Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 77.705.647 57,8197 2,9298 3,7547 3,8417 3,6314 7,8038 16.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.232.982 72,8703 2,0412 3,3832 4,6849 5,9038 14,5904 16.10.2019
Иново Статус Акции 63.705.691 36,2941 -1,0272 0,0968 0,9364 4,3975 1,3131 16.10.2019
Генерали БРИК 47.045.001 165,0034 0,7132 -3,7152 -4,6133 4,7615 7,5906 16.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.775.934 120,7959 1,8545 2,3160 3,1939 4,1496 8,7384 16.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.069.499 164,5972 0,7710 3,0994 4,8928 7,8780 8,9429 16.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.607.106 153,1180 0,3462 1,7550 2,4424 5,6152 5,6609 16.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.357.979.600 127,3209 0,1594 0,4579 0,9447 2,0520 1,6012 16.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.552.190.662 120,8110 0,1098 0,3919 0,8730 1,8424 1,4570 16.10.2019
Илирика Кеш Фонд 580.300.223 1.186,8471 0,1081 0,3580 0,8315 1,8063 1,4319 16.10.2019
Генерали Топ Брендови 132.097.775 133,2635 0,2558 -0,4377 1,7474 9,2965 14,3598 16.10.2019
ВФП Премиум Инвест 934.344.020 120,4274 1,2753 1,3627 4,1787 9,2739 19,1577 16.10.2019
ВФП Кеш Депозит 968.984.748 110,3925 0,0928 0,3218 0,7235 1,5898 1,2111 16.10.2019
ВФП 100% БОНД 197.901.348 112,6891 0,0183 1,0727 2,8577 7,4885 7,5054 16.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 535.599.839 178,5795 3,8792 9,8860 17,8645 27,2776 23,6913 16.10.2019
Граве Глобал 32.306.632 104,2828 0,2474 0,8202 16.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 77.747.612 57,8639 2,8576 3,6911 3,4176 3,2860 7,8862 15.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.130.541 72,8128 1,5859 3,2501 4,5416 6,6743 14,4999 15.10.2019
Иново Статус Акции 63.685.786 36,2827 -0,7951 0,0265 0,7909 4,3947 1,2813 15.10.2019
Генерали БРИК 46.840.910 164,3015 0,2853 -4,0507 -4,2525 5,8678 7,1329 15.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.717.992 120,5015 1,6300 2,0652 2,9096 3,2870 8,4734 15.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.950.125 164,5435 0,7875 3,0535 4,7335 7,9338 8,9074 15.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.632.164 153,1407 0,3270 1,6421 2,5544 5,5497 5,6766 15.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.520.398.692 127,3150 0,1590 0,4584 0,9461 2,0501 1,5965 15.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.572.634.518 120,8066 0,1109 0,3932 0,8749 1,8418 1,4533 15.10.2019
Илирика Кеш Фонд 580.173.058 1.186,8025 0,1092 0,3581 0,8305 1,8041 1,4281 15.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.989.176 133,1613 -0,0744 -0,6835 1,8261 10,3689 14,2721 15.10.2019
ВФП Премиум Инвест 933.161.508 120,2858 0,5175 1,4185 4,4395 10,6806 19,0175 15.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.025.993.054 110,3896 0,0937 0,3235 0,7256 1,5890 1,2085 15.10.2019
ВФП 100% БОНД 196.014.867 112,6804 -0,0979 1,0887 2,9052 7,4922 7,4971 15.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 533.274.875 177,8063 3,6193 9,1340 17,4354 26,9353 23,1558 15.10.2019
Граве Глобал 32.083.279 103,5618 -0,7287 0,2642 15.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.168.418 58,1873 3,4224 4,0789 3,6364 3,4020 8,4892 14.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.502.357 72,9449 1,7604 3,1950 4,4507 6,1919 14,7077 14.10.2019
Иново Статус Акции 63.915.162 36,4134 -0,4426 0,4222 1,0456 4,5077 1,6461 14.10.2019
Генерали БРИК 46.762.033 163,8429 -0,0034 -4,5554 -4,7264 5,3364 6,8339 14.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.699.993 120,4395 1,5694 1,6103 3,0546 3,7286 8,4176 14.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.336.666 164,6871 0,8739 3,1302 4,7812 7,8452 9,0024 14.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.034.102 153,1855 0,3613 1,7474 2,5570 5,5130 5,7075 14.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.517.650.170 127,3119 0,1612 0,4615 0,9505 2,0540 1,5940 14.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.571.578.511 120,8033 0,1115 0,3961 0,8786 1,8447 1,4505 14.10.2019
Илирика Кеш Фонд 581.205.087 1.186,7842 0,1106 0,3603 0,8340 1,8065 1,4266 14.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.686.970 132,8963 -0,2818 -0,6072 1,6963 9,9509 14,0447 14.10.2019
ВФП Премиум Инвест 923.806.379 119,1150 -0,4674 0,5900 3,4902 9,8363 17,8591 14.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.024.533.935 110,3888 0,0957 0,3278 0,7304 1,5935 1,2077 14.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.830.334 112,6125 -0,1561 1,0956 2,8240 7,3602 7,4323 14.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 546.784.692 179,6626 4,6971 10,4441 18,6528 27,1898 24,4415 14.10.2019
Граве Глобал 32.079.884 103,5509 -0,7458 0,5838 14.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.861.201 59,4091 5,5807 5,7881 6,1396 5,5631 10,7672 13.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.916.580 74,1204 2,7908 4,9060 6,3044 7,8928 16,5562 13.10.2019
Иново Статус Акции 64.337.020 36,6538 0,2094 1,0802 1,7076 5,1937 2,3172 13.10.2019
Генерали БРИК 46.909.792 164,3729 -0,5161 -4,2553 -4,4267 5,6679 7,1795 13.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.728.869 120,5964 1,6889 1,7349 3,1806 3,8557 8,5589 13.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 394.394.423 165,4996 1,1935 3,6374 5,2974 8,3756 9,5402 13.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.038.720 153,1908 0,0414 1,7567 2,5681 5,5242 5,7112 13.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.580.360.327 127,3071 0,1621 0,4624 0,9523 2,0558 1,5902 13.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.617.575.281 120,7977 0,1101 0,3959 0,8789 1,8444 1,4458 13.10.2019
Илирика Кеш Фонд 584.636.233 1.186,7428 0,1100 0,3605 0,8362 1,8069 1,4230 13.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.827.055 133,0432 -0,5360 -0,5055 1,7996 10,0638 14,1708 13.10.2019
ВФП Премиум Инвест 927.295.165 119,5730 -0,5020 0,9702 3,8815 10,2517 18,3123 13.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.024.479.906 110,3857 0,0956 0,3289 0,7316 1,5953 1,2049 13.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.828.881 112,6318 -0,4487 1,1166 2,8469 7,3834 7,4507 13.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.357.343 183,8338 7,1238 13,0038 21,4033 30,1388 27,3307 13.10.2019
Граве Глобал 31.755.210 102,5029 -1,7568 -0,4408 13.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.868.859 59,4148 5,4372 5,7879 6,1401 5,5601 10,7778 12.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.925.082 74,1274 2,5654 4,9058 6,3042 7,5022 16,5672 12.10.2019
Иново Статус Акции 64.340.346 36,6557 0,1746 1,0768 1,7081 5,1949 2,3225 12.10.2019
Генерали БРИК 46.913.873 164,3872 0,0479 -4,0422 -4,8164 5,1824 7,1888 12.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.730.874 120,6066 1,9159 1,7335 3,1923 3,8524 8,5680 12.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 394.398.321 165,5013 1,3656 3,6735 5,2257 8,2761 9,5413 12.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.031.101 153,1839 0,1865 1,8350 2,4105 5,3114 5,7064 12.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.580.217.779 127,3020 0,1639 0,4621 0,9538 2,0571 1,5861 12.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.617.524.668 120,7939 0,1113 0,3969 0,8807 1,8456 1,4426 12.10.2019
Илирика Кеш Фонд 584.627.745 1.186,7256 0,1119 0,3610 0,8393 1,8094 1,4216 12.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.838.780 133,0550 -0,5130 -0,3687 1,4817 9,7387 14,1809 12.10.2019
ВФП Премиум Инвест 927.355.202 119,5808 -0,2329 1,0760 3,6946 9,9671 18,3200 12.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.024.460.266 110,3836 0,0981 0,3301 0,7338 1,5980 1,2030 12.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.824.246 112,6291 -0,4069 1,1960 2,7687 7,2358 7,4482 12.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.380.454 183,8415 6,9534 13,0042 21,4042 30,1403 27,3360 12.10.2019
Граве Глобал 31.757.329 102,5097 -1,4084 -0,4456 12.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.876.519 59,4205 5,5837 5,7863 6,1463 5,2689 10,7885 11.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.933.585 74,1344 2,8552 5,0503 6,0434 7,9095 16,5782 11.10.2019
Иново Статус Акции 64.343.673 36,6576 0,0475 1,1135 1,6446 5,1277 2,3278 11.10.2019
Генерали БРИК 46.917.955 164,4015 0,4918 -4,6199 -5,2178 6,8212 7,1981 11.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.732.880 120,6168 2,0377 1,6328 3,3496 4,9394 8,5772 11.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 394.402.220 165,5029 1,4528 3,5696 5,3134 8,2764 9,5424 11.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.023.481 153,1770 0,3784 1,6571 2,3957 5,3599 5,7016 11.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.580.075.237 127,2969 0,1639 0,4643 0,9553 2,0590 1,5820 11.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.617.474.054 120,7901 0,1115 0,3994 0,8831 1,8476 1,4394 11.10.2019
Илирика Кеш Фонд 584.619.257 1.186,7084 0,1138 0,3616 0,8425 1,8118 1,4201 11.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.850.505 133,0669 -0,0196 -0,7183 2,2222 10,3765 14,1911 11.10.2019
ВФП Премиум Инвест 927.253.232 119,5885 0,2186 0,9156 4,0181 10,1074 18,3276 11.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.024.437.628 110,3815 0,0983 0,3339 0,7359 1,6010 1,2010 11.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.819.611 112,6264 -0,1388 0,9754 2,7819 7,3460 7,4456 11.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.403.567 183,8492 6,9590 12,9160 21,3030 29,5770 27,3413 11.10.2019
Граве Глобал 31.759.448 102,5165 -0,7879 -0,4916 11.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.845.221 59,4100 5,6069 5,8130 6,1473 5,1077 10,7689 10.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.687.190 73,9693 2,9465 4,4494 6,4507 5,9615 16,3186 10.10.2019
Иново Статус Акции 64.200.366 36,5759 -0,1406 0,9299 1,3500 4,8588 2,0997 10.10.2019
Генерали БРИК 46.544.371 163,0924 0,5058 -5,4891 -6,8709 4,2675 6,3445 10.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.666.434 120,2791 2,0308 1,6675 3,3108 3,3742 8,2732 10.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 393.592.199 165,1630 1,4122 3,3495 5,0852 7,6915 9,3174 10.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.098.882 153,2563 0,5218 1,6765 2,4085 5,1506 5,7564 10.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.573.534.667 127,2914 0,1661 0,4649 0,9569 2,0596 1,5776 10.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.617.418.815 120,7860 0,1130 0,4007 0,8851 1,8482 1,4360 10.10.2019
Илирика Кеш Фонд 584.670.977 1.186,6875 0,1167 0,3638 0,8491 1,8133 1,4183 10.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.518.360 132,7316 0,1480 -1,2040 1,8368 8,3876 13,9034 10.10.2019
ВФП Премиум Инвест 915.086.136 118,0193 -0,5161 -0,5364 2,6271 6,2612 16,7749 10.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.024.411.853 110,3787 0,1014 0,3356 0,7379 1,6027 1,1985 10.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.869.037 112,6549 -0,1931 1,0255 2,8142 7,1512 7,4728 10.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 550.896.762 183,8569 7,0569 12,9595 21,3165 29,5784 27,3467 10.10.2019
Граве Глобал 31.574.234 101,9187 -1,0633 -1,0162 10.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.830.023 59,3365 5,6703 5,3612 6,2090 5,0038 10,6318 09.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.535.580 73,8578 2,7104 3,8926 6,2311 4,0604 16,1432 09.10.2019
Иново Статус Акции 63.960.067 36,4396 -0,4695 0,5730 1,1270 4,6399 1,7193 09.10.2019
Генерали БРИК 46.165.821 161,8842 -0,2830 -5,5662 -7,6270 2,1956 5,5567 09.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.613.251 120,0139 2,2261 1,3752 3,3990 2,6283 8,0345 09.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 392.744.324 164,8072 1,3244 3,2116 4,8689 7,4082 9,0819 09.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.104.130 153,2619 0,4902 1,6502 2,3636 5,2429 5,7602 09.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.222.605.828 127,2854 0,1668 0,4627 0,9581 2,0605 1,5728 09.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.614.226.035 120,7798 0,1129 0,3996 0,8854 1,8482 1,4308 09.10.2019
Илирика Кеш Фонд 434.245.558 1.186,6263 0,1163 0,3635 0,8485 1,8128 1,4131 09.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.125.961 132,3590 -0,3207 -1,2459 1,5489 6,2983 13,5836 09.10.2019
ВФП Премиум Инвест 907.701.891 117,2005 -1,0397 -1,2658 1,8799 3,8956 15,9648 09.10.2019
ВФП Кеш Депозит 1.023.308.577 110,3748 0,1021 0,3342 0,7390 1,6046 1,1949 09.10.2019
ВФП 100% БОНД 195.789.600 112,6241 -0,3629 1,0295 2,7936 7,2465 7,4434 09.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 549.607.853 184,4624 7,3561 13,3586 22,0656 31,7672 27,7661 09.10.2019
Граве Глобал 31.381.598 101,2969 -1,8743 -1,6443 09.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.373.610 59,0082 5,0168 5,1721 5,7290 6,1337 10,0197 08.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.728.250 73,2242 1,6226 3,3885 5,4754 4,1827 15,1469 08.10.2019
Иново Статус Акции 63.732.819 36,3101 -0,8563 0,2665 0,7257 5,0527 1,3578 08.10.2019
Генерали БРИК 45.798.707 160,6129 -0,4659 -5,8010 -8,5642 1,5882 4,7278 08.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.697.302 120,2150 2,2244 1,2703 3,7467 2,7696 8,2155 08.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.606.913 164,2867 1,1329 2,8454 4,6192 7,3545 8,7374 08.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.103.008 153,2609 0,4906 1,6459 2,3647 5,1980 5,7595 08.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.217.180.263 127,2567 0,1487 0,4444 0,9411 2,0426 1,5499 08.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.612.155.703 120,7759 0,1133 0,4009 0,8875 1,8499 1,4275 08.10.2019
Илирика Кеш Фонд 433.859.282 1.186,5694 0,1145 0,3618 0,8486 1,8121 1,4082 08.10.2019
Генерали Топ Брендови 130.762.072 131,9932 -0,8281 -1,3751 0,8911 6,3168 13,2697 08.10.2019
ВФП Премиум Инвест 902.112.058 116,4160 -1,7600 -2,0907 0,7108 3,5044 15,1886 08.10.2019
ВФП Кеш Депозит 854.422.258 110,3717 0,1019 0,3351 0,7408 1,6062 1,1921 08.10.2019
ВФП 100% БОНД 193.914.452 112,6373 -0,3792 1,0892 2,7964 7,2663 7,4560 08.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 556.017.728 183,3165 6,6852 12,8677 22,0278 33,5171 26,9724 08.10.2019
Граве Глобал 31.636.439 102,1195 -0,9101 -1,0083 08.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 79.118.883 58,8270 4,6841 4,8669 5,1453 5,0306 9,6819 07.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.135.780 73,5733 2,0972 4,0972 5,6004 4,4780 15,6958 07.10.2019
Иново Статус Акции 64.011.126 36,4687 -0,4284 0,4797 1,0689 5,0992 1,8005 07.10.2019
Генерали БРИК 46.162.139 161,7540 0,2326 -5,7229 -7,7434 3,0902 5,4718 07.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.660.534 120,0528 2,0782 0,7392 3,3762 2,3176 8,0695 07.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.860.057 164,4147 1,2107 2,7375 4,7231 7,1755 8,8221 07.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 169.200.448 153,3510 0,5548 1,6966 2,4120 5,2651 5,8217 07.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.222.071.535 127,2507 0,1487 0,4447 0,9429 2,0440 1,5452 07.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.594.479.468 120,7715 0,1133 0,4024 0,8898 1,8520 1,4238 07.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.443.686 1.186,5324 0,1145 0,3630 0,8487 1,8139 1,4051 07.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.360.356 132,6105 -0,3726 -1,0874 1,5256 6,4820 13,7995 07.10.2019
ВФП Премиум Инвест 912.220.754 117,6700 -0,7081 -1,1760 1,7232 4,0358 16,4293 07.10.2019
ВФП Кеш Депозит 835.542.338 110,3684 0,1016 0,3366 0,7432 1,6083 1,1890 07.10.2019
ВФП 100% БОНД 194.067.131 112,7432 -0,2834 1,2028 2,8848 7,3267 7,5570 07.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 559.206.044 182,5568 6,2390 12,1925 21,6081 31,5364 26,4462 07.10.2019
Граве Глобал 31.732.820 102,4306 -0,6148 -0,9397 07.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.483.654 58,3687 3,8620 3,7208 4,2941 4,2025 8,8274 06.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.834.911 73,3420 1,8902 3,4103 5,3858 4,1395 15,3321 06.10.2019
Иново Статус Акции 63.725.412 36,3073 -0,8653 0,0300 0,6166 4,6299 1,3499 06.10.2019
Генерали БРИК 46.255.863 162,1196 0,6536 -5,5184 -7,5431 3,3141 5,7102 06.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.613.245 119,8164 1,8752 0,5332 3,1644 2,1081 7,8567 06.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.497.208 164,2625 1,1639 2,6399 4,6254 7,0743 8,7214 06.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.198.058.714 127,2443 0,1503 0,4445 0,9432 2,0442 1,5400 06.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.589.064.090 120,7660 0,1135 0,4026 0,8901 1,8516 1,4192 06.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.427.973 1.186,4896 0,1154 0,3639 0,8506 1,8140 1,4014 06.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.351.376 132,6218 -0,2911 -1,0872 1,5252 6,4827 13,8091 06.10.2019
ВФП Премиум Инвест 909.915.997 117,4628 -0,8616 -1,3563 1,5375 3,8458 16,2243 06.10.2019
ВФП Кеш Депозит 796.638.049 110,3644 0,1032 0,3370 0,7436 1,6094 1,1854 06.10.2019
ВФП 100% БОНД 194.058.239 112,7520 -0,1601 1,2146 2,8974 7,3399 7,5654 06.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.400.502 180,3512 4,9515 10,8328 20,1346 29,9432 24,9185 06.10.2019
Граве Глобал 31.437.932 101,4787 -1,5324 -1,8669 06.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.491.181 58,3743 3,7634 3,7207 4,2948 4,2050 8,8378 05.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.843.310 73,3489 1,7035 3,4101 5,3857 4,1200 15,3430 05.10.2019
Иново Статус Акции 63.728.688 36,3092 -0,8888 0,0331 0,6174 4,6308 1,3552 05.10.2019
Генерали БРИК 46.259.881 162,1337 0,8864 -5,3343 -7,6368 3,2885 5,7194 05.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.615.237 119,8265 1,8101 0,5393 3,1924 2,1120 7,8658 05.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 390.503.846 164,2653 1,0892 2,6751 4,6089 7,0684 8,7233 05.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.305.602 153,4586 0,5313 1,8524 2,4581 5,3417 5,8960 05.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.197.918.263 127,2387 0,1469 0,4456 0,9444 2,0453 1,5356 05.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.589.010.936 120,7620 0,1123 0,4044 0,8916 1,8524 1,4158 05.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.412.525 1.186,4475 0,1123 0,3652 0,8516 1,8139 1,3978 05.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.363.055 132,6336 -0,4228 -0,9711 1,4327 6,4588 13,8193 05.10.2019
ВФП Премиум Инвест 909.974.910 117,4704 -0,6193 -1,2828 1,4293 3,8456 16,2318 05.10.2019
ВФП Кеш Депозит 796.616.403 110,3614 0,0990 0,3389 0,7451 1,6112 1,1826 05.10.2019
ВФП 100% БОНД 194.053.539 112,7493 -0,2961 1,3001 2,8818 7,3320 7,5628 05.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.423.191 180,3586 5,0982 10,8330 20,1353 29,9446 24,9236 05.10.2019
Граве Глобал 31.440.031 101,4855 -0,8713 -1,8627 05.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.484.834 58,3833 4,0304 3,7297 4,3153 3,0455 8,8546 04.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.926.457 73,4400 2,1079 3,6505 5,4312 3,6825 15,4862 04.10.2019
Иново Статус Акции 63.731.965 36,3110 -0,8498 0,0066 0,2742 4,1331 1,3603 04.10.2019
Генерали БРИК 46.345.760 162,4347 1,4200 -5,4706 -6,8498 2,7977 5,9157 04.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.619.298 119,8471 1,8467 0,7263 3,2562 2,2748 7,8843 04.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.092.264 164,3276 1,1773 2,6399 4,7011 6,8291 8,7645 04.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.406.793 153,5602 0,3697 1,8710 2,6611 5,6176 5,9661 04.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.214.409.092 127,2331 0,1474 0,4391 0,9438 2,0471 1,5311 04.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.588.957.781 120,7579 0,1133 0,4017 0,8921 1,8543 1,4124 04.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.357.075 1.186,4054 0,1129 0,3670 0,8528 1,8144 1,3942 04.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.436.522 132,7078 -0,1537 -1,3151 1,7985 6,1655 13,8829 04.10.2019
ВФП Премиум Инвест 910.558.398 117,5457 0,0932 -1,6341 1,8346 3,3141 16,3063 04.10.2019
ВФП Кеш Депозит 796.589.759 110,3584 0,0995 0,3327 0,7442 1,6134 1,1799 04.10.2019
ВФП 100% БОНД 194.150.699 112,8057 -0,3965 1,2212 2,9901 7,3333 7,6166 04.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 552.442.380 180,3660 5,4554 10,9648 19,9820 27,7284 24,9287 04.10.2019
Граве Глобал 31.442.130 101,4923 -0,0844 -1,8140 04.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.432.086 58,3486 3,9193 3,6117 4,2446 1,2367 8,7899 03.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.325.495 72,9590 2,2905 2,8250 4,9373 1,9433 14,7298 03.10.2019
Иново Статус Акции 64.100.516 36,5210 -0,0421 0,4956 0,8193 4,2605 1,9465 03.10.2019
Генерали БРИК 46.370.380 162,5585 3,1217 -5,0977 -7,1647 0,7930 5,9964 03.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.620.786 119,8749 1,9361 1,0073 3,2829 1,8235 7,9094 03.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.203.270 164,3919 1,3894 2,6451 4,6672 6,3478 8,8071 03.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.454.991 153,6081 0,5606 1,9220 2,5870 5,5059 5,9991 03.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.167.930.104 127,2272 0,1486 0,4312 0,9400 2,0487 1,5264 03.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.582.300.553 120,7536 0,1147 0,3984 0,8908 1,8560 1,4088 03.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.324.252 1.186,3650 0,1139 0,3622 0,8524 1,8157 1,3907 03.10.2019
Генерали Топ Брендови 130.986.930 132,2664 0,3980 -1,5794 1,2742 5,0236 13,5042 03.10.2019
ВФП Премиум Инвест 901.404.942 116,4024 -0,0053 -2,4509 0,9484 1,7031 15,1751 03.10.2019
ВФП Кеш Депозит 776.896.048 110,3549 0,1005 0,3245 0,7390 1,6159 1,1767 03.10.2019
ВФП 100% БОНД 193.467.963 112,7475 -0,2578 1,1755 2,8390 7,0756 7,5611 03.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 544.237.168 179,9518 6,0815 10,4550 19,3226 25,6529 24,6419 03.10.2019
Граве Глобал 31.307.244 101,0569 -0,6716 -1,6022 03.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.601.471 58,4069 4,3338 3,2763 3,9014 0,6157 8,8986 02.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.137.991 72,7331 2,3379 1,9673 4,1908 1,7635 14,3746 02.10.2019
Иново Статус Акции 64.137.818 36,5423 0,0564 0,5171 0,9994 4,0492 2,0059 02.10.2019
Генерали БРИК 46.164.097 161,8388 1,8345 -5,1731 -7,0837 0,8788 5,5271 02.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.712.891 120,3424 2,5264 1,4367 3,7274 2,4875 8,3302 02.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.371.794 164,5267 1,6536 2,9679 4,8671 6,4331 8,8963 02.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.526.468 153,6792 0,8819 2,0942 2,7392 5,6697 6,0482 02.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.156.136.552 127,2212 0,1496 0,4271 0,9330 2,0489 1,5216 02.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.570.242.324 120,7491 0,1159 0,3972 0,8871 1,8567 1,4050 02.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.309.396 1.186,3245 0,1149 0,3561 0,8485 1,8158 1,3873 02.10.2019
Генерали Топ Брендови 130.800.106 132,0936 0,2326 -1,0012 1,5697 5,2722 13,3559 02.10.2019
ВФП Премиум Инвест 900.243.461 116,2724 -0,4606 -1,8366 1,3885 2,1485 15,0465 02.10.2019
ВФП Кеш Депозит 769.771.595 110,3513 0,1014 0,3205 0,7293 1,6167 1,1734 02.10.2019
ВФП 100% БОНД 184.414.113 112,8650 0,0462 1,5271 3,0666 7,3866 7,6732 02.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 544.894.204 180,6884 6,8049 11,2324 19,7421 25,1834 25,1521 02.10.2019
Граве Глобал 31.811.760 102,6854 1,3620 0,5318 02.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.551.197 58,3834 4,2598 3,4312 3,8038 -0,4829 8,8548 01.10.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.979.656 73,4402 3,4349 3,4884 5,3876 2,1630 15,4865 01.10.2019
Иново Статус Акции 64.092.276 36,5163 -0,0990 -0,0876 0,7972 3,8900 1,9334 01.10.2019
Генерали БРИК 46.653.910 163,5560 2,9035 -4,0691 -5,7172 1,1302 6,6468 01.10.2019
Генерали Нова ЕУ 23.762.539 120,5943 2,5451 1,7417 4,0029 2,5005 8,5570 01.10.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.918.944 164,7140 1,7873 3,0900 5,0024 6,5168 9,0202 01.10.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.528.404 153,6812 0,8820 2,1717 2,7699 5,4637 6,0496 01.10.2019
КБ Публикум Паричен 3.149.779.765 127,2144 0,1497 0,4264 0,9302 2,0502 1,5162 01.10.2019
Генерали Кеш Депозит 1.569.315.719 120,7448 0,1182 0,3984 0,8871 1,8585 1,4014 01.10.2019
Илирика Кеш Фонд 435.290.243 1.186,2723 0,1185 0,3521 0,8414 1,8201 1,3828 01.10.2019
Генерали Топ Брендови 131.894.026 133,2085 1,1086 0,3868 2,5786 6,0858 14,3126 01.10.2019
ВФП Премиум Инвест 949.925.627 119,2999 2,3577 1,0095 4,1886 4,4582 18,0420 01.10.2019
ВФП Кеш Депозит 766.226.029 110,3468 0,1026 0,3200 0,7252 1,6175 1,1692 01.10.2019
ВФП 100% БОНД 184.707.736 113,0403 0,2368 1,7827 3,1708 7,5771 7,8404 01.10.2019
КБ Публикум-МБИ 10 544.165.064 180,4685 6,9431 11,2428 19,4211 25,4121 24,9997 01.10.2019
Граве Глобал 32.295.227 104,2460 3,0936 2,7360 01.10.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.269.345 58,1825 3,8908 2,9799 3,2513 -2,1241 8,4802 30.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.990.919 73,4830 3,4851 4,1269 5,4027 1,3394 15,5538 30.09.2019
Иново Статус Акции 64.093.096 36,5041 -0,1409 -0,1816 0,9675 3,3908 1,8993 30.09.2019
Генерали БРИК 46.838.491 164,2066 3,5375 -2,6157 -4,5545 1,5349 7,0710 30.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.795.490 120,7616 2,6755 2,0937 4,2679 2,3724 8,7076 30.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.705.808 164,6341 1,7835 3,3228 5,6670 6,3507 8,9674 30.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.319.736 153,4736 0,8426 2,1798 2,7023 5,2910 5,9063 30.09.2019
КБ Публикум Паричен 2.718.143.658 127,2079 0,1546 0,4286 0,9392 2,0524 1,5110 30.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.234.942.414 120,7391 0,1220 0,4022 0,8948 1,8616 1,3966 30.09.2019
Илирика Кеш Фонд 300.244.987 1.186,2120 0,1168 0,3515 0,8400 1,8230 1,3777 30.09.2019
Генерали Топ Брендови 132.192.484 133,5345 1,4533 1,2115 3,7046 6,7389 14,5924 30.09.2019
ВФП Премиум Инвест 958.970.776 120,4925 3,4371 2,7534 6,2421 5,8485 19,2221 30.09.2019
ВФП Кеш Депозит 629.843.278 110,3429 0,1059 0,3225 0,7331 1,6197 1,1657 30.09.2019
ВФП 100% БОНД 184.550.444 112,9951 0,3078 1,8654 3,1657 7,5764 7,7973 30.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 544.976.298 180,4194 6,9056 11,8205 19,4173 22,7766 24,9657 30.09.2019
Граве Глобал 32.227.812 104,0284 2,8676 3,3406 30.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.207.285 58,1393 3,8066 2,9876 3,5899 -2,2062 8,3997 29.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.497.909 73,0808 3,0595 4,0394 6,2429 0,7751 14,9214 29.09.2019
Иново Статус Акции 64.388.475 36,6723 0,4267 0,2732 1,4549 3,8631 2,3688 29.09.2019
Генерали БРИК 46.836.128 164,2439 4,3880 -2,6023 -4,6265 1,5490 7,0954 29.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.862.360 121,1264 3,1457 2,3947 4,5904 2,6737 9,0359 29.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.560.453 164,5730 1,8695 3,2827 5,6242 6,3092 8,9269 29.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.297.018 153,4510 0,9407 2,1704 2,6725 5,2829 5,8907 29.09.2019
КБ Публикум Паричен 2.701.623.646 127,2003 0,1516 0,4280 0,9448 2,0519 1,5049 29.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.212.913.749 120,7335 0,1223 0,4017 0,8985 1,8614 1,3919 29.09.2019
Илирика Кеш Фонд 300.238.419 1.186,1861 0,1185 0,3612 0,8498 1,8246 1,3755 29.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.952.096 133,2957 1,5252 1,0221 3,4548 6,5397 14,3875 29.09.2019
ВФП Премиум Инвест 955.081.244 120,1336 3,6415 2,4407 5,8886 5,5262 18,8670 29.09.2019
ВФП Кеш Депозит 628.195.965 110,3375 0,1022 0,3216 0,7398 1,6197 1,1607 29.09.2019
ВФП 100% БОНД 184.192.690 113,0084 0,5075 1,8811 3,2101 7,5939 7,8100 29.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 545.141.618 180,7193 7,3998 12,0020 19,6116 22,9763 25,1735 29.09.2019
Граве Глобал 32.240.029 104,0678 3,8399 3,3718 29.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.214.786 58,1449 3,9445 2,9875 3,5904 -2,2112 8,4101 28.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.506.275 73,0877 3,2354 4,0393 6,2426 1,4004 14,9322 28.09.2019
Иново Статус Акции 64.391.791 36,6742 0,4184 0,2674 2,0704 3,8629 2,3741 28.09.2019
Генерали БРИК 46.840.201 164,2582 4,7782 -2,6732 -3,5249 2,3556 7,1047 28.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.864.386 121,1367 3,0572 2,3859 4,7284 2,6661 9,0452 28.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 391.567.159 164,5758 2,0341 3,2667 5,7036 6,4814 8,9288 28.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.291.739 153,4458 0,9876 2,1434 2,9004 5,6557 5,8871 28.09.2019
КБ Публикум Паричен 2.701.467.614 127,1929 0,1509 0,4260 0,9587 2,0512 1,4990 28.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.212.860.295 120,7281 0,1213 0,4007 0,9080 1,8612 1,3873 28.09.2019
Илирика Кеш Фонд 300.218.017 1.186,1055 0,1140 0,3590 0,8478 1,8211 1,3686 28.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.963.887 133,3076 2,0871 0,9852 4,3175 7,0834 14,3977 28.09.2019
ВФП Премиум Инвест 955.142.987 120,1413 4,9293 2,4021 6,8511 5,9521 18,8746 28.09.2019
ВФП Кеш Депозит 628.372.885 110,3326 0,1015 0,3196 0,7571 1,6199 1,1562 28.09.2019
ВФП 100% БОНД 184.187.566 113,0052 0,5709 1,8505 3,3962 7,9248 7,8070 28.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 545.163.979 180,7267 7,5711 12,0022 19,4612 22,9770 25,1786 28.09.2019
Граве Глобал 32.242.177 104,0748 4,3821 3,3624 28.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 78.223.265 58,1523 4,0284 2,9848 3,5961 -0,9783 8,4239 27.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.441.398 73,0862 3,7199 3,9813 6,1732 1,9936 14,9299 27.09.2019
Иново Статус Акции 64.394.550 36,6758 0,0161 1,9024 1,7376 4,5481 2,3786 27.09.2019
Генерали БРИК 46.835.423 164,2414 4,7792 -2,8547 -2,6062 2,6480 7,0937 27.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.867.574 121,1528 3,0378 2,4388 4,8974 2,7109 9,0597 27.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 388.551.738 164,5709 2,1341 3,5095 5,6777 6,6508 8,9255 27.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.273.650 153,4278 0,9997 2,1381 2,9901 5,8445 5,8747 27.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.052.737.260 127,1867 0,1505 0,4384 0,9598 2,0523 1,4941 27.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.579.440.171 120,7250 0,1230 0,4100 0,9106 1,8638 1,3847 27.09.2019
Илирика Кеш Фонд 300.197.296 1.186,0236 0,1113 0,3549 0,8544 1,8184 1,3616 27.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.964.632 133,3084 2,3810 1,1547 4,6291 6,9221 14,3984 27.09.2019
ВФП Премиум Инвест 955.291.122 120,1602 5,1855 2,9806 7,1586 5,3602 18,8933 27.09.2019
ВФП Кеш Депозит 628.340.178 110,3268 0,0990 0,3308 0,7570 1,6201 1,1509 27.09.2019
ВФП 100% БОНД 184.191.571 113,0077 0,6275 2,0285 3,4181 8,0304 7,8093 27.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 545.069.335 180,7341 7,5712 12,5148 19,6963 24,1153 25,1837 27.09.2019
Граве Глобал 32.243.919 104,0804 4,6944 3,7024 27.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 77.839.395 57,8799 3,3902 2,9470 3,0842 -0,4386 7,9160 26.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.353.692 73,0065 3,7758 4,0319 6,5364 2,9239 14,8045 26.09.2019
Иново Статус Акции 64.391.642 36,6741 0,0685 1,9161 1,6545 4,6576 2,3738 26.09.2019
Генерали БРИК 46.861.478 164,3556 4,5673 -2,3911 -3,1423 3,4985 7,1682 26.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.827.892 120,9616 2,5030 1,9591 4,2394 2,6637 8,8876 26.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 387.864.548 164,3081 1,7997 3,4639 5,5729 6,8388 8,7516 26.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 154.327.263 153,2348 0,7854 2,1508 2,9074 5,9120 5,7415 26.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.045.896.788 127,1796 0,1505 0,4448 0,9594 2,0516 1,4884 26.09.2019
Генерали Кеш Депозит 157.670.781 120,7212 0,1250 0,4151 0,9124 1,8653 1,3816 26.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.298.800 1.185,9711 0,1101 0,3699 0,8741 1,8178 1,3571 26.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.880.948 133,2329 2,2792 1,1796 4,7499 7,5574 14,3336 26.09.2019
ВФП Премиум Инвест 946.559.644 119,7050 4,7946 2,7302 6,7248 5,6080 18,4429 26.09.2019
ВФП Кеш Депозит 793.237.323 110,3224 0,0991 0,3395 0,7569 1,6208 1,1469 26.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.545.709 112,7833 0,3219 1,9201 3,2664 7,9401 7,5953 26.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 539.694.428 181,1763 7,7341 12,7837 19,7945 25,3396 25,4900 26.09.2019
Граве Глобал 32.106.365 103,6364 4,5102 3,2285 26.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 77.682.224 57,8238 3,2627 2,9643 3,1008 -0,3524 7,8114 25.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 93.362.476 73,0525 3,6385 4,3539 6,9614 2,9188 14,8769 25.09.2019
Иново Статус Акции 64.415.980 36,6880 -0,0681 2,1503 1,7819 4,5963 2,4126 25.09.2019
Генерали БРИК 46.662.906 163,6592 3,9760 -1,9759 -2,9190 3,4786 6,7141 25.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.772.980 120,5236 1,8293 1,4362 3,4983 1,7523 8,4933 25.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 387.902.093 164,4080 1,9215 3,5946 5,5186 6,8459 8,8177 25.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.647.238 153,1451 0,7277 2,1234 2,7886 5,8572 5,6796 25.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.094.934.582 127,1741 0,1513 0,4493 0,9619 2,0528 1,4840 25.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.575.430.386 120,7175 0,1272 0,4186 0,9155 1,8673 1,3784 25.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.288.112 1.185,9420 0,1119 0,3786 0,8771 1,8195 1,3546 25.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.717.331 133,0737 2,7391 0,9985 5,1799 7,2819 14,1969 25.09.2019
ВФП Премиум Инвест 943.394.586 119,2989 4,9031 2,3122 6,9553 5,1985 18,0411 25.09.2019
ВФП Кеш Депозит 791.797.426 110,3196 0,1006 0,3459 0,7601 1,6232 1,1443 25.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.498.921 112,7546 0,3239 1,9194 3,2930 7,9675 7,5679 25.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 538.964.312 181,3137 7,7155 12,7924 19,5650 26,2063 25,5852 25.09.2019
Граве Глобал 32.112.242 103,6553 3,4885 2,8381 25.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 76.913.005 57,2625 1,7765 1,7277 1,9470 -1,3561 6,7649 24.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.176.695 72,5639 3,2061 3,4598 6,0984 2,1382 14,1085 24.09.2019
Иново Статус Акции 64.593.433 36,7891 0,2021 2,3930 2,3315 4,9001 2,6949 24.09.2019
Генерали БРИК 46.657.303 163,6448 3,9578 -3,1729 -3,3036 3,9160 6,7047 24.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.696.138 120,1365 1,4939 0,9976 3,5319 0,8448 8,1449 24.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 387.664.212 164,4062 1,9194 3,6113 5,4592 6,9688 8,8165 24.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.735.641 153,2342 0,7914 2,0643 2,8145 6,0575 5,7411 24.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.074.819.564 127,1678 0,1508 0,4498 0,9637 2,0534 1,4790 24.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.074.819.564 127,1678 0,1508 0,4498 0,9637 2,0534 1,4790 24.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.525.587.767 120,7127 0,1272 0,4194 0,9179 1,8680 1,3744 24.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.272.712 1.185,9000 0,1129 0,3832 0,8780 1,8201 1,3510 24.09.2019
Генерали Топ Брендови 131.664.344 133,0232 2,6918 0,1761 5,0253 7,1391 14,1536 24.09.2019
ВФП Премиум Инвест 941.131.463 119,4249 5,0072 1,8893 6,8212 5,3958 18,1657 24.09.2019
ВФП Кеш Депозит 789.984.150 110,3160 0,1001 0,3474 0,7624 1,6247 1,1410 24.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.905.959 113,0098 0,5532 1,8449 3,5401 8,2512 7,8114 24.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 533.424.548 179,8651 6,8508 12,1740 18,6068 25,3193 24,5818 24.09.2019
Граве Глобал 32.221.702 104,0087 3,8344 2,6670 24.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 76.871.999 57,2566 1,7560 1,7897 1,7868 -1,3610 6,7539 23.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.245.643 72,6465 3,3136 3,0808 6,3150 2,0796 14,2384 23.09.2019
Иново Статус Акции 64.564.725 36,7727 0,1561 2,3753 2,2811 4,8767 2,6491 23.09.2019
Генерали БРИК 46.805.077 164,2071 4,4259 -2,8535 -2,9804 4,0527 7,0714 23.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.655.105 119,9310 1,3121 0,6176 3,3466 0,5040 7,9599 23.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 388.106.257 164,3042 1,8801 3,4988 5,3931 6,8829 8,7490 23.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.218.270 153,0271 0,7067 1,9559 2,6835 5,8347 5,5982 23.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.280.716.166 127,1616 0,1514 0,4506 0,9643 2,0547 1,4741 23.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.680.314.668 120,7086 0,1284 0,4217 0,9194 1,8705 1,3710 23.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.265.131 1.185,8521 0,1121 0,3842 0,8796 1,8205 1,3469 23.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.791.386 133,1751 2,8753 0,2308 5,1358 6,9775 14,2840 23.09.2019
ВФП Премиум Инвест 941.957.464 119,6564 5,3305 1,9373 7,0214 4,9816 18,3948 23.09.2019
ВФП Кеш Депозит 861.197.435 110,3126 0,1008 0,3495 0,7634 1,6270 1,1379 23.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.932.508 113,0261 0,6011 1,8614 3,5597 8,2958 7,8269 23.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 523.468.830 177,6738 5,5448 10,7636 17,1577 24,0076 23,0640 23.09.2019
Граве Глобал 32.276.082 104,1842 4,0083 2,3424 23.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.719.013 56,3993 0,2225 0,2972 0,2015 -2,8474 5,1555 22.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.271.828 71,8827 2,3093 2,0551 4,9747 0,9964 13,0373 22.09.2019
Иново Статус Акции 64.308.681 36,6269 -0,0287 1,9643 1,8696 4,4570 2,2421 22.09.2019
Генерали БРИК 46.661.421 163,7136 3,9192 -3,1540 -2,6903 3,7309 6,7496 22.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.534.293 119,3336 0,6299 0,1091 2,8234 -0,0044 7,4221 22.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 386.768.449 163,7378 1,3935 3,1404 5,1341 6,5124 8,3741 22.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.216.533 153,0253 0,7740 1,9604 2,9377 5,8409 5,5970 22.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.357.188.578 127,1549 0,1496 0,4501 0,9644 2,0547 1,4687 22.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.648.329.450 120,7031 0,1277 0,4218 0,9197 1,8703 1,3664 22.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.661.315 1.185,7982 0,1114 0,3851 0,8807 1,8196 1,3423 22.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.772.779 133,1530 1,5544 0,2058 5,6215 6,9516 14,2650 22.09.2019
ВФП Премиум Инвест 945.837.111 120,1617 4,3445 2,3612 7,8470 5,4181 18,8948 22.09.2019
ВФП Кеш Депозит 835.780.828 110,3079 0,0984 0,3492 0,7630 1,6273 1,1336 22.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.986.837 113,0748 0,6918 1,9085 3,7065 8,3474 7,8734 22.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 512.622.595 174,6209 3,6318 8,8560 15,1407 21,8726 20,9495 22.09.2019
Граве Глобал 32.297.860 104,2545 3,4255 2,4037 22.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.726.428 56,4048 0,9442 0,2971 0,2022 -2,8498 5,1657 21.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.280.614 71,8896 1,6829 2,0550 4,9747 1,0510 13,0482 21.09.2019
Иново Статус Акции 64.311.989 36,6288 -0,0701 1,9636 1,6292 4,4582 2,2474 21.09.2019
Генерали БРИК 46.665.493 163,7279 2,6588 -3,2145 -5,2713 3,8342 6,7589 21.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.536.288 119,3437 0,4936 0,1159 2,5110 -0,0071 7,4312 21.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 386.774.048 163,7402 1,3665 3,1289 4,8669 6,5248 8,3757 21.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.210.550 153,0193 0,6638 1,9394 2,7772 5,8718 5,5928 21.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.357.033.770 127,1490 0,1513 0,4502 0,9654 2,0554 1,4640 21.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.648.278.510 120,6994 0,1299 0,4234 0,9218 1,8717 1,3632 21.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.648.014 1.185,7620 0,1113 0,3866 0,8822 1,8203 1,3392 21.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.782.634 133,1647 1,2598 0,1899 4,0035 7,0208 14,2750 21.09.2019
ВФП Премиум Инвест 945.898.179 120,1695 3,8648 2,3466 5,9665 5,4486 18,9025 21.09.2019
ВФП Кеш Депозит 835.758.212 110,3049 0,1006 0,3503 0,7646 1,6290 1,1308 21.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.987.233 113,0720 0,7583 1,8770 3,6348 8,3170 7,8707 21.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 512.642.211 174,6276 3,6423 8,8558 15,2427 21,8730 20,9541 21.09.2019
Граве Глобал 32.300.011 104,2614 3,9760 2,4016 21.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.723.885 56,4065 1,0203 0,2939 0,1959 -2,8767 5,1689 20.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.122.952 71,7672 1,2710 1,8380 5,1764 0,3816 12,8557 20.09.2019
Иново Статус Акции 64.306.929 36,6259 0,2557 2,0098 1,4793 4,5006 2,2393 20.09.2019
Генерали БРИК 46.557.226 163,3480 2,8530 -4,8207 -5,8061 3,1205 6,5112 20.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.535.618 119,3404 0,6495 0,1280 2,3435 0,0283 7,4282 20.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 386.548.602 163,6473 1,4379 2,9940 4,7960 6,4812 8,3142 20.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.047.470 152,8565 0,6024 1,5958 2,6995 5,4988 5,4805 20.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.367.041.497 127,1391 0,1456 0,4488 0,9634 2,0532 1,4561 20.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.648.200.801 120,6937 0,1282 0,4246 0,9223 1,8719 1,3585 20.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.624.362 1.185,6976 0,1106 0,3856 0,8812 1,8189 1,3337 20.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.666.674 133,0266 1,8480 -0,4599 4,5608 6,7730 14,1565 20.09.2019
ВФП Премиум Инвест 950.723.435 119,9555 4,8699 1,6832 6,1177 5,5705 18,6907 20.09.2019
ВФП Кеш Депозит 837.528.224 110,2973 0,0946 0,3495 0,7619 1,6269 1,1238 20.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.752.268 112,9276 0,8350 1,4336 3,6180 8,0508 7,7329 20.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 511.666.767 174,6343 4,1987 9,0863 15,0571 21,6781 20,9587 20.09.2019
Граве Глобал 32.296.283 104,2494 3,6004 2,7590 20.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 77.123.109 56,4108 0,8602 0,5538 0,2971 -2,7128 5,1769 19.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.249.152 71,8885 1,9270 1,5884 4,5152 1,2702 13,0465 19.09.2019
Иново Статус Акции 64.268.534 36,6040 0,3933 1,9681 0,9223 4,5757 2,1782 19.09.2019
Генерали БРИК 46.040.600 161,5961 1,7120 -3,8609 -6,8726 2,7023 5,3689 19.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.567.211 119,5244 0,8340 0,7259 2,8608 0,0459 7,5939 19.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 385.439.386 163,5812 1,5558 3,1449 4,6036 6,6415 8,2705 19.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 153.043.066 152,8521 0,6665 1,7455 2,6907 5,6127 5,4774 19.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.358.179.497 127,1352 0,1474 0,4505 0,9680 2,0558 1,4530 19.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.648.134.377 120,6905 0,1302 0,4268 0,9264 1,8741 1,3558 19.09.2019
Илирика Кеш Фонд 435.491.827 1.185,6767 0,1107 0,3895 0,8842 1,8208 1,3319 19.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.848.037 133,2575 1,3599 0,1721 4,4683 7,8693 14,3547 19.09.2019
ВФП Премиум Инвест 950.528.295 119,9412 4,1238 2,1639 5,2438 6,4024 18,6766 19.09.2019
ВФП Кеш Депозит 837.290.803 110,2963 0,0974 0,3524 0,7677 1,6308 1,1229 19.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.695.514 112,9019 0,6923 1,7099 3,5866 8,2779 7,7084 19.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 507.985.126 173,8166 4,6830 9,6239 14,3123 21,0327 20,3924 19.09.2019
Граве Глобал 32.223.695 104,0151 3,9995 2,5966 19.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 76.377.227 56,2801 1,0373 0,0798 -0,0719 -2,8950 4,9332 18.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.206.071 71,8600 1,7112 1,9126 4,9571 1,2675 13,0016 18.09.2019
Иново Статус Акции 64.291.441 36,6171 0,4532 2,0521 1,7803 4,5423 2,2147 18.09.2019
Генерали БРИК 46.856.779 163,1273 2,9288 -2,1779 -5,9337 4,7898 6,3673 18.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.465.538 119,0088 0,5439 0,8118 2,0833 -0,1600 7,1297 18.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 384.606.854 163,3966 1,5682 3,2577 4,3984 6,7048 8,1483 18.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 152.949.910 152,7650 0,5180 1,8789 2,5297 5,4525 5,4173 18.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.341.339.347 127,1284 0,1472 0,4497 0,9681 2,0561 1,4476 18.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.632.360.190 120,6861 0,1319 0,4278 0,9279 1,8754 1,3521 18.09.2019
Илирика Кеш Фонд 436.110.489 1.185,6312 0,1106 0,3901 0,8851 1,8210 1,3280 18.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.853.115 133,2671 2,0776 0,5167 4,5954 7,9482 14,3629 18.09.2019
ВФП Премиум Инвест 949.800.786 119,5244 4,8431 2,0525 5,1305 6,3068 18,2642 18.09.2019
ВФП Кеш Депозит 765.305.398 110,2938 0,0997 0,3533 0,7693 1,6334 1,1206 18.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.744.852 112,9691 0,7715 2,0086 3,7513 8,4538 7,7725 18.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 504.444.601 172,7405 4,3315 9,3391 13,5915 20,5856 19,6470 18.09.2019
Граве Глобал 32.182.265 103,8814 5,4821 3,4487 18.09.2019
Илирика Југоисточна Европа 76.164.991 56,2008 1,0520 0,2072 -0,2233 -2,8196 4,7854 17.09.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.067.506 71,8318 2,2021 2,1941 4,5693 1,5222 12,9573 17.09.2019
Иново Статус Акции 64.345.160 36,6477 0,5319 2,1194 1,9978 4,6853 2,3002 17.09.2019
Генерали БРИК 46.993.238 163,6093 3,2240 0,0978 -4,4604 5,5056 6,6816 17.09.2019
Генерали Нова ЕУ 23.390.652 118,6492 0,2318 0,4906 2,5493 0,1805 6,8060 17.09.2019
КБ Публикум - Балансиран 384.393.501 163,3081 1,5122 3,5731 4,5684 6,7211 8,0897 17.09.2019
КБ Публикум - Обврзници 152.880.230 152,6954 0,4773 2,0428 2,5271 5,3029 5,3693 17.09.2019
КБ Публикум Паричен 3.124.353.592 127,1243 0,1483 0,4505 0,9718 2,0586 1,4443 17.09.2019
Генерали Кеш Депозит 1.492.316.613 120,6827 0,1333 0,4303 0,9315 1,8775 1,3492 17.09.2019
Илирика Кеш Фонд 436.078.904 1.185,5997 0,1126 0,3917 0,8889 1,8223 1,3253 17.09.2019
Генерали Топ Брендови 111.839.398 133,2544 2,0595 1,6922 4,6335 8,3528 14,3520 17.09.2019
ВФП Премиум Инвест 949.831.648 119,5078 4,8217 3,7255 5,4725 6,8132 18,2478 17.09.2019
ВФП Кеш Депозит 761.559.418 110,2936 0,1029 0,3576 0,7747 1,6381 1,1205 17.09.2019
ВФП 100% БОНД 183.656.579 112,9037 0,7157 2,3965 3,7603 8,4207 7,7101 17.09.2019
КБ Публикум-МБИ 10 501.287.113 172,4758 4,1675 9,2470 13,3322 20,4216 19,4637 17.09.2019
Граве Глобал 32.274.011 103,8104 5,4028 3,7371 17.09.2019
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.