брендови 25.05.2022 24.05.2022 145,8400 145,8400 145,8400
ВФП Премиум Инвест 25.05.2022 24.05.2022 137,3730 137,3730 137,3730
ВФП Кеш Депозит 25.05.2022 24.05.2022 113,4332 113,4332 113,4332
ВФП 100% БОНД 25.05.2022 24.05.2022 111,0594 111,0594 111,0594
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2022 24.05.2022 251,8674 251,8674 251,8674
Граве Глобал 25.05.2022 24.05.2022 122,8657 122,8657 122,8657
ВФП Дивиденда 25.05.2022 24.05.2022 114,6846 114,6846 114,6846
КБ Публикум - Акции 25.05.2022 24.05.2022 97,1891 97,1891 97,1891
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2022 24.05.2022 90,8037 90,8037 90,8037
ВЕГА СВЕТ 25.05.2022 24.05.2022 94,0107 94,0107 94,0107
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.05.2022 24.05.2022 98,3217 98,3217 98,3217
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.05.2022 24.05.2022 81,7609 81,7609 81,7609
ВЕГА КЕШ 25.05.2022 24.05.2022 100,2338 100,2338 100,2338
Иново Статус Акции 25.05.2022 23.05.2022 36,6538 36,6538 36,6538
Генерали БРИК 25.05.2022 23.05.2022 147,7094 147,7094 147,7094
Генерали Нова ЕУ 25.05.2022 23.05.2022 127,1600 127,1600 127,1600
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2022 23.05.2022 172,7552 172,7552 172,7552
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2022 23.05.2022 132,6274 132,6274 132,6274
КБ Публикум Паричен 25.05.2022 23.05.2022 132,6968 132,6968 132,6968
Генерали Кеш Депозит 25.05.2022 23.05.2022 124,9492 124,9492 124,9492
Генерали Топ Брендови 25.05.2022 23.05.2022 147,0830 147,0830 147,0830
ВФП Премиум Инвест 25.05.2022 23.05.2022 138,9852 138,9852 138,9852
ВФП Кеш Депозит 25.05.2022 23.05.2022 113,4292 113,4292 113,4292
ВФП 100% БОНД 25.05.2022 23.05.2022 111,2598 111,2598 111,2598
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2022 23.05.2022 251,8773 251,8773 251,8773
Граве Глобал 25.05.2022 23.05.2022 124,8376 124,8376 124,8376
ВФП Дивиденда 25.05.2022 23.05.2022 116,3856 116,3856 116,3856
КБ Публикум - Акции 25.05.2022 23.05.2022 98,4039 98,4039 98,4039
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2022 23.05.2022 90,2285 90,2285 90,2285
ВЕГА СВЕТ 25.05.2022 23.05.2022 94,8735 94,8735 94,8735
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.05.2022 23.05.2022 98,9180 98,9180 98,9180
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.05.2022 23.05.2022 84,4528 84,4528 84,4528
ВЕГА КЕШ 25.05.2022 23.05.2022 100,2290 100,2290 100,2290
Иново Статус Акции 23.05.2022 22.05.2022 36,7204 36,7204 36,7204
Генерали БРИК 23.05.2022 22.05.2022 146,5893 146,5893 146,5893
Генерали Нова ЕУ 23.05.2022 22.05.2022 126,9112 126,9112 126,9112
КБ Публикум - Балансиран 23.05.2022 22.05.2022 172,7098 172,7098 172,7098
КБ Публикум - Обврзници 23.05.2022 22.05.2022 132,5649 132,5649 132,5649
КБ Публикум Паричен 23.05.2022 22.05.2022 132,6901 132,6901 132,6901
Генерали Кеш Депозит 23.05.2022 22.05.2022 124,9452 124,9452 124,9452
Генерали Топ Брендови 23.05.2022 22.05.2022 145,3547 145,3547 145,3547
ВФП Премиум Инвест 23.05.2022 22.05.2022 136,7058 136,7058 136,7058
ВФП Кеш Депозит 23.05.2022 22.05.2022 113,4241 113,4241 113,4241
ВФП 100% БОНД 23.05.2022 22.05.2022 111,1487 111,1487 111,1487
КБ Публикум-МБИ 10 23.05.2022 22.05.2022 253,0997 253,0997 253,0997
Граве Глобал 23.05.2022 22.05.2022 123,7905 123,7905 123,7905
ВФП Дивиденда 23.05.2022 22.05.2022 114,6772 114,6772 114,6772
КБ Публикум - Акции 23.05.2022 22.05.2022 97,2761 97,2761 97,2761
КБ Публикум - Златен фонд 23.05.2022 22.05.2022 89,8358 89,8358 89,8358
ВЕГА СВЕТ 23.05.2022 22.05.2022 93,8835 93,8835 93,8835
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.05.2022 22.05.2022 96,3701 96,3701 96,3701
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.05.2022 22.05.2022 83,1650 83,1650 83,1650
ВЕГА КЕШ 23.05.2022 22.05.2022 100,2243 100,2243 100,2243
Иново Статус Акции 23.05.2022 21.05.2022 36,7204 36,7204 36,7204
Генерали БРИК 23.05.2022 21.05.2022 146,6023 146,6023 146,6023
Генерали Нова ЕУ 23.05.2022 21.05.2022 126,9225 126,9225 126,9225
КБ Публикум - Балансиран 23.05.2022 21.05.2022 172,7118 172,7118 172,7118
КБ Публикум - Обврзници 23.05.2022 21.05.2022 132,5539 132,5539 132,5539
КБ Публикум Паричен 23.05.2022 21.05.2022 132,6847 132,6847 132,6847
Генерали Кеш Депозит 23.05.2022 21.05.2022 124,9408 124,9408 124,9408
Генерали Топ Брендови 23.05.2022 21.05.2022 145,3667 145,3667 145,3667
ВФП Премиум Инвест 23.05.2022 21.05.2022 136,7144 136,7144 136,7144
ВФП Кеш Депозит 23.05.2022 21.05.2022 113,4202 113,4202 113,4202
ВФП 100% БОНД 23.05.2022 21.05.2022 111,1420 111,1420 111,1420
КБ Публикум-МБИ 10 23.05.2022 21.05.2022 253,1097 253,1097 253,1097
Граве Глобал 23.05.2022 21.05.2022 123,7987 123,7987 123,7987
ВФП Дивиденда 23.05.2022 21.05.2022 114,6845 114,6845 114,6845
КБ Публикум - Акции 23.05.2022 21.05.2022 97,2827 97,2827 97,2827
КБ Публикум - Златен фонд 23.05.2022 21.05.2022 89,8422 89,8422 89,8422
ВЕГА СВЕТ 23.05.2022 21.05.2022 93,8922 93,8922 93,8922
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.05.2022 21.05.2022 96,3790 96,3790 96,3790
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.05.2022 21.05.2022 83,1727 83,1727 83,1727
ВЕГА КЕШ 23.05.2022 21.05.2022 100,2199 100,2199 100,2199
Иново Статус Акции 23.05.2022 20.05.2022 36,7205 36,7205 36,7205
Генерали БРИК 23.05.2022 20.05.2022 147,1480 147,1480 147,1480
Генерали Нова ЕУ 23.05.2022 20.05.2022 126,9053 126,9053 126,9053
КБ Публикум - Балансиран 23.05.2022 20.05.2022 172,8522 172,8522 172,8522
КБ Публикум - Обврзници 23.05.2022 20.05.2022 132,6555 132,6555 132,6555
КБ Публикум Паричен 23.05.2022 20.05.2022 132,6790 132,6790 132,6790
Генерали Кеш Депозит 23.05.2022 20.05.2022 124,9360 124,9360 124,9360
Генерали Топ Брендови 23.05.2022 20.05.2022 145,6683 145,6683 145,6683
ВФП Премиум Инвест 23.05.2022 20.05.2022 136,9485 136,9485 136,9485
ВФП Кеш Депозит 23.05.2022 20.05.2022 113,4161 113,4161 113,4161
ВФП 100% БОНД 23.05.2022 20.05.2022 111,2675 111,2675 111,2675
КБ Публикум-МБИ 10 23.05.2022 20.05.2022 253,1196 253,1196 253,1196
Граве Глобал 23.05.2022 20.05.2022 123,8067 123,8067 123,8067
ВФП Дивиденда 23.05.2022 20.05.2022 115,1214 115,1214 115,1214
КБ Публикум - Акции 23.05.2022 20.05.2022 97,5590 97,5590 97,5590
КБ Публикум - Златен фонд 23.05.2022 20.05.2022 90,1547 90,1547 90,1547
ВЕГА СВЕТ 23.05.2022 20.05.2022 94,1278 94,1278 94,1278
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.05.2022 20.05.2022 96,5552 96,5552 96,5552
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.05.2022 20.05.2022 83,4698 83,4698 83,4698
ВЕГА КЕШ 23.05.2022 20.05.2022 100,2156 100,2156 100,2156
Иново Статус Акции 20.05.2022 19.05.2022 36,7357 36,7357 36,7357
Генерали БРИК 20.05.2022 19.05.2022 144,9913 144,9913 144,9913
Генерали Нова ЕУ 20.05.2022 19.05.2022 126,2846 126,2846 126,2846
КБ Публикум - Балансиран 20.05.2022 19.05.2022 172,5208 172,5208 172,5208
КБ Публикум - Обврзници 20.05.2022 19.05.2022 132,0541 132,0541 132,0541
КБ Публикум Паричен 20.05.2022 19.05.2022 132,6731 132,6731 132,6731
Генерали Кеш Депозит 20.05.2022 19.05.2022 124,9314 124,9314 124,9314
Генерали Топ Брендови 20.05.2022 19.05.2022 145,1130 145,1130 145,1130
ВФП Кеш Депозит 20.05.2022 19.05.2022 113,4114 113,4114 113,4114
ВФП 100% БОНД 20.05.2022 19.05.2022 111,1601 111,1601 111,1601
КБ Публикум-МБИ 10 20.05.2022 19.05.2022 253,8758 253,8758 253,8758
Граве Глобал 20.05.2022 19.05.2022 124,3175 124,3175 124,3175
ВФП Дивиденда 20.05.2022 19.05.2022 114,3410 114,3410 114,3410
КБ Публикум - Акции 20.05.2022 19.05.2022 97,2677 97,2677 97,2677
КБ Публикум - Златен фонд 20.05.2022 19.05.2022 90,2482 90,2482 90,2482
ВЕГА СВЕТ 20.05.2022 19.05.2022 93,6111 93,6111 93,6111
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.05.2022 19.05.2022 96,4075 96,4075 96,4075
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.05.2022 19.05.2022 84,1232 84,1232 84,1232
ВЕГА КЕШ 20.05.2022 19.05.2022 100,2112 100,2112 100,2112
Иново Статус Акции 19.05.2022 18.05.2022 36,8144 36,8144 36,8144
Генерали БРИК 19.05.2022 18.05.2022 145,6423 145,6423 145,6423
Генерали Нова ЕУ 19.05.2022 18.05.2022 126,4796 126,4796 126,4796
КБ Публикум - Балансиран 19.05.2022 18.05.2022 172,7776 172,7776 172,7776
КБ Публикум - Обврзници 19.05.2022 18.05.2022 132,0439 132,0439 132,0439
КБ Публикум Паричен 19.05.2022 18.05.2022 132,6672 132,6672 132,6672
Генерали Кеш Депозит 19.05.2022 18.05.2022 124,9270 124,9270 124,9270
Генерали Топ Брендови 19.05.2022 18.05.2022 145,9770 145,9770 145,9770
ВФП Премиум Инвест 19.05.2022 18.05.2022 138,0169 138,0169 138,0169
ВФП Кеш Депозит 19.05.2022 18.05.2022 113,4071 113,4071 113,4071
ВФП 100% БОНД 19.05.2022 18.05.2022 111,2413 111,2413 111,2413
КБ Публикум-МБИ 10 19.05.2022 18.05.2022 255,0194 255,0194 255,0194
Граве Глобал 19.05.2022 18.05.2022 126,8356 126,8356 126,8356
ВФП Дивиденда 19.05.2022 18.05.2022 115,7056 115,7056 115,7056
КБ Публикум - Акции 19.05.2022 18.05.2022 97,5512 97,5512 97,5512
КБ Публикум - Златен фонд 19.05.2022 18.05.2022 86,6419 86,6419 86,6419
ВЕГА СВЕТ 19.05.2022 18.05.2022 94,4096 94,4096 94,4096
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.05.2022 18.05.2022 96,9715 96,9715 96,9715
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.05.2022 18.05.2022 84,2941 84,2941 84,2941
ВЕГА КЕШ 19.05.2022 18.05.2022 100,2046 100,2046 100,2046
Иново Статус Акции 18.05.2022 17.05.2022 36,8008 36,8008 36,8008
Генерали БРИК 18.05.2022 17.05.2022 149,1456 149,1456 149,1456
Генерали Нова ЕУ 18.05.2022 17.05.2022 126,8121 126,8121 126,8121
КБ Публикум - Балансиран 18.05.2022 17.05.2022 173,6216 173,6216 173,6216
КБ Публикум - Обврзници 18.05.2022 17.05.2022 131,7305 131,7305 131,7305
КБ Публикум Паричен 18.05.2022 17.05.2022 132,6610 132,6610 132,6610
Генерали Кеш Депозит 18.05.2022 17.05.2022 124,9226 124,9226 124,9226
Генерали Топ Брендови 18.05.2022 17.05.2022 149,0211 149,0211 149,0211
ВФП Премиум Инвест 18.05.2022 17.05.2022 141,2433 141,2433 141,2433
ВФП Кеш Депозит 18.05.2022 17.05.2022 113,4028 113,4028 113,4028
ВФП 100% БОНД 18.05.2022 17.05.2022 111,6693 111,6693 111,6693
КБ Публикум-МБИ 10 18.05.2022 17.05.2022 254,4913 254,4913 254,4913
Граве Глобал 18.05.2022 17.05.2022 127,9793 127,9793 127,9793
ВФП Дивиденда 18.05.2022 17.05.2022 119,8584 119,8584 119,8584
КБ Публикум - Акции 18.05.2022 17.05.2022 99,7441 99,7441 99,7441
КБ Публикум - Златен фонд 18.05.2022 17.05.2022 89,1273 89,1273 89,1273
ВЕГА СВЕТ 18.05.2022 17.05.2022 97,6732 97,6732 97,6732
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.05.2022 17.05.2022 98,2301 98,2301 98,2301
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.05.2022 17.05.2022 88,5665 88,5665 88,5665
ВЕГА КЕШ 18.05.2022 17.05.2022 100,2005 100,2005 100,2005
Иново Статус Акции 17.05.2022 16.05.2022 36,8656 36,8656 36,8656
Генерали БРИК 17.05.2022 16.05.2022 146,1281 146,1281 146,1281
Генерали Нова ЕУ 17.05.2022 16.05.2022 126,0909 126,0909 126,0909
КБ Публикум - Балансиран 17.05.2022 16.05.2022 173,3095 173,3095 173,3095
КБ Публикум - Обврзници 17.05.2022 16.05.2022 131,7844 131,7844 131,7844
КБ Публикум Паричен 17.05.2022 16.05.2022 132,6551 132,6551 132,6551
Генерали Кеш Депозит 17.05.2022 16.05.2022 124,9170 124,9170 124,9170
Генерали Топ Брендови 17.05.2022 16.05.2022 147,7745 147,7745 147,7745
ВФП Премиум Инвест 17.05.2022 16.05.2022 139,5759 139,5759 139,5759
ВФП Кеш Депозит 17.05.2022 16.05.2022 113,3986 113,3986 113,3986
ВФП 100% БОНД 17.05.2022 16.05.2022 111,7964 111,7964 111,7964
КБ Публикум-МБИ 10 17.05.2022 16.05.2022 256,3935 256,3935 256,3935
Граве Глобал 17.05.2022 16.05.2022 127,5483 127,5483 127,5483
ВФП Дивиденда 17.05.2022 16.05.2022 118,2565 118,2565 118,2565
КБ Публикум - Акции 17.05.2022 16.05.2022 98,3010 98,3010 98,3010
КБ Публикум - Златен фонд 17.05.2022 16.05.2022 89,0003 89,0003 89,0003
ВЕГА СВЕТ 17.05.2022 16.05.2022 96,7912 96,7912 96,7912
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.05.2022 16.05.2022 96,7447 96,7447 96,7447
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.05.2022 16.05.2022 86,4712 86,4712 86,4712
ВЕГА КЕШ 17.05.2022 16.05.2022 100,1963 100,1963 100,1963
Иново Статус Акции 16.05.2022 15.05.2022 36,9292 36,9292 36,9292
Генерали БРИК 16.05.2022 15.05.2022 145,9652 145,9652 145,9652
Генерали Нова ЕУ 16.05.2022 15.05.2022 126,0965 126,0965 126,0965
КБ Публикум - Балансиран 16.05.2022 15.05.2022 173,1636 173,1636 173,1636
КБ Публикум - Обврзници 16.05.2022 15.05.2022 131,8675 131,8675 131,8675
КБ Публикум Паричен 16.05.2022 15.05.2022 132,6508 132,6508 132,6508
Генерали Кеш Депозит 16.05.2022 15.05.2022 124,9122 124,9122 124,9122
Генерали Топ Брендови 16.05.2022 15.05.2022 147,6372 147,6372 147,6372
ВФП Премиум Инвест 16.05.2022 15.05.2022 139,9847 139,9847 139,9847
ВФП Кеш Депозит 16.05.2022 15.05.2022 113,3948 113,3948 113,3948
ВФП 100% БОНД 16.05.2022 15.05.2022 111,8802 111,8802 111,8802
КБ Публикум-МБИ 10 16.05.2022 15.05.2022 256,8931 256,8931 256,8931
Граве Глобал 16.05.2022 15.05.2022 127,6074 127,6074 127,6074
ВФП Дивиденда 16.05.2022 15.05.2022 118,6700 118,6700 118,6700
КБ Публикум - Акции 16.05.2022 15.05.2022 98,1720 98,1720 98,1720
КБ Публикум - Златен фонд 16.05.2022 15.05.2022 87,9697 87,9697 87,9697
ВЕГА СВЕТ 16.05.2022 15.05.2022 97,7367 97,7367 97,7367
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.05.2022 15.05.2022 97,7808 97,7808 97,7808
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.05.2022 15.05.2022 88,3737 88,3737 88,3737
ВЕГА КЕШ 16.05.2022 15.05.2022 100,1922 100,1922 100,1922
Иново Статус Акции 16.05.2022 14.05.2022 36,9293 36,9293 36,9293
Генерали БРИК 16.05.2022 14.05.2022 145,9781 145,9781 145,9781
Генерали Нова ЕУ 16.05.2022 14.05.2022 126,1077 126,1077 126,1077
КБ Публикум - Балансиран 16.05.2022 14.05.2022 173,1656 173,1656 173,1656
КБ Публикум - Обврзници 16.05.2022 14.05.2022 131,8558 131,8558 131,8558
КБ Публикум Паричен 16.05.2022 14.05.2022 132,6452 132,6452 132,6452
Генерали Кеш Депозит 16.05.2022 14.05.2022 124,9079 124,9079 124,9079
Генерали Топ Брендови 16.05.2022 14.05.2022 147,6495 147,6495 147,6495
ВФП Премиум Инвест 16.05.2022 14.05.2022 139,9934 139,9934 139,9934
ВФП Кеш Депозит 16.05.2022 14.05.2022 113,3910 113,3910 113,3910
ВФП 100% БОНД 16.05.2022 14.05.2022 111,8735 111,8735 111,8735
КБ Публикум-МБИ 10 16.05.2022 14.05.2022 256,9030 256,9030 256,9030
Граве Глобал 16.05.2022 14.05.2022 127,6158 127,6158 127,6158
ВФП Дивиденда 16.05.2022 14.05.2022 118,6776 118,6776 118,6776
КБ Публикум - Акции 16.05.2022 14.05.2022 98,1787 98,1787 98,1787
КБ Публикум - Златен фонд 16.05.2022 14.05.2022 87,9760 87,9760 87,9760
ВЕГА СВЕТ 16.05.2022 14.05.2022 97,7458 97,7458 97,7458
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.05.2022 14.05.2022 97,7899 97,7899 97,7899
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.05.2022 14.05.2022 88,3819 88,3819 88,3819
ВЕГА КЕШ 16.05.2022 14.05.2022 100,1881 100,1881 100,1881
Иново Статус Акции 16.05.2022 13.05.2022 36,9294 36,9294 36,9294
Генерали БРИК 16.05.2022 13.05.2022 145,7532 145,7532 145,7532
Генерали Нова ЕУ 16.05.2022 13.05.2022 126,1024 126,1024 126,1024
КБ Публикум - Балансиран 16.05.2022 13.05.2022 173,1046 173,1046 173,1046
КБ Публикум - Обврзници 16.05.2022 13.05.2022 131,7915 131,7915 131,7915
КБ Публикум Паричен 16.05.2022 13.05.2022 132,6399 132,6399 132,6399
Генерали Кеш Депозит 16.05.2022 13.05.2022 124,9036 124,9036 124,9036
Генерали Топ Брендови 16.05.2022 13.05.2022 147,5302 147,5302 147,5302
ВФП Премиум Инвест 16.05.2022 13.05.2022 139,9019 139,9019 139,9019
ВФП Кеш Депозит 16.05.2022 13.05.2022 113,3871 113,3871 113,3871
ВФП 100% БОНД 16.05.2022 13.05.2022 111,8174 111,8174 111,8174
КБ Публикум-МБИ 10 16.05.2022 13.05.2022 256,9130 256,9130 256,9130
Граве Глобал 16.05.2022 13.05.2022 127,6242 127,6242 127,6242
ВФП Дивиденда 16.05.2022 13.05.2022 118,5111 118,5111 118,5111
КБ Публикум - Акции 16.05.2022 13.05.2022 98,0785 98,0785 98,0785
КБ Публикум - Златен фонд 16.05.2022 13.05.2022 87,7755 87,7755 87,7755
ВЕГА СВЕТ 16.05.2022 13.05.2022 97,6260 97,6260 97,6260
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.05.2022 13.05.2022 97,4693 97,4693 97,4693
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.05.2022 13.05.2022 97,7164 97,7164 97,7164
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.05.2022 13.05.2022 88,2110 88,2110 88,2110
ВЕГА КЕШ 16.05.2022 13.05.2022 100,1840 100,1840 100,1840
Иново Статус Акции 13.05.2022 12.05.2022 36,9474 36,9474 36,9474
Генерали БРИК 13.05.2022 12.05.2022 142,5104 142,5104 142,5104
Генерали Нова ЕУ 13.05.2022 12.05.2022 124,8846 124,8846 124,8846
КБ Публикум - Балансиран 13.05.2022 12.05.2022 171,7777 171,7777 171,7777
КБ Публикум - Обврзници 13.05.2022 12.05.2022 131,5744 131,5744 131,5744
КБ Публикум Паричен 13.05.2022 12.05.2022 132,6341 132,6341 132,6341
Генерали Кеш Депозит 13.05.2022 12.05.2022 124,8989 124,8989 124,8989
Генерали Топ Брендови 13.05.2022 12.05.2022 144,7415 144,7415 144,7415
ВФП Премиум Инвест 13.05.2022 12.05.2022 136,3434 136,3434 136,3434
ВФП Кеш Депозит 13.05.2022 12.05.2022 113,3829 113,3829 113,3829
ВФП 100% БОНД 13.05.2022 12.05.2022 111,3451 111,3451 111,3451
КБ Публикум-МБИ 10 13.05.2022 12.05.2022 257,2367 257,2367 257,2367
Граве Глобал 13.05.2022 12.05.2022 125,1374 125,1374 125,1374
КБ Публикум - Акции 13.05.2022 12.05.2022 95,3757 95,3757 95,3757
КБ Публикум - Златен фонд 13.05.2022 12.05.2022 85,0657 85,0657 85,0657
ВЕГА СВЕТ 13.05.2022 12.05.2022 94,3180 94,3180 94,3180
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.05.2022 12.05.2022 83,0959 83,0959 83,0959
ВЕГА КЕШ 13.05.2022 12.05.2022 100,1799 100,1799 100,1799
Иново Статус Акции 12.05.2022 11.05.2022 37,0021 37,0021 37,0021
Генерали БРИК 12.05.2022 11.05.2022 144,3891 144,3891 144,3891
Генерали Нова ЕУ 12.05.2022 11.05.2022 126,3782 126,3782 126,3782
КБ Публикум - Балансиран 12.05.2022 11.05.2022 172,5973 172,5973 172,5973
КБ Публикум - Обврзници 12.05.2022 11.05.2022 131,6048 131,6048 131,6048
КБ Публикум Паричен 12.05.2022 11.05.2022 132,6284 132,6284 132,6284
Генерали Кеш Депозит 12.05.2022 11.05.2022 124,8943 124,8943 124,8943
Генерали Топ Брендови 12.05.2022 11.05.2022 145,5544 145,5544 145,5544
ВФП Премиум Инвест 12.05.2022 11.05.2022 137,5377 137,5377 137,5377
ВФП Кеш Депозит 12.05.2022 11.05.2022 113,3786 113,3786 113,3786
ВФП 100% БОНД 12.05.2022 11.05.2022 111,4435 111,4435 111,4435
КБ Публикум-МБИ 10 12.05.2022 11.05.2022 258,7672 258,7672 258,7672
Граве Глобал 12.05.2022 11.05.2022 126,1399 126,1399 126,1399
ВФП Дивиденда 12.05.2022 11.05.2022 114,6642 114,6642 114,6642
КБ Публикум - Акции 12.05.2022 11.05.2022 96,1414 96,1414 96,1414
КБ Публикум - Златен фонд 12.05.2022 11.05.2022 88,4544 88,4544 88,4544
ВЕГА СВЕТ 12.05.2022 11.05.2022 94,4168 94,4168 94,4168
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.05.2022 11.05.2022 95,9557 95,9557 95,9557
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.05.2022 11.05.2022 89,7527 89,7527 89,7527
ВЕГА КЕШ 12.05.2022 11.05.2022 100,1758 100,1758 100,1758
Иново Статус Акции 11.05.2022 10.05.2022 36,9908 36,9908 36,9908
Генерали БРИК 11.05.2022 10.05.2022 144,2742 144,2742 144,2742
Генерали Нова ЕУ 11.05.2022 10.05.2022 126,4379 126,4379 126,4379
КБ Публикум - Балансиран 11.05.2022 10.05.2022 172,3566 172,3566 172,3566
КБ Публикум - Обврзници 11.05.2022 10.05.2022 131,2975 131,2975 131,2975
КБ Публикум Паричен 11.05.2022 10.05.2022 132,6230 132,6230 132,6230
Генерали Кеш Депозит 11.05.2022 10.05.2022 124,8893 124,8893 124,8893
Генерали Топ Брендови 11.05.2022 10.05.2022 145,6211 145,6211 145,6211
ВФП Премиум Инвест 11.05.2022 10.05.2022 136,5217 136,5217 136,5217
ВФП Кеш Депозит 11.05.2022 10.05.2022 113,3742 113,3742 113,3742
ВФП 100% БОНД 11.05.2022 10.05.2022 111,2906 111,2906 111,2906
КБ Публикум-МБИ 10 11.05.2022 10.05.2022 258,7327 258,7327 258,7327
Граве Глобал 11.05.2022 10.05.2022 125,0657 125,0657 125,0657
ВФП Дивиденда 11.05.2022 10.05.2022 115,5699 115,5699 115,5699
КБ Публикум - Акции 11.05.2022 10.05.2022 96,2235 96,2235 96,2235
КБ Публикум - Златен фонд 11.05.2022 10.05.2022 88,8388 88,8388 88,8388
ВЕГА СВЕТ 11.05.2022 10.05.2022 95,0766 95,0766 95,0766
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.05.2022 10.05.2022 95,2339 95,2339 95,2339
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.05.2022 10.05.2022 85,9839 85,9839 85,9839
ВЕГА КЕШ 11.05.2022 10.05.2022 100,1717 100,1717 100,1717
Иново Статус Акции 10.05.2022 09.05.2022 37,0198 37,0198 37,0198
Генерали БРИК 10.05.2022 09.05.2022 145,0460 145,0460 145,0460
Генерали Нова ЕУ 10.05.2022 09.05.2022 127,4019 127,4019 127,4019
КБ Публикум - Балансиран 10.05.2022 09.05.2022 172,2849 172,2849 172,2849
КБ Публикум - Обврзници 10.05.2022 09.05.2022 131,3450 131,3450 131,3450
КБ Публикум Паричен 10.05.2022 09.05.2022 132,6073 132,6073 132,6073
Генерали Кеш Депозит 10.05.2022 09.05.2022 124,8803 124,8803 124,8803
Генерали Топ Брендови 10.05.2022 09.05.2022 145,0727 145,0727 145,0727
ВФП Премиум Инвест 10.05.2022 09.05.2022 135,6750 135,6750 135,6750
ВФП Кеш Депозит 10.05.2022 09.05.2022 113,3656 113,3656 113,3656
КБ Публикум-МБИ 10 10.05.2022 09.05.2022 257,9834 257,9834 257,9834
Граве Глобал 10.05.2022 09.05.2022 126,5588 126,5588 126,5588
ВФП Дивиденда 10.05.2022 09.05.2022 115,0710 115,0710 115,0710
КБ Публикум - Акции 10.05.2022 09.05.2022 96,1694 96,1694 96,1694
КБ Публикум - Златен фонд 10.05.2022 09.05.2022 90,1850 90,1850 90,1850
ВЕГА СВЕТ 10.05.2022 09.05.2022 94,7339 94,7339 94,7339
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.05.2022 09.05.2022 95,1455 95,1455 95,1455
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.05.2022 09.05.2022 84,5784 84,5784 84,5784
ВЕГА КЕШ 10.05.2022 09.05.2022 100,1676 100,1676 100,1676
Иново Статус Акции 09.05.2022 08.05.2022 37,0466 37,0466 37,0466
Генерали БРИК 10.05.2022 08.05.2022 147,4518 147,4518 147,4518
Генерали Нова ЕУ 10.05.2022 08.05.2022 128,0575 128,0575 128,0575
КБ Публикум - Балансиран 09.05.2022 08.05.2022 173,6421 173,6421 173,6421
КБ Публикум - Балансиран 09.05.2022 08.05.2022 173,6806 173,6806 173,6806
КБ Публикум - Обврзници 09.05.2022 08.05.2022 131,6963 131,6963 131,6963
КБ Публикум Паричен 09.05.2022 08.05.2022 132,5999 132,5999 132,5999
Генерали Кеш Депозит 10.05.2022 08.05.2022 124,8694 124,8694 124,8694
Генерали Топ Брендови 09.05.2022 08.05.2022 147,6714 147,6714 147,6714
ВФП Премиум Инвест 09.05.2022 08.05.2022 139,1440 139,1440 139,1440
ВФП Кеш Депозит 09.05.2022 08.05.2022 113,3563 113,3563 113,3563
ВФП 100% БОНД 09.05.2022 08.05.2022 111,5907 111,5907 111,5907
КБ Публикум-МБИ 10 09.05.2022 08.05.2022 257,9873 257,9873 257,9873
Граве Глобал 09.05.2022 08.05.2022 128,1422 128,1422 128,1422
ВФП Дивиденда 09.05.2022 08.05.2022 118,1867 118,1867 118,1867
КБ Публикум - Акции 09.05.2022 08.05.2022 98,2478 98,2478 98,2478
КБ Публикум - Златен фонд 09.05.2022 08.05.2022 94,6068 94,6068 94,6068
ВЕГА СВЕТ 09.05.2022 08.05.2022 97,0631 97,0631 97,0631
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.05.2022 08.05.2022 97,0431 97,0431 97,0431
ВЕГА КЕШ 09.05.2022 08.05.2022 100,1634 100,1634 100,1634
Иново Статус Акции 09.05.2022 07.05.2022 37,0467 37,0467 37,0467
Генерали БРИК 10.05.2022 07.05.2022 147,4649 147,4649 147,4649
Генерали Нова ЕУ 10.05.2022 07.05.2022 128,0689 128,0689 128,0689
КБ Публикум - Балансиран 09.05.2022 07.05.2022 173,6830 173,6830 173,6830
КБ Публикум - Обврзници 09.05.2022 07.05.2022 131,6848 131,6848 131,6848
КБ Публикум Паричен 09.05.2022 07.05.2022 132,5947 132,5947 132,5947
Генерали Кеш Депозит 10.05.2022 07.05.2022 124,8651 124,8651 124,8651
Генерали Топ Брендови 09.05.2022 07.05.2022 147,6837 147,6837 147,6837
ВФП Премиум Инвест 09.05.2022 07.05.2022 139,1527 139,1527 139,1527
ВФП Кеш Депозит 09.05.2022 07.05.2022 113,3525 113,3525 113,3525
ВФП 100% БОНД 09.05.2022 07.05.2022 111,5841 111,5841 111,5841
КБ Публикум-МБИ 10 09.05.2022 07.05.2022 257,9972 257,9972 257,9972
Граве Глобал 09.05.2022 07.05.2022 128,1506 128,1506 128,1506
ВФП Дивиденда 09.05.2022 07.05.2022 118,1943 118,1943 118,1943
КБ Публикум - Акции 09.05.2022 07.05.2022 98,2541 98,2541 98,2541
КБ Публикум - Златен фонд 09.05.2022 07.05.2022 94,6133 94,6133 94,6133
ВЕГА СВЕТ 09.05.2022 07.05.2022 97,0721 97,0721 97,0721
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.05.2022 07.05.2022 97,0521 97,0521 97,0521
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.05.2022 07.05.2022 88,6408 88,6408 88,6408
ВЕГА КЕШ 09.05.2022 07.05.2022 100,1593 100,1593 100,1593
Иново Статус Акции 09.05.2022 06.05.2022 37,0372 37,0372 37,0372
Генерали БРИК 09.05.2022 06.05.2022 147,4509 147,4509 147,4509
Генерали Нова ЕУ 09.05.2022 06.05.2022 128,0095 128,0095 128,0095
КБ Публикум - Обврзници 09.05.2022 06.05.2022 131,6315 131,6315 131,6315
КБ Публикум Паричен 09.05.2022 06.05.2022 132,5672 132,5672 132,5672
Генерали Кеш Депозит 10.05.2022 06.05.2022 124,8463 124,8463 124,8463
Генерали Топ Брендови 09.05.2022 06.05.2022 147,7073 147,7073 147,7073
ВФП Премиум Инвест 09.05.2022 06.05.2022 139,2534 139,2534 139,2534
ВФП Кеш Депозит 09.05.2022 06.05.2022 113,3344 113,3344 113,3344
ВФП 100% БОНД 09.05.2022 06.05.2022 111,5715 111,5715 111,5715
КБ Публикум-МБИ 10 09.05.2022 06.05.2022 258,0072 258,0072 258,0072
Граве Глобал 09.05.2022 06.05.2022 128,1059 128,1059 128,1059
ВФП Дивиденда 09.05.2022 06.05.2022 118,2453 118,2453 118,2453
КБ Публикум - Акции 09.05.2022 06.05.2022 98,2749 98,2749 98,2749
КБ Публикум - Златен фонд 09.05.2022 06.05.2022 94,7606 94,7606 94,7606
ВЕГА СВЕТ 09.05.2022 06.05.2022 97,1363 97,1363 97,1363
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.05.2022 06.05.2022 97,1173 97,1173 97,1173
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.05.2022 06.05.2022 88,6294 88,6294 88,6294
ВЕГА КЕШ 09.05.2022 06.05.2022 100,1552 100,1552 100,1552
Иново Статус Акции 06.05.2022 05.05.2022 37,0937 37,0937 37,0937
Генерали БРИК 06.05.2022 05.05.2022 149,6817 149,6817 149,6817
Генерали Нова ЕУ 06.05.2022 05.05.2022 128,7313 128,7313 128,7313
КБ Публикум - Балансиран 06.05.2022 05.05.2022 174,5467 174,5467 174,5467
КБ Публикум - Обврзници 06.05.2022 05.05.2022 131,8928 131,8928 131,8928
КБ Публикум Паричен 06.05.2022 05.05.2022 132,5069 132,5069 132,5069
Генерали Кеш Депозит 06.05.2022 05.05.2022 124,8050 124,8050 124,8050
Генерали Топ Брендови 06.05.2022 05.05.2022 148,4049 148,4049 148,4049
ВФП Премиум Инвест 06.05.2022 05.05.2022 141,0261 141,0261 141,0261
ВФП Кеш Депозит 06.05.2022 05.05.2022 113,2945 113,2945 113,2945
ВФП 100% БОНД 06.05.2022 05.05.2022 111,8883 111,8883 111,8883
КБ Публикум-МБИ 10 06.05.2022 05.05.2022 259,7117 259,7117 259,7117
Граве Глобал 06.05.2022 05.05.2022 129,4755 129,4755 129,4755
ВФП Дивиденда 06.05.2022 05.05.2022 119,6563 119,6563 119,6563
КБ Публикум - Акции 06.05.2022 05.05.2022 99,1599 99,1599 99,1599
КБ Публикум - Златен фонд 06.05.2022 05.05.2022 96,1373 96,1373 96,1373
ВЕГА СВЕТ 06.05.2022 05.05.2022 98,1348 98,1348 98,1348
ВЕГА ФИНАНСИИ 06.05.2022 05.05.2022 98,0922 98,0922 98,0922
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 06.05.2022 05.05.2022 89,9248 89,9248 89,9248
ВЕГА КЕШ 06.05.2022 05.05.2022 100,1511 100,1511 100,1511
Иново Статус Акции 05.05.2022 04.05.2022 37,0925 37,0925 37,0925
Генерали БРИК 05.05.2022 04.05.2022 151,2587 151,2587 151,2587
Генерали Нова ЕУ 05.05.2022 04.05.2022 129,2921 129,2921 129,2921
КБ Публикум - Балансиран 05.05.2022 04.05.2022 175,3364 175,3364 175,3364
КБ Публикум - Обврзници 05.05.2022 04.05.2022 131,7638 131,7638 131,7638
КБ Публикум Паричен 05.05.2022 04.05.2022 132,4736 132,4736 132,4736
Генерали Кеш Депозит 05.05.2022 04.05.2022 124,7826 124,7826 124,7826
Генерали Топ Брендови 05.05.2022 04.05.2022 150,7387 150,7387 150,7387
ВФП Премиум Инвест 05.05.2022 04.05.2022 142,7193 142,7193 142,7193
ВФП Кеш Депозит 05.05.2022 04.05.2022 113,2722 113,2722 113,2722
ВФП 100% БОНД 05.05.2022 04.05.2022 111,8748 111,8748 111,8748
КБ Публикум-МБИ 10 05.05.2022 04.05.2022 259,5879 259,5879 259,5879
Граве Глобал 05.05.2022 04.05.2022 128,7343 128,7343 128,7343
ВФП Дивиденда 05.05.2022 04.05.2022 122,7359 122,7359 122,7359
КБ Публикум - Акции 05.05.2022 04.05.2022 100,5884 100,5884 100,5884
КБ Публикум - Златен фонд 05.05.2022 04.05.2022 98,6330 98,6330 98,6330
ВЕГА СВЕТ 05.05.2022 04.05.2022 100,5018 100,5018 100,5018
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.05.2022 04.05.2022 100,1627 100,1627 100,1627
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.05.2022 04.05.2022 94,6970 94,6970 94,6970
ВЕГА КЕШ 05.05.2022 04.05.2022 100,1470 100,1470 100,1470
Генерали Југоисточна Европа 04.05.2022 03.05.2022 61,5056 61,5056 61,5056
Генерали Глобал- Растечки Пазари 04.05.2022 03.05.2022 74,7264 74,7264 74,7264
Иново Статус Акции 04.05.2022 03.05.2022 37,0416 37,0416 37,0416
Генерали БРИК 04.05.2022 03.05.2022 151,9988 151,9988 151,9988
Генерали Нова ЕУ 04.05.2022 03.05.2022 128,4956 128,4956 128,4956
КБ Публикум - Балансиран 04.05.2022 03.05.2022 174,9630 174,9630 174,9630
КБ Публикум - Обврзници 04.05.2022 03.05.2022 131,6356 131,6356 131,6356
КБ Публикум Паричен 04.05.2022 03.05.2022 132,4444 132,4444 132,4444
Генерали Кеш Депозит 04.05.2022 03.05.2022 124,7625 124,7625 124,7625
Генерали Кеш Фонд 04.05.2022 03.05.2022 1.230,8199 1.230,8199 1.230,8199
Генерали Топ Брендови 04.05.2022 03.05.2022 149,2501 149,2501 149,2501
ВФП Премиум Инвест 04.05.2022 03.05.2022 142,5079 142,5079 142,5079
ВФП Кеш Депозит 04.05.2022 03.05.2022 113,2525 113,2525 113,2525
ВФП 100% БОНД 04.05.2022 03.05.2022 111,8797 111,8797 111,8797
КБ Публикум-МБИ 10 04.05.2022 03.05.2022 259,8049 259,8049 259,8049
Граве Глобал 04.05.2022 03.05.2022 129,2640 129,2640 129,2640
ВФП Дивиденда 04.05.2022 03.05.2022 120,9749 120,9749 120,9749
КБ Публикум - Акции 04.05.2022 03.05.2022 99,6958 99,6958 99,6958
КБ Публикум - Златен фонд 04.05.2022 03.05.2022 97,7717 97,7717 97,7717
ВЕГА СВЕТ 04.05.2022 03.05.2022 98,5447 98,5447 98,5447
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.05.2022 03.05.2022 99,4959 99,4959 99,4959
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.05.2022 03.05.2022 91,9329 91,9329 91,9329
ВЕГА КЕШ 04.05.2022 03.05.2022 100,1428 100,1428 100,1428
Генерали Југоисточна Европа 03.05.2022 02.05.2022 61,6895 61,6895 61,6895
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.05.2022 02.05.2022 74,9659 74,9659 74,9659
Иново Статус Акции 03.05.2022 02.05.2022 37,2230 37,2230 37,2230
Генерали БРИК 03.05.2022 02.05.2022 151,9728 151,9728 151,9728
Генерали Нова ЕУ 03.05.2022 02.05.2022 128,7723 128,7723 128,7723
КБ Публикум - Балансиран 03.05.2022 02.05.2022 174,7570 174,7570 174,7570
КБ Публикум - Обврзници 03.05.2022 02.05.2022 131,5813 131,5813 131,5813
КБ Публикум Паричен 03.05.2022 02.05.2022 132,4378 132,4378 132,4378
Генерали Кеш Депозит 03.05.2022 02.05.2022 124,7584 124,7584 124,7584
Генерали Кеш Фонд 05.05.2022 02.05.2022 1.230,7626 1.230,7626 1.230,7626
Генерали Топ Брендови 03.05.2022 02.05.2022 148,5508 148,5508 148,5508
ВФП Премиум Инвест 03.05.2022 02.05.2022 141,7173 141,7173 141,7173
ВФП Кеш Депозит 03.05.2022 02.05.2022 113,2475 113,2475 113,2475
ВФП 100% БОНД 03.05.2022 02.05.2022 112,0351 112,0351 112,0351
КБ Публикум-МБИ 10 03.05.2022 02.05.2022 260,1854 260,1854 260,1854
Граве Глобал 03.05.2022 02.05.2022 128,5635 128,5635 128,5635
ВФП Дивиденда 03.05.2022 02.05.2022 120,6143 120,6143 120,6143
КБ Публикум - Акции 03.05.2022 02.05.2022 98,8531 98,8531 98,8531
КБ Публикум - Златен фонд 03.05.2022 02.05.2022 96,6178 96,6178 96,6178
ВЕГА СВЕТ 03.05.2022 02.05.2022 98,6642 98,6642 98,6642
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.05.2022 02.05.2022 97,7025 97,7025 97,7025
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.05.2022 02.05.2022 91,5888 91,5888 91,5888
ВЕГА КЕШ 03.05.2022 02.05.2022 100,1387 100,1387 100,1387
Генерали Југоисточна Европа 03.05.2022 01.05.2022 61,6602 61,6602 61,6602
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.05.2022 01.05.2022 74,9296 74,9296 74,9296
Иново Статус Акции 03.05.2022 01.05.2022 37,2231 37,2231 37,2231
Генерали БРИК 03.05.2022 01.05.2022 152,4556 152,4556 152,4556
Генерали Нова ЕУ 03.05.2022 01.05.2022 128,7038 128,7038 128,7038
КБ Публикум - Балансиран 03.05.2022 01.05.2022 174,5282 174,5282 174,5282
КБ Публикум - Обврзници 03.05.2022 01.05.2022 131,6177 131,6177 131,6177
КБ Публикум Паричен 03.05.2022 01.05.2022 132,4325 132,4325 132,4325
Генерали Кеш Депозит 03.05.2022 01.05.2022 124,7539 124,7539 124,7539
Генерали Кеш Фонд 03.05.2022 01.05.2022 1.230,7019 1.230,7019 1.230,7019
Генерали Топ Брендови 03.05.2022 01.05.2022 148,5413 148,5413 148,5413
ВФП Премиум Инвест 03.05.2022 01.05.2022 142,8205 142,8205 142,8205
ВФП Кеш Депозит 03.05.2022 01.05.2022 113,2438 113,2438 113,2438
ВФП 100% БОНД 03.05.2022 01.05.2022 112,1410 112,1410 112,1410
КБ Публикум-МБИ 10 03.05.2022 01.05.2022 260,1954 260,1954 260,1954
Граве Глобал 03.05.2022 01.05.2022 130,2167 130,2167 130,2167
ВФП Дивиденда 03.05.2022 01.05.2022 120,2284 120,2284 120,2284
КБ Публикум - Акции 03.05.2022 01.05.2022 98,5455 98,5455 98,5455
КБ Публикум - Златен фонд 03.05.2022 01.05.2022 97,8325 97,8325 97,8325
ВЕГА СВЕТ 03.05.2022 01.05.2022 98,8349 98,8349 98,8349
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.05.2022 01.05.2022 98,1683 98,1683 98,1683
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.05.2022 01.05.2022 89,7527 89,7527 89,7527
ВЕГА КЕШ 03.05.2022 01.05.2022 100,1346 100,1346 100,1346
Генерали Југоисточна Европа 03.05.2022 30.04.2022 61,6657 61,6657 61,6657
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.05.2022 30.04.2022 74,9362 74,9362 74,9362
Иново Статус Акции 03.05.2022 30.04.2022 37,2232 37,2232 37,2232
Генерали БРИК 03.05.2022 30.04.2022 152,4694 152,4694 152,4694
Генерали Нова ЕУ 03.05.2022 30.04.2022 128,7153 128,7153 128,7153
КБ Публикум - Балансиран 03.05.2022 30.04.2022 174,5307 174,5307 174,5307
КБ Публикум - Обврзници 03.05.2022 30.04.2022 131,6061 131,6061 131,6061
КБ Публикум Паричен 03.05.2022 30.04.2022 132,4273 132,4273 132,4273
Генерали Кеш Депозит 03.05.2022 30.04.2022 124,7488 124,7488 124,7488
Генерали Кеш Фонд 03.05.2022 30.04.2022 1.230,6354 1.230,6354 1.230,6354
Генерали Топ Брендови 03.05.2022 30.04.2022 148,5536 148,5536 148,5536
ВФП Премиум Инвест 03.05.2022 30.04.2022 142,8294 142,8294 142,8294
ВФП Кеш Депозит 03.05.2022 30.04.2022 113,2401 113,2401 113,2401
ВФП 100% БОНД 03.05.2022 30.04.2022 112,1345 112,1345 112,1345
КБ Публикум-МБИ 10 03.05.2022 30.04.2022 260,2055 260,2055 260,2055
Граве Глобал 03.05.2022 30.04.2022 130,2253 130,2253 130,2253
ВФП Дивиденда 03.05.2022 30.04.2022 120,2361 120,2361 120,2361
КБ Публикум - Акции 03.05.2022 30.04.2022 98,5519 98,5519 98,5519
КБ Публикум - Златен фонд 03.05.2022 30.04.2022 97,8393 97,8393 97,8393
ВЕГА СВЕТ 03.05.2022 30.04.2022 98,8441 98,8441 98,8441
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.05.2022 30.04.2022 98,1774 98,1774 98,1774
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.05.2022 30.04.2022 89,7610 89,7610 89,7610
ВЕГА КЕШ 03.05.2022 30.04.2022 100,1305 100,1305 100,1305
Генерали Југоисточна Европа 03.05.2022 29.04.2022 61,6644 61,6644 61,6644
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.05.2022 29.04.2022 75,2258 75,2258 75,2258
Иново Статус Акции 03.05.2022 29.04.2022 37,2241 37,2241 37,2241
Генерали БРИК 03.05.2022 29.04.2022 153,1128 153,1128 153,1128
Генерали Нова ЕУ 03.05.2022 29.04.2022 128,7130 128,7130 128,7130
КБ Публикум - Балансиран 03.05.2022 29.04.2022 174,7308 174,7308 174,7308
КБ Публикум - Обврзници 03.05.2022 29.04.2022 131,7219 131,7219 131,7219
КБ Публикум Паричен 03.05.2022 29.04.2022 132,4238 132,4238 132,4238
Генерали Кеш Депозит 03.05.2022 29.04.2022 124,7458 124,7458 124,7458
Генерали Кеш Фонд 03.05.2022 29.04.2022 1.230,5930 1.230,5930 1.230,5930
Генерали Топ Брендови 03.05.2022 29.04.2022 148,8687 148,8687 148,8687
ВФП Премиум Инвест 03.05.2022 29.04.2022 143,0310 143,0310 143,0310
ВФП Кеш Депозит 03.05.2022 29.04.2022 113,2376 113,2376 113,2376
ВФП 100% БОНД 03.05.2022 29.04.2022 112,2614 112,2614 112,2614
КБ Публикум-МБИ 10 03.05.2022 29.04.2022 260,2156 260,2156 260,2156
Граве Глобал 03.05.2022 29.04.2022 130,2381 130,2381 130,2381
ВФП Дивиденда 03.05.2022 29.04.2022 120,6576 120,6576 120,6576
КБ Публикум - Акции 03.05.2022 29.04.2022 98,8111 98,8111 98,8111
КБ Публикум - Златен фонд 03.05.2022 29.04.2022 98,1208 98,1208 98,1208
ВЕГА СВЕТ 03.05.2022 29.04.2022 99,1211 99,1211 99,1211
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.05.2022 29.04.2022 98,3694 98,3694 98,3694
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.05.2022 29.04.2022 90,1851 90,1851 90,1851
ВЕГА КЕШ 03.05.2022 29.04.2022 100,1264 100,1264 100,1264
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.