Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Генерали БРИК 111.563.406 144,9913 -4,4762 -11,6697 -12,8199 -8,4358 -10,1807 19.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.412.724 126,2846 -2,1519 -3,5639 -2,6576 2,5682 -3,2980 19.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 644.754.972 172,5208 -1,5345 -9,4394 -6,0351 -9,9184 19.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 143.160.908 132,0541 1,6728 -14,2751 -16,9866 -15,7223 -16,2018 19.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.112.180.639 132,6731 0,1878 0,3576 0,9882 1,8180 0,8567 19.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.555.312.001 124,9314 0,1562 0,3225 0,6523 1,3357 0,5286 19.05.2022
Генерали Топ Брендови 540.985.137 145,1130 -4,6239 -3,7286 -7,4258 0,2830 -7,2338 19.05.2022
ВФП Кеш Депозит 693.380.927 113,4114 0,1514 0,3026 0,6203 1,2146 0,5074 19.05.2022
ВФП 100% БОНД 325.563.820 111,1601 -1,2813 -4,6534 -6,2759 -4,0251 -5,9762 19.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.001.914.962 253,8758 0,3723 -0,8861 3,6445 19,0016 0,5634 19.05.2022
Граве Глобал 46.395.828 124,3175 -5,2163 -3,7008 -10,6414 2,8749 -10,1177 19.05.2022
ВФП Дивиденда 297.191.598 114,3410 -7,5780 -3,3366 -5,7433 6,5736 -7,8347 19.05.2022
КБ Публикум - Акции 152.668.241 97,2677 -3,7180 -4,8895 -7,1329 -2,6703 -5,7873 19.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 254.418.583 90,2482 -15,6000 -11,2644 -9,2253 -13,5881 -5,5370 19.05.2022
ВЕГА СВЕТ 3.794.944 93,6111 19.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 4.360.296 96,4075 19.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 4.572.127 84,1232 19.05.2022
ВЕГА КЕШ 68.288.781 100,2112 19.05.2022
Иново Статус Акции 63.730.503 36,8144 -0,2747 -0,1660 1,9592 -0,7524 0,8829 18.05.2022
Генерали БРИК 112.089.595 145,6423 -4,6207 -11,1859 -13,0612 -8,7886 -9,7774 18.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.574.028 126,4796 -1,8598 -3,4320 -2,7495 2,8525 -3,1487 18.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 645.694.461 172,7776 -0,8695 -9,2810 -10,4078 -5,7960 -9,7843 18.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 136.150.407 132,0439 1,5044 -14,2543 -17,0318 -15,8606 -16,2082 18.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.091.559.389 132,6672 0,1917 0,3564 0,9881 1,8117 0,8522 18.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.575.188.585 124,9270 0,1585 0,3218 0,6523 1,3315 0,5250 18.05.2022
Генерали Топ Брендови 544.162.138 145,9770 -3,6353 -3,0973 -7,5822 -0,2333 -6,6815 18.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.308.840.896 138,0169 -4,9212 -3,9995 -8,1270 2,5907 -8,4374 18.05.2022
ВФП Кеш Депозит 698.181.768 113,4071 0,1547 0,3017 0,6191 1,2064 0,5036 18.05.2022
ВФП 100% БОНД 325.801.681 111,2413 -1,3314 -4,5464 -6,2796 -4,1416 -5,9075 18.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.008.065.524 255,0194 1,0868 -0,4434 4,3247 20,8946 1,0164 18.05.2022
Граве Глобал 47.335.581 126,8356 -3,3948 -1,7564 -8,8603 4,1666 -8,2971 18.05.2022
ВФП Дивиденда 300.738.401 115,7056 -5,6513 -2,0783 -5,1974 6,8733 -6,7348 18.05.2022
КБ Публикум - Акции 153.041.121 97,5512 -3,0322 -4,5449 -7,7721 -2,6531 -5,5127 18.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 244.229.040 86,6419 -20,7086 -14,7113 -14,0712 -18,0423 -9,3117 18.05.2022
ВЕГА СВЕТ 3.827.313 94,4096 18.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 4.385.804 96,9715 18.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 4.581.413 84,2941 18.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.285.774 100,2046 18.05.2022
Иново Статус Акции 63.707.060 36,8008 -0,1915 -0,1942 1,8637 -0,7179 0,8457 17.05.2022
Генерали БРИК 114.782.704 149,1456 -2,4448 -9,9037 -11,4537 -6,1744 -7,6072 17.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.966.899 126,8121 -1,6410 -3,4584 -2,3012 3,2454 -2,8941 17.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 648.843.771 173,6216 -0,4542 -9,3701 -10,1809 -5,2777 -9,3436 17.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.827.291 131,7305 1,2681 -14,6678 -17,1968 -16,0969 -16,4071 17.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.022.330.576 132,6610 0,1896 0,3552 0,9874 1,8001 0,8475 17.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.574.281.745 124,9226 0,1581 0,3213 0,6521 1,3224 0,5215 17.05.2022
Генерали Топ Брендови 555.470.795 149,0211 -1,5960 -1,5707 -5,5409 1,2057 -4,7355 17.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.358.619.941 141,2433 -2,6826 -2,3515 -6,1146 4,5288 -6,2969 17.05.2022
ВФП Кеш Депозит 697.345.292 113,4028 0,1523 0,3010 0,6177 1,1918 0,4998 17.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.026.799 111,6693 -0,9621 -4,2268 -5,7825 -3,8386 -5,5455 17.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.005.736.224 254,4913 1,0484 -0,9197 4,3455 0,8072 17.05.2022
Граве Глобал 47.762.427 127,9793 -2,5298 -2,0845 -8,1165 4,8799 -7,4702 17.05.2022
ВФП Дивиденда 312.407.460 119,8584 -2,4609 0,6687 -1,9530 10,0610 -3,3874 17.05.2022
КБ Публикум - Акции 156.436.943 99,7441 -0,8718 -3,2314 -6,2349 -0,5116 -3,3887 17.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 250.616.991 89,1273 -18,3320 -12,6183 -12,0349 -15,4274 -6,7102 17.05.2022
ВЕГА СВЕТ 3.959.620 97,6732 17.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 4.442.729 98,2301 17.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 4.813.621 88,5665 17.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.283.916 100,2005 17.05.2022
Иново Статус Акции 63.819.160 36,8656 -0,0157 -0,0193 1,9181 -0,7164 1,0232 16.05.2022
Генерали БРИК 112.442.789 146,1281 -4,4272 -13,0210 -13,2447 -7,7105 -9,4764 16.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.461.882 126,0909 -2,2090 -4,5012 -2,7334 3,0282 -3,4463 16.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 647.556.487 173,3095 -0,6346 -9,9864 -10,2700 -5,1424 -9,5066 16.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.881.845 131,7844 1,3179 -14,8412 -17,1062 -16,0167 -16,3729 16.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.035.181.752 132,6551 0,1893 0,3540 0,9872 1,7996 0,8431 16.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.374.019.996 124,9170 0,1571 0,3197 0,6510 1,3213 0,5170 16.05.2022
Генерали Топ Брендови 550.781.290 147,7745 -2,4274 -3,4506 -6,2701 0,3494 -5,5324 16.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.331.274.406 139,5759 -3,8375 -4,5774 -7,0486 3,1642 -7,4031 16.05.2022
ВФП Кеш Депозит 696.392.682 113,3986 0,1519 0,3005 0,6168 1,1907 0,4961 16.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.388.868 111,7964 -4,2233 -5,5835 -3,7105 -5,4380 16.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.013.284.220 256,3935 1,7998 -0,2500 5,0798 21,8434 1,5607 16.05.2022
Граве Глобал 47.601.570 127,5483 -2,8643 -2,5938 -8,0883 5,3597 -7,7819 16.05.2022
ВФП Дивиденда 307.888.361 118,2565 -3,7706 -1,9200 -3,0928 8,5464 -4,6786 16.05.2022
КБ Публикум - Акции 154.078.182 98,3010 -2,3124 -5,7203 -7,6669 -1,6546 -4,7865 16.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 245.249.408 89,0003 -18,4541 -10,2924 -11,2824 -12,9672 -6,8431 16.05.2022
ВЕГА СВЕТ 3.923.864 96,7912 16.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 4.375.546 96,7447 16.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 4.699.738 86,4712 16.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.282.058 100,1963 16.05.2022
Иново Статус Акции 63.929.384 36,9292 0,1242 0,3184 2,0758 -0,5480 1,1975 15.05.2022
Генерали БРИК 112.298.066 145,9652 -4,1257 -13,0704 -13,5619 -7,8215 -9,5774 15.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.473.055 126,0965 -2,2382 -4,1116 -2,6362 3,0236 -3,4420 15.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 646.979.060 173,1636 -0,6272 -9,7259 -10,4406 -5,2239 -9,5827 15.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.967.564 131,8675 1,4469 -14,6838 -17,1199 -15,9584 -16,3202 15.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.049.440.733 132,6508 0,1663 0,3541 0,9874 1,8004 0,8398 15.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.373.014.779 124,9122 0,1402 0,3188 0,6505 1,3209 0,5131 15.05.2022
Генерали Топ Брендови 548.880.458 147,6372 -2,3167 -3,7210 -6,2219 0,2468 -5,6202 15.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.337.249.368 139,9847 -3,4213 -4,4465 -6,4412 3,4597 -7,1319 15.05.2022
ВФП Кеш Депозит 696.308.316 113,3948 0,1310 0,3001 0,6151 1,1901 0,4927 15.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.643.355 111,8802 -4,1604 -5,5225 -3,6339 -5,3671 15.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.015.258.591 256,8931 1,9942 0,4726 5,2860 22,0758 1,7586 15.05.2022
Граве Глобал 47.623.633 127,6074 -2,8802 -1,9879 -7,6638 5,4018 -7,7391 15.05.2022
ВФП Дивиденда 309.184.523 118,6700 -3,1355 -1,6010 -2,3503 8,9186 -4,3453 15.05.2022
КБ Публикум - Акции 153.841.096 98,1720 -2,2022 -5,8189 -7,5660 -1,7868 -4,9114 15.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 242.409.697 87,9697 -19,0681 -9,2684 -13,0160 -13,9794 -7,9219 15.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.952.426 97,7367 15.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.411.697 97,7808 15.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.781.140 88,3737 15.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.280.200 100,1922 15.05.2022
Иново Статус Акции 63.929.509 36,9293 0,1326 0,6251 1,7810 -0,5705 1,1978 14.05.2022
Генерали БРИК 112.308.030 145,9781 -4,5140 -10,9785 -13,9707 -7,8605 -9,5694 14.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.480.662 126,1077 -2,2858 -3,2056 -2,6739 3,0410 -3,4335 14.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 646.964.579 173,1656 -0,7629 -8,8185 -10,4159 -5,2486 -9,5817 14.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.955.455 131,8558 1,2831 -14,4722 -17,1629 -15,9868 -16,3276 14.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.049.312.835 132,6452 0,1537 0,3521 0,9867 1,7909 0,8355 14.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.372.967.554 124,9079 0,1316 0,3175 0,6506 1,3144 0,5097 14.05.2022
Генерали Топ Брендови 548.926.144 147,6495 -2,5447 -2,2830 -6,0831 0,1943 -5,6123 14.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.337.365.920 139,9934 -3,6307 -2,5588 -6,1440 3,4102 -7,1261 14.05.2022
ВФП Кеш Депозит 696.284.836 113,3910 0,1194 0,2989 0,6147 1,1780 0,4894 14.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.654.406 111,8735 -0,7794 -3,9279 -5,5473 -3,6576 -5,3728 14.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.015.282.795 256,9030 1,9881 1,4828 4,8612 22,0731 1,7625 14.05.2022
Граве Глобал 47.626.766 127,6158 -2,9052 -2,2217 -7,1929 5,3726 -7,7331 14.05.2022
ВФП Дивиденда 309.201.379 118,6776 -3,4565 0,1286 -2,3193 8,8256 -4,3392 14.05.2022
КБ Публикум - Акции 153.837.390 98,1787 -2,5119 -4,1164 -7,3614 -1,7979 -4,9049 14.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 242.424.763 87,9760 -19,3630 -10,0355 -12,6221 -14,0365 -7,9153 14.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.952.700 97,7458 14.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.412.014 97,7899 14.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.781.491 88,3819 14.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.278.343 100,1881 14.05.2022
Иново Статус Акции 63.929.635 36,9294 0,0981 -0,1447 1,7799 -0,3675 1,1981 13.05.2022
Генерали БРИК 112.134.975 145,7532 -5,1287 -12,1314 -14,1110 -7,1169 -9,7087 13.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.477.062 126,1024 -2,1898 -4,6822 -2,6867 3,3075 -3,4375 13.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 646.636.996 173,1046 -1,1345 -9,9801 -10,4496 -4,8748 -9,6136 13.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.887.128 131,7915 1,1670 -14,9032 -17,1998 -15,9124 -16,3684 13.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.111.127.187 132,6399 0,1255 0,3519 0,9863 1,7885 0,8315 13.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.372.920.328 124,9036 0,1153 0,3167 0,6501 1,3131 0,5062 13.05.2022
Генерали Топ Брендови 548.482.732 147,5302 -2,9048 -3,2223 -6,1673 1,3130 -5,6886 13.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.335.797.115 139,9019 -3,5836 -4,1362 -6,2112 4,6179 -7,1869 13.05.2022
ВФП Кеш Депозит 696.261.359 113,3871 0,0925 0,2990 0,6135 1,1752 0,4859 13.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.411.208 111,8174 -0,8241 -4,1286 -5,5898 -3,6252 -5,4202 13.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.015.310.696 256,9130 1,1593 -0,5606 4,8612 22,5737 1,7665 13.05.2022
Граве Глобал 47.629.899 127,6242 -2,3008 -3,1912 -7,1927 5,2631 -7,7270 13.05.2022
ВФП Дивиденда 308.767.508 118,5111 -4,2319 -0,7777 -2,4626 9,8857 -4,4734 13.05.2022
КБ Публикум - Акции 151.113.844 98,0785 -2,6683 -5,2952 -7,4614 -1,4588 -5,0020 13.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 236.421.646 87,7755 -19,3581 -8,1259 -12,8271 -13,2352 -8,1251 13.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.949.080 97,6260 13.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.409.452 97,7164 13.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.400.830 97,4693 13.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.774.177 88,2110 13.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.276.485 100,1840 13.05.2022
Иново Статус Акции 63.960.903 36,9474 0,0246 -0,0963 1,8278 -0,3799 1,2474 12.05.2022
Генерали БРИК 109.393.864 142,5104 -6,8214 -14,0942 -15,9691 -9,2593 -11,7175 12.05.2022
Генерали Нова ЕУ 84.494.893 124,8846 -3,4632 -5,6111 -3,6369 1,9393 -4,3700 12.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 641.614.350 171,7777 -1,7186 -10,6724 -11,1193 -5,6442 -10,3064 12.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.663.327 131,5744 0,8531 -15,0380 -17,3199 -16,0163 -16,5062 12.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.107.365.577 132,6341 0,1238 0,3508 0,9853 1,7650 0,8271 12.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.380.365.108 124,8989 0,1146 0,3158 0,6493 1,2969 0,5024 12.05.2022
Генерали Топ Брендови 538.076.909 144,7415 -4,0891 -5,0600 -7,9050 0,0051 -7,4713 12.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.274.971.528 136,3434 -5,5327 -6,5804 -8,5785 2,5509 -9,5476 12.05.2022
ВФП Кеш Депозит 693.743.079 113,3829 0,0911 0,2982 0,6118 1,1457 0,4822 12.05.2022
ВФП 100% БОНД 326.476.353 111,3451 -1,2360 -4,5283 -5,9982 -3,9991 -5,8197 12.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.016.389.631 257,2367 1,1249 -0,4392 4,9892 22,7170 1,8947 12.05.2022
Граве Глобал 46.642.972 125,1374 -4,5435 -5,0835 -9,0075 3,2167 -9,5249 12.05.2022
КБ Публикум - Акции 146.923.144 95,3757 -4,7136 -7,9108 -9,9732 -4,0929 -7,6199 12.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 224.281.124 85,0657 -20,4996 -10,9683 -15,4565 -15,8519 -10,9615 12.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.849.154 94,3180 12.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.555.323 83,0959 12.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.263.627 100,1799 12.05.2022
Иново Статус Акции 64.055.499 37,0021 0,2286 0,0527 2,0660 0,2490 1,3973 11.05.2022
Генерали БРИК 110.846.540 144,3891 -6,1158 -12,8478 -14,5709 -9,2493 -10,5537 11.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.541.267 126,3782 -2,8379 -4,5018 -2,5427 3,6030 -3,2263 11.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 644.675.839 172,5973 -1,5303 -10,2133 -10,6004 -5,0007 -9,8784 11.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.693.600 131,6048 0,8409 -14,9824 -17,3478 -16,1035 -16,4869 11.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.101.218.261 132,6284 0,1237 0,3502 0,9848 1,7624 0,8228 11.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.379.213.593 124,8943 0,1142 0,3154 0,6487 1,2950 0,4987 11.05.2022
Генерали Топ Брендови 541.009.247 145,5544 -3,8479 -4,4384 -6,7193 -0,2516 -6,9517 11.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.291.897.883 137,5377 -5,2792 -5,6783 -7,4202 3,2220 -8,7553 11.05.2022
ВФП Кеш Депозит 694.071.802 113,3786 0,0899 0,2979 0,6105 1,1417 0,4784 11.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.518.878 111,4435 -1,2671 -4,4240 -4,0002 -5,7365 11.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.027.053.831 258,7672 1,4753 0,1494 5,5794 23,5525 2,5010 11.05.2022
Граве Глобал 47.016.641 126,1399 -4,0114 -4,3277 -7,6614 2,8703 -8,8001 11.05.2022
ВФП Дивиденда 298.192.235 114,6642 -7,2040 -3,8653 -4,3325 6,2652 -7,5742 11.05.2022
КБ Публикум - Акции 148.010.707 96,1414 -4,3812 -7,0852 -8,6121 -3,2832 -6,8783 11.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 233.159.280 88,4544 -17,2404 -7,3073 -11,7564 -13,5308 -7,4145 11.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.818.769 94,4168 11.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.314.411 95,9557 11.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.681.040 89,7527 11.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.261.768 100,1758 11.05.2022
Иново Статус Акции 64.035.555 36,9908 0,3766 -0,0114 2,1780 -0,4663 1,3663 10.05.2022
Генерали БРИК 110.712.572 144,2742 -7,4881 -14,0603 -13,8633 -9,7537 -10,6249 10.05.2022
Генерали Нова ЕУ 85.618.674 126,4379 -2,7570 -4,7109 -2,1012 3,2007 -3,1806 10.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 643.776.611 172,3566 -2,0003 -10,5585 -10,6055 -5,4917 -10,0041 10.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.376.822 131,2975 0,7699 -15,3749 -17,5428 -16,5552 -16,6819 10.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.100.009.383 132,6230 0,1241 0,3490 0,9844 1,7597 0,8186 10.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.410.283.617 124,8893 0,1132 0,3149 0,6476 1,2926 0,4947 10.05.2022
Генерали Топ Брендови 541.184.973 145,6211 -4,7304 -5,0991 -6,6947 -1,5840 -6,9090 10.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.269.172.664 136,5217 -6,5679 -7,3811 -7,9683 0,5977 -9,4293 10.05.2022
ВФП Кеш Депозит 730.446.212 113,3742 0,0961 0,2972 0,6088 1,1373 0,4745 10.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.136.186 111,2906 -1,5780 -4,7115 -5,9182 -4,4129 -5,8658 10.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.027.229.771 258,7327 1,3410 -0,0742 6,5466 22,9674 2,4873 10.05.2022
Граве Глобал 46.616.257 125,0657 -4,9829 -5,8745 -8,6354 1,0331 -9,5768 10.05.2022
ВФП Дивиденда 300.425.941 115,5699 -7,4329 -4,5930 -3,4884 5,2838 -6,8441 10.05.2022
КБ Публикум - Акции 148.091.392 96,2235 -4,8887 -7,3427 -7,8548 -3,5726 -6,7987 10.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 234.106.528 88,8388 -16,9938 -3,6192 -8,8877 -13,3124 -7,0122 10.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.838.469 95,0766 10.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.289.478 95,2339 10.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.644.397 85,9839 10.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.259.910 100,1717 10.05.2022
Иново Статус Акции 64.084.660 37,0198 0,4551 0,1591 2,2528 -0,0815 1,4458 09.05.2022
Генерали БРИК 111.288.201 145,0460 -7,0016 -14,2407 -13,7288 -9,5455 -10,1468 09.05.2022
Генерали Нова ЕУ 86.268.446 127,4019 -2,0243 -3,7894 -1,2443 4,4566 -2,4424 09.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 643.466.784 172,2849 -2,0430 -10,8235 -10,5053 -5,5543 -10,0416 09.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.423.768 131,3450 0,8147 -15,3936 -17,5758 -16,4669 -16,6518 09.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.350.819.218 132,6073 0,1161 0,3405 0,9731 1,7523 0,8067 09.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.450.167.507 124,8803 0,1093 0,3121 0,6423 1,2893 0,4875 09.05.2022
Генерали Топ Брендови 537.954.034 145,0727 -5,0973 -6,2444 -7,2266 -2,4895 -7,2596 09.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.250.833.603 135,6750 -7,1531 -8,4458 -8,6406 -0,0945 -9,9910 09.05.2022
ВФП Кеш Депозит 800.216.694 113,3656 0,0921 0,2942 0,6016 1,1334 0,4669 09.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.024.135.131 257,9834 1,0436 -0,5180 6,2817 23,2582 2,1905 09.05.2022
Граве Глобал 47.172.781 126,5588 -3,8547 -7,5777 2,6974 -8,4973 09.05.2022
ВФП Дивиденда 299.113.423 115,0710 -7,8384 -6,3146 -4,3217 4,4605 -7,2463 09.05.2022
КБ Публикум - Акции 147.917.625 96,1694 -4,9485 -8,1251 -7,9031 -3,7922 -6,8511 09.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 237.598.075 90,1850 -15,7418 -3,8007 -5,5434 -12,3200 -5,6031 09.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.828.238 94,7339 09.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.286.428 95,1455 09.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.584.825 84,5784 09.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.258.052 100,1676 09.05.2022
Иново Статус Акции 64.131.163 37,0466 0,5278 0,2151 2,1716 -0,0121 1,5192 08.05.2022
Генерали БРИК 113.113.248 147,4518 -5,0970 -11,4836 -12,5253 -8,0534 -8,6564 08.05.2022
Генерали Нова ЕУ 86.705.427 128,0575 -1,5039 -3,1233 -1,2031 4,9848 -1,9404 08.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 648.544.736 173,6421 -1,1722 -9,7131 -10,0669 -4,8120 -9,3329 08.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 648.699.874 173,6806 -1,1502 -9,6931 -10,0470 -4,7909 -9,3128 08.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.786.019 131,6963 1,1763 -15,0580 -17,4156 -16,2382 -16,4288 08.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.360.171.435 132,5999 0,1142 0,3620 0,9732 1,7506 0,8011 08.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.450.084.413 124,8694 0,1041 0,3063 0,6374 1,2837 0,4787 08.05.2022
Генерали Топ Брендови 547.442.889 147,6714 -3,1653 -3,4974 -6,1909 -0,7520 -5,5983 08.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.303.429.548 139,1440 -4,6006 -4,7465 -6,5847 2,4534 -7,6897 08.05.2022
ВФП Кеш Депозит 801.986.146 113,3563 0,0873 0,2891 0,5973 1,1279 0,4586 08.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.868.055 111,5907 -1,1748 -4,3251 -5,8549 -4,1406 -5,6120 08.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.024.650.373 257,9873 1,0412 -0,5046 5,6722 23,2550 2,1920 08.05.2022
Граве Глобал 47.762.971 128,1422 -2,6579 -2,0138 -6,5459 3,9756 -7,3525 08.05.2022
ВФП Дивиденда 307.065.221 118,1867 -4,9974 -2,0062 -2,0707 7,2818 -4,7349 08.05.2022
КБ Публикум - Акции 151.112.406 98,2478 -4,7745 -6,0964 -1,7157 -4,8380 08.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 249.247.593 94,6068 -11,2723 1,2181 -0,8858 -8,0252 -0,9748 08.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.897.775 97,0631 08.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.351.972 97,0431 08.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.256.194 100,1634 08.05.2022
Иново Статус Акции 64.131.305 37,0467 0,7040 0,4577 1,9539 -0,0132 1,5195 07.05.2022
Генерали БРИК 113.123.290 147,4649 -4,8434 -10,3558 -11,5640 -8,0464 -8,6483 07.05.2022
Генерали Нова ЕУ 86.713.149 128,0689 -0,9350 -3,1125 -0,9913 4,9822 -1,9317 07.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 648.708.978 173,6830 -0,8494 -9,3308 -10,3083 -4,7887 -9,3115 07.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.774.161 131,6848 1,0493 -15,0578 -17,3975 -16,2374 -16,4361 07.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.360.039.365 132,5947 0,1142 0,3616 0,9732 1,7513 0,7971 07.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.450.035.107 124,8651 0,1038 0,3057 0,6374 1,2839 0,4752 07.05.2022
Генерали Топ Брендови 547.488.419 147,6837 -2,8180 -3,2082 -6,2785 -0,7550 -5,5905 07.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.303.555.578 139,1527 -3,5554 -4,4102 -6,5589 2,4423 -7,6839 07.05.2022
ВФП Кеш Депозит 801.959.271 113,3525 0,2890 0,5969 1,1281 0,4553 07.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.848.663 111,5841 -1,2312 -4,3209 -5,8294 -4,1276 -5,6176 07.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.024.689.987 257,9972 0,1194 4,5335 23,2550 2,1960 07.05.2022
Граве Глобал 47.766.113 128,1506 13,3816 -6,4537 3,9779 -7,3464 07.05.2022
ВФП Дивиденда 307.084.818 118,1943 -4,7643 -1,3028 -2,1906 7,2793 -4,7287 07.05.2022
КБ Публикум - Акции 151.122.111 98,2541 -1,8677 -3,9650 -5,8164 -1,7100 -4,8319 07.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 249.264.771 94,6133 -9,2318 2,6481 -0,3482 -8,0075 -0,9680 07.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.898.044 97,0721 07.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.352.283 97,0521 07.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.757.009 88,6408 07.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.254.335 100,1593 07.05.2022
Иново Статус Акции 64.114.862 37,0372 0,5536 0,6115 1,9261 -0,0429 1,4935 06.05.2022
Генерали БРИК 113.112.574 147,4509 -5,2230 -10,6038 -11,5801 -7,8192 -8,6570 06.05.2022
Генерали Нова ЕУ 86.672.939 128,0095 -1,3204 -2,9037 -1,0460 5,1583 -1,9772 06.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.710.200 131,6315 1,1077 -15,1872 -17,4276 -16,2968 -16,4699 06.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.353.489.617 132,5672 0,0975 0,3452 0,9558 1,7346 0,7762 06.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.449.816.948 124,8463 0,0916 0,2935 0,6252 1,2723 0,4601 06.05.2022
Генерали Топ Брендови 547.563.760 147,7073 -2,5716 -3,1778 -6,2717 -0,4479 -5,5754 06.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.305.211.988 139,2534 -3,4565 -3,7877 -6,4971 3,0713 -7,6171 06.05.2022
ВФП Кеш Депозит 802.443.332 113,3344 0,0747 0,2773 0,5829 1,1151 0,4392 06.05.2022
ВФП 100% БОНД 327.811.407 111,5715 -1,1515 -5,8352 -4,1484 -5,6282 06.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.025.133.669 258,0072 1,2203 0,4792 4,5335 23,7227 2,1999 06.05.2022
Граве Глобал 47.749.464 128,1059 -2,9010 -2,2762 -6,4923 4,1582 -7,3787 06.05.2022
ВФП Дивиденда 307.217.490 118,2453 -4,2255 -1,3532 -2,1547 7,4614 -4,6876 06.05.2022
КБ Публикум - Акции 162.912.734 98,2749 -1,5551 -3,9264 -5,8019 -1,6211 -4,8118 06.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 249.646.793 94,7606 -8,0106 4,6474 -0,1998 -7,0695 -0,8138 06.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.899.958 97,1363 06.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.354.533 97,1173 06.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.756.526 88,6294 06.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.252.477 100,1552 06.05.2022
Иново Статус Акции 64.212.680 37,0937 0,9627 0,7647 2,0802 0,0672 1,6483 05.05.2022
Генерали БРИК 51.628.434 149,6817 -4,1359 -9,2596 -10,0250 -5,7919 -7,2751 05.05.2022
Генерали Нова ЕУ 27.921.308 128,7313 -0,8966 -2,3649 -0,4899 5,9847 -1,4244 05.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 650.903.748 174,5467 -0,5299 -8,8539 -9,7872 -3,6734 -8,8606 05.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.979.627 131,8928 1,1080 -15,0135 -17,2094 -16,0193 -16,3041 05.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.342.448.962 132,5069 0,0559 0,3033 0,9134 1,6928 0,7304 05.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.451.336.187 124,8050 0,0620 0,2636 0,5948 1,2421 0,4269 05.05.2022
Генерали Топ Брендови 549.711.589 148,4049 -2,7544 -2,7290 -5,6499 0,6728 -5,1294 05.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.334.028.324 141,0261 -3,2511 -2,5689 -5,2100 5,0210 -6,4410 05.05.2022
ВФП Кеш Депозит 801.361.906 113,2945 0,0432 0,2451 0,5496 1,0822 0,4039 05.05.2022
ВФП 100% БОНД 328.742.369 111,8883 -1,1016 -5,4547 -3,7902 -5,3603 05.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.030.199.087 259,7117 2,7600 1,1392 5,2199 24,7409 2,8751 05.05.2022
Граве Глобал 48.259.965 129,4755 -3,0217 -1,2377 -5,4988 5,8883 -6,3885 05.05.2022
ВФП Дивиденда 310.875.020 119,6563 -3,5099 -0,1824 -0,6770 10,0522 -3,5503 05.05.2022
КБ Публикум - Акции 164.341.538 99,1599 -1,3230 -3,0673 -4,7668 -0,4872 -3,9546 05.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 253.268.601 96,1373 -6,8367 6,1607 1,5457 -4,0125 0,6272 05.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.929.768 98,1348 05.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.388.209 98,0922 05.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.811.432 89,9248 05.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.250.619 100,1511 05.05.2022
Иново Статус Акции 64.210.587 37,0925 1,0921 0,7614 1,9661 0,0761 1,6450 04.05.2022
Генерали БРИК 52.172.386 151,2587 -4,4421 -9,4001 -8,9998 -3,5611 -6,2981 04.05.2022
Генерали Нова ЕУ 28.042.945 129,2921 -0,3302 -1,9419 0,1368 6,8283 -0,9950 04.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 653.736.093 175,3364 -0,1873 -8,7365 -9,0195 -2,8286 -8,4482 04.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.475.928 131,7638 0,6819 -15,3295 -17,2015 -15,8982 -16,3860 04.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.308.031.738 132,4736 0,0347 0,2819 0,8910 1,6679 0,7051 04.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.573.222 124,7826 0,0474 0,2491 0,5794 1,2252 0,4089 04.05.2022
Генерали Топ Брендови 558.154.149 150,7387 -1,7449 -1,9947 -3,7219 3,4630 -3,6375 04.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.361.660.703 142,7193 -2,4505 -2,1216 -3,5879 7,9318 -5,3177 04.05.2022
ВФП Кеш Депозит 800.466.309 113,2722 0,0272 0,2285 0,5312 1,0607 0,3841 04.05.2022
ВФП 100% БОНД 328.583.172 111,8748 -1,1218 -5,2904 -3,6170 -5,3717 04.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.029.371.739 259,5879 3,1571 1,0870 4,6875 24,8626 2,8261 04.05.2022
Граве Глобал 47.983.662 128,7343 -3,0006 -1,8093 -5,6460 4,8448 -6,9244 04.05.2022
ВФП Дивиденда 318.773.410 122,7359 -1,5940 1,1080 2,2797 13,9080 -1,0679 04.05.2022
КБ Публикум - Акции 166.381.358 100,5884 -0,4360 -2,5167 -2,5693 1,2331 -2,5709 04.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 259.637.160 98,6330 -5,8673 7,4470 6,5685 -0,8466 3,2394 04.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.874.127 100,5018 04.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.333.789 100,1627 04.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.883.821 94,6970 04.05.2022
ВЕГА КЕШ 44.948.755 100,1470 04.05.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.131.840 61,5056 -0,9256 -3,4838 -0,3165 7,6519 -1,6673 03.05.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.173.677 74,7264 -2,4964 -5,5631 -3,2089 1,0424 -2,0219 03.05.2022
Иново Статус Акции 64.122.374 37,0416 0,9927 0,5568 1,9826 -0,0901 1,5055 03.05.2022
Генерали БРИК 52.427.650 151,9988 -2,1244 -8,0895 -8,5113 -3,6303 -5,8397 03.05.2022
Генерали Нова ЕУ 27.870.178 128,4956 -0,6790 -2,7351 -0,3760 6,2501 -1,6049 03.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 652.376.375 174,9630 -0,0299 -8,9253 -9,1618 -3,1863 -8,6432 03.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.344.131 131,6356 0,5775 -15,5100 -17,2141 -16,0304 -16,4673 03.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.131.983.752 132,4444 0,0171 0,2641 0,8733 1,6520 0,6829 03.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.362.757 124,7625 0,0343 0,2360 0,5667 1,2153 0,3927 03.05.2022
Генерали Кеш Фонд 146.478.990 1.230,8199 0,0489 0,3305 0,7536 1,6704 0,5338 03.05.2022
Генерали Топ Брендови 552.606.764 149,2501 -2,2020 -2,5984 -4,4632 1,4794 -4,5891 03.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.357.061.347 142,5079 -1,8106 -2,6951 -3,3420 6,6037 -5,4580 03.05.2022
ВФП Кеш Депозит 800.495.778 113,2525 0,0147 0,2144 0,5168 1,0482 0,3666 03.05.2022
ВФП 100% БОНД 328.587.077 111,8797 -1,0043 -4,7513 -5,1303 -3,6027 -5,3675 03.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.030.231.081 259,8049 3,5111 1,3125 5,1565 24,9168 2,9120 03.05.2022
Граве Глобал 48.181.107 129,2640 -1,8322 -2,6591 -4,6131 5,2956 -6,5414 03.05.2022
ВФП Дивиденда 313.171.950 120,9749 -2,0438 -0,0573 1,3408 11,5468 -2,4874 03.05.2022
КБ Публикум - Акции 164.922.392 99,6958 -0,7485 -2,9056 -3,4370 0,1273 -3,4355 03.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 257.435.920 97,7717 -7,2275 7,3044 5,7286 -2,4911 2,3379 03.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.818.159 98,5447 03.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.311.596 99,4959 03.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.770.456 91,9329 03.05.2022
ВЕГА КЕШ 44.946.908 100,1428 03.05.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.308.652 61,6895 -0,6385 -2,9704 0,0779 8,4361 -1,3733 02.05.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.379.401 74,9659 -2,1928 -4,9552 -3,0248 1,5954 -1,7079 02.05.2022
Иново Статус Акции 64.436.481 37,2230 1,4873 1,1698 2,4783 0,3962 2,0026 02.05.2022
Генерали БРИК 52.418.678 151,9728 -2,1501 -9,6062 -8,9901 -3,9049 -5,8558 02.05.2022
Генерали Нова ЕУ 27.930.204 128,7723 -0,4740 -2,9776 0,0836 6,8371 -1,3930 02.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 651.583.759 174,7570 -0,1495 -9,3887 -9,0972 -3,1036 -8,7508 02.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.288.337 131,5813 0,5441 -15,6867 -17,2703 -16,0519 -16,5018 02.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.137.867.109 132,4378 0,0157 0,2633 0,8729 1,6514 0,6779 02.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.319.996 124,7584 0,0343 0,2360 0,5672 1,2155 0,3894 02.05.2022
Генерали Кеш Фонд 146.472.177 1.230,7626 0,0489 0,3452 0,7635 1,6700 0,5291 02.05.2022
Генерали Топ Брендови 548.277.274 148,5508 -2,6686 -4,8874 -4,8653 1,4066 -5,0362 02.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.340.035.217 141,7173 -2,3614 -4,9947 -3,7538 6,6870 -5,9825 02.05.2022
ВФП Кеш Депозит 800.413.801 113,2475 0,0140 0,2134 0,5156 1,0463 0,3622 02.05.2022
ВФП 100% БОНД 328.973.405 112,0351 -0,8611 -4,8449 -5,0631 -3,4559 -5,2361 02.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.031.840.066 260,1854 3,6587 1,8195 5,2675 25,0947 3,0627 02.05.2022
Граве Глобал 48.747.573 128,5635 -2,3704 -3,6368 -5,1071 4,4154 -7,0479 02.05.2022
ВФП Дивиденда 312.010.688 120,6143 -2,3420 -3,2421 1,5207 12,0277 -2,7781 02.05.2022
КБ Публикум - Акции 162.688.472 98,8531 -1,5939 -5,4891 -3,5140 -0,4759 -4,2517 02.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 254.395.481 96,6178 -8,3287 4,5844 4,8226 -2,1371 1,1301 02.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.821.575 98,6642 02.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.251.906 97,7025 02.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.756.345 91,5888 02.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.770.768 100,1387 02.05.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.280.453 61,6602 -0,6714 -2,6459 0,0415 8,3743 -1,4202 01.05.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.348.212 74,9296 -1,9368 -2,6982 -2,2797 1,5368 -1,7555 01.05.2022
Иново Статус Акции 64.436.661 37,2231 1,4876 1,3778 2,2357 0,3935 2,0029 01.05.2022
Генерали БРИК 52.585.209 152,4556 -1,5159 -10,0812 -9,0829 -3,6081 -5,5567 01.05.2022
Генерали Нова ЕУ 27.915.344 128,7038 -0,5135 -2,8945 0,1332 6,7707 -1,4455 01.05.2022
КБ Публикум - Балансиран 650.730.649 174,5282 -0,1939 -9,5375 -8,9226 -3,2321 -8,8702 01.05.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.325.676 131,6177 0,6530 -15,6930 -17,1710 -16,0235 -16,4787 01.05.2022
КБ Публикум Паричен 3.137.742.933 132,4325 0,0154 0,2642 0,8841 1,6517 0,6738 01.05.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.273.228 124,7539 0,0342 0,2356 0,5742 1,2154 0,3858 01.05.2022
Генерали Кеш Фонд 146.464.951 1.230,7019 0,0488 0,3446 0,7626 1,6693 0,5241 01.05.2022
Генерали Топ Брендови 548.242.038 148,5413 -2,4488 -5,2075 -4,3875 1,3910 -5,0422 01.05.2022
ВФП Премиум Инвест 2.358.692.465 142,8205 -1,3861 -4,2440 -2,3383 7,5107 -5,2506 01.05.2022
ВФП Кеш Депозит 800.387.563 113,2438 0,0143 0,2135 0,5249 1,0456 0,3589 01.05.2022
ВФП 100% БОНД 329.284.562 112,1410 -1,7369 -4,8474 -4,7830 -3,3600 -5,1465 01.05.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.031.879.992 260,1954 3,6586 2,0222 5,2992 25,0945 3,0667 01.05.2022
Граве Глобал 49.374.453 130,2167 -1,1212 -2,0254 -3,2351 5,7512 -5,8526 01.05.2022
ВФП Дивиденда 311.012.398 120,2284 -2,3488 -3,1698 1,8378 11,6618 -3,0891 01.05.2022
КБ Публикум - Акции 162.182.314 98,5455 -1,6933 -6,0138 -3,6365 -0,7880 -4,5497 01.05.2022
КБ Публикум - Златен фонд 257.593.877 97,8325 -6,7831 5,2277 6,1356 -0,9103 2,4016 01.05.2022
ВЕГА СВЕТ 2.826.457 98,8349 01.05.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.267.408 98,1683 01.05.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.681.040 89,7527 01.05.2022
ВЕГА КЕШ 45.768.891 100,1346 01.05.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.285.742 61,6657 -0,3798 -2,6461 0,0414 8,3737 -1,4114 30.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.353.861 74,9362 -0,6776 -2,6983 -2,2801 1,5364 -1,7469 30.04.2022
Иново Статус Акции 64.436.840 37,2232 1,4770 1,4851 2,3907 0,3908 2,0032 30.04.2022
Генерали БРИК 52.589.963 152,4694 -1,2412 -7,4696 -8,4383 -3,6079 -5,5481 30.04.2022
Генерали Нова ЕУ 27.917.824 128,7153 -0,1598 -2,1950 0,1901 6,7709 -1,4367 30.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 650.739.008 174,5307 -0,3197 -8,9627 -8,6421 -3,2324 -8,8689 30.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.313.830 131,6061 0,7311 -15,7772 -17,1319 -16,0256 -16,4861 30.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.137.618.768 132,4273 0,0199 0,4987 0,8888 1,6522 0,6699 30.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.219.709 124,7488 0,0378 0,2546 0,5769 1,2148 0,3817 30.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.457.032 1.230,6354 0,0480 0,3444 0,7611 1,6681 0,5187 30.04.2022
Генерали Топ Брендови 548.287.648 148,5536 -3,1787 -3,8381 -4,1563 1,3903 -5,0344 30.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.358.814.805 142,8294 -2,1875 -2,4912 -1,9199 7,5105 -5,2447 30.04.2022
ВФП Кеш Депозит 800.361.326 113,2401 0,0190 0,2329 0,5264 1,0449 0,3556 30.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.265.353 112,1345 -1,6769 -4,8364 -4,8224 -3,3611 -5,1520 30.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.031.916.921 260,2055 3,7540 2,4836 5,4018 25,0942 3,0707 30.04.2022
Граве Глобал 49.377.698 130,2253 5,0495 -0,2906 -3,2389 5,7514 -5,8464 30.04.2022
ВФП Дивиденда 311.032.198 120,2361 -1,6188 2,1513 11,6615 -3,0829 30.04.2022
КБ Публикум - Акции 162.192.877 98,5519 -1,9673 -4,1279 -3,0596 -0,7840 -4,5435 30.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 257.611.599 97,8393 -5,6392 8,8675 6,3763 -0,9070 2,4087 30.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.826.719 98,8441 30.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.267.711 98,1774 30.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.681.382 89,7610 30.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.767.015 100,1305 30.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.284.578 61,6644 -0,3436 -2,6440 -0,0394 8,3878 -1,4135 29.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.602.613 75,2258 -1,9357 -2,1896 -2,2748 1,1377 -1,3671 29.04.2022
Иново Статус Акции 64.438.264 37,2241 1,5088 1,4872 2,3703 0,3986 2,0056 29.04.2022
Генерали БРИК 52.811.883 153,1128 -1,8881 -7,0876 -8,3155 -4,6999 -5,1496 29.04.2022
Генерали Нова ЕУ 27.917.323 128,7130 -0,4259 -2,2055 0,1226 6,7825 -1,4385 29.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 651.480.164 174,7308 -0,6786 -8,8606 -8,6407 -3,3061 -8,7644 29.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 135.432.850 131,7219 0,4782 -15,6973 -17,1298 -16,0162 -16,4126 29.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.118.406.831 132,4238 0,0208 0,5006 0,8790 1,6584 0,6672 29.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.188.060 124,7458 0,0385 0,2560 0,5697 1,2189 0,3792 29.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.451.994 1.230,5930 0,0493 0,3453 0,7509 1,6728 0,5152 29.04.2022
Генерали Топ Брендови 549.450.598 148,8687 -3,8902 -3,6425 -4,1777 0,8611 -4,8329 29.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.362.230.801 143,0310 -3,0219 -2,3597 -1,9184 7,1976 -5,1110 29.04.2022
ВФП Кеш Депозит 801.145.655 113,2376 0,0205 0,2339 0,5173 1,0497 0,3534 29.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.637.892 112,2614 -1,6112 -4,7233 -4,8486 -3,3164 -5,0447 29.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.031.950.850 260,2156 3,6462 2,4835 5,4001 25,0951 3,0747 29.04.2022
Граве Глобал 49.382.535 130,2381 -2,0777 -0,2868 -3,2651 5,6622 -5,8371 29.04.2022
ВФП Дивиденда 312.102.153 120,6576 -3,9013 -1,2801 2,1373 11,2785 -2,7432 29.04.2022
КБ Публикум - Акции 162.605.407 98,8111 -2,6325 -3,8817 -3,0218 -0,8661 -4,2924 29.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 258.346.804 98,1208 -5,0608 9,1735 6,2968 -1,3006 2,7033 29.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.834.641 99,1211 29.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.274.101 98,3694 29.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.698.773 90,1851 29.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.765.138 100,1264 29.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.396.826 61,7812 -0,4454 -2,6855 -0,4231 8,6813 -1,2267 28.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.857.561 74,3583 -4,2517 -1,6270 -4,1261 0,1450 -2,5046 28.04.2022
Иново Статус Акции 64.172.542 37,0706 1,0120 1,0687 2,1392 0,2163 1,5850 28.04.2022
Генерали БРИК 51.861.319 150,3569 -2,1990 -8,6312 -10,9016 -6,5388 -6,8568 28.04.2022
Генерали Нова ЕУ 27.999.301 129,0909 0,8804 -1,9156 0,0105 7,2884 -1,1491 28.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 647.208.611 174,3871 -0,2104 -9,0058 -9,0292 -3,4776 -8,9439 28.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 134.884.561 131,1886 1,0832 -16,0028 -17,4761 -16,2789 -16,7510 28.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.105.649.538 132,4183 0,0205 0,5002 0,8792 1,6607 0,6630 28.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.144.471 124,7416 0,0383 0,2567 0,5686 1,2204 0,3759 28.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.445.099 1.230,5351 0,0491 0,3453 0,7514 1,6739 0,5105 28.04.2022
Генерали Топ Брендови 554.389.460 150,3295 -1,8349 -2,6068 -3,1617 1,9229 -3,8991 28.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.347.592.290 143,2545 -1,1970 -2,1278 -1,5564 7,5165 -4,9627 28.04.2022
ВФП Кеш Депозит 798.953.240 113,2339 0,0211 0,2338 0,5164 1,0509 0,3501 28.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.781.173 112,3114 -1,0414 -4,6187 -4,8117 -3,1962 -5,0024 28.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.018.637.573 256,9077 2,2574 1,1767 4,7685 24,1060 1,7644 28.04.2022
Граве Глобал 49.176.614 129,6950 -1,9780 -0,7086 -2,9199 5,1662 -6,2298 28.04.2022
ВФП Дивиденда 315.523.488 122,2050 -0,9958 0,1234 3,8720 13,5987 -1,4959 28.04.2022
КБ Публикум - Акции 162.588.648 98,9701 -1,1670 -3,6417 -3,2188 -0,6914 -4,1384 28.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 257.148.188 97,8790 -4,4295 8,9263 3,7943 -2,1593 2,4502 28.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.802.634 100,0490 28.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.232.910 98,8835 28.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.758.836 93,1096 28.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.763.262 100,1223 28.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.209.932 61,5868 0,1625 -3,4785 -0,2783 8,2350 -1,5375 27.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.422.014 72,6867 -5,1877 -4,4680 -5,9600 -2,0807 -4,6963 27.04.2022
Иново Статус Акции 63.959.839 36,9477 0,6994 1,1263 1,4604 0,4055 1,2482 27.04.2022
Генерали БРИК 50.663.536 146,8842 -4,2991 -9,5720 -13,3404 -8,2645 -9,0081 27.04.2022
Генерали Нова ЕУ 27.974.908 128,9785 1,1977 -2,1598 0,2825 7,0064 -1,2351 27.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 642.258.284 173,1087 -0,8811 -9,4318 -9,9023 -4,0091 -9,6114 27.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 134.667.612 130,9776 1,1075 -16,0221 -17,6179 -16,4127 -16,8849 27.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.108.010.708 132,4172 0,0239 0,5036 0,8821 1,6595 0,6622 27.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.124.603 124,7397 0,0405 0,2586 0,5701 1,2195 0,3743 27.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.442.207 1.230,5108 0,0519 0,3479 0,7542 1,6723 0,5085 27.04.2022
Генерали Топ Брендови 544.162.777 147,5684 -3,4025 -3,3314 -4,6123 0,1821 -5,6642 27.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.308.208.938 140,9396 -2,3113 -3,4888 -2,6781 5,8882 -6,4984 27.04.2022
ВФП Кеш Депозит 814.252.858 113,2327 0,0248 0,2362 0,5180 1,0478 0,3491 27.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.482.402 112,2105 -1,0290 -4,5405 -4,9222 -3,3624 -5,0877 27.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.011.648.084 255,1460 1,6845 1,0854 3,2708 23,7044 1,0666 27.04.2022
Граве Глобал 49.024.388 129,2935 -2,0855 -1,1359 -3,6733 4,7185 -6,5201 27.04.2022
ВФП Дивиденда 306.711.094 118,7934 -3,5485 -0,4159 1,6136 10,2578 -4,2458 27.04.2022
КБ Публикум - Акции 159.551.525 97,2875 -3,1415 -4,7189 -4,6322 -2,3990 -5,7682 27.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 251.723.245 95,8536 -8,6096 6,0962 0,6395 -3,9440 0,3302 27.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.748.096 98,1020 27.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.197.731 97,8075 27.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.560.851 88,2053 27.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.761.385 100,1182 27.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.267.501 61,6467 0,6010 -2,3946 -0,3219 8,3016 -1,4418 26.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.655.258 71,6064 -6,3126 -5,7226 -7,1964 -3,5100 -6,1127 26.04.2022
Иново Статус Акции 63.874.041 36,8981 0,5642 1,3907 1,4158 0,4672 1,1123 26.04.2022
Генерали БРИК 49.871.662 144,5884 -5,8033 -11,3328 -15,1996 -9,4709 -10,4303 26.04.2022
Генерали Нова ЕУ 28.001.231 129,0998 1,2839 -2,2947 0,1973 7,1836 -1,1423 26.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 639.546.134 172,3801 -1,3003 -9,7862 -10,4858 -4,5382 -9,9918 26.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 133.802.179 130,1378 0,4672 -16,4079 -18,1896 -16,9770 -17,4178 26.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.153.523.602 132,4106 0,0224 0,5028 0,8810 1,6640 0,6572 26.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.071.568 124,7346 0,0400 0,2576 0,5687 1,2228 0,3702 26.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.434.026 1.230,4421 0,0506 0,3470 0,7532 1,6758 0,5029 26.04.2022
Генерали Топ Брендови 538.571.623 146,0842 -4,3823 -3,9605 -5,8916 -1,0447 -6,6130 26.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.267.541.229 139,2396 -3,4956 -4,2124 -4,2135 4,4360 -7,6262 26.04.2022
ВФП Кеш Депозит 814.248.873 113,2279 0,0239 0,2356 0,5160 1,0519 0,3448 26.04.2022
ВФП 100% БОНД 328.431.705 111,8561 -1,3359 -4,8372 -5,1893 -3,7185 -5,3875 26.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.008.126.126 254,2439 1,3210 1,9733 3,3556 23,3798 0,7092 26.04.2022
Граве Глобал 48.922.972 129,0260 -2,2943 -0,7488 -3,5898 4,6717 -6,7135 26.04.2022
ВФП Дивиденда 301.549.776 117,0266 -4,9891 -1,7911 -0,6730 8,3983 -5,6700 26.04.2022
КБ Публикум - Акции 158.086.253 96,4257 -4,0056 -5,9795 -6,1330 -3,3818 -6,6029 26.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 249.753.457 95,1105 -9,3244 2,5304 -0,6419 -5,7358 -0,4476 26.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.501.752 96,3178 26.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.002.158 97,9520 26.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.330.187 87,4006 26.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.759.508 100,1141 26.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.236.335 61,6143 0,5390 -3,0493 0,0060 8,5265 -1,4936 25.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.747.178 71,9009 -5,9358 -4,9743 -7,0512 -3,3031 -5,7266 25.04.2022
Иново Статус Акции 63.864.369 36,8925 0,5486 1,5287 1,4138 0,3432 1,0969 25.04.2022
Генерали БРИК 50.029.940 145,0473 -5,6768 -10,7261 -14,8587 -8,6996 -10,1460 25.04.2022
Генерали Нова ЕУ 27.996.293 129,0770 1,2538 -1,5506 0,7700 7,5499 -1,1597 25.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 641.705.138 172,9329 -1,0304 -8,9845 -10,1403 -4,0995 -9,7032 25.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 133.825.487 130,1605 0,4565 -16,3703 -18,0625 -16,9590 -17,4034 25.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.154.795.979 132,4044 0,0212 0,5023 0,8801 1,6641 0,6525 25.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.304.020.699 124,7298 0,0400 0,2569 0,5679 1,2232 0,3664 25.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.426.380 1.230,3778 0,0505 0,3466 0,7527 1,6755 0,4976 25.04.2022
Генерали Топ Брендови 545.299.813 147,9163 -3,2877 -2,0709 -4,2870 0,2180 -5,4418 25.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.297.620.080 141,1040 -2,2645 -1,7417 -2,3296 5,8959 -6,3894 25.04.2022
ВФП Кеш Депозит 814.192.469 113,2234 0,0233 0,2350 0,5145 1,0512 0,3408 25.04.2022
ВФП 100% БОНД 328.451.687 111,8373 -1,3939 -4,7693 -5,0594 -3,7401 -5,4034 25.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.006.607.972 253,8585 1,1634 2,4704 3,2932 22,9588 0,5566 25.04.2022
Граве Глобал 48.932.565 129,0513 -2,2813 -0,3606 -3,3754 5,0978 -6,6952 25.04.2022
ВФП Дивиденда 306.451.329 118,9529 -3,5837 0,1720 0,9516 10,1144 -4,1173 25.04.2022
КБ Публикум - Акции 159.651.814 97,2796 -3,2728 -4,5416 -5,3127 -2,4663 -5,7758 25.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 254.296.309 96,8405 -7,7993 2,6164 0,9599 -4,0275 1,3632 25.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.570.025 98,9463 25.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.043.152 99,2895 25.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.456.091 90,7049 25.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.757.632 100,1100 25.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.498.840 61,8873 0,9716 -4,4319 0,0205 8,9972 -1,0571 24.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.149.302 72,3691 -5,4804 -5,6121 -6,2047 -2,6824 -5,1127 24.04.2022
Иново Статус Акции 63.864.501 36,8926 0,7604 1,0897 1,6342 0,3405 1,0972 24.04.2022
Генерали БРИК 50.706.219 147,0080 -4,5559 -8,8920 -12,9005 -7,4736 -8,9314 24.04.2022
Генерали Нова ЕУ 28.073.431 129,4327 2,0617 -1,5304 0,7141 7,8368 -0,8873 24.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 644.101.831 173,5788 -0,4585 -8,9075 -9,9217 -3,7430 -9,3659 24.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 133.825.324 130,1613 0,6541 -16,3965 -18,0651 -16,9532 -17,4029 24.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.154.669.070 132,3991 0,0209 0,5026 0,8803 1,6644 0,6484 24.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.303.977.944 124,7257 0,0403 0,2568 0,5680 1,2234 0,3631 24.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.419.572 1.230,3206 0,0502 0,3462 0,7533 1,6749 0,4930 24.04.2022
Генерали Топ Брендови 546.458.072 148,2304 -2,8069 -1,7395 -3,9435 0,4218 -5,2410 24.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.320.005.279 142,4802 -1,0487 -0,2240 -1,2706 6,9218 -5,4764 24.04.2022
ВФП Кеш Депозит 814.073.761 113,2196 0,0236 0,2352 0,5142 1,0503 0,3375 24.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.115.479 112,0633 -1,0528 -4,5477 -4,8729 -3,5414 -5,2122 24.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.006.646.799 253,8683 1,3594 0,6435 3,2401 22,9586 0,5605 24.04.2022
Граве Глобал 49.474.990 130,4819 -0,6586 0,1132 -1,9322 6,2561 -5,6608 24.04.2022
ВФП Дивиденда 306.113.507 118,8218 -3,3749 -0,2934 1,0164 9,9856 -4,2229 24.04.2022
КБ Публикум - Акции 161.037.885 98,1273 -2,2443 -3,9075 -4,3164 -1,6192 -4,9547 24.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 261.853.191 99,7183 -4,6706 6,8768 4,5354 -1,1801 4,3754 24.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.559.202 98,5296 24.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.074.171 100,3015 24.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.420.223 89,7635 24.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.755.755 100,1059 24.04.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.504.152 61,8928 1,3327 -4,4321 0,0199 8,9967 -1,0483 23.04.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.154.742 72,3754 -5,5429 -5,6124 -6,2055 -2,7900 -5,1045 23.04.2022
Иново Статус Акции 63.864.633 36,8927 0,6979 0,1083 1,6328 0,3321 1,0975 23.04.2022
Генерали БРИК 50.710.796 147,0213 -4,1304 -10,9333 -12,9003 -7,5692 -8,9231 23.04.2022
Генерали Нова ЕУ 28.075.925 129,4442 1,4052 -3,6081 0,7139 7,8373 -0,8785 23.04.2022
КБ Публикум - Балансиран 644.111.608 173,5814 -0,3227 -9,9556 -9,9225 -3,7719 -9,3646 23.04.2022
КБ Публикум - Обврзници 133.814.347 130,1506 0,5780 -16,6291 -18,0680 -16,9878 -17,4097 23.04.2022
КБ Публикум Паричен 3.154.542.171 132,3937 0,0196 0,5031 0,8800 1,6617 0,6443 23.04.2022
Генерали Кеш Депозит 1.303.935.190 124,7216 0,0400 0,2565 0,5674 1,2218 0,3598 23.04.2022
Генерали Кеш Фонд 146.412.764 1.230,2634 0,0501 0,3461 0,7531 1,6718 0,4883 23.04.2022
Генерали Топ Брендови 546.503.527 148,2428 -2,0952 -2,8140 -3,9440 0,3335 -5,2331 23.04.2022
ВФП Премиум Инвест 2.320.150.406 142,4891 -0,5146 -2,6427 -1,2707 6,8535 -5,4705 23.04.2022
ВФП Кеш Депозит 814.046.255 113,2158 0,0231 0,2358 0,5129 1,0465 0,3341 23.04.2022
ВФП 100% БОНД 329.096.724 112,0569 -0,9895 -4,6921 -4,8735 -3,5508 -5,2177 23.04.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.006.685.628 253,8781 0,9587 -1,7463 3,2400 22,9577 0,5643 23.04.2022
Граве Глобал 49.478.132 130,4902 -1,1993 -2,0113 -1,9323 6,2477 -5,6548 23.04.2022
ВФП Дивиденда 306.133.008 118,8294 -2,3051 -0,5986 1,0162 9,8760 -4,2168 23.04.2022
КБ Публикум - Акции 161.045.359 98,1337 -1,6640 -4,7453 -4,3155 -1,6443 -4,9485 23.04.2022
КБ Публикум - Златен фонд 261.868.037 99,7251 -4,5501 5,3259 4,5358 -1,2581 4,3825 23.04.2022
ВЕГА СВЕТ 2.559.440 98,5388 23.04.2022
ВЕГА ФИНАНСИИ 3.074.457 100,3109 23.04.2022
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 3.420.541 89,7719 23.04.2022
ВЕГА КЕШ 45.753.878 100,1018 23.04.2022
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.