Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 83.643.756 62,2053 5,6639 7,9569 11,9445 13,4256 2,5532 16.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.685.020 78,4260 5,3847 8,0538 11,0064 19,6204 3,2583 16.01.2020
Иново Статус Акции 64.610.790 36,8231 1,9740 1,4575 1,5558 2,1335 0,2524 16.01.2020
Генерали БРИК 40.668.211 178,0695 2,5494 7,9187 3,9093 11,4537 1,5134 16.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.862.227 126,0106 2,5112 4,3170 6,7329 11,4502 1,9225 16.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 459.870.765 172,2567 2,6080 4,6535 7,8971 12,4097 1,3635 16.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 197.804.111 154,3965 0,6494 0,8350 2,6046 5,9470 0,5813 16.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.789.591.458 127,8106 0,1228 0,3846 0,8442 1,8908 0,0694 16.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.711.085.847 121,2001 0,1077 0,3221 0,7152 1,6973 0,0568 16.01.2020
Илирика Кеш Фонд 476.422.589 1.191,1397 0,1254 0,3586 0,7171 1,7152 0,0705 16.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.742.912 137,1443 1,2190 2,9121 2,4617 16,5532 1,1023 16.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.049.072.787 128,2598 1,5348 6,5038 7,9552 22,5522 1,5765 16.01.2020
ВФП Кеш Депозит 863.370.360 110,6766 0,0815 0,2574 0,5800 1,4003 0,0438 16.01.2020
ВФП 100% БОНД 241.928.198 114,1340 0,6501 1,2822 2,3687 7,8296 0,5976 16.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 846.568.871 200,8747 8,3715 12,4847 23,6050 34,0255 4,2799 16.01.2020
Граве Глобал 34.533.622 111,3133 2,5073 6,7418 7,6173 1,3129 16.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.630.825 62,9557 7,2267 8,8828 12,9710 14,9194 3,7904 15.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.703.216 78,5069 5,7506 7,7351 11,3801 20,0477 3,3648 15.01.2020
Иново Статус Акции 64.666.163 36,8546 2,0889 1,5762 1,6031 2,2138 0,3381 15.01.2020
Генерали БРИК 41.048.464 177,9947 2,8123 8,3342 3,9459 12,0727 1,4707 15.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.992.145 126,6742 3,2176 5,1225 7,2936 13,7681 2,4593 15.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 461.648.447 172,9233 3,0567 5,0928 8,3017 13,0337 1,7558 15.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 197.041.249 154,3355 0,6395 0,7802 2,4351 6,1550 0,5415 15.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.793.139.797 127,8053 0,1230 0,3851 0,8453 1,8930 0,0653 15.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.711.470.877 121,1964 0,1066 0,3227 0,7171 1,6998 0,0537 15.01.2020
Илирика Кеш Фонд 476.280.429 1.191,0959 0,1249 0,3580 0,7173 1,7167 0,0669 15.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.289.217 136,9457 1,4736 2,8420 2,1391 16,5601 0,9559 15.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.046.750.155 127,9904 2,3187 6,4052 7,9146 22,6985 1,3631 15.01.2020
ВФП Кеш Депозит 862.150.141 110,6736 0,0819 0,2573 0,5816 1,4024 0,0411 15.01.2020
ВФП 100% БОНД 241.270.691 114,1582 0,7087 1,3115 2,4144 8,1203 0,6189 15.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 850.932.792 202,3871 8,9879 13,8245 24,2212 34,8800 5,0650 15.01.2020
Граве Глобал 34.543.084 111,3438 3,0471 7,5144 7,7984 1,3407 15.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.509.124 62,9324 7,0161 8,7593 12,7738 14,9580 3,7519 14.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.335.228 78,2845 5,6150 7,5148 11,0091 20,7127 3,0720 14.01.2020
Иново Статус Акции 64.760.852 36,9086 2,2331 1,3599 1,7879 2,4269 0,4852 14.01.2020
Генерали БРИК 41.340.581 179,3702 3,5975 9,4769 4,4898 14,0298 2,2549 14.01.2020
Генерали Нова ЕУ 25.019.435 126,8369 3,3412 5,3117 7,0075 14,8088 2,5909 14.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 462.406.401 173,0816 3,1506 5,0972 8,3869 13,3452 1,8490 14.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 197.287.776 154,2049 0,5600 0,6655 2,4245 6,3426 0,4565 14.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.796.780.394 127,8012 0,1225 0,3843 0,8476 1,8955 0,0621 14.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.708.307.161 121,1927 0,1066 0,3223 0,7197 1,7018 0,0507 14.01.2020
Илирика Кеш Фонд 475.501.720 1.191,0466 0,1252 0,3576 0,7170 1,7171 0,0627 14.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.821.305 136,7889 1,3488 2,9291 2,3040 17,4217 0,8403 14.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.045.154.682 127,8024 2,1617 7,2933 7,9263 23,6605 1,2142 14.01.2020
ВФП Кеш Депозит 861.949.164 110,6714 0,0822 0,2560 0,5847 1,4047 0,0391 14.01.2020
ВФП 100% БОНД 240.393.707 114,0784 0,6408 1,3017 2,4116 8,2947 0,5486 14.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 846.582.673 203,4113 9,5348 13,2185 25,0431 35,6989 5,5967 14.01.2020
Граве Глобал 34.509.936 111,2369 2,9413 7,4224 8,0495 1,2434 14.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.200.169 62,7208 6,6459 7,7912 12,1879 15,1495 3,4031 13.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.316.203 78,3335 5,6710 7,3872 10,8182 20,8910 3,1365 13.01.2020
Иново Статус Акции 64.838.989 36,9531 2,3510 0,8166 1,9056 2,6167 0,6063 13.01.2020
Генерали БРИК 41.525.506 180,1769 3,8192 9,6147 4,9502 13,7343 2,7148 13.01.2020
Генерали Нова ЕУ 25.103.349 127,2725 3,6842 5,5359 7,3669 15,8730 2,9432 13.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 470.966.008 173,2878 3,2270 4,7059 8,5144 13,6495 1,9703 13.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 196.932.247 154,2554 0,5237 0,6950 2,4639 6,4084 0,4894 13.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.809.459.658 127,7982 0,1228 0,3858 0,8499 1,9001 0,0597 13.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.705.347.692 121,1902 0,1075 0,3249 0,7221 1,7061 0,0486 13.01.2020
Илирика Кеш Фонд 479.454.920 1.191,0131 0,1261 0,3563 0,7179 1,7202 0,0599 13.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.254.146 137,1854 1,5234 3,1134 2,5922 17,1719 1,1326 13.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.047.613.614 128,0971 2,3406 7,1288 8,1682 23,3366 1,4476 13.01.2020
ВФП Кеш Депозит 860.609.664 110,6709 0,0840 0,2584 0,5881 1,4099 0,0387 13.01.2020
ВФП 100% БОНД 240.469.133 114,1235 0,6102 1,3244 2,4558 8,3500 0,5883 13.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 738.511.774 204,2089 9,9596 11,0834 25,5285 36,9977 6,0107 13.01.2020
Граве Глобал 34.416.642 111,0972 2,8050 8,3844 7,9067 1,1162 13.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.060.504 61,8809 5,2060 4,1606 10,1895 13,5973 2,0184 12.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.334.721 77,3933 4,2168 4,4157 9,5383 19,4286 1,8986 12.01.2020
Иново Статус Акции 64.449.292 36,7310 1,7248 0,2054 1,2844 1,9951 0,0016 12.01.2020
Генерали БРИК 41.159.324 178,6095 2,8579 8,6517 4,2598 12,7355 1,8212 12.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.866.494 126,0716 2,8822 4,5313 6,3433 14,7711 1,9719 12.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 467.764.124 172,1119 2,6043 3,9943 7,8145 12,8773 1,2783 12.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 196.877.297 154,1341 0,3723 0,6203 2,4667 6,3318 0,4103 12.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.956.564.305 127,7926 0,1221 0,3854 0,8493 1,9015 0,0554 12.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.711.321.182 121,1854 0,1066 0,3241 0,7223 1,7068 0,0447 12.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.700.619 1.190,9579 0,1252 0,3552 0,7170 1,7200 0,0553 12.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.893.691 136,8632 1,3098 2,8621 2,4829 16,8874 0,8951 12.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.048.074.534 128,1977 2,5257 7,2059 8,3595 23,4256 1,5273 12.01.2020
ВФП Кеш Депозит 859.255.226 110,6666 0,0822 0,2564 0,5873 1,4101 0,0348 12.01.2020
ВФП 100% БОНД 239.211.319 114,1117 0,5765 1,3164 2,5281 8,3433 0,5779 12.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 716.542.020 199,3737 7,4009 8,4487 22,5515 33,7497 3,5006 12.01.2020
Граве Глобал 34.423.441 111,1191 3,0233 8,3986 7,9156 1,1362 12.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.068.716 61,8870 5,7937 4,1609 10,1896 13,5856 2,0285 11.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.343.343 77,4009 4,1903 4,4160 9,5385 19,4315 1,9086 11.01.2020
Иново Статус Акции 64.452.055 36,7326 1,6777 0,2046 1,3204 1,9951 0,0060 11.01.2020
Генерали БРИК 41.163.150 178,6261 4,5366 8,6524 3,6327 12,7479 1,8307 11.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.868.649 126,0825 3,0311 4,5315 6,2383 14,7544 1,9807 11.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 467.768.261 172,1134 2,6869 3,9942 7,7063 12,8802 1,2792 11.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 196.866.450 154,1256 0,4263 0,6193 2,2866 6,3407 0,4048 11.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.956.414.724 127,7878 0,1208 0,3856 0,8517 1,9037 0,0516 11.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.711.272.804 121,1820 0,1069 0,3244 0,7251 1,7088 0,0419 11.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.682.340 1.190,9128 0,1250 0,3528 0,7151 1,7208 0,0515 11.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.906.612 136,8750 1,5091 2,8618 2,1229 16,8747 0,9038 11.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.048.141.668 128,2059 3,1216 7,2059 8,1874 23,4162 1,5338 11.01.2020
ВФП Кеш Депозит 859.233.566 110,6639 0,0810 0,2558 0,5906 1,4119 0,0324 11.01.2020
ВФП 100% БОНД 239.204.335 114,1084 0,6623 1,3159 2,3040 8,3339 0,5750 11.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 716.571.501 199,3819 7,1855 8,4486 22,4558 33,7511 3,5049 11.01.2020
Граве Глобал 34.425.623 111,1262 3,2846 8,3984 7,8654 1,1426 11.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.056.315 61,8888 5,4358 4,1540 10,1806 14,1853 2,0314 10.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.224.269 77,3306 4,1470 4,3114 9,5794 19,2029 1,8160 10.01.2020
Иново Статус Акции 64.449.457 36,7311 1,7040 0,4243 1,3582 2,1114 0,0019 10.01.2020
Генерали БРИК 41.380.422 178,3643 5,2057 9,3640 3,3608 11,9195 1,6814 10.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.867.703 126,0777 3,0799 4,8210 6,5689 14,2076 1,9768 10.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 467.640.261 172,0663 2,6284 4,1797 7,6692 12,8559 1,2515 10.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 196.767.982 154,0493 0,3065 0,5174 2,2026 6,0685 0,3551 10.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.954.596.707 127,7803 0,1195 0,3841 0,8507 1,9040 0,0457 10.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.711.205.456 121,1773 0,1064 0,3240 0,7260 1,7104 0,0380 10.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.657.135 1.190,8506 0,1233 0,3490 0,7119 1,7217 0,0462 10.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.837.133 136,8115 1,6654 3,0738 1,8328 16,3208 0,8570 10.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.047.282.398 128,1016 3,4405 8,5429 7,9607 22,8684 1,4512 10.01.2020
ВФП Кеш Депозит 860.362.278 110,6580 0,0788 0,2530 0,5895 1,4120 0,0270 10.01.2020
ВФП 100% БОНД 239.103.228 114,0506 0,7646 1,2389 2,2771 8,0860 0,5241 10.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 716.570.424 199,3901 7,0692 8,4485 22,5030 34,5539 3,5092 10.01.2020
Граве Глобал 34.423.606 111,1197 3,1895 9,0278 7,9199 1,1367 10.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.007.102 61,1353 4,1906 2,9041 8,8859 13,3998 0,7892 09.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.786.261 77,0131 3,9852 4,1150 8,7475 18,8947 1,3980 09.01.2020
Иново Статус Акции 64.267.206 36,6278 1,1290 0,5165 1,0924 1,7965 -0,2793 09.01.2020
Генерали БРИК 41.323.939 178,2156 5,0296 10,0883 3,9605 11,9373 1,5967 09.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.648.590 124,9635 2,0176 4,1242 5,5562 13,2561 1,0756 09.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 464.528.067 170,9267 1,9129 3,7131 7,0440 12,0313 0,5809 09.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.794.381 153,9584 0,2600 0,4545 2,1122 6,0111 0,2959 09.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.874.609.049 127,7754 0,1200 0,3850 0,8495 1,9056 0,0419 09.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.666.852.169 121,1734 0,1072 0,3259 0,7268 1,7124 0,0348 09.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.413.559 1.190,8048 0,1237 0,3470 0,7121 1,7230 0,0424 09.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.865.407 136,8535 1,6726 3,3957 2,1075 16,3684 0,8880 09.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.043.383.283 128,2620 3,4975 9,4381 8,0528 23,4137 1,5782 09.01.2020
ВФП Кеш Депозит 827.964.569 110,6549 0,0795 0,2538 0,5888 1,4132 0,0242 09.01.2020
ВФП 100% БОНД 238.801.106 113,9516 0,6713 1,1787 2,2203 7,8865 0,4368 09.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 697.361.666 194,3404 4,3103 5,3550 19,4289 30,9162 0,8877 09.01.2020
Граве Глобал 34.297.482 110,7125 2,5695 9,2951 7,4979 0,7661 09.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.417.961 60,7728 3,5714 2,4206 7,9116 13,2621 0,1916 08.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.025.649 76,4211 3,1595 3,4706 7,4983 18,4515 0,6186 08.01.2020
Иново Статус Акции 64.163.190 36,5685 0,9622 0,7116 0,9800 1,8865 -0,4408 08.01.2020
Генерали БРИК 40.816.605 176,0421 3,8247 9,6065 3,2481 11,6051 0,3576 08.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.476.815 124,0927 1,2978 3,2256 4,5369 12,4240 0,3713 08.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 462.743.555 170,2660 1,6715 3,6396 6,5885 11,8927 0,1921 08.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.484.570 153,7164 0,3668 0,2972 1,9480 5,8032 0,1382 08.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.846.352.991 127,7700 0,1197 0,4034 0,8495 1,9082 0,0377 08.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.618.086.445 121,1693 0,1066 0,3257 0,7279 1,7145 0,0314 08.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.886.064 1.190,7595 0,1244 0,3483 0,7131 1,7250 0,0386 08.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.033.220.959 127,3018 2,2832 9,3508 7,0646 23,5376 0,8178 08.01.2020
ВФП Кеш Депозит 835.442.739 110,6517 0,0788 0,2537 0,5896 1,4154 0,0213 08.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.456.415 113,8168 0,6251 1,0472 2,1477 7,9947 0,3180 08.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 689.707.716 192,3273 3,2255 4,9154 18,4157 30,8610 -0,1573 08.01.2020
Граве Глобал 34.053.725 109,9257 2,4164 7,6442 6,5588 0,0500 08.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.450.086 60,8134 3,7704 3,0592 8,3896 13,4159 0,2585 07.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.926.298 76,3436 2,9170 4,2601 7,7929 18,8018 0,5165 07.01.2020
Иново Статус Акции 64.213.738 36,5973 1,0375 0,3526 0,8340 1,9432 -0,3624 07.01.2020
Генерали БРИК 40.882.562 176,3854 4,0179 9,0455 2,8049 12,4479 0,5533 07.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.419.955 123,8079 1,0565 3,1279 3,8902 12,2143 0,1409 07.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 455.347.824 170,2668 1,6716 3,5594 6,3943 11,9934 0,1926 07.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.424.182 153,6689 0,3416 0,2073 1,9074 5,7596 0,1073 07.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.789.322.999 127,7639 0,1187 0,4033 0,8498 1,9108 0,0329 07.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.380.412 121,1635 0,1046 0,3246 0,7283 1,7167 0,0266 07.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.235.708 1.190,7018 0,1233 0,3483 0,7114 1,7270 0,0337 07.01.2020
Генерали Топ Брендови 141.154.528 136,2364 1,0983 2,7342 1,6172 16,5809 0,4330 07.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.031.571.212 126,9650 2,0060 7,8992 6,6303 24,0829 0,5510 07.01.2020
ВФП Кеш Депозит 841.655.757 110,6473 0,0770 0,2527 0,5902 1,4176 0,0174 07.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.387.167 113,7917 0,6054 0,9300 2,1440 7,9809 0,2959 07.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 690.389.296 192,4785 3,3022 5,4349 18,2901 31,3630 -0,0789 07.01.2020
Граве Глобал 33.954.213 109,6045 2,1103 7,0037 5,9981 -0,2424 07.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 81.206.111 60,6630 3,5037 3,1210 8,1399 13,1781 0,0106 06.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.117.980 76,5119 3,1338 3,9941 8,2550 19,1151 0,7381 06.01.2020
Иново Статус Акции 64.452.918 36,7337 1,4032 1,1744 1,2048 2,3055 0,0090 06.01.2020
Генерали БРИК 40.911.770 176,5114 4,0749 8,8773 2,8690 12,8031 0,6251 06.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.464.615 124,0344 1,2269 3,5204 4,0724 12,7928 0,3241 06.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 455.170.931 170,2006 1,6260 3,6150 6,3504 12,0569 0,1536 06.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.341.551 153,6039 0,2988 1,8701 5,7640 0,0649 06.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.789.173.852 127,7589 0,1170 0,4044 0,8507 1,9128 0,0290 06.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.330.826 121,1597 0,1034 0,3260 0,7299 1,7182 0,0234 06.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.217.416 1.190,6567 0,1232 0,3476 0,7118 1,7277 0,0300 06.01.2020
Генерали Топ Брендови 141.402.464 136,4757 1,2623 2,9059 1,7871 16,6958 0,6094 06.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.032.604.500 127,0922 2,0900 8,1978 6,7303 23,9273 0,6518 06.01.2020
ВФП Кеш Депозит 841.635.481 110,6446 0,0746 0,2539 0,5918 1,4193 0,0149 06.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.291.084 113,7438 0,5619 0,8796 2,1049 8,0476 0,2537 06.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 690.418.443 192,4866 3,3021 6,7288 18,2905 31,3640 -0,0747 06.01.2020
Граве Глобал 34.080.646 110,0126 2,4742 8,4095 6,3857 0,1291 06.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.414.431 60,7871 3,7018 4,1433 8,0183 13,3992 0,2151 05.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.925.751 76,3431 2,8895 4,0919 7,6418 18,8408 0,5159 05.01.2020
Иново Статус Акции 64.456.015 36,7354 1,4902 1,1738 1,2073 2,3054 0,0136 05.01.2020
Генерали БРИК 41.161.930 177,5907 5,2019 9,5335 3,6906 13,4834 1,2404 05.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.446.626 123,9431 1,1268 3,4355 3,9933 12,7015 0,2503 05.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 455.355.137 170,2695 1,8676 3,6552 6,4280 12,1013 0,1942 05.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.460.671 153,6976 0,3462 0,1557 2,0110 5,8353 0,1260 05.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.789.024.715 127,7539 0,1179 0,4049 0,8523 1,9147 0,0251 05.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.281.239 121,1559 0,1036 0,3262 0,7319 1,7197 0,0203 05.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.199.125 1.190,6115 0,1221 0,3474 0,7126 1,7284 0,0262 05.01.2020
Генерали Топ Брендови 141.229.896 136,3091 1,4910 2,7712 1,7731 16,5440 0,4866 05.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.033.949.157 127,2580 3,3427 8,3320 6,9423 24,0812 0,7831 05.01.2020
ВФП Кеш Депозит 841.615.207 110,6420 0,0756 0,2543 0,5941 1,4211 0,0126 05.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.373.766 113,7850 0,6271 0,9186 2,2306 8,0921 0,2900 05.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 690.447.591 192,4947 3,6531 6,7289 18,2908 31,3650 -0,0704 05.01.2020
Граве Глобал 34.101.104 110,0786 2,9487 8,4673 6,4468 0,1891 05.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.422.485 60,7930 3,9451 4,1434 8,0183 13,3986 0,2249 04.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.934.238 76,3506 3,3719 4,0924 7,6420 18,5522 0,5257 04.01.2020
Иново Статус Акции 64.459.378 36,7373 1,4716 1,1740 1,1807 2,3075 0,0188 04.01.2020
Генерали БРИК 41.165.751 177,6072 5,4368 9,3407 3,3591 13,1068 1,2498 04.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.448.738 123,9539 1,3108 3,4267 4,1779 12,7017 0,2590 04.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 455.359.059 170,2710 1,9292 3,6168 6,3522 12,0259 0,1951 04.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.450.554 153,6896 0,3242 0,0843 1,9568 5,6530 0,1208 04.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.788.875.588 127,7488 0,1145 0,4053 0,8462 1,9169 0,0211 04.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.231.651 121,1521 0,1016 0,3264 0,7295 1,7215 0,0172 04.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.180.833 1.190,5663 0,1225 0,3472 0,7136 1,7296 0,0224 04.01.2020
Генерали Топ Брендови 141.241.989 136,3208 1,4787 2,7225 1,3716 16,2769 0,4952 04.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.034.015.385 127,2662 3,1145 8,2695 6,5003 23,9045 0,7896 04.01.2020
ВФП Кеш Депозит 841.594.934 110,6393 0,0713 0,2545 0,5880 1,4232 0,0101 04.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.367.017 113,7817 0,6546 0,8652 2,0970 8,0597 0,2871 04.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 690.476.741 192,5028 3,7901 6,7290 18,4316 31,3660 -0,0662 04.01.2020
Граве Глобал 34.103.265 110,0856 3,3540 8,4669 6,4993 0,1955 04.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.403.870 60,8006 4,1939 4,1404 8,0245 13,5876 0,2374 03.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.730.685 76,1908 3,2950 3,7456 7,5329 20,7953 0,3153 03.01.2020
Иново Статус Акции 64.462.187 36,7389 1,5891 0,5966 1,0952 2,4021 0,0231 03.01.2020
Генерали БРИК 41.023.174 176,9920 5,6201 8,8790 3,3286 15,4238 0,8991 03.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.452.178 123,9713 1,2908 3,4172 4,4589 13,0324 0,2731 03.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 454.503.717 170,1816 1,9981 3,5219 6,2602 12,4980 0,1425 03.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.264.763 153,5459 0,1511 -0,0405 1,8807 5,7298 0,0272 03.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.806.868.568 127,7436 0,1106 0,4059 0,8389 1,9186 0,0170 03.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.180.093 121,1481 0,0996 0,3267 0,7264 1,7231 0,0139 03.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.140.591 1.190,5163 0,1203 0,3465 0,7148 1,7297 0,0182 03.01.2020
Генерали Топ Брендови 141.027.675 136,1139 1,5628 2,9089 1,2835 18,9237 0,3427 03.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.032.839.792 127,1234 3,8486 9,2103 6,5336 27,2676 0,6765 03.01.2020
ВФП Кеш Депозит 841.572.185 110,6363 0,0658 0,2550 0,5803 1,4243 0,0074 03.01.2020
ВФП 100% БОНД 228.131.473 113,6658 0,4575 0,8145 1,9996 8,2649 0,1849 03.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 689.042.891 192,5110 3,9330 6,9792 18,1639 32,3998 -0,0620 03.01.2020
Граве Глобал 34.104.994 110,0912 3,0694 8,9398 7,1944 0,2006 03.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 82.155.509 60,7172 3,8639 4,0594 7,8177 13,2845 0,0999 02.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.801.794 76,2918 3,4785 4,5680 7,5221 19,8076 0,4483 02.01.2020
Иново Статус Акции 64.464.857 36,7405 1,7139 0,5424 1,0623 2,4528 0,0275 02.01.2020
Генерали БРИК 41.240.649 177,9759 5,0450 9,9711 4,2822 15,2673 1,4600 02.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.379.180 123,6113 0,6915 2,7163 4,1921 11,9780 -0,0181 02.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 451.387.510 170,1370 1,8903 3,4100 6,4790 12,5435 0,1162 02.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.032.338 153,3631 0,0568 -0,2057 1,8842 5,6047 -0,0919 02.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.734.448.803 127,7381 0,1107 0,4063 0,8351 1,9208 0,0127 02.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.575.117.639 121,1440 0,0993 0,3270 0,7255 1,7247 0,0105 02.01.2020
Илирика Кеш Фонд 482.120.128 1.190,4658 0,1174 0,3457 0,7092 1,7307 0,0139 02.01.2020
Генерали Топ Брендови 140.895.675 136,3103 1,3147 3,1922 2,1590 17,1944 0,4875 02.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.034.286.400 127,4010 3,2216 9,5711 7,5588 25,9609 0,8963 02.01.2020
ВФП Кеш Депозит 840.848.316 110,6333 0,0660 0,2555 0,5768 1,4265 0,0047 02.01.2020
ВФП 100% БОНД 227.839.484 113,5203 0,2197 0,5806 2,1165 8,2942 0,0567 02.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 659.466.881 192,4480 3,9425 6,5082 18,4717 32,8611 -0,0947 02.01.2020
Граве Глобал 33.841.921 109,2420 1,1368 6,3851 6,9509 -0,5723 02.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 81.206.111 60,6630 3,5999 3,8627 7,2656 13,1213 0,0106 01.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.856.683 75,7965 2,2641 4,2118 6,2620 19,2131 -0,2038 01.01.2020
Иново Статус Акции 64.444.729 36,7304 1,6047 0,5863 0,4982 2,5310 0,0000 01.01.2020
Генерали БРИК 40.492.857 174,8496 3,6078 6,9050 2,5550 14,0326 -0,3222 01.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.386.395 123,6722 0,9365 2,5523 4,3384 11,3443 0,0311 01.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 449.663.155 169,8650 1,5897 3,1272 6,3139 12,4299 -0,0438 01.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 195.072.473 153,3947 -0,1254 -0,1864 1,9813 5,8343 -0,0713 01.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.315.327.886 127,7314 0,1105 0,4064 0,8345 1,9230 0,0074 01.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.237.495.863 121,1374 0,0993 0,3251 0,7248 1,7265 0,0050 01.01.2020
Илирика Кеш Фонд 347.094.276 1.190,3772 0,1157 0,3416 0,6989 1,7290 0,0065 01.01.2020
Генерали Топ Брендови 139.693.949 135,4758 0,3073 1,7021 2,0954 16,3047 -0,1277 01.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.022.265.401 126,2692 0,8386 5,8418 6,9103 24,9379 0,0000 01.01.2020
ВФП Кеш Депозит 673.024.490 110,6281 0,0669 0,2549 0,5758 1,4271 0,0000 01.01.2020
ВФП 100% БОНД 227.563.472 113,4560 0,0785 0,3677 2,1570 8,2370 0,0000 01.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 660.064.161 192,6223 3,8463 6,7346 18,7345 33,4228 -0,0042 01.01.2020
Граве Глобал 34.036.714 109,8708 1,0402 5,3957 8,2793 0,0000 01.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 81.192.951 60,6566 3,4850 3,8936 7,4584 13,0931 13,0931 31.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.988.306 75,9513 1,8477 3,4192 7,0269 19,4353 19,4353 31.12.2019
Иново Статус Акции 64.441.459 36,7286 1,5955 0,6150 0,4323 2,5211 2,5260 31.12.2019
Генерали БРИК 40.623.747 175,4148 3,9334 6,8257 4,0314 14,3793 14,3793 31.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.378.786 123,6337 0,8964 2,3783 4,5218 11,2930 11,2930 31.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 449.386.862 169,9395 1,6340 3,2225 6,6524 12,4789 12,4789 31.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 194.835.223 153,5042 -0,0482 0,0199 2,2002 5,9274 5,9274 31.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.344.968.498 127,7219 0,1071 0,4041 0,8344 1,9212 1,9212 31.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.237.433.826 121,1313 0,0975 0,3248 0,7284 1,7260 1,7260 31.12.2019
Илирика Кеш Фонд 347.041.802 1.190,3001 0,1166 0,3395 0,6929 1,7271 1,7271 31.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.872.496 135,6490 0,4267 1,5835 2,8142 16,4069 16,4069 31.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.023.095.115 126,3717 0,9139 4,8793 7,7670 25,0578 25,0393 31.12.2019
ВФП Кеш Депозит 672.991.353 110,6196 0,0621 0,2508 0,5741 1,4236 1,4193 31.12.2019
ВФП 100% БОНД 227.852.339 113,6001 0,2080 0,5354 2,4108 8,3465 8,3745 31.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 659.714.484 192,6304 3,8462 6,7681 19,3886 33,4236 33,4236 31.12.2019
Граве Глобал 34.033.805 109,8614 1,0249 5,6071 9,1350 31.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 81.138.092 60,6475 3,4594 4,2367 7,3428 13,0791 13,0762 30.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.891.696 76,0085 1,9147 3,4368 7,7056 19,9697 19,5253 30.12.2019
Иново Статус Акции 64.453.527 36,7354 1,6143 0,6336 0,4509 2,5289 2,5450 30.12.2019
Генерали БРИК 40.759.180 176,0040 4,2825 7,1845 4,3808 15,0604 14,7635 30.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.387.345 123,6771 0,9318 2,4143 4,5585 11,3220 11,3320 30.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 448.654.795 169,9304 1,6285 3,2170 6,6467 12,5066 12,4729 30.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 194.734.856 153,4251 -0,0998 -0,0316 2,1475 5,8705 5,8728 30.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.072.215.716 127,7190 0,1048 0,4018 0,8321 1,9267 1,9189 30.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.137.990.760 121,1288 0,0954 0,3228 0,7263 1,7303 1,7239 30.12.2019
Илирика Кеш Фонд 195.178.316 1.190,2238 0,1141 0,3382 0,6909 1,7270 1,7205 30.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.904.251 135,6837 0,4523 1,6095 2,8405 17,1013 16,4367 30.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.022.823.954 126,4884 1,0070 4,9762 7,8665 25,6784 25,1548 30.12.2019
ВФП Кеш Депозит 516.449.382 110,6196 0,0621 0,2508 0,5741 1,4281 1,4193 30.12.2019
ВФП 100% БОНД 228.008.002 113,7108 0,3057 0,6334 2,5106 8,4492 8,4801 30.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 657.006.355 192,6385 3,8505 6,7726 19,3936 33,4244 33,4292 30.12.2019
Граве Глобал 34.048.037 109,9073 1,0671 5,6512 9,1806 30.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.832.852 60,4366 3,0935 3,9514 7,0571 12,6756 12,6830 29.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.078.421 76,1822 2,2576 4,2438 8,4546 20,2323 19,7984 29.12.2019
Иново Статус Акции 63.949.707 36,4483 0,8282 -0,6108 -0,3393 1,7228 1,7435 29.12.2019
Генерали БРИК 40.798.535 176,1826 4,5532 7,2689 4,4774 15,1676 14,8800 29.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.377.887 123,6342 0,8939 2,0704 4,5147 11,2752 11,2934 29.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 448.001.360 169,7178 1,5408 3,1262 6,5115 12,3648 12,3321 29.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.755.718 153,4429 -0,0224 -0,0053 2,1650 5,8894 5,8851 29.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.557.394.225 127,7129 0,1072 0,4030 0,8327 1,9281 1,9140 29.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.326.148.475 121,1217 0,0946 0,3215 0,7246 1,7287 1,7179 29.12.2019
Илирика Кеш Фонд 481.067.695 1.190,1680 0,1157 0,3357 0,6981 1,7268 1,7158 29.12.2019
Генерали Топ Брендови 140.536.913 136,2982 0,9546 2,2525 3,2976 17,6209 16,9640 29.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.021.886.187 127,4150 1,8107 6,0611 8,6497 26,5911 26,0716 29.12.2019
ВФП Кеш Депозит 791.400.934 110,6163 0,0667 0,2527 0,5751 1,4296 1,4163 29.12.2019
ВФП 100% БОНД 225.906.274 113,7507 0,4051 0,6569 2,5503 8,4925 8,5182 29.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 651.693.859 191,1650 3,0517 5,7801 18,4758 32,3992 32,4086 29.12.2019
Граве Глобал 34.167.986 110,2945 1,4344 5,9833 9,5569 29.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.840.757 60,4426 3,4374 3,9517 7,0573 12,6841 12,6941 28.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.086.829 76,1896 2,2017 4,2441 8,4548 19,8438 19,8100 28.12.2019
Иново Статус Акции 63.953.031 36,4502 0,8346 -0,6108 -0,3450 1,7270 1,7488 28.12.2019
Генерали БРИК 40.802.344 176,1990 3,4587 7,2695 4,4020 14,6392 14,8907 28.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.380.002 123,6449 0,9452 2,0706 4,5059 11,2887 11,3031 28.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 448.004.690 169,7190 1,5020 3,1251 6,4940 12,2616 12,3329 28.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.744.792 153,4336 0,0010 -0,0080 2,1353 5,6365 5,8787 28.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.557.242.459 127,7074 0,1131 0,4045 0,8322 1,9303 1,9096 28.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.326.104.596 121,1177 0,0986 0,3227 0,7247 1,7302 1,7145 28.12.2019
Илирика Кеш Фонд 481.049.139 1.190,1220 0,1202 0,3386 0,6989 1,7285 1,7118 28.12.2019
Генерали Топ Брендови 140.548.972 136,3099 0,7381 2,2522 3,2595 17,2218 16,9741 28.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.021.951.766 127,4232 1,6212 6,0611 8,6088 26,3896 26,0797 28.12.2019
ВФП Кеш Депозит 791.380.015 110,6134 0,0757 0,2545 0,5749 1,4326 1,4137 28.12.2019
ВФП 100% БОНД 225.899.479 113,7472 0,4428 0,6566 2,5193 8,2803 8,5148 28.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 651.721.697 191,1731 3,4761 5,7802 18,4762 32,4001 32,4142 28.12.2019
Граве Глобал 34.170.267 110,3019 1,3320 5,9833 9,5469 28.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.822.839 60,4512 3,6323 3,9532 7,0560 13,9593 12,7102 27.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.330.420 76,4052 2,6905 4,5412 8,7034 20,8616 20,1491 27.12.2019
Иново Статус Акции 63.955.237 36,4514 0,8443 -0,6118 1,2789 2,5999 1,7522 27.12.2019
Генерали БРИК 40.984.886 176,9873 3,9687 7,7605 4,6843 15,6565 15,4047 27.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.384.387 123,6671 1,1507 2,0753 4,5647 12,2604 11,3230 27.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 447.491.024 169,8326 1,6810 3,1972 6,8189 12,7221 12,4081 27.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 179.947.267 153,6072 0,1040 0,1169 2,2575 5,8071 5,9985 27.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.702.874.166 127,7018 0,1136 0,4050 0,8451 1,9317 1,9051 27.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.383.761.824 121,1137 0,1007 0,3220 0,7332 1,7312 1,7112 27.12.2019
Илирика Кеш Фонд 477.795.946 1.190,0718 0,1204 0,3413 0,6974 1,7291 1,7075 27.12.2019
Генерали Топ Брендови 140.824.472 136,5771 0,9163 2,4520 3,6350 18,0238 17,2034 27.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.023.407.912 127,6053 1,6677 6,1960 9,3612 28,2253 26,2599 27.12.2019
ВФП Кеш Депозит 791.087.366 110,6087 0,0760 0,2555 0,5872 1,4335 1,4094 27.12.2019
ВФП 100% БОНД 226.197.784 113,8945 0,6159 0,7847 2,8292 8,5264 8,6554 27.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 651.138.564 191,1813 4,0518 5,7804 19,0186 33,3638 32,4199 27.12.2019
Граве Глобал 34.171.630 110,3063 1,6013 5,9818 9,9057 27.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 80.079.869 59,9611 2,8632 3,5957 6,6487 14,0797 11,7964 26.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.898.283 76,0276 2,3790 4,1381 8,3369 21,1134 19,5553 26.12.2019
Иново Статус Акции 63.936.540 36,4408 0,8689 -0,6361 1,2678 2,8570 1,7226 26.12.2019
Генерали БРИК 37.349.734 176,1685 3,7480 7,1874 4,6245 15,0369 14,8708 26.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.354.912 123,5176 1,0955 2,1131 4,1135 12,1951 11,1885 26.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 443.945.567 169,4859 1,5407 3,1513 6,7243 12,6342 12,1787 26.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 176.589.716 153,5589 0,0302 0,2115 2,3669 5,7640 5,9652 26.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.615.805.198 127,6959 0,1134 0,4060 0,8526 1,9331 1,9004 26.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.381.511.166 121,1095 0,1005 0,3217 0,7381 1,7329 1,7076 26.12.2019
Илирика Кеш Фонд 477.841.151 1.190,0239 0,1197 0,3417 0,7129 1,7305 1,7034 26.12.2019
Генерали Топ Брендови 83.877.697 136,4278 0,9128 2,3980 3,6059 17,7158 17,0753 26.12.2019
ВФП Премиум Инвест 989.161.670 127,3922 1,6683 6,4218 9,3273 26,8508 26,0490 26.12.2019
ВФП Кеш Депозит 794.463.909 110,6049 0,0759 0,2561 0,5965 1,4349 1,4059 26.12.2019
ВФП 100% БОНД 198.808.518 113,8311 0,5435 0,9290 2,8670 8,4129 8,5949 26.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 639.730.660 189,1721 3,2662 4,4133 17,7611 33,7268 31,0282 26.12.2019
Граве Глобал 34.126.132 110,1594 1,7384 6,2941 9,7259 26.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.765.586 59,7319 2,5650 3,2999 6,3619 13,4509 11,3691 25.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.641.909 75,6997 2,5251 3,6237 8,1353 23,4112 19,0397 25.12.2019
Иново Статус Акции 63.844.118 36,3881 0,8162 -0,8174 1,3153 2,3892 1,5755 25.12.2019
Генерали БРИК 42.633.029 175,8454 3,1532 7,4461 5,3231 16,4308 14,6601 25.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.329.254 123,3875 0,8469 2,3762 3,8466 12,0950 11,0714 25.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 442.875.663 169,2467 1,4391 2,9431 6,6435 12,5305 12,0203 25.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 190.907.575 153,6552 0,1658 0,3331 2,4636 5,8337 6,0316 25.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.716.697.326 127,6891 0,1121 0,4050 0,8561 1,9353 1,8950 25.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.360.569.361 121,1035 0,0987 0,3198 0,7397 1,7346 1,7026 25.12.2019
Илирика Кеш Фонд 486.277.835 1.189,9646 0,1178 0,3392 0,7191 1,7323 1,6984 25.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.183.709 136,1639 0,9047 2,3222 3,3439 20,0944 16,8488 25.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.016.877.626 127,2609 1,7627 6,6740 9,1405 28,7009 25,9191 25.12.2019
ВФП Кеш Депозит 799.892.359 110,5999 0,0743 0,2541 0,6009 1,4374 1,4013 25.12.2019
ВФП 100% БОНД 220.517.771 113,8370 0,7301 0,9600 2,8978 8,4512 8,6005 25.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 632.903.771 187,7867 2,8225 3,5701 16,8192 32,4311 30,0686 25.12.2019
Граве Глобал 34.126.143 110,1594 2,5073 6,2747 9,2910 25.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.297.531 59,8225 2,2850 4,4706 6,2755 13,5583 11,5380 24.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.580.163 75,6503 2,7762 4,2534 7,8603 23,0668 18,9620 24.12.2019
Иново Статус Акции 63.879.784 36,4084 0,7736 -1,0348 1,3335 2,6876 1,6322 24.12.2019
Генерали БРИК 42.650.586 175,9372 3,9814 7,5116 4,1004 16,5116 14,7200 24.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.319.914 123,3427 0,7835 2,6688 3,6931 12,0490 11,0310 24.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 441.609.833 168,8263 1,1697 2,6885 6,3969 12,1680 11,7421 24.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 190.916.171 153,6621 0,1764 0,2792 2,3494 5,8696 6,0364 24.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.731.890.489 127,6845 0,1128 0,4063 0,8579 1,9365 1,8913 24.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.372.386.478 121,0989 0,0989 0,3199 0,7407 1,7354 1,6987 24.12.2019
Илирика Кеш Фонд 486.354.081 1.189,9194 0,1178 0,3389 0,7234 1,7319 1,6945 24.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.173.983 136,2072 1,2373 2,3936 2,5739 20,1442 16,8860 24.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.016.930.570 127,2837 2,4978 6,5805 8,5942 28,7547 25,9417 24.12.2019
ВФП Кеш Депозит 799.759.259 110,5974 0,0760 0,2551 0,6034 1,4381 1,3990 24.12.2019
ВФП 100% БОНД 220.105.409 113,8278 0,7812 0,7238 2,5821 8,4624 8,5917 24.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 628.832.101 186,6081 2,2479 3,7489 16,3793 31,0285 29,2523 24.12.2019
Граве Глобал 34.129.501 110,1703 3,0602 5,9241 8,7492 24.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.202.546 59,7109 2,0842 4,2865 6,1529 12,2554 11,3299 23.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.388.793 75,5224 2,5926 3,9588 7,1615 20,6195 18,7609 23.12.2019
Иново Статус Акции 63.823.956 36,3766 0,6814 -1,0772 1,2726 2,5149 1,5434 23.12.2019
Генерали БРИК 42.818.766 176,1375 4,0906 7,2655 4,2047 15,8745 14,8506 23.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.293.971 123,2187 0,6735 2,7413 3,3758 11,8008 10,9194 23.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 441.007.132 168,6311 1,0522 2,6335 6,2244 11,8555 11,6129 23.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 187.795.785 153,5645 0,1180 0,3512 2,3139 5,8240 5,9690 23.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.656.952.360 127,6790 0,1123 0,4069 0,8593 1,9391 1,8869 23.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.473.381.481 121,0944 0,0979 0,3196 0,7427 1,7384 1,6950 23.12.2019
Илирика Кеш Фонд 501.834.200 1.189,8723 0,1168 0,3390 0,7245 1,7341 1,6905 23.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.159.133 136,1931 1,2178 2,2662 2,5023 18,3529 16,8739 23.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.023.515.364 127,3047 2,5080 6,3919 8,4530 27,2645 25,9624 23.12.2019
ВФП Кеш Депозит 794.625.419 110,5941 0,0752 0,2552 0,6056 1,4401 1,3960 23.12.2019
ВФП 100% БОНД 219.482.946 113,7742 0,7362 0,6619 2,5356 8,3945 8,5406 23.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 625.984.217 185,5352 1,6557 4,4246 15,6645 29,3450 28,5091 23.12.2019
Граве Глобал 34.127.583 110,1641 3,0474 5,7397 8,2166 23.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.742.603 59,3851 1,5309 5,2940 5,6069 11,6320 10,7224 22.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.286.144 75,4344 2,6230 4,9410 7,0976 20,4670 18,6225 22.12.2019
Иново Статус Акции 63.793.886 36,3595 0,6458 -0,7301 1,2199 2,4618 1,4957 22.12.2019
Генерали БРИК 42.745.631 175,8366 4,1337 7,4050 4,0174 15,6669 14,6544 22.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.167.214 122,5960 0,1805 2,7338 2,8460 11,2275 10,3589 22.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 440.930.660 168,3880 0,9607 2,8400 6,0696 11,6933 11,4520 22.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 187.666.152 153,7090 0,2998 0,4468 2,4159 5,9299 6,0688 22.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.653.674.872 127,6734 0,1156 0,4078 0,8597 1,9407 1,8825 22.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.478.554.277 121,0896 0,0987 0,3202 0,7434 1,7395 1,6909 22.12.2019
Илирика Кеш Фонд 502.746.322 1.189,8191 0,1184 0,3391 0,7255 1,7341 1,6859 22.12.2019
Генерали Топ Брендови 138.992.462 136,1376 1,2495 2,2415 2,4519 18,2952 16,8262 22.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.021.085.521 127,0686 2,3925 5,7480 8,2449 27,0203 25,7288 22.12.2019
ВФП Кеш Депозит 793.845.959 110,5906 0,0795 0,2563 0,6064 1,4415 1,3928 22.12.2019
ВФП 100% БОНД 217.389.069 113,7354 0,8083 0,5842 2,5038 8,3628 8,5036 22.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 626.703.169 186,2824 2,0607 6,6782 16,1256 29,8615 29,0267 22.12.2019
Граве Глобал 33.975.222 109,6723 2,6040 5,1967 7,7253 22.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.750.308 59,3909 2,5121 5,2941 5,6069 11,6416 10,7333 21.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.294.459 75,4416 2,8703 4,9409 7,0975 20,6724 18,6338 21.12.2019
Иново Статус Акции 63.797.197 36,3614 0,7911 -0,7300 1,2193 2,4614 1,5010 21.12.2019
Генерали БРИК 42.749.626 175,8531 3,9570 7,4057 3,9532 15,9244 14,6651 21.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.169.308 122,6066 0,4676 2,7340 2,8531 11,2418 10,3684 21.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 440.933.383 168,3891 1,1586 2,8392 6,0569 11,7415 11,4527 21.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 187.655.637 153,7004 0,2968 0,4451 2,3931 6,0395 6,0628 21.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.653.524.609 127,6681 0,1168 0,4083 0,8603 1,9421 1,8782 21.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.478.504.524 121,0855 0,0990 0,3199 0,7447 1,7409 1,6875 21.12.2019
Илирика Кеш Фонд 502.727.189 1.189,7738 0,1185 0,3383 0,7263 1,7345 1,6821 21.12.2019
Генерали Топ Брендови 139.004.373 136,1493 1,2931 2,2413 2,4354 18,4762 16,8363 21.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.021.151.049 127,0767 2,5175 5,7479 8,2294 27,1734 25,7368 21.12.2019
ВФП Кеш Депозит 793.825.800 110,5877 0,0814 0,2564 0,6076 1,4431 1,3901 21.12.2019
ВФП 100% БОНД 217.382.510 113,7319 0,7714 0,5836 2,4716 8,3509 8,5002 21.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 626.729.877 186,2904 2,6903 6,6787 16,1259 29,8625 29,0322 21.12.2019
Граве Глобал 33.977.491 109,6796 2,4145 5,1967 7,7231 21.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.728.682 59,3984 2,8036 5,3042 5,6137 11,4143 10,7472 20.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.144.373 75,3804 2,8012 5,0346 6,9652 19,1508 18,5376 20.12.2019
Иново Статус Акции 63.805.697 36,3662 0,8505 -0,7091 1,2865 2,3143 1,5144 20.12.2019
Генерали БРИК 42.693.614 175,6227 4,1421 7,5144 2,3315 15,0130 14,5149 20.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.172.447 122,6225 0,7687 2,7502 2,8818 11,2756 10,3827 20.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 440.855.017 168,3615 1,2948 2,8807 5,9610 11,6263 11,4344 20.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 187.583.469 153,6412 0,2651 0,5134 2,1174 5,8656 6,0220 20.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.653.632.392 127,6656 0,1188 0,4141 0,8648 1,9466 1,8762 20.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.478.472.747 121,0829 0,0998 0,3225 0,7484 1,7445 1,6853 20.12.2019
Илирика Кеш Фонд 500.810.539 1.189,7438 0,1194 0,3413 0,7281 1,7371 1,6795 20.12.2019
Генерали Топ Брендови 138.938.439 136,0847 1,1872 2,2989 1,8284 17,6084 16,7808 20.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.020.581.194 127,0206 2,4251 5,8898 7,6721 26,2007 25,6813 20.12.2019
ВФП Кеш Депозит 793.816.213 110,5881 0,0846 0,2637 0,6140 1,4484 1,3905 20.12.2019
ВФП 100% БОНД 217.217.134 113,6462 0,6935 0,6363 2,0790 8,0847 8,4185 20.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 626.756.578 186,2983 2,8459 6,6791 16,3723 29,6800 29,0377 20.12.2019
Граве Глобал 33.983.682 109,6996 2,0707 5,2280 8,1313 20.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.146.867 58,9647 1,8288 4,5273 5,1062 10,2381 9,9386 19.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.547.705 74,8733 1,8062 4,1520 5,8063 16,9482 17,7401 19.12.2019
Иново Статус Акции 63.842.822 36,3874 0,6912 -0,5917 1,3647 2,1633 1,5735 19.12.2019
Генерали БРИК 42.729.494 175,8362 3,8635 8,8122 4,6110 14,5193 14,6541 19.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.200.747 122,8001 0,7236 2,7406 3,4864 10,8762 10,5426 19.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 437.810.878 168,2859 1,1886 2,8761 6,1114 11,3050 11,3844 19.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 187.600.738 153,6677 0,1356 0,5336 2,2884 5,8329 6,0403 19.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.652.317.374 127,6654 0,1227 0,4170 0,8694 1,9527 1,8761 19.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.478.400.192 121,0817 0,1019 0,3241 0,7523 1,7491 1,6843 19.12.2019
Илирика Кеш Фонд 497.791.632 1.189,7273 0,1215 0,3416 0,7325 1,7407 1,6781 19.12.2019
Генерали Топ Брендови 138.495.976 135,7173 0,7143 1,8459 2,0212 16,0752 16,4655 19.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.012.625.159 126,0649 1,2477 5,1056 7,3799 23,2467 24,7357 19.12.2019
ВФП Кеш Депозит 785.387.032 110,5911 0,0901 0,2673 0,6206 1,4559 1,3932 19.12.2019
ВФП 100% БОНД 215.800.546 113,6473 0,7012 0,6602 2,3815 7,8596 8,4195 19.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 626.271.659 186,3129 3,1048 7,1894 17,5052 28,9850 29,0478 19.12.2019
Граве Глобал 33.859.417 109,2985 1,6286 5,0795 7,8079 19.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.214.447 59,1047 2,3467 5,0188 5,1027 9,6096 10,1996 18.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 85.028.059 74,5373 1,3089 3,7257 5,7096 15,2504 17,2118 18.12.2019
Иново Статус Акции 63.439.211 36,1573 0,1374 -1,2557 0,7706 2,4835 0,9312 18.12.2019
Генерали БРИК 42.489.988 174,8588 3,8050 7,1916 4,8571 12,5047 14,0168 18.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.231.041 122,9538 1,1980 3,3149 4,1536 10,0341 10,6809 18.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 430.384.631 168,2317 1,1415 2,9591 6,3132 11,0170 11,3485 18.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 186.683.239 153,5012 -0,1387 0,4819 2,3699 5,6214 5,9254 18.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.611.168.687 127,6630 0,1249 0,4205 0,8721 1,9568 1,8742 18.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.368.283.211 121,0777 0,1016 0,3245 0,7537 1,7512 1,6809 18.12.2019
Илирика Кеш Фонд 546.699.250 1.189,6942 0,1220 0,3427 0,7342 1,7425 1,6753 18.12.2019
Генерали Топ Брендови 138.083.812 135,3164 0,3304 1,5377 2,0623 14,8353 16,1215 18.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.008.531.222 125,6154 0,6258 5,0960 7,2531 22,3810 24,2910 18.12.2019
ВФП Кеш Депозит 824.454.839 110,5909 0,0921 0,2694 0,6236 1,4599 1,3930 18.12.2019
ВФП 100% БОНД 214.543.080 113,5412 0,4705 0,5064 2,5252 7,6506 8,3183 18.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 619.893.438 186,2569 3,2347 7,8247 17,8946 29,3107 29,0090 18.12.2019
Граве Глобал 33.837.928 109,2291 1,4656 5,1479 8,7741 18.12.2019
Илирика Југоисточна Европа 77.899.119 58,8709 1,9196 4,7510 4,9680 9,2062 9,7637 17.12.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.883.558 74,4188 1,2301 3,6015 5,8746 14,6513 17,0254 17.12.2019
Иново Статус Акции 63.272.531 36,0517 -0,1639 -1,6263 0,4587 2,0817 0,6365 17.12.2019
Генерали БРИК 47.969.446 174,6561 3,1081 6,7519 6,8563 12,1578 13,8846 17.12.2019
Генерали Нова ЕУ 24.194.431 122,7782 1,1477 3,4800 3,9877 10,1573 10,5229 17.12.2019
КБ Публикум - Балансиран 429.592.980 168,0777 1,0521 2,9206 6,5981 10,7662 11,2466 17.12.2019
КБ Публикум - Обврзници 186.656.958 153,4903 -0,0212 0,5206 2,5740 5,4675 5,9178 17.12.2019
КБ Публикум Паричен 3.573.213.258 127,6576 0,1250 0,4195 0,8719 1,9590 1,8699 17.12.2019
Генерали Кеш Депозит 1.400.421.431 121,0733 0,1016 0,3237 0,7554 1,7530 1,6772 17.12.2019
Илирика Кеш Фонд 545.927.827 1.189,6478 0,1226 0,3414 0,7345 1,7445 1,6713 17.12.2019
Генерали Топ Брендови 138.212.466 135,4483 0,3839 1,6464 3,3665 14,6409 16,2347 17.12.2019
ВФП Премиум Инвест 1.009.426.623 125,9344 0,8532 5,3776 9,3033 21,8815 24,6066 17.12.2019
ВФП Кеш Депозит 823.930.647 110,5881 0,0927 0,2670 0,6256 1,4621 1,3905 17.12.2019
ВФП 100% БОНД 214.498.758 113,5177 0,4241 0,5438 2,9533 7,5037 8,2959 17.12.2019
КБ Публикум-МБИ 10 618.254.789 185,7648 2,7958 7,7048 17,6643 28,9922 28,6682 17.12.2019
Граве Глобал 33.873.999 109,3455 1,8970 5,3319 9,2682 17.12.2019
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.