Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 77.364.467 55,6970 3,7979 5,5295 5,5145 -10,7677 2,2192 17.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.262.568 72,3764 1,1986 -0,1889 1,0028 -8,2810 -0,0922 17.01.2021
Иново Статус Акции 62.353.281 35,5659 3,1051 1,0099 1,9796 -3,2473 1,6183 17.01.2021
Генерали БРИК 53.779.514 160,0995 4,2014 14,1133 12,6789 -10,6911 3,6955 17.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.868.884 118,6632 5,0020 9,3611 9,1034 -5,6773 3,8153 17.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 476.267.968 175,0449 2,4151 6,7450 6,4987 1,6061 1,9400 17.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.678.881 155,2442 -0,3114 1,1708 0,8958 0,5761 0,1459 17.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.688.323.681 129,7405 0,0715 0,3017 0,6351 1,5065 0,0128 17.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.578.049.786 122,7729 0,0711 0,2715 0,5206 1,2948 0,0172 17.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.404.453 1.205,4983 -0,1039 0,0751 0,3731 1,1972 -0,0586 17.01.2021
Генерали Топ Брендови 283.265.011 138,2985 0,4613 2,2938 2,2831 0,5773 0,8186 17.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.434.877.304 122,5394 1,6600 8,0447 5,2840 -5,0199 1,7076 17.01.2021
ВФП Кеш Депозит 824.803.670 111,7801 0,0378 0,2233 0,3556 0,9952 0,0499 17.01.2021
ВФП 100% БОНД 347.105.618 115,8877 0,0922 1,5129 2,4502 1,5615 0,2378 17.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 715.526.320 200,8077 7,0315 8,4686 12,5204 -0,0678 2,2115 17.01.2021
Граве Глобал 36.742.283 115,2150 3,8741 8,7484 12,0928 2,9939 3,3466 17.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 77.372.041 55,7025 4,0767 5,5295 5,5145 -10,7592 2,2293 16.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.271.858 72,3835 0,9558 -0,1889 1,0029 -8,0059 -0,0824 16.01.2021
Иново Статус Акции 62.354.812 35,5668 3,2418 1,0073 2,0433 -3,4117 1,6209 16.01.2021
Генерали БРИК 53.784.276 160,1137 4,1790 13,8680 12,9169 -10,0836 3,7047 16.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.871.021 118,6738 5,1790 9,3606 8,9986 -5,8224 3,8246 16.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 476.272.604 175,0466 2,5421 6,6947 6,5523 1,6196 1,9410 16.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.665.604 155,2334 -0,3768 1,0887 0,8807 0,5420 0,1389 16.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.688.191.057 129,7358 0,0718 0,3016 0,6354 1,5063 0,0092 16.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.577.998.956 122,7690 0,0713 0,2710 0,5202 1,2945 0,0140 16.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.397.633 1.205,4591 -0,1037 0,0748 0,3728 1,1988 -0,0618 16.01.2021
Генерали Топ Брендови 283.289.989 138,3107 0,6222 2,1214 2,3244 0,8505 0,8275 16.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.434.981.475 122,5472 1,9996 7,8730 5,1356 -4,4539 1,7140 16.01.2021
ВФП Кеш Депозит 824.777.678 111,7776 0,0386 0,2241 0,3561 0,9948 0,0477 16.01.2021
ВФП 100% БОНД 347.088.799 115,8821 0,0661 1,4225 2,4633 1,4981 0,2329 16.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 715.554.825 200,8157 7,2752 8,4684 12,7868 -0,0294 2,2155 16.01.2021
Граве Глобал 36.744.621 115,2224 4,1253 8,7485 12,0085 3,5118 3,3532 16.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 77.276.444 55,6888 4,1309 5,4932 5,4756 -10,4758 2,2042 15.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.234.173 72,3719 0,8963 -0,4001 0,9268 -7,7195 -0,0984 15.01.2021
Иново Статус Акции 62.346.205 35,5619 3,3148 0,9561 2,0123 -3,5076 1,6069 15.01.2021
Генерали БРИК 53.778.347 160,0960 4,5200 14,0176 12,6422 -10,0557 3,6932 15.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.856.789 118,6031 5,1471 9,5668 8,8243 -6,3715 3,7627 15.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 476.190.219 175,0181 2,8067 6,9453 6,6265 1,2114 1,9244 15.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.614.944 155,1924 -0,3175 1,2117 0,9266 0,5552 0,1124 15.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.551.593.611 129,7222 0,0655 0,2950 0,6287 1,4999 -0,0013 15.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.577.878.176 122,7596 0,0672 0,2665 0,5157 1,2898 0,0064 15.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.378.084 1.205,3465 -0,1103 0,0685 0,3666 1,1927 -0,0711 15.01.2021
Генерали Топ Брендови 283.190.400 138,2620 1,2159 2,7388 1,8968 0,9612 0,7920 15.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.434.316.650 122,4914 2,6314 9,1636 4,6149 -4,2964 1,6677 15.01.2021
ВФП Кеш Депозит 824.713.034 111,7688 0,0340 0,2198 0,3511 0,9896 0,0398 15.01.2021
ВФП 100% БОНД 347.000.492 115,8527 0,1246 1,5995 2,5162 1,4843 0,2075 15.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 715.524.224 200,8237 7,7087 8,3382 12,9094 -0,7725 2,2196 15.01.2021
Граве Глобал 36.738.587 115,2034 4,9383 8,3058 12,6327 3,4664 3,3362 15.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 77.252.713 55,7028 4,1805 5,6929 5,6244 -11,5206 2,2299 14.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.154.867 72,3352 1,0378 -0,0913 0,8740 -7,8613 -0,1491 14.01.2021
Иново Статус Акции 61.984.250 35,3555 2,6574 0,1232 1,7791 -4,2080 1,0172 14.01.2021
Генерали БРИК 54.214.667 161,5097 5,9842 13,7336 13,2356 -9,9573 4,6089 14.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.839.554 118,6193 5,0268 9,4015 9,1365 -6,4789 3,7769 14.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 476.587.236 175,2176 3,0136 6,7272 6,9616 1,2341 2,0405 14.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.410.055 155,0264 -0,4120 1,1611 0,9170 0,5327 0,0054 14.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.468.370.835 129,6783 0,0359 0,2645 0,5983 1,4688 -0,0352 14.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.409.498.453 122,7270 0,0431 0,2428 0,4915 1,2660 -0,0202 14.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.430.943 1.205,9388 -0,0576 0,1211 0,4191 1,2462 -0,0220 14.01.2021
Генерали Топ Брендови 283.766.563 138,7951 2,1436 2,3546 2,8188 1,4666 1,1806 14.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.442.399.848 123,0862 3,6302 8,0059 6,3404 -3,6902 2,1614 14.01.2021
ВФП Кеш Депозит 654.662.603 111,7291 0,0019 0,1871 0,3178 0,9557 0,0043 14.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.637.814 115,7342 -0,0244 1,3853 2,4274 1,4515 0,1050 14.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 713.026.783 201,2685 7,7549 8,0295 13,1546 -1,0534 2,4460 14.01.2021
Граве Глобал 36.664.526 114,9712 4,7476 7,8245 12,8174 3,3571 3,1279 14.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 77.068.923 55,5713 3,8064 5,2032 5,3882 -11,6968 1,9885 13.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.074.241 72,4181 1,3917 -0,1539 0,8722 -7,4937 -0,0346 13.01.2021
Иново Статус Акции 61.661.749 35,1715 1,9783 -0,3764 1,2987 -4,8212 0,4914 13.01.2021
Генерали БРИК 53.536.253 159,4916 4,5769 12,8997 11,4093 -11,4806 3,3017 13.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.768.629 118,2664 4,5511 9,6746 8,5408 -7,0762 3,4682 13.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 474.378.104 174,3602 2,4019 6,4023 6,3204 0,6189 1,5412 13.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.365.945 154,9907 -0,4212 1,5067 0,6984 0,4767 -0,0177 13.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.535.221.306 129,6609 0,0271 0,2545 0,5878 1,4575 -0,0486 13.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.415.183.289 122,7141 0,0367 0,2352 0,4831 1,2574 -0,0307 13.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.952.277 1.205,7974 -0,0661 0,1120 0,4107 1,2385 -0,0338 13.01.2021
Генерали Топ Брендови 283.738.393 138,7829 1,9392 2,0609 2,7947 1,1645 1,1717 13.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.437.909.288 122,7201 3,1556 7,3177 5,9114 -4,1976 1,8575 13.01.2021
ВФП Кеш Депозит 666.588.138 111,7150 -0,0070 0,1776 0,3070 0,9434 -0,0083 13.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.381.945 115,6488 -0,0479 1,3129 2,1828 1,3365 0,0311 13.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.381.945 115,6488 -0,0479 1,3129 2,1828 1,3365 0,0311 13.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 701.766.789 199,4820 6,7737 7,0522 12,3963 -2,3147 1,5367 13.01.2021
Граве Глобал 36.591.199 114,7413 4,3097 7,2121 11,8319 3,2801 2,9217 13.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 77.069.114 55,5783 3,4750 5,6192 5,4845 -11,3878 2,0014 12.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.807.108 72,1907 0,6395 -0,5862 0,5268 -7,8419 -0,3485 12.01.2021
Иново Статус Акции 61.537.938 35,1009 1,7709 -0,8287 1,4706 -4,4379 0,2897 12.01.2021
Генерали БРИК 53.627.085 159,7711 4,7510 12,9085 11,4857 -10,5473 3,4828 12.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.770.505 118,2758 4,5501 9,3968 8,7999 -6,1836 3,4764 12.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 473.597.591 174,0844 2,2386 5,8068 6,2393 1,1461 1,3806 12.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.198.056 154,8547 -0,5019 0,9711 0,6474 0,4675 -0,1054 12.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.547.158.897 129,6583 0,0291 0,2552 0,5874 1,4599 -0,0506 12.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.425.133.023 122,7098 0,0364 0,2356 0,4828 1,2579 -0,0342 12.01.2021
Илирика Кеш Фонд 208.912.014 1.205,7612 -0,0657 0,1124 0,4106 1,2383 -0,0368 12.01.2021
Генерали Топ Брендови 282.528.767 138,2899 1,5684 1,4448 2,2394 1,0424 0,8123 12.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.435.204.523 122,4892 2,9549 6,5186 6,5804 -4,4529 1,6659 12.01.2021
ВФП Кеш Депозит 677.167.542 111,7134 -0,0056 0,1791 0,3080 0,9459 -0,0098 12.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.046.662 115,5454 -0,1324 1,2718 2,1658 1,2564 -0,0583 12.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 694.854.733 197,5172 5,7175 4,8949 11,7655 -0,9312 0,5366 12.01.2021
Граве Глобал 36.465.795 114,3480 3,9453 7,6393 12,7577 2,9058 2,5689 12.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.767.967 55,3678 3,0730 4,1621 5,2486 -10,5252 1,6150 11.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.735.505 72,1606 0,5877 -1,4471 0,7048 -6,7612 -0,3901 11.01.2021
Иново Статус Акции 61.566.901 35,1174 1,8114 -0,9173 1,5144 -4,3972 0,3369 11.01.2021
Генерали БРИК 52.752.775 157,1795 2,9820 11,6073 9,6672 -12,0064 1,8042 11.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.569.192 117,2741 3,6832 8,1603 7,8684 -6,9862 2,6000 11.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 471.354.052 173,2688 1,7449 5,4020 5,7410 0,6713 0,9056 11.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.548.418 154,7973 -0,5535 0,9645 0,6160 0,4358 -0,1424 11.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.564.512.071 129,6486 0,0252 0,2512 0,5834 1,4562 -0,0580 11.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.425.041.364 122,7021 0,0331 0,2319 0,4788 1,2544 -0,0405 11.01.2021
Илирика Кеш Фонд 209.448.545 1.205,6700 -0,0704 0,1091 0,4058 1,2353 -0,0443 11.01.2021
Генерали Топ Брендови 282.256.782 138,2081 1,4266 2,3248 2,1701 0,9740 0,7527 11.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.433.052.651 122,4714 2,7998 7,3571 6,5580 -4,4729 1,6511 11.01.2021
ВФП Кеш Депозит 675.706.338 111,7054 -0,0102 0,1750 0,3030 0,9411 -0,0169 11.01.2021
ВФП 100% БОНД 345.834.168 115,5048 -0,1794 1,2883 2,1355 1,2237 -0,0934 11.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 685.627.488 197,8618 5,8974 5,0736 11,9557 -0,7624 0,7120 11.01.2021
Граве Глобал 36.299.264 114,5958 4,1627 8,7122 12,9944 3,1222 2,7912 11.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.805.407 55,2458 2,8483 3,8773 5,6873 -10,7312 1,3911 10.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.988.881 72,3199 0,7297 -0,5321 1,1412 -6,5645 -0,1702 10.01.2021
Иново Статус Акции 61.619.862 35,1482 1,9589 -0,8354 1,6017 -4,3094 0,4249 10.01.2021
Генерали БРИК 53.060.437 158,2047 3,6624 12,3254 10,7632 -11,3025 2,4682 10.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.550.986 117,1949 3,2151 8,0777 7,7932 -7,0455 2,5307 10.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 471.628.014 173,0705 1,4801 5,2804 5,6984 0,5836 0,7902 10.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.654.641 154,8831 -0,5472 1,0265 0,8107 0,5413 -0,0871 10.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.569.703.439 129,6435 0,0237 0,2508 0,5834 1,4581 -0,0620 10.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.469.798 122,6974 0,0330 0,2307 0,4776 1,2544 -0,0443 10.01.2021
Илирика Кеш Фонд 225.169.998 1.205,6331 -0,0708 0,1090 0,4061 1,2361 -0,0474 10.01.2021
Генерали Топ Брендови 282.882.488 138,9956 1,7359 2,8991 2,9974 1,5964 1,3268 10.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.439.123.190 122,9923 2,5907 7,8068 7,2063 -3,9885 2,0835 10.01.2021
ВФП Кеш Депозит 676.258.722 111,7017 -0,0111 0,1746 0,3023 0,9432 -0,0202 10.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.864.049 115,5838 -0,1318 1,3629 2,3464 1,3443 -0,0251 10.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 669.985.274 196,8909 5,4412 4,5537 11,4014 -1,2534 0,2178 10.01.2021
Граве Глобал 36.063.327 113,8509 3,1757 7,9984 12,2549 2,4579 2,1230 10.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.812.926 55,2512 2,1893 3,8773 5,6873 -10,7250 1,4010 09.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.998.240 72,3269 0,8433 -0,5321 1,1411 -6,4705 -0,1605 09.01.2021
Иново Статус Акции 61.621.343 35,1490 1,7753 -0,8382 1,3971 -4,0374 0,4271 09.01.2021
Генерали БРИК 53.065.134 158,2187 4,7083 12,1578 10,3221 -11,2206 2,4773 09.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.553.093 117,2054 3,3323 8,0470 7,7875 -6,2083 2,5399 09.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 471.632.397 173,0721 1,5849 5,2459 5,8684 1,2552 0,7911 09.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.635.488 154,8725 -0,5284 0,9696 0,5573 0,5937 -0,0939 09.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.569.578.598 129,6390 0,0245 0,2506 0,5829 1,4585 -0,0654 09.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.422.120 122,6933 0,0334 0,2300 0,4769 1,2543 -0,0477 09.01.2021
Илирика Кеш Фонд 225.161.954 1.205,5900 -0,0714 0,1084 0,4052 1,2377 -0,0510 09.01.2021
Генерали Топ Брендови 282.907.457 139,0079 1,8498 2,8138 3,3008 1,5742 1,3357 09.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.439.173.214 123,0002 2,7044 7,7397 8,1221 -4,1024 2,0900 09.01.2021
ВФП Кеш Депозит 676.196.278 111,6986 -0,0104 0,1749 0,3021 0,9432 -0,0230 09.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.847.485 115,5783 -0,0937 1,3080 2,2438 1,4275 -0,0298 09.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 669.971.718 196,8987 5,2872 4,5535 11,4824 1,3164 0,2218 09.01.2021
Граве Глобал 36.065.621 113,8581 2,8116 7,9981 12,1011 2,8412 2,1295 09.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.820.114 55,2678 2,3284 3,8859 5,7124 -9,5976 1,4315 08.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.911.401 72,2801 0,7533 -0,7207 1,3507 -6,1457 -0,2251 08.01.2021
Иново Статус Акции 61.627.014 35,1523 2,5282 -0,4181 1,6388 -3,8727 0,4366 08.01.2021
Генерали БРИК 53.019.754 158,0834 4,6989 12,4570 10,3850 -10,2014 2,3897 08.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.564.988 117,2646 3,6642 8,0608 7,8346 -5,5024 2,5917 08.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 470.951.243 173,0424 1,6158 5,2126 5,6758 1,6306 0,7738 08.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.567.490 154,8176 -0,5513 1,0112 0,5135 0,7164 -0,1293 08.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.612.093.088 129,6377 0,0277 0,2534 0,5856 1,4618 -0,0664 08.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.403.083 122,6916 0,0360 0,2307 0,4780 1,2563 -0,0490 08.01.2021
Илирика Кеш Фонд 224.847.849 1.205,5774 -0,0695 0,1103 0,4071 1,2406 -0,0520 08.01.2021
Генерали Топ Брендови 282.774.170 138,9424 1,5549 3,2150 3,0523 1,2880 08.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.438.790.236 122,9675 2,5774 8,5181 7,3240 -3,4047 2,0629 08.01.2021
ВФП Кеш Депозит 676.244.462 111,6986 -0,0067 0,1783 0,3046 0,9461 -0,0230 08.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.651.249 115,5129 -0,1476 1,4507 2,1691 1,4902 -0,0864 08.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 669.401.119 196,9064 4,9012 4,2280 11,5505 2,3809 0,2257 08.01.2021
Граве Глобал 36.071.308 113,8761 2,9705 8,9192 12,0189 3,5937 2,1456 08.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.377.204 54,9160 1,4867 2,8322 4,3489 -9,6372 0,7859 07.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.743.227 72,1417 0,1227 -0,7032 0,9122 -5,5998 -0,4162 07.01.2021
Иново Статус Акции 61.841.543 35,2746 3,0872 -0,6850 1,8991 -3,6142 0,7860 07.01.2021
Генерали БРИК 52.465.033 156,7461 3,6572 12,3543 10,3738 -11,1343 1,5235 07.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.337.864 116,1344 2,3625 7,0123 6,7438 -6,1979 1,6029 07.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 469.238.965 172,4494 1,2125 4,9193 5,4375 1,2819 0,4284 07.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.543.771 154,7984 -0,5005 1,1270 0,5105 0,7350 -0,1417 07.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.608.913.052 129,6345 0,0291 0,2544 0,5871 1,4641 -0,0689 07.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.162.902 122,6895 0,0375 0,2317 0,4790 1,2595 -0,0508 07.01.2021
Илирика Кеш Фонд 234.990.450 1.205,5389 -0,0702 0,1101 0,4069 1,2412 -0,0552 07.01.2021
Генерали Топ Брендови 280.933.219 138,1561 1,2250 3,2075 3,0778 1,4091 0,7148 07.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.431.619.613 122,3962 2,2539 8,7797 6,6521 -3,5985 1,5887 07.01.2021
ВФП Кеш Депозит 674.504.779 111,6977 -0,0046 0,1806 0,3063 0,9493 -0,0238 07.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.396.050 115,4899 -0,1084 1,5515 2,2498 1,4924 -0,1063 07.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 670.010.847 197,0858 4,9922 3,5744 11,8122 2,3937 0,3170 07.01.2021
Граве Глобал 35.663.553 112,5888 1,8934 8,5700 10,0560 2,7228 0,9909 07.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.039.944 54,6735 0,9326 2,0100 3,9622 -10,0963 0,3408 06.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.364.531 71,8564 -0,0139 -1,0275 0,4105 -5,8776 -0,8100 06.01.2021
Иново Статус Акции 61.703.421 35,1958 2,8979 -0,6571 1,6415 -4,1866 0,5609 06.01.2021
Генерали БРИК 52.038.034 155,4704 3,0832 11,8262 7,7398 -11,9205 0,6972 06.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.162.431 115,2614 1,8585 5,9909 5,8314 -7,0730 0,8392 06.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 468.318.009 172,1131 0,8847 4,5887 5,1322 1,1237 0,2326 06.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.512.024 154,7752 -0,5101 0,5044 0,2787 0,7625 -0,1567 06.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.608.780.554 129,6297 0,0298 0,2545 0,5873 1,4643 -0,0726 06.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.115.223 122,6854 0,0384 0,2313 0,4784 1,2592 -0,0541 06.01.2021
Илирика Кеш Фонд 234.982.517 1.205,4982 -0,0707 0,1099 0,4066 1,2427 -0,0586 06.01.2021
Генерали Топ Брендови 279.071.986 137,2408 0,3187 2,9932 1,3571 0,5606 0,0475 06.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.423.912.859 121,7368 1,4740 8,5099 4,8485 -4,2138 1,0414 06.01.2021
ВФП Кеш Депозит 674.455.470 111,6946 -0,0033 0,1812 0,3061 0,9490 -0,0266 06.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.512.146 115,5286 -0,0772 1,6026 2,0080 1,5691 -0,0728 06.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 670.037.295 197,0936 4,8097 5,6966 12,0666 2,3934 0,3210 06.01.2021
Граве Глобал 35.294.056 111,4223 1,3159 7,1147 9,6549 1,2814 -0,0554 06.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.031.340 54,6753 1,0524 2,3451 4,0612 -9,8704 0,3441 05.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.530.756 72,0189 0,2298 -0,0093 0,9662 -5,8723 -0,5857 05.01.2021
Иново Статус Акции 61.896.148 35,3058 3,2170 -0,6822 1,9379 -3,8916 0,8752 05.01.2021
Генерали БРИК 51.898.693 155,0541 2,7981 11,1511 10,6018 -12,6902 0,4276 05.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.150.275 115,2009 1,7959 5,6873 6,1654 -7,0534 0,7862 05.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 467.050.546 171,6554 0,6151 4,2476 5,2663 0,8139 -0,0340 05.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.492.124 154,7647 -0,5102 0,4224 0,3213 0,6943 -0,1635 05.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.600.517.013 129,6466 0,0466 0,2714 0,6047 1,4815 -0,0596 05.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.420.245.154 122,6966 0,0506 0,2433 0,4908 1,2717 -0,0450 05.01.2021
Илирика Кеш Фонд 235.010.249 1.205,6405 -0,0550 0,1254 0,4214 1,2584 -0,0468 05.01.2021
Генерали Топ Брендови 277.747.346 136,5893 -0,1661 1,7611 2,0746 0,2056 -0,4274 05.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.404.805.238 120,1037 0,1063 6,5420 5,0421 -5,6219 -0,3141 05.01.2021
ВФП Кеш Депозит 674.553.342 111,7108 0,0136 0,1993 0,3234 0,9660 -0,0121 05.01.2021
ВФП 100% БОНД 346.784.654 115,6195 0,0062 1,7034 2,2594 1,6123 0,0058 05.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 669.466.138 197,1013 4,8093 4,9586 11,9933 2,3931 0,3249 05.01.2021
Граве Глобал 35.175.245 111,0473 0,9682 7,7441 9,6405 0,8800 -0,3918 05.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 75.776.497 54,5144 0,7451 1,2932 3,7405 -10,3191 0,0488 04.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 95.516.189 72,0398 0,2491 -1,1347 0,4731 -5,6368 -0,5569 04.01.2021
Иново Статус Акции 61.349.918 34,9942 2,3037 -1,5770 1,0345 -4,7448 -0,0151 04.01.2021
Генерали БРИК 51.689.548 154,5004 2,3829 11,7843 10,1966 -13,0101 0,0690 04.01.2021
Генерали Нова ЕУ 23.040.013 114,6656 1,3329 5,5411 5,6623 -7,4934 0,3179 04.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 467.220.152 171,7733 0,6746 4,5169 5,3382 0,8823 0,0347 04.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.728.954 154,9569 -0,3937 0,6012 0,4512 0,8246 -0,0395 04.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.590.512.593 129,6655 0,0650 0,2901 0,6233 1,5004 -0,0450 04.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.415.511.695 122,7090 0,0639 0,2569 0,5034 1,2851 -0,0349 04.01.2021
Илирика Кеш Фонд 237.810.636 1.205,7952 -0,0396 0,1412 0,4373 1,2753 -0,0339 04.01.2021
Генерали Топ Брендови 277.332.668 136,4408 -0,3029 2,4276 1,9549 0,0880 -0,5357 04.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.405.691.590 120,2294 0,1980 7,7189 5,1454 -5,5292 -0,2097 04.01.2021
ВФП Кеш Депозит 624.464.645 111,7296 0,0329 0,2201 0,3424 0,9855 0,0047 04.01.2021
ВФП 100% БОНД 345.335.156 115,7364 0,1236 1,9253 2,3685 1,7179 0,1069 04.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 667.345.425 196,6241 4,5510 4,1903 11,7172 2,1409 0,0820 04.01.2021
Граве Глобал 35.234.203 111,2334 1,1307 7,8668 9,8169 1,0426 -0,2249 04.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.482.495 54,4279 0,5838 1,1470 3,6759 -10,4701 -0,1099 03.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.992.916 72,3864 0,6925 -0,3664 1,4897 -5,1921 -0,0784 03.01.2021
Иново Статус Акции 61.356.168 34,9978 1,9458 -1,5719 1,0414 -4,7391 -0,0049 03.01.2021
Генерали БРИК 51.584.531 154,2357 2,8576 11,5829 10,3601 -12,8572 -0,1025 03.01.2021
Генерали Нова ЕУ 22.929.354 114,1149 1,2616 5,0249 5,1565 -7,9505 -0,1639 03.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 466.500.269 171,5101 0,6702 4,3557 5,2489 0,7806 -0,1186 03.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.604.948 154,8567 -0,5142 0,5413 0,5151 0,8537 -0,1041 03.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.224.593.345 129,6627 0,0669 0,2914 0,6250 1,5023 -0,0472 03.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.185.460.003 122,7075 0,0662 0,2583 0,5045 1,2872 -0,0361 03.01.2021
Илирика Кеш Фонд 242.091.884 1.205,8033 -0,0365 0,1452 0,4416 1,2798 -0,0333 03.01.2021
Генерали Топ Брендови 277.577.366 137,0029 0,2377 2,8408 2,6131 0,6531 -0,1259 03.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.401.816.490 120,4668 0,9317 7,9248 5,5487 -5,2363 -0,0127 03.01.2021
ВФП Кеш Депозит 608.232.071 111,7306 0,0369 0,2240 0,3454 0,9891 0,0056 03.01.2021
ВФП 100% БОНД 344.791.781 115,6239 -0,0022 1,8316 2,3724 1,7227 0,0096 03.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 667.103.568 196,4397 4,8535 4,0883 11,6076 2,0408 -0,0119 03.01.2021
Граве Глобал 35.309.155 111,4700 1,2930 8,0891 10,0431 1,2524 -0,0126 03.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.489.982 54,4333 1,0252 1,1471 3,6762 -10,4724 -0,1000 02.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.002.372 72,3934 0,6526 -0,3665 1,4895 -4,9841 -0,0687 02.01.2021
Иново Статус Акции 61.357.647 34,9986 1,9437 -1,5746 1,2234 -4,7411 -0,0026 02.01.2021
Генерали БРИК 51.589.087 154,2493 2,5384 11,7046 10,1457 -13,3314 -0,0937 02.01.2021
Генерали Нова ЕУ 22.931.401 114,1250 1,1874 5,0285 4,9803 -7,6743 -0,1550 02.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 466.501.215 171,5115 0,6958 4,3803 5,2062 0,8079 -0,1178 02.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.591.784 154,8461 -0,5610 0,5806 0,3682 0,9670 -0,1110 02.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.224.465.376 129,6576 0,0666 0,2910 0,6251 1,5027 -0,0511 02.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.185.416.101 122,7030 0,0661 0,2572 0,5036 1,2869 -0,0398 02.01.2021
Илирика Кеш Фонд 242.084.772 1.205,7678 -0,0369 0,1455 0,4414 1,2811 -0,0362 02.01.2021
Генерали Топ Брендови 277.601.824 137,0150 -0,1922 2,9138 2,0498 0,5170 -0,1171 02.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.401.900.713 120,4745 0,3967 7,9870 4,6987 -5,4368 -0,0063 02.01.2021
ВФП Кеш Депозит 608.214.829 111,7275 0,0369 0,2243 0,3453 0,9890 0,0029 02.01.2021
ВФП 100% БОНД 344.775.256 115,6183 -0,1127 1,8240 2,2092 1,8481 0,0048 02.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 667.129.885 196,4475 4,8486 4,0882 11,6999 2,0782 -0,0079 02.01.2021
Граве Глобал 35.311.394 111,4771 0,8856 8,0888 10,6295 2,0460 -0,0063 02.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.487.471 54,4386 1,0497 1,1484 3,6811 -10,3407 -0,0903 01.01.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.011.828 72,4005 0,2075 -0,2792 1,7608 -5,1005 -0,0589 01.01.2021
Иново Статус Акции 61.359.155 34,9995 2,4549 -1,9891 1,1535 -4,7124 0,0000 01.01.2021
Генерали БРИК 51.578.841 154,2629 2,8661 10,9786 11,7571 -11,7739 -0,0848 01.01.2021
Генерали Нова ЕУ 22.928.647 114,1352 1,9082 4,5457 5,3572 -7,7115 -0,1461 01.01.2021
КБ Публикум - Балансиран 466.505.147 171,5130 0,9009 4,1657 5,5076 0,9702 -0,1169 01.01.2021
КБ Публикум - Обврзници 191.578.620 154,8354 -0,4650 0,4694 0,3715 0,9392 -0,1179 01.01.2021
КБ Публикум Паричен 3.222.537.350 129,6524 0,0665 0,2907 0,6255 1,5039 -0,0551 01.01.2021
Генерали Кеш Депозит 1.185.372.257 122,6985 0,0625 0,2563 0,5026 1,2887 -0,0434 01.01.2021
Илирика Кеш Фонд 242.077.649 1.205,7323 -0,0370 0,1458 0,4413 1,2824 -0,0392 01.01.2021
Генерали Топ Брендови 277.615.084 137,0271 0,0260 2,3160 2,9978 1,1451 -0,1083 01.01.2021
ВФП Премиум Инвест 1.401.980.983 120,4821 0,6980 7,6774 6,3881 -4,5831 0,0000 01.01.2021
ВФП Кеш Депозит 608.194.255 111,7243 0,0252 0,2246 0,3450 0,9909 0,0000 01.01.2021
ВФП 100% БОНД 344.758.731 115,6128 -0,0860 1,7672 2,3745 1,9010 0,0000 01.01.2021
КБ Публикум-МБИ 10 667.156.203 196,4552 5,3809 3,5091 11,6876 1,9899 -0,0040 01.01.2021
Граве Глобал 35.313.634 111,4841 1,2558 8,2961 11,0428 1,4684 0,0000 01.01.2021
Илирика Југоисточна Европа 76.546.322 54,4878 1,6035 0,7531 3,7999 -10,1795 -10,1700 31.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.051.148 72,4432 0,5524 -1,0055 1,4524 -4,4241 -4,6189 31.12.2020
Иново Статус Акции 61.440.201 35,0457 2,7435 -1,6932 1,3136 -4,5820 -4,5867 31.12.2020
Генерали БРИК 51.622.640 154,3939 4,3480 11,3464 12,9052 -11,9835 -11,9835 31.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.962.195 114,3022 1,8412 4,9219 5,4286 -7,5477 -7,5477 31.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 467.051.291 171,7137 1,1919 4,5069 5,8225 1,0440 1,0440 31.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 191.804.572 155,0181 -0,3528 0,6367 0,8018 0,9862 0,9862 31.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.209.683.444 129,7239 0,1260 0,3507 0,6859 1,5675 1,5675 31.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.190.889.309 122,7518 0,1094 0,3038 0,5500 1,3378 1,3378 31.12.2020
Илирика Кеш Фонд 242.138.474 1.206,2047 0,0057 0,1884 0,4837 1,3296 1,3362 31.12.2020
Генерали Топ Брендови 277.916.089 137,1756 0,5934 2,5933 3,6488 1,1254 1,1254 31.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.403.297.543 120,5953 1,4289 7,7108 6,8406 -4,5710 -4,4935 31.12.2020
ВФП Кеш Депозит 608.544.574 111,7886 0,0841 0,2859 0,4063 1,0568 1,0490 31.12.2020
ВФП 100% БОНД 345.125.452 115,7358 -0,0292 2,0098 2,7033 1,8800 2,0094 31.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 667.182.462 196,4630 4,5941 4,2253 11,8539 1,9896 1,9896 31.12.2020
Граве Глобал 35.380.815 111,6962 1,1710 8,6209 12,3584 1,6701 1,6614 31.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.730.225 54,4900 1,2829 1,1421 3,9160 -10,1664 -10,1664 30.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.827.105 72,3902 0,5144 -0,7604 1,5753 -4,6887 -4,6887 30.12.2020
Иново Статус Акции 61.436.452 35,0436 2,7373 -1,6991 1,3076 -4,6054 -4,5924 30.12.2020
Генерали БРИК 51.636.336 154,6281 4,5063 11,5153 13,0765 -12,1451 -11,8500 30.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.973.154 114,3568 1,8899 4,9720 5,4790 -7,5360 -7,5035 30.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 467.478.839 172,0365 1,3821 4,7033 6,0215 1,2394 1,2340 30.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.635.627 155,6905 0,0794 1,0732 1,2391 1,4766 1,4243 30.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.103.157.880 129,7190 0,1222 0,3469 0,6821 1,5659 1,5636 30.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.153.506.730 122,7471 0,1056 0,3000 0,5462 1,3360 1,3339 30.12.2020
Илирика Кеш Фонд 241.339.792 1.207,2395 0,0940 0,2776 0,5752 1,4231 1,4231 30.12.2020
Генерали Топ Брендови 278.040.840 137,3534 0,7238 2,7262 3,7831 1,2306 1,2565 30.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.404.897.214 120,8112 1,6105 7,9037 7,0319 -4,4883 -4,3225 30.12.2020
ВФП Кеш Депозит 590.129.175 111,7856 0,0814 0,2832 0,4036 1,0541 1,0463 30.12.2020
ВФП 100% БОНД 330.379.589 115,8249 0,0478 2,0883 2,7823 1,8592 2,0879 30.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 661.212.351 196,4707 4,5982 4,2294 11,8583 1,9893 1,9936 30.12.2020
Граве Глобал 35.386.952 111,7156 1,1886 8,6398 12,3780 1,6453 1,6791 30.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.835.273 54,2412 1,0133 0,8904 3,4529 -10,5632 -10,5766 29.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.498.517 72,3429 0,3608 -0,5035 2,0016 -4,8226 -4,7509 29.12.2020
Иново Статус Акции 61.311.452 34,9723 2,2367 -1,3253 1,2742 -4,0496 -4,7865 29.12.2020
Генерали БРИК 51.347.766 153,8027 2,8675 11,5742 11,9831 -12,7027 -12,3206 29.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.980.275 114,4022 2,1840 5,2693 5,9811 -7,4672 -7,4668 29.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 465.680.461 171,3753 0,8143 4,4588 5,6655 0,9766 0,8449 29.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.695.509 155,7389 0,1034 1,0385 1,2143 1,4963 1,4558 29.12.2020
КБ Публикум Паричен 2.938.959.494 129,7120 0,1213 0,3458 0,6813 1,5653 1,5582 29.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.154.863.127 122,7415 0,1052 0,2990 0,5448 1,3373 1,3293 29.12.2020
Илирика Кеш Фонд 243.561.155 1.207,1873 0,0937 0,2761 0,5759 1,4252 1,4187 29.12.2020
Генерали Топ Брендови 278.719.402 137,7307 0,6208 3,1762 4,3334 1,0510 1,5346 29.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.400.674.394 121,1395 1,0042 7,9400 7,1977 -4,9252 -4,0625 29.12.2020
ВФП Кеш Депозит 587.305.290 111,7810 0,0813 0,2830 0,4021 1,0529 1,0421 29.12.2020
ВФП 100% БОНД 330.417.516 115,8541 0,0465 2,0543 2,6411 1,8491 2,1137 29.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 641.547.117 194,5931 2,9779 3,6255 11,0767 1,7933 1,0189 29.12.2020
Граве Глобал 35.429.044 111,8485 1,4304 8,7719 13,1781 1,4090 1,8000 29.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.808.288 54,0837 0,7100 0,9640 3,5041 -10,5117 -10,8362 28.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.671.111 72,3173 0,3156 -0,4002 2,1412 -5,0732 -4,7846 28.12.2020
Иново Статус Акции 61.024.999 34,8089 1,7566 -2,1505 0,5105 -4,5029 -5,2314 28.12.2020
Генерали БРИК 51.259.340 153,5378 2,6814 10,5952 11,7246 -12,8611 -12,4716 28.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.954.624 114,2745 2,0609 4,4472 5,9364 -7,5785 -7,5701 28.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 464.640.215 171,2051 0,7127 4,1982 5,6855 0,8756 0,7447 28.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.712.432 155,7526 0,1191 0,9071 1,2330 1,5114 1,4647 28.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.158.980.831 129,7070 0,1214 0,3453 0,6819 1,5658 1,5542 28.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.276.554.753 122,7373 0,1049 0,2986 0,5444 1,3372 1,3258 28.12.2020
Илирика Кеш Фонд 247.091.689 1.207,1558 0,0937 0,2763 0,5767 1,4273 1,4161 28.12.2020
Генерали Топ Брендови 278.633.759 137,6884 0,5813 2,7440 4,9230 1,0113 1,5034 28.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.397.367.919 120,9049 0,8021 7,0706 8,0642 -5,1155 -4,2483 28.12.2020
ВФП Кеш Депозит 586.281.484 111,7780 0,0816 0,2831 0,4032 1,0529 1,0394 28.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.406.739 115,8157 0,0169 1,8942 2,5544 1,8185 2,0798 28.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 617.708.504 192,1425 1,6767 2,7814 9,6513 0,5071 -0,2533 28.12.2020
Граве Глобал 35.338.808 111,5636 1,1653 9,5166 12,1152 1,1439 1,5407 28.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.054.246 53,6911 -0,0354 0,2532 2,7203 -11,1701 -11,4835 27.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.933.148 71,7422 -0,5903 -0,9812 1,7845 -5,8373 -5,5418 27.12.2020
Иново Статус Акции 60.957.347 34,7703 1,6399 -2,6470 0,3953 -4,6119 -5,3365 27.12.2020
Генерали БРИК 50.936.107 152,6336 1,9547 10,1927 11,0571 -13,7601 -12,9870 27.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.807.196 113,5406 1,3865 4,2705 5,2469 -8,1885 -8,1637 27.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 463.719.177 170,9052 0,5100 4,2891 5,5004 0,6316 0,5683 27.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.654.837 155,7061 0,0548 0,8729 1,2088 1,3664 1,4344 27.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.206.231.964 129,7010 0,1198 0,3449 0,6813 1,5655 1,5495 27.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.314.769.445 122,7317 0,1030 0,2977 0,5423 1,3359 1,3212 27.12.2020
Илирика Кеш Фонд 247.983.364 1.207,1153 0,0925 0,2768 0,5774 1,4279 1,4127 27.12.2020
Генерали Топ Брендови 276.087.020 136,4635 -0,4059 3,0470 3,9807 -0,0832 0,6004 27.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.382.735.982 119,6708 -0,3208 7,7882 6,9543 -6,2180 -5,2257 27.12.2020
ВФП Кеш Депозит 590.099.525 111,7736 0,0799 0,2831 0,4013 1,0532 1,0355 27.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.403.474 115,8103 -0,0560 2,0379 2,5551 1,6821 2,0751 27.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 612.244.598 190,4429 0,7729 1,4259 8,6767 -0,3862 -1,1356 27.12.2020
Граве Глобал 35.057.020 110,6740 0,3497 9,6925 11,2128 0,3333 0,7310 27.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 77.061.786 53,6964 0,2706 0,2535 2,7203 -11,1740 -11,4748 26.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.942.594 71,7492 -0,4834 -0,9811 1,7845 -6,0938 -5,5326 26.12.2020
Иново Статус Акции 60.958.834 34,7711 0,9857 -2,6486 0,3941 -4,5820 -5,3343 26.12.2020
Генерали БРИК 50.940.589 152,6471 2,0610 10,1927 10,9812 -13,3516 -12,9793 26.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.809.226 113,5507 1,3858 4,2705 5,2754 -8,0692 -8,1555 26.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 463.719.429 170,9071 0,6899 4,2892 5,4855 0,8385 0,5694 26.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.639.663 155,6954 0,0735 0,8712 1,1815 1,3913 1,4275 26.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.206.104.872 129,6959 0,1206 0,3444 0,6813 1,5662 1,5455 26.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.314.721.986 122,7272 0,1034 0,2967 0,5412 1,3357 1,3175 26.12.2020
Илирика Кеш Фонд 247.975.178 1.207,0755 0,0922 0,2762 0,5774 1,4288 1,4093 26.12.2020
Генерали Топ Брендови 276.111.033 136,4753 -0,3972 3,0472 3,9337 0,0348 0,6091 26.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.382.822.469 119,6785 -0,0499 7,7884 6,8933 -6,0551 -5,2196 26.12.2020
ВФП Кеш Депозит 590.082.744 111,7704 0,0812 0,2833 0,4006 1,0538 1,0326 26.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.387.285 115,8046 -0,0057 2,0383 2,5211 1,7337 2,0701 26.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 612.269.960 190,4508 0,8480 1,4259 8,6764 0,6759 -1,1315 26.12.2020
Граве Глобал 35.059.361 110,6814 0,3545 9,6926 11,2119 0,4739 0,7378 26.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.992.192 53,6992 0,4591 0,2543 2,7459 -10,4433 -11,4701 25.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.929.271 71,7595 -0,5564 -0,9412 1,7315 -5,6139 -5,5191 25.12.2020
Иново Статус Акции 60.960.323 34,7720 1,1534 -2,6510 0,2925 -4,4413 -5,3318 25.12.2020
Генерали БРИК 50.945.368 152,6614 1,9859 10,2523 10,3405 -13,1843 -12,9712 25.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.808.990 113,5495 1,6258 4,2729 5,1653 -7,9733 -8,1565 25.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 463.724.684 170,9090 0,6169 4,3006 5,3733 0,9822 0,5705 25.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.626.489 155,6848 0,0213 0,8888 1,3446 1,3209 1,4205 25.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.216.804.190 129,6908 0,1206 0,3435 0,6815 1,5676 1,5416 25.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.314.674.529 122,7228 0,1033 0,2954 0,5401 1,3371 1,3139 25.12.2020
Илирика Кеш Фонд 247.966.994 1.207,0356 0,0918 0,2752 0,5774 1,4295 1,4060 25.12.2020
Генерали Топ Брендови 276.163.027 136,5010 -0,3172 3,0763 3,0096 0,2476 0,6281 25.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.382.940.628 119,7107 -0,1216 7,8062 6,0303 -5,9329 -5,1941 25.12.2020
ВФП Кеш Депозит 590.079.291 111,7672 0,0817 0,2826 0,4004 1,0554 1,0297 25.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.359.986 115,7951 -0,0357 2,0364 2,7051 1,7201 2,0617 25.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 608.116.030 190,4587 1,0468 1,4259 8,8169 1,4229 -1,1274 25.12.2020
Граве Глобал 35.061.703 110,6888 0,3895 9,6905 11,9477 0,4806 0,7445 25.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.809.741 53,5955 0,2563 -0,0755 2,4238 -10,2732 -11,6411 24.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.781.844 71,7244 -0,6675 -0,2297 1,1816 -5,2514 -5,5653 24.12.2020
Иново Статус Акции 60.860.153 34,7148 0,3251 -2,6828 0,4334 -4,6517 -5,4876 24.12.2020
Генерали БРИК 50.806.845 152,8741 2,5905 11,0486 11,1042 -13,1087 -12,8499 24.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.803.210 113,5232 2,0008 3,5175 4,4063 -7,9612 -8,1778 24.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 463.060.447 170,8945 0,6305 4,3234 5,5059 1,2250 0,5620 24.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.702.546 155,7462 0,1730 1,0708 1,3862 1,3563 1,4605 24.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.216.184.552 129,6852 0,1203 0,3435 0,6812 1,5669 1,5372 24.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.312.915.726 122,7178 0,1027 0,2948 0,5388 1,3368 1,3097 24.12.2020
Илирика Кеш Фонд 247.963.736 1.206,9906 0,0913 0,2751 0,5773 1,4308 1,4022 24.12.2020
Генерали Топ Брендови 276.196.823 136,6207 -0,0904 3,7681 3,7973 0,3036 0,7163 24.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.383.295.579 119,7320 -0,0897 8,1810 6,9736 -5,9330 -5,1772 24.12.2020
ВФП Кеш Депозит 582.132.729 111,7634 0,0817 0,2834 0,3995 1,0543 1,0262 24.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.545.544 115,8039 0,1426 2,2081 2,6760 1,7360 2,0694 24.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 592.105.600 189,3171 0,2043 1,2217 7,6704 1,4517 -1,7200 24.12.2020
Граве Глобал 35.063.933 110,6958 1,1214 9,8875 10,2633 0,4770 0,7509 24.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.785.768 53,5843 0,7369 -0,2461 1,6130 -10,4278 -11,6596 23.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.145.890 71,3858 -0,5190 -0,6545 0,7001 -5,6371 -6,0111 23.12.2020
Иново Статус Акции 60.833.732 34,6998 0,6576 -2,8827 0,1625 -4,6096 -5,5284 23.12.2020
Генерали БРИК 49.898.127 151,3627 2,3984 9,5161 7,7367 -14,0656 -13,7116 23.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.795.104 113,4853 1,9803 3,6729 3,8598 -7,8993 -8,2084 23.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 462.714.620 170,7853 0,9669 4,1609 4,8663 1,2775 0,4977 23.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.459.914 155,5501 0,0968 0,9128 0,9799 1,2930 1,3328 23.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.301.063.208 129,6799 0,1201 0,3434 0,6810 1,5671 1,5330 23.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.358.017.891 122,7130 0,1024 0,2941 0,5376 1,3366 1,3058 23.12.2020
Илирика Кеш Фонд 249.667.913 1.206,9556 0,0914 0,2751 0,5777 1,4317 1,3993 23.12.2020
Генерали Топ Брендови 275.999.402 136,5280 0,8041 3,8047 1,5451 0,2459 0,6480 23.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.377.555.106 119,2990 0,7737 7,3960 3,2963 -6,2886 -5,5201 23.12.2020
ВФП Кеш Депозит 582.153.648 111,7599 0,0818 0,2839 0,3987 1,0541 1,0231 23.12.2020
ВФП 100% БОНД 331.107.761 115,6161 -0,0544 1,9326 2,1509 1,6189 1,9039 23.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 590.561.279 188,8629 0,5756 0,2415 7,4180 1,7936 -1,9558 23.12.2020
Граве Глобал 35.069.762 110,7142 1,6231 9,1033 9,7571 0,4993 0,7676 23.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.590.540 53,4491 0,9323 -0,6389 1,5936 -10,4869 -11,8825 22.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.480.871 71,6478 -0,3898 -1,0458 0,1511 -5,1304 -5,6661 22.12.2020
Иново Статус Акции 60.849.684 34,7089 0,4483 -2,6710 0,3118 -4,5397 -5,5036 22.12.2020
Генерали БРИК 49.910.487 151,4063 3,1199 8,7446 8,6517 -13,8938 -13,6867 22.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.720.534 113,1339 2,3547 3,7343 3,3190 -7,7181 -8,4927 22.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 461.546.775 170,4089 1,1478 3,6253 5,0192 1,2001 0,2762 22.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.722.580 155,7624 0,3631 1,0916 1,1308 1,3359 1,4711 22.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.345.508.711 129,6748 0,1205 0,3435 0,6810 1,5676 1,5290 22.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.406.865.206 122,7084 0,1029 0,2935 0,5367 1,3369 1,3020 22.12.2020
Илирика Кеш Фонд 249.700.167 1.206,9182 0,0919 0,2752 0,5784 1,4326 1,3961 22.12.2020
Генерали Топ Брендови 275.474.484 136,2708 0,7343 3,0486 2,0601 0,0978 0,4584 22.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.369.529.145 118,6166 0,3127 6,4066 3,8865 -6,6515 -6,0605 22.12.2020
ВФП Кеш Депозит 572.258.922 111,7565 0,0829 0,2845 0,3979 1,0542 1,0200 22.12.2020
ВФП 100% БОНД 330.231.841 115,7241 0,1151 2,0749 2,3136 1,7485 1,9991 22.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 591.799.882 189,3066 1,1047 -0,0453 8,7446 1,6234 -1,7255 22.12.2020
Граве Глобал 34.939.332 110,3025 1,1686 9,3678 9,6282 0,5746 0,3929 22.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.374.532 53,3311 0,6996 -0,8168 1,5500 -10,1945 -12,0770 21.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 94.324.059 71,3383 -0,8298 -0,9982 0,0602 -5,4300 -6,0736 21.12.2020
Иново Статус Акции 60.872.673 34,7220 0,4839 -2,5957 0,2251 -4,5086 -5,4680 21.12.2020
Генерали БРИК 49.700.313 150,7687 2,6766 8,1883 8,3795 -14,2644 -14,0502 21.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.623.155 112,6540 1,9114 3,5264 3,0383 -8,1175 -8,8808 21.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 460.974.704 170,2000 1,0226 3,3663 4,6999 1,0754 0,1533 21.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.330.570 155,5263 0,2180 0,9620 0,9930 1,1880 1,3173 21.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.385.208.653 129,6691 0,1198 0,3430 0,6809 1,5673 1,5246 21.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.471.309.248 122,7035 0,1020 0,2923 0,5375 1,3362 1,2979 21.12.2020
Илирика Кеш Фонд 249.667.359 1.206,8756 0,0910 0,2750 0,5784 1,4335 1,3925 21.12.2020
Генерали Топ Брендови 273.991.121 135,5619 0,2016 3,2561 1,7346 -0,4314 -0,0642 21.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.358.353.312 117,5607 -0,5867 5,9886 2,6314 -7,4884 -6,8968 21.12.2020
ВФП Кеш Депозит 572.232.240 111,7524 0,0823 0,2837 0,3973 1,0532 1,0163 21.12.2020
ВФП 100% БОНД 329.761.799 115,5599 -0,0226 1,9419 2,0855 1,6073 1,8544 21.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 594.509.733 189,7885 1,3577 0,2335 8,5560 1,8778 -1,4753 21.12.2020
Граве Глобал 35.077.155 110,7376 1,5610 8,8501 9,7053 0,9646 0,7889 21.12.2020
Илирика Југоисточна Европа 76.795.240 53,6475 1,2855 -0,1474 1,5938 -9,6705 -11,5554 20.12.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 94.478.452 71,4574 -0,8054 -0,8106 -0,0239 -5,2812 -5,9168 20.12.2020
Иново Статус Акции 60.808.429 34,6853 0,3753 -3,3865 0,1152 -4,6221 -5,5679 20.12.2020
Генерали БРИК 50.450.079 153,3069 4,2364 8,7068 10,1946 -12,7067 -12,6032 20.12.2020
Генерали Нова ЕУ 22.784.190 113,4870 2,6524 3,7792 3,7912 -7,4501 -8,2071 20.12.2020
КБ Публикум - Балансиран 463.253.316 171,0413 1,4867 3,1620 5,2174 1,5917 0,6483 20.12.2020
КБ Публикум - Обврзници 192.382.367 155,5682 0,1953 0,8069 1,0262 1,2542 1,3446 20.12.2020
КБ Публикум Паричен 3.384.995.610 129,6632 0,1188 0,3432 0,6801 1,5647 1,5199 20.12.2020
Генерали Кеш Депозит 1.546.742.544 122,6981 0,1007 0,2916 0,5365 1,3340 1,2935 20.12.2020
Илирика Кеш Фонд 251.334.645 1.206,8240 0,0893 0,2745 0,5781 1,4331 1,3882 20.12.2020
Генерали Топ Брендови 276.257.373 136,7575 0,9656 2,9703 2,6229 0,4944 0,8172 20.12.2020
ВФП Премиум Инвест 1.382.915.450 119,7954 1,2050 5,1270 4,5756 -5,6882 -5,1270 20.12.2020
ВФП Кеш Депозит 572.265.483 111,7480 0,0815 0,2838 0,3953 1,0488 1,0123 20.12.2020
ВФП 100% БОНД 329.900.395 115,6804 0,0280 1,6694 2,1976 1,7899 1,9606 20.12.2020
КБ Публикум-МБИ 10 591.808.701 188,9230 0,8911 0,0278 8,0563 1,4089 -1,9246 20.12.2020
Граве Глобал 35.216.854 111,1786 1,9586 8,2039 10,1339 1,3482 1,1903 20.12.2020
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.