Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 74.606.357 51,8542 -3,1980 -1,7665 -2,8136 -9,8437 -14,5119 28.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 93.174.168 70,1847 -3,3374 -1,1572 -4,5758 -3,4941 -7,5925 28.10.2020
Иново Статус Акции 61.259.942 34,9372 -1,7898 -0,4465 -0,0441 -3,6497 -4,8821 28.10.2020
Генерали БРИК 44.043.090 136,3804 -1,7635 -3,7592 1,5761 -19,0414 -22,2526 28.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.271.438 106,3588 -2,7878 -1,4803 0,3849 -12,0794 -13,9726 28.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 437.742.231 161,2965 -1,8324 -1,7248 1,7324 -2,3285 -5,0859 28.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.573.943 152,9601 -0,9020 -0,4489 2,4617 -0,3133 -0,3545 28.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.802.981.920 129,4022 0,1095 0,3322 0,7120 1,5818 1,3156 28.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.755.381.319 122,4829 0,0907 0,2571 0,5841 1,3394 1,1158 28.10.2020
Илирика Кеш Фонд 308.593.718 1.204,9482 0,0929 0,2942 0,6576 1,4805 1,2306 28.10.2020
Генерали Топ Брендови 249.273.464 128,1165 -4,3986 -3,4588 0,4200 -4,2736 -5,5529 28.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.201.496.736 104,6725 -7,3044 -7,9400 -2,9690 -13,9118 -17,1037 28.10.2020
ВФП Кеш Депозит 583.355.595 111,5726 0,0989 0,1406 0,3856 1,0367 0,8538 28.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.386.594 113,7848 0,1074 0,5347 3,2045 1,0386 0,2898 28.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 575.763.747 183,0176 -2,0997 0,7466 0,6697 2,1904 -4,9903 28.10.2020
Граве Глобал 32.216.441 101,7064 -0,1597 0,3721 6,9468 -3,1069 -7,4309 28.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 74.889.024 52,0514 -2,8085 -1,1135 -1,9925 -9,5622 -14,1867 27.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 94.669.117 71,3174 -1,5675 1,0501 -2,1737 -1,9897 -6,1011 27.10.2020
Иново Статус Акции 61.258.482 34,9364 -2,1820 -0,3795 0,8263 -3,4850 -4,8842 27.10.2020
Генерали БРИК 45.138.681 139,8587 0,9699 -3,1637 4,7182 -16,7455 -20,2697 27.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.396.808 106,9856 -1,7493 -1,0002 2,0813 -11,3575 -13,4657 27.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 441.227.236 162,5806 -0,7907 -1,2100 3,1453 -1,3861 -4,3303 27.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.833.290 153,1712 -0,7693 -0,6395 2,4461 -0,0200 -0,2169 27.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.828.475.081 129,3972 0,1099 0,3322 0,7133 1,5823 1,3117 27.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.755.369.897 122,4787 0,0910 0,2563 0,5837 1,3403 1,1123 27.10.2020
Илирика Кеш Фонд 308.687.211 1.204,9060 0,0933 0,2946 0,6580 1,4800 1,2271 27.10.2020
Генерали Топ Брендови 255.608.697 131,5921 -0,6315 -1,6918 2,7980 -1,5408 -2,9907 27.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.241.643.753 108,2965 -2,4567 -5,2598 1,2869 -10,7545 -14,2336 27.10.2020
ВФП Кеш Депозит 589.516.623 111,5684 0,0990 0,1397 0,3855 1,0363 0,8500 27.10.2020
ВФП 100% БОНД 294.023.907 114,0466 0,4840 0,4167 3,3471 1,2488 0,5206 27.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 579.277.934 184,1347 -1,9337 0,9094 3,8111 3,1944 -4,4104 27.10.2020
Граве Глобал 33.094.258 102,7784 1,8669 1,4513 9,3846 -1,7836 -6,4552 27.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 74.818.188 52,0163 -2,8833 -1,5294 -0,9202 -9,2335 -14,2446 26.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 94.571.804 71,2579 -1,6591 -0,0918 -2,1605 -1,4972 -6,1795 26.10.2020
Иново Статус Акции 61.236.048 34,9236 -2,2216 -0,3811 1,3115 -3,5246 -4,9191 26.10.2020
Генерали БРИК 45.370.509 140,5770 1,4796 -1,7592 6,6385 -16,3253 -19,8602 26.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.405.747 107,0303 -1,7170 -0,9788 2,4205 -11,3281 -13,4295 26.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 442.444.859 163,0323 -0,5161 -0,9187 4,0465 -1,1131 -4,0645 26.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.653.447 153,0270 -0,8576 -0,6812 2,3589 -0,1093 -0,3109 26.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.760.449.569 129,3930 0,1101 0,3328 0,7151 1,5829 1,3084 26.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.755.318.827 122,4751 0,0907 0,2565 0,5858 1,3405 1,1094 26.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.692.551 1.204,8793 0,0938 0,2960 0,6604 1,4812 1,2248 26.10.2020
Генерали Топ Брендови 255.835.721 131,7790 -0,4988 -1,1479 3,7915 -1,4098 -2,8530 26.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.253.328.616 109,3841 -1,4833 -4,2528 4,1059 -9,8641 -13,3723 26.10.2020
ВФП Кеш Депозит 590.568.360 111,5653 0,0992 0,1399 0,3868 1,0356 0,8472 26.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.768.147 113,9474 0,4019 0,3601 3,3541 1,1633 0,4331 26.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 580.423.896 184,4990 -1,7438 1,5394 6,0122 3,3942 -4,2212 26.10.2020
Граве Глобал 33.388.642 103,6926 2,7663 1,2175 11,0285 -0,9166 -5,6232 26.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.767.728 52,2955 -2,3664 -0,9360 0,9264 -8,7552 -13,7843 25.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.718.394 71,7256 -0,9880 0,9015 -0,4308 -0,8601 -5,5637 25.10.2020
Иново Статус Акции 61.320.633 34,9718 -2,0916 -0,2473 1,4475 -3,3931 -4,7879 25.10.2020
Генерали БРИК 45.808.612 141,9726 2,5328 -0,7931 7,6878 -15,3859 -19,0646 25.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.604.675 108,0452 -0,7818 -0,0490 3,3828 -10,4961 -12,6086 25.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.557.978 163,8109 -0,0311 -0,4461 4,5440 -0,6138 -3,6063 25.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.682.587 153,0506 -0,8182 -0,6602 2,3830 -0,0413 -0,2955 25.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.812.620.068 129,3875 0,1089 0,3320 0,7152 1,5833 1,3041 25.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.760.293.989 122,4701 0,0889 0,2548 0,5858 1,3399 1,1052 25.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.682.854 1.204,8416 0,0930 0,2964 0,6626 1,4813 1,2217 25.10.2020
Генерали Топ Брендови 259.426.864 133,6445 0,9192 0,2429 5,2521 0,0236 -1,4777 25.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.278.501.618 111,8749 0,7496 -2,0788 6,4698 -7,7875 -11,3997 25.10.2020
ВФП Кеш Депозит 589.812.432 111,5607 0,0974 0,1380 0,3853 1,0343 0,8430 25.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.838.006 113,9978 0,4527 0,4099 3,4056 1,2918 0,4775 25.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 632.913.079 185,1862 -1,3819 1,9132 6,4026 3,7748 -3,8645 25.10.2020
Граве Глобал 33.534.444 104,1454 3,2061 1,6528 11,5063 -0,4866 -5,2110 25.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.775.241 52,3006 -2,4897 -0,9361 0,9263 -8,7557 -13,7759 24.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.727.916 71,7326 -0,2183 0,9015 -0,4307 -0,7713 -5,5545 24.10.2020
Иново Статус Акции 61.323.913 34,9737 -1,9570 -0,2456 1,4483 -3,3619 -4,7827 24.10.2020
Генерали БРИК 45.812.644 141,9851 3,1388 -0,9965 7,5152 -14,9538 -19,0575 24.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.606.590 108,0547 -1,4690 -0,0341 3,4504 -10,8097 -12,6009 24.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.562.120 163,8124 0,0001 -0,4869 4,5083 -0,5472 -3,6055 24.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.669.308 153,0399 -0,6855 -0,7349 2,3185 0,0161 -0,3025 24.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.812.492.455 129,3832 0,1098 0,3322 0,7161 1,5841 1,3007 24.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.760.245.254 122,4667 0,0896 0,2543 0,5870 1,3405 1,1024 24.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.674.087 1.204,8075 0,0938 0,2965 0,6637 1,4823 1,2188 24.10.2020
Генерали Топ Брендови 259.448.881 133,6558 1,5162 0,1103 5,1322 0,2415 -1,4694 24.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.278.562.089 111,8820 1,0883 -2,1627 6,3467 -7,5651 -11,3941 24.10.2020
ВФП Кеш Депозит 589.787.478 111,5572 0,0983 0,1369 0,3846 1,0335 0,8398 24.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.822.591 113,9919 0,6088 0,2971 3,3467 1,2961 0,4723 24.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 632.939.071 185,1938 -0,9829 1,9129 6,4025 3,9933 -3,8606 24.10.2020
Граве Глобал 33.536.656 104,1523 3,3918 1,6527 11,5060 -0,0775 -5,2047 24.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.782.755 52,3057 -2,6264 -0,9300 0,9593 -9,2857 -13,7675 23.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.737.439 71,7396 -0,1621 0,7470 -0,5661 -0,8634 -5,5453 23.10.2020
Иново Статус Акции 61.327.192 34,9756 -2,1108 -0,1943 4,1275 -2,8609 -4,7775 23.10.2020
Генерали БРИК 45.816.676 141,9976 2,7401 -0,8302 6,7943 -14,5479 -19,0504 23.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.608.504 108,0643 -1,2794 -0,2620 3,2162 -10,3398 -12,5932 23.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.566.261 163,8140 -0,0908 -0,6149 4,7485 0,0284 -3,6045 23.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.656.029 153,0291 -0,7227 -0,7465 2,5549 0,0492 -0,3095 23.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.812.364.852 129,3789 0,1105 0,3325 0,7180 1,5851 1,2973 23.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.760.196.521 122,4633 0,0900 0,2541 0,5890 1,3418 1,0996 23.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.665.321 1.204,7734 0,0938 0,2966 0,6647 1,4827 1,2159 23.10.2020
Генерали Топ Брендови 259.470.900 133,6672 1,6296 -0,8611 5,7422 0,4862 -1,4610 23.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.278.681.585 111,8892 0,7255 -3,4367 6,3020 -6,8478 -11,3884 23.10.2020
ВФП Кеш Депозит 589.768.720 111,5536 0,0988 0,1364 0,3846 1,0331 0,8366 23.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.807.176 113,9859 0,4953 0,1517 3,6402 1,2914 0,4671 23.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 632.965.065 185,2014 -1,7019 2,1927 8,1527 7,3684 -3,8566 23.10.2020
Граве Глобал 33.538.868 104,1592 2,6437 0,7999 12,0211 0,1110 -5,1985 23.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.952.494 52,4326 -2,5286 -0,7498 1,6745 -8,1713 -13,5583 22.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.531.530 71,6478 -1,0458 0,2817 0,7349 -0,0103 -5,6661 22.10.2020
Иново Статус Акции 61.448.749 35,0449 -1,7288 0,0531 4,5923 -2,6677 -4,5888 22.10.2020
Генерали БРИК 45.582.048 141,2704 1,4647 -2,4588 6,6713 -14,6707 -19,4649 22.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.654.828 108,2960 -0,7016 -0,2211 3,9791 -9,9449 -12,4058 22.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.103.462 163,7840 -0,4033 -0,6570 5,1235 0,1002 -3,6222 22.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.437.642 152,8519 -0,7973 -0,9369 2,6624 -0,0018 -0,4249 22.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.810.449.252 129,3739 0,1107 0,3322 0,7190 1,5847 1,2934 22.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.760.142.192 122,4596 0,0902 0,2535 0,5905 1,3417 1,0966 22.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.240.387 1.204,7347 0,0938 0,2965 0,6659 1,4828 1,2127 22.10.2020
Генерали Топ Брендови 258.730.412 133,2857 0,7912 -2,2695 5,3326 0,4105 -1,7422 22.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.270.057.102 111,1345 -0,3054 -4,8585 5,9129 -7,2232 -11,9861 22.10.2020
ВФП Кеш Депозит 605.766.025 111,5496 0,0989 0,1353 0,3841 1,0311 0,8330 22.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.451.819 113,8480 0,4200 -0,0837 3,6124 1,3290 0,3455 22.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 632.991.060 185,2090 -2,2089 2,6071 9,5585 7,3682 -3,8527 22.10.2020
Граве Глобал 33.489.752 104,0066 3,1253 0,2445 13,5369 -0,0023 -5,3374 22.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.254.211 52,6482 -2,0868 -0,4173 3,0814 -7,6882 -13,2029 21.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.816.584 71,9023 -0,2155 -0,4271 1,4406 0,7063 -5,3310 21.10.2020
Иново Статус Акции 61.318.150 34,9704 -1,8989 0,0100 4,5297 -2,8322 -4,7917 21.10.2020
Генерали БРИК 45.543.785 141,1580 1,2919 -2,7752 9,4259 -14,2987 -19,5290 21.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.628.502 108,1743 -0,5904 -0,4414 4,2573 -10,0175 -12,5042 21.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.564.739 163,6115 -0,6351 -0,5848 5,3046 0,1525 -3,7237 21.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.570.580 152,9606 -0,7036 -0,7810 2,6749 0,0292 -0,3541 21.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.796.385.530 129,3693 0,1110 0,3313 0,7204 1,5855 1,2898 21.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.747.087.169 122,4557 0,0897 0,2523 0,5919 1,3422 1,0934 21.10.2020
Илирика Кеш Фонд 309.076.962 1.204,6958 0,0939 0,2963 0,6665 1,4826 1,2094 21.10.2020
Генерали Топ Брендови 259.272.813 133,5716 1,7402 -2,0471 7,3056 0,5496 -1,5315 21.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.270.257.571 111,2088 0,2620 -5,2321 7,8584 -7,1056 -11,9272 21.10.2020
ВФП Кеш Депозит 607.713.287 111,5460 0,0985 0,1338 0,3840 1,0304 0,8297 21.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.751.974 113,9645 0,5345 0,3479 3,6929 1,3982 0,4482 21.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 631.249.349 184,6994 -2,4542 2,9696 10,3028 7,7682 -4,1172 21.10.2020
Граве Глобал 33.718.692 104,7176 2,9327 0,8878 12,6428 1,0856 -4,6902 21.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.088.583 52,5687 -2,1554 -0,3783 3,3767 -7,7957 -13,3339 20.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.826.144 71,9565 -0,1178 0,1530 2,8176 0,4569 -5,2597 20.10.2020
Иново Статус Акции 61.463.071 35,0531 -2,3620 0,3116 3,6013 -3,2196 -4,5665 20.10.2020
Генерали БРИК 45.488.890 140,9910 -0,0262 -2,0512 6,7188 -13,9606 -19,6242 20.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.585.478 107,9591 -1,2759 -0,3593 2,6345 -10,6117 -12,6783 20.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.064.003 163,7975 -1,2071 -0,4130 4,6791 -0,0284 -3,6142 20.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.741.853 153,0995 -0,7928 -0,5804 2,6380 0,1671 -0,2636 20.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.797.599.409 129,3646 0,1121 0,3318 0,7224 1,5864 1,2862 20.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.744.392.576 122,4519 0,0903 0,2521 0,5947 1,3436 1,0902 20.10.2020
Илирика Кеш Фонд 322.957.687 1.204,6651 0,0951 0,2965 0,6683 1,4840 1,2068 20.10.2020
Генерали Топ Брендови 260.196.367 134,0815 0,9554 -1,6058 5,7026 1,0865 -1,1556 20.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.282.291.341 112,5525 -1,2290 -3,7191 5,8334 -5,6241 -10,8631 20.10.2020
ВФП Кеш Депозит 607.647.547 111,5424 0,0993 0,1337 0,3855 1,0308 0,8265 20.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.778.755 114,0435 0,2308 0,6531 3,4369 1,4635 0,5178 20.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 636.458.675 185,1102 -1,9909 3,0862 10,0603 4,8982 -3,9040 20.10.2020
Граве Глобал 33.776.401 104,8968 2,0901 1,7526 11,0958 1,1182 -4,5271 20.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.170.096 52,6441 -2,0247 -0,4254 2,9824 -8,4737 -13,2096 19.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.893.255 72,0351 -0,0185 -0,0899 1,8524 0,1645 -5,1562 19.10.2020
Иново Статус Акции 61.616.617 35,1406 -2,1219 0,7656 3,8560 -2,9828 -4,3283 19.10.2020
Генерали БРИК 45.390.316 140,9939 -0,0329 -0,6775 5,7539 -13,9664 -19,6226 19.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.628.545 108,2081 -1,0569 -0,4857 2,6469 -10,4132 -12,4769 19.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.547.332 163,9883 -1,0931 -0,2134 4,6580 0,0869 -3,5020 19.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.220.134 153,4875 -0,5362 -0,2319 2,8923 0,4257 -0,0109 19.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.788.055.930 129,3599 0,1125 0,3321 0,7232 1,5868 1,2825 19.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.744.329.902 122,4480 0,0897 0,2513 0,5957 1,3438 1,0870 19.10.2020
Илирика Кеш Фонд 322.784.322 1.204,6301 0,0971 0,2969 0,6697 1,4854 1,2039 19.10.2020
Генерали Топ Брендови 262.730.573 134,0696 0,9379 -0,8018 5,3156 1,0685 -1,1643 19.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.285.585.668 112,8604 -0,9650 -3,0066 6,1434 -5,3721 -10,6192 19.10.2020
ВФП Кеш Депозит 608.523.992 111,5387 0,0989 0,1339 0,3847 1,0296 0,8231 19.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.171.916 114,1978 0,3718 1,0008 3,6170 1,6034 0,6538 19.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 636.645.850 185,1652 -1,9660 3,7643 10,0884 4,9249 -3,8754 19.10.2020
Граве Глобал 33.981.453 105,5337 2,7032 2,6853 14,0494 1,7253 -3,9475 19.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.362.053 52,7786 -1,7835 -0,0142 2,9863 -8,2486 -12,9879 18.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.524.128 72,5134 0,4846 1,1940 1,9846 0,8200 -4,5265 18.10.2020
Иново Статус Акции 61.735.425 35,2084 -1,9368 0,9566 4,0520 -2,7975 -4,1437 18.10.2020
Генерали БРИК 45.174.076 140,2864 -0,7209 -1,1850 5,2142 -14,5662 -20,0259 18.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.684.131 108,4962 -0,8014 -0,2299 2,9114 -10,1782 -12,2438 18.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.380.980 163,9826 -1,1365 -0,2174 4,6550 0,0470 -3,5053 18.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.182.180 153,4567 -0,6163 -0,2460 2,8800 0,3459 -0,0309 18.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.774.945.308 129,3547 0,1121 0,3317 0,7237 1,5876 1,2784 18.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.746.178.101 122,4434 0,0884 0,2491 0,5961 1,3439 1,0832 18.10.2020
Илирика Кеш Фонд 318.272.220 1.204,5935 0,0990 0,2977 0,6709 1,4853 1,2008 18.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.512.903 135,1973 1,6365 0,0240 6,1927 1,8425 -0,3330 18.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.287.939.859 113,4083 -0,6020 -2,5420 6,6519 -4,9664 -10,1853 18.10.2020
ВФП Кеш Депозит 608.425.523 111,5345 0,0982 0,1323 0,3835 1,0289 0,8193 18.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.729.068 114,1666 0,2589 0,9787 3,5941 1,4970 0,6263 18.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 636.498.083 185,1222 -1,9930 3,7357 10,0583 4,8960 -3,8977 18.10.2020
Граве Глобал 34.112.112 105,9394 3,0912 3,0731 14,4806 2,1142 -3,5782 18.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.369.623 52,7838 -1,7065 -0,0142 2,9861 -8,2457 -12,9793 17.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.533.727 72,5205 0,5511 1,1940 1,9847 0,6916 -4,5171 17.10.2020
Иново Статус Акции 61.738.739 35,2103 -1,7268 0,9600 4,0537 -2,9739 -4,1385 17.10.2020
Генерали БРИК 45.178.050 140,2987 -1,1053 -1,2570 5,2143 -15,1319 -20,0189 17.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.686.054 108,5059 -0,6334 -0,2356 2,9118 -10,1801 -12,2360 17.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.385.162 163,9841 -1,2787 -0,2308 4,6565 -0,0919 -3,5044 17.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.170.946 153,4476 -0,5080 -0,2718 2,8822 0,2278 -0,0369 17.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.773.826.297 129,3503 0,1127 0,3324 0,7248 1,5892 1,2750 17.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.746.137.152 122,4405 0,0890 0,2484 0,5978 1,3456 1,0808 17.10.2020
Илирика Кеш Фонд 318.262.913 1.204,5582 0,0986 0,2978 0,6722 1,4857 1,1979 17.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.512.903 135,1973 1,2464 -0,0105 6,1839 1,4412 -0,3330 17.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.288.017.618 113,4155 -1,2201 -2,5551 6,6519 -5,6847 -10,1796 17.10.2020
ВФП Кеш Депозит 608.407.209 111,5311 0,0985 0,1321 0,3831 1,0295 0,8162 17.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.713.664 114,1606 0,3686 0,9234 3,5941 1,3301 0,6210 17.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 636.523.237 185,1298 -1,3992 3,7354 10,0581 3,8144 -3,8938 17.10.2020
Граве Глобал 34.114.361 105,9464 2,6197 3,0753 14,4810 1,7904 -3,5718 17.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.366.338 52,7890 -1,9386 -0,0167 2,9862 -8,3850 -12,9707 16.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.703.428 72,6626 0,6713 1,3322 2,1746 0,1131 -4,3300 16.10.2020
Иново Статус Акции 61.741.918 35,2121 -1,6268 1,0257 4,0553 -2,9812 -4,1336 16.10.2020
Генерали БРИК 45.279.383 140,6134 -1,0672 -0,8353 7,3017 -14,7815 -19,8395 16.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.688.086 108,5160 -1,2314 -0,3310 3,4131 -10,1658 -12,2278 16.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.599.482 164,0630 -1,1716 -0,1335 5,1895 -0,3245 -3,4580 16.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.311.334 153,5615 -0,4212 -0,2058 2,9344 0,2896 0,0373 16.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.769.163.996 129,3457 0,1132 0,3328 0,7258 1,5903 1,2714 16.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.747.189.655 122,4372 0,0892 0,2486 0,5993 1,3461 1,0781 16.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.701.360 1.204,5220 0,0983 0,2980 0,6733 1,4861 1,1948 16.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.982.944 135,4375 0,8585 0,1987 7,8876 1,6314 -0,1559 16.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.290.132.803 113,6032 -1,4320 -2,5376 9,3337 -5,6667 -10,0309 16.10.2020
ВФП Кеш Депозит 608.941.075 111,5277 0,0990 0,1317 0,3826 1,0283 0,8132 16.10.2020
ВФП 100% БОНД 294.016.535 114,2568 0,4173 1,0262 3,8816 1,3912 0,7058 16.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 636.549.393 185,1375 -0,8257 3,9813 10,0581 3,6723 -3,8898 16.10.2020
Граве Глобал 34.116.504 105,9531 2,3451 2,9978 15,1751 1,6017 -3,5657 16.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.215.386 52,7025 -1,5431 -0,0649 3,0549 -8,8503 -13,1133 15.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.306.638 72,4013 0,3528 0,9661 2,4482 -0,6436 -4,6740 15.10.2020
Иново Статус Акции 61.762.131 35,2251 -1,3090 1,0462 4,3537 -2,9149 -4,0982 15.10.2020
Генерали БРИК 45.212.000 140,4134 -1,4858 -1,2063 8,1909 -14,5392 -19,9535 15.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.634.370 108,2473 -1,3745 -0,6777 2,7374 -10,1693 -12,4452 15.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.478.191 163,6520 -1,3343 -0,2981 5,0484 -0,5418 -3,6998 15.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.031.599 153,3345 -0,5748 -0,2817 2,9612 0,1266 -0,1106 15.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.759.828.584 129,3407 0,1136 0,3328 0,7266 1,5911 1,2674 15.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.724.835.740 122,4333 0,0890 0,2485 0,6006 1,3465 1,0749 15.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.992.714 1.204,4805 0,0976 0,2977 0,6739 1,4857 1,1913 15.10.2020
Генерали Топ Брендови 263.282.988 134,5762 -0,1208 -0,8196 7,8190 1,0625 -0,7909 15.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.274.247.081 112,2090 -2,7565 -4,1669 8,8083 -6,7147 -11,1351 15.10.2020
ВФП Кеш Депозит 608.604.611 111,5237 0,0986 0,1311 0,3820 1,0274 0,8096 15.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.366.046 114,0288 0,1943 0,9022 3,7799 1,1967 0,5049 15.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 637.337.508 185,3674 -0,4459 4,2194 11,0212 4,2524 -3,7704 15.10.2020
Граве Глобал 34.250.301 106,3686 3,1031 3,9950 14,2081 2,7103 -3,1876 15.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.382.218 52,8228 -0,9654 0,1758 4,0097 -8,7120 -12,9150 14.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.461.917 72,5297 0,8154 1,0277 3,7954 -0,3888 -4,5050 14.10.2020
Иново Статус Акции 61.914.614 35,3120 -0,2077 1,6538 3,7243 -3,0247 -3,8617 14.10.2020
Генерали БРИК 45.690.523 142,0070 0,6251 -0,4378 6,0685 -13,3273 -19,0450 14.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.649.499 108,4257 -0,8831 -0,2422 1,5735 -9,9750 -12,3009 14.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.837.407 164,1733 -0,8782 0,2196 4,4623 -0,3120 -3,3931 14.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.923.810 153,2471 -0,6433 -0,2412 2,8526 0,0402 -0,1675 14.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.747.950.289 129,3362 0,1137 0,3329 0,7280 1,5900 1,2639 14.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.727.279.086 122,4297 0,0882 0,2480 0,6022 1,3463 1,0719 14.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.924.294 1.204,4486 0,0975 0,2983 0,6753 1,4869 1,1886 14.10.2020
Генерали Топ Брендови 265.241.274 135,6022 0,8949 0,4535 7,0737 2,0361 -0,0345 14.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.294.247.424 113,9625 -0,8400 -1,5421 7,6178 -4,3257 -9,7464 14.10.2020
ВФП Кеш Депозит 607.933.850 111,5204 0,0990 0,1304 0,3821 1,0251 0,8066 14.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.673.152 114,1528 0,3009 1,0279 3,4003 1,3678 0,6142 14.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 656.844.086 186,3088 0,7420 4,7441 10,8828 3,6993 -3,2817 14.10.2020
Граве Глобал 34.333.865 106,6281 4,0457 4,6306 15,0502 2,9717 -2,9514 14.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.074.183 52,6214 -1,3820 -0,1275 2,2869 -9,5655 -13,2470 13.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.487.608 72,6164 1,3027 1,1196 2,6284 -0,4503 -4,3908 13.10.2020
Иново Статус Акции 61.901.244 35,3044 -0,5518 1,6814 3,9824 -3,6815 -3,8823 13.10.2020
Генерали БРИК 45.483.350 141,2684 0,4402 -1,3201 6,1614 -14,0561 -19,4661 13.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.529.345 107,8339 -1,4606 -1,0338 1,2704 -10,5828 -12,7795 13.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.066.575 163,8689 -0,9325 -0,0770 4,6542 -0,9853 -3,5722 13.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.237.121 152,6901 -1,0170 -0,7963 2,6491 -0,3268 -0,5303 13.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.785.335.985 129,3317 0,1127 0,3324 0,7292 1,5903 1,2604 13.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.731.429.230 122,4261 0,0886 0,2473 0,6036 1,3480 1,0689 13.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.584.164 1.204,4072 0,0965 0,2978 0,6759 1,4849 1,1852 13.10.2020
Генерали Топ Брендови 266.059.964 135,9805 1,4694 0,7190 8,9917 2,2078 0,2444 13.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.299.218.343 114,3522 -0,1065 -1,3103 9,5618 -4,3662 -9,4378 13.10.2020
ВФП Кеш Депозит 605.970.023 111,5170 0,0988 0,1292 0,3819 1,0249 0,8035 13.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.657.173 114,1501 0,3380 0,8586 3,8708 1,3480 0,6118 13.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 656.977.247 186,3409 0,8847 4,9920 11,2884 1,3638 -3,2651 13.10.2020
Граве Глобал 34.460.932 107,0227 4,6786 4,3090 16,6056 4,4094 -2,5922 13.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.867.563 53,1554 -0,3909 1,0430 3,7630 -10,5265 -12,3667 12.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 99.296.527 73,2202 2,1350 2,1835 5,2191 -1,2145 -3,5959 12.10.2020
Иново Статус Акции 62.057.785 35,3942 -0,3025 2,3184 4,3532 -3,4415 -3,6379 12.10.2020
Генерали БРИК 45.531.242 141,5049 0,5996 -1,2601 6,3291 -13,9198 -19,3313 12.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.583.414 108,1163 -1,2113 -0,5457 1,4863 -10,3562 -12,5511 12.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.863.281 164,5304 -0,5336 0,4087 5,0073 -0,5866 -3,1830 12.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.272.027 153,3654 -0,5741 -0,3206 3,1312 0,1185 -0,0904 12.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.772.585.041 129,3282 0,1133 0,3313 0,7306 1,5916 1,2577 12.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.729.359.145 122,4214 0,0872 0,2466 0,6049 1,3473 1,0650 12.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.570.575 1.204,3557 0,0949 0,2964 0,6757 1,4841 1,1808 12.10.2020
Генерали Топ Брендови 266.665.782 136,3203 1,7143 0,7832 9,2921 2,4541 0,4949 12.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.306.159.170 114,9933 0,4472 0,0580 9,8357 -3,8363 -8,9300 12.10.2020
ВФП Кеш Депозит 606.664.559 111,5137 0,0987 0,1287 0,3820 1,0238 0,8005 12.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.453.709 114,0944 0,2943 0,8828 3,9844 1,3010 0,5627 12.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 663.824.007 188,3001 1,9410 6,5500 12,2544 2,4252 -2,2480 12.10.2020
Граве Глобал 34.206.515 106,2326 3,8990 4,7551 15,7300 3,6318 -3,3113 12.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.908.941 53,1837 -0,3504 1,7424 3,6192 -10,4875 -12,3200 11.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.600.285 72,7068 1,3766 1,6823 4,1875 -1,9164 -4,2718 11.10.2020
Иново Статус Акции 62.142.425 35,4425 -0,1701 2,4542 4,4916 -3,3147 -3,5064 11.10.2020
Генерали БРИК 45.314.934 140,8326 0,0882 -1,7384 5,8148 -14,3362 -19,7145 11.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.645.281 108,4262 -0,9441 -0,2699 1,7685 -10,1069 -12,3004 11.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.477.716 164,3885 -0,6258 0,3216 4,9173 -0,6733 -3,2665 11.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.214.114 153,3185 -0,6084 -0,3452 3,1080 0,0924 -0,1210 11.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.772.452.481 129,3237 0,1133 0,3314 0,7316 1,5922 1,2541 11.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.729.313.409 122,4182 0,0871 0,2463 0,6064 1,3479 1,0624 11.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.561.260 1.204,3203 0,0972 0,2967 0,6767 1,4826 1,1779 11.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.216.048 135,0680 0,7417 -0,1513 8,2793 1,5038 -0,4283 11.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.295.763.868 114,0785 -0,4270 -0,7443 8,9550 -4,6075 -9,6545 11.10.2020
ВФП Кеш Депозит 606.718.998 111,5103 0,0983 0,1278 0,3816 1,0226 0,7974 11.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.402.596 114,0357 0,2439 0,8364 3,9359 1,2513 0,5109 11.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 663.851.396 188,3078 1,9407 6,5497 12,2543 2,4251 -2,2440 11.10.2020
Граве Глобал 33.942.323 105,4121 3,0897 3,9391 14,8289 2,8245 -4,0581 11.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.916.563 53,1889 0,2679 1,7424 3,6190 -10,4873 -12,3114 10.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.609.892 72,7138 1,5398 1,6821 4,1873 -1,9162 -4,2626 10.10.2020
Иново Статус Акции 62.145.548 35,4443 0,1829 2,4576 4,4926 -3,0938 -3,5015 10.10.2020
Генерали БРИК 45.318.922 140,8450 0,0509 -1,3907 5,3321 -13,6410 -19,7075 10.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.647.200 108,4358 -0,6066 -0,2632 1,7733 -9,8465 -12,2927 10.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.482.012 164,3900 -0,4483 0,3970 4,8159 -0,4680 -3,2656 10.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.202.914 153,3094 -0,7461 -0,2136 2,9258 0,0346 -0,1269 10.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.772.321.929 129,3192 0,1138 0,3318 0,7325 1,5930 1,2506 10.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.729.267.674 122,4150 0,0873 0,2463 0,6079 1,3487 1,0598 10.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.551.947 1.204,2850 0,0996 0,2965 0,6779 1,4811 1,1749 10.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.238.468 135,0795 0,5772 0,0955 7,9917 1,7689 -0,4198 10.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.295.840.095 114,0858 -0,4596 -0,5571 8,6843 -3,3329 -9,6488 10.10.2020
ВФП Кеш Депозит 606.610.720 111,5070 0,0986 0,1275 0,3812 1,0222 0,7945 10.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.387.203 114,0297 0,1087 0,9703 3,7619 1,2204 0,5057 10.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 663.878.786 188,3156 3,4007 6,5495 12,2543 2,4251 -2,2399 10.10.2020
Граве Глобал 33.944.561 105,4191 2,0299 3,9413 14,8292 3,4345 -4,0518 10.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.920.422 53,2005 0,1374 1,7582 3,6340 -10,4519 -12,2923 09.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.665.166 72,8048 1,3514 2,0865 3,9185 -1,5743 -4,1428 09.10.2020
Иново Статус Акции 62.148.671 35,4461 0,2256 2,2542 4,5247 -2,7264 -3,4966 09.10.2020
Генерали БРИК 45.390.657 141,0680 0,3716 -1,6367 5,5122 -12,8587 -19,5803 09.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.655.279 108,4763 -0,8402 -0,2402 1,8436 -9,6136 -12,2599 09.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.632.567 164,4455 -0,4239 0,5915 4,8604 -0,2195 -3,2329 09.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.438.659 153,3853 -0,5939 -0,4083 2,9846 0,0805 -0,0775 09.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.855.572.170 129,3150 0,1142 0,3315 0,7340 1,5945 1,2473 09.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.755.222.899 122,4118 0,0873 0,2463 0,6098 1,3512 1,0571 09.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.335.628 1.204,2496 0,0997 0,2966 0,6790 1,4799 1,1719 09.10.2020
Генерали Топ Брендови 264.481.135 135,2035 -0,0328 0,4737 8,0990 2,1491 -0,3284 09.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.296.695.197 114,1642 -1,1225 0,3549 8,7850 -2,5907 -9,5867 09.10.2020
ВФП Кеш Депозит 607.005.930 111,5036 0,0985 0,1270 0,3811 1,0227 0,7914 09.10.2020
ВФП 100% БОНД 293.532.025 114,0860 0,2808 0,9236 3,9072 1,2980 0,5553 09.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 663.906.178 188,3234 3,5571 6,6271 12,6521 2,0931 -2,2359 09.10.2020
Граве Глобал 33.946.799 105,4260 3,0604 3,7992 14,8295 4,0762 -4,0455 09.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.190.206 53,4035 0,7665 1,4749 4,4338 -9,9989 -11,9576 08.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.429.391 72,6526 1,9201 1,6268 4,1047 -1,6318 -4,3432 08.10.2020
Иново Статус Акции 62.080.476 35,2999 0,0000 2,0656 4,2910 -2,7821 -3,8946 08.10.2020
Генерали БРИК 45.215.218 140,5723 0,8954 -1,8425 5,8059 -12,4776 -19,8629 08.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.663.462 108,5172 -0,2654 -0,2094 2,6027 -9,7307 -12,2268 08.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.692.148 164,4692 -0,1270 0,4402 5,4224 0,1111 -3,2190 08.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.293.451 153,2677 -0,6342 -0,4927 3,3275 0,0044 -0,1541 08.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.750.648.625 129,3100 0,1142 0,3313 0,7349 1,6135 1,2434 08.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.754.982.571 122,4092 0,0881 0,2467 0,6127 1,3523 1,0550 08.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.614.186 1.204,2133 0,1003 0,2965 0,6800 1,4821 1,1689 08.10.2020
Генерали Топ Брендови 263.323.043 134,6146 0,8618 -0,1576 8,1623 1,9860 -0,7626 08.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.286.879.000 113,3152 -0,1332 -1,1004 9,2533 -2,6636 -10,2590 08.10.2020
ВФП Кеш Депозит 609.001.948 111,4998 0,0986 0,1261 0,3802 1,0221 0,7880 08.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.963.439 113,8611 0,1204 0,7081 4,4382 1,0865 0,3571 08.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 665.965.110 188,9189 4,0711 7,0255 12,7616 3,0561 -1,9267 08.10.2020
Граве Глобал 33.665.035 104,5510 1,5060 2,8459 15,9470 2,3810 -4,8419 08.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.453.488 53,5962 0,7127 1,9137 6,2112 -9,1716 -11,6400 07.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.307.857 72,6024 0,9328 1,4530 4,7595 -0,8492 -4,4093 07.10.2020
Иново Статус Акции 62.274.600 35,5179 0,6122 2,6019 5,1413 -2,6072 -3,3011 07.10.2020
Генерали БРИК 44.868.738 139,5105 -0,4487 -1,7628 5,2584 -13,7514 -20,4682 07.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.664.875 108,5243 -0,4063 -0,2509 2,3372 -9,6029 -12,2211 07.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.388.145 164,3639 -0,5994 0,4940 5,1828 -0,0309 -3,2809 07.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.053.296 153,0733 -0,7240 -0,6096 2,9725 -0,1811 -0,2807 07.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.762.201.158 129,3055 0,1140 0,3318 0,7362 1,6148 1,2399 07.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.764.932.268 122,4059 0,0878 0,2468 0,6146 1,3533 1,0522 07.10.2020
Илирика Кеш Фонд 317.644.082 1.204,1750 0,1020 0,2964 0,6809 1,4837 1,1657 07.10.2020
Генерали Топ Брендови 261.530.438 133,8624 -1,0254 -0,1257 7,9846 0,9440 -1,3171 07.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.277.462.667 112,5175 -2,3486 -1,9559 8,9443 -4,3788 -10,8908 07.10.2020
ВФП Кеш Депозит 603.143.524 111,4963 0,0986 0,1255 0,3801 1,0219 0,7848 07.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.612.858 113,7255 -0,0222 0,6877 4,1693 0,8713 0,2375 07.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 689.388.533 190,2842 4,8186 7,9535 12,9906 4,2329 -1,2180 07.10.2020
Граве Глобал 33.391.529 103,7016 0,6618 1,3687 15,5526 1,2408 -5,6150 07.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.185.583 53,4225 1,2741 1,6768 5,3638 -9,1871 -11,9263 06.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.472.168 72,0256 0,4519 0,9756 4,0251 -2,1036 -5,1687 06.10.2020
Иново Статус Акции 62.117.967 35,4286 0,5081 2,3138 5,5981 -2,4202 -3,5442 06.10.2020
Генерали БРИК 44.685.562 139,0286 -0,6504 -3,6542 5,7192 -14,2432 -20,7429 06.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.704.426 108,7465 -0,0675 -0,1505 4,9710 -9,2391 -12,0414 06.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.925.704 164,5619 -0,1078 0,5197 6,6438 0,1823 -3,1644 06.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.192.990 153,9985 -0,1127 -0,2245 3,6778 0,3220 06.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.716.662.040 129,3006 0,1139 0,3320 0,7372 1,6160 1,2360 06.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.746.410.874 122,4023 0,0881 0,2465 0,6163 1,3549 1,0493 06.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.387.223 1.204,1309 0,1015 0,2957 0,6813 1,4832 1,1620 06.10.2020
Генерали Топ Брендови 258.699.562 133,2523 -1,0007 -1,5886 7,3430 0,4754 -1,7668 06.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.273.456.812 112,1896 -1,5038 -3,3742 9,7659 -4,4893 -11,1505 06.10.2020
ВФП Кеш Депозит 595.412.223 111,4926 0,0988 0,1246 0,3802 1,0222 0,7814 06.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.551.209 113,7063 -0,0283 0,3989 4,4959 0,8464 0,2206 06.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 659.774.790 186,4710 3,1310 6,0267 14,8862 3,3933 -3,1975 06.10.2020
Граве Глобал 33.494.548 104,0215 0,4811 2,3715 21,2939 2,5057 -5,3238 06.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.758.864 53,8184 2,0146 2,4160 8,8375 -7,7958 -11,2736 05.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.536.618 72,8666 1,6149 1,6262 5,7437 -0,6482 -4,0614 05.10.2020
Иново Статус Акции 62.327.974 35,5483 0,8440 2,6381 6,6696 -2,0956 -3,2183 05.10.2020
Генерали БРИК 44.827.146 139,4985 -0,3234 -0,4942 8,8104 -13,9608 -20,4751 05.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.755.328 109,0016 0,1580 0,4523 8,2306 -9,0338 -11,8350 05.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.558.511 164,6613 -0,0484 0,9773 8,8109 0,2411 -3,1059 05.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.333.432 154,1138 -0,0326 -0,1006 5,2897 0,4270 0,3971 05.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.709.921.415 129,2957 0,1134 0,3324 0,7385 1,6166 1,2322 05.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.745.466.346 122,3988 0,0873 0,2469 0,6187 1,3554 1,0464 05.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.369.049 1.204,0956 0,1010 0,2958 0,6825 1,4839 1,1590 05.10.2020
Генерали Топ Брендови 260.537.703 134,2254 -0,2862 0,3080 11,4689 1,2001 -1,0495 05.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.278.381.122 112,7290 -1,0366 -1,4077 15,2084 -4,0363 -10,7233 05.10.2020
ВФП Кеш Депозит 572.691.857 111,4886 0,0977 0,1238 0,3803 1,0214 0,7778 05.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.395.557 113,6830 -0,0435 0,5467 4,9263 0,8281 0,2001 05.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 664.379.348 187,7895 3,8557 6,7023 20,5447 4,1201 -2,5131 05.10.2020
Граве Глобал 33.186.826 103,0658 -0,4487 1,7601 20,7800 1,5572 -6,1936 05.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.729.816 53,8107 1,9851 2,5003 11,5995 -7,8178 -11,2863 04.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.240.348 72,6526 1,1801 1,8629 8,6197 -0,9493 -4,3432 04.10.2020
Иново Статус Акции 62.339.481 35,5549 0,8590 2,6533 6,6853 -2,0823 -3,2003 04.10.2020
Генерали БРИК 44.392.560 138,2130 -1,3930 -1,4203 7,7984 -14,9117 -21,2079 04.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.681.557 108,6454 -0,1904 0,1148 7,8678 -9,3467 -12,1232 04.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.585.741 164,3498 -0,2704 0,7858 8,6057 0,0135 -3,2892 04.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.230.023 154,0309 -0,1341 -0,1490 5,2418 0,3065 0,3431 04.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.711.279.253 129,2904 0,1127 0,3322 0,7389 1,6170 1,2281 04.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.745.443.144 122,3946 0,0859 0,2459 0,6194 1,3554 1,0429 04.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.358.520 1.204,0555 0,1001 0,2960 0,6843 1,4841 1,1556 04.10.2020
Генерали Топ Брендови 258.480.071 133,2071 -1,1614 -0,4615 10,6137 0,3762 -1,8002 04.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.265.783.320 111,6140 -2,1225 -2,3892 14,0614 -5,0463 -11,6063 04.10.2020
ВФП Кеш Депозит 572.566.753 111,4842 0,0962 0,1220 0,3792 1,0201 0,7739 04.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.017.062 113,5502 -0,2115 0,4348 4,8089 0,6600 0,0830 04.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 667.658.196 188,7163 4,3637 7,2242 21,1341 4,6296 -2,0319 04.10.2020
Граве Глобал 33.204.605 103,1211 -0,4019 1,8079 20,8372 1,6049 -6,1433 04.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.737.517 53,8160 1,4887 2,5004 11,5996 -7,8230 -11,2776 03.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.249.920 72,6597 1,1330 1,8629 8,6198 -1,0625 -4,3338 03.10.2020
Иново Статус Акции 62.342.607 35,5567 0,8729 2,6550 6,6865 -2,6404 -3,1954 03.10.2020
Генерали БРИК 44.396.462 138,2252 -1,4403 -1,0959 8,5262 -14,9689 -21,2009 03.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.683.481 108,6551 -1,0512 0,1253 7,8697 -9,3596 -12,1153 03.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.590.514 164,3515 -0,2559 0,8560 8,7659 -0,0246 -3,2882 03.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.220.134 154,0229 -0,0651 -0,0261 5,5324 0,2700 0,3379 03.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.711.148.742 129,2859 0,1128 0,3326 0,7398 1,6181 1,2245 03.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.745.398.022 122,3914 0,0859 0,2456 0,6210 1,3563 1,0403 03.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.348.180 1.204,0162 0,1000 0,2955 0,6848 1,4844 1,1523 03.10.2020
Генерали Топ Брендови 258.501.987 133,2184 -1,7918 -0,2214 11,0646 0,7198 -1,7918 03.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.265.858.913 111,6211 -3,0007 -2,2016 14,4165 -4,1076 -11,6007 03.10.2020
ВФП Кеш Депозит 572.549.335 111,4809 0,0961 0,1212 0,3789 1,0203 0,7709 03.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.001.615 113,5442 -0,1805 0,5311 5,2748 0,7066 0,0777 03.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 667.685.758 188,7241 4,3851 7,2240 21,1337 4,8748 -2,0279 03.10.2020
Граве Глобал 33.206.795 103,1279 -2,4043 1,8078 20,8376 2,0493 -6,1371 03.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.726.631 53,8205 2,1037 2,5039 11,5987 -7,7604 -11,2702 02.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.139.801 72,6032 0,6392 2,0457 9,1347 -0,4877 -4,4082 02.10.2020
Иново Статус Акции 62.345.734 35,5585 1,2613 2,8428 7,9683 -2,6922 -3,1905 02.10.2020
Генерали БРИК 44.352.033 138,0868 -1,6437 -1,3955 7,7624 -14,6763 -21,2798 02.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.684.671 108,6610 -0,9547 -0,0459 8,7666 -9,7068 -12,1105 02.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 445.483.853 164,3140 -0,1738 0,7912 9,3395 -0,1293 -3,3103 02.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.132.773 153,9522 0,1187 -0,2112 5,3131 0,1776 0,2918 02.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.722.038.649 129,2814 0,1129 0,3332 0,7414 1,6194 1,2210 02.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.745.352.901 122,3882 0,0843 0,2457 0,6230 1,3574 1,0376 02.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.337.841 1.203,9768 0,0993 0,2951 0,6852 1,4845 1,1490 02.10.2020
Генерали Топ Брендови 258.341.499 133,1357 -3,1475 -0,8395 10,3131 0,7889 -1,8528 02.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.265.205.802 111,5639 -4,3314 -3,0451 13,4046 -4,0495 -11,6460 02.10.2020
ВФП Кеш Депозит 572.544.919 111,4775 0,0953 0,1208 0,3790 1,0206 0,7678 02.10.2020
ВФП 100% БОНД 292.009.346 113,5472 0,0967 0,3783 5,3230 0,6044 0,0804 02.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 667.711.321 188,7318 4,9753 7,3128 28,4443 4,4515 -2,0239 02.10.2020
Граве Глобал 33.208.986 103,1347 -1,6476 2,3505 21,8199 0,4376 -6,1309 02.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 79.088.706 54,0805 2,8534 3,0240 15,4656 -7,4073 -10,8415 01.10.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.892.187 73,1790 1,9308 2,4828 11,8741 0,6131 -3,6501 01.10.2020
Иново Статус Акции 62.610.976 35,7098 1,8903 3,2063 7,8413 -2,2086 -2,7786 01.10.2020
Генерали БРИК 44.640.817 139,0024 -1,5842 0,7015 10,8428 -15,0124 -20,7579 01.10.2020
Генерали Нова ЕУ 21.786.732 109,1725 -0,5471 0,7761 8,8540 -9,4713 -11,6968 01.10.2020
КБ Публикум - Балансиран 446.156.367 164,6540 0,1755 1,2883 9,5547 -0,0364 -3,1102 01.10.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.330.193 154,1120 0,2581 -0,0974 5,4427 0,2803 0,3960 01.10.2020
КБ Публикум Паричен 3.636.441.076 129,2766 0,1131 0,3338 0,7429 1,6210 1,2173 01.10.2020
Генерали Кеш Депозит 1.745.279.925 122,3848 0,0842 0,2456 0,6249 1,3582 1,0348 01.10.2020
Илирика Кеш Фонд 316.302.189 1.203,9363 0,1009 0,2948 0,6856 1,4846 1,1456 01.10.2020
Генерали Топ Брендови 259.860.809 133,9254 -1,8128 0,6664 12,5552 0,5382 -1,2706 01.10.2020
ВФП Премиум Инвест 1.268.465.572 111,8917 -2,7117 -1,1974 15,1689 -6,2097 -11,3864 01.10.2020
ВФП Кеш Депозит 571.117.145 111,4739 0,0959 0,1201 0,3789 1,0214 0,7645 01.10.2020
ВФП 100% БОНД 291.660.635 113,6052 0,2457 0,5967 5,3870 0,4997 0,1315 01.10.2020
КБ Публикум-МБИ 10 671.467.125 189,7951 5,9496 7,9013 28,5940 5,1680 -1,4719 01.10.2020
Граве Глобал 33.147.529 102,9438 -1,3397 2,5363 18,8910 -1,2492 -6,3047 01.10.2020
Илирика Југоисточна Европа 78.484.410 53,8747 2,4789 2,7426 14,5347 -7,7226 -11,1808 30.09.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.328.319 72,9449 1,3443 2,3537 12,7476 -0,6744 -3,9583 30.09.2020
Иново Статус Акции 62.505.056 35,6493 1,9836 3,0586 8,6339 -2,3417 -2,9433 30.09.2020
Генерали БРИК 44.525.169 138,6609 -3,0697 1,4000 9,6794 -15,5570 -20,9526 30.09.2020
Генерали Нова ЕУ 21.740.401 108,9403 -0,9099 0,4830 9,5229 -9,7890 -11,8846 30.09.2020
КБ Публикум - Балансиран 444.186.514 164,3085 -0,1094 1,2589 9,9439 -0,1978 -3,3135 30.09.2020
КБ Публикум - Обврзници 190.236.902 154,0373 0,0948 0,1641 5,8510 0,3673 0,3473 30.09.2020
КБ Публикум Паричен 3.373.176.849 129,2706 0,1166 0,3341 0,7480 1,6215 1,2126 30.09.2020
Генерали Кеш Депозит 1.544.792.387 122,3800 0,0869 0,2455 0,6304 1,3590 1,0309 30.09.2020
Илирика Кеш Фонд 317.124.204 1.203,8978 0,1011 0,2968 0,6900 1,4858 1,1424 30.09.2020
Генерали Топ Брендови 259.125.310 133,7082 -2,3443 1,0288 9,7594 0,1301 -1,4308 30.09.2020
ВФП Премиум Инвест 1.267.883.777 111,9621 -3,5441 -0,8079 12,4272 -7,0796 -11,3306 30.09.2020
ВФП Кеш Депозит 594.438.118 111,4699 0,0990 0,1201 0,3831 1,0214 0,7609 30.09.2020
ВФП 100% БОНД 291.265.147 113,4556 0,0973 0,6798 5,1524 0,4075 -0,0004 30.09.2020
КБ Публикум-МБИ 10 666.449.669 188,4984 5,2347 7,3194 32,5786 4,4779 -2,1450 30.09.2020
Граве Глобал 33.111.280 102,8312 -1,9852 3,4409 19,4592 -1,1508 -6,4072 30.09.2020
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.