Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 80.985.769 52,7361 0,3704 -0,5199 -15,4914 -5,4124 -13,0579 06.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.903.867 71,2483 -0,1141 -2,5102 -10,7485 1,9724 -6,1921 06.08.2020
Иново Статус Акции 61.047.400 34,8219 0,5617 0,0480 -5,4457 -4,4218 -5,1960 06.08.2020
Генерали БРИК 44.746.586 140,8583 -2,3863 6,4817 -18,6267 -11,1091 -19,6999 06.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.538.908 107,9939 -0,8415 2,7496 -14,6253 -9,2330 -12,6501 06.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.664.416 163,8886 0,1084 4,0775 -5,4447 1,6932 -3,5606 06.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.761.689 153,1622 -0,7663 2,5102 -1,4900 1,1597 -0,2228 06.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.896.811.032 129,0206 0,1147 0,3809 0,7963 1,6935 1,0168 06.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.808.333.626 122,2026 0,0830 0,3207 0,7211 1,4451 0,8844 06.08.2020
Илирика Кеш Фонд 502.414.271 1.201,7485 0,0973 0,3545 0,7579 1,5193 0,9618 06.08.2020
Генерали Топ Брендови 247.644.383 133,9071 -1,1050 5,1521 -2,9213 3,0497 -1,2841 06.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.238.691.568 113,0115 -2,6663 7,2228 -13,2356 0,1931 -10,4996 06.08.2020
ВФП Кеш Депозит 818.442.046 111,4469 0,0836 0,2509 0,5570 1,1913 0,7401 06.08.2020
ВФП 100% БОНД 280.185.936 113,1571 -0,0860 2,3506 -1,5200 1,4286 -0,2635 06.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 649.737.316 180,8263 2,8171 -0,4078 -10,5907 8,9169 -6,1278 06.08.2020
Граве Глобал 32.705.474 102,0626 0,4436 7,3600 -9,9282 3,5344 -7,1067 06.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.875.269 52,6810 0,2516 -0,6414 -15,2590 -5,6770 -13,1488 05.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.895.079 71,2867 -0,5773 -2,2030 -10,3085 1,9004 -6,1416 05.08.2020
Иново Статус Акции 61.717.009 35,2039 1,6437 1,2488 -4,3856 -3,2865 -4,1560 05.08.2020
Генерали БРИК 45.107.067 141,9931 1,2852 7,2782 -17,5625 -10,5561 -19,0530 05.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.572.957 108,1646 -0,3190 2,9735 -14,1090 -8,8809 -12,5120 05.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 430.703.165 164,2867 0,7475 4,3402 -5,0051 1,7737 -3,3264 05.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.117.825 153,4544 -0,5280 2,9264 -1,1815 0,9244 -0,0324 05.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.818.719.909 129,0141 0,1139 0,3769 0,7955 1,6932 1,0117 05.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.773.376.733 122,1985 0,0829 0,3193 0,7217 1,4478 0,8810 05.08.2020
Илирика Кеш Фонд 500.496.340 1.201,7055 0,0967 0,3541 0,7583 1,5186 0,9582 05.08.2020
Генерали Топ Брендови 243.508.113 134,1501 0,2518 5,5810 -2,5710 3,0915 -1,1050 05.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.245.502.404 113,6575 -0,5957 7,4390 -12,2189 0,3085 -9,9879 05.08.2020
ВФП Кеш Депозит 831.946.592 111,4434 0,0833 0,2458 0,5564 1,1917 0,7370 05.08.2020
ВФП 100% БОНД 280.525.895 113,3055 0,2128 2,7677 -1,2724 1,0756 -0,1327 05.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 652.378.984 181,5670 3,1666 0,5707 -9,9140 9,4194 -5,7433 05.08.2020
Граве Глобал 32.601.550 101,7383 0,4494 8,3937 -9,2292 0,9817 -7,4019 05.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.966.972 52,7565 0,4922 -0,3504 -15,2415 -5,5729 -13,0243 04.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.671.067 71,1593 -0,2308 -1,8904 -10,2194 1,5382 -6,3093 04.08.2020
Иново Статус Акции 61.700.242 35,1943 1,6122 0,9277 -4,4952 -3,2443 -4,1821 04.08.2020
Генерали БРИК 44.305.327 140,4379 0,1666 6,2606 -17,5200 -14,1925 -19,9395 04.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.525.403 107,9397 -0,5355 3,1138 -14,2226 -9,3308 -12,6939 04.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.723.089 163,9761 0,5566 4,2509 -4,9907 1,4049 -3,5091 04.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.812.715 153,1908 -0,6936 2,8176 -1,2527 0,7826 -0,2042 04.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.799.552.376 129,0094 0,1142 0,3780 0,7971 1,6951 1,0080 04.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.628.889.759 122,1946 0,0821 0,3206 0,7231 1,4515 0,8778 04.08.2020
Илирика Кеш Фонд 499.614.935 1.201,6708 0,0973 0,3528 0,7597 1,5216 0,9553 04.08.2020
Генерали Топ Брендови 241.746.798 133,2127 -0,4573 5,5380 -2,7253 0,7321 -1,7960 04.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.270.853.298 112,9211 -1,2460 8,0218 -11,5872 -2,5375 -10,5711 04.08.2020
ВФП Кеш Депозит 695.684.438 111,4393 0,0817 0,2449 0,5567 1,1923 0,7333 04.08.2020
ВФП 100% БОНД 292.295.960 112,9863 -0,0639 2,3891 -1,3919 0,5953 -0,4140 04.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 654.165.251 182,0658 3,4455 -0,3172 -9,6891 10,2654 -5,4844 04.08.2020
Граве Глобал 32.593.975 101,7146 0,4193 8,0020 -8,1491 -1,0657 -7,4234 04.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.510.922 52,7350 0,4415 -0,3462 -15,2499 -5,8972 -13,0597 03.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.418.514 71,0910 -0,3363 -2,2601 -9,8249 0,0762 -6,3992 03.08.2020
Иново Статус Акции 61.761.914 35,2295 1,7103 0,2732 -4,3934 -3,1526 -4,0863 03.08.2020
Генерали БРИК 43.876.481 139,1885 -0,4066 4,2826 -16,9235 -14,9636 -20,6518 03.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.501.533 107,8200 -0,6442 1,8650 -14,1336 -9,4388 -12,7908 03.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 428.461.618 163,5503 0,3643 2,8673 -5,0408 1,1400 -3,7597 03.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.767.908 153,1543 -0,5899 2,7456 -1,2513 0,7637 -0,2279 03.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.651.648.307 129,0035 0,1135 0,3790 0,7994 1,6949 1,0034 03.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.633.913.841 122,1895 0,0803 0,3221 0,7236 1,4515 0,8736 03.08.2020
Илирика Кеш Фонд 365.704.532 1.201,5968 0,0940 0,3543 0,7595 1,5212 0,9491 03.08.2020
Генерали Топ Брендови 241.440.914 133,0747 -0,3290 4,7503 -2,1861 0,6194 -1,8978 03.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.267.514.101 112,8115 -1,1586 5,8112 -10,2774 -2,6383 -10,6579 03.08.2020
ВФП Кеш Депозит 683.097.479 111,4356 0,0805 0,2464 0,5591 1,1933 0,7299 03.08.2020
ВФП 100% БОНД 292.005.986 112,8893 -0,0488 2,1654 -1,4939 0,5127 -0,4995 03.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 654.986.508 182,2944 3,5709 -2,1983 -9,5460 10,3996 -5,3657 03.08.2020
Граве Глобал 32.199.291 100,4830 -0,8033 3,6071 -8,5657 -2,2701 -8,5444 03.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.504.343 52,7307 0,4283 -1,6983 -15,9850 -5,9141 -13,0668 02.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.985.433 70,7749 -0,5240 -3,3911 -9,9951 -0,3785 -6,8154 02.08.2020
Иново Статус Акции 61.684.558 35,1854 1,7637 0,1437 -4,6021 -3,2786 -4,2063 02.08.2020
Генерали БРИК 43.879.862 139,1992 -0,6012 4,2816 -16,9525 -14,9648 -20,6457 02.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.471.810 107,6709 -0,9567 1,7155 -14,6056 -9,5715 -12,9114 02.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 427.817.476 163,3045 0,1720 2,7131 -5,3260 0,9864 -3,9043 02.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.780.731 153,1647 -0,7217 2,7610 -1,2245 0,7757 -0,2212 02.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.651.507.403 128,9985 0,1136 0,3797 0,8009 1,6955 0,9995 02.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.633.867.945 122,1861 0,0802 0,3235 0,7264 1,4530 0,8708 02.08.2020
Илирика Кеш Фонд 365.693.805 1.201,5616 0,0939 0,3580 0,7650 1,5215 0,9461 02.08.2020
Генерали Топ Брендови 239.085.544 131,7765 -1,8519 3,7196 -2,8979 -0,3705 -2,8548 02.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.245.994.118 110,8982 -3,6236 4,0100 -11,4978 -4,2956 -12,1732 02.08.2020
ВФП Кеш Депозит 683.078.086 111,4324 0,0803 0,2467 0,5622 1,1945 0,7270 02.08.2020
ВФП 100% БОНД 291.743.557 112,7878 -0,2931 2,0790 -1,5587 0,4260 -0,5890 02.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 655.015.007 182,3023 3,6569 -2,1979 -9,9013 10,4000 -5,3616 02.08.2020
Граве Глобал 32.177.796 100,4159 -0,3476 3,5314 -9,3857 -2,3419 -8,6055 02.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.512.215 52,7359 0,4625 -1,6981 -15,9850 -5,9141 -13,0583 01.08.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.994.885 70,7818 -0,8743 -3,3911 -9,9951 -0,3783 -6,8063 01.08.2020
Иново Статус Акции 61.686.790 35,1866 1,6942 0,1432 -4,6030 -3,4115 -4,2031 01.08.2020
Генерали БРИК 43.883.896 139,2120 0,8533 4,2822 -16,9526 -15,7787 -20,6384 01.08.2020
Генерали Нова ЕУ 21.473.787 107,6808 -0,6008 1,7162 -14,6051 -9,6182 -12,9034 01.08.2020
КБ Публикум - Балансиран 427.819.736 163,3053 0,4586 2,7139 -5,3263 0,8688 -3,9039 01.08.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.769.921 153,1559 -0,7172 2,7634 -1,2247 1,0616 -0,2269 01.08.2020
КБ Публикум Паричен 3.651.366.510 128,9935 0,1141 0,3803 0,8015 1,6960 0,9956 01.08.2020
Генерали Кеш Депозит 1.633.822.050 122,1826 0,0800 0,3248 0,7267 1,4543 0,8679 01.08.2020
Илирика Кеш Фонд 365.683.079 1.201,5263 0,0940 0,3591 0,7661 1,5217 0,9431 01.08.2020
Генерали Топ Брендови 239.106.010 131,7878 -0,9403 3,7197 -2,8979 -0,8906 -2,8465 01.08.2020
ВФП Премиум Инвест 1.246.106.057 110,9053 -2,0684 4,0101 -11,4978 -5,8321 -12,1676 01.08.2020
ВФП Кеш Депозит 683.058.694 111,4292 0,0799 0,2470 0,5623 1,1963 0,7241 01.08.2020
ВФП 100% БОНД 291.728.199 112,7819 -0,1323 2,0791 -1,5601 0,6967 -0,5942 01.08.2020
КБ Публикум-МБИ 10 655.043.508 182,3102 3,6460 -2,1975 -9,9009 10,4004 -5,3575 01.08.2020
Граве Глобал 32.179.955 100,4226 0,0251 3,5318 -9,3854 -2,8447 -8,5994 01.08.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.503.004 52,7365 0,5719 -1,7067 -15,9914 -5,9613 -13,0573 31.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.387.841 71,0837 -0,2579 -2,9884 -9,7135 0,2259 -6,4088 31.07.2020
Иново Статус Акции 61.689.571 35,1882 1,7256 0,1437 -4,5958 -3,6270 -4,1987 31.07.2020
Иново Статус Акции 61.689.571 35,1882 1,7256 0,1437 -4,5958 -3,6270 -4,1987 31.07.2020
Генерали БРИК 44.122.054 139,9675 2,3555 2,8022 -16,6433 -16,3834 -20,2077 31.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.471.003 107,6669 -0,6916 1,6520 -14,6229 -9,5497 -12,9146 31.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 428.325.447 163,5037 0,7629 2,6691 -5,2303 0,9142 -3,7871 31.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 187.994.776 153,4455 -0,2208 2,8707 -1,0676 1,1497 -0,0382 31.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.764.192.748 128,9893 0,1157 0,3816 0,8045 1,6979 0,9923 31.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.633.779.907 122,1795 0,0813 0,3265 0,7286 1,4567 0,8653 31.07.2020
Илирика Кеш Фонд 365.673.064 1.201,4934 0,0965 0,3604 0,7691 1,5222 0,9404 31.07.2020
Генерали Топ Брендови 240.029.619 132,2969 -0,0376 2,8086 -2,5957 -0,9732 -2,4712 31.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.249.636.697 111,2195 -1,4658 3,2836 -11,3002 -5,6655 -11,9187 31.07.2020
ВФП Кеш Депозит 730.146.138 111,4261 0,0807 0,2473 0,5653 1,2002 0,7213 31.07.2020
ВФП 100% БОНД 292.431.280 113,0537 0,3232 2,1741 -1,3965 0,9054 -0,3546 31.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 655.071.009 182,3182 3,8007 -2,1970 -9,9004 10,8221 -5,3534 31.07.2020
Граве Глобал 32.182.515 100,4306 1,0260 3,5336 -9,3742 -2,9981 -8,5921 31.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.696.421 52,8659 0,8299 -1,4942 -15,5626 -5,6382 -12,8439 30.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.362.544 71,0721 0,2098 -3,7559 -10,4706 0,0935 -6,4241 30.07.2020
Иново Статус Акции 61.725.662 35,2088 1,7851 0,2023 -4,3198 -3,4706 -4,1426 30.07.2020
Генерали БРИК 44.551.426 141,3408 3,3597 3,8108 -17,5594 -16,2428 -19,4248 30.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.507.963 107,8522 -0,5207 1,8269 -14,6555 -9,7603 -12,7647 30.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 428.945.945 163,7424 0,9101 2,8190 -5,2056 1,1016 -3,6467 30.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.143.562 153,5670 -0,1418 2,9522 -0,9875 1,2164 0,0409 30.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.760.252.581 128,9838 0,1115 0,3773 0,8107 1,6999 0,9880 30.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.630.461.740 122,1752 0,0777 0,3230 0,7323 1,4583 0,8618 30.07.2020
Илирика Кеш Фонд 365.659.781 1.201,4498 0,0979 0,3609 0,7742 1,5247 0,9367 30.07.2020
Генерали Топ Брендови 240.066.678 132,3272 -0,0147 2,8322 -3,3717 -1,9291 -2,4488 30.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.250.939.358 112,1103 -0,6766 4,1108 -11,8051 -5,3855 -11,2133 30.07.2020
ВФП Кеш Депозит 725.844.563 111,4224 0,0774 0,2440 0,5739 1,2024 0,7180 30.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.314.098 113,1163 0,3787 2,2307 -1,3751 0,8408 -0,2994 30.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 657.796.516 183,0885 4,2393 -1,7838 -9,2656 11,9660 -4,9535 30.07.2020
Граве Глобал 32.511.704 101,4579 2,0594 4,5926 -9,0613 -2,7227 -7,6571 30.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.570.377 52,7867 1,0220 -1,0659 -15,6719 -5,3785 -12,9745 29.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.267.361 71,0064 0,2897 -3,4586 -10,3735 -0,1857 -6,5106 29.07.2020
Иново Статус Акции 61.627.676 35,1529 1,7972 0,1735 -4,5129 -3,2666 -4,2948 29.07.2020
Генерали БРИК 44.746.389 142,9347 4,0701 3,9156 -17,6804 -16,0955 -18,5162 29.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.548.664 108,0714 0,1163 1,8020 -14,2559 -9,5245 -12,5874 29.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.993.570 164,1423 1,2058 2,7591 -4,9724 1,3661 -3,4113 29.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.356.858 153,7411 -0,0840 3,0596 -0,8355 1,2436 0,1543 29.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.773.753.299 128,9788 0,1122 0,3783 0,8154 1,7011 0,9841 29.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.783.759.372 122,1720 0,0783 0,3246 0,7352 1,4599 0,8592 29.07.2020
Илирика Кеш Фонд 365.858.669 1.201,4133 0,0983 0,3623 0,7782 1,5264 0,9336 29.07.2020
Генерали Топ Брендови 242.200.996 133,5448 1,1625 3,1080 -2,5499 -1,3258 -1,5512 29.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.273.273.573 114,1354 0,9997 4,2315 -10,8002 -4,5884 -9,6095 29.07.2020
ВФП Кеш Депозит 722.611.501 111,4196 0,0775 0,2450 0,5795 1,2037 0,7155 29.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.311.978 113,2335 0,3194 2,5842 -1,2791 0,9461 -0,1961 29.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 656.914.920 182,8431 4,3696 -1,2609 -9,6577 11,8977 -5,0809 29.07.2020
Граве Глобал 32.433.473 101,2138 2,4170 5,5118 -9,4203 -3,0446 -7,8793 29.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.340.151 52,6375 0,7046 -0,8889 -16,0454 -5,3008 -13,2205 28.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 96.667.133 70,5763 0,1304 -3,1903 -10,8561 -0,8145 -7,0769 28.07.2020
Иново Статус Акции 61.524.173 35,0939 1,3334 0,4043 -4,7735 -3,2991 -4,4554 28.07.2020
Генерали БРИК 44.358.289 141,7075 3,1161 5,5437 -18,7847 -16,7696 -19,2158 28.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.524.841 107,9569 0,0797 1,8932 -14,3628 -9,5517 -12,6800 28.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 430.820.638 164,1274 1,3164 3,5179 -4,9885 1,4878 -3,4201 28.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.245.082 153,6498 -0,1338 2,9237 -0,8168 1,3644 0,0949 28.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.761.019.336 128,9738 0,1128 0,3786 0,8165 1,7019 0,9802 28.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.784.076.489 122,1688 0,0787 0,3262 0,7368 1,4614 0,8565 28.07.2020
Илирика Кеш Фонд 365.844.410 1.201,3665 0,0984 0,3623 0,7792 1,5259 0,9297 28.07.2020
Генерали Топ Брендови 240.676.692 132,7066 1,1267 4,0179 -3,0092 -1,8786 -2,1691 28.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.267.937.111 113,7003 1,6247 5,3998 -10,8299 -4,8622 -9,9541 28.07.2020
ВФП Кеш Депозит 721.564.083 111,4160 0,0781 0,2447 0,5801 1,2028 0,7122 28.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.141.793 113,1796 0,2201 2,6556 -1,2032 0,8492 -0,2436 28.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 652.664.577 181,6614 3,6700 -0,0763 -10,3785 11,4455 -5,6943 28.07.2020
Граве Глобал 32.470.539 101,3294 1,8304 6,5504 -8,7072 -2,8602 -7,7740 28.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.618.603 52,8242 1,0518 0,6187 -15,6096 -4,9902 -12,9127 27.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.676.055 71,3234 1,1804 -2,0705 -9,4392 0,2065 -6,0932 27.07.2020
Иново Статус Акции 61.481.363 35,0695 1,2592 1,2104 -4,6962 -3,3714 -4,5219 27.07.2020
Генерали БРИК 45.202.216 144,4280 5,0867 8,1394 -16,4933 -15,1795 -17,6649 27.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.546.687 108,0665 0,1727 3,1127 -14,3809 -9,4673 -12,5914 27.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.987.595 164,5719 1,5908 4,4086 -4,6429 1,7611 -3,1585 27.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.866.475 154,1570 0,2019 3,1054 -0,4022 1,7043 0,4253 27.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.772.191.525 128,9688 0,1129 0,3798 0,8170 1,7029 0,9763 27.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.785.229.926 122,1656 0,0786 0,3265 0,7374 1,4632 0,8539 27.07.2020
Илирика Кеш Фонд 365.821.335 1.201,3235 0,0981 0,3633 0,7798 1,5239 0,9261 27.07.2020
Генерали Топ Брендови 242.742.256 133,8567 1,9944 4,5671 -1,7251 -1,0362 -1,3213 27.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.274.592.991 114,3089 2,1621 6,9102 -9,5099 -4,3591 -9,4721 27.07.2020
ВФП Кеш Депозит 721.555.709 111,4128 0,0773 0,2455 0,5796 1,2037 0,7093 27.07.2020
ВФП 100% БОНД 292.166.430 113,5733 0,5742 2,9182 -0,8362 1,2038 0,1034 27.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 655.568.363 182,4752 4,1299 2,8756 -9,7974 11,9404 -5,2719 27.07.2020
Граве Глобал 32.463.696 101,3081 1,8013 7,8198 -9,6577 -2,8871 -7,7934 27.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.564.019 52,7896 1,0055 1,8799 -16,0165 -5,0618 -12,9697 26.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.379.897 71,0848 0,7750 -1,3203 -10,4774 -0,1384 -6,4074 26.07.2020
Иново Статус Акции 61.459.933 35,0572 1,2202 1,6991 -4,8829 -3,4099 -4,5554 26.07.2020
Генерали БРИК 44.780.665 143,0943 4,0359 8,5480 -19,0625 -16,1149 -18,4252 26.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.551.033 108,0883 0,2111 3,4329 -14,6680 -9,4576 -12,5738 26.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 432.005.489 164,5440 1,5581 5,0112 -4,9768 1,7145 -3,1750 26.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.765.823 154,0765 0,1295 3,0609 -0,5984 1,6010 0,3728 26.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.912.292.090 128,9638 0,1129 0,3810 0,8187 1,7040 0,9723 26.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.785.199.607 122,1617 0,0779 0,3284 0,7400 1,4645 0,8506 26.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.958.362 1.201,2809 0,0979 0,3651 0,7827 1,5235 0,9225 26.07.2020
Генерали Топ Брендови 241.716.108 133,3092 1,5225 4,9967 -3,0811 -1,5761 -1,7249 26.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.273.563.635 114,2426 2,0381 8,7300 -11,4554 -4,5872 -9,5246 26.07.2020
ВФП Кеш Депозит 862.031.778 111,4094 0,0764 0,2465 0,5822 1,2044 0,7062 26.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.851.151 113,5385 0,5150 2,9832 -0,9727 1,0994 0,0727 26.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 652.929.382 181,7019 3,6841 4,4050 -10,3850 11,4617 -5,6733 26.07.2020
Граве Глобал 32.828.098 102,4453 2,9363 9,6929 -8,8807 -1,8027 -6,7584 26.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.571.896 52,7948 0,8936 1,8799 -16,0164 -5,0626 -12,9612 25.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.389.386 71,0917 0,2891 -1,3203 -10,4774 -0,2608 -6,3983 25.07.2020
Иново Статус Акции 61.462.147 35,0585 1,1188 1,6990 -4,8835 -3,3376 -4,5518 25.07.2020
Генерали БРИК 44.784.813 143,1076 3,4352 8,5487 -19,0626 -15,9809 -18,4176 25.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.553.018 108,0982 0,1165 3,4336 -14,6676 -8,9099 -12,5657 25.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 432.008.004 164,5450 1,4496 5,0125 -4,9770 1,8530 -3,1744 25.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.754.971 154,0677 0,2919 3,0634 -0,5984 1,6129 0,3671 25.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.912.153.965 128,9593 0,1136 0,3819 0,8192 1,7063 0,9688 25.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.785.158.719 122,1589 0,0782 0,3302 0,7406 1,4670 0,8483 25.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.943.780 1.201,2460 0,0986 0,3661 0,7836 1,5239 0,9196 25.07.2020
Генерали Топ Брендови 241.736.827 133,3206 0,6095 4,9970 -3,0811 -0,6867 -1,7165 25.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.273.701.449 114,2499 1,1935 8,7300 -11,4553 -3,9899 -9,5188 25.07.2020
ВФП Кеш Депозит 862.013.889 111,4070 0,0768 0,2470 0,5824 1,2068 0,7041 25.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.835.504 113,5324 0,6982 2,9834 -0,9753 1,1629 0,0673 25.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 652.957.788 181,7098 3,8183 4,4051 -10,3846 11,4333 -5,6692 25.07.2020
Граве Глобал 32.830.300 102,4521 3,6173 9,6933 -8,8804 -1,8547 -6,7522 25.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.560.235 52,7967 0,1195 1,9070 -16,0067 -4,9744 -12,9580 24.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.532.535 71,2077 0,4489 -1,3033 -10,0711 0,5574 -6,2456 24.07.2020
Иново Статус Акции 61.464.360 35,0598 1,4315 1,6981 -4,8586 -3,3444 -4,5483 24.07.2020
Генерали БРИК 44.880.766 143,4142 4,2290 8,5973 -18,5251 -16,2874 -18,2428 24.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.551.699 108,0916 -0,5891 3,4858 -14,6531 -9,1101 -12,5711 24.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 432.189.044 164,6139 1,6284 5,0196 -4,8564 2,0789 -3,1338 24.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.882.900 154,1729 0,3621 3,0760 -0,3973 1,9617 0,4356 24.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.956.087.479 128,9548 0,1142 0,3826 0,8265 1,7064 0,9653 24.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.785.117.831 122,1561 0,0786 0,3319 0,7447 1,4689 0,8460 24.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.929.198 1.201,2111 0,0990 0,3671 0,7891 1,5247 0,9167 24.07.2020
Генерали Топ Брендови 242.077.615 133,5086 1,4329 5,0164 -2,7519 -0,9295 -1,5779 24.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.274.875.251 114,3552 2,1697 8,6975 -11,1817 -4,2453 -9,4354 24.07.2020
ВФП Кеш Депозит 862.011.702 111,4047 0,0773 0,2474 0,5912 1,2075 0,7020 24.07.2020
ВФП 100% БОНД 292.148.515 113,6542 0,7700 3,0405 -0,7078 1,4662 0,1747 24.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 652.986.196 181,7177 3,3484 4,4053 -10,3842 11,6040 -5,6651 24.07.2020
Граве Глобал 32.832.502 102,4590 2,0587 9,6932 -8,8443 -1,5106 -6,7459 24.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.604.703 52,8287 0,4144 2,4425 -16,0483 -4,8195 -12,9053 23.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.847.077 71,4465 -0,1303 0,4519 -10,0469 1,0072 -5,9312 23.07.2020
Иново Статус Акции 61.436.137 35,0437 1,1552 4,3303 -5,1052 -3,4276 -4,5921 23.07.2020
Генерали БРИК 44.808.450 143,1863 1,9169 7,6883 -18,8473 -16,3749 -18,3727 23.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.601.851 108,3482 -0,8416 3,4874 -14,4385 -8,4519 -12,3635 23.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 432.624.917 164,8276 1,2082 5,3966 -4,6794 2,3223 -3,0081 23.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.891.583 154,1800 0,0904 3,3262 -0,3118 2,1692 0,4402 23.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.939.034.456 128,9501 0,1144 0,3842 0,8454 1,7067 0,9616 23.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.789.929.436 122,1529 0,0787 0,3341 0,7554 1,4707 0,8434 23.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.513.512 1.201,1735 0,0996 0,3683 0,8019 1,5242 0,9135 23.07.2020
Генерали Топ Брендови 244.464.751 134,8282 0,2808 6,6606 -1,8618 0,0555 -0,6051 23.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.291.029.474 115,8713 0,3284 10,0852 -9,4143 -3,0340 -8,2347 23.07.2020
ВФП Кеш Депозит 819.368.388 111,4017 0,0769 0,2479 0,6142 1,2082 0,6993 23.07.2020
ВФП 100% БОНД 292.557.244 113,8132 0,5580 3,4832 -0,5012 1,8456 0,3148 23.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 651.219.616 181,2277 3,0754 5,8322 -10,8349 11,1740 -5,9195 23.07.2020
Граве Глобал 33.112.428 103,3326 2,4393 11,1321 -8,1483 0,2096 -5,9508 23.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.663.403 52,8688 0,6697 3,5133 -15,9623 -4,7325 -12,8392 22.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.784.346 72,2107 1,2838 1,8757 -8,8815 2,2974 -4,9250 22.07.2020
Иново Статус Акции 61.405.705 35,0263 1,2292 4,5368 -5,1906 -3,4551 -4,6395 22.07.2020
Генерали БРИК 45.434.026 144,8315 3,9335 9,3603 -17,9990 -15,4250 -17,4348 22.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.635.288 108,5360 -0,8800 4,2095 -14,3119 -8,2208 -12,2116 22.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 432.709.053 164,8672 1,6040 5,8188 -4,7348 2,9133 -2,9848 22.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 189.035.506 154,2975 0,1797 3,6333 -0,2544 2,2462 0,5168 22.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.931.193.767 128,9455 0,1148 0,3854 0,8549 1,7100 0,9580 22.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.801.384.637 122,1499 0,0791 0,3361 0,7610 1,4745 0,8409 22.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.505.267 1.201,1366 0,1001 0,3691 0,8092 1,5422 0,9104 22.07.2020
Генерали Топ Брендови 247.301.830 136,3808 2,1425 7,7786 -0,7536 1,9804 0,5395 22.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.304.685.953 116,8097 2,3040 11,3214 -9,0346 -1,3261 -7,4915 22.07.2020
ВФП Кеш Депозит 817.100.535 111,3989 0,0766 0,2485 0,6259 1,2120 0,6967 22.07.2020
ВФП 100% БОНД 293.002.210 113,9434 0,7393 3,6993 -0,3220 2,0548 0,4296 22.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 648.615.717 180,5031 3,6876 6,7747 -11,2573 10,9071 -6,2956 22.07.2020
Граве Глобал 33.247.114 103,7529 3,1186 13,2599 -7,6791 0,9319 -5,5683 22.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.512.424 52,7683 -0,0712 3,7692 -15,4993 -4,9030 -13,0049 21.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.366.915 71,8466 0,5206 2,6606 -9,0600 2,1622 -5,4044 21.07.2020
Иново Статус Акции 61.301.523 34,9669 0,9321 4,5192 -5,1570 -3,5351 -4,8012 21.07.2020
Генерали БРИК 45.544.611 145,1872 4,3673 12,5494 -17,9477 -15,3075 -17,2321 21.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.658.800 108,6539 -0,6204 4,7195 -13,8874 -8,2952 -12,1163 21.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.939.311 164,5739 1,2389 5,9241 -4,5631 2,6865 -3,1574 21.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.872.729 154,1646 0,1088 3,4831 -0,2707 2,1617 0,4302 21.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.921.783.165 128,9421 0,1164 0,3878 0,8638 1,7128 0,9554 21.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.799.448.433 122,1475 0,0819 0,3387 0,7657 1,4781 0,8389 21.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.621.270 1.201,1040 0,1014 0,3707 0,8161 1,5448 0,9077 21.07.2020
Генерали Топ Брендови 247.267.781 136,3631 2,3358 9,5481 -0,9092 2,2661 0,5264 21.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.310.220.212 117,3486 2,4463 13,8132 -8,9932 -0,7005 -7,0647 21.07.2020
ВФП Кеш Депозит 803.459.320 111,3970 0,0780 0,2499 0,6360 1,2151 0,6950 21.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.978.465 113,5694 0,3271 3,3334 -0,6752 1,7690 0,1000 21.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 644.554.017 179,3727 2,5984 7,1217 -11,4023 10,1778 -6,8825 21.07.2020
Граве Глобал 33.260.977 103,7961 2,8285 11,6516 -7,8269 0,7424 -5,5289 21.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.616.394 52,8690 0,1098 3,4224 -15,2683 -4,9848 -12,8388 20.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.657.842 72,0999 0,8651 1,9440 -8,6181 2,4580 -5,0709 20.07.2020
Иново Статус Акции 61.261.713 34,9442 0,8625 3,2795 -5,0584 -3,6025 -4,8630 20.07.2020
Генерали БРИК 45.154.467 143,9435 3,4643 8,9536 -20,0589 -16,0406 -17,9411 20.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.597.896 108,3484 -0,9083 3,0046 -14,0912 -8,5599 -12,3634 20.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.638.567 164,4768 1,1792 5,1132 -4,5832 2,6243 -3,2145 20.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.662.824 153,9933 0,0035 3,2372 -0,3421 2,0534 0,3186 20.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.916.039.778 128,9368 0,1161 0,3893 0,8634 1,7132 0,9512 20.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.795.896.490 122,1440 0,0825 0,3417 0,7657 1,4796 0,8360 20.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.648.990 1.201,0638 0,1013 0,3717 0,8165 1,5457 0,9043 20.07.2020
Генерали Топ Брендови 247.028.595 136,2697 2,2568 7,4276 -1,0457 2,1877 0,4576 20.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.305.390.831 116,9001 2,0481 9,9214 -9,5521 -1,0863 -7,4199 20.07.2020
ВФП Кеш Депозит 800.756.211 111,3935 0,0768 0,2515 0,6350 1,2158 0,6919 20.07.2020
ВФП 100% БОНД 291.419.733 113,3035 0,0977 2,7657 -0,8736 1,5344 -0,1344 20.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 645.257.013 179,5684 2,7058 6,7653 -11,0951 10,2936 -6,7809 20.07.2020
Граве Глобал 33.034.699 103,0900 2,1213 9,1823 -8,3720 0,0505 -6,1716 20.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.489.022 52,7861 -0,0848 3,0009 -15,4230 -5,1430 -12,9755 19.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.047.912 71,6578 0,2841 0,7813 -9,1828 1,8201 -5,6530 19.07.2020
Иново Статус Акции 61.135.447 34,8736 0,6549 3,0669 -5,1281 -3,8102 -5,0552 19.07.2020
Генерали БРИК 44.515.608 141,9557 2,0925 6,4753 -21,1687 -17,2649 -19,0743 19.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.666.460 108,7362 -0,6212 3,1479 -13,5689 -8,2472 -12,0497 19.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.276.756 164,3390 1,1088 4,8818 -4,6781 2,5188 -3,2956 19.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.480.191 153,8442 -0,0631 3,1315 -0,4618 1,9287 0,2215 19.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.907.384.344 128,9317 0,1160 0,3898 0,8640 1,7118 0,9472 19.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.799.614.959 122,1410 0,0836 0,3435 0,7672 1,4803 0,8336 19.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.629.628 1.201,0175 0,1778 0,3720 0,8173 1,5455 0,9004 19.07.2020
Генерали Топ Брендови 244.986.287 135,1533 1,4585 6,1669 -1,8801 1,3132 -0,3654 19.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.300.048.065 116,3588 1,5812 9,4336 -9,9791 -1,5435 -7,8486 19.07.2020
ВФП Кеш Депозит 799.117.401 111,3896 0,0753 0,2506 0,6355 1,2140 0,6883 19.07.2020
ВФП 100% БОНД 290.457.831 113,0662 -0,0545 2,5902 -1,0769 1,2833 -0,3436 19.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 641.258.556 178,4479 2,0605 6,0947 -11,1883 9,6012 -7,3625 19.07.2020
Граве Глобал 32.933.399 102,7739 1,8008 11,0669 -8,1235 -0,2744 -6,4593 19.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.496.892 52,7913 0,1641 3,0008 -15,4230 -5,1473 -12,9669 18.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.057.466 71,6648 0,2590 0,7813 -9,1828 1,7814 -5,6437 18.07.2020
Иново Статус Акции 61.137.634 34,8748 0,6441 3,0661 -5,1289 -3,7629 -5,0519 18.07.2020
Генерали БРИК 44.519.731 141,9688 2,7721 6,4760 -21,1687 -17,5158 -19,0668 18.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.668.455 108,7462 -0,1572 3,1485 -13,5684 -8,0701 -12,0416 18.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.279.048 164,3398 1,0406 4,8829 -4,6782 3,0136 -3,2951 18.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.469.222 153,8352 -0,0213 3,1337 -0,4615 2,0317 0,2156 18.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.907.246.290 128,9271 0,1163 0,3907 0,8644 1,7144 0,9436 18.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.799.589.477 122,1392 0,0858 0,3461 0,7685 1,4857 0,8321 18.07.2020
Илирика Кеш Фонд 501.614.813 1.200,9820 0,1015 0,3733 0,8181 1,5447 0,8974 18.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.007.318 135,1649 1,4496 6,1672 -1,8802 0,9482 -0,3569 18.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.300.131.473 116,3663 2,0547 9,4337 -9,9791 -1,6058 -7,8427 18.07.2020
ВФП Кеш Депозит 799.099.424 111,3871 0,0753 0,2508 0,6357 1,2174 0,6861 18.07.2020
ВФП 100% БОНД 290.442.047 113,0601 0,0349 2,5901 -1,0793 1,3301 -0,3489 18.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 641.286.435 178,4557 2,1019 6,0949 -11,1878 9,7076 -7,3585 18.07.2020
Граве Глобал 32.935.608 102,7808 1,9024 11,0673 -8,1231 -0,1586 -6,4530 18.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.379.796 52,7978 0,4387 3,0034 -15,4128 -4,9852 -12,9562 17.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.103.254 71,7073 1,0289 0,8313 -8,8653 1,4965 -5,5878 17.07.2020
Иново Статус Акции 61.138.759 34,8755 0,7817 3,0643 -5,1255 -3,8066 -5,0500 17.07.2020
Генерали БРИК 44.556.073 142,0847 3,4748 6,5537 -20,7403 -17,3005 -19,0007 17.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.671.629 108,7621 -0,7763 3,1548 -13,5474 -7,6582 -12,0288 17.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 431.310.830 164,3634 0,5594 4,8986 -4,5940 3,0213 -3,2812 17.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.506.623 153,8658 0,1567 3,1625 -0,3169 2,0946 0,2356 17.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.858.948.875 128,9217 0,1163 0,3911 0,8659 1,7161 0,9394 17.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.799.557.446 122,1371 0,0874 0,3485 0,7703 1,4891 0,8303 17.07.2020
Илирика Кеш Фонд 500.495.705 1.200,9434 0,1019 0,3742 0,8197 1,5461 0,8942 17.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.091.898 135,2115 1,6588 6,1951 -1,6677 1,1257 -0,3225 17.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.300.390.491 116,3894 1,8660 9,4484 -9,7867 -1,7139 -7,8244 17.07.2020
ВФП Кеш Депозит 799.077.003 111,3840 0,0750 0,2507 0,6373 1,2187 0,6833 17.07.2020
ВФП 100% БОНД 290.530.264 113,1161 0,2561 2,6463 -0,8674 1,3433 -0,2996 17.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 641.201.050 178,4634 2,6272 6,0950 -11,1875 9,9384 -7,3545 17.07.2020
Граве Глобал 32.937.103 102,7854 2,1259 11,0653 -8,1173 -0,6346 -6,4488 17.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.256.620 52,7367 0,3669 3,1218 -15,2215 -5,3665 -13,0569 16.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.006.399 71,7085 0,9164 1,4679 -8,5654 1,7350 -5,5862 16.07.2020
Иново Статус Акции 61.102.129 34,8546 0,7696 2,9988 -5,3458 -3,8732 -5,1069 16.07.2020
Генерали БРИК 44.466.094 141,7978 2,7209 8,2055 -20,3694 -17,2564 -19,1643 16.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.694.405 108,8764 -0,5682 3,7565 -13,5974 -7,7800 -11,9363 16.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 430.977.706 164,2823 0,6110 5,3301 -4,6294 2,9021 -3,3289 16.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.439.839 153,8782 0,1192 3,1467 -0,3357 2,2601 0,2436 16.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.829.436.425 128,9167 0,1166 0,3917 0,8654 1,7170 0,9355 16.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.796.020.966 122,1336 0,0886 0,3499 0,7702 1,4909 0,8274 16.07.2020
Илирика Кеш Фонд 505.248.599 1.200,9056 0,1023 0,3751 0,8199 1,5467 0,8910 16.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.012.346 135,1689 1,6846 7,6737 -1,4404 0,9859 -0,3539 16.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.301.757.835 116,5611 2,4456 12,1805 -9,1211 -1,8915 -7,6884 16.07.2020
ВФП Кеш Депозит 791.846.557 111,3810 0,0723 0,2506 0,6364 1,2201 0,6806 16.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.902.891 113,0962 0,1439 2,8264 -0,9420 1,4378 -0,3171 16.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 639.696.873 178,0489 3,0868 5,8442 -11,3632 9,5595 -7,5697 16.07.2020
Граве Глобал 32.963.987 102,8693 3,7853 11,8228 -7,5858 -0,5463 -6,3725 16.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.230.609 52,7301 0,2736 3,8272 -16,2425 -5,5086 -13,0678 15.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.085.336 71,7919 1,6986 2,7395 -8,5534 1,8024 -5,4764 15.07.2020
Иново Статус Акции 61.112.344 34,8604 0,8987 3,2732 -5,4110 -3,8946 -5,0912 15.07.2020
Генерали БРИК 44.557.091 142,1279 4,1042 9,5120 -20,1505 -16,9997 -18,9761 15.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.707.208 108,9859 -0,2230 3,4384 -13,9636 -7,6885 -11,8477 15.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 430.605.818 164,1413 0,8334 5,3625 -5,0786 2,8016 -3,4119 15.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.304.393 153,7676 0,4250 3,2521 -0,3680 2,0582 0,1716 15.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.823.995.367 128,9117 0,1166 0,3925 0,8657 1,7183 0,9316 15.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.797.902.108 122,1298 0,0894 0,3513 0,7702 1,4928 0,8243 15.07.2020
Илирика Кеш Фонд 505.503.671 1.200,8660 0,1042 0,3758 0,8203 1,5474 0,8877 15.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.931.849 135,6883 3,8205 8,7100 -0,9182 1,2012 0,0290 15.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.307.509.432 117,0879 5,6870 13,5393 -8,5182 -1,2778 -7,2712 15.07.2020
ВФП Кеш Депозит 792.471.140 111,3777 0,0739 0,2506 0,6362 1,2215 0,6776 15.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.676.663 113,0092 0,5857 2,8520 -1,0065 1,3836 -0,3938 15.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 639.028.018 177,8627 2,2302 6,5264 -12,1176 9,1686 -7,6663 15.07.2020
Граве Глобал 32.775.922 102,2824 4,4394 9,8207 -8,1382 -0,9745 -6,9067 15.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.159.356 52,6886 -0,1758 2,4175 -16,2775 -5,7565 -13,1362 14.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 98.088.755 71,8124 1,6924 1,4922 -8,2674 1,5928 -5,4494 14.07.2020
Иново Статус Акции 60.896.860 34,7375 0,6321 2,0368 -5,8824 -4,1996 -5,4258 14.07.2020
Генерали БРИК 44.714.978 142,6315 3,9250 6,5350 -20,4821 -16,9118 -18,6890 14.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.648.048 108,6889 -1,0231 1,8200 -14,3081 -8,3032 -12,0880 14.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.733.813 163,8135 0,5349 4,2333 -5,3548 2,5831 -3,6048 14.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.120.841 153,6177 0,3368 3,1013 -0,3808 2,0345 0,0739 14.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.869.366.540 128,9071 0,1175 0,3938 0,8653 1,7202 0,9280 14.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.797.857.176 122,1268 0,0915 0,3533 0,7708 1,4960 0,8218 14.07.2020
Илирика Кеш Фонд 504.788.953 1.200,8310 0,1076 0,3770 0,8215 1,5482 0,8847 14.07.2020
Генерали Топ Брендови 244.666.164 134,9900 3,3957 6,5903 -1,3151 0,9587 -0,4858 14.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.292.580.593 115,7474 4,3554 9,3033 -9,4325 -2,2539 -8,3328 14.07.2020
ВФП Кеш Депозит 794.700.990 111,3752 0,0747 0,2514 0,6359 1,2243 0,6753 14.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.631.004 112,9914 0,4380 2,3483 -0,9529 1,4357 -0,4095 14.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 639.005.794 177,8704 1,7288 5,8606 -12,5563 9,3424 -7,6623 14.07.2020
Граве Глобал 32.656.300 101,9091 4,4018 9,9585 -8,3855 -1,0110 -7,2464 14.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.020.835 52,6067 -0,3408 2,6919 -16,1256 -6,3248 -13,2713 13.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.857.712 71,6556 1,4604 2,9708 -8,5250 1,4175 -5,6559 13.07.2020
Иново Статус Акции 60.867.330 34,7206 0,5794 2,2629 -6,0414 -4,2510 -5,4718 13.07.2020
Генерали БРИК 44.868.364 143,1583 4,2998 7,5817 -20,5457 -16,6125 -18,3887 13.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.698.594 108,9603 -0,7845 2,3282 -14,3882 -8,0813 -11,8684 13.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 430.173.301 163,9951 0,6463 4,7348 -5,3626 2,6953 -3,4980 13.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.485.911 153,9158 0,5375 3,4731 -0,2202 2,2383 0,2681 13.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.868.488.771 128,9032 0,1185 0,3955 0,8646 1,7219 0,9249 13.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.824.412.185 122,1241 0,0930 0,3554 0,7706 1,4983 0,8196 13.07.2020
Илирика Кеш Фонд 499.666.598 1.200,7970 0,1084 0,3782 0,8215 1,5491 0,8819 13.07.2020
Генерали Топ Брендови 244.689.647 135,0098 3,4021 8,2137 -1,5859 0,9652 -0,4712 13.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.293.517.602 115,8705 4,4597 11,0165 -9,5448 -2,1562 -8,2353 13.07.2020
ВФП Кеш Депозит 782.628.117 111,3731 0,0748 0,2524 0,6345 1,2264 0,6734 13.07.2020
ВФП 100% БОНД 290.046.872 113,1783 0,6097 2,9865 -0,8282 1,6073 -0,2448 13.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 637.596.057 177,4810 1,5019 5,9970 -13,0885 9,0987 -7,8645 13.07.2020
Граве Глобал 32.878.185 102,6016 5,1033 11,7886 -7,6470 -0,3449 -6,6161 13.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 79.511.000 52,2729 -0,9805 1,8447 -15,5266 -6,9283 -13,8216 12.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.650.596 71,5039 1,4163 2,4637 -7,6097 1,1930 -5,8556 12.07.2020
Иново Статус Акции 60.642.253 34,5922 0,2039 1,9886 -5,8229 -4,6132 -5,8213 12.07.2020
Генерали БРИК 44.910.171 143,3108 4,6486 7,6861 -19,7631 -16,3451 -18,3018 12.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.647.667 108,7095 -1,0165 2,0431 -13,7716 -8,3019 -12,0713 12.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.814.664 163,8607 0,6146 4,5798 -4,7941 2,6458 -3,5770 12.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.415.819 153,8586 0,5937 3,4629 -0,1787 2,2836 0,2309 12.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.833.547.475 128,9011 0,1209 0,3979 0,8674 1,7241 0,9233 12.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.870.061.785 122,1202 0,0936 0,3574 0,7714 1,4992 0,8164 12.07.2020
Илирика Кеш Фонд 554.841.357 1.200,7573 0,1088 0,3789 0,8228 1,5477 0,8785 12.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.134.752 135,2609 3,7477 8,4428 -1,1707 1,2831 -0,2861 12.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.283.146.487 114,9266 3,7225 9,7720 -10,3521 -2,8580 -8,9829 12.07.2020
ВФП Кеш Депозит 831.724.183 111,3704 0,0744 0,2530 0,6360 1,2270 0,6710 12.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.866.037 113,0960 0,6216 3,0745 -0,8901 1,6155 -0,3173 12.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 634.878.754 176,7247 1,0652 5,3538 -11,3601 8,6296 -8,2571 12.07.2020
Граве Глобал 32.496.479 101,4104 3,8758 10,4767 -8,7372 -1,5132 -7,7003 12.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 79.518.776 52,2780 -1,3623 1,8445 -15,5267 -6,9295 -13,8132 11.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.660.111 71,5109 1,6213 2,4638 -7,6097 1,3327 -5,8464 11.07.2020
Иново Статус Акции 60.644.399 34,5935 -0,3750 1,9886 -5,8234 -4,5799 -5,8178 11.07.2020
Генерали БРИК 44.914.332 143,3241 5,7557 7,6868 -19,7631 -16,8483 -18,2942 11.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.649.666 108,7196 -1,6825 2,0439 -13,7711 -8,3919 -12,0631 11.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.816.766 163,8615 0,6556 4,5809 -4,7945 2,5424 -3,5766 11.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.404.775 153,8496 0,6261 3,4652 -0,1791 2,1035 0,2250 11.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.833.413.851 128,8966 0,1201 0,3989 0,8677 1,7268 0,9197 11.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.870.019.011 122,1174 0,0948 0,3592 0,7719 1,5026 0,8141 11.07.2020
Илирика Кеш Фонд 554.826.186 1.200,7245 0,1111 0,3802 0,8239 1,5470 0,8758 11.07.2020
Генерали Топ Брендови 245.155.803 135,2726 4,3438 8,4433 -1,1707 0,9273 -0,2775 11.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.283.228.812 114,9340 4,3551 9,7721 -10,3520 -3,0121 -8,9770 11.07.2020
ВФП Кеш Депозит 831.966.335 111,3680 0,0734 0,2535 0,6363 1,2306 0,6688 11.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.850.140 113,0898 0,5714 3,0738 -0,8927 1,3908 -0,3228 11.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 634.906.344 176,7323 0,8058 5,3539 -11,3599 8,5449 -8,2532 11.07.2020
Граве Глобал 32.498.660 101,4172 0,0481 10,4771 -8,7369 -1,5587 -7,6941 11.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 79.508.829 52,2813 -1,6180 1,8434 -15,5238 -6,8836 -13,8077 10.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.367.998 71,3168 -0,7685 1,7946 -7,7767 0,7039 -6,1019 10.07.2020
Иново Статус Акции 60.645.490 34,5941 -0,3583 1,9861 -5,8180 -4,5388 -5,8162 10.07.2020
Генерали БРИК 44.759.950 142,8314 1,5956 6,8176 -19,9215 -17,2302 -18,5751 10.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.650.152 108,7220 -2,1380 2,0419 -13,7659 -8,1013 -12,0612 10.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 429.493.807 163,7399 -0,5344 4,4014 -4,8391 2,4590 -3,6481 10.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.143.119 153,6375 0,1315 3,1461 -0,2673 1,9294 0,0868 10.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.852.530.567 128,8915 0,1196 0,3994 0,8696 1,7277 0,9157 10.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.869.969.685 122,1142 0,0952 0,3607 0,7732 1,5048 0,8114 10.07.2020
Илирика Кеш Фонд 554.809.761 1.200,6889 0,1123 0,3813 0,8262 1,5480 0,8728 10.07.2020
Генерали Топ Брендови 244.572.302 134,9506 0,2830 7,8887 -1,3602 0,4476 -0,5149 10.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.281.198.480 114,7249 -0,7413 9,2931 -10,4423 -3,3129 -9,1426 10.07.2020
ВФП Кеш Депозит 831.945.058 111,3650 0,0724 0,2533 0,6389 1,2322 0,6661 10.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.450.603 112,9339 -0,1692 2,7648 -0,9791 1,2757 -0,4602 10.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 634.929.996 176,7400 0,2545 5,3541 -11,3597 8,5870 -8,2492 10.07.2020
Граве Глобал 32.500.137 101,4218 -0,8680 10,4751 -8,7274 -1,4988 -7,6899 10.07.2020
Илирика Југоисточна Европа 80.012.953 52,6273 -1,0884 2,9159 -13,9167 -6,5520 -13,2373 09.07.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 97.560.898 71,4896 -0,6907 2,4382 -7,1722 0,5614 -5,8744 09.07.2020
Иново Статус Акции 60.769.023 34,6647 -0,4331 2,2205 -5,3596 -4,3257 -5,6240 09.07.2020
Генерали БРИК 44.903.062 143,4153 1,7590 7,2679 -19,5271 -16,3399 -18,2422 09.07.2020
Генерали Нова ЕУ 21.651.930 108,7375 -2,1048 2,0889 -12,9846 -8,1499 -12,0487 09.07.2020
КБ Публикум - Балансиран 428.786.490 163,4786 -0,8881 4,2439 -4,3575 2,3796 -3,8019 09.07.2020
КБ Публикум - Обврзници 188.599.342 154,0142 0,4906 3,4068 0,0362 2,1492 0,3322 09.07.2020
КБ Публикум Паричен 3.850.267.194 128,8877 0,1213 0,4012 0,8705 1,7274 0,9128 09.07.2020
Генерали Кеш Депозит 1.866.893.181 122,1110 0,0968 0,3625 0,7738 1,5062 0,8088 09.07.2020
Илирика Кеш Фонд 549.612.089 1.200,6530 0,1135 0,3823 0,8270 1,5498 0,8698 09.07.2020
Генерали Топ Брендови 243.865.255 134,5661 -0,0080 7,5894 -1,6714 0,4008 -0,7983 09.07.2020
ВФП Премиум Инвест 1.270.153.308 113,7605 -2,0580 8,4003 -11,3062 -4,1638 -9,9064 09.07.2020
ВФП Кеш Депозит 836.083.476 111,3622 0,0726 0,2538 0,6392 1,2317 0,6636 09.07.2020
ВФП 100% БОНД 289.464.829 113,0419 -0,1913 2,9563 -0,7983 1,4042 -0,3650 09.07.2020
КБ Публикум-МБИ 10 634.494.318 176,6187 -0,5047 5,6506 -9,1189 8,5383 -8,3121 09.07.2020
Граве Глобал 32.546.771 101,5673 -1,5530 10,6266 -8,2603 -1,3818 -7,5575 09.07.2020
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.