Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 80.425.818 58,4978 1,1114 3,8099 3,7878 8,2597 9,0681 12.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.584.334 74,2880 1,1020 2,7876 5,8603 12,1902 16,8197 12.12.2019
Иново Статус Акции 63.371.660 36,1082 -0,1764 -1,3216 -0,1283 2,0063 0,7942 12.12.2019
Генерали БРИК 47.663.526 173,6468 2,4655 5,6834 5,4450 11,0113 13,2265 12.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.139.664 122,5398 0,9379 3,5495 3,5903 9,8331 10,3083 12.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 428.603.621 167,7433 0,6522 2,7387 6,0784 10,2762 11,0253 12.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.991.434 153,5624 0,1370 0,4340 2,6045 5,7172 5,9676 12.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.857.723.335 127,6368 0,1279 0,4273 0,8786 1,9739 1,8533 12.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.616.241.312 121,0564 0,1025 0,3289 0,7676 1,7672 1,6631 12.12.2019
Илирика Кеш Фонд 543.230.520 1.189,4264 0,1197 0,3397 0,7421 1,7518 1,6524 12.12.2019
Генерали Топ Брендови 137.780.563 135,0937 0,3097 1,0114 3,2200 12,3761 15,9304 12.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.000.199.766 125,0396 0,2630 4,3214 8,4837 18,4535 23,7212 12.12.2019
ВФП Кеш Депозит 864.022.811 110,5757 0,0926 0,2723 0,6337 1,4745 1,3791 12.12.2019
ВФП 100% БОНД 214.263.469 113,4576 0,4775 0,3257 2,9852 7,7669 8,2386 12.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 617.809.962 185,6351 2,5722 7,9969 16,0135 27,5144 28,5783 12.12.2019
Граве Глобал 33.413.236 107,8582 0,5755 3,7356 7,8264 12.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.672.446 58,6981 1,1074 4,3001 3,4452 9,0504 9,4416 11.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.488.765 74,2514 0,7635 3,0175 5,4910 12,8647 16,7622 11.12.2019
Иново Статус Акции 63.403.782 36,1265 -0,1545 -1,4020 -0,1826 2,2345 0,8453 11.12.2019
Генерали БРИК 46.900.021 170,8742 0,1614 4,4483 2,6198 10,9762 11,4186 11.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.106.877 122,3733 0,9455 3,5236 3,4030 8,7541 10,1584 11.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 428.068.648 167,6099 0,3619 2,7444 5,8307 10,5017 10,9370 11.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.881.707 153,4713 -0,0978 0,5712 2,3919 5,7755 5,9047 11.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.858.841.192 127,6336 0,1295 0,4288 0,8803 1,9766 1,8507 11.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.640.981.648 121,0526 0,1034 0,3290 0,7695 1,7696 1,6599 11.12.2019
Илирика Кеш Фонд 545.599.873 1.189,3836 0,1207 0,3395 0,7415 1,7532 1,6487 11.12.2019
Генерали Топ Брендови 137.475.581 134,8401 0,1414 1,3127 2,8548 13,1451 15,7128 11.12.2019
ВФП Премиум Инвест 994.115.200 124,3250 -0,0308 4,1880 7,4694 19,2700 23,0142 11.12.2019
ВФП Кеш Депозит 868.953.803 110,5743 0,0951 0,2731 0,6365 1,4773 1,3778 11.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.994.719 113,3576 0,3303 0,5096 2,7885 7,8887 8,1432 11.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 617.042.729 186,0158 2,2296 8,2194 15,7730 28,6342 28,8420 11.12.2019
Граве Глобал 33.330.848 107,5922 0,4861 4,1242 7,6465 11.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.618.438 58,6764 1,1880 4,3028 3,2343 9,4093 9,4011 10.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.084.409 74,0616 0,2747 3,0749 4,9370 12,4951 16,4637 10.12.2019
Иново Статус Акции 63.384.720 36,1157 -0,2196 -1,3970 -0,2860 2,3545 0,8151 10.12.2019
Генерали БРИК 46.530.456 169,5386 -1,2414 4,4782 2,8501 10,0083 10,5478 10.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.093.539 122,3107 0,9054 3,7542 3,4607 8,9253 10,1020 10.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 428.192.315 167,6595 0,3943 2,9451 5,8672 10,6873 10,9698 10.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 185.010.920 153,5786 0,0845 0,7332 2,4083 5,6993 5,9788 10.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.801.452.971 127,6278 0,1294 0,4308 0,8798 1,9777 1,8461 10.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.702.849.047 121,0485 0,1035 0,3305 0,7711 1,7710 1,6564 10.12.2019
Илирика Кеш Фонд 555.565.580 1.189,3337 0,1200 0,3400 0,7421 1,7532 1,6445 10.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.293.812 134,5703 -0,1162 1,5354 2,9111 13,2978 15,4812 10.12.2019
ВФП Премиум Инвест 989.962.564 123,8409 -0,4942 4,3912 7,3680 19,5033 22,5352 10.12.2019
ВФП Кеш Депозит 866.891.793 110,5709 0,0942 0,2757 0,6372 1,4788 1,3747 10.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.669.375 113,1852 0,1376 0,2767 2,6301 7,7081 7,9787 10.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 617.737.931 186,2254 2,2232 8,4361 15,0193 30,1749 28,9872 10.12.2019
Граве Глобал 33.359.613 107,6851 0,6504 4,5343 8,7023 10.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.543.706 58,6772 1,1796 4,4961 2,9685 8,9648 9,4026 09.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.033.921 74,0805 0,2907 3,0201 4,6219 12,6888 16,4934 09.12.2019
Иново Статус Акции 63.564.854 36,2189 0,0611 -1,0723 -0,0381 2,6246 1,1032 09.12.2019
Генерали БРИК 46.496.889 169,6813 -1,1670 4,5199 3,2117 7,7940 10,6408 09.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.074.398 122,4921 1,0463 4,3369 3,9193 8,7514 10,2653 09.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 428.354.978 167,7184 0,4289 3,1142 5,9126 10,6704 11,0088 09.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.984.544 153,5592 0,0776 0,6851 2,5671 5,6841 5,9654 09.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.805.283.520 127,6222 0,1291 0,4318 0,8803 1,9796 1,8416 09.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.703.155.974 121,0436 0,1025 0,3316 0,7728 1,7728 1,6523 09.12.2019
Илирика Кеш Фонд 556.291.677 1.189,2795 0,1184 0,3401 0,7420 1,7554 1,6398 09.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.144.731 134,6022 -0,1015 1,3686 3,1329 12,9777 15,5086 09.12.2019
ВФП Премиум Инвест 990.266.763 123,9276 -0,4310 4,6405 7,7154 18,4519 22,6210 09.12.2019
ВФП Кеш Депозит 870.430.044 110,5670 0,0928 0,2764 0,6386 1,4804 1,3711 09.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.690.407 113,1917 0,1459 0,1392 2,6906 7,6526 7,9849 09.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 618.202.358 186,3098 2,2651 8,4313 14,8467 31,3443 29,0457 09.12.2019
Граве Глобал 33.438.282 107,9390 0,8810 4,5598 9,0823 09.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.442.989 58,6038 1,0341 4,2971 2,6971 8,8178 9,2657 08.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.147.964 74,1798 0,6127 2,9489 4,6680 12,8287 16,6496 08.12.2019
Иново Статус Акции 63.566.800 36,2200 0,0591 -1,1023 -0,0400 2,6240 1,1063 08.12.2019
Генерали БРИК 46.462.843 169,5570 -0,9817 5,0769 3,1270 7,7058 10,5598 08.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.076.502 122,5028 1,0285 4,1698 3,9200 8,7525 10,2750 08.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.712.376 167,4668 0,3305 3,0905 5,7520 10,5030 10,8423 08.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.497.286 153,1547 -0,0878 0,4209 2,3026 5,4120 5,6862 08.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.805.125.214 127,6173 0,1291 0,4325 0,8806 1,9811 1,8377 08.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.703.108.386 121,0403 0,1026 0,3325 0,7748 1,6495 08.12.2019
Илирика Кеш Фонд 556.271.178 1.189,2357 0,1177 0,3395 0,7432 1,7557 1,6361 08.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.289.057 134,7449 0,0914 1,2394 3,2337 13,0880 15,6311 08.12.2019
ВФП Премиум Инвест 994.521.752 124,4601 0,1310 5,0282 8,1712 18,9534 23,1478 08.12.2019
ВФП Кеш Депозит 870.411.106 110,5646 0,0925 0,2769 0,6404 1,4829 1,3689 08.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.535.638 113,1097 0,1818 0,0386 2,6193 7,5801 7,9067 08.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 618.228.681 186,3177 2,2650 8,4318 14,8470 31,3453 29,0511 08.12.2019
Граве Глобал 33.250.259 107,3321 0,3062 4,1479 8,4606 08.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.450.857 58,6095 1,0913 4,2970 2,6970 8,8275 9,2764 07.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.156.170 74,1870 0,7644 2,9488 4,6681 12,7234 16,6609 07.12.2019
Иново Статус Акции 63.569.509 36,2215 0,0028 -1,1033 -0,0386 2,6241 1,1104 07.12.2019
Генерали БРИК 46.467.002 169,5722 -1,6701 5,0772 3,0779 7,5704 10,5697 07.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.078.588 122,5135 0,8273 4,1704 3,9367 8,7673 10,2846 07.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.714.002 167,4674 0,2798 3,0899 5,7439 10,4751 10,8427 07.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.486.614 153,1458 -0,1272 0,4202 2,2875 5,3530 5,6801 07.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.804.978.917 127,6124 0,1303 0,4333 0,8814 1,9826 1,8338 07.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.703.060.797 121,0369 0,1042 0,3333 0,7770 1,7760 1,6467 07.12.2019
Илирика Кеш Фонд 556.250.677 1.189,1919 0,1174 0,3389 0,7443 1,7561 1,6323 07.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.300.709 134,7564 0,1919 1,2395 3,1959 12,9936 15,6410 07.12.2019
ВФП Премиум Инвест 994.586.122 124,4682 0,0572 5,0283 8,1275 18,8815 23,1559 07.12.2019
ВФП Кеш Депозит 870.392.170 110,5622 0,0936 0,2774 0,6429 1,4854 1,3667 07.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.530.652 113,1070 0,2032 0,0384 2,6225 7,5526 7,9041 07.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 618.255.006 186,3257 2,1940 8,4323 14,8474 31,3464 29,0567 07.12.2019
Граве Глобал 33.252.481 107,3393 0,5746 4,1480 8,4632 07.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.453.848 58,6172 1,2996 4,3042 2,7078 9,5014 9,2907 06.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.158.590 74,1991 0,9608 3,0809 4,6414 11,6515 16,6799 06.12.2019
Иново Статус Акции 63.591.143 36,2254 0,0326 -1,0889 -0,0896 2,6422 1,1213 06.12.2019
Генерали БРИК 46.474.724 169,6004 -0,7938 5,2981 3,4233 7,5910 10,5881 06.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.082.047 122,5311 1,0315 4,1834 4,0570 8,6433 10,3004 06.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.739.401 167,4774 0,5942 3,1438 5,7837 10,5264 10,8493 06.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.484.132 153,1463 -0,0656 0,5108 2,3006 5,3764 5,6805 06.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.807.145.267 127,6096 0,1321 0,4378 0,8832 1,9862 1,8316 06.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.703.170.706 121,0345 0,1054 0,3361 0,7800 1,7790 1,6447 06.12.2019
Илирика Кеш Фонд 556.232.468 1.189,1594 0,1178 0,3407 0,7469 1,7581 1,6296 06.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.318.993 134,7745 0,4027 1,3274 4,0846 12,1181 15,6565 06.12.2019
ВФП Премиум Инвест 994.614.685 124,4903 0,5978 5,0696 9,2300 18,5902 23,1777 06.12.2019
ВФП Кеш Депозит 878.406.239 110,5621 0,0952 0,2825 0,6465 1,4902 1,3666 06.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.532.923 113,1082 0,2574 0,1553 2,6950 7,5991 7,9052 06.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 618.281.326 186,3336 2,5658 8,4328 14,3795 31,5011 29,0621 06.12.2019
Граве Глобал 33.257.799 107,3564 0,9321 4,1709 8,8073 06.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.246.909 58,4857 1,8054 3,9615 2,4189 7,8177 9,0455 05.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.735.275 73,8601 1,3854 2,4124 4,4523 10,4486 16,1468 05.12.2019
Иново Статус Акции 63.536.992 36,1960 0,3543 -1,1978 -0,1302 2,3680 1,0393 05.12.2019
Генерали БРИК 46.257.982 168,8094 -1,1587 5,0403 2,4499 5,8811 10,0723 05.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.088.144 122,5621 1,3819 4,1344 3,8192 7,8837 10,3283 05.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.870.146 167,1479 0,7647 2,8632 5,7713 9,7587 10,6312 05.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.506.635 153,1674 0,0506 0,3405 1,9590 5,5258 5,6950 05.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.796.793.573 127,6035 0,1297 0,4341 0,8833 1,9882 1,8267 05.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.701.487.272 121,0305 0,1046 0,3349 0,7827 1,7813 1,6413 05.12.2019
Илирика Кеш Фонд 556.509.019 1.189,1093 0,1156 0,3369 0,7476 1,7598 1,6253 05.12.2019
Генерали Топ Брендови 135.831.324 134,3066 0,2558 0,8332 3,7709 10,7676 15,2550 05.12.2019
ВФП Премиум Инвест 983.563.126 123,1418 -0,0974 4,1788 8,1796 14,7976 21,8434 05.12.2019
ВФП Кеш Депозит 876.326.235 110,5584 0,0918 0,2777 0,6480 1,4932 1,3632 05.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.431.923 113,0759 0,3286 -0,0073 2,6010 7,6142 7,8744 05.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 615.869.567 185,7105 3,3989 8,2168 14,2723 29,9238 28,6306 05.12.2019
Граве Глобал 33.124.352 106,9257 0,7145 4,4426 8,9021 05.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.044.046 58,3533 1,8747 3,9769 2,5777 7,4888 8,7987 04.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.600.462 73,7604 1,4587 2,5534 4,4253 10,0630 15,9901 04.12.2019
Иново Статус Акции 63.551.925 36,2045 0,4665 -1,1406 0,3250 2,7262 1,0630 04.12.2019
Генерали БРИК 46.142.611 168,4489 -1,2927 5,1751 1,2892 4,9288 9,8372 04.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.043.782 122,3501 3,9738 4,0023 7,0722 10,1375 04.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.490.807 167,0483 0,8453 2,8524 5,6882 9,8464 10,5653 04.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.536.382 153,1930 -0,0025 0,1297 2,0895 5,2497 5,7127 04.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.792.250.758 127,6027 0,1296 0,4383 0,8877 1,9940 1,8260 04.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.702.140.284 121,0291 0,1051 0,3382 0,7876 1,7854 1,6401 04.12.2019
Илирика Кеш Фонд 562.997.707 1.189,0854 0,1146 0,3390 0,7506 1,7631 1,6232 04.12.2019
Генерали Топ Брендови 135.733.716 134,3344 0,2190 1,0701 4,1314 10,0039 15,2788 04.12.2019
ВФП Премиум Инвест 985.385.833 123,4222 0,2687 5,0971 8,7760 13,8183 22,1209 04.12.2019
ВФП Кеш Депозит 840.217.410 110,5605 0,0918 0,2828 0,6548 1,5009 1,3652 04.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.289.243 113,0417 0,2387 -0,1882 2,6734 7,3452 7,8418 04.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 614.580.608 185,4731 4,0385 8,4414 14,3336 28,7004 28,4661 04.12.2019
Граве Глобал 32.996.583 106,5132 0,8296 4,8585 9,5123 04.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.149.465 58,4584 2,3181 4,1148 3,3749 7,7237 8,9946 03.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.545.271 73,7272 1,5518 3,3675 5,0122 8,4192 15,9379 03.12.2019
Иново Статус Акции 63.481.221 36,1642 0,3157 -1,0187 0,2339 2,6124 0,9505 03.12.2019
Генерали БРИК 45.895.029 167,5741 -0,9508 6,3034 0,6031 3,5689 9,2668 03.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.051.915 122,3915 1,5560 4,0761 4,0576 6,9810 10,1748 03.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.978.942 166,8478 1,1962 2,9041 5,4911 9,4685 10,4326 03.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 184.681.459 153,3142 0,0990 0,3682 1,9250 5,4552 5,7963 03.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.797.579.793 127,6025 0,1344 0,4440 0,8916 1,9980 1,8259 03.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.677.616.720 121,0276 0,1084 0,3419 0,7912 1,7882 1,6389 03.12.2019
Илирика Кеш Фонд 563.288.502 1.189,0702 0,1167 0,3422 0,7543 1,7646 1,6219 03.12.2019
Генерали Топ Брендови 135.415.426 134,0194 0,1140 1,7286 4,8202 8,4120 15,0085 03.12.2019
ВФП Премиум Инвест 976.296.660 122,4122 0,2884 5,1574 8,9267 11,4175 21,1215 03.12.2019
ВФП Кеш Депозит 841.241.884 110,5636 0,0980 0,2898 0,6614 1,5066 1,3680 03.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.186.428 113,1482 0,3886 0,0967 2,7782 7,5093 7,9434 03.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 585.888.734 185,2261 4,1760 9,1906 14,1769 28,4026 28,2950 03.12.2019
Граве Глобал 33.089.370 106,8127 1,3734 4,9857 10,0223 03.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.265.811 58,5551 2,4773 4,5985 3,5567 7,9050 9,1749 02.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.293.705 74,1184 2,0808 4,2871 5,8544 9,5259 16,5530 02.12.2019
Иново Статус Акции 63.406.133 36,1214 0,1928 -1,0961 0,1383 2,5253 0,8310 02.12.2019
Генерали БРИК 46.399.308 169,4283 0,1363 6,6100 2,6744 6,2473 10,4758 02.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.124.817 122,7624 1,8549 4,5881 3,9529 7,2817 10,5086 02.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.751.995 166,9805 1,2757 3,1697 5,7976 9,8383 10,5204 02.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.435.684 153,2760 0,0788 0,6172 2,0933 5,4792 5,7700 02.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.668.080.439 127,5969 0,1344 0,4453 0,8927 2,0001 1,8214 02.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.678.562.963 121,0238 0,1088 0,3437 0,7950 1,7908 1,6357 02.12.2019
Илирика Кеш Фонд 428.041.404 1.189,0018 0,1143 0,3408 0,7533 1,7644 1,6161 02.12.2019
Генерали Топ Брендови 135.936.922 134,5415 0,4951 2,0900 5,0387 9,8704 15,4565 02.12.2019
ВФП Премиум Инвест 982.718.180 123,4248 1,1114 5,6625 10,3120 13,4556 22,1235 02.12.2019
ВФП Кеш Депозит 845.115.994 110,5603 0,0972 0,2910 0,6636 1,5089 1,3650 02.12.2019
ВФП 100% БОНД 213.040.390 113,2714 0,5008 0,4064 2,8743 7,7556 8,0609 02.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 570.438.786 185,1485 4,1279 9,4412 14,0511 28,4985 28,2413 02.12.2019
Граве Глобал 33.461.552 108,0141 2,5068 6,6220 10,1490 02.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.639.438 58,6139 2,5753 4,6714 3,6169 8,0026 9,2846 01.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.557.152 74,5734 2,7795 5,0309 6,3178 10,1876 17,2685 01.12.2019
Иново Статус Акции 63.456.733 36,1503 0,2863 -1,1003 0,2135 2,6032 0,9117 01.12.2019
Генерали БРИК 46.215.606 168,7611 -0,1547 6,1784 2,2610 5,8199 10,0408 01.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.077.102 122,5247 1,6569 4,1866 3,7432 7,0657 10,2947 01.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 424.827.021 167,2069 1,4454 3,3279 5,9395 9,9858 10,6702 01.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.808.240 153,5873 0,3345 0,8203 2,3066 5,6996 5,9848 01.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.707.190.222 127,5904 0,1390 0,4457 0,8921 2,0002 1,8162 01.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.532.004.692 121,0172 0,1094 0,3441 0,7945 1,7896 1,6301 01.12.2019
Илирика Кеш Фонд 428.034.138 1.188,9144 0,1163 0,3414 0,7560 1,7610 1,6086 01.12.2019
Генерали Топ Брендови 136.438.667 135,0607 0,9143 2,5144 5,4354 10,2851 15,9021 01.12.2019
ВФП Премиум Инвест 995.200.264 125,2191 2,6449 7,4363 11,9086 15,0977 23,8988 01.12.2019
ВФП Кеш Депозит 712.777.168 110,5541 0,0993 0,2907 0,6619 1,5078 1,3593 01.12.2019
ВФП 100% БОНД 211.761.370 113,3670 0,6662 0,5265 2,9644 7,8520 8,1521 01.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 570.471.868 185,4879 4,3143 9,9175 14,2558 28,7298 28,4764 01.12.2019
Граве Глобал 33.686.314 108,7397 3,2142 7,5376 10,8804 01.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.647.229 58,6196 2,5141 4,6713 3,6169 8,0231 9,2952 30.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.565.493 74,5805 2,7474 5,0307 6,3176 10,3298 17,2797 30.11.2019
Иново Статус Акции 63.459.436 36,1518 0,0734 -1,1046 0,1804 2,6043 0,9159 30.11.2019
Генерали БРИК 46.219.739 168,7762 -0,1523 6,4188 1,8870 6,0047 10,0506 30.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.079.185 122,5353 1,3895 4,1836 3,4865 7,0943 10,3042 30.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 424.821.739 167,2074 1,2942 3,3744 5,8848 10,0228 10,6706 30.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.797.468 153,5783 0,1251 0,9114 2,1575 5,7829 5,9786 30.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.707.011.967 127,5853 0,1443 0,4517 0,8971 2,0016 1,8122 30.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.531.955.435 121,0133 0,1148 0,3494 0,8014 1,7909 1,6269 30.11.2019
Илирика Кеш Фонд 428.017.214 1.188,8674 0,1142 0,3409 0,7567 1,7612 1,6046 30.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.450.861 135,0727 0,8277 2,6219 4,6604 10,4123 15,9124 30.11.2019
ВФП Премиум Инвест 995.264.679 125,2273 2,5917 7,5017 10,7222 15,1726 23,9069 30.11.2019
ВФП Кеш Депозит 712.757.177 110,5510 0,1033 0,2947 0,6671 1,5098 1,3564 30.11.2019
ВФП 100% БОНД 211.756.274 113,3643 0,6942 0,6355 2,9515 7,8442 8,1495 30.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 570.496.459 185,4959 3,5623 9,9136 13,4841 28,7311 28,4819 30.11.2019
Граве Глобал 33.688.560 108,7469 3,3304 7,5335 10,2710 30.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.642.020 58,6231 2,0354 4,6705 3,6191 7,8435 9,3017 29.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.427.956 74,5003 2,0953 5,0613 6,1160 9,9731 17,1536 29.11.2019
Иново Статус Акции 63.454.356 36,1489 0,1130 -1,0067 0,0459 3,0644 0,9078 29.11.2019
Генерали БРИК 46.146.829 168,5100 -0,1994 7,0993 2,8080 5,3174 9,8771 29.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.079.863 122,5388 1,3273 4,3485 3,6897 7,2445 10,3074 29.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 424.656.825 167,1425 1,2099 3,4600 5,9683 9,6806 10,6276 29.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.675.659 153,4773 0,0556 0,9580 2,2449 5,3892 5,9089 29.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.725.147.722 127,5761 0,1446 0,4475 0,8948 2,0002 1,8048 29.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.531.878.222 121,0072 0,1156 0,3493 0,8016 1,7908 1,6217 29.11.2019
Илирика Кеш Фонд 427.980.166 1.188,7922 0,1146 0,3385 0,7552 1,7596 1,5982 29.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.386.889 135,0094 1,0116 2,8305 5,1451 10,0738 15,8581 29.11.2019
ВФП Премиум Инвест 994.582.863 125,1489 2,8606 7,9683 11,2128 14,8977 23,8294 29.11.2019
ВФП Кеш Депозит 717.222.490 110,5426 0,1020 0,2883 0,6639 1,5073 1,3487 29.11.2019
ВФП 100% БОНД 211.592.880 113,2917 0,5668 0,7594 2,9175 7,7912 8,0803 29.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 565.054.982 185,5039 3,6651 10,2433 13,1237 28,3808 28,4875 29.11.2019
Граве Глобал 33.684.803 108,7348 3,2247 8,4966 10,3107 29.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.373.084 58,4340 1,5963 4,4613 3,5223 7,5018 8,9491 28.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.458.504 74,5483 2,5060 5,2985 5,8704 10,1381 17,2291 28.11.2019
Иново Статус Акции 63.453.625 36,1485 -0,3092 -1,0210 0,0651 3,1618 0,9067 28.11.2019
Генерали БРИК 46.638.396 170,3086 1,0992 8,6376 4,0440 6,9739 11,0498 28.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.069.726 122,4872 1,2530 4,2061 3,4291 7,1293 10,2609 28.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 421.932.017 167,2075 1,2508 3,6657 5,9272 9,7873 10,6706 28.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.660.269 153,4320 -0,0057 0,9785 2,2362 5,5117 5,8776 28.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.717.670.076 127,5631 0,1381 0,4424 0,8895 1,9952 1,7944 28.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.494.142.754 120,9984 0,1112 0,3455 0,7997 1,7881 1,6143 28.11.2019
Илирика Кеш Фонд 428.068.069 1.188,6937 0,1115 0,3324 0,7512 1,7554 1,5898 28.11.2019
Генерали Топ Брендови 81.564.759 135,3112 1,1022 3,6215 4,5640 10,3385 16,1171 28.11.2019
ВФП Премиум Инвест 984.492.819 125,3904 3,1277 9,5138 10,2119 15,5017 24,0683 28.11.2019
ВФП Кеш Депозит 717.247.647 110,5297 0,0923 0,2803 0,6564 1,4999 1,3369 28.11.2019
ВФП 100% БОНД 189.848.205 113,2458 0,5600 0,7850 2,8959 7,8012 8,0365 28.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 562.563.463 184,7509 3,1582 9,9663 12,6674 28,0669 27,9659 28.11.2019
Граве Глобал 33.721.121 108,8520 3,7006 9,1734 9,8272 28.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.226.516 58,3324 1,3509 4,3506 3,0484 7,4186 8,7597 27.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.457.375 74,4034 2,2514 5,5892 5,9051 11,4159 17,0012 27.11.2019
Иново Статус Акции 63.449.665 36,1462 -0,1428 -1,4281 -0,0617 3,2191 0,9002 27.11.2019
Генерали БРИК 48.611.158 170,2313 1,3346 8,6005 3,4809 8,7780 10,9994 27.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.025.129 122,2602 1,2982 3,9796 3,3770 7,3517 10,0566 27.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 421.511.827 167,0249 1,3096 3,6571 5,6208 9,8711 10,5498 27.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.678.923 153,4476 0,1604 1,0128 2,1196 5,4384 5,8884 27.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.910.041.846 127,5569 0,1376 0,4420 0,8899 1,9960 1,7895 27.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.735.393.317 120,9919 0,1101 0,3443 0,7998 1,7876 1,6089 27.11.2019
Илирика Кеш Фонд 563.161.975 1.188,6401 0,1100 0,3321 0,7513 1,7559 1,5852 27.11.2019
Генерали Топ Брендови 137.563.567 135,3370 1,2612 3,9389 3,9767 11,8620 16,1392 27.11.2019
ВФП Премиум Инвест 987.196.115 125,5121 3,4326 9,8704 9,4617 16,7685 24,1887 27.11.2019
ВФП Кеш Депозит 855.151.540 110,5247 0,0911 0,2785 0,6564 1,5000 1,3323 27.11.2019
ВФП 100% БОНД 211.371.810 113,1973 0,4948 0,7963 2,7418 7,9273 7,9902 27.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 564.680.981 183,7366 2,9713 9,3583 12,2671 27,1421 27,2634 27.11.2019
Граве Глобал 33.633.061 108,5678 3,7489 9,2083 9,6774 27.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.163.031 58,2921 1,7176 4,1265 2,7065 7,0391 8,6846 26.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.188.103 74,2609 2,6540 5,5589 5,1690 11,2493 16,7771 26.11.2019
Иново Статус Акции 63.415.661 36,1269 -0,2006 -1,4246 -0,1302 2,6160 0,8464 26.11.2019
Иново Статус Акции 63.415.661 36,1269 -0,2006 -1,4246 -0,1302 2,6160 0,8464 26.11.2019
Генерали БРИК 48.489.238 169,8043 1,0715 8,0339 3,1214 8,1326 10,7210 26.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.009.179 122,1791 1,2222 3,5347 3,2692 7,1617 9,9836 26.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 420.645.495 166,9142 1,2415 3,4143 5,5376 9,7224 10,4765 26.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.754.704 153,5126 0,2076 0,9681 2,1803 5,4185 5,9332 26.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.909.986.356 127,5513 0,1371 0,4432 0,8916 1,9980 1,7850 26.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.738.306.077 120,9879 0,1100 0,3462 0,8033 1,7897 1,6055 26.11.2019
Илирика Кеш Фонд 562.540.193 1.188,6014 0,1101 0,3321 0,7526 1,7577 1,5819 26.11.2019
Генерали Топ Брендови 137.418.087 135,1938 1,1450 3,7845 3,9944 11,7391 16,0163 26.11.2019
ВФП Премиум Инвест 985.381.744 125,3018 3,2525 9,6943 9,5154 16,4377 23,9807 26.11.2019
ВФП Кеш Депозит 854.485.078 110,5210 0,0898 0,2793 0,6587 1,5022 1,3289 26.11.2019
ВФП 100% БОНД 211.404.685 113,2158 0,5138 0,7066 2,7636 7,6761 8,0079 26.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 562.832.720 183,1888 2,6600 8,9309 11,6141 26,3067 26,8839 26.11.2019
Граве Глобал 33.543.023 108,2771 3,4642 9,1900 9,6217 26.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.998.705 58,2381 1,6134 4,0026 2,6806 7,1674 8,5839 25.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.540.028 73,8353 2,0559 4,7490 4,0624 11,8112 16,1078 25.11.2019
Иново Статус Акции 63.357.072 36,0935 -0,2945 -1,6874 -0,2275 2,6559 0,7531 25.11.2019
Генерали БРИК 48.677.354 170,4701 1,5983 8,3031 3,5165 8,4528 11,1552 25.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.043.036 122,3513 1,3550 3,3735 3,4064 7,3330 10,1386 25.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 420.472.436 166,8456 1,2274 3,4326 5,4931 9,9401 10,4311 25.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.748.759 153,4009 0,1875 0,8960 2,1129 5,3971 5,8561 25.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.889.229.097 127,5461 0,1376 0,4442 0,8924 2,0001 1,7809 25.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.752.331.824 120,9841 0,1103 0,3484 0,8051 1,7922 1,6023 25.11.2019
Илирика Кеш Фонд 560.985.309 1.188,5646 0,1104 0,3333 0,7552 1,7601 1,5787 25.11.2019
Генерали Топ Брендови 137.160.226 134,9431 0,9955 4,1824 3,7930 12,6365 15,8012 25.11.2019
ВФП Премиум Инвест 983.206.642 125,0565 3,0774 9,9660 9,2939 17,5859 23,7379 25.11.2019
ВФП Кеш Депозит 856.738.818 110,5178 0,0898 0,2805 0,6597 1,5043 1,3260 25.11.2019
ВФП 100% БОНД 211.015.027 113,0119 0,4157 0,5528 2,5829 7,4677 7,8134 25.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 561.122.028 182,6320 2,3435 8,4987 11,2706 26,8304 26,4983 25.11.2019
Граве Глобал 33.291.408 107,4649 2,6852 7,2919 8,7911 25.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.394.350 58,4861 2,0356 3,9513 2,6063 7,6133 9,0463 24.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.321.677 73,6068 1,8213 4,6894 3,5661 11,4542 15,7485 24.11.2019
Иново Статус Акции 63.419.248 36,1289 -0,1699 -1,5961 -0,1346 2,7528 0,8519 24.11.2019
Генерали БРИК 48.310.675 169,2006 1,3477 7,4872 2,7366 7,6360 10,3274 24.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.048.410 122,3838 1,0178 3,3925 3,4256 7,3533 10,1678 24.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 420.544.994 166,8743 1,3117 3,4494 5,5101 9,9575 10,4501 24.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.874.495 153,3915 0,2459 0,8949 2,1135 5,3963 5,8497 24.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.892.449.250 127,5406 0,1374 0,4444 0,8930 2,0011 1,7765 24.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.752.253.974 120,9792 0,1096 0,3483 0,8059 1,7924 1,5982 24.11.2019
Илирика Кеш Фонд 561.785.373 1.188,5195 0,1103 0,3340 0,7603 1,7602 1,5749 24.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.750.993 134,5425 0,9065 3,8646 3,4765 12,2924 15,4574 24.11.2019
ВФП Премиум Инвест 976.013.072 124,1819 2,5969 9,1899 8,5226 16,7561 22,8726 24.11.2019
ВФП Кеш Депозит 852.954.345 110,5134 0,0881 0,2792 0,6596 1,5050 1,3220 24.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.890.450 112,9455 0,3663 0,4960 2,5270 7,4101 7,7500 24.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 559.738.914 182,5055 2,4837 8,4193 11,1893 26,7384 26,4106 24.11.2019
Граве Глобал 33.116.103 106,8990 2,5576 6,7198 8,2099 24.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.402.118 58,4918 1,4429 3,9512 2,6062 7,6056 9,0569 23.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.330.283 73,6139 1,7267 4,6894 3,5660 11,7336 15,7597 23.11.2019
Иново Статус Акции 63.421.954 36,1304 0,3463 -1,5933 -0,1365 -0,0888 0,8561 23.11.2019
Генерали БРИК 48.314.938 169,2155 1,8314 7,6109 4,1438 7,9820 10,3371 23.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.050.492 122,3944 1,5498 3,3930 3,5395 7,3436 10,1774 23.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 420.547.157 166,8752 1,8976 3,4743 5,5445 10,0248 10,4507 23.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.864.920 153,3835 0,2809 0,9413 2,1972 5,5470 5,8441 23.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.892.304.726 127,5358 0,1380 0,4461 0,8952 2,0025 1,7727 23.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.752.206.790 120,9760 0,1110 0,3502 0,8090 1,7939 1,5955 23.11.2019
Илирика Кеш Фонд 561.768.660 1.188,4841 0,1106 0,3343 0,7617 1,7611 1,5719 23.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.763.234 134,5545 1,1532 3,9409 3,8929 12,5545 15,4677 23.11.2019
ВФП Премиум Инвест 976.076.245 124,1900 3,3931 9,3213 9,2403 16,9563 22,8806 23.11.2019
ВФП Кеш Депозит 852.935.611 110,5110 0,0888 0,2808 0,6629 1,5074 1,3198 23.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.885.353 112,9427 0,3644 0,5268 2,6048 7,5111 7,7473 23.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 559.763.019 182,5134 5,8100 8,4197 11,1899 26,7398 26,4161 23.11.2019
Граве Глобал 33.118.314 106,9062 2,7512 6,7257 7,1922 23.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.327.818 58,4897 2,4369 3,9372 2,5925 7,6096 9,0530 22.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.124.875 73,5063 2,5833 4,6201 3,4047 11,1235 15,5905 22.11.2019
Иново Статус Акции 63.414.450 36,1262 0,3355 -1,3953 0,1022 2,6876 0,8444 22.11.2019
Генерали БРИК 48.212.423 168,8565 1,9917 7,1837 2,7720 6,5812 10,1030 22.11.2019
Генерали Нова ЕУ 24.046.705 122,3751 1,7627 3,1947 4,0763 7,2348 10,1600 22.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 420.321.534 166,7857 1,9347 3,2809 5,4029 9,7239 10,3915 22.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.704.262 153,2495 0,2583 0,9216 2,0199 5,4321 5,7517 22.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.871.155.960 127,5260 0,1337 0,4419 0,8930 2,0002 1,7648 22.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.752.123.834 120,9702 0,1092 0,3493 0,8095 1,7937 1,5907 22.11.2019
Илирика Кеш Фонд 561.734.545 1.188,4119 0,1079 0,3321 0,7599 1,7592 1,5657 22.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.664.630 134,4575 1,2933 2,5494 3,0487 11,8644 15,3845 22.11.2019
ВФП Премиум Инвест 975.363.469 124,0995 3,6001 7,7640 7,7063 16,7368 22,7910 22.11.2019
ВФП Кеш Депозит 852.872.174 110,5028 0,0830 0,2752 0,6601 1,5045 1,3123 22.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.662.656 112,8235 0,4172 0,4680 2,4173 7,4224 7,6336 22.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 559.737.136 182,5212 5,8100 8,3204 11,7346 26,4087 26,4215 22.11.2019
Граве Глобал 33.112.953 106,8889 2,7689 6,0390 6,6522 22.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.557.739 57,9355 1,5824 3,6836 1,6168 2,6668 8,0197 21.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.908.153 73,3366 2,7152 3,7296 3,3023 7,1170 15,3236 21.11.2019
Иново Статус Акции 63.326.298 36,0760 0,2398 -1,5783 -0,0883 2,1445 0,7043 21.11.2019
Генерали БРИК 48.298.912 169,1594 2,7018 6,0644 3,0610 6,7405 10,3005 21.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.975.072 122,0359 1,5129 2,7606 3,8569 7,0702 9,8547 21.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 419.501.988 166,4605 1,8965 3,0505 5,0181 9,3182 10,1762 21.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 183.109.523 153,2456 0,2155 0,8126 2,0551 5,4571 5,7490 21.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.860.561.818 127,5192 0,1327 0,4429 0,8923 2,0002 1,7594 21.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.751.928.427 120,9657 0,1091 0,3508 0,8103 1,7945 1,5869 21.11.2019
Илирика Кеш Фонд 562.012.845 1.188,3661 0,1070 0,3312 0,7616 1,7595 1,5618 21.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.580.609 134,4112 1,1816 2,2077 2,9231 11,6367 15,3447 21.11.2019
ВФП Премиум Инвест 977.405.486 123,9561 3,5424 7,1376 7,5034 15,9752 22,6492 21.11.2019
ВФП Кеш Депозит 852.414.641 110,4978 0,0811 0,2757 0,6584 1,5044 1,3077 21.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.732.359 112,8613 0,4167 0,5706 2,4906 7,4958 7,6697 21.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 556.654.792 181,4100 5,8489 7,6677 11,0366 24,2044 25,6519 21.11.2019
Граве Глобал 33.176.453 107,0938 3,3794 6,8006 7,3210 21.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.331.845 57,7785 1,3421 3,4775 2,0531 2,0248 7,7270 20.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.883.173 73,3264 2,3694 3,4712 3,3495 7,0863 15,3076 20.11.2019
Иново Статус Акции 63.297.427 36,0595 -0,4409 -1,2947 0,0313 2,1461 0,6582 20.11.2019
Генерали БРИК 48.146.901 168,6375 2,9106 6,1836 3,9749 7,4851 9,9602 20.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.906.544 121,6871 0,7549 2,6287 3,4655 6,1392 9,5407 20.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 418.848.510 166,2095 1,4438 3,0261 5,0027 9,2515 10,0101 20.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 178.964.646 153,2350 0,2558 0,8515 2,0887 5,5106 5,7417 20.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.854.975.261 127,5141 0,1333 0,4410 0,8946 2,0020 1,7553 20.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.750.507.167 120,9622 0,1107 0,3509 0,8129 1,7966 1,5839 20.11.2019
Илирика Кеш Фонд 561.993.484 1.188,3251 0,1074 0,3324 0,7626 1,7607 1,5583 20.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.658.722 134,4880 1,3929 2,9669 3,3214 12,1744 15,4106 20.11.2019
ВФП Премиум Инвест 978.041.056 124,0131 3,9857 8,4172 8,1502 16,9715 22,7055 20.11.2019
ВФП Кеш Депозит 864.240.499 110,4946 0,0817 0,2736 0,6602 1,5065 1,3047 20.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.291.910 112,8635 0,4137 0,7777 2,5796 7,7096 7,6718 20.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 555.835.773 181,1431 2,6501 8,0823 11,3046 24,0062 25,4670 20.11.2019
Граве Глобал 33.294.268 107,4741 3,6027 6,8051 7,1097 20.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.440.390 57,9057 0,6740 3,5330 2,0987 0,2976 7,9641 19.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.112.179 73,5449 2,2639 4,2755 3,6385 5,0707 15,6512 19.11.2019
Иново Статус Акции 63.434.457 36,1376 -0,2303 -0,8859 0,4422 1,9454 0,8762 19.11.2019
Генерали БРИК 48.319.196 169,2954 3,3030 6,5581 4,9497 5,4631 10,3892 19.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.945.168 121,9179 2,8532 3,4391 5,9040 9,7484 19.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 419.069.700 166,3092 1,5034 3,2494 5,2613 8,6412 10,0761 19.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.227.033 153,4596 0,4075 1,0666 2,2391 5,2744 5,8966 19.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.765.071.143 127,5089 0,1332 0,4418 0,8973 2,0052 1,7512 19.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.735.118.501 120,9585 0,1110 0,3525 0,8166 1,7992 1,5808 19.11.2019
Илирика Кеш Фонд 558.135.149 1.188,2840 0,1083 0,3309 0,7608 1,7641 1,5547 19.11.2019
Генерали Топ Брендови 136.716.873 134,7548 1,5850 2,4988 2,7218 10,3691 15,6396 19.11.2019
ВФП Премиум Инвест 982.112.771 124,5114 4,3967 8,0913 7,6450 15,5489 23,1986 19.11.2019
ВФП Кеш Депозит 862.317.164 110,4916 0,0812 0,2746 0,6632 1,5107 1,3020 19.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.276.857 112,8560 0,4096 0,6513 2,5986 7,2625 7,6646 19.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 554.483.483 180,7024 2,3960 8,8301 12,3992 22,5449 25,1617 19.11.2019
Граве Глобал 33.316.848 107,5470 3,6660 7,5309 6,8591 19.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.137.787 57,7495 0,3929 3,6753 2,1641 -1,1323 7,6729 18.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.127.115 73,5743 2,2951 4,1377 4,0754 4,1340 15,6974 18.11.2019
Иново Статус Акции 63.382.024 36,1077 -0,3147 -0,9443 0,3541 1,6548 0,7928 18.11.2019
Генерали БРИК 48.077.685 168,4493 2,5849 6,2868 4,4160 4,6527 9,8375 18.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.862.768 121,4983 0,5860 2,6472 3,0748 5,4280 9,3707 18.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 419.055.147 166,3330 1,4810 3,3935 5,2756 8,4175 10,0918 18.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.526.543 153,7144 0,5144 1,1427 2,4160 5,3931 6,0725 18.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.683.696.137 127,5038 0,1340 0,4429 0,8987 2,0074 1,7471 18.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.729.318.437 120,9548 0,1118 0,3549 0,8186 1,8018 1,5777 18.11.2019
Илирика Кеш Фонд 557.747.879 1.188,2451 0,1079 0,3313 0,7624 1,7656 1,5514 18.11.2019
ВФП Премиум Инвест 984.575.428 124,8342 4,6082 9,5007 7,9171 14,8748 23,5180 18.11.2019
ВФП Кеш Депозит 945.172.018 110,4891 0,0820 0,2770 0,6651 1,5137 1,2997 18.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.529.963 113,0095 0,4683 0,8076 2,7425 7,2846 7,8111 18.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 553.619.191 180,4208 2,2321 8,9702 12,2203 21,9274 24,9667 18.11.2019
Граве Глобал 33.349.194 107,6514 3,7644 9,3102 6,9545 18.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.144.147 57,7621 0,4082 3,8593 2,8335 -1,1204 7,6964 17.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.042.444 73,5145 2,0717 4,5962 4,2342 4,0392 15,6034 17.11.2019
Иново Статус Акции 63.387.566 36,1109 -0,4922 -0,9406 0,3691 1,6598 0,8017 17.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.838.534 121,3851 0,4812 2,5430 2,9659 5,3217 9,2688 17.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 419.041.792 166,3277 1,3359 3,3892 5,3167 8,4126 10,0883 17.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.302.915 153,5229 0,2770 1,0218 2,3828 5,2683 5,9403 17.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.689.861.249 127,4982 0,1346 0,4429 0,9022 2,0083 1,7427 17.11.2019
Илирика Кеш Фонд 557.822.436 1.188,1909 0,1067 0,3314 0,7630 1,7650 1,5468 17.11.2019
Генерали Топ Брендови 134.501.346 134,9303 1,2409 3,3431 2,9998 9,5219 15,7902 17.11.2019
ВФП Премиум Инвест 985.234.888 124,8690 3,8400 9,5241 8,0553 14,8995 23,5524 17.11.2019
ВФП Кеш Депозит 942.153.059 110,4857 0,0825 0,2773 0,6691 1,5153 1,2966 17.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.546.445 113,0383 0,3339 0,8358 2,8547 7,3173 7,8385 17.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 553.517.767 180,7125 1,3374 9,1421 12,3979 22,1205 25,1687 17.11.2019
Граве Глобал 33.243.364 107,3098 3,1003 8,9559 6,6109 17.11.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.151.794 57,7678 0,2556 3,8593 2,8336 -1,1215 7,7070 16.11.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.051.023 73,5216 1,2966 4,5963 4,2344 3,8278 15,6145 16.11.2019
Иново Статус Акции 63.390.270 36,1124 -0,5006 -0,9344 0,6062 1,6615 0,8059 16.11.2019
Генерали БРИК 48.348.811 169,4063 2,6684 7,3819 3,7889 4,9627 10,4615 16.11.2019
Генерали Нова ЕУ 23.840.595 121,3956 0,4965 2,5411 3,6967 5,3214 9,2783 16.11.2019
КБ Публикум - Балансиран 419.044.707 166,3289 1,0521 3,4855 5,4114 8,3578 10,0891 16.11.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.293.156 153,5145 0,2590 1,2062 2,3377 5,1180 5,9345 16.11.2019
КБ Публикум Паричен 3.689.714.706 127,4931 0,1352 0,4450 0,9056 2,0098 1,7386 16.11.2019
Генерали Кеш Депозит 1.746.761.392 120,9471 0,1127 0,3577 0,8252 1,8042 1,5713 16.11.2019
Илирика Кеш Фонд 557.805.738 1.188,1554 0,1071 0,3316 0,7645 1,7663 1,5438 16.11.2019
Генерали Топ Брендови 134.513.372 134,9424 1,2598 3,6234 2,5242 9,2799 15,8006 16.11.2019
ВФП Премиум Инвест 985.298.658 124,8771 3,6949 9,8333 7,6571 14,7130 23,5604 16.11.2019
ВФП Кеш Депозит 942.133.193 110,4833 0,0823 0,2803 0,6737 1,5181 1,2944 16.11.2019
ВФП 100% БОНД 210.541.334 113,0355 0,3074 1,0545 2,8464 7,2866 7,8359 16.11.2019
КБ Публикум-МБИ 10 553.541.591 180,7203 1,1988 9,1425 13,7768 22,1218 25,1741 16.11.2019
Граве Глобал 33.245.583 107,3170 2,9096 8,9665 6,5612 16.11.2019
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.