Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Иново Статус Балансиран 64.311.491 36,5686 -0,0579 1,0889 1,0981 -0,0795 0,6698 20.03.2023
Генерали БРИК 102.838.239 139,0654 -6,0458 -3,2488 -7,9218 -9,2360 -3,0256 20.03.2023
Генерали Америка 82.384.983 126,9537 -1,1598 5,1975 4,5114 0,4658 5,0762 20.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.003.712 176,5345 -0,9689 4,4836 5,6810 2,0542 4,3196 20.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.859.241 133,5483 0,3024 2,0097 4,2262 2,8854 2,6350 20.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.677.278.728 134,6450 0,1628 0,5404 1,0965 1,7337 0,5882 20.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.283.513.923 126,6472 0,1728 0,5623 1,0555 1,5962 0,5721 20.03.2023
Генерали Топ Брендови 673.947.436 144,4757 -2,1755 2,2324 0,4312 -4,4668 2,1962 20.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.739.169.494 145,6580 -3,1087 4,4154 9,2810 1,3387 4,7854 20.03.2023
ВФП Кеш Депозит 669.574.759 115,0526 0,1564 0,5197 0,9939 1,6562 0,5286 20.03.2023
ВФП БОНД 327.512.623 110,9738 -0,6008 -0,0837 0,3225 -2,2038 0,2568 20.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 890.956.812 244,1674 -0,1354 2,5701 1,0769 -2,4800 1,6480 20.03.2023
Граве Глобал 46.501.316 121,2982 -4,4319 1,5797 -3,2721 -6,6139 1,9434 20.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 371.789.797 119,3680 -2,3467 5,4965 4,5207 -1,7815 5,9060 20.03.2023
КБ Публикум - Акции 173.359.787 94,8086 -3,7274 4,4184 2,9256 -4,1271 4,0847 20.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 332.953.702 85,4061 7,0225 4,4692 21,6464 -16,0526 4,3906 20.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.186.604 98,8202 -6,2342 -0,4026 3,7094 -0,6927 20.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.310.003 94,6781 -15,7363 -6,2905 -4,2745 -6,9745 20.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.252.955 92,6592 3,7990 20,6618 8,3115 23,3739 20.03.2023
ВЕГА КЕШ 149.846.045 101,7730 0,1614 0,5085 0,9661 0,4592 20.03.2023
Иново Статус Солар 6.215.511 99,7735 20.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.726.597 97,6995 20.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.324.524 36,5760 0,2090 0,8904 0,9873 -0,0593 0,6902 19.03.2023
Генерали БРИК 103.796.980 140,4798 -4,9725 -2,2258 -6,9480 -8,3211 -2,0393 19.03.2023
Генерали Америка 81.931.325 126,3686 -1,4478 5,1487 3,6152 -0,0061 4,5919 19.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.722.938 176,7773 -0,8250 4,7194 5,1090 2,1927 4,4631 19.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.984.813 133,6633 0,3661 2,2587 3,3936 2,9822 2,7234 19.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.663.622.751 134,6356 0,1626 0,5271 1,0943 1,7303 0,5812 19.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.282.808.443 126,6376 0,1722 0,5533 1,0520 1,5922 0,5645 19.03.2023
Генерали Топ Брендови 670.360.315 143,6907 -2,7023 1,8439 -0,8918 -4,9942 1,6409 19.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.713.964.388 144,4342 -3,9286 3,4463 7,2201 0,4809 3,9050 19.03.2023
ВФП Кеш Депозит 668.912.987 115,0446 0,1560 0,5105 0,9910 1,6524 0,5216 19.03.2023
ВФП БОНД 327.883.793 111,1045 -0,4882 -0,2328 0,1297 -2,0824 0,3749 19.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 891.401.412 244,3207 0,2319 2,3237 0,6696 -2,4226 1,7118 19.03.2023
Граве Глобал 46.715.354 121,8565 -3,8617 1,6393 -2,8834 -6,1900 2,4126 19.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 368.834.530 118,9220 -2,6857 5,3118 2,8739 -2,1547 5,5103 19.03.2023
КБ Публикум - Акции 172.587.595 94,4360 -4,2417 4,1732 1,5158 -4,5100 3,6757 19.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 327.112.881 83,6823 4,8833 5,4348 16,6377 -17,7525 2,2836 19.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.065.312 97,6435 -7,2327 -1,1817 0,3772 -1,8752 19.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.245.462 94,0218 -16,4177 -5,8954 -6,1088 -7,6193 19.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.221.785 92,4235 3,4813 20,4016 6,7645 23,0600 19.03.2023
ВЕГА КЕШ 149.837.230 101,7670 0,1614 0,5062 0,9656 0,4533 19.03.2023
Иново Статус Солар 6.214.653 99,7598 19.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.917.009 97,7614 19.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.323.507 36,5755 0,2093 0,8137 1,0219 -0,0607 0,6888 18.03.2023
Генерали БРИК 103.806.805 140,4931 -4,9721 -2,1673 -6,7648 -8,0476 -2,0301 18.03.2023
Генерали Америка 81.939.098 126,3806 -1,4478 4,7201 3,0871 0,0100 4,6019 18.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.726.318 176,7783 -0,8253 4,5721 5,1111 2,2676 4,4637 18.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.969.046 133,6489 0,3650 2,0527 3,5114 3,0455 2,7124 18.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.663.474.756 134,6281 0,1624 0,5272 1,0941 1,7283 0,5756 18.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.282.733.537 126,6302 0,1720 0,5536 1,0509 1,5902 0,5586 18.03.2023
Генерали Топ Брендови 670.417.626 143,7029 -2,7024 1,6120 -0,5557 -4,7845 1,6496 18.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.714.134.899 144,4433 -3,9285 3,3308 7,5064 0,7097 3,9116 18.03.2023
ВФП Кеш Депозит 668.878.650 115,0387 0,1560 0,5103 0,9907 1,6503 0,5165 18.03.2023
ВФП БОНД 327.865.920 111,0984 -0,4883 -0,3755 0,0887 -1,9783 0,3694 18.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 891.435.969 244,3302 0,2319 2,1311 0,4660 -2,4226 1,7158 18.03.2023
Граве Глобал 46.718.311 121,8642 -3,8617 1,0362 -2,7665 -6,1900 2,4191 18.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 368.858.089 118,9296 -2,6856 4,3303 3,2977 -1,8670 5,5170 18.03.2023
КБ Публикум - Акции 172.599.065 94,4422 -4,2418 3,7565 2,0099 -4,3246 3,6825 18.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 327.135.110 83,6880 4,8834 4,9698 19,0248 -17,4456 2,2906 18.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.066.249 97,6526 -7,2327 -2,0096 1,1860 -1,8661 18.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.246.322 94,0305 -16,4178 -5,6337 -5,8256 -7,6108 18.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.222.922 92,4321 3,4813 18,5938 7,3778 23,0715 18.03.2023
ВЕГА КЕШ 149.828.416 101,7610 0,1613 0,5058 0,9650 0,4473 18.03.2023
Иново Статус Солар 6.215.151 99,7678 18.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.903.292 97,7569 18.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.316.925 36,5717 0,1997 0,8043 1,0112 0,0208 0,6783 17.03.2023
Генерали БРИК 104.056.771 140,8314 -4,2241 -1,9403 -6,5486 -7,0904 -1,7942 17.03.2023
Генерали Америка 82.095.246 126,6214 -0,8266 4,9101 3,2742 0,7982 4,8012 17.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.909.479 176,8339 -0,6792 4,6046 5,1434 2,5092 4,4965 17.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.967.592 133,6476 0,4422 2,0614 3,5206 2,7236 2,7114 17.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.663.164.743 134,6124 0,1557 0,5207 1,0868 1,7205 0,5639 17.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.282.611.620 126,6181 0,1677 0,5498 1,0449 1,5842 0,5490 17.03.2023
Генерали Топ Брендови 671.281.984 143,8882 -2,2542 1,7346 -0,4360 -4,2515 1,7806 17.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.716.405.493 144,5642 -3,6861 3,4108 7,5896 1,3253 3,9985 17.03.2023
ВФП Кеш Депозит 668.815.885 115,0279 0,1513 0,5053 0,9886 1,6444 0,5070 17.03.2023
ВФП БОНД 327.962.905 111,1313 -0,3384 -0,3406 0,1241 -2,0902 0,3991 17.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 891.470.544 244,3396 0,2319 2,1311 0,4659 -1,8693 1,7197 17.03.2023
Граве Глобал 46.715.229 121,8562 -3,8743 1,0229 -2,7792 -5,2610 2,4124 17.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.585.852 119,1642 -2,0578 4,5294 3,4948 -0,9896 5,7252 17.03.2023
КБ Публикум - Акции 172.859.209 94,5846 -3,7538 3,9058 2,1568 -4,0801 3,8388 17.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 327.585.403 83,8032 5,4757 5,1072 19,1802 -18,1166 2,4314 17.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.089.194 97,8752 -6,6104 -1,7954 1,4072 -1,6424 17.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.257.167 94,1408 -16,0991 -5,5317 -5,7239 -7,5024 17.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.252.071 92,6525 4,3619 18,8654 7,6238 23,3649 17.03.2023
ВЕГА КЕШ 149.816.571 101,7530 0,1591 0,5037 0,9617 0,4395 17.03.2023
Иново Статус Солар 6.215.548 99,7741 17.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.848.194 97,7390 17.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.199.726 36,5051 0,0792 0,5949 0,8267 0,2306 0,4950 16.03.2023
Генерали БРИК 103.514.129 140,3350 -5,1523 -2,3397 -6,6299 -6,5365 -2,1403 16.03.2023
Генерали Америка 82.797.904 127,8181 -0,2103 5,8616 4,2520 2,1763 5,7916 16.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.681.981 177,0713 -0,8121 4,7101 5,3475 3,4528 4,6368 16.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.932.408 133,6153 0,2503 2,0146 3,5588 2,6099 2,6865 16.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.664.699.247 134,6073 0,1586 0,5036 1,0875 1,7206 0,5601 16.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.295.549.789 126,6117 0,1699 0,5395 1,0435 1,5827 0,5439 16.03.2023
Генерали Топ Брендови 678.196.312 145,3008 -1,4792 2,6748 0,6758 -2,6601 2,7799 16.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.747.809.657 146,4381 -2,5475 4,6084 9,0568 3,4896 5,3466 16.03.2023
ВФП Кеш Депозит 632.474.536 115,0228 0,1534 0,4941 0,9841 1,6434 0,5026 16.03.2023
ВФП БОНД 327.829.720 111,2576 -0,4657 -0,2487 0,3071 -1,4271 0,5132 16.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 889.022.341 243,6616 0,2750 1,8438 0,1832 -0,8770 1,4375 16.03.2023
Граве Глобал 46.869.587 122,2588 -4,6146 1,3073 -2,4643 -3,3507 2,7507 16.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 373.552.678 120,5191 -1,2307 5,6272 4,9599 1,2151 6,9273 16.03.2023
КБ Публикум - Акции 174.276.926 95,4169 -3,4724 4,7626 3,2910 -2,3632 4,7526 16.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 317.926.747 81,3326 0,9691 1,8064 15,9430 -18,9899 -0,5884 16.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.224.562 99,1884 -5,8667 -0,5339 3,0130 -0,3227 16.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.545.526 97,0733 -13,7316 -2,6697 -2,6715 -4,6211 16.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.356.271 93,4405 4,0370 19,8356 8,8175 24,4141 16.03.2023
ВЕГА КЕШ 146.808.925 101,7477 0,1600 0,5012 0,9611 0,4342 16.03.2023
Иново Статус Солар 6.242.353 100,2044 16.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.576.005 97,6506 16.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.260.157 36,5394 0,2904 0,8409 0,9295 0,8635 0,5894 15.03.2023
Генерали БРИК 101.822.198 138,0878 -6,5233 -3,8987 -9,1937 -3,3388 -3,7074 15.03.2023
Генерали Америка 80.826.134 124,7742 -3,1589 2,9369 1,3929 1,5720 3,2723 15.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 580.685.238 176,1573 -1,3670 4,2500 4,6121 4,2390 4,0967 15.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.520.644 133,2383 -0,1565 2,0192 3,0554 3,9875 2,3968 15.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.669.175.287 134,5961 0,1562 0,5097 1,0839 1,7162 0,5517 15.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.288.367.295 126,6017 0,1681 0,5430 1,0396 1,5784 0,5359 15.03.2023
Генерали Топ Брендови 664.933.934 142,4673 -3,7256 0,2388 -1,7939 -3,1019 0,7755 15.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.687.757.667 143,2730 -4,9536 1,5165 3,5579 3,0697 15.03.2023
ВФП Кеш Депозит 632.284.349 115,0140 0,1514 0,4967 0,9804 1,6390 0,4949 15.03.2023
ВФП БОНД 326.966.406 110,9252 -0,7998 -0,8744 -0,2617 -1,6213 0,2129 15.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 892.227.153 244,5649 1,0718 2,4861 0,3575 0,5430 1,8135 15.03.2023
Граве Глобал 46.399.350 121,0322 -5,4441 -0,7596 -5,0031 -3,2897 1,7199 15.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 365.466.045 117,3209 -4,4939 2,2735 1,5672 0,5763 4,0897 15.03.2023
КБ Публикум - Акции 170.525.653 93,4305 -5,7699 2,2612 0,3935 -2,2826 2,5718 15.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.113.439 80,3725 -0,3407 0,7172 14,4501 -20,3412 -1,7619 15.03.2023
ВЕГА СВЕТ 9.978.464 96,8010 -8,5256 -3,4487 -0,2840 -2,7219 15.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.332.589 94,9078 -15,1137 -4,9021 -5,7120 -6,7488 15.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.760.882 88,9380 -2,7792 13,3130 2,7361 18,4192 15.03.2023
ВЕГА КЕШ 143.714.148 101,7408 0,1594 0,5016 0,9590 0,4274 15.03.2023
Иново Статус Солар 6.235.684 100,0974 15.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.823.109 97,7309 15.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.342.427 36,5862 0,2705 1,0130 1,0903 1,1426 0,7182 14.03.2023
Генерали БРИК 102.308.416 138,8374 -6,5368 -5,6026 -8,0199 -3,2483 -3,1846 14.03.2023
Генерали Америка 81.150.759 125,3926 -2,4523 3,3805 2,3675 2,3846 3,7841 14.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.349.135 177,2763 -0,8340 3,9712 5,6055 5,0950 4,7579 14.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.689.415 133,3929 -0,1451 1,8207 3,3786 4,2781 2,5156 14.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.649.945.034 134,5839 0,1540 0,4987 1,0795 1,7105 0,5426 14.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.290.761.374 126,5914 0,1665 0,5360 1,0332 1,5733 0,5278 14.03.2023
Генерали Топ Брендови 672.534.251 144,2062 -2,7292 -0,4324 -0,4234 -1,0530 2,0056 14.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.739.892.737 146,4581 -2,5589 0,6433 7,8973 6,6041 5,3610 14.03.2023
ВФП Кеш Депозит 631.437.224 115,0048 0,1494 0,4885 0,9764 1,6321 0,4869 14.03.2023
ВФП БОНД 327.520.188 111,1347 -0,8099 -1,1390 0,1513 -1,4049 0,4022 14.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 895.154.806 245,3770 1,1286 2,7790 0,6373 1,4490 2,1516 14.03.2023
Граве Глобал 46.553.043 121,4331 -4,6122 -3,2649 -5,0252 -2,1712 2,0568 14.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.600.231 118,6562 -3,6924 0,4573 3,3079 3,2019 5,2744 14.03.2023
КБ Публикум - Акции 173.657.515 95,1907 -4,0911 1,9729 3,0135 -0,1193 4,5042 14.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.514.205 80,5318 -3,2922 -3,0077 13,5790 -19,8671 -1,5672 14.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.231.614 99,2568 -6,6034 -4,3784 2,8228 -0,2539 14.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.871.223 100,3855 -10,6833 -2,2536 1,3113 -1,3667 14.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.738.140 88,9551 -2,3801 3,0765 18,4419 14.03.2023
ВЕГА КЕШ 143.704.147 101,7337 0,1586 0,4990 0,9565 0,4204 14.03.2023
Иново Статус Солар 6.259.627 100,4817 14.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.846.998 97,7386 14.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.441.349 36,6425 0,2503 1,1260 1,4092 1,4286 0,8732 13.03.2023
Генерали БРИК 103.948.534 141,0638 -4,9160 -4,0558 -6,9925 -3,2513 -1,6321 13.03.2023
Генерали Америка 80.893.813 124,9956 -2,6641 2,7803 1,1675 2,6515 3,4555 13.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.553.327 176,8883 -1,0959 3,7521 5,0338 4,8513 4,5287 13.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.993.238 133,6710 -0,0655 2,1675 3,4653 4,7986 2,7293 13.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.664.899.297 134,5736 0,1490 0,4856 1,0747 1,7071 0,5349 13.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.276.698.853 126,5822 0,1647 0,5280 1,0300 1,5692 0,5205 13.03.2023
Генерали Топ Брендови 668.525.689 143,3625 -3,2755 -1,1748 -1,0547 -1,7515 1,4088 13.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.707.654.988 144,5997 -3,8623 -0,7982 5,9331 5,8156 4,0241 13.03.2023
ВФП Кеш Депозит 631.409.056 114,9969 0,1459 0,4795 0,9726 1,6292 0,4800 13.03.2023
ВФП БОНД 329.196.721 111,5844 -0,4046 -0,6819 0,2224 -1,0011 0,8085 13.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 896.488.147 245,7446 0,9241 2,7597 0,5184 2,0646 2,3046 13.03.2023
Граве Глобал 45.288.554 120,8384 -5,2023 -3,8519 -6,5698 -3,1088 1,5570 13.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 372.913.824 117,8430 -4,2895 -0,4661 2,3406 2,0622 4,5530 13.03.2023
КБ Публикум - Акции 172.679.491 94,6758 -4,4138 1,1872 2,1362 -0,9013 3,9389 13.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.269.699 80,5019 -3,3915 -2,9872 12,7969 -22,8036 -1,6038 13.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.151.703 98,4816 -7,2096 -5,2050 1,1512 -1,0330 13.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.687.467 98,5168 -12,1394 -5,0578 -0,8781 -3,2028 13.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.514.113 87,2574 -3,1389 5,0036 1,7327 16,1815 13.03.2023
ВЕГА КЕШ 143.694.752 101,7270 0,1575 0,4960 0,9546 0,4138 13.03.2023
Иново Статус Солар 6.243.751 100,2269 13.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 301.529.400 97,9603 13.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.494.480 36,6727 0,1707 1,2459 1,6433 1,5125 0,9564 12.03.2023
Генерали БРИК 103.845.803 140,9449 -4,5919 -3,8349 -9,2065 -3,3416 -1,7150 12.03.2023
Генерали Америка 80.860.438 124,9941 -2,2435 2,6822 1,6067 2,6412 3,4543 12.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.304.219 177,4215 -0,7202 4,2065 4,4779 5,1656 4,8437 12.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.753.228 133,4522 -0,2374 2,0260 2,8829 4,6347 2,5612 12.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.722.759.640 134,5671 0,1506 0,4870 1,0747 1,7060 0,5300 12.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.275.183.725 126,5735 0,1648 0,5290 1,0272 1,5659 0,5136 12.03.2023
Генерали Топ Брендови 675.748.827 144,2537 -2,0074 0,0060 -2,7724 -1,1493 2,0392 12.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.755.141.834 147,0985 -1,1312 1,9476 5,0596 7,6375 5,8217 12.03.2023
ВФП Кеш Депозит 619.965.180 114,9909 0,1468 0,4797 0,9715 1,6271 0,4747 12.03.2023
ВФП БОНД 329.183.466 111,5799 -0,4618 -0,6098 -0,2447 -0,9991 0,8044 12.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.895.629 246,4045 1,0339 2,9430 1,1816 2,3346 2,5793 12.03.2023
Граве Глобал 46.237.944 123,3715 -2,5518 -0,6167 -5,9034 -1,0839 3,6859 12.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 376.192.591 118,5250 -2,5786 1,0648 -1,1958 2,6463 5,1580 12.03.2023
КБ Публикум - Акции 174.606.999 95,7494 -3,0470 2,7985 0,1335 0,2161 5,1176 12.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 298.273.153 76,4053 -8,7109 -6,1808 3,0397 -26,7370 -6,6110 12.03.2023
ВЕГА СВЕТ 9.985.058 99,3558 -5,6765 -3,6923 -1,6449 -0,1545 12.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.974.577 104,1236 -6,8599 1,3485 2,5770 2,3061 12.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.216.105 87,1136 -1,9095 6,3488 -3,5896 15,9900 12.03.2023
ВЕГА КЕШ 178.085.237 101,7213 0,1577 0,4968 0,9536 0,4082 12.03.2023
Иново Статус Солар 6.267.448 100,6073 12.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.680.834 97,6846 12.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.491.013 36,6707 0,1666 0,9870 1,5269 1,5081 0,9509 11.03.2023
Генерали БРИК 103.855.316 140,9578 -4,5916 -4,5733 -8,6562 -2,7110 -1,7060 11.03.2023
Генерали Америка 80.868.060 125,0059 -2,2435 2,5640 2,1594 2,6260 3,4641 11.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.308.890 177,4229 -0,7205 4,1664 5,0193 5,3259 4,8446 11.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.739.214 133,4394 -0,2380 2,0085 3,0748 4,7775 2,5513 11.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.722.610.286 134,5597 0,1503 0,4877 1,0745 1,7048 0,5245 11.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.275.110.842 126,5662 0,1647 0,5303 1,0256 1,5642 0,5078 11.03.2023
Генерали Топ Брендови 675.806.564 144,2661 -2,0074 0,3858 -2,0411 -0,7521 2,0479 11.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.755.314.812 147,1078 -1,1312 2,0442 6,5312 7,9868 5,8284 11.03.2023
ВФП Кеш Депозит 619.933.170 114,9849 0,1465 0,4807 0,9712 1,6255 0,4695 11.03.2023
ВФП БОНД 329.165.631 111,5738 -0,4620 -0,6727 -0,0142 -0,7840 0,7989 11.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.930.496 246,4141 1,0339 2,4674 0,9428 2,3348 2,5833 11.03.2023
Граве Глобал 46.240.874 123,3794 -2,5517 -1,0145 -5,2038 -1,0823 3,6925 11.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 376.216.502 118,5326 -2,5785 1,7262 -0,1631 3,2613 5,1648 11.03.2023
КБ Публикум - Акции 174.618.642 95,7558 -3,0471 2,9950 1,0948 0,6291 5,1246 11.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 298.293.132 76,4104 -8,7109 -6,7291 4,0982 -26,2288 -6,6047 11.03.2023
ВЕГА СВЕТ 9.985.989 99,3651 -5,6764 -2,9842 -1,0294 -0,1451 11.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.975.508 104,1333 -6,8598 1,8417 4,1881 2,3157 11.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.217.150 87,1218 -1,9094 7,4066 -2,6668 16,0009 11.03.2023
ВЕГА КЕШ 178.075.176 101,7155 0,1579 0,4954 0,9524 0,4024 11.03.2023
Иново Статус Солар 6.267.950 100,6153 11.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.667.112 97,6802 11.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.491.745 36,6711 0,1694 0,9892 1,5274 1,6039 0,9520 10.03.2023
Генерали БРИК 104.138.354 141,3419 -3,8201 -4,3216 -8,4153 -4,4266 -1,4382 10.03.2023
Генерали Америка 81.041.817 125,2745 -1,7094 2,7750 2,3696 3,3453 3,6864 10.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.609.002 177,5141 -0,5442 4,2193 5,0726 5,1950 4,8985 10.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.773.897 133,4711 -0,1312 2,0421 3,1100 4,8217 2,5757 10.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.722.506.913 134,5546 0,1520 0,4890 1,0752 1,7051 0,5207 10.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.275.051.223 126,5603 0,1658 0,5317 1,0246 1,5632 0,5031 10.03.2023
Генерали Топ Брендови 676.593.001 144,4339 -1,5299 0,4941 -1,9355 -1,4847 2,1666 10.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.754.757.435 147,0780 -0,9168 2,0172 6,5029 7,7491 5,8069 10.03.2023
ВФП Кеш Депозит 619.909.182 114,9805 0,1476 0,4812 0,9711 1,6252 0,4656 10.03.2023
ВФП БОНД 329.329.917 111,6295 -0,2856 -0,6178 0,0415 -0,8796 0,8492 10.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.965.359 246,4237 1,0339 2,4675 0,9428 2,3381 2,5873 10.03.2023
Граве Глобал 46.245.810 123,3925 -2,5461 -1,0105 -5,2000 -1,3092 3,7036 10.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 376.979.367 118,7729 -1,8559 1,9259 0,0329 5,3780 10.03.2023
КБ Публикум - Акции 174.912.694 95,9170 -2,4737 3,1613 1,2580 -0,1281 5,3016 10.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 299.177.978 76,6370 -7,9912 -6,4589 4,3996 -27,0870 -6,3278 10.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.002.297 99,5274 -5,0196 -2,8348 -0,8769 0,0180 10.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.978.501 104,1646 -6,5199 1,8628 4,2097 2,3464 10.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.248.920 87,3685 -0,9995 7,7007 -2,4003 16,3294 10.03.2023
ВЕГА КЕШ 178.065.970 101,7103 0,1587 0,4958 0,9518 0,3973 10.03.2023
Иново Статус Солар 6.268.483 100,6239 10.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.665.064 97,6795 10.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.574.379 36,7187 0,1093 1,1384 1,6589 1,5706 1,0830 09.03.2023
Генерали БРИК 106.176.730 144,1327 -3,1261 -2,6047 -7,7398 -4,2955 0,5079 09.03.2023
Генерали Америка 81.797.636 126,4556 -0,8948 3,7443 3,2753 4,4813 4,6639 09.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 585.801.674 177,8353 -0,4284 4,3810 4,9741 4,9509 5,0883 09.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.631.861 133,3429 -0,5116 1,9349 2,7918 4,3762 2,4772 09.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.714.622.911 134,5487 0,1531 0,5003 1,0752 1,7048 0,5163 09.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.279.965.121 126,5540 0,1668 0,5395 1,0233 1,5616 0,4981 09.03.2023
Генерали Топ Брендови 681.663.533 145,5603 -0,9275 1,1913 -1,8297 -1,9392 2,9634 09.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.787.436.140 148,8807 -0,2199 3,2788 7,3231 7,1038 09.03.2023
ВФП Кеш Депозит 622.732.642 114,9756 0,1487 0,4881 0,9706 1,6242 0,4613 09.03.2023
ВФП БОНД 329.484.954 111,7139 -0,6028 -0,5600 -0,1597 -1,0463 0,9255 09.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 902.906.585 247,5079 1,2531 2,9143 1,3829 2,5783 3,0387 09.03.2023
Граве Глобал 47.211.284 125,9686 -1,0309 1,0754 -3,2282 2,3662 5,8686 09.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 382.404.376 120,5162 -0,9957 3,3338 0,4054 1,8952 6,9247 09.03.2023
КБ Публикум - Акции 177.119.430 96,9796 -1,8253 4,2133 1,4549 0,0546 6,4681 09.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 295.066.103 75,5837 -10,4801 -7,7632 1,6909 -27,8710 -7,6152 09.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.214.973 101,6436 -3,4247 -0,9155 0,1819 2,1446 09.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.263.248 107,1907 -4,3806 4,7492 6,6040 5,3197 09.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.441.587 88,8649 -1,0354 9,2733 -1,8872 18,3218 09.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.056.509 101,7048 0,1590 0,4979 0,9510 0,3919 09.03.2023
Иново Статус Солар 6.279.409 100,7993 09.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.226.649 97,5371 09.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.538.294 36,6982 0,2135 1,1811 1,6388 1,5603 1,0266 08.03.2023
Генерали БРИК 106.677.978 144,8275 -2,8318 -2,0381 -6,0553 -1,4713 0,9924 08.03.2023
Генерали Америка 82.246.574 127,1511 -0,9558 4,5958 4,1052 6,3380 5,2396 08.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.394.816 178,0190 -0,0744 4,5228 5,7011 6,0219 5,1968 08.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.402.811 133,1332 -0,1746 1,5782 2,6868 5,5829 2,3160 08.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.757.305.599 134,5477 0,1580 0,5047 1,0795 1,7067 0,5155 08.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.278.279.978 126,5505 0,1702 0,5422 1,0249 1,5624 0,4953 08.03.2023
Генерали Топ Брендови 683.697.976 145,9267 -1,0638 1,3211 -0,5799 0,8241 3,2226 08.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.788.892.692 148,9797 0,0664 3,5098 8,9412 11,5138 7,1750 08.03.2023
ВФП Кеш Депозит 622.690.377 114,9739 0,1525 0,4909 0,9736 1,6258 0,4599 08.03.2023
ВФП БОНД 329.002.517 111,5503 -0,6707 -0,7253 -0,1360 -0,8848 0,7777 08.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 899.414.091 246,9456 1,0947 2,9203 1,2676 2,4553 2,8046 08.03.2023
Граве Глобал 47.125.108 125,7387 -1,3952 1,2378 -2,8796 2,3224 5,6754 08.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 383.086.483 120,7421 -1,1972 3,2035 2,1649 7,1251 08.03.2023
КБ Публикум - Акции 177.928.442 97,4320 -1,8837 4,8818 3,7134 2,5318 6,9648 08.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 293.258.503 75,1625 -12,6422 -9,1292 3,6208 -28,8722 -8,1300 08.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.375.359 102,9938 -2,2851 -0,5566 3,1882 3,5015 08.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.535.310 109,7971 -1,9252 7,9317 10,7758 7,8806 08.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.551.389 89,5697 -1,0138 9,7500 1,1682 19,2603 08.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.239.090 101,7005 0,1606 0,4993 0,9515 0,3876 08.03.2023
Иново Статус Солар 6.113.392 100,3261 08.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.122.365 97,5032 08.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.554.472 36,7074 0,2261 1,1878 1,6690 1,5582 1,0519 07.03.2023
Генерали БРИК 107.394.867 145,8144 -1,5896 -0,3926 -4,8113 -0,4868 1,6806 07.03.2023
Генерали Америка 82.170.284 127,0332 -1,2752 4,8433 4,0087 5,9443 5,1420 07.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 585.436.163 177,7288 -0,4195 4,3143 5,5325 5,9335 5,0253 07.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.492.748 133,2155 -0,1050 1,4188 2,8403 5,5842 2,3793 07.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.750.818.862 134,5447 0,1615 0,4948 1,0824 1,7086 0,5133 07.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.273.231.848 126,5464 0,1724 0,5368 1,0257 1,5621 0,4920 07.03.2023
Генерали Топ Брендови 684.245.119 146,0509 -1,1509 1,5599 -0,0731 0,9159 3,3104 07.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.788.953.685 149,0100 0,2220 3,6125 9,3586 11,4811 7,1968 07.03.2023
ВФП Кеш Депозит 616.705.182 114,9706 0,1554 0,4837 0,9741 1,6263 0,4570 07.03.2023
ВФП БОНД 329.194.710 111,6764 -0,5002 -0,6136 0,1879 -0,7075 0,8916 07.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 899.835.374 247,2521 1,1323 3,0440 1,3894 2,4837 2,9322 07.03.2023
Граве Глобал 47.334.201 126,2966 -0,7147 1,7881 -1,0947 0,5923 6,1443 07.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 383.668.826 120,9326 -1,4370 4,0573 3,3447 4,0989 7,2941 07.03.2023
КБ Публикум - Акции 177.926.326 97,4396 -2,2170 4,9288 4,3270 2,7146 6,9732 07.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 296.487.628 75,9901 -11,4702 -8,0792 5,9348 -27,3610 -7,1185 07.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.293.176 103,0721 -2,9040 0,1409 5,2129 3,5802 07.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.481.556 110,1781 -0,6705 8,3866 13,3162 8,2550 07.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.942.414 88,8795 -2,6602 9,9569 1,3676 18,3413 07.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.232.489 101,6967 0,1626 0,4987 0,9524 0,3839 07.03.2023
Иново Статус Солар 6.119.690 100,4295 07.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 300.084.526 97,4909 07.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.558.023 36,7094 0,1495 1,3456 1,6560 1,4313 1,0574 06.03.2023
Генерали БРИК 108.045.411 146,7007 1,1172 -0,3627 -4,1700 -2,6702 2,2987 06.03.2023
Генерали Америка 82.649.900 128,1699 0,4697 5,9122 3,5634 5,0384 6,0828 06.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 585.546.993 177,7649 -0,0630 4,4718 5,3846 4,5474 5,0467 06.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.227.351 132,9808 -0,0672 1,4262 2,6924 2,9087 2,1989 06.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.742.590.348 134,5366 0,1613 0,4940 1,0797 1,7072 0,5073 06.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.272.901.762 126,5384 0,1723 0,5366 1,0227 1,5590 0,4857 06.03.2023
Генерали Топ Брендови 690.108.787 147,4837 1,2243 2,6203 1,4552 0,3260 4,3239 06.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.816.139.446 150,4697 2,0660 4,4505 10,7483 11,0576 8,2469 06.03.2023
ВФП Кеш Депозит 616.343.836 114,9640 0,1551 0,4826 0,9685 1,6246 0,4512 06.03.2023
ВФП БОНД 328.394.980 111,4908 -0,5694 -0,6707 0,0635 -1,5854 0,7239 06.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 899.453.599 247,1499 0,8566 3,5872 1,2576 2,2333 2,8897 06.03.2023
Граве Глобал 47.571.984 126,9310 -0,0304 1,7592 -0,8576 -0,1250 6,6774 06.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 387.701.218 122,2259 1,2562 5,2304 5,2285 2,9841 8,4416 06.03.2023
КБ Публикум - Акции 179.454.778 98,3094 0,2540 5,9800 5,4023 1,9449 7,9281 06.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 298.590.447 78,3712 -6,8706 -3,7677 11,7268 -23,4579 -4,2081 06.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.457.133 105,3176 0,6241 2,6539 8,8435 5,8367 06.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.640.636 112,4835 2,6639 10,4191 15,9556 10,5201 06.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.039.925 90,1577 2,0700 11,3453 4,1315 20,0432 06.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.785.096 101,6909 0,1605 0,4985 0,9512 0,3782 06.03.2023
Иново Статус Солар 6.114.538 100,3449 06.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.873.304 96,7725 06.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.547.667 36,7035 0,0690 1,5379 1,6596 1,4150 1,0411 05.03.2023
Генерали БРИК 107.991.530 146,6312 -0,2068 -1,5092 -3,9327 -2,7251 2,2502 05.03.2023
Генерали Америка 81.991.643 127,5716 -0,1728 5,4570 3,1289 4,5388 5,5876 05.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.142.368 178,0925 -0,0950 4,3377 5,6326 4,7383 5,2403 05.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.041.437 132,8261 -0,4765 1,1613 2,6048 2,7982 2,0800 05.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.730.334.015 134,5276 0,1610 0,4929 1,0802 1,7044 0,5005 05.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.251.761.713 126,5291 0,1719 0,5343 1,0210 1,5552 0,4783 05.03.2023
Генерали Топ Брендови 689.635.330 147,4111 0,6837 1,6845 1,5587 0,2680 4,2726 05.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.819.015.809 150,3474 1,3235 3,5504 10,9471 10,9604 8,1589 05.03.2023
ВФП Кеш Депозит 616.982.830 114,9563 0,1547 0,4811 0,9668 1,6210 0,4445 05.03.2023
ВФП БОНД 327.574.864 111,2366 -1,2393 -1,1264 -0,0082 -1,7967 0,4943 05.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.114.395 246,7833 0,4746 3,9033 1,1835 2,0777 2,7370 05.03.2023
Граве Глобал 47.287.283 126,1714 -1,0973 -0,3414 -1,4685 -0,7290 6,0390 05.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 386.584.436 121,9088 0,3265 3,3778 5,3280 2,7105 8,1602 05.03.2023
КБ Публикум - Акции 180.246.676 98,7701 0,1330 5,2376 5,7935 2,4161 8,4338 05.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 303.161.989 79,5735 -5,7227 -3,0629 13,2454 -22,2890 -2,7385 05.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.528.549 106,0368 0,6841 2,0987 10,2124 6,5595 05.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.620.447 112,2700 1,6638 8,7779 16,1677 10,3103 05.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.055.861 90,2878 0,8028 8,1728 3,9510 20,2164 05.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.925.083 101,6851 0,1600 0,4985 0,9500 0,3724 05.03.2023
Иново Статус Солар 6.102.463 100,1468 05.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.186.679 96,5495 05.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.546.684 36,7029 0,0687 1,4397 1,6262 1,4133 1,0395 04.03.2023
Генерали БРИК 108.001.434 146,6447 -0,2063 -0,7597 -4,1869 -1,7096 2,2596 04.03.2023
Генерали Америка 81.999.368 127,5836 -0,1728 5,6820 2,7353 4,5801 5,5976 04.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.147.227 178,0940 -0,0952 4,1753 5,2950 4,9983 5,2411 04.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.027.394 132,8132 -0,4770 1,0960 2,5733 3,0792 2,0701 04.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.730.183.775 134,5202 0,1607 0,4930 1,0796 1,7026 0,4950 04.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.251.690.659 126,5219 0,1718 0,5342 1,0198 1,5533 0,4726 04.03.2023
Генерали Топ Брендови 689.694.334 147,4237 0,6837 0,9421 1,3476 0,9411 4,2815 04.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.819.193.081 150,3568 1,3235 2,8907 10,2881 11,6296 8,1657 04.03.2023
ВФП Кеш Депозит 616.950.675 114,9504 0,1545 0,4813 0,9657 1,6189 0,4393 04.03.2023
ВФП БОНД 327.556.983 111,2305 -1,2395 -1,1077 -0,1721 -1,4368 0,4888 04.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.149.227 246,7929 0,4746 3,8156 1,1639 2,0777 2,7410 04.03.2023
Граве Глобал 47.290.280 126,1794 -1,0972 -1,1305 -2,1036 -0,7289 6,0458 04.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 386.609.044 121,9165 0,3264 2,4137 5,0884 3,8236 8,1671 04.03.2023
КБ Публикум - Акции 180.258.762 98,7767 0,1328 4,3209 5,3903 3,1800 8,4411 04.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 303.182.725 79,5790 -5,7225 -5,1949 13,5014 -21,4053 -2,7318 04.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.529.530 106,0467 0,6842 0,3743 9,6150 6,5694 04.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.621.437 112,2805 1,6639 7,2881 15,1314 10,3207 04.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.056.891 90,2962 0,8029 5,8474 3,8770 20,2276 04.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.915.070 101,6793 0,1593 0,4983 0,9488 0,3667 04.03.2023
Иново Статус Солар 6.102.952 100,1548 04.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.172.820 96,5450 04.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.545.573 36,7023 0,0684 1,4394 1,6242 1,3923 1,0378 03.03.2023
Генерали БРИК 108.096.211 146,7734 0,2012 -0,6813 -4,1112 -3,8449 2,3494 03.03.2023
Генерали Америка 82.059.495 127,6772 0,0460 5,7498 2,8014 2,9276 5,6750 03.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.240.448 178,1223 0,0019 4,1913 5,3110 4,0105 5,2579 03.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.026.566 132,8124 -0,4047 1,1050 2,5834 2,2413 2,0695 03.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.730.029.712 134,5126 0,1602 0,4920 1,0777 1,7011 0,4893 03.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.251.618.502 126,5146 0,1717 0,5325 1,0176 1,5510 0,4668 03.03.2023
Генерали Топ Брендови 689.957.107 147,4798 0,9363 0,9721 1,3775 -0,3341 4,3212 03.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.818.861.053 150,3391 1,4415 2,8722 10,2682 8,3220 8,1530 03.03.2023
ВФП Кеш Депозит 616.917.776 114,9442 0,1540 0,4802 0,9637 1,6169 0,4339 03.03.2023
ВФП БОНД 327.590.978 111,2421 -1,1527 -1,2280 -0,1561 -2,0435 0,4992 03.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 898.184.059 246,8024 0,4746 3,8156 1,1638 2,3510 2,7450 03.03.2023
Граве Глобал 47.293.195 126,1872 -1,0967 -1,1309 -2,1040 -1,5033 6,0523 03.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 386.711.571 121,9489 0,6829 2,4343 5,1096 2,4494 8,1958 03.03.2023
КБ Публикум - Акции 180.319.709 98,8101 0,4259 4,3491 5,4186 1,8223 8,4777 03.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 303.266.360 79,6009 -5,4821 -5,1753 13,5244 -18,8076 -2,7050 03.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.535.213 106,1039 1,0460 0,4190 9,6639 6,6269 03.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.622.081 112,2873 1,8680 7,2845 15,1276 10,3273 03.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.067.115 90,3797 1,2961 5,9354 3,9633 20,3388 03.03.2023
ВЕГА КЕШ 175.904.986 101,6735 0,1587 0,4983 0,9472 0,3610 03.03.2023
Иново Статус Солар 6.103.438 100,1627 03.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.157.999 96,5402 03.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.531.457 36,6943 0,2366 1,4151 1,5995 1,2352 1,0158 02.03.2023
Генерали БРИК 106.215.391 144,1740 -3,0116 -3,0172 -5,7477 -6,4530 0,5367 02.03.2023
Генерали Америка 80.461.679 125,6866 -2,2560 4,0855 1,1798 1,8048 4,0275 02.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.112.840 177,1794 -0,8412 3,4929 4,7691 3,5167 4,7007 02.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 144.770.851 132,5810 -1,0023 0,8221 2,4282 2,2630 1,8916 02.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.717.161.568 134,5048 0,1600 0,4890 1,0744 1,6993 0,4835 02.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.240.705.511 126,5068 0,1714 0,5291 1,0142 1,5484 0,4606 02.03.2023
Генерали Топ Брендови 681.241.177 145,5584 -1,0204 -0,6728 0,0786 -2,5449 2,9621 02.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.784.568.100 148,5526 0,3990 1,4302 8,9416 5,6811 6,8678 02.03.2023
ВФП Кеш Депозит 625.149.273 114,9378 0,1537 0,4776 0,9606 -18,2326 0,4283 02.03.2023
ВФП БОНД 326.695.473 110,9419 -1,6866 -1,4945 -0,4087 -3,5489 0,2280 02.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 897.201.921 246,5326 0,4060 3,6981 1,0493 2,4807 2,6327 02.03.2023
Граве Глобал 46.606.859 124,3559 -2,1094 -2,5780 -3,5338 -2,2121 4,5132 02.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 379.202.090 119,5808 -2,4638 -0,0250 3,0728 0,5012 6,0948 02.03.2023
КБ Публикум - Акции 177.822.014 97,5223 -1,7426 2,5859 4,0556 -0,1061 7,0639 02.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 297.758.733 78,1569 -11,0906 -7,4997 11,5354 -19,7939 -4,4700 02.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.252.602 103,9483 -1,9909 -2,1747 7,4651 4,4607 02.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.377.130 110,4256 0,1495 5,1130 13,2128 8,4981 02.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.672.076 87,7084 -3,8545 2,0155 0,9564 16,7820 02.03.2023
ВЕГА КЕШ 171.245.030 101,6675 0,1578 0,4975 0,9453 0,3551 02.03.2023
Иново Статус Солар 6.088.912 99,9244 02.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 296.704.362 96,3928 02.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.389.349 36,6149 0,0806 1,2796 1,5780 0,9969 0,7972 01.03.2023
Генерали БРИК 107.344.554 145,7243 -1,8581 -2,7325 -4,9527 -4,4855 1,6178 01.03.2023
Генерали Америка 80.111.965 125,1419 -1,8178 3,9841 0,4835 1,8201 3,5766 01.03.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.383.282 177,2679 -0,2629 3,5987 4,8320 3,6346 4,7530 01.03.2023
КБ Публикум - Обврзници 144.990.761 132,7824 -0,6776 1,1235 2,5626 1,2615 2,0464 01.03.2023
КБ Публикум Паричен 2.728.815.049 134,4970 0,1584 0,4890 1,0722 1,6977 0,4777 01.03.2023
Генерали Кеш Депозит 1.238.888.726 126,4991 0,1709 0,5282 1,0116 1,5458 0,4545 01.03.2023
Генерали Топ Брендови 679.048.556 145,0702 -0,8665 -1,4249 -0,2467 -1,9563 2,6167 01.03.2023
ВФП Премиум Акции 2.770.200.557 147,6769 0,3594 0,5558 9,2599 6,8308 6,2378 01.03.2023
ВФП Кеш Депозит 624.951.211 114,9314 0,1523 0,4772 0,9583 1,6126 0,4227 01.03.2023
ВФП БОНД 327.378.825 111,1923 -0,9451 -1,3351 0,0471 -3,4345 0,4542 01.03.2023
КБ Публикум-МБИ 10 892.255.701 245,0369 -0,0262 3,2925 0,6920 1,6341 2,0100 01.03.2023
Граве Глобал 46.520.601 124,1257 -0,2739 -3,1395 -2,7728 -3,0413 4,3198 01.03.2023
ВФП Дивиденда Акции 378.294.488 119,3169 -1,7223 -0,6830 2,3990 1,7952 5,8606 01.03.2023
КБ Публикум - Акции 177.814.527 97,5567 -0,6082 2,2384 3,9804 1,2311 7,1017 01.03.2023
КБ Публикум - Златен фонд 297.861.594 78,1997 -12,4487 -7,9917 14,5582 -20,1048 -4,4177 01.03.2023
ВЕГА СВЕТ 10.185.284 103,2658 -3,1349 -2,4321 6,7166 3,7748 01.03.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.496.317 111,6939 0,6038 5,5295 15,9628 9,7443 01.03.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.590.852 87,0409 -1,0065 -0,2417 -0,6166 15,8932 01.03.2023
ВЕГА КЕШ 168.445.498 101,6618 0,1571 0,4977 0,9442 0,3494 01.03.2023
Иново Статус Солар 6.096.917 100,0557 01.03.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.224.003 96,5616 01.03.2023
Иново Статус Балансиран 64.308.219 36,5687 -0,3504 1,3621 0,8430 0,7758 0,6701 28.02.2023
Генерали БРИК 105.351.220 143,2732 -3,8035 -0,9567 -7,7070 -6,4055 -0,0914 28.02.2023
Генерали Америка 80.546.771 126,0963 0,1397 5,7516 0,0729 2,8492 4,3666 28.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.636.204 176,8882 0,0882 5,0427 2,9178 -0,1227 4,5286 28.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.109.032 132,8907 -0,4020 2,2311 0,3555 -8,3631 2,1297 28.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.835.351.510 134,4888 0,1771 0,5001 1,0865 1,6959 0,4715 28.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.381.800.892 126,4912 0,1908 0,5378 1,0224 1,5437 0,4482 28.02.2023
Генерали Топ Брендови 681.866.647 145,7805 0,0738 0,3744 -1,4889 -2,9453 3,1192 28.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.779.749.284 148,2817 0,6753 2,4114 5,8432 4,9445 6,6729 28.02.2023
ВФП Кеш Депозит 653.394.772 114,9248 0,1708 0,4864 0,9688 1,6104 0,4170 28.02.2023
ВФП БОНД 327.813.600 111,3765 -0,8111 -0,5591 -0,6246 -3,6193 0,6207 28.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 889.606.627 244,3855 -0,8336 3,5746 -1,0628 1,3312 1,7388 28.02.2023
Граве Глобал 46.949.024 125,2958 0,2936 -1,3546 -6,0285 -2,5982 5,3032 28.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 380.073.208 119,8843 -0,2760 2,4012 0,1648 1,3574 6,3640 28.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.470.735 97,4259 0,0981 4,5894 0,5745 -0,9136 6,9581 28.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 291.094.787 76,9750 -13,4972 -2,5028 4,1307 -22,6987 -5,9146 28.02.2023
ВЕГА СВЕТ 10.143.573 102,8429 -2,7169 -0,4095 4,3471 3,3498 28.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.579.899 112,5833 1,9639 7,4545 15,4801 10,6182 28.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.725.552 88,1479 2,0990 6,2270 -2,4276 17,3672 28.02.2023
ВЕГА КЕШ 168.435.761 101,6559 0,1735 0,5093 0,9567 0,3436 28.02.2023
Иново Статус Солар 6.041.360 99,1440 28.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.412.125 96,6227 28.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.281.994 36,5538 -0,3900 1,2175 0,8014 0,6737 0,6290 27.02.2023
Генерали БРИК 106.136.142 143,9842 -3,1425 -1,1129 -7,2572 -6,6366 0,4044 27.02.2023
Генерали Америка 80.728.371 126,1963 0,2102 5,3115 0,1432 0,4232 4,4493 27.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.127.677 177,0941 0,2531 4,5621 3,0372 -3,0750 4,6503 27.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.225.937 132,9978 -0,2740 2,4002 0,4465 -9,8178 2,2120 27.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.872.767.757 134,4809 0,1763 0,5000 1,0850 1,6946 0,4656 27.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.387.704.584 126,4833 0,1906 0,5372 1,0198 1,5416 0,4419 27.02.2023
Генерали Топ Брендови 683.041.845 146,0841 0,3945 -0,0741 -1,2922 -3,2393 3,3339 27.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.786.450.794 149,0140 1,2341 2,2628 6,3593 4,6535 7,1997 27.02.2023
ВФП Кеш Депозит 652.942.194 114,9182 0,1704 0,4861 0,9664 1,6085 0,4112 27.02.2023
ВФП БОНД 327.747.650 111,4653 -0,6830 -0,4274 -0,5399 -3,8411 0,7009 27.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 887.931.887 243,9370 -1,0194 3,0642 -1,2482 0,4154 1,5521 27.02.2023
Граве Глобал 47.054.207 125,5765 0,5123 -1,6093 -5,8242 -0,7268 5,5391 27.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 379.209.668 119,8375 -0,1344 1,2946 0,1192 0,8894 6,3225 27.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.711.245 97,6009 0,4239 3,2413 0,7481 -2,7525 7,1502 27.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 285.906.072 76,4048 -13,9563 -6,0306 3,3520 -24,7707 -6,6116 27.02.2023
ВЕГА СВЕТ 10.030.855 102,7127 -2,6775 -1,7430 4,2053 3,2190 27.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.431.474 112,0631 1,5914 5,6007 14,9358 10,1070 27.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.612.470 88,0394 2,2104 4,6087 -2,5567 17,2227 27.02.2023
ВЕГА КЕШ 167.226.193 101,6501 0,1730 0,5091 0,9555 0,3379 27.02.2023
Иново Статус Солар 6.039.876 99,1196 27.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.489.641 96,6479 27.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.172.341 36,4915 -0,3699 1,0461 0,6290 0,5024 0,4575 26.02.2023
Генерали БРИК 106.256.251 143,7553 -4,1677 -1,2787 -7,6647 -6,7935 0,2448 26.02.2023
Генерали Америка 80.636.098 126,0560 -0,2246 5,1848 0,0249 0,3027 4,3332 26.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.294.352 176,8562 0,3598 4,4212 2,8331 -3,2073 4,5097 26.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.088.597 132,8747 0,7048 2,3154 0,3076 -9,8957 2,1174 26.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.979.589.133 134,4721 0,1753 0,4982 1,0829 1,6923 0,4591 26.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.440.739.142 126,4744 0,1894 0,5343 1,0164 1,5383 0,4349 26.02.2023
Генерали Топ Брендови 681.045.763 145,6340 0,1095 -0,3903 -1,7746 -3,5458 3,0155 26.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.759.596.235 147,5889 0,4473 1,2784 5,1580 3,6461 6,1745 26.02.2023
ВФП Кеш Депозит 673.216.271 114,9107 0,1691 0,4838 0,9631 1,6052 0,4046 26.02.2023
ВФП БОНД 327.186.833 111,3758 -0,7394 -0,5018 -0,6816 -3,9127 0,6200 26.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 883.918.750 242,8404 -0,9008 2,5969 -1,6960 -0,0399 1,0956 26.02.2023
Граве Глобал 46.871.893 125,0899 0,9715 -1,9970 -6,1956 -1,1178 5,1301 26.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 378.072.027 119,5142 -0,2915 1,0148 -0,4653 0,6108 6,0357 26.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.614.870 97,5608 0,2450 3,1918 0,4554 -2,7986 7,1062 26.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 285.326.569 76,3058 -15,2934 -6,1587 2,8907 -24,8733 -6,7326 26.02.2023
ВЕГА СВЕТ 9.954.197 101,9277 -3,4562 -2,5030 3,1628 2,4301 26.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.364.537 111,3440 1,4288 4,9133 13,9749 9,4005 26.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.560.756 87,6104 2,5608 4,0892 -3,2778 16,6515 26.02.2023
ВЕГА КЕШ 167.216.602 101,6443 0,1727 0,5090 0,9544 0,3322 26.02.2023
Иново Статус Солар 6.035.999 99,0560 26.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.593.130 96,6815 26.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.171.351 36,4909 -0,2665 1,0450 0,6215 0,5004 0,4559 25.02.2023
Генерали БРИК 106.266.008 143,7685 -3,3927 -1,0319 -8,4598 -7,1325 0,2540 25.02.2023
Генерали Америка 80.643.710 126,0679 0,3070 5,1824 0,1930 0,2979 4,3431 25.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 583.298.963 176,8576 0,7652 4,4840 2,0612 -3,3052 4,5105 25.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 145.074.544 132,8619 0,7545 2,3669 -0,0119 -10,0002 2,1075 25.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.979.428.039 134,4648 0,1754 0,4971 1,0824 1,6904 0,4536 25.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.440.656.189 126,4672 0,1897 0,5327 1,0157 1,5364 0,4291 25.02.2023
Генерали Топ Брендови 681.104.070 145,6464 0,5602 -0,2477 -3,5809 -3,7856 3,0243 25.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.759.769.686 147,5981 0,7469 1,3684 2,9375 3,3893 6,1811 25.02.2023
ВФП Кеш Депозит 673.181.767 114,9048 0,1691 0,4827 0,9618 1,6032 0,3995 25.02.2023
ВФП БОНД 327.169.050 111,3698 -0,6130 -0,4420 -0,8725 -3,9330 0,6146 25.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 883.952.966 242,8498 -0,6221 2,5969 -1,7134 -0,0400 1,0995 25.02.2023
Граве Глобал 46.874.862 125,0979 1,8717 -1,9976 -7,0666 -1,1178 5,1368 25.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 378.096.081 119,5218 0,3756 1,2121 -3,3791 0,1854 6,0424 25.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.626.748 97,5673 1,0350 3,3636 -1,7468 -3,0816 7,1133 25.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 285.345.915 76,3109 -15,9189 -5,9088 -1,0884 -25,1137 -6,7264 25.02.2023
ВЕГА СВЕТ 9.954.197 101,9277 -3,4335 -2,2722 0,7887 2,4301 25.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.365.503 111,3544 2,3528 5,0646 11,3897 9,4107 25.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.561.739 87,6185 4,4080 4,4404 -6,8962 16,6623 25.02.2023
ВЕГА КЕШ 167.207.011 101,6384 0,1722 0,5087 0,9483 0,3263 25.02.2023
Иново Статус Солар 6.036.483 99,0640 25.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.579.281 96,6770 25.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.170.218 36,4903 -0,4056 1,0417 0,5262 1,5651 0,4542 24.02.2023
Генерали БРИК 105.903.163 143,2776 -4,6066 -1,9624 -7,5260 -4,8116 -0,0884 24.02.2023
Генерали Америка 80.412.423 125,7063 -0,0676 4,7536 -0,3073 2,8463 4,0438 24.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.902.979 176,7375 0,7909 4,3252 2,4214 -1,2175 4,4395 24.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 144.997.390 132,7912 0,9629 2,7839 0,0517 -8,9311 2,0532 24.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.979.261.211 134,4573 0,1743 0,4974 1,0812 1,6886 0,4480 24.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.440.571.581 126,4597 0,1898 0,5320 1,0136 1,5338 0,4232 24.02.2023
Генерали Топ Брендови 679.753.559 145,3576 0,3935 -0,8027 -3,1667 -1,1890 2,8200 24.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.756.935.922 147,4466 0,4572 1,1917 3,3689 6,0721 24.02.2023
ВФП Кеш Депозит 673.146.258 114,8988 0,1691 0,4827 0,9601 1,6015 0,3942 24.02.2023
ВФП БОНД 326.914.191 111,2830 -0,5092 -0,6428 -0,8627 -3,2084 0,5362 24.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 883.987.181 242,8592 -0,8788 2,5177 -1,7380 3,4902 1,1034 24.02.2023
Граве Глобал 46.877.285 125,1043 1,2262 -2,1458 -6,7285 -0,1873 5,1422 24.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 377.115.569 119,2118 0,0269 0,2903 -2,3086 3,4296 5,7674 24.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.255.391 97,3633 0,9056 2,6881 -0,6141 -0,1522 6,8894 24.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 284.797.497 76,1643 -15,4950 -7,0766 -0,3849 -23,3220 -6,9055 24.02.2023
ВЕГА СВЕТ 9.926.352 101,6426 -3,3395 -3,2383 1,5570 2,1436 24.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.349.912 111,1869 2,4052 4,8921 12,1183 9,2461 24.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.526.318 87,3247 4,6681 2,2941 -5,5976 16,2711 24.02.2023
ВЕГА КЕШ 167.197.315 101,6325 0,1716 0,5092 0,9515 0,3205 24.02.2023
Иново Статус Солар 6.036.964 99,0718 24.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.564.183 96,6721 24.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.180.620 36,4962 -0,5428 1,1869 0,4849 -0,5903 0,4705 23.02.2023
Генерали БРИК 107.773.388 145,8951 -3,3962 -0,3066 -5,4223 -7,8221 1,7369 23.02.2023
Генерали Америка 80.697.823 126,1533 0,6702 4,8887 0,0013 -1,6735 4,4137 23.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 584.812.626 177,3439 1,1751 4,9014 2,7742 -4,7632 4,7979 23.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 144.973.135 132,7690 0,9689 2,8468 0,0764 -11,9026 2,0361 23.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.979.966.165 134,4497 0,1742 0,4961 1,0803 1,6865 0,4423 23.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.470.858.861 126,4522 0,1898 0,5295 1,0116 1,5308 0,4172 23.02.2023
Генерали Топ Брендови 684.855.910 146,4497 0,9770 -0,2064 -2,0308 -1,2838 3,5925 23.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.793.510.019 149,3873 1,5794 2,5697 5,3520 6,3091 7,4682 23.02.2023
ВФП Кеш Депозит 672.647.413 114,8925 0,1691 0,4813 0,9582 1,5993 0,3887 23.02.2023
ВФП БОНД 326.862.587 111,2721 -0,5989 -0,5312 -0,7155 -3,9770 0,5263 23.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 885.257.212 243,2081 -0,8711 3,0049 -1,7082 -3,6504 1,2487 23.02.2023
Граве Глобал 47.035.249 125,5259 1,5118 -1,7702 -6,0576 -0,8420 5,4965 23.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 381.613.088 120,6426 1,1329 1,4647 -0,2901 4,4485 7,0368 23.02.2023
КБ Публикум - Акции 177.878.407 97,7572 0,9622 3,0094 0,3999 -2,1312 7,3218 23.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 286.216.218 76,5968 -14,6815 -6,4590 1,7518 -25,0146 -6,3769 23.02.2023
ВЕГА СВЕТ 10.129.439 103,7222 -1,3978 -1,4602 4,0934 4,2335 23.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.378.832 111,4976 2,6450 5,2616 12,7623 9,5514 23.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.686.606 88,6544 5,5485 3,3039 -3,1855 18,0416 23.02.2023
ВЕГА КЕШ 167.187.827 101,6268 0,1711 0,5090 0,9504 0,3149 23.02.2023
Иново Статус Солар 6.047.062 99,2376 23.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 297.788.840 96,7451 23.02.2023
Иново Статус Балансиран 64.313.529 36,5718 -0,4632 1,5785 0,6625 -0,3585 0,6786 22.02.2023
Генерали БРИК 106.955.638 144,5918 -3,8412 -0,7383 -5,1653 -9,9725 0,8281 22.02.2023
Генерали Америка 80.535.051 125,8263 0,4087 4,5894 -0,6947 -2,2626 4,1431 22.02.2023
КБ Публикум - Балансиран 582.607.806 176,6777 1,0767 4,7102 2,4308 -5,8339 4,4042 22.02.2023
КБ Публикум - Обврзници 144.709.995 132,5097 0,8827 2,8305 -0,0087 -13,1580 1,8368 22.02.2023
КБ Публикум Паричен 2.963.986.030 134,4419 0,1766 0,4958 1,0793 1,6845 0,4365 22.02.2023
Генерали Кеш Депозит 1.448.849.085 126,4443 0,1899 0,5276 1,0094 1,5278 0,4110 22.02.2023
Генерали Топ Брендови 682.565.920 145,9484 1,1943 -0,4168 -2,0544 -2,3636 3,2379 22.02.2023
ВФП Премиум Акции 2.784.969.770 148,9873 1,9982 2,6341 4,8973 5,1987 7,1805 22.02.2023
ВФП Кеш Депозит 665.502.403 114,8859 0,1694 0,4806 0,9561 1,5967 0,3830 22.02.2023
ВФП БОНД 326.213.186 111,0545 -0,7047 -0,5376 -0,6219 -4,5321 0,3298 22.02.2023
КБ Публикум-МБИ 10 888.577.356 244,1203 -0,8805 3,8761 -1,4414 -3,4644 1,6284 22.02.2023
Граве Глобал 47.029.041 125,5093 3,1440 -1,2854 -6,8877 -1,5303 5,4826 22.02.2023
ВФП Дивиденда Акции 379.058.054 119,9853 1,6861 1,2253 -0,7378 2,8238 6,4537 22.02.2023
КБ Публикум - Акции 176.363.482 96,9557 0,9973 2,1982 0,1508 -3,6965 6,4419 22.02.2023
КБ Публикум - Златен фонд 287.061.621 76,8609 -14,4143 -5,3600 3,9584 -23,6833 -6,0541 22.02.2023
ВЕГА СВЕТ 10.090.168 103,7245 -0,2601 -1,4469 4,1204 4,2358 22.02.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.288.399 110,9483 3,0276 4,8761 12,3298 9,0117 22.02.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.527.088 87,6550 7,8084 3,5515 -4,1602 16,7109 22.02.2023
ВЕГА КЕШ 162.878.219 101,6208 0,1709 0,5089 0,9491 0,3090 22.02.2023
Иново Статус Солар 6.052.697 99,3301 22.02.2023
Граве Флекс Бонд Евро 257.019.904 96,4565 22.02.2023
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.