Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 22.02.2019 21.02.2019 56,0901 56,0901 56,0901
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.02.2019 21.02.2019 67,9184 67,9184 67,9184
Иново Статус Акции 22.02.2019 21.02.2019 36,1033 36,1033 36,1033
КД БРИК 22.02.2019 21.02.2019 165,6339 165,6339 165,6339
КД Нова ЕУ 22.02.2019 21.02.2019 114,8643 114,8643 114,8643
КБ Публикум - Балансиран 22.02.2019 21.02.2019 155,3182 155,3182 155,3182
КБ Публикум - Обврзници 22.02.2019 21.02.2019 147,9944 147,9944 147,9944
КБ Публикум Паричен 22.02.2019 21.02.2019 125,7304 125,7304 125,7304
КД Кеш Депозит 22.02.2019 21.02.2019 119,4201 119,4201 119,4201
Илирика Кеш Фонд 22.02.2019 21.02.2019 1.173,4299 1.173,4299 1.173,4299
КД Топ Брендови 22.02.2019 21.02.2019 123,9941 123,9941 123,9941
ВФП Премиум Инвест 22.02.2019 21.02.2019 110,8503 110,8503 110,8503
ВФП Кеш Депозит 22.02.2019 21.02.2019 109,3385 109,3385 109,3385
ВФП 100% БОНД 22.02.2019 21.02.2019 108,1911 108,1911 108,1911
КБ Публикум-МБИ 10 22.02.2019 21.02.2019 152,6115 152,6115 152,6115
Илирика Југоисточна Европа 21.02.2019 20.02.2019 55,8571 55,8571 55,8571
Илирика Глобал-Растечки пазари 21.02.2019 20.02.2019 68,0288 68,0288 68,0288
Иново Статус Акции 21.02.2019 20.02.2019 36,0341 36,0341 36,0341
КД БРИК 21.02.2019 20.02.2019 165,7952 165,7952 165,7952
КД Нова ЕУ 21.02.2019 20.02.2019 114,6699 114,6699 114,6699
КБ Публикум - Балансиран 21.02.2019 20.02.2019 155,3810 155,3810 155,3810
КБ Публикум - Обврзници 21.02.2019 20.02.2019 148,2276 148,2276 148,2276
КБ Публикум Паричен 21.02.2019 20.02.2019 125,7321 125,7321 125,7321
КД Кеш Депозит 21.02.2019 20.02.2019 119,4202 119,4202 119,4202
Илирика Кеш Фонд 21.02.2019 20.02.2019 1.173,4852 1.173,4852 1.173,4852
КД Топ Брендови 21.02.2019 20.02.2019 124,3590 124,3590 124,3590
ВФП Премиум Инвест 21.02.2019 20.02.2019 111,1641 111,1641 111,1641
ВФП Кеш Депозит 21.02.2019 20.02.2019 109,3433 109,3433 109,3433
ВФП 100% БОНД 21.02.2019 20.02.2019 108,2470 108,2470 108,2470
КБ Публикум-МБИ 10 21.02.2019 20.02.2019 152,0729 152,0729 152,0729
Илирика Југоисточна Европа 20.02.2019 19.02.2019 55,2323 55,2323 55,2323
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.02.2019 19.02.2019 67,5864 67,5864 67,5864
Иново Статус Акции 20.02.2019 19.02.2019 35,9159 35,9159 35,9159
КД БРИК 20.02.2019 19.02.2019 164,4618 164,4618 164,4618
КД Нова ЕУ 20.02.2019 19.02.2019 114,6332 114,6332 114,6332
КБ Публикум - Балансиран 20.02.2019 19.02.2019 155,0123 155,0123 155,0123
КБ Публикум - Обврзници 20.02.2019 19.02.2019 148,0591 148,0591 148,0591
КБ Публикум Паричен 20.02.2019 19.02.2019 125,7319 125,7319 125,7319
КД Кеш Депозит 20.02.2019 19.02.2019 119,4188 119,4188 119,4188
Илирика Кеш Фонд 20.02.2019 19.02.2019 1.173,5193 1.173,5193 1.173,5193
КД Топ Брендови 20.02.2019 19.02.2019 123,6976 123,6976 123,6976
ВФП Премиум Инвест 20.02.2019 19.02.2019 110,5004 110,5004 110,5004
ВФП Кеш Депозит 20.02.2019 19.02.2019 109,3464 109,3464 109,3464
ВФП 100% БОНД 20.02.2019 19.02.2019 108,1945 108,1945 108,1945
КБ Публикум-МБИ 10 20.02.2019 19.02.2019 151,6433 151,6433 151,6433
Илирика Југоисточна Европа 19.02.2019 18.02.2019 54,8265 54,8265 54,8265
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.02.2019 18.02.2019 67,4806 67,4806 67,4806
Иново Статус Акции 19.02.2019 18.02.2019 35,8200 35,8200 35,8200
КД БРИК 19.02.2019 18.02.2019 164,9311 164,9311 164,9311
КД Нова ЕУ 19.02.2019 18.02.2019 114,2743 114,2743 114,2743
КБ Публикум - Балансиран 19.02.2019 18.02.2019 154,7092 154,7092 154,7092
КБ Публикум - Обврзници 19.02.2019 18.02.2019 148,4387 148,4387 148,4387
КБ Публикум Паричен 19.02.2019 18.02.2019 125,7249 125,7249 125,7249
КД Кеш Депозит 19.02.2019 18.02.2019 119,4128 119,4128 119,4128
Илирика Кеш Фонд 19.02.2019 18.02.2019 1.173,4676 1.173,4676 1.173,4676
КД Топ Брендови 19.02.2019 18.02.2019 124,0377 124,0377 124,0377
ВФП Премиум Инвест 19.02.2019 18.02.2019 110,7501 110,7501 110,7501
ВФП Кеш Депозит 19.02.2019 18.02.2019 109,3424 109,3424 109,3424
ВФП 100% БОНД 19.02.2019 18.02.2019 108,2453 108,2453 108,2453
КБ Публикум-МБИ 10 19.02.2019 18.02.2019 150,5902 150,5902 150,5902
Илирика Југоисточна Европа 18.02.2019 17.02.2019 54,7819 54,7819 54,7819
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.02.2019 17.02.2019 67,5048 67,5048 67,5048
Иново Статус Акции 18.02.2019 17.02.2019 35,8725 35,8725 35,8725
КД БРИК 18.02.2019 17.02.2019 165,0879 165,0879 165,0879
КД Нова ЕУ 18.02.2019 17.02.2019 113,8556 113,8556 113,8556
КБ Публикум - Балансиран 18.02.2019 17.02.2019 154,5398 154,5398 154,5398
КБ Публикум - Обврзници 18.02.2019 17.02.2019 148,2996 148,2996 148,2996
КБ Публикум Паричен 18.02.2019 17.02.2019 125,7159 125,7159 125,7159
КД Кеш Депозит 18.02.2019 17.02.2019 119,4053 119,4053 119,4053
Илирика Кеш Фонд 18.02.2019 17.02.2019 1.173,3946 1.173,3946 1.173,3946
КД Топ Брендови 18.02.2019 17.02.2019 124,0482 124,0482 124,0482
ВФП Премиум Инвест 18.02.2019 17.02.2019 110,7135 110,7135 110,7135
ВФП Кеш Депозит 18.02.2019 17.02.2019 109,3366 109,3366 109,3366
ВФП 100% БОНД 18.02.2019 17.02.2019 108,2308 108,2308 108,2308
КБ Публикум-МБИ 10 18.02.2019 17.02.2019 150,1428 150,1428 150,1428
Илирика Југоисточна Европа 18.02.2019 16.02.2019 54,7869 54,7869 54,7869
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.02.2019 16.02.2019 67,5113 67,5113 67,5113
Иново Статус Акции 18.02.2019 16.02.2019 35,8743 35,8743 35,8743
КД БРИК 18.02.2019 16.02.2019 165,1025 165,1025 165,1025
КД Нова ЕУ 18.02.2019 16.02.2019 113,8643 113,8643 113,8643
КБ Публикум - Балансиран 18.02.2019 16.02.2019 154,5400 154,5400 154,5400
КБ Публикум - Обврзници 18.02.2019 16.02.2019 148,2879 148,2879 148,2879
КБ Публикум Паричен 18.02.2019 16.02.2019 125,7084 125,7084 125,7084
КД Кеш Депозит 18.02.2019 16.02.2019 119,3994 119,3994 119,3994
Илирика Кеш Фонд 18.02.2019 16.02.2019 1.173,3370 1.173,3370 1.173,3370
КД Топ Брендови 18.02.2019 16.02.2019 124,0592 124,0592 124,0592
ВФП Премиум Инвест 18.02.2019 16.02.2019 110,7206 110,7206 110,7206
ВФП Кеш Депозит 18.02.2019 16.02.2019 109,3322 109,3322 109,3322
ВФП 100% БОНД 18.02.2019 16.02.2019 108,2256 108,2256 108,2256
КБ Публикум-МБИ 10 18.02.2019 16.02.2019 150,1477 150,1477 150,1477
Илирика Југоисточна Европа 18.02.2019 15.02.2019 54,7945 54,7945 54,7945
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.02.2019 15.02.2019 67,4936 67,4936 67,4936
Иново Статус Акции 18.02.2019 15.02.2019 35,8784 35,8784 35,8784
КД БРИК 18.02.2019 15.02.2019 165,0445 165,0445 165,0445
КД Нова ЕУ 18.02.2019 15.02.2019 113,8853 113,8853 113,8853
КБ Публикум - Балансиран 18.02.2019 15.02.2019 154,5331 154,5331 154,5331
КБ Публикум - Обврзници 18.02.2019 15.02.2019 148,2517 148,2517 148,2517
КБ Публикум Паричен 18.02.2019 15.02.2019 125,7030 125,7030 125,7030
КД Кеш Депозит 18.02.2019 15.02.2019 119,3948 119,3948 119,3948
Илирика Кеш Фонд 18.02.2019 15.02.2019 1.173,3031 1.173,3031 1.173,3031
КД Топ Брендови 18.02.2019 15.02.2019 124,0143 124,0143 124,0143
ВФП Премиум Инвест 18.02.2019 15.02.2019 110,6845 110,6845 110,6845
ВФП Кеш Депозит 18.02.2019 15.02.2019 109,3298 109,3298 109,3298
ВФП 100% БОНД 18.02.2019 15.02.2019 108,1703 108,1703 108,1703
КБ Публикум-МБИ 10 18.02.2019 15.02.2019 150,1525 150,1525 150,1525
Илирика Југоисточна Европа 15.02.2019 14.02.2019 54,7348 54,7348 54,7348
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.02.2019 14.02.2019 66,9491 66,9491 66,9491
Иново Статус Акции 15.02.2019 14.02.2019 35,8678 35,8678 35,8678
КД БРИК 15.02.2019 14.02.2019 164,5340 164,5340 164,5340
КД Нова ЕУ 15.02.2019 14.02.2019 113,6691 113,6691 113,6691
КБ Публикум - Балансиран 15.02.2019 14.02.2019 154,3043 154,3043 154,3043
КБ Публикум - Обврзници 15.02.2019 14.02.2019 148,1951 148,1951 148,1951
КБ Публикум Паричен 15.02.2019 14.02.2019 125,6966 125,6966 125,6966
КД Кеш Депозит 15.02.2019 14.02.2019 119,3895 119,3895 119,3895
Илирика Кеш Фонд 15.02.2019 14.02.2019 1.173,2641 1.173,2641 1.173,2641
КД Топ Брендови 15.02.2019 14.02.2019 122,7851 122,7851 122,7851
ВФП Премиум Инвест 15.02.2019 14.02.2019 108,9596 108,9596 108,9596
ВФП Кеш Депозит 15.02.2019 14.02.2019 109,3268 109,3268 109,3268
ВФП 100% БОНД 15.02.2019 14.02.2019 108,1383 108,1383 108,1383
КБ Публикум-МБИ 10 15.02.2019 14.02.2019 150,0741 150,0741 150,0741
Илирика Југоисточна Европа 14.02.2019 13.02.2019 54,7982 54,7982 54,7982
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.02.2019 13.02.2019 67,1509 67,1509 67,1509
Иново Статус Акции 14.02.2019 13.02.2019 35,8057 35,8057 35,8057
КД БРИК 14.02.2019 13.02.2019 164,4777 164,4777 164,4777
КД Нова ЕУ 14.02.2019 13.02.2019 113,6544 113,6544 113,6544
КБ Публикум - Балансиран 14.02.2019 13.02.2019 154,4606 154,4606 154,4606
КБ Публикум - Обврзници 14.02.2019 13.02.2019 148,1728 148,1728 148,1728
КБ Публикум Паричен 14.02.2019 13.02.2019 125,6967 125,6967 125,6967
КД Кеш Депозит 14.02.2019 13.02.2019 119,3883 119,3883 119,3883
Илирика Кеш Фонд 14.02.2019 13.02.2019 1.173,2943 1.173,2943 1.173,2943
КД Топ Брендови 14.02.2019 13.02.2019 123,5278 123,5278 123,5278
ВФП Премиум Инвест 14.02.2019 13.02.2019 109,4706 109,4706 109,4706
ВФП Кеш Депозит 14.02.2019 13.02.2019 109,3297 109,3297 109,3297
ВФП 100% БОНД 14.02.2019 13.02.2019 108,2445 108,2445 108,2445
КБ Публикум-МБИ 10 14.02.2019 13.02.2019 149,9797 149,9797 149,9797
Илирика Југоисточна Европа 13.02.2019 12.02.2019 54,7405 54,7405 54,7405
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.02.2019 12.02.2019 66,9769 66,9769 66,9769
Иново Статус Акции 13.02.2019 12.02.2019 35,8237 35,8237 35,8237
КД БРИК 13.02.2019 12.02.2019 165,5713 165,5713 165,5713
КД Нова ЕУ 13.02.2019 12.02.2019 113,7778 113,7778 113,7778
КБ Публикум - Балансиран 13.02.2019 12.02.2019 154,4032 154,4032 154,4032
КБ Публикум - Обврзници 13.02.2019 12.02.2019 148,0468 148,0468 148,0468
КБ Публикум Паричен 13.02.2019 12.02.2019 125,6949 125,6949 125,6949
КД Кеш Депозит 13.02.2019 12.02.2019 119,3849 119,3849 119,3849
Илирика Кеш Фонд 13.02.2019 12.02.2019 1.173,2880 1.173,2880 1.173,2880
КД Топ Брендови 13.02.2019 12.02.2019 123,1154 123,1154 123,1154
ВФП Премиум Инвест 13.02.2019 12.02.2019 109,1808 109,1808 109,1808
ВФП Кеш Депозит 13.02.2019 12.02.2019 109,3303 109,3303 109,3303
ВФП 100% БОНД 13.02.2019 12.02.2019 108,1494 108,1494 108,1494
КБ Публикум-МБИ 10 13.02.2019 12.02.2019 149,6800 149,6800 149,6800
Илирика Југоисточна Европа 12.02.2019 11.02.2019 54,5992 54,5992 54,5992
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.02.2019 11.02.2019 66,4447 66,4447 66,4447
Иново Статус Акции 12.02.2019 11.02.2019 35,8289 35,8289 35,8289
КД БРИК 12.02.2019 11.02.2019 163,3994 163,3994 163,3994
КД Нова ЕУ 12.02.2019 11.02.2019 113,6490 113,6490 113,6490
КБ Публикум - Балансиран 12.02.2019 11.02.2019 154,2387 154,2387 154,2387
КБ Публикум - Обврзници 12.02.2019 11.02.2019 147,8626 147,8626 147,8626
КБ Публикум Паричен 12.02.2019 11.02.2019 125,6873 125,6873 125,6873
КД Кеш Депозит 12.02.2019 11.02.2019 119,3786 119,3786 119,3786
Илирика Кеш Фонд 12.02.2019 11.02.2019 1.173,2231 1.173,2231 1.173,2231
КД Топ Брендови 12.02.2019 11.02.2019 121,8036 121,8036 121,8036
ВФП Премиум Инвест 12.02.2019 11.02.2019 108,1161 108,1161 108,1161
ВФП Кеш Депозит 12.02.2019 11.02.2019 109,3252 109,3252 109,3252
ВФП 100% БОНД 12.02.2019 11.02.2019 107,9318 107,9318 107,9318
КБ Публикум-МБИ 10 12.02.2019 11.02.2019 149,5330 149,5330 149,5330
Илирика Југоисточна Европа 11.02.2019 10.02.2019 54,7298 54,7298 54,7298
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.02.2019 10.02.2019 66,5221 66,5221 66,5221
Иново Статус Акции 11.02.2019 10.02.2019 35,8677 35,8677 35,8677
КД БРИК 11.02.2019 10.02.2019 164,0486 164,0486 164,0486
КД Нова ЕУ 11.02.2019 10.02.2019 113,7224 113,7224 113,7224
КБ Публикум - Балансиран 11.02.2019 10.02.2019 154,2701 154,2701 154,2701
КБ Публикум - Обврзници 11.02.2019 10.02.2019 147,8585 147,8585 147,8585
КБ Публикум Паричен 11.02.2019 10.02.2019 125,6784 125,6784 125,6784
КД Кеш Депозит 11.02.2019 10.02.2019 119,3708 119,3708 119,3708
Илирика Кеш Фонд 11.02.2019 10.02.2019 1.173,1477 1.173,1477 1.173,1477
КД Топ Брендови 11.02.2019 10.02.2019 121,6806 121,6806 121,6806
ВФП Премиум Инвест 11.02.2019 10.02.2019 107,5541 107,5541 107,5541
ВФП Кеш Депозит 11.02.2019 10.02.2019 109,3193 109,3193 109,3193
ВФП 100% БОНД 11.02.2019 10.02.2019 107,9938 107,9938 107,9938
КБ Публикум-МБИ 10 11.02.2019 10.02.2019 149,5464 149,5464 149,5464
Илирика Југоисточна Европа 11.02.2019 09.02.2019 54,7349 54,7349 54,7349
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.02.2019 09.02.2019 66,5285 66,5285 66,5285
Иново Статус Акции 11.02.2019 09.02.2019 35,8695 35,8695 35,8695
КД БРИК 11.02.2019 09.02.2019 164,0631 164,0631 164,0631
КД Нова ЕУ 11.02.2019 09.02.2019 113,7311 113,7311 113,7311
КБ Публикум - Балансиран 11.02.2019 09.02.2019 154,2706 154,2706 154,2706
КБ Публикум - Обврзници 11.02.2019 09.02.2019 147,8465 147,8465 147,8465
КБ Публикум Паричен 11.02.2019 09.02.2019 125,6710 125,6710 125,6710
КД Кеш Депозит 11.02.2019 09.02.2019 119,3650 119,3650 119,3650
Илирика Кеш Фонд 11.02.2019 09.02.2019 1.173,0899 1.173,0899 1.173,0899
КД Топ Брендови 11.02.2019 09.02.2019 121,6914 121,6914 121,6914
ВФП Премиум Инвест 11.02.2019 09.02.2019 107,5610 107,5610 107,5610
ВФП Кеш Депозит 11.02.2019 09.02.2019 109,3148 109,3148 109,3148
ВФП 100% БОНД 11.02.2019 09.02.2019 107,9887 107,9887 107,9887
КБ Публикум-МБИ 10 11.02.2019 09.02.2019 149,5513 149,5513 149,5513
Илирика Југоисточна Европа 11.02.2019 08.02.2019 54,7354 54,7354 54,7354
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.02.2019 08.02.2019 66,5353 66,5353 66,5353
Иново Статус Акции 11.02.2019 08.02.2019 35,8712 35,8712 35,8712
КД БРИК 11.02.2019 08.02.2019 164,0874 164,0874 164,0874
КД Нова ЕУ 11.02.2019 08.02.2019 113,7258 113,7258 113,7258
КБ Публикум - Балансиран 11.02.2019 08.02.2019 154,2728 154,2728 154,2728
КБ Публикум - Обврзници 11.02.2019 08.02.2019 147,8393 147,8393 147,8393
КБ Публикум Паричен 11.02.2019 08.02.2019 125,6637 125,6637 125,6637
КД Кеш Депозит 11.02.2019 08.02.2019 119,3593 119,3593 119,3593
Илирика Кеш Фонд 11.02.2019 08.02.2019 1.173,0320 1.173,0320 1.173,0320
КД Топ Брендови 11.02.2019 08.02.2019 121,7082 121,7082 121,7082
ВФП Премиум Инвест 11.02.2019 08.02.2019 107,5467 107,5467 107,5467
ВФП Кеш Депозит 11.02.2019 08.02.2019 109,3103 109,3103 109,3103
ВФП 100% БОНД 11.02.2019 08.02.2019 107,9747 107,9747 107,9747
КБ Публикум-МБИ 10 11.02.2019 08.02.2019 149,5562 149,5562 149,5562
Илирика Југоисточна Европа 08.02.2019 07.02.2019 54,7724 54,7724 54,7724
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.02.2019 07.02.2019 66,3211 66,3211 66,3211
Иново Статус Акции 08.02.2019 07.02.2019 35,8522 35,8522 35,8522
КД БРИК 08.02.2019 07.02.2019 163,9974 163,9974 163,9974
КД Нова ЕУ 08.02.2019 07.02.2019 113,8569 113,8569 113,8569
КБ Публикум - Балансиран 08.02.2019 07.02.2019 154,3247 154,3247 154,3247
КБ Публикум - Обврзници 08.02.2019 07.02.2019 147,5869 147,5869 147,5869
КБ Публикум Паричен 08.02.2019 07.02.2019 125,6564 125,6564 125,6564
КД Кеш Депозит 08.02.2019 07.02.2019 119,3534 119,3534 119,3534
Илирика Кеш Фонд 08.02.2019 07.02.2019 1.172,9782 1.172,9782 1.172,9782
КД Топ Брендови 08.02.2019 07.02.2019 121,5620 121,5620 121,5620
ВФП Премиум Инвест 08.02.2019 07.02.2019 107,8466 107,8466 107,8466
ВФП Кеш Депозит 08.02.2019 07.02.2019 109,3064 109,3064 109,3064
ВФП 100% БОНД 08.02.2019 07.02.2019 107,9814 107,9814 107,9814
КБ Публикум-МБИ 10 08.02.2019 07.02.2019 149,2975 149,2975 149,2975
Илирика Југоисточна Европа 07.02.2019 06.02.2019 54,5797 54,5797 54,5797
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.02.2019 06.02.2019 66,5826 66,5826 66,5826
Иново Статус Акции 07.02.2019 06.02.2019 35,8365 35,8365 35,8365
КД БРИК 07.02.2019 06.02.2019 165,6670 165,6670 165,6670
КД Нова ЕУ 07.02.2019 06.02.2019 113,9923 113,9923 113,9923
КБ Публикум - Балансиран 07.02.2019 06.02.2019 154,4651 154,4651 154,4651
КБ Публикум - Обврзници 07.02.2019 06.02.2019 147,3601 147,3601 147,3601
КБ Публикум Паричен 07.02.2019 06.02.2019 125,6476 125,6476 125,6476
КД Кеш Депозит 07.02.2019 06.02.2019 119,3462 119,3462 119,3462
Илирика Кеш Фонд 07.02.2019 06.02.2019 1.172,9020 1.172,9020 1.172,9020
КД Топ Брендови 07.02.2019 06.02.2019 122,6139 122,6139 122,6139
ВФП Премиум Инвест 07.02.2019 06.02.2019 109,2840 109,2840 109,2840
ВФП Кеш Депозит 07.02.2019 06.02.2019 109,3003 109,3003 109,3003
ВФП 100% БОНД 07.02.2019 06.02.2019 107,8938 107,8938 107,8938
КБ Публикум-МБИ 10 07.02.2019 06.02.2019 148,9632 148,9632 148,9632
Илирика Југоисточна Европа 06.02.2019 05.02.2019 54,8739 54,8739 54,8739
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.02.2019 05.02.2019 66,7447 66,7447 66,7447
Иново Статус Акции 06.02.2019 05.02.2019 35,8665 35,8665 35,8665
КД БРИК 06.02.2019 05.02.2019 166,2211 166,2211 166,2211
КД Нова ЕУ 06.02.2019 05.02.2019 114,0523 114,0523 114,0523
КБ Публикум - Балансиран 06.02.2019 05.02.2019 154,5525 154,5525 154,5525
КБ Публикум - Обврзници 06.02.2019 05.02.2019 147,1905 147,1905 147,1905
КБ Публикум Паричен 06.02.2019 05.02.2019 125,6398 125,6398 125,6398
КД Кеш Депозит 06.02.2019 05.02.2019 119,3396 119,3396 119,3396
Илирика Кеш Фонд 06.02.2019 05.02.2019 1.172,8392 1.172,8392 1.172,8392
КД Топ Брендови 06.02.2019 05.02.2019 122,7480 122,7480 122,7480
ВФП Премиум Инвест 06.02.2019 05.02.2019 109,3316 109,3316 109,3316
ВФП Кеш Депозит 06.02.2019 05.02.2019 109,2953 109,2953 109,2953
ВФП 100% БОНД 06.02.2019 05.02.2019 107,7903 107,7903 107,7903
КБ Публикум-МБИ 10 06.02.2019 05.02.2019 149,4264 149,4264 149,4264
Илирика Југоисточна Европа 05.02.2019 04.02.2019 54,8950 54,8950 54,8950
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.02.2019 04.02.2019 66,5012 66,5012 66,5012
Иново Статус Акции 05.02.2019 04.02.2019 35,8745 35,8745 35,8745
КД БРИК 05.02.2019 04.02.2019 165,4252 165,4252 165,4252
КД Нова ЕУ 05.02.2019 04.02.2019 114,0671 114,0671 114,0671
КБ Публикум - Балансиран 05.02.2019 04.02.2019 154,3694 154,3694 154,3694
КБ Публикум - Обврзници 05.02.2019 04.02.2019 146,9412 146,9412 146,9412
КБ Публикум Паричен 05.02.2019 04.02.2019 125,6308 125,6308 125,6308
КД Кеш Депозит 05.02.2019 04.02.2019 119,3322 119,3322 119,3322
Илирика Кеш Фонд 05.02.2019 04.02.2019 1.172,7615 1.172,7615 1.172,7615
КД Топ Брендови 05.02.2019 04.02.2019 121,6367 121,6367 121,6367
ВФП Премиум Инвест 05.02.2019 04.02.2019 107,8968 107,8968 107,8968
ВФП Кеш Депозит 05.02.2019 04.02.2019 109,2891 109,2891 109,2891
ВФП 100% БОНД 05.02.2019 04.02.2019 107,6163 107,6163 107,6163
КБ Публикум-МБИ 10 05.02.2019 04.02.2019 149,5986 149,5986 149,5986
Илирика Југоисточна Европа 04.02.2019 03.02.2019 54,9287 54,9287 54,9287
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.02.2019 03.02.2019 66,2910 66,2910 66,2910
Иново Статус Акции 04.02.2019 03.02.2019 35,9310 35,9310 35,9310
КД БРИК 04.02.2019 03.02.2019 165,3145 165,3145 165,3145
КД Нова ЕУ 04.02.2019 03.02.2019 114,3263 114,3263 114,3263
КБ Публикум - Балансиран 04.02.2019 03.02.2019 154,4404 154,4404 154,4404
КБ Публикум - Обврзници 04.02.2019 03.02.2019 146,9547 146,9547 146,9547
КБ Публикум Паричен 04.02.2019 03.02.2019 125,6212 125,6212 125,6212
КД Кеш Депозит 04.02.2019 03.02.2019 119,3233 119,3233 119,3233
Илирика Кеш Фонд 04.02.2019 03.02.2019 1.172,6778 1.172,6778 1.172,6778
КД Топ Брендови 04.02.2019 03.02.2019 121,2116 121,2116 121,2116
ВФП Премиум Инвест 04.02.2019 03.02.2019 107,7353 107,7353 107,7353
ВФП Кеш Депозит 04.02.2019 03.02.2019 109,2824 109,2824 109,2824
ВФП 100% БОНД 04.02.2019 03.02.2019 107,5853 107,5853 107,5853
КБ Публикум-МБИ 10 04.02.2019 03.02.2019 149,8576 149,8576 149,8576
Илирика Југоисточна Европа 04.02.2019 02.02.2019 54,9337 54,9337 54,9337
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.02.2019 02.02.2019 66,2974 66,2974 66,2974
Иново Статус Акции 04.02.2019 02.02.2019 35,9327 35,9327 35,9327
КД БРИК 04.02.2019 02.02.2019 165,3291 165,3291 165,3291
КД Нова ЕУ 04.02.2019 02.02.2019 114,3351 114,3351 114,3351
КБ Публикум - Балансиран 04.02.2019 02.02.2019 154,4410 154,4410 154,4410
КБ Публикум - Обврзници 04.02.2019 02.02.2019 146,9430 146,9430 146,9430
КБ Публикум Паричен 04.02.2019 02.02.2019 125,6140 125,6140 125,6140
КД Кеш Депозит 04.02.2019 02.02.2019 119,3176 119,3176 119,3176
Илирика Кеш Фонд 04.02.2019 02.02.2019 1.172,6203 1.172,6203 1.172,6203
КД Топ Брендови 04.02.2019 02.02.2019 121,2226 121,2226 121,2226
ВФП Премиум Инвест 04.02.2019 02.02.2019 107,7421 107,7421 107,7421
ВФП Кеш Депозит 04.02.2019 02.02.2019 109,2775 109,2775 109,2775
ВФП 100% БОНД 04.02.2019 02.02.2019 107,5802 107,5802 107,5802
КБ Публикум-МБИ 10 04.02.2019 02.02.2019 149,8624 149,8624 149,8624
Илирика Југоисточна Европа 04.02.2019 01.02.2019 54,9284 54,9284 54,9284
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.02.2019 01.02.2019 66,2513 66,2513 66,2513
Иново Статус Акции 04.02.2019 01.02.2019 35,9297 35,9297 35,9297
КД БРИК 04.02.2019 01.02.2019 165,1326 165,1326 165,1326
КД Нова ЕУ 04.02.2019 01.02.2019 114,3040 114,3040 114,3040
КБ Публикум - Балансиран 04.02.2019 01.02.2019 154,3942 154,3942 154,3942
КБ Публикум - Обврзници 04.02.2019 01.02.2019 146,8198 146,8198 146,8198
КБ Публикум Паричен 04.02.2019 01.02.2019 125,6031 125,6031 125,6031
КД Кеш Депозит 04.02.2019 01.02.2019 119,3093 119,3093 119,3093
Илирика Кеш Фонд 04.02.2019 01.02.2019 1.172,5171 1.172,5171 1.172,5171
КД Топ Брендови 04.02.2019 01.02.2019 121,1083 121,1083 121,1083
ВФП Премиум Инвест 04.02.2019 01.02.2019 107,6981 107,6981 107,6981
ВФП Кеш Депозит 04.02.2019 01.02.2019 109,2687 109,2687 109,2687
ВФП 100% БОНД 04.02.2019 01.02.2019 107,5273 107,5273 107,5273
КБ Публикум-МБИ 10 04.02.2019 01.02.2019 149,8673 149,8673 149,8673
Илирика Југоисточна Европа 01.02.2019 31.01.2019 54,9149 54,9149 54,9149
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.02.2019 31.01.2019 66,3326 66,3326 66,3326
Иново Статус Акции 01.02.2019 31.01.2019 35,9172 35,9172 35,9172
КД БРИК 01.02.2019 31.01.2019 165,4574 165,4574 165,4574
КД Нова ЕУ 01.02.2019 31.01.2019 114,1433 114,1433 114,1433
КБ Публикум - Балансиран 01.02.2019 31.01.2019 154,3701 154,3701 154,3701
КБ Публикум - Обврзници 01.02.2019 31.01.2019 147,0774 147,0774 147,0774
КБ Публикум Паричен 01.02.2019 31.01.2019 125,5876 125,5876 125,5876
КД Кеш Депозит 01.02.2019 31.01.2019 119,2970 119,2970 119,2970
Илирика Кеш Фонд 01.02.2019 31.01.2019 1.172,3618 1.172,3618 1.172,3618
КД Топ Брендови 01.02.2019 31.01.2019 120,7028 120,7028 120,7028
ВФП Премиум Инвест 01.02.2019 31.01.2019 107,4753 107,4753 107,4753
ВФП Кеш Депозит 01.02.2019 31.01.2019 109,2564 109,2564 109,2564
ВФП 100% БОНД 01.02.2019 31.01.2019 107,5375 107,5375 107,5375
КБ Публикум-МБИ 10 01.02.2019 31.01.2019 149,6305 149,6305 149,6305
Илирика Југоисточна Европа 31.01.2019 30.01.2019 54,8117 54,8117 54,8117
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.01.2019 30.01.2019 65,9725 65,9725 65,9725
Иново Статус Акции 31.01.2019 30.01.2019 35,9125 35,9125 35,9125
КД БРИК 31.01.2019 30.01.2019 163,7928 163,7928 163,7928
КД Нова ЕУ 31.01.2019 30.01.2019 114,6355 114,6355 114,6355
КБ Публикум - Балансиран 31.01.2019 30.01.2019 154,3805 154,3805 154,3805
КБ Публикум - Обврзници 31.01.2019 30.01.2019 146,8697 146,8697 146,8697
КБ Публикум Паричен 31.01.2019 30.01.2019 125,5694 125,5694 125,5694
КД Кеш Депозит 31.01.2019 30.01.2019 119,2835 119,2835 119,2835
Илирика Кеш Фонд 31.01.2019 30.01.2019 1.172,1840 1.172,1840 1.172,1840
КД Топ Брендови 31.01.2019 30.01.2019 120,1123 120,1123 120,1123
ВФП Премиум Инвест 31.01.2019 30.01.2019 107,2569 107,2569 107,2569
ВФП Кеш Депозит 31.01.2019 30.01.2019 109,2409 109,2409 109,2409
ВФП 100% БОНД 31.01.2019 30.01.2019 107,1783 107,1783 107,1783
КБ Публикум-МБИ 10 31.01.2019 30.01.2019 149,4816 149,4816 149,4816
Илирика Југоисточна Европа 30.01.2019 29.01.2019 54,7577 54,7577 54,7577
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.01.2019 29.01.2019 65,5619 65,5619 65,5619
Иново Статус Акции 30.01.2019 29.01.2019 35,9225 35,9225 35,9225
КД БРИК 30.01.2019 29.01.2019 160,8801 160,8801 160,8801
КД Нова ЕУ 30.01.2019 29.01.2019 114,0049 114,0049 114,0049
КБ Публикум - Балансиран 30.01.2019 29.01.2019 154,2991 154,2991 154,2991
КБ Публикум - Обврзници 30.01.2019 29.01.2019 146,9027 146,9027 146,9027
КБ Публикум Паричен 30.01.2019 29.01.2019 125,5515 125,5515 125,5515
КД Кеш Депозит 30.01.2019 29.01.2019 119,2705 119,2705 119,2705
Илирика Кеш Фонд 30.01.2019 29.01.2019 1.172,0074 1.172,0074 1.172,0074
КД Топ Брендови 30.01.2019 29.01.2019 118,4795 118,4795 118,4795
ВФП Премиум Инвест 30.01.2019 29.01.2019 106,1990 106,1990 106,1990
ВФП Кеш Депозит 30.01.2019 29.01.2019 109,2254 109,2254 109,2254
ВФП 100% БОНД 30.01.2019 29.01.2019 107,1482 107,1482 107,1482
КБ Публикум-МБИ 10 30.01.2019 29.01.2019 149,7136 149,7136 149,7136
Илирика Југоисточна Европа 29.01.2019 28.01.2019 54,6758 54,6758 54,6758
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.01.2019 28.01.2019 65,8573 65,8573 65,8573
Иново Статус Акции 29.01.2019 28.01.2019 35,8840 35,8840 35,8840
КД БРИК 29.01.2019 28.01.2019 162,0633 162,0633 162,0633
КД Нова ЕУ 29.01.2019 28.01.2019 113,7638 113,7638 113,7638
КБ Публикум - Балансиран 29.01.2019 28.01.2019 154,4449 154,4449 154,4449
КБ Публикум - Обврзници 29.01.2019 28.01.2019 147,2005 147,2005 147,2005
КБ Публикум Паричен 29.01.2019 28.01.2019 125,5435 125,5435 125,5435
КД Кеш Депозит 29.01.2019 28.01.2019 119,2638 119,2638 119,2638
Илирика Кеш Фонд 29.01.2019 28.01.2019 1.171,9417 1.171,9417 1.171,9417
КД Топ Брендови 29.01.2019 28.01.2019 118,5980 118,5980 118,5980
ВФП Премиум Инвест 29.01.2019 28.01.2019 105,9336 105,9336 105,9336
ВФП Кеш Депозит 29.01.2019 28.01.2019 109,2201 109,2201 109,2201
ВФП 100% БОНД 29.01.2019 28.01.2019 107,3184 107,3184 107,3184
КБ Публикум-МБИ 10 29.01.2019 28.01.2019 150,1965 150,1965 150,1965
Илирика Југоисточна Европа 28.01.2019 27.01.2019 54,5251 54,5251 54,5251
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.01.2019 27.01.2019 65,9722 65,9722 65,9722
Иново Статус Акции 28.01.2019 27.01.2019 35,9092 35,9092 35,9092
КД БРИК 28.01.2019 27.01.2019 164,0339 164,0339 164,0339
КД Нова ЕУ 28.01.2019 27.01.2019 113,5865 113,5865 113,5865
КБ Публикум - Балансиран 28.01.2019 27.01.2019 154,3499 154,3499 154,3499
КБ Публикум - Обврзници 28.01.2019 27.01.2019 146,9669 146,9669 146,9669
КБ Публикум Паричен 28.01.2019 27.01.2019 125,5340 125,5340 125,5340
КД Кеш Депозит 28.01.2019 27.01.2019 119,2549 119,2549 119,2549
Илирика Кеш Фонд 28.01.2019 27.01.2019 1.171,8584 1.171,8584 1.171,8584
КД Топ Брендови 28.01.2019 27.01.2019 119,3442 119,3442 119,3442
ВФП Премиум Инвест 29.01.2019 27.01.2019 106,8579 106,8579 106,8579
ВФП Кеш Депозит 28.01.2019 27.01.2019 109,2134 109,2134 109,2134
ВФП 100% БОНД 28.01.2019 27.01.2019 107,4644 107,4644 107,4644
КБ Публикум-МБИ 10 28.01.2019 27.01.2019 149,1059 149,1059 149,1059
Илирика Југоисточна Европа 28.01.2019 26.01.2019 54,5301 54,5301 54,5301
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.01.2019 26.01.2019 65,9785 65,9785 65,9785
Иново Статус Акции 28.01.2019 26.01.2019 35,9109 35,9109 35,9109
КД БРИК 28.01.2019 26.01.2019 164,0484 164,0484 164,0484
КД Нова ЕУ 28.01.2019 26.01.2019 113,5952 113,5952 113,5952
КБ Публикум - Балансиран 28.01.2019 26.01.2019 154,3506 154,3506 154,3506
КБ Публикум - Обврзници 28.01.2019 26.01.2019 146,9584 146,9584 146,9584
КБ Публикум Паричен 28.01.2019 26.01.2019 125,5270 125,5270 125,5270
КД Кеш Депозит 28.01.2019 26.01.2019 119,2492 119,2492 119,2492
Илирика Кеш Фонд 28.01.2019 26.01.2019 1.171,8010 1.171,8010 1.171,8010
КД Топ Брендови 28.01.2019 26.01.2019 119,3550 119,3550 119,3550
ВФП Премиум Инвест 29.01.2019 26.01.2019 106,8647 106,8647 106,8647
ВФП Кеш Депозит 28.01.2019 26.01.2019 109,2091 109,2091 109,2091
ВФП 100% БОНД 28.01.2019 26.01.2019 107,4593 107,4593 107,4593
КБ Публикум-МБИ 10 28.01.2019 26.01.2019 149,1106 149,1106 149,1106
Илирика Југоисточна Европа 28.01.2019 25.01.2019 54,5273 54,5273 54,5273
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.01.2019 25.01.2019 65,9867 65,9867 65,9867
Иново Статус Акции 28.01.2019 25.01.2019 35,9045 35,9045 35,9045
КД БРИК 28.01.2019 25.01.2019 164,0682 164,0682 164,0682
КД Нова ЕУ 28.01.2019 25.01.2019 113,5674 113,5674 113,5674
КБ Публикум - Балансиран 28.01.2019 25.01.2019 154,3354 154,3354 154,3354
КБ Публикум - Обврзници 28.01.2019 25.01.2019 146,9378 146,9378 146,9378
КБ Публикум Паричен 28.01.2019 25.01.2019 125,5132 125,5132 125,5132
КД Кеш Депозит 28.01.2019 25.01.2019 119,2390 119,2390 119,2390
Илирика Кеш Фонд 28.01.2019 25.01.2019 1.171,6663 1.171,6663 1.171,6663
КД Топ Брендови 28.01.2019 25.01.2019 119,3764 119,3764 119,3764
ВФП Премиум Инвест 29.01.2019 25.01.2019 106,8313 106,8313 106,8313
ВФП Кеш Депозит 28.01.2019 25.01.2019 109,1981 109,1981 109,1981
ВФП 100% БОНД 28.01.2019 25.01.2019 107,4635 107,4635 107,4635
КБ Публикум-МБИ 10 28.01.2019 25.01.2019 149,1153 149,1153 149,1153
Илирика Југоисточна Европа 25.01.2019 24.01.2019 54,7510 54,7510 54,7510
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.01.2019 24.01.2019 65,7489 65,7489 65,7489
Иново Статус Акции 25.01.2019 24.01.2019 35,8918 35,8918 35,8918
КД БРИК 25.01.2019 24.01.2019 163,2703 163,2703 163,2703
КД Нова ЕУ 25.01.2019 24.01.2019 113,7123 113,7123 113,7123
КБ Публикум - Балансиран 25.01.2019 24.01.2019 153,7440 153,7440 153,7440
КБ Публикум - Обврзници 25.01.2019 24.01.2019 146,6120 146,6120 146,6120
КБ Публикум Паричен 25.01.2019 24.01.2019 125,5009 125,5009 125,5009
КД Кеш Депозит 25.01.2019 24.01.2019 119,2294 119,2294 119,2294
Илирика Кеш Фонд 25.01.2019 24.01.2019 1.171,5511 1.171,5511 1.171,5511
КД Топ Брендови 25.01.2019 24.01.2019 118,5428 118,5428 118,5428
ВФП Премиум Инвест 25.01.2019 24.01.2019 105,9477 105,9477 105,9477
ВФП Кеш Депозит 25.01.2019 24.01.2019 109,1886 109,1886 109,1886
ВФП 100% БОНД 25.01.2019 24.01.2019 106,9445 106,9445 106,9445
КБ Публикум-МБИ 10 25.01.2019 24.01.2019 148,6055 148,6055 148,6055
Илирика Југоисточна Европа 24.01.2019 23.01.2019 54,6993 54,6993 54,6993
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.01.2019 23.01.2019 65,8537 65,8537 65,8537
Иново Статус Акции 24.01.2019 23.01.2019 35,8495 35,8495 35,8495
КД БРИК 24.01.2019 23.01.2019 162,2929 162,2929 162,2929
КД Нова ЕУ 24.01.2019 23.01.2019 113,6586 113,6586 113,6586
КБ Публикум - Балансиран 24.01.2019 23.01.2019 153,6719 153,6719 153,6719
КБ Публикум - Обврзници 24.01.2019 23.01.2019 146,5279 146,5279 146,5279
КБ Публикум Паричен 24.01.2019 23.01.2019 125,4918 125,4918 125,4918
КД Кеш Депозит 24.01.2019 23.01.2019 119,2221 119,2221 119,2221
Илирика Кеш Фонд 24.01.2019 23.01.2019 1.171,4705 1.171,4705 1.171,4705
КД Топ Брендови 24.01.2019 23.01.2019 118,6686 118,6686 118,6686
ВФП Премиум Инвест 24.01.2019 23.01.2019 105,7749 105,7749 105,7749
ВФП Кеш Депозит 24.01.2019 23.01.2019 109,1823 109,1823 109,1823
ВФП 100% БОНД 24.01.2019 23.01.2019 106,7532 106,7532 106,7532
КБ Публикум-МБИ 10 24.01.2019 23.01.2019 148,8669 148,8669 148,8669
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.