Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 22.01.2021 21.01.2021 55,5417 55,5417 55,5417
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.01.2021 21.01.2021 73,3565 73,3565 73,3565
Иново Статус Акции 22.01.2021 21.01.2021 36,6173 36,6173 36,6173
Генерали БРИК 22.01.2021 21.01.2021 162,2248 162,2248 162,2248
Генерали Нова ЕУ 22.01.2021 21.01.2021 117,7305 117,7305 117,7305
КБ Публикум - Балансиран 22.01.2021 21.01.2021 175,2640 175,2640 175,2640
КБ Публикум - Обврзници 22.01.2021 21.01.2021 155,3584 155,3584 155,3584
КБ Публикум Паричен 22.01.2021 21.01.2021 129,7785 129,7785 129,7785
Генерали Кеш Депозит 22.01.2021 21.01.2021 122,8036 122,8036 122,8036
Илирика Кеш Фонд 22.01.2021 21.01.2021 1.205,8647 1.205,8647 1.205,8647
Генерали Топ Брендови 22.01.2021 21.01.2021 140,1198 140,1198 140,1198
ВФП Премиум Инвест 22.01.2021 21.01.2021 123,2802 123,2802 123,2802
ВФП Кеш Депозит 22.01.2021 21.01.2021 111,8079 111,8079 111,8079
ВФП 100% БОНД 22.01.2021 21.01.2021 116,0714 116,0714 116,0714
КБ Публикум-МБИ 10 22.01.2021 21.01.2021 201,6910 201,6910 201,6910
Граве Глобал 22.01.2021 21.01.2021 115,9777 115,9777 115,9777
Илирика Југоисточна Европа 21.01.2021 20.01.2021 55,5398 55,5398 55,5398
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.01.2021 20.01.2021 73,2321 73,2321 73,2321
Иново Статус Акции 21.01.2021 20.01.2021 36,3453 36,3453 36,3453
Генерали БРИК 21.01.2021 20.01.2021 162,7381 162,7381 162,7381
Генерали Нова ЕУ 21.01.2021 20.01.2021 118,4604 118,4604 118,4604
КБ Публикум - Балансиран 21.01.2021 20.01.2021 175,5167 175,5167 175,5167
КБ Публикум - Обврзници 21.01.2021 20.01.2021 155,4299 155,4299 155,4299
КБ Публикум Паричен 21.01.2021 20.01.2021 129,7700 129,7700 129,7700
Генерали Кеш Депозит 21.01.2021 20.01.2021 122,7971 122,7971 122,7971
Илирика Кеш Фонд 21.01.2021 20.01.2021 1.205,7885 1.205,7885 1.205,7885
Генерали Топ Брендови 21.01.2021 20.01.2021 140,3432 140,3432 140,3432
ВФП Премиум Инвест 21.01.2021 20.01.2021 123,6147 123,6147 123,6147
ВФП Кеш Депозит 21.01.2021 20.01.2021 111,8021 111,8021 111,8021
ВФП 100% БОНД 21.01.2021 20.01.2021 116,0953 116,0953 116,0953
КБ Публикум-МБИ 10 21.01.2021 20.01.2021 201,5715 201,5715 201,5715
Граве Глобал 21.01.2021 20.01.2021 115,1380 115,1380 115,1380
Илирика Југоисточна Европа 20.01.2021 19.01.2021 55,8151 55,8151 55,8151
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.01.2021 19.01.2021 72,9811 72,9811 72,9811
Иново Статус Акции 20.01.2021 19.01.2021 35,8906 35,8906 35,8906
Генерали БРИК 20.01.2021 19.01.2021 161,9936 161,9936 161,9936
Генерали Нова ЕУ 20.01.2021 19.01.2021 118,4607 118,4607 118,4607
КБ Публикум - Балансиран 20.01.2021 19.01.2021 175,2856 175,2856 175,2856
КБ Публикум - Обврзници 20.01.2021 19.01.2021 155,3407 155,3407 155,3407
КБ Публикум Паричен 20.01.2021 19.01.2021 129,7639 129,7639 129,7639
Генерали Кеш Депозит 20.01.2021 19.01.2021 122,7917 122,7917 122,7917
Илирика Кеш Фонд 20.01.2021 19.01.2021 1.205,7282 1.205,7282 1.205,7282
Генерали Топ Брендови 20.01.2021 19.01.2021 139,0643 139,0643 139,0643
ВФП Премиум Инвест 20.01.2021 19.01.2021 122,8221 122,8221 122,8221
ВФП Кеш Депозит 20.01.2021 19.01.2021 111,7982 111,7982 111,7982
ВФП 100% БОНД 20.01.2021 19.01.2021 116,0504 116,0504 116,0504
КБ Публикум-МБИ 10 20.01.2021 19.01.2021 201,8301 201,8301 201,8301
Граве Глобал 20.01.2021 19.01.2021 114,6794 114,6794 114,6794
Илирика Југоисточна Европа 20.01.2021 18.01.2021 55,8558 55,8558 55,8558
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.01.2021 18.01.2021 72,6135 72,6135 72,6135
Иново Статус Акции 20.01.2021 18.01.2021 35,5810 35,5810 35,5810
Генерали БРИК 20.01.2021 18.01.2021 160,1753 160,1753 160,1753
Генерали Нова ЕУ 20.01.2021 18.01.2021 118,4451 118,4451 118,4451
КБ Публикум - Балансиран 20.01.2021 18.01.2021 175,1516 175,1516 175,1516
КБ Публикум - Обврзници 20.01.2021 18.01.2021 155,2007 155,2007 155,2007
КБ Публикум Паричен 20.01.2021 18.01.2021 129,7486 129,7486 129,7486
Генерали Кеш Депозит 20.01.2021 18.01.2021 122,7806 122,7806 122,7806
Илирика Кеш Фонд 20.01.2021 18.01.2021 1.205,5931 1.205,5931 1.205,5931
Генерали Топ Брендови 20.01.2021 18.01.2021 138,1700 138,1700 138,1700
ВФП Премиум Инвест 20.01.2021 18.01.2021 122,4898 122,4898 122,4898
ВФП Кеш Депозит 20.01.2021 18.01.2021 111,7876 111,7876 111,7876
ВФП 100% БОНД 20.01.2021 18.01.2021 115,8915 115,8915 115,8915
КБ Публикум-МБИ 10 20.01.2021 18.01.2021 201,8381 201,8381 201,8381
Граве Глобал 20.01.2021 18.01.2021 114,4160 114,4160 114,4160
Илирика Југоисточна Европа 18.01.2021 17.01.2021 55,6970 55,6970 55,6970
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.01.2021 17.01.2021 72,3764 72,3764 72,3764
Иново Статус Акции 18.01.2021 17.01.2021 35,5659 35,5659 35,5659
Генерали БРИК 18.01.2021 17.01.2021 160,0995 160,0995 160,0995
Генерали Нова ЕУ 18.01.2021 17.01.2021 118,6632 118,6632 118,6632
КБ Публикум - Балансиран 18.01.2021 17.01.2021 175,0449 175,0449 175,0449
КБ Публикум - Обврзници 18.01.2021 17.01.2021 155,2442 155,2442 155,2442
КБ Публикум Паричен 18.01.2021 17.01.2021 129,7405 129,7405 129,7405
Генерали Кеш Депозит 18.01.2021 17.01.2021 122,7729 122,7729 122,7729
Илирика Кеш Фонд 18.01.2021 17.01.2021 1.205,4983 1.205,4983 1.205,4983
Генерали Топ Брендови 18.01.2021 17.01.2021 138,2985 138,2985 138,2985
ВФП Премиум Инвест 18.01.2021 17.01.2021 122,5394 122,5394 122,5394
ВФП Кеш Депозит 18.01.2021 17.01.2021 111,7801 111,7801 111,7801
ВФП 100% БОНД 18.01.2021 17.01.2021 115,8877 115,8877 115,8877
КБ Публикум-МБИ 10 18.01.2021 17.01.2021 200,8077 200,8077 200,8077
Граве Глобал 18.01.2021 17.01.2021 115,2150 115,2150 115,2150
Илирика Југоисточна Европа 18.01.2021 16.01.2021 55,7025 55,7025 55,7025
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.01.2021 16.01.2021 72,3835 72,3835 72,3835
Иново Статус Акции 18.01.2021 16.01.2021 35,5668 35,5668 35,5668
Генерали БРИК 18.01.2021 16.01.2021 160,1137 160,1137 160,1137
Генерали Нова ЕУ 18.01.2021 16.01.2021 118,6738 118,6738 118,6738
КБ Публикум - Балансиран 18.01.2021 16.01.2021 175,0466 175,0466 175,0466
КБ Публикум - Обврзници 18.01.2021 16.01.2021 155,2334 155,2334 155,2334
КБ Публикум Паричен 18.01.2021 16.01.2021 129,7358 129,7358 129,7358
Генерали Кеш Депозит 18.01.2021 16.01.2021 122,7690 122,7690 122,7690
Илирика Кеш Фонд 18.01.2021 16.01.2021 1.205,4591 1.205,4591 1.205,4591
Генерали Топ Брендови 18.01.2021 16.01.2021 138,3107 138,3107 138,3107
ВФП Премиум Инвест 18.01.2021 16.01.2021 122,5472 122,5472 122,5472
ВФП Кеш Депозит 18.01.2021 16.01.2021 111,7776 111,7776 111,7776
ВФП 100% БОНД 18.01.2021 16.01.2021 115,8821 115,8821 115,8821
КБ Публикум-МБИ 10 18.01.2021 16.01.2021 200,8157 200,8157 200,8157
Граве Глобал 18.01.2021 16.01.2021 115,2224 115,2224 115,2224
Илирика Југоисточна Европа 18.01.2021 15.01.2021 55,6888 55,6888 55,6888
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.01.2021 15.01.2021 72,3719 72,3719 72,3719
Иново Статус Акции 18.01.2021 15.01.2021 35,5619 35,5619 35,5619
Генерали БРИК 18.01.2021 15.01.2021 160,0960 160,0960 160,0960
Генерали Нова ЕУ 18.01.2021 15.01.2021 118,6031 118,6031 118,6031
КБ Публикум - Балансиран 18.01.2021 15.01.2021 175,0181 175,0181 175,0181
КБ Публикум - Обврзници 18.01.2021 15.01.2021 155,1924 155,1924 155,1924
КБ Публикум Паричен 18.01.2021 15.01.2021 129,7222 129,7222 129,7222
Генерали Кеш Депозит 18.01.2021 15.01.2021 122,7596 122,7596 122,7596
Илирика Кеш Фонд 18.01.2021 15.01.2021 1.205,3465 1.205,3465 1.205,3465
Генерали Топ Брендови 18.01.2021 15.01.2021 138,2620 138,2620 138,2620
ВФП Премиум Инвест 18.01.2021 15.01.2021 122,4914 122,4914 122,4914
ВФП Кеш Депозит 18.01.2021 15.01.2021 111,7688 111,7688 111,7688
ВФП 100% БОНД 18.01.2021 15.01.2021 115,8527 115,8527 115,8527
КБ Публикум-МБИ 10 18.01.2021 15.01.2021 200,8237 200,8237 200,8237
Граве Глобал 18.01.2021 15.01.2021 115,2034 115,2034 115,2034
Илирика Југоисточна Европа 15.01.2021 14.01.2021 55,7028 55,7028 55,7028
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.01.2021 14.01.2021 72,3352 72,3352 72,3352
Иново Статус Акции 15.01.2021 14.01.2021 35,3555 35,3555 35,3555
Генерали БРИК 15.01.2021 14.01.2021 161,5097 161,5097 161,5097
Генерали Нова ЕУ 15.01.2021 14.01.2021 118,6193 118,6193 118,6193
КБ Публикум - Балансиран 15.01.2021 14.01.2021 175,2176 175,2176 175,2176
КБ Публикум - Обврзници 15.01.2021 14.01.2021 155,0264 155,0264 155,0264
КБ Публикум Паричен 15.01.2021 14.01.2021 129,6783 129,6783 129,6783
Генерали Кеш Депозит 15.01.2021 14.01.2021 122,7270 122,7270 122,7270
Илирика Кеш Фонд 15.01.2021 14.01.2021 1.205,9388 1.205,9388 1.205,9388
Генерали Топ Брендови 15.01.2021 14.01.2021 138,7951 138,7951 138,7951
ВФП Премиум Инвест 15.01.2021 14.01.2021 123,0862 123,0862 123,0862
ВФП Кеш Депозит 15.01.2021 14.01.2021 111,7291 111,7291 111,7291
ВФП 100% БОНД 15.01.2021 14.01.2021 115,7342 115,7342 115,7342
КБ Публикум-МБИ 10 15.01.2021 14.01.2021 201,2685 201,2685 201,2685
Граве Глобал 15.01.2021 14.01.2021 114,9712 114,9712 114,9712
Илирика Југоисточна Европа 14.01.2021 13.01.2021 55,5713 55,5713 55,5713
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.01.2021 13.01.2021 72,4181 72,4181 72,4181
Иново Статус Акции 14.01.2021 13.01.2021 35,1715 35,1715 35,1715
Генерали БРИК 14.01.2021 13.01.2021 159,4916 159,4916 159,4916
Генерали Нова ЕУ 14.01.2021 13.01.2021 118,2664 118,2664 118,2664
КБ Публикум - Балансиран 14.01.2021 13.01.2021 174,3602 174,3602 174,3602
КБ Публикум - Обврзници 14.01.2021 13.01.2021 154,9907 154,9907 154,9907
КБ Публикум Паричен 14.01.2021 13.01.2021 129,6609 129,6609 129,6609
Генерали Кеш Депозит 14.01.2021 13.01.2021 122,7141 122,7141 122,7141
Илирика Кеш Фонд 14.01.2021 13.01.2021 1.205,7974 1.205,7974 1.205,7974
Генерали Топ Брендови 14.01.2021 13.01.2021 138,7829 138,7829 138,7829
ВФП Премиум Инвест 14.01.2021 13.01.2021 122,7201 122,7201 122,7201
ВФП Кеш Депозит 14.01.2021 13.01.2021 111,7150 111,7150 111,7150
ВФП 100% БОНД 14.01.2021 13.01.2021 115,6488 115,6488 115,6488
ВФП 100% БОНД 14.01.2021 13.01.2021 115,6488 115,6488 115,6488
КБ Публикум-МБИ 10 14.01.2021 13.01.2021 199,4820 199,4820 199,4820
Граве Глобал 14.01.2021 13.01.2021 114,7413 114,7413 114,7413
Илирика Југоисточна Европа 13.01.2021 12.01.2021 55,5783 55,5783 55,5783
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.01.2021 12.01.2021 72,1907 72,1907 72,1907
Иново Статус Акции 13.01.2021 12.01.2021 35,1009 35,1009 35,1009
Генерали БРИК 13.01.2021 12.01.2021 159,7711 159,7711 159,7711
Генерали Нова ЕУ 13.01.2021 12.01.2021 118,2758 118,2758 118,2758
КБ Публикум - Балансиран 13.01.2021 12.01.2021 174,0844 174,0844 174,0844
КБ Публикум - Обврзници 13.01.2021 12.01.2021 154,8547 154,8547 154,8547
КБ Публикум Паричен 13.01.2021 12.01.2021 129,6583 129,6583 129,6583
Генерали Кеш Депозит 13.01.2021 12.01.2021 122,7098 122,7098 122,7098
Илирика Кеш Фонд 13.01.2021 12.01.2021 1.205,7612 1.205,7612 1.205,7612
Генерали Топ Брендови 13.01.2021 12.01.2021 138,2899 138,2899 138,2899
ВФП Премиум Инвест 13.01.2021 12.01.2021 122,4892 122,4892 122,4892
ВФП Кеш Депозит 13.01.2021 12.01.2021 111,7134 111,7134 111,7134
ВФП 100% БОНД 13.01.2021 12.01.2021 115,5454 115,5454 115,5454
КБ Публикум-МБИ 10 13.01.2021 12.01.2021 197,5172 197,5172 197,5172
Граве Глобал 13.01.2021 12.01.2021 114,3480 114,3480 114,3480
Илирика Југоисточна Европа 12.01.2021 11.01.2021 55,3678 55,3678 55,3678
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.01.2021 11.01.2021 72,1606 72,1606 72,1606
Иново Статус Акции 12.01.2021 11.01.2021 35,1174 35,1174 35,1174
Генерали БРИК 12.01.2021 11.01.2021 157,1795 157,1795 157,1795
Генерали Нова ЕУ 12.01.2021 11.01.2021 117,2741 117,2741 117,2741
КБ Публикум - Балансиран 12.01.2021 11.01.2021 173,2688 173,2688 173,2688
КБ Публикум - Обврзници 12.01.2021 11.01.2021 154,7973 154,7973 154,7973
КБ Публикум Паричен 12.01.2021 11.01.2021 129,6486 129,6486 129,6486
Генерали Кеш Депозит 12.01.2021 11.01.2021 122,7021 122,7021 122,7021
Илирика Кеш Фонд 12.01.2021 11.01.2021 1.205,6700 1.205,6700 1.205,6700
Генерали Топ Брендови 12.01.2021 11.01.2021 138,2081 138,2081 138,2081
ВФП Премиум Инвест 12.01.2021 11.01.2021 122,4714 122,4714 122,4714
ВФП Кеш Депозит 12.01.2021 11.01.2021 111,7054 111,7054 111,7054
ВФП 100% БОНД 12.01.2021 11.01.2021 115,5048 115,5048 115,5048
КБ Публикум-МБИ 10 12.01.2021 11.01.2021 197,8618 197,8618 197,8618
Граве Глобал 12.01.2021 11.01.2021 114,5958 114,5958 114,5958
Илирика Југоисточна Европа 11.01.2021 10.01.2021 55,2458 55,2458 55,2458
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.01.2021 10.01.2021 72,3199 72,3199 72,3199
Иново Статус Акции 11.01.2021 10.01.2021 35,1482 35,1482 35,1482
Генерали БРИК 11.01.2021 10.01.2021 158,2047 158,2047 158,2047
Генерали Нова ЕУ 11.01.2021 10.01.2021 117,1949 117,1949 117,1949
КБ Публикум - Балансиран 11.01.2021 10.01.2021 173,0705 173,0705 173,0705
КБ Публикум - Обврзници 11.01.2021 10.01.2021 154,8831 154,8831 154,8831
КБ Публикум Паричен 11.01.2021 10.01.2021 129,6435 129,6435 129,6435
Генерали Кеш Депозит 11.01.2021 10.01.2021 122,6974 122,6974 122,6974
Илирика Кеш Фонд 11.01.2021 10.01.2021 1.205,6331 1.205,6331 1.205,6331
Генерали Топ Брендови 11.01.2021 10.01.2021 138,9956 138,9956 138,9956
ВФП Премиум Инвест 11.01.2021 10.01.2021 122,9923 122,9923 122,9923
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 10.01.2021 111,7017 111,7017 111,7017
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 10.01.2021 115,5838 115,5838 115,5838
КБ Публикум-МБИ 10 11.01.2021 10.01.2021 196,8909 196,8909 196,8909
Граве Глобал 11.01.2021 10.01.2021 113,8509 113,8509 113,8509
Илирика Југоисточна Европа 11.01.2021 09.01.2021 55,2512 55,2512 55,2512
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.01.2021 09.01.2021 72,3269 72,3269 72,3269
Иново Статус Акции 11.01.2021 09.01.2021 35,1490 35,1490 35,1490
Генерали БРИК 11.01.2021 09.01.2021 158,2187 158,2187 158,2187
Генерали Нова ЕУ 11.01.2021 09.01.2021 117,2054 117,2054 117,2054
КБ Публикум - Балансиран 11.01.2021 09.01.2021 173,0721 173,0721 173,0721
КБ Публикум - Обврзници 11.01.2021 09.01.2021 154,8725 154,8725 154,8725
КБ Публикум Паричен 11.01.2021 09.01.2021 129,6390 129,6390 129,6390
Генерали Кеш Депозит 11.01.2021 09.01.2021 122,6933 122,6933 122,6933
Илирика Кеш Фонд 11.01.2021 09.01.2021 1.205,5900 1.205,5900 1.205,5900
Генерали Топ Брендови 11.01.2021 09.01.2021 139,0079 139,0079 139,0079
ВФП Премиум Инвест 11.01.2021 09.01.2021 123,0002 123,0002 123,0002
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 09.01.2021 111,6986 111,6986 111,6986
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 09.01.2021 115,5783 115,5783 115,5783
КБ Публикум-МБИ 10 11.01.2021 09.01.2021 196,8987 196,8987 196,8987
Граве Глобал 11.01.2021 09.01.2021 113,8581 113,8581 113,8581
Илирика Југоисточна Европа 11.01.2021 08.01.2021 55,2678 55,2678 55,2678
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.01.2021 08.01.2021 72,2801 72,2801 72,2801
Иново Статус Акции 11.01.2021 08.01.2021 35,1523 35,1523 35,1523
Генерали БРИК 11.01.2021 08.01.2021 158,0834 158,0834 158,0834
Генерали Нова ЕУ 11.01.2021 08.01.2021 117,2646 117,2646 117,2646
КБ Публикум - Балансиран 11.01.2021 08.01.2021 173,0424 173,0424 173,0424
КБ Публикум - Обврзници 11.01.2021 08.01.2021 154,8176 154,8176 154,8176
КБ Публикум Паричен 11.01.2021 08.01.2021 129,6377 129,6377 129,6377
Генерали Кеш Депозит 11.01.2021 08.01.2021 122,6916 122,6916 122,6916
Илирика Кеш Фонд 11.01.2021 08.01.2021 1.205,5774 1.205,5774 1.205,5774
Генерали Топ Брендови 11.01.2021 08.01.2021 138,9424 138,9424 138,9424
ВФП Премиум Инвест 11.01.2021 08.01.2021 122,9675 122,9675 122,9675
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 08.01.2021 111,6986 111,6986 111,6986
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 08.01.2021 115,5129 115,5129 115,5129
КБ Публикум-МБИ 10 11.01.2021 08.01.2021 196,9064 196,9064 196,9064
Граве Глобал 11.01.2021 08.01.2021 113,8761 113,8761 113,8761
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 07.01.2021 54,9160 54,9160 54,9160
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2021 07.01.2021 72,1417 72,1417 72,1417
Иново Статус Акции 08.01.2021 07.01.2021 35,2746 35,2746 35,2746
Генерали БРИК 08.01.2021 07.01.2021 156,7461 156,7461 156,7461
Генерали Нова ЕУ 08.01.2021 07.01.2021 116,1344 116,1344 116,1344
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2021 07.01.2021 172,4494 172,4494 172,4494
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2021 07.01.2021 154,7984 154,7984 154,7984
КБ Публикум Паричен 08.01.2021 07.01.2021 129,6345 129,6345 129,6345
Генерали Кеш Депозит 08.01.2021 07.01.2021 122,6895 122,6895 122,6895
Илирика Кеш Фонд 11.01.2021 07.01.2021 1.205,5389 1.205,5389 1.205,5389
Генерали Топ Брендови 08.01.2021 07.01.2021 138,1561 138,1561 138,1561
ВФП Премиум Инвест 08.01.2021 07.01.2021 122,3962 122,3962 122,3962
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 07.01.2021 111,6977 110,0786 111,6977
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 07.01.2021 115,4899 115,4899 115,4899
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2021 07.01.2021 197,0858 197,0858 197,0858
Граве Глобал 11.01.2021 07.01.2021 112,5888 112,5888 112,5888
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 06.01.2021 54,6735 54,6735 54,6735
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2021 06.01.2021 71,8564 71,8564 71,8564
Иново Статус Акции 08.01.2021 06.01.2021 35,1958 35,1958 35,1958
Генерали БРИК 08.01.2021 06.01.2021 155,4704 155,4704 155,4704
Генерали Нова ЕУ 08.01.2021 06.01.2021 115,2614 115,2614 115,2614
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2021 06.01.2021 172,1131 172,1131 172,1131
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2021 06.01.2021 154,7752 154,7752 154,7752
КБ Публикум Паричен 08.01.2021 06.01.2021 129,6297 129,6297 129,6297
Генерали Кеш Депозит 08.01.2021 06.01.2021 122,6854 122,6854 122,6854
Илирика Кеш Фонд 11.01.2021 06.01.2021 1.205,4982 1.205,4982 1.205,4982
Генерали Топ Брендови 08.01.2021 06.01.2021 137,2408 137,2408 137,2408
ВФП Премиум Инвест 08.01.2021 06.01.2021 121,7368 121,7368 121,7368
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 06.01.2021 111,6946 111,6946 111,6946
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 06.01.2021 115,5286 115,5286 115,5286
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2021 06.01.2021 197,0936 197,0936 197,0936
Граве Глобал 11.01.2021 06.01.2021 111,4223 111,4223 111,4223
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 05.01.2021 54,6753 54,6753 54,6753
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.01.2021 05.01.2021 72,0189 72,0189 72,0189
Иново Статус Акции 08.01.2021 05.01.2021 35,3058 35,3058 35,3058
Генерали БРИК 08.01.2021 05.01.2021 155,0541 155,0541 155,0541
Генерали Нова ЕУ 08.01.2021 05.01.2021 115,2009 115,2009 115,2009
КБ Публикум - Балансиран 08.01.2021 05.01.2021 171,6554 171,6554 171,6554
КБ Публикум - Обврзници 08.01.2021 05.01.2021 154,7647 154,7647 154,7647
КБ Публикум Паричен 08.01.2021 05.01.2021 129,6466 129,6466 129,6466
Генерали Кеш Депозит 08.01.2021 05.01.2021 122,6966 122,6966 122,6966
Илирика Кеш Фонд 08.01.2021 05.01.2021 1.205,6405 1.205,6405 1.205,6405
Генерали Топ Брендови 08.01.2021 05.01.2021 136,5893 136,5893 136,5893
ВФП Премиум Инвест 08.01.2021 05.01.2021 120,1037 120,1037 120,1037
ВФП Кеш Депозит 11.01.2021 05.01.2021 111,7108 111,7108 111,7108
ВФП 100% БОНД 11.01.2021 05.01.2021 115,6195 115,6195 115,6195
КБ Публикум-МБИ 10 08.01.2021 05.01.2021 197,1013 197,1013 197,1013
Граве Глобал 11.01.2021 05.01.2021 111,0473 111,0473 111,0473
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 04.01.2021 54,5144 54,5144 54,5144
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.01.2021 04.01.2021 72,0398 72,0398 72,0398
Иново Статус Акции 05.01.2021 04.01.2021 34,9942 34,9942 34,9942
Генерали БРИК 05.01.2021 04.01.2021 154,5004 154,5004 154,5004
Генерали Нова ЕУ 05.01.2021 04.01.2021 114,6656 114,6656 114,6656
КБ Публикум - Балансиран 05.01.2021 04.01.2021 171,7733 171,7733 171,7733
КБ Публикум - Обврзници 05.01.2021 04.01.2021 154,9569 154,9569 154,9569
КБ Публикум Паричен 05.01.2021 04.01.2021 129,6655 129,6655 129,6655
Генерали Кеш Депозит 05.01.2021 04.01.2021 122,7090 122,7090 122,7090
Илирика Кеш Фонд 08.01.2021 04.01.2021 1.205,7952 1.205,7952 1.205,7952
Генерали Топ Брендови 05.01.2021 04.01.2021 136,4408 136,4408 136,4408
ВФП Премиум Инвест 05.01.2021 04.01.2021 120,2294 120,2294 120,2294
ВФП Кеш Депозит 05.01.2021 04.01.2021 111,7296 111,7296 111,7296
ВФП 100% БОНД 05.01.2021 04.01.2021 115,7364 115,7364 115,7364
КБ Публикум-МБИ 10 05.01.2021 04.01.2021 196,6241 196,6241 196,6241
Граве Глобал 05.01.2021 04.01.2021 111,2334 111,2334 111,2334
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 03.01.2021 54,4279 54,4279 54,4279
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.01.2021 03.01.2021 72,3864 72,3864 72,3864
Иново Статус Акции 04.01.2021 03.01.2021 34,9978 34,9978 34,9978
Генерали БРИК 04.01.2021 03.01.2021 154,2357 154,2357 154,2357
Генерали Нова ЕУ 04.01.2021 03.01.2021 114,1149 114,1149 114,1149
КБ Публикум - Балансиран 04.01.2021 03.01.2021 171,5101 171,5101 171,5101
КБ Публикум - Обврзници 04.01.2021 03.01.2021 154,8567 154,8567 154,8567
КБ Публикум Паричен 04.01.2021 03.01.2021 129,6627 129,6627 129,6627
Генерали Кеш Депозит 05.01.2021 03.01.2021 122,7075 122,7075 122,7075
Илирика Кеш Фонд 08.01.2021 03.01.2021 1.205,8033 1.205,8033 1.205,8033
Генерали Топ Брендови 04.01.2021 03.01.2021 137,0029 137,0029 137,0029
ВФП Премиум Инвест 04.01.2021 03.01.2021 120,4668 120,4668 120,4668
ВФП Кеш Депозит 04.01.2021 03.01.2021 111,7306 111,7306 111,7306
ВФП 100% БОНД 04.01.2021 03.01.2021 115,6239 115,6239 115,6239
КБ Публикум-МБИ 10 04.01.2021 03.01.2021 196,4397 196,4397 196,4397
Граве Глобал 04.01.2021 03.01.2021 111,4700 111,4700 111,4700
Илирика Југоисточна Европа 08.01.2021 02.01.2021 54,4333 54,4333 54,4333
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.01.2021 02.01.2021 72,3934 72,3934 72,3934
Иново Статус Акции 04.01.2021 02.01.2021 34,9986 34,9986 34,9986
Генерали БРИК 04.01.2021 02.01.2021 154,2493 154,2493 154,2493
Генерали Нова ЕУ 04.01.2021 02.01.2021 114,1250 114,1250 114,1250
КБ Публикум - Балансиран 04.01.2021 02.01.2021 171,5115 171,5115 171,5115
КБ Публикум - Обврзници 04.01.2021 02.01.2021 154,8461 154,8461 154,8461
КБ Публикум Паричен 04.01.2021 02.01.2021 129,6576 129,6576 129,6576
Генерали Кеш Депозит 05.01.2021 02.01.2021 122,7030 122,7030 122,7030
Илирика Кеш Фонд 05.01.2021 02.01.2021 1.205,7678 1.205,7678 1.205,7678
Генерали Топ Брендови 04.01.2021 02.01.2021 137,0150 137,0150 137,0150
ВФП Премиум Инвест 04.01.2021 02.01.2021 120,4745 120,4745 120,4745
ВФП Кеш Депозит 04.01.2021 02.01.2021 111,7275 111,7275 111,7275
ВФП 100% БОНД 04.01.2021 02.01.2021 115,6183 115,6183 115,6183
КБ Публикум-МБИ 10 04.01.2021 02.01.2021 196,4475 196,4475 196,4475
Граве Глобал 04.01.2021 02.01.2021 111,4771 111,4771 111,4771
Илирика Југоисточна Европа 04.01.2021 01.01.2021 54,4386 54,4386 54,4386
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.01.2021 01.01.2021 72,4005 72,4005 72,4005
Иново Статус Акции 04.01.2021 01.01.2021 34,9995 34,9995 34,9995
Генерали БРИК 04.01.2021 01.01.2021 154,2629 154,2629 154,2629
Генерали Нова ЕУ 04.01.2021 01.01.2021 114,1352 114,1352 114,1352
КБ Публикум - Балансиран 04.01.2021 01.01.2021 171,5130 171,5130 171,5130
КБ Публикум - Обврзници 04.01.2021 01.01.2021 154,8354 154,8354 154,8354
КБ Публикум Паричен 04.01.2021 01.01.2021 129,6524 129,6524 129,6524
Генерали Кеш Депозит 04.01.2021 01.01.2021 122,6985 122,6985 122,6985
Илирика Кеш Фонд 05.01.2021 01.01.2021 1.205,7323 1.205,7323 1.205,7323
Генерали Топ Брендови 04.01.2021 01.01.2021 137,0271 137,0271 137,0271
ВФП Премиум Инвест 04.01.2021 01.01.2021 120,4821 120,4821 120,4821
ВФП Кеш Депозит 04.01.2021 01.01.2021 111,7243 111,7243 111,7243
ВФП 100% БОНД 04.01.2021 01.01.2021 115,6128 115,6128 115,6128
КБ Публикум-МБИ 10 04.01.2021 01.01.2021 196,4552 196,4552 196,4552
Граве Глобал 04.01.2021 01.01.2021 111,4841 111,4841 111,4841
Илирика Југоисточна Европа 04.01.2021 31.12.2020 54,4878 54,4878 54,4878
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.01.2021 31.12.2020 72,4432 72,4432 72,4432
Иново Статус Акции 04.01.2021 31.12.2020 35,0457 35,0457 35,0457
Генерали БРИК 04.01.2021 31.12.2020 154,3939 154,3939 154,3939
Генерали Нова ЕУ 04.01.2021 31.12.2020 114,3022 114,3022 114,3022
КБ Публикум - Балансиран 04.01.2021 31.12.2020 171,7137 171,7137 171,7137
КБ Публикум - Обврзници 04.01.2021 31.12.2020 155,0181 155,0181 155,0181
КБ Публикум Паричен 04.01.2021 31.12.2020 129,7239 129,7239 129,7239
Генерали Кеш Депозит 04.01.2021 31.12.2020 122,7518 122,7518 122,7518
Илирика Кеш Фонд 05.01.2021 31.12.2020 1.206,2047 1.206,2047 1.206,2047
Генерали Топ Брендови 04.01.2021 31.12.2020 137,1756 137,1756 137,1756
ВФП Премиум Инвест 04.01.2021 31.12.2020 120,5953 120,5953 120,5953
ВФП Кеш Депозит 04.01.2021 31.12.2020 111,7886 111,7886 111,7886
ВФП 100% БОНД 04.01.2021 31.12.2020 115,7358 115,7358 115,7358
КБ Публикум-МБИ 10 04.01.2021 31.12.2020 196,4630 196,4630 196,4630
Граве Глобал 04.01.2021 31.12.2020 111,6962 111,6962 111,6962
Илирика Југоисточна Европа 31.12.2020 30.12.2020 54,4900 54,4900 54,4900
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.12.2020 30.12.2020 72,3902 72,3902 72,3902
Иново Статус Акции 31.12.2020 30.12.2020 35,0436 35,0436 35,0436
Генерали БРИК 31.12.2020 30.12.2020 154,6281 154,6281 154,6281
Генерали Нова ЕУ 31.12.2020 30.12.2020 114,3568 114,3568 114,3568
КБ Публикум - Балансиран 31.12.2020 30.12.2020 172,0365 172,0365 172,0365
КБ Публикум - Обврзници 31.12.2020 30.12.2020 155,6905 155,6905 155,6905
КБ Публикум Паричен 31.12.2020 30.12.2020 129,7190 129,7190 129,7190
Генерали Кеш Депозит 31.12.2020 30.12.2020 122,7471 122,7471 122,7471
Илирика Кеш Фонд 31.12.2020 30.12.2020 1.207,2395 1.207,2395 1.207,2395
Генерали Топ Брендови 31.12.2020 30.12.2020 137,3534 137,3534 137,3534
ВФП Премиум Инвест 31.12.2020 30.12.2020 120,8112 120,8112 120,8112
ВФП Кеш Депозит 31.12.2020 30.12.2020 111,7856 111,7856 111,7856
ВФП 100% БОНД 31.12.2020 30.12.2020 115,8249 115,8249 115,8249
КБ Публикум-МБИ 10 31.12.2020 30.12.2020 196,4707 196,4707 196,4707
Граве Глобал 31.12.2020 30.12.2020 111,7156 111,7156 111,7156
Илирика Југоисточна Европа 30.12.2020 29.12.2020 54,2412 54,2412 54,2412
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.12.2020 29.12.2020 72,3429 72,3429 72,3429
Иново Статус Акции 30.12.2020 29.12.2020 34,9723 34,9723 34,9723
Генерали БРИК 30.12.2020 29.12.2020 153,8027 153,8027 153,8027
Генерали Нова ЕУ 30.12.2020 29.12.2020 114,4022 114,4022 114,4022
КБ Публикум - Балансиран 30.12.2020 29.12.2020 171,3753 171,3753 171,3753
КБ Публикум - Обврзници 30.12.2020 29.12.2020 155,7389 155,7389 155,7389
КБ Публикум Паричен 30.12.2020 29.12.2020 129,7120 129,7120 129,7120
Генерали Кеш Депозит 30.12.2020 29.12.2020 122,7415 122,7415 122,7415
Илирика Кеш Фонд 30.12.2020 29.12.2020 1.207,1873 1.207,1873 1.207,1873
Генерали Топ Брендови 30.12.2020 29.12.2020 137,7307 137,7307 137,7307
ВФП Премиум Инвест 30.12.2020 29.12.2020 121,1395 121,1395 121,1395
ВФП Кеш Депозит 30.12.2020 29.12.2020 111,7810 111,7810 111,7810
ВФП 100% БОНД 30.12.2020 29.12.2020 115,8541 115,8541 115,8541
КБ Публикум-МБИ 10 30.12.2020 29.12.2020 194,5931 194,5931 194,5931
Граве Глобал 30.12.2020 29.12.2020 111,8485 111,8485 111,8485
Илирика Југоисточна Европа 29.12.2020 28.12.2020 54,0837 54,0837 54,0837
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.12.2020 28.12.2020 72,3173 72,3173 72,3173
Иново Статус Акции 29.12.2020 28.12.2020 34,8089 34,8089 34,8089
Генерали БРИК 29.12.2020 28.12.2020 153,5378 153,5378 153,5378
Генерали Нова ЕУ 29.12.2020 28.12.2020 114,2745 114,2745 114,2745
КБ Публикум - Балансиран 29.12.2020 28.12.2020 171,2051 171,2051 171,2051
КБ Публикум - Обврзници 29.12.2020 28.12.2020 155,7526 155,7526 155,7526
КБ Публикум Паричен 29.12.2020 28.12.2020 129,7070 129,7070 129,7070
Генерали Кеш Депозит 29.12.2020 28.12.2020 122,7373 122,7373 122,7373
Илирика Кеш Фонд 29.12.2020 28.12.2020 1.207,1558 1.207,1558 1.207,1558
Генерали Топ Брендови 29.12.2020 28.12.2020 137,6884 137,6884 137,6884
ВФП Премиум Инвест 29.12.2020 28.12.2020 120,9049 120,9049 120,9049
ВФП Кеш Депозит 29.12.2020 28.12.2020 111,7780 111,7780 111,7780
ВФП 100% БОНД 29.12.2020 28.12.2020 115,8157 115,8157 115,8157
КБ Публикум-МБИ 10 29.12.2020 28.12.2020 192,1425 192,1425 192,1425
Граве Глобал 29.12.2020 28.12.2020 111,5636 111,5636 111,5636
Илирика Југоисточна Европа 28.12.2020 27.12.2020 53,6911 53,6911 53,6911
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.12.2020 27.12.2020 71,7422 71,7422 71,7422
Иново Статус Акции 28.12.2020 27.12.2020 34,7703 34,7703 34,7703
Генерали БРИК 28.12.2020 27.12.2020 152,6336 152,6336 152,6336
Генерали Нова ЕУ 28.12.2020 27.12.2020 113,5406 113,5406 113,5406
КБ Публикум - Балансиран 28.12.2020 27.12.2020 170,9052 170,9052 170,9052
КБ Публикум - Обврзници 28.12.2020 27.12.2020 155,7061 155,7061 155,7061
КБ Публикум Паричен 28.12.2020 27.12.2020 129,7010 129,7010 129,7010
Генерали Кеш Депозит 28.12.2020 27.12.2020 122,7317 122,7317 122,7317
Илирика Кеш Фонд 28.12.2020 27.12.2020 1.207,1153 1.207,1153 1.207,1153
Генерали Топ Брендови 28.12.2020 27.12.2020 136,4635 136,4635 136,4635
ВФП Премиум Инвест 28.12.2020 27.12.2020 119,6708 119,6708 119,6708
ВФП Кеш Депозит 28.12.2020 27.12.2020 111,7736 111,7736 111,7736
ВФП 100% БОНД 28.12.2020 27.12.2020 115,8103 115,8103 115,8103
КБ Публикум-МБИ 10 28.12.2020 27.12.2020 190,4429 190,4429 190,4429
Граве Глобал 28.12.2020 27.12.2020 110,6740 110,6740 110,6740
Илирика Југоисточна Европа 28.12.2020 26.12.2020 53,6964 53,6964 53,6964
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.12.2020 26.12.2020 71,7492 71,7492 71,7492
Иново Статус Акции 28.12.2020 26.12.2020 34,7711 34,7711 34,7711
Генерали БРИК 28.12.2020 26.12.2020 152,6471 152,6471 152,6471
Генерали Нова ЕУ 28.12.2020 26.12.2020 113,5507 113,5507 113,5507
КБ Публикум - Балансиран 28.12.2020 26.12.2020 170,9071 170,9071 170,9071
КБ Публикум - Обврзници 28.12.2020 26.12.2020 155,6954 155,6954 155,6954
КБ Публикум Паричен 28.12.2020 26.12.2020 129,6959 129,6959 129,6959
Генерали Кеш Депозит 28.12.2020 26.12.2020 122,7272 122,7272 122,7272
Илирика Кеш Фонд 28.12.2020 26.12.2020 1.207,0755 1.207,0755 1.207,0755
Генерали Топ Брендови 28.12.2020 26.12.2020 136,4753 136,4753 136,4753
ВФП Премиум Инвест 28.12.2020 26.12.2020 119,6785 119,6785 119,6785
ВФП Кеш Депозит 28.12.2020 26.12.2020 111,7704 111,7704 111,7704
ВФП 100% БОНД 28.12.2020 26.12.2020 115,8046 115,8046 115,8046
КБ Публикум-МБИ 10 28.12.2020 26.12.2020 190,4508 190,4508 190,4508
Граве Глобал 28.12.2020 26.12.2020 110,6814 110,6814 110,6814
Илирика Југоисточна Европа 28.12.2020 25.12.2020 53,6992 53,6992 53,6992
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.12.2020 25.12.2020 71,7595 71,7595 71,7595
Иново Статус Акции 28.12.2020 25.12.2020 34,7720 34,7720 34,7720
Генерали БРИК 28.12.2020 25.12.2020 152,6614 152,6614 152,6614
Генерали Нова ЕУ 28.12.2020 25.12.2020 113,5495 113,5495 113,5495
КБ Публикум - Балансиран 28.12.2020 25.12.2020 170,9090 170,9090 170,9090
КБ Публикум - Обврзници 28.12.2020 25.12.2020 155,6848 155,6848 155,6848
КБ Публикум Паричен 28.12.2020 25.12.2020 129,6908 129,6908 129,6908
Генерали Кеш Депозит 28.12.2020 25.12.2020 122,7228 122,7228 122,7228
Илирика Кеш Фонд 28.12.2020 25.12.2020 1.207,0356 1.207,0356 1.207,0356
Генерали Топ Брендови 28.12.2020 25.12.2020 136,5010 136,5010 136,5010
ВФП Премиум Инвест 28.12.2020 25.12.2020 119,7107 119,7107 119,7107
ВФП Кеш Депозит 28.12.2020 25.12.2020 111,7672 111,7672 111,7672
ВФП 100% БОНД 28.12.2020 25.12.2020 115,7951 115,7951 115,7951
КБ Публикум-МБИ 10 28.12.2020 25.12.2020 190,4587 190,4587 190,4587
Граве Глобал 28.12.2020 25.12.2020 110,6888 110,6888 110,6888
Илирика Југоисточна Европа 25.12.2020 24.12.2020 53,5955 53,5955 53,5955
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.12.2020 24.12.2020 71,7244 71,7244 71,7244
Иново Статус Акции 25.12.2020 24.12.2020 34,7148 34,7148 34,7148
Генерали БРИК 25.12.2020 24.12.2020 152,8741 152,8741 152,8741
Генерали Нова ЕУ 25.12.2020 24.12.2020 113,5232 113,5232 113,5232
КБ Публикум - Балансиран 25.12.2020 24.12.2020 170,8945 170,8945 170,8945
КБ Публикум - Обврзници 25.12.2020 24.12.2020 155,7462 155,7462 155,7462
КБ Публикум Паричен 25.12.2020 24.12.2020 129,6852 129,6852 129,6852
Генерали Кеш Депозит 25.12.2020 24.12.2020 122,7178 122,7178 122,7178
Илирика Кеш Фонд 25.12.2020 24.12.2020 1.206,9906 1.206,9906 1.206,9906
Генерали Топ Брендови 25.12.2020 24.12.2020 136,6207 136,6207 136,6207
ВФП Премиум Инвест 25.12.2020 24.12.2020 119,7320 119,7320 119,7320
ВФП Кеш Депозит 25.12.2020 24.12.2020 111,7634 111,7634 111,7634
ВФП 100% БОНД 25.12.2020 24.12.2020 115,8039 115,8039 115,8039
КБ Публикум-МБИ 10 25.12.2020 24.12.2020 189,3171 189,3171 189,3171
Граве Глобал 25.12.2020 24.12.2020 110,6958 110,6958 110,6958
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.