Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Генерали Југоисточна Европа 61.838.374 64,6885 4,1476 5,4947 9,6460 16,1321 3,4213 16.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.585.851 78,9974 5,5651 2,6035 3,7654 9,1373 3,5780 16.01.2022
Иново Статус Акции 64.446.114 36,7959 1,9831 0,9191 -0,9758 3,4558 0,8322 16.01.2022
Генерали БРИК 55.369.998 168,6953 4,9468 -0,4195 3,5075 5,3597 4,5035 16.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.767.918 134,8119 4,0674 5,4501 8,6979 13,5987 3,2318 16.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 734.623.176 193,9018 1,7981 1,4117 3,8172 10,7715 1,2457 16.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 236.639.082 156,2725 -1,2626 -1,7132 -1,6628 0,6694 -0,8334 16.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.474.289.353 131,6931 0,1330 0,3742 0,7987 1,5087 0,1117 16.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.570.072.342 124,3745 0,1075 0,3092 0,6609 1,3077 0,0805 16.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.029.676 1.225,6870 0,1397 0,4063 0,9428 1,6780 0,1145 16.01.2022
Генерали Топ Брендови 436.499.228 156,8241 0,5833 1,3078 2,5380 13,3854 0,2527 16.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.290.779.546 149,4657 0,4476 3,8515 7,3578 21,9658 -0,8421 16.01.2022
ВФП Кеш Депозит 815.912.521 112,9222 0,1026 0,2695 0,5877 1,0240 0,0739 16.01.2022
ВФП 100% БОНД 359.272.494 117,3244 -1,0186 -0,5021 -0,1006 1,2446 -0,7622 16.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.013.321.872 257,3553 5,0543 9,0216 16,0788 28,1550 1,9417 16.01.2022
Граве Глобал 51.454.202 135,6093 -0,3769 3,1108 6,3205 17,6935 -1,9537 16.01.2022
ВФП Дивиденда 262.073.189 123,6053 0,7047 5,3282 7,8723 -0,3672 16.01.2022
КБ Публикум - Акции 161.838.912 105,6128 3,0296 3,2914 5,5584 2,2957 16.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 231.578.295 92,5677 -0,0339 -1,6971 -1,6743 -3,1091 16.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.844.072 64,6945 4,3377 5,4943 9,6459 16,1715 3,4309 15.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.591.670 79,0046 4,1212 2,6028 3,7650 9,1647 3,5875 15.01.2022
Иново Статус Акции 64.446.187 36,7959 2,1371 0,9171 -0,8429 3,4700 0,8322 15.01.2022
Генерали БРИК 55.375.072 168,7108 5,8940 -0,4200 2,7885 5,3810 4,5131 15.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.770.320 134,8240 4,4696 5,4595 8,5111 13,6766 3,2410 15.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 734.637.653 193,9062 2,3426 1,4116 3,5778 10,7921 1,2480 15.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 236.624.697 156,2630 -1,1935 -1,7145 -1,6808 0,6899 -0,8394 15.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.474.154.998 131,6880 0,1334 0,3741 0,7845 1,5154 0,1079 15.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.570.013.682 124,3699 0,1072 0,3090 0,6508 1,3118 0,0768 15.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.022.378 1.225,6311 0,1395 0,4067 0,9428 1,6829 0,1099 15.01.2022
Генерали Топ Брендови 436.537.816 156,8380 0,8337 1,2925 1,9695 13,4354 0,2616 15.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.291.118.968 149,4750 1,3243 3,8296 6,8352 22,0290 -0,8359 15.01.2022
ВФП Кеш Депозит 815.887.254 112,9187 0,1027 0,2685 0,5707 1,0288 0,0708 15.01.2022
ВФП 100% БОНД 359.245.346 117,3179 -0,8650 -0,4860 -0,1096 1,2647 -0,7677 15.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.013.357.726 257,3644 5,2139 9,0210 16,2320 28,1544 1,9453 15.01.2022
Граве Глобал 51.457.322 135,6176 0,5557 3,1103 5,7038 17,7201 -1,9477 15.01.2022
ВФП Дивиденда 262.089.771 123,6131 0,9043 5,2730 7,3818 -0,3609 15.01.2022
КБ Публикум - Акции 161.845.742 105,6192 3,8089 3,2496 4,8670 2,3019 15.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 231.593.717 92,5738 4,2465 -1,6844 -4,1340 -3,1027 15.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.850.380 64,7011 4,6705 5,5077 9,5934 16,1541 3,4415 14.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.507.503 78,9268 4,0748 2,4934 3,6698 9,1126 3,4854 14.01.2022
Иново Статус Акции 64.446.259 36,7960 1,9161 0,8063 -1,2805 4,0743 0,8325 14.01.2022
Генерали БРИК 55.316.295 168,5317 5,3301 -0,1792 2,3223 4,3477 4,4022 14.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.772.957 134,8373 4,3676 5,4627 8,5947 13,6723 3,2512 14.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 734.374.133 193,8566 2,1729 1,4613 3,6781 10,6376 1,2221 14.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 236.554.867 156,2169 -1,3074 -1,7842 -1,6344 0,7679 -0,8687 14.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.440.031.741 131,6828 0,1329 0,3744 0,7789 1,5457 0,1039 14.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.569.967.230 124,3662 0,1072 0,3096 0,6473 1,3356 0,0738 14.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.014.619 1.225,5717 0,1392 0,4063 0,9330 1,6280 0,1051 14.01.2022
Генерали Топ Брендови 436.230.395 156,7286 1,4266 1,6850 1,6116 12,9208 0,1917 14.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.289.662.496 149,3826 1,8464 4,5060 6,2534 21,3642 -0,8972 14.01.2022
ВФП Кеш Депозит 815.858.728 112,9152 0,1021 0,2678 0,5636 1,0616 0,0677 14.01.2022
ВФП 100% БОНД 359.272.788 117,3268 -1,0130 -0,5486 0,0082 1,3761 -0,7602 14.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.013.309.613 257,3735 5,1116 9,1965 16,6772 27,8757 1,9489 14.01.2022
Граве Глобал 51.460.443 135,6258 0,0688 4,1378 5,6853 17,9650 -1,9418 14.01.2022
ВФП Дивиденда 261.689.609 123,4432 1,7096 5,4102 6,9632 -0,4978 14.01.2022
КБ Публикум - Акции 159.987.542 105,5286 3,9796 3,3161 4,6739 2,2141 14.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 231.522.620 92,5463 2,4519 -2,6272 -3,3297 -3,1315 14.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.450.552 64,2748 3,9951 4,9683 8,7845 15,6619 2,7599 13.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.619.150 79,0238 3,9858 2,9432 2,9974 9,1216 3,6126 13.01.2022
Иново Статус Акции 64.322.897 36,7255 1,7209 0,7539 -1,6639 4,4184 0,6393 13.01.2022
Генерали БРИК 55.621.952 169,4660 5,6884 0,7578 3,0361 6,2539 4,9809 13.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.635.391 134,1445 3,8889 5,1288 7,8199 13,4257 2,7207 13.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 735.007.300 194,1415 2,4664 1,8702 4,0491 11,3451 1,3709 13.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 238.044.282 157,2012 -0,7110 -1,2046 -1,0177 1,4262 -0,2441 13.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.339.524.161 131,6770 0,1336 0,3728 0,7752 1,5549 0,0995 13.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.553.917.878 124,3621 0,1079 0,3098 0,6450 1,3430 0,0705 13.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.007.283 1.225,5155 0,1384 0,4063 0,9173 1,6353 0,1005 13.01.2022
Генерали Топ Брендови 437.154.386 157,4132 1,4119 3,1980 2,2551 13,4241 0,6293 13.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.304.361.177 150,5696 2,3050 6,8792 7,1312 22,6935 -0,1097 13.01.2022
ВФП Кеш Депозит 797.820.328 112,9112 0,1024 0,2664 0,5586 1,0708 0,0642 13.01.2022
ВФП 100% БОНД 360.270.885 117,7794 -0,6447 -0,0761 0,4330 1,8423 -0,3773 13.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.004.406.347 255,4640 4,2926 8,8468 16,1979 28,0637 1,1925 13.01.2022
Граве Глобал 51.906.558 136,8015 0,2885 5,8333 6,3211 19,2260 -1,0917 13.01.2022
ВФП Дивиденда 262.325.990 123,8258 1,4810 6,9367 7,5456 -0,1894 13.01.2022
КБ Публикум - Акции 160.153.370 105,6769 4,1676 4,1867 4,9466 2,3577 13.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 234.642.757 93,7935 3,2359 0,7053 -0,9073 -1,8261 13.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.300.300 64,1364 3,7021 5,0490 8,5571 15,3983 2,5387 12.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.282.563 79,8642 4,8444 4,7534 4,1120 10,6295 4,7145 12.01.2022
Иново Статус Акции 64.202.218 36,6566 1,5331 0,6195 -1,9652 4,4321 0,4505 12.01.2022
Генерали БРИК 56.113.231 171,0041 4,8442 2,3697 4,4468 7,0307 5,9338 12.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.586.825 133,8999 3,5347 5,0958 7,7237 13,2099 2,5334 12.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 736.766.683 194,4084 2,1274 2,0256 4,2936 11,6748 1,5102 12.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.051.926 157,5357 -0,5006 -0,9257 -0,7712 1,7313 -0,0318 12.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.370.545.051 131,6714 0,1326 0,3725 0,7686 1,5526 0,0953 12.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.524.263.122 124,3578 0,1084 0,3098 0,6417 1,3430 0,0670 12.01.2022
Генерали Кеш Фонд 159.999.947 1.225,4593 0,1386 0,4064 0,9109 1,6337 0,0959 12.01.2022
Генерали Топ Брендови 438.024.267 158,5236 1,5737 4,1641 2,9876 14,6314 1,3391 12.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.313.283.604 151,1783 2,1635 7,7423 7,6046 23,4217 0,2941 12.01.2022
ВФП Кеш Депозит 787.829.082 112,9072 0,1019 0,2653 0,5544 1,0686 0,0606 12.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.902.437 117,9146 -0,5184 0,1571 0,5345 2,0504 -0,2630 12.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 1.000.836.650 254,7598 4,2141 8,9077 15,9493 28,9811 0,9136 12.01.2022
Граве Глобал 51.841.722 136,6307 5,5536 6,9111 19,4867 -1,2152 12.01.2022
ВФП Дивиденда 264.343.731 125,0139 1,9655 8,4348 8,6074 0,7683 12.01.2022
КБ Публикум - Акции 160.456.103 106,2334 4,1280 4,6729 5,4158 2,8968 12.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 238.146.107 95,1943 4,4216 5,3752 1,4886 -0,3599 12.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.369.283 64,1535 3,6813 5,4121 8,4828 15,8679 2,5660 11.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.649.561 79,0814 2,6301 4,6398 3,5590 9,5908 3,6882 11.01.2022
Иново Статус Акции 64.146.794 36,6250 1,4298 0,5637 -2,0861 4,2930 0,3639 11.01.2022
Генерали БРИК 55.514.171 169,2252 3,7440 1,2448 3,5873 7,6637 4,8318 11.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.565.383 133,7919 3,4419 5,0974 7,5412 14,0848 2,4507 11.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 734.171.843 194,1445 1,9865 1,8926 4,1392 12,0482 1,3724 11.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 238.953.448 157,4708 -0,5368 -0,9904 -0,8007 1,7271 -0,0730 11.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.373.345.904 131,6658 0,1324 0,3729 0,7672 1,5559 0,0910 11.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.538.233.616 124,3539 0,1085 0,3097 0,6406 1,3462 0,0639 11.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.843.050 1.225,4068 0,1389 0,4068 0,9074 1,6370 0,0916 11.01.2022
Генерали Топ Брендови 435.429.529 158,4231 1,5003 3,8271 3,3818 14,6265 1,2749 11.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.302.655.937 150,6488 1,7993 6,9291 7,7221 23,0073 -0,0572 11.01.2022
ВФП Кеш Депозит 813.478.912 112,9034 0,1015 0,2654 0,5490 1,0725 0,0572 11.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.994.597 117,8870 -0,5364 0,0602 0,5187 2,0624 -0,2863 11.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 999.177.065 254,4363 4,0777 8,8710 15,5951 28,5929 0,7855 11.01.2022
Граве Глобал 51.514.970 135,7695 -0,3578 4,6975 7,2154 18,4769 -1,8379 11.01.2022
ВФП Дивиденда 263.452.954 124,7405 1,7360 7,8356 8,5710 0,5479 11.01.2022
КБ Публикум - Акции 159.995.537 105,9380 3,8323 4,1572 5,2569 2,6106 11.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 235.175.930 94,0075 3,1129 5,7048 -0,5696 -1,6021 11.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.104.750 63,8815 3,2322 5,1810 8,2055 15,6314 2,1311 10.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.560.761 77,7360 0,8748 2,5809 2,5376 7,4891 1,9241 10.01.2022
Иново Статус Акции 64.137.933 36,6199 1,4140 0,5307 -2,1052 4,1871 0,3499 10.01.2022
Генерали БРИК 53.807.658 165,8607 1,9390 -0,3281 1,5188 4,8393 2,7475 10.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.505.937 133,2462 3,0289 4,7245 7,0930 13,6962 2,0328 10.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 729.829.601 193,7974 1,8690 1,6301 3,9509 11,9760 1,1912 10.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 238.823.627 157,3853 -0,5345 -1,1139 -0,8484 1,6155 -0,1272 10.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.366.908.486 131,6622 0,1338 0,3739 0,7684 1,5571 0,0883 10.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.584.289.078 124,3506 0,1092 0,3102 0,6416 1,3474 0,0612 10.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.835.256 1.225,3474 0,1381 0,4064 0,9017 1,6352 0,0868 10.01.2022
Генерали Топ Брендови 431.187.858 157,0987 0,8265 2,6255 2,5081 13,0242 0,4282 10.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.280.343.034 149,5976 1,2364 6,1561 6,9635 21,6317 -0,7546 10.01.2022
ВФП Кеш Депозит 871.132.293 112,9002 0,1017 0,2647 0,5488 1,0729 0,0544 10.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.407.956 117,8094 -0,5078 -0,0481 0,4574 1,9255 -0,3520 10.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 991.250.326 254,6830 4,1745 8,9721 15,7025 29,3523 0,8832 10.01.2022
Граве Глобал 51.599.317 135,9918 -0,2009 4,7568 7,3836 19,4473 -1,6772 10.01.2022
КБ Публикум - Акции 158.455.609 105,1366 3,1917 3,5589 4,4562 1,8344 10.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 230.657.537 92,3185 1,5467 3,6979 -2,3621 -3,3700 10.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.015.930 63,7983 3,1087 4,8904 7,9878 15,4695 1,9981 09.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.396.925 77,5402 0,8776 2,4185 2,3613 7,2080 1,6674 09.01.2022
Иново Статус Акции 64.105.347 36,6019 1,7655 0,4757 -2,1748 4,1335 0,3006 09.01.2022
Генерали БРИК 53.652.742 165,4736 1,0300 -0,5695 1,1576 4,5854 2,5077 09.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.467.755 133,0758 2,8442 4,5812 6,9243 13,5407 1,9023 09.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 729.495.157 193,7128 1,6524 1,5834 3,8573 11,9261 1,1470 09.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.194.387 157,6316 -0,4727 -0,9543 -0,7349 1,7815 0,0291 09.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.405.878.576 131,6544 0,1300 0,3718 0,7590 1,5546 0,0823 09.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.584.034.703 124,3471 0,1100 0,3112 0,6372 1,3479 0,0584 09.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.828.357 1.225,2948 0,1379 0,4068 0,9007 1,6345 0,0825 09.01.2022
Генерали Топ Брендови 431.886.790 157,4091 0,6943 2,8191 2,5988 13,2375 0,6267 09.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.300.715.197 150,8340 1,7144 7,0267 7,7852 22,6291 0,0657 09.01.2022
ВФП Кеш Депозит 868.575.966 112,8941 0,0963 0,2614 0,5373 1,0703 0,0490 09.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.912.790 117,9811 -0,4953 0,1027 0,5845 2,0789 -0,2067 09.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 984.699.220 254,1991 4,1275 8,7605 15,4762 29,1015 0,6915 09.01.2022
Граве Глобал 51.869.976 136,7051 -0,2120 5,2993 7,9150 20,0662 -1,1614 09.01.2022
ВФП Дивиденда 260.762.930 123,8719 1,4989 7,1812 7,6356 -0,1523 09.01.2022
КБ Публикум - Акции 158.383.290 105,0949 2,6248 3,5121 4,3403 1,7940 09.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 228.512.741 91,4624 -0,5195 2,7293 -3,3632 -4,2660 09.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.021.547 63,8042 2,9733 4,8899 7,9877 15,4455 2,0076 08.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.402.631 77,5473 0,8664 2,4178 2,3609 7,2872 1,6767 08.01.2022
Иново Статус Акции 64.105.379 36,6019 1,8111 0,4743 -2,2268 4,1238 0,3006 08.01.2022
Генерали БРИК 53.657.669 165,4888 0,9676 -0,6007 1,9029 4,6845 2,5171 08.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.470.127 133,0878 3,1691 4,5695 6,8012 13,4936 1,9115 08.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 729.511.184 193,7171 1,4459 1,5758 4,2347 11,9478 1,1493 08.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.180.098 157,6222 -0,5489 -0,9605 -0,8224 1,8116 0,0231 08.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.405.743.181 131,6492 0,1305 0,3734 0,7359 1,5516 0,0784 08.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.583.985.278 124,3432 0,1095 0,3124 0,6214 1,3461 0,0553 08.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.821.051 1.225,2392 0,1376 0,4069 0,9008 1,6309 0,0779 08.01.2022
Генерали Топ Брендови 431.925.108 157,4230 0,4196 2,7879 3,6727 13,3009 0,6356 08.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.300.794.553 150,8435 1,4555 7,0024 9,2244 22,6694 0,0720 08.01.2022
ВФП Кеш Депозит 868.549.490 112,8907 0,0999 0,2621 0,5093 1,0672 0,0460 08.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.892.546 117,9745 -0,5241 0,0916 0,4848 2,1310 -0,2123 08.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 984.734.638 254,2082 4,3319 8,7601 15,2025 29,1010 0,6951 08.01.2022
Граве Глобал 51.873.123 136,7134 1,1438 5,3050 7,0191 20,0545 -1,1554 08.01.2022
ВФП Дивиденда 260.779.462 123,8798 1,1687 7,1168 8,5938 -0,1459 08.01.2022
КБ Публикум - Акции 158.392.853 105,1012 1,7937 3,4708 5,1786 1,8001 08.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 228.527.926 91,4685 -2,8694 2,6976 -2,3289 -4,2597 08.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.027.166 63,8101 3,2477 4,8734 7,9564 16,1958 2,0170 07.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.408.338 77,5544 0,5003 2,3723 2,2039 7,5029 1,6860 07.01.2022
Иново Статус Акции 64.105.411 36,6019 1,8102 0,4586 -2,2247 3,7628 0,3006 07.01.2022
Генерали БРИК 53.662.596 165,5040 1,4156 -0,3067 0,8362 5,5873 2,5266 07.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.472.499 133,0997 2,9375 4,3956 6,5310 14,6083 1,9206 07.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 729.508.933 193,7213 1,6036 1,6593 3,6348 12,3352 1,1514 07.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.165.809 157,6127 -0,4402 -1,1578 -0,8496 1,8180 0,0171 07.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.405.607.795 131,6440 0,1296 0,3738 0,7135 1,5501 0,0744 07.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.583.865.851 124,3393 0,1095 0,3126 0,6068 1,3447 0,0521 07.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.813.746 1.225,1835 0,1371 0,4095 0,8923 1,6295 0,0734 07.01.2022
Генерали Топ Брендови 431.953.929 157,4370 0,6906 2,7321 2,6218 13,9559 0,6445 07.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.300.931.519 150,8529 1,3111 6,7557 7,7001 23,2497 0,0782 07.01.2022
ВФП Кеш Депозит 868.523.014 112,8872 0,0990 0,2617 0,4813 1,0649 0,0429 07.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.872.303 117,9680 -0,4193 0,0136 0,3652 2,1457 -0,2178 07.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 984.770.057 254,2174 4,3315 8,8330 15,7878 28,9882 0,6987 07.01.2022
Граве Глобал 51.876.270 136,7217 0,9262 5,9516 6,8709 21,4345 -1,1494 07.01.2022
ВФП Дивиденда 260.745.992 123,8876 1,5689 7,0601 7,5985 -0,1396 07.01.2022
КБ Публикум - Акции 158.400.417 105,1076 1,9797 3,7536 4,3008 1,8063 07.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 228.543.112 91,4746 -2,2616 3,4653 -4,2827 -4,2533 07.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 60.880.542 63,6567 2,9211 4,4825 7,3851 16,4306 1,7717 06.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.937.961 76,9699 0,1241 1,8798 2,4485 7,1163 0,9196 06.01.2022
Иново Статус Акции 64.105.442 36,6019 1,7746 0,0413 -2,2124 3,9951 0,3006 06.01.2022
Генерали БРИК 53.019.675 163,5211 2,2459 -0,0603 -0,4453 5,1783 1,2982 06.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.399.210 132,7312 3,2799 4,3570 6,5903 15,1567 1,6385 06.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 727.530.785 193,1960 1,8464 1,9422 3,3794 12,2494 0,8772 06.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.218.843 157,6536 -0,4459 -0,9552 -0,8186 1,8597 0,0430 06.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.405.472.418 131,6387 0,1289 0,3774 0,7124 1,5498 0,0704 06.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.583.816.348 124,3354 0,1105 0,3148 0,6062 1,3449 0,0490 06.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.804.080 1.225,1099 0,1348 0,4087 0,8641 1,6269 0,0674 06.01.2022
Генерали Топ Брендови 431.997.598 157,4529 1,9669 4,0655 3,4039 14,7275 0,6547 06.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.303.682.353 151,0333 3,6021 8,8196 8,6098 24,0654 0,1979 06.01.2022
ВФП Кеш Депозит 868.502.541 112,8838 0,0999 0,2650 0,4796 1,0647 0,0399 06.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.997.553 118,0087 -0,2809 0,4753 2,1467 -0,1834 06.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 984.805.478 254,2265 4,3828 8,7464 15,8733 28,9877 0,7023 06.01.2022
Граве Глобал 52.468.555 138,2827 3,4428 7,6766 8,0265 24,1068 -0,0208 06.01.2022
ВФП Дивиденда 260.731.631 123,8808 3,2102 8,8459 8,1534 -0,1451 06.01.2022
КБ Публикум - Акции 157.415.731 104,5202 2,5532 4,1984 3,6957 1,2374 06.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 227.181.408 90,9296 -2,9318 4,3199 -4,4763 -4,8237 06.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 61.058.490 63,8428 3,6571 5,0845 7,5196 16,7672 2,0693 05.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.589.904 76,5678 1,1849 3,4851 0,8764 6,3163 0,3924 05.01.2022
Иново Статус Акции 64.102.647 36,6003 1,7580 -0,0404 -2,1197 3,6665 0,2962 05.01.2022
Генерали БРИК 52.824.775 162,9200 2,0392 -0,6426 -2,0403 5,0730 0,9258 05.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.441.992 132,9463 3,3657 4,2841 6,4948 15,4039 1,8032 05.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 728.119.273 193,3568 2,2669 1,8037 3,3219 12,6424 0,9611 05.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.595.725 157,9020 -0,2486 -0,7771 -0,7007 2,0271 0,2007 05.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.408.185.984 131,6304 0,1271 0,3772 0,7103 1,5302 0,0641 05.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.583.725.890 124,3283 0,1081 0,3140 0,6041 1,3299 0,0433 05.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.790.650 1.225,0304 0,1333 0,4118 0,8365 1,6083 0,0609 05.01.2022
Генерали Топ Брендови 432.964.712 157,8054 3,3045 4,3177 3,0878 15,5328 0,8800 05.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.325.878.687 152,4847 6,1397 9,2745 8,9404 26,9609 1,1608 05.01.2022
ВФП Кеш Депозит 868.459.380 112,8782 0,0987 0,2645 0,4777 1,0450 0,0349 05.01.2022
ВФП 100% БОНД 363.958.153 118,3210 0,0491 0,6140 0,6432 2,3365 0,0808 05.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 984.836.339 254,2348 4,5655 8,3360 16,1462 28,9869 0,7056 05.01.2022
Граве Глобал 52.672.925 138,8213 3,8540 8,8470 8,4817 25,0110 0,3686 05.01.2022
ВФП Дивиденда 261.393.214 124,1951 5,1259 9,4374 7,8199 0,1083 05.01.2022
КБ Публикум - Акции 157.235.256 104,4494 3,0813 4,0211 3,0084 1,1688 05.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 234.062.682 93,6949 0,8680 9,2207 -1,4697 -1,9293 05.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 60.773.323 63,5486 2,9911 4,2180 7,3434 16,5721 1,5989 04.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.873.288 76,9263 2,6185 4,5768 1,5247 6,7831 0,8625 04.01.2022
Иново Статус Акции 63.912.625 36,4933 1,4591 -0,3737 -2,3230 4,2839 0,0030 04.01.2022
Генерали БРИК 53.014.581 163,7447 2,5462 0,8219 -1,4481 5,9834 1,4367 04.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.333.469 132,4142 2,9427 4,0497 6,1587 15,4786 1,3957 04.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 726.449.862 192,9772 2,0639 1,6608 3,1635 12,3441 0,7629 04.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.333.184 157,7296 -0,3526 -1,1216 -0,8098 1,7893 0,0913 04.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.394.262.709 131,6086 0,1146 0,3648 0,6981 1,4985 0,0475 04.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.584.149.840 124,3148 0,1008 0,3062 0,5971 1,3086 0,0324 04.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.764.487 1.224,8311 0,1211 0,4032 0,8234 1,5787 0,0446 04.01.2022
Генерали Топ Брендови 434.552.079 158,5672 3,7940 5,5100 3,5855 16,2169 1,3670 04.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.322.985.051 152,4567 6,1137 10,3956 9,0553 26,8048 1,1422 04.01.2022
ВФП Кеш Депозит 867.251.150 112,8627 0,0878 0,2524 0,4673 1,0141 0,0212 04.01.2022
ВФП 100% БОНД 363.099.032 118,2014 -0,0469 0,3814 0,5506 2,1298 -0,0204 04.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 978.779.093 252,3140 3,7714 7,4202 15,6980 28,3230 -0,0552 04.01.2022
Граве Глобал 52.466.644 138,2777 3,4406 8,1501 8,4919 24,3131 -0,0244 04.01.2022
ВФП Дивиденда 262.141.749 124,7630 5,5998 10,7160 8,3949 0,5660 04.01.2022
КБ Публикум - Акции 156.962.299 104,4074 3,0337 4,3508 3,0451 1,1281 04.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 235.000.312 94,0703 1,2654 9,7964 -1,1139 -1,5364 04.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 60.340.337 63,0969 2,2496 3,4453 6,4964 15,9275 0,8768 03.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.845.050 76,9121 2,5901 5,5327 0,4791 6,2521 0,8439 03.01.2022
Иново Статус Акции 63.856.090 36,4610 1,3681 -1,1975 -2,4152 4,1808 -0,0855 03.01.2022
Генерали БРИК 52.870.866 163,3147 2,6078 -0,2397 -1,7156 5,8864 1,1703 03.01.2022
Генерали Нова ЕУ 26.210.961 131,7982 2,4458 3,4479 5,6554 15,4960 0,9240 03.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 722.548.804 191,9430 1,5984 1,1941 2,6085 11,9135 0,2229 03.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.205.393 157,6454 -0,3362 -1,0590 -0,8568 1,8008 0,0378 03.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.410.276.196 131,5879 0,1030 0,3533 0,6863 1,4848 0,0318 03.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.591.990.553 124,3024 0,0947 0,3000 0,5903 1,2998 0,0225 03.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.740.562 1.224,6488 0,1110 0,3929 0,8138 1,5629 0,0297 03.01.2022
Генерали Топ Брендови 433.516.493 158,2059 3,7734 4,5314 3,3399 15,4763 1,1360 03.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.304.178.025 151,7863 5,8087 9,1877 8,5688 25,9984 0,6974 03.01.2022
ВФП Кеш Депозит 887.415.680 112,8485 0,0780 0,2430 0,4574 1,0005 0,0086 03.01.2022
ВФП 100% БОНД 362.627.169 118,1814 0,0491 0,2983 0,5388 2,2119 -0,0373 03.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 974.618.277 251,6226 3,4830 6,9873 15,3763 28,0915 -0,3291 03.01.2022
Граве Глобал 52.365.243 138,0104 3,2339 7,6005 8,2751 23,8095 -0,2177 03.01.2022
ВФП Дивиденда 260.922.351 124,7419 5,8924 9,6863 8,3695 0,5490 03.01.2022
КБ Публикум - Акции 156.238.551 103,9472 2,7633 3,6903 2,5866 0,6824 03.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 235.147.118 94,1344 1,6210 11,2115 -1,0528 -1,4693 03.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.270.084 62,5709 1,3777 2,8513 5,5547 14,9497 0,0358 02.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.408.642 76,3230 2,1291 3,3137 -0,2900 5,4281 0,0715 02.01.2022
Иново Статус Акции 63.910.783 36,4922 1,5952 -1,1185 -2,3374 4,2676 0,0000 02.01.2022
Генерали БРИК 52.293.000 161,5419 -0,4426 -1,3313 -2,4966 4,7278 0,0721 02.01.2022
Генерали Нова ЕУ 25.977.867 130,6261 1,4722 2,5187 4,7087 14,4588 0,0265 02.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 722.844.370 191,5861 1,1950 1,0034 2,5016 11,7045 0,0366 02.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.244.018 157,6709 -0,3543 -1,0388 -0,7311 1,8243 0,0540 02.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.040.002.710 131,5786 0,1003 0,3502 0,6830 1,4816 0,0247 02.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.396.861.093 124,2941 0,0916 0,2961 0,5866 1,2967 0,0158 02.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.728.705 1.224,5585 0,1076 0,3904 0,8118 1,5584 0,0223 02.01.2022
Генерали Топ Брендови 427.430.208 156,5324 2,0678 3,4165 2,5392 14,2447 0,0662 02.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.278.807.939 150,7256 4,5587 8,4177 8,0113 25,1100 -0,0062 02.01.2022
ВФП Кеш Депозит 896.307.207 112,8422 0,0756 0,2398 0,4543 0,9977 0,0030 02.01.2022
ВФП 100% БОНД 373.585.332 118,2321 0,0880 0,3464 0,6926 2,2607 0,0056 02.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 975.387.673 252,4410 3,9429 7,3309 15,7468 28,5030 -0,0049 02.01.2022
Граве Глобал 52.476.288 138,3031 3,3804 7,8216 8,4974 24,0641 -0,0061 02.01.2022
ВФП Дивиденда 259.346.989 124,0529 4,9176 9,0732 8,1854 -0,0064 02.01.2022
КБ Публикум - Акции 155.262.490 103,3005 1,6404 3,0395 2,1115 0,0560 02.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 238.790.784 95,5930 3,4168 12,9271 0,8172 0,0575 02.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.275.394 62,5765 1,3506 2,8508 5,5543 14,9488 0,0448 01.01.2022
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.414.030 76,3298 -0,0556 3,3131 -0,2907 5,4272 0,0804 01.01.2022
Иново Статус Акции 63.910.777 36,4922 1,5463 -1,1341 -2,3066 4,2649 0,0000 01.01.2022
Генерали БРИК 52.297.796 161,5567 0,8879 -1,4440 -2,3340 4,7282 0,0813 01.01.2022
Генерали Нова ЕУ 25.980.190 130,6378 1,4932 2,4717 4,7371 14,4588 0,0355 01.01.2022
КБ Публикум - Балансиран 722.859.897 191,5902 1,3260 0,9594 2,5819 11,7059 0,0387 01.01.2022
КБ Публикум - Обврзници 239.229.752 157,6615 -0,2522 -1,0781 -0,7318 1,8252 0,0480 01.01.2022
КБ Публикум Паричен 3.039.875.717 131,5731 0,1005 0,3458 0,6828 1,4814 0,0205 01.01.2022
Генерали Кеш Депозит 1.396.819.577 124,2904 0,0921 0,2926 0,5870 1,2974 0,0128 01.01.2022
Генерали Кеш Фонд 160.721.658 1.224,5048 0,1075 0,3905 0,8120 1,5569 0,0179 01.01.2022
Генерали Топ Брендови 427.468.137 156,5463 2,7622 3,3445 2,9962 14,2448 0,0751 01.01.2022
ВФП Премиум Инвест 2.278.939.425 150,7350 4,3744 8,4097 8,2683 25,1099 0,0000 01.01.2022
ВФП Кеш Депозит 896.277.878 112,8388 0,0757 0,2346 0,4539 0,9975 0,0000 01.01.2022
ВФП 100% БОНД 373.559.777 118,2255 0,2581 0,2825 2,2599 0,0000 01.01.2022
КБ Публикум-МБИ 10 975.422.680 252,4501 3,9286 7,3298 16,1415 28,5026 -0,0013 01.01.2022
Граве Глобал 52.479.473 138,3115 3,1608 7,8060 9,0106 24,0639 0,0000 01.01.2022
ВФП Дивиденда 259.363.431 124,0608 5,7870 8,9799 8,6561 0,0000 01.01.2022
КБ Публикум - Акции 155.271.811 103,3067 1,8421 2,9867 2,0153 0,0620 01.01.2022
КБ Публикум - Златен фонд 238.806.765 95,5994 2,6788 12,8433 1,6325 0,0642 01.01.2022
Генерали Југоисточна Европа 59.213.931 62,5485 1,2833 2,7300 5,5000 14,7936 14,7936 31.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.301.009 76,2685 0,8457 3,0518 0,0366 5,2804 5,2804 31.12.2021
Иново Статус Акции 63.894.281 36,4828 1,5027 -1,3616 -2,3566 4,1006 4,2381 31.12.2021
Генерали БРИК 52.255.328 161,4255 1,2137 -1,0819 -2,8694 4,5543 4,5543 31.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.970.988 130,5915 1,6916 2,6613 4,8614 14,2511 14,2511 31.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 722.283.291 191,5161 1,2911 0,9595 2,6813 11,5322 11,5322 31.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.114.903 157,5858 -0,4228 -1,0876 -0,7643 1,6564 1,6564 31.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.026.353.419 131,5461 0,0852 0,3263 0,6674 1,4047 1,4047 31.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.396.641.346 124,2745 0,0840 0,2805 0,5787 1,2405 1,2405 31.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.692.835 1.224,2852 0,0939 0,3716 0,7984 1,4990 1,4990 31.12.2021
Генерали Топ Брендови 427.147.305 156,4288 2,4421 4,1598 3,3579 14,0354 14,0354 31.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.277.156.324 150,6171 5,2151 8,6577 8,6760 24,8947 25,0120 31.12.2021
ВФП Кеш Депозит 896.210.253 112,8224 0,0642 0,2194 0,4425 0,9248 0,9829 31.12.2021
ВФП 100% БОНД 373.426.835 118,1835 0,1507 0,3007 0,6125 2,1149 2,2235 31.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 974.242.590 252,4534 4,0320 6,9305 16,1370 28,4992 28,4992 31.12.2021
Граве Глобал 52.464.801 138,2728 2,0689 7,3559 8,7510 23,7936 24,0292 31.12.2021
ВФП Дивиденда 259.117.758 123,9433 5,0579 9,8994 9,0982 31.12.2021
КБ Публикум - Акции 155.174.627 103,2427 1,3445 3,2025 2,1706 31.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 237.659.205 95,5381 0,4001 13,2145 1,7117 31.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.196.411 62,5416 1,3829 2,9603 5,5188 14,7763 14,7809 30.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.399.273 76,5985 0,7346 4,3397 0,7358 5,8134 5,7359 30.12.2021
Иново Статус Акции 63.882.321 36,4760 1,4838 -1,3800 -2,3748 4,0875 4,2186 30.12.2021
Генерали БРИК 52.275.422 161,4969 1,2585 -1,0382 -2,8265 4,4421 4,6006 30.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.827.274 130,6486 1,7360 2,7062 4,9073 14,2465 14,3010 30.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 710.781.240 191,3662 1,2118 0,8805 2,6009 11,2358 11,4449 30.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.029.094 157,5292 -0,4586 -1,1231 -0,7999 1,1810 1,6199 30.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.944.563.535 131,5245 0,0688 0,3098 0,6509 1,3919 1,3880 30.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.359.234.353 124,2620 0,0739 0,2704 0,5686 1,2342 1,2303 30.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.670.415 1.224,1144 0,0843 0,3581 0,7890 1,3978 1,4848 30.12.2021
Генерали Топ Брендови 427.228.268 156,9840 2,8057 4,5295 3,7247 14,2920 14,4402 30.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.280.471.196 150,9216 5,4278 8,8774 8,8957 24,9235 25,2647 30.12.2021
ВФП Кеш Депозит 895.841.733 112,8099 0,0531 0,2083 0,4313 0,9163 0,9717 30.12.2021
ВФП 100% БОНД 373.310.314 118,2090 0,1723 0,3223 0,6342 2,0584 2,2456 30.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 964.269.361 252,4583 4,0340 6,9326 16,1392 28,4967 28,5017 30.12.2021
Граве Глобал 52.489.220 138,3372 2,1164 7,4059 8,8017 23,8298 24,0869 30.12.2021
ВФП Дивиденда 260.372.914 124,5533 5,5749 10,4403 9,6351 30.12.2021
КБ Публикум - Акции 154.245.346 103,3859 1,4851 3,3456 2,3123 30.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 236.709.473 95,1569 -0,0005 12,7628 1,3059 30.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.537.595 62,9021 1,2411 3,7884 6,3455 15,9674 15,4425 29.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.436.521 75,3963 -2,0011 2,6466 -1,1658 4,2207 4,0764 29.12.2021
Иново Статус Акции 63.827.817 36,4448 1,3654 -0,9789 -2,0085 4,2105 4,1295 29.12.2021
Генерали БРИК 51.570.703 159,3258 -1,2841 -2,2759 -4,2215 3,5910 3,1944 29.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.949.397 131,2663 1,6270 3,2425 5,0850 14,7411 14,8414 29.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 709.326.811 191,1040 0,7754 0,6263 2,4858 11,5120 11,2922 29.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 238.982.093 157,4983 -0,5056 -1,2852 -0,8086 1,1297 1,5999 29.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.836.579.046 131,5310 0,0783 0,3190 0,6599 1,4023 1,3930 29.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.330.720.418 124,2645 0,0797 0,2753 0,5738 1,2408 1,2323 29.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.715.663 1.224,1495 0,0915 0,3656 0,7970 1,4051 1,4877 29.12.2021
Генерали Топ Брендови 425.874.930 156,9252 1,7972 3,9161 3,4183 13,9363 14,3973 29.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.265.955.665 150,7047 4,1667 7,9465 8,3942 24,4059 25,0847 29.12.2021
ВФП Кеш Депозит 885.077.298 112,8135 0,0594 0,2141 0,4369 0,9237 0,9749 29.12.2021
ВФП 100% БОНД 372.298.683 118,1837 0,1568 0,3141 0,6292 2,0108 2,2237 29.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 961.767.795 251,5131 3,6838 6,6713 15,8559 29,2508 28,0206 29.12.2021
Граве Глобал 52.405.788 138,1173 2,0847 7,2985 8,9592 23,4861 23,8897 29.12.2021
ВФП Дивиденда 25.842.985 124,3742 4,0684 9,6380 29.12.2021
КБ Публикум - Акции 153.954.636 103,2464 0,6613 3,2122 2,2147 29.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.439.880 93,8437 -1,2138 13,5222 0,5758 29.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.299.495 62,7412 0,7764 3,5615 5,5972 16,0076 15,1472 28.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.530.953 75,7512 -1,1539 2,9403 -0,6059 4,7484 4,5663 28.12.2021
Иново Статус Акции 63.689.045 36,3656 1,0546 -0,9889 -2,1099 4,4721 3,9032 28.12.2021
Генерали БРИК 51.843.523 160,1687 -0,0509 -1,4209 -3,7700 4,3187 3,7403 28.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.919.155 131,1134 1,3188 3,5143 4,5720 14,7355 14,7077 28.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 708.060.723 191,2505 0,8962 0,8748 2,6460 11,7084 11,3775 28.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.128.989 157,5951 -0,4134 -1,0738 -0,6753 1,1830 1,6624 28.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.922.938.135 131,5244 0,0774 0,3174 0,6601 1,4012 1,3879 28.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.327.116.130 124,2588 0,0793 0,2732 0,5737 1,2396 1,2277 28.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.706.925 1.224,0830 0,0909 0,3643 0,7961 1,4022 1,4822 28.12.2021
Генерали Топ Брендови 425.975.290 157,2647 2,5853 4,5097 4,0528 14,2178 14,6448 28.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.266.933.560 151,2337 5,1659 9,0265 9,1039 25,0848 25,5238 28.12.2021
ВФП Кеш Депозит 871.947.449 112,8088 0,0592 0,2118 0,4370 0,9222 0,9707 28.12.2021
ВФП 100% БОНД 372.319.956 118,1932 0,2117 0,3940 0,6956 2,0528 2,2319 28.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 952.621.964 250,2416 2,8129 5,7894 16,3387 30,2375 27,3734 28.12.2021
Граве Глобал 52.411.035 138,1311 0,3574 6,1494 9,0262 23,8138 23,9021 28.12.2021
ВФП Дивиденда 259.505.525 124,3862 4,8243 9,7965 9,8053 28.12.2021
КБ Публикум - Акции 153.546.507 103,3213 1,0218 3,3089 2,2429 28.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.292.380 93,7844 -1,2377 12,1883 -0,0604 28.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.877.811 62,3634 0,1604 2,9456 4,5811 16,1522 14,4539 27.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.634.130 75,9655 -0,8833 1,7821 0,2439 5,8868 4,8622 27.12.2021
Иново Статус Акции 63.328.935 36,1600 0,4818 -1,5805 -2,8244 3,9968 3,3158 27.12.2021
Генерали БРИК 51.977.739 160,5895 0,2025 -2,3542 -3,6096 5,2124 4,0129 27.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.805.658 130,5392 0,8660 2,7686 3,9236 14,9714 14,2053 27.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 705.239.789 190,5443 0,5214 0,2867 2,1319 11,4912 10,9663 27.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.061.544 157,5513 -0,4364 -1,2086 -0,6895 1,1851 1,6341 27.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.908.623.623 131,5039 0,0660 0,3066 0,6490 1,3900 1,3721 27.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.316.499.471 124,2457 0,0726 0,2645 0,5674 1,2336 1,2170 27.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.685.213 1.223,9176 0,0814 0,3371 0,7880 1,3919 1,4685 27.12.2021
Генерали Топ Брендови 422.820.455 157,0506 2,4366 3,0556 3,7558 15,0862 14,4887 27.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.253.667.487 150,5038 4,6518 6,5419 8,1231 25,7648 24,9180 27.12.2021
ВФП Кеш Депозит 871.850.664 112,7964 0,0509 0,2047 0,4294 0,9151 0,9596 27.12.2021
ВФП 100% БОНД 362.476.811 118,1424 0,1737 0,2838 0,6541 2,0137 2,1880 27.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 941.459.385 247,3371 1,6156 4,6508 14,8406 29,8747 25,8950 27.12.2021
Граве Глобал 51.752.072 137,2850 -0,2638 4,9433 8,5924 24,0445 23,1431 27.12.2021
ВФП Дивиденда 258.605.437 124,2497 4,7026 8,0426 9,8262 27.12.2021
КБ Публикум - Акции 152.953.461 103,3014 0,9964 2,7988 2,1062 27.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.980.222 94,0670 -0,9468 11,5246 -0,5813 27.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.539.614 62,0052 -0,4251 2,5305 3,8396 15,4737 13,7965 26.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.263.035 75,6195 -1,8073 1,6547 0,0858 5,3942 4,3845 26.12.2021
Иново Статус Акции 63.215.508 36,0952 0,3007 -1,6351 -3,0009 3,8080 3,1306 26.12.2021
Генерали БРИК 51.780.644 160,0043 -0,6192 -1,8873 -3,9694 4,8197 3,6338 26.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.660.574 129,8078 0,2910 2,5234 3,3321 14,3170 13,5654 26.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 702.475.680 189,7991 0,0063 0,1382 1,7305 11,0540 10,5323 26.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 238.875.447 157,4299 -0,5989 -1,3472 -0,7600 1,1140 1,5558 26.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.922.398.049 131,4978 0,0651 0,3064 0,6486 1,3893 1,3674 26.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.417.553.610 124,2416 0,0729 0,2643 0,5678 1,2340 1,2137 26.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.478.075 1.223,8632 0,0810 0,3374 0,7885 1,3908 1,4640 26.12.2021
Генерали Топ Брендови 419.468.222 156,0503 1,4743 2,4378 3,0855 14,3433 13,7595 26.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.234.265.869 149,3589 3,6703 5,8135 7,2937 24,8001 23,9677 26.12.2021
ВФП Кеш Депозит 868.639.788 112,7925 0,0502 0,2047 0,4285 0,9145 0,9561 26.12.2021
ВФП 100% БОНД 363.060.223 118,1266 0,0007 0,1898 0,6456 2,0051 2,1743 26.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 924.954.712 245,8850 1,0151 4,3409 14,1617 29,1068 25,1559 26.12.2021
Граве Глобал 51.431.894 136,4356 -0,8873 4,0878 7,9117 23,2688 22,3812 26.12.2021
ВФП Дивиденда 256.310.261 123,1470 3,4848 8,8443 26.12.2021
КБ Публикум - Акции 152.426.817 102,9340 0,3946 2,9791 1,7390 26.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.854.576 94,0836 -1,4744 11,2953 -0,5699 26.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.545.014 62,0109 -0,8799 2,5304 3,8394 15,4783 13,8069 25.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.268.486 75,6265 -3,7614 1,6547 0,0856 5,3888 4,3942 25.12.2021
Иново Статус Акции 63.215.446 36,0952 0,2806 -1,6407 -3,0043 3,8054 3,1306 25.12.2021
Генерали БРИК 51.785.391 160,0190 -3,8662 -1,8870 -4,0349 4,8196 3,6433 25.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.662.871 129,8195 -0,2855 2,5235 3,3388 14,3286 13,5757 25.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 702.490.035 189,8030 -0,9228 0,1377 1,7100 11,0550 10,5346 25.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 238.861.192 157,4205 -0,8751 -1,3492 -0,7844 1,1149 1,5498 25.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.922.274.895 131,4923 0,0651 0,3060 0,6481 1,3891 1,3632 25.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.417.497.013 124,2367 0,0727 0,2641 0,5671 1,2336 1,2097 25.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.470.288 1.223,8038 0,0804 0,3381 0,7885 1,3892 1,4590 25.12.2021
Генерали Топ Брендови 419.505.202 156,0641 -1,1070 2,4377 3,0270 14,3318 13,7696 25.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.234.401.492 149,3683 -0,1331 5,8134 7,2596 24,7744 23,9755 25.12.2021
ВФП Кеш Депозит 868.613.156 112,7890 0,0501 0,2038 0,4274 0,9142 0,9530 25.12.2021
ВФП 100% БОНД 363.040.089 118,1200 -0,3083 0,1893 0,6186 2,0078 2,1686 25.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 924.987.681 245,8937 0,7802 4,3403 14,1610 29,1060 25,1603 25.12.2021
Граве Глобал 51.435.144 136,4443 -1,6723 4,0874 7,9084 23,2684 22,3890 25.12.2021
ВФП Дивиденда 256.326.559 123,1548 0,9005 8,7581 25.12.2021
КБ Публикум - Акции 152.436.004 102,9402 -1,5589 2,9800 1,7078 25.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.870.261 94,0900 -2,5751 11,2955 -0,6369 25.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.545.545 62,0115 -0,8845 2,5161 3,8390 15,7028 13,8080 24.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.311.045 75,6808 -3,1443 1,6880 0,0603 5,5161 4,4692 24.12.2021
Иново Статус Акции 63.221.646 36,0987 0,2767 -1,6368 -3,3507 3,9865 3,1406 24.12.2021
Генерали БРИК 51.821.042 160,1291 -3,0293 -1,8485 -3,7783 4,7457 3,7147 24.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.663.049 129,8204 -0,2883 2,5110 3,5248 14,3558 13,5765 24.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 698.068.169 189,8505 -0,8683 0,1536 1,7771 11,0922 10,5622 24.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 238.898.074 157,4455 -0,7853 -1,3351 -0,7517 1,0911 1,5659 24.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.940.623.616 131,4952 0,0715 0,3121 0,6549 1,3957 1,3654 24.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.417.493.904 124,2364 0,0761 0,2668 0,5707 1,2375 1,2094 24.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.471.493 1.223,8130 0,0854 0,3435 0,7937 1,3937 1,4598 24.12.2021
Генерали Топ Брендови 419.720.325 156,1448 -0,5963 2,4588 3,4150 14,2907 13,8284 24.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.235.280.455 149,4299 0,3884 5,8258 7,4639 24,8036 24,0266 24.12.2021
ВФП Кеш Депозит 868.619.093 112,7906 0,0546 0,2075 0,4319 0,9191 0,9544 24.12.2021
ВФП 100% БОНД 363.106.864 118,1417 -0,1582 0,1964 0,6795 2,0188 2,1874 24.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 924.107.533 245,9042 0,7625 4,3404 13,9772 29,8901 25,1657 24.12.2021
Граве Глобал 51.445.014 136,4704 -1,3965 4,1000 8,5770 23,2842 22,4124 24.12.2021
ВФП Дивиденда 256.493.643 123,2351 1,2988 9,2847 24.12.2021
КБ Публикум - Акции 151.495.794 102,9843 -1,3480 2,9907 1,9743 24.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 234.034.267 94,1559 -2,0961 11,3064 -0,8731 24.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.496.892 61,9599 -0,6856 2,4163 3,8980 15,6307 13,7133 23.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.399.840 75,7954 -2,6993 1,3210 0,9366 6,1771 4,6273 23.12.2021
Иново Статус Акции 63.155.533 36,0610 -0,0053 -1,7256 -3,4535 3,9228 3,0329 23.12.2021
Генерали БРИК 51.878.753 160,3461 -2,7269 -2,1319 -3,3405 5,9350 3,8552 23.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.637.440 129,6933 0,1139 2,3442 3,5748 14,2820 13,4653 23.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 697.497.191 189,7804 -0,9085 -0,0033 1,8037 11,1222 10,5214 23.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.393.234 157,4430 -0,7657 -1,3747 -0,8406 1,2169 1,5643 23.12.2021
КБ Публикум Паричен 2.926.503.116 131,4895 0,0714 0,3120 0,6547 1,3954 1,3610 23.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.533.393.695 124,2339 0,0777 0,2684 0,5722 1,2394 1,2074 23.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.465.533 1.223,7675 0,0857 0,3451 0,7951 1,3929 1,4560 23.12.2021
Генерали Топ Брендови 419.001.225 156,2316 -0,5134 2,3456 3,7334 14,4319 13,8917 23.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.235.410.081 149,5294 0,4030 5,4497 8,1778 25,3400 24,1092 23.12.2021
ВФП Кеш Депозит 870.457.713 112,7881 0,0554 0,2083 0,4322 0,9200 0,9522 23.12.2021
ВФП 100% БОНД 363.043.532 118,1276 -0,1305 0,1237 0,5897 2,1723 2,1752 23.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 922.057.044 244,5242 -0,0867 3,1993 12,8729 29,4718 24,4632 23.12.2021
Граве Глобал 51.440.185 136,4576 -1,5049 4,8408 8,2761 23,2521 22,4010 23.12.2021
ВФП Дивиденда 256.473.803 123,3870 1,6790 7,5499 9,3970 23.12.2021
КБ Публикум - Акции 151.695.314 103,1199 -1,3107 3,1953 2,0895 23.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 234.132.345 94,2034 -2,5899 10,8601 -1,1088 23.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.506.270 61,9699 -0,6520 3,1372 3,9990 15,9419 13,7317 22.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.447.927 75,8708 -2,4534 2,0733 1,2617 5,8941 4,7314 22.12.2021
Иново Статус Акции 63.215.175 36,0950 -0,0269 -1,6959 -3,6673 3,9935 3,1300 22.12.2021
Генерали БРИК 51.778.402 160,1499 -2,1066 -1,2040 -3,2363 5,7749 3,7281 22.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.610.147 129,5755 -0,0717 2,9036 3,5862 14,5329 13,3622 22.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 695.944.298 189,7116 -1,2597 0,2294 1,8528 11,3273 10,4813 22.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.798.274 157,4763 -0,9911 -1,3808 -0,7647 1,1003 1,5858 22.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.027.692.262 131,5308 0,1066 0,3518 0,6906 1,4313 1,3929 22.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.533.647.902 124,2545 0,0976 0,2914 0,5926 1,2600 1,2242 22.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.506.282 1.224,0783 0,1151 0,3808 0,8254 1,4218 1,4818 22.12.2021
Генерали Топ Брендови 417.334.387 155,7086 -0,9351 2,9086 2,9845 14,2641 13,5104 22.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.218.530.698 148,5111 -0,6924 5,8640 6,6623 25,2026 23,2640 22.12.2021
ВФП Кеш Депозит 870.666.783 112,8140 0,0807 0,2384 0,4581 0,9463 0,9753 22.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.517.444 118,0675 -0,5313 0,0117 0,5801 2,0250 2,1232 22.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 921.204.203 244,4502 -0,4362 3,8170 12,3754 29,1293 24,4256 22.12.2021
Граве Глобал 51.103.116 135,5635 -2,7183 5,1057 7,8820 22,9016 21,5990 22.12.2021
ВФП Дивиденда 254.592.181 122,6776 0,9220 7,9215 8,2694 22.12.2021
КБ Публикум - Акции 151.022.102 102,6702 -1,8893 3,2189 1,9752 22.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 233.245.159 93,8471 -4,3696 8,9743 -1,6572 22.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.504.611 61,9783 -0,5812 3,8375 4,6641 16,2142 13,7471 21.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.175.073 75,5323 -4,2307 2,4272 0,8441 5,8790 4,2642 21.12.2021
Иново Статус Акции 63.270.403 36,1266 0,0335 -1,3282 -3,7561 4,0453 3,2203 21.12.2021
Генерали БРИК 51.307.138 159,0179 -4,8335 -1,1628 -3,4155 5,4714 2,9949 21.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.585.254 129,4546 -0,1845 3,5474 3,2023 14,9135 13,2564 21.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 694.847.836 189,4155 -1,4597 0,6766 1,6470 11,2900 10,3089 21.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.915.291 157,5532 -1,0638 -1,3726 -0,6165 1,3033 1,6354 21.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.228.280.331 131,5409 0,1176 0,3686 0,7029 1,4435 1,4007 21.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.825.124 124,2592 0,1046 0,3025 0,6002 1,2679 1,2280 21.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.516.069 1.224,1529 0,1253 0,3981 0,8365 1,4316 1,4880 21.12.2021
Генерали Топ Брендови 412.408.047 155,1594 -1,3506 3,2661 3,0453 14,4565 13,1101 21.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.201.442.996 147,4108 -1,5307 6,1567 6,2003 25,3912 22,3508 21.12.2021
ВФП Кеш Депозит 816.803.293 112,8210 0,0906 0,2529 0,4676 0,9562 0,9816 21.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.655.636 118,1115 -0,5684 -0,0131 0,6369 2,2080 2,1613 21.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 921.363.518 244,5035 -0,1740 5,2793 12,1696 28,8295 24,4527 21.12.2021
Граве Глобал 50.505.664 133,9786 -3,6860 4,2331 7,3899 20,9875 20,1773 21.12.2021
ВФП Дивиденда 252.546.523 121,8287 -0,0909 7,4416 8,2510 21.12.2021
КБ Публикум - Акции 150.554.004 102,3697 -2,5794 3,4333 1,8921 21.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 232.484.249 93,5473 -6,3358 8,8393 -2,3744 21.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.384.906 61,8525 -0,7922 4,0648 4,0757 15,2943 13,5162 20.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 57.757.806 73,7383 -6,5140 0,6981 -1,0345 3,1920 1,7877 20.12.2021
Иново Статус Акции 63.127.329 36,0449 -0,1938 -1,7914 -3,9069 3,9198 2,9869 20.12.2021
Генерали БРИК 50.026.698 155,0941 -7,1902 -2,6959 -5,5997 1,1658 0,4535 20.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.438.811 128,7378 -0,7461 3,2716 2,2159 13,4384 12,6293 20.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 691.448.378 188,4907 -1,9431 0,4095 1,0406 10,2019 9,7703 20.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 239.894.087 157,3862 -1,1643 -1,3480 -0,7300 1,1686 1,5276 20.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.210.765.961 131,5415 0,1222 0,3868 0,7080 1,4486 1,4011 20.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.808.262 124,2584 0,1067 0,3145 0,6037 1,2717 1,2274 20.12.2021
Генерали Кеш Фонд 160.515.516 1.224,1487 0,1297 0,4187 0,8418 1,4356 1,4876 20.12.2021
Генерали Топ Брендови 404.871.825 152,8520 -2,8263 2,4135 2,3485 11,7686 11,4280 20.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.162.920.311 144,9335 -3,1916 5,4089 5,2664 20,9842 20,2946 20.12.2021
ВФП Кеш Депозит 820.640.484 112,8217 0,0939 0,2693 0,4719 0,9608 0,9822 20.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.005.224 117,8991 -0,7421 -0,0426 0,4168 1,9180 1,9775 20.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 919.823.063 244,0788 -0,3513 4,2159 11,9720 29,1949 24,2365 20.12.2021
Граве Глобал 50.620.370 134,2829 3,6004 6,7932 20,7812 20,4503 20.12.2021
ВФП Дивиденда 244.571.099 119,6140 -1,9134 6,0335 6,7912 20.12.2021
КБ Публикум - Акции 148.330.956 100,9482 -3,9378 2,4313 0,6251 20.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 230.120.285 92,5981 -7,2925 8,6620 -2,3729 20.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.577.412 62,0892 -0,4352 3,2451 4,0780 15,7241 13,9506 19.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 58.590.746 74,8480 -4,6272 0,3359 0,9878 4,7348 3,3196 19.12.2021
Генерали БРИК 50.864.001 157,7577 -5,1437 -2,6118 -3,9869 2,8941 2,1787 19.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.539.641 129,3431 -0,3001 2,5913 2,6873 13,9616 13,1589 19.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 695.472.233 189,4705 -0,0173 1,5638 10,7735 10,3409 19.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 244.490.510 157,7297 -0,8461 -1,2305 -0,5073 1,3963 1,7492 19.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.189.662.856 131,5349 0,1218 0,3876 0,7070 1,4473 1,3960 19.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.480.955.353 124,2544 0,1068 0,3172 0,6038 1,2716 1,2241 19.12.2021
Генерали Кеш Фонд 159.978.507 1.224,0951 0,1299 0,4215 0,8430 1,4341 1,4832 19.12.2021
Генерали Топ Брендови 406.824.213 154,1551 -1,6574 1,8300 3,2115 12,7118 12,3779 19.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.189.850.304 147,0631 -1,5209 5,1887 6,8062 22,7540 22,0622 19.12.2021
ВФП Кеш Депозит 826.541.940 112,8173 0,0932 0,2713 0,4704 0,9598 0,9783 19.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.862.436 118,1671 -0,3680 0,0676 0,6501 2,1546 2,2094 19.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 920.729.992 244,2454 -0,2871 3,0210 12,0439 29,2775 24,3213 19.12.2021
Граве Глобал 51.163.345 135,7232 -2,4431 3,6348 7,9298 22,0686 21,7422 19.12.2021
ВФП Дивиденда 245.379.460 121,5452 0,1955 5,9601 8,5082 19.12.2021
КБ Публикум - Акции 149.679.168 101,8891 -2,7206 2,1607 1,5591 19.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 229.946.200 92,5285 -6,9317 8,3995 -2,4521 19.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.582.828 62,0949 -0,5219 3,2449 4,0780 15,7211 13,9611 18.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 58.596.129 74,8549 -4,9307 0,3358 0,9875 4,6641 3,3291 18.12.2021
Иново Статус Акции 63.145.459 36,0552 -0,1435 -2,0731 -3,8846 3,9444 3,0163 18.12.2021
Генерали БРИК 50.868.666 157,7722 -5,8204 -2,6114 -3,9866 2,8296 2,1881 18.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.541.928 129,3547 -0,5388 2,5914 2,6874 13,9567 13,1690 18.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 695.487.742 189,4747 -1,7497 -0,0177 1,5641 10,7597 10,3434 18.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 244.476.529 157,7207 -0,8981 -1,2324 -0,5069 1,3750 1,7434 18.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.189.528.801 131,5294 0,1219 0,3873 0,7068 1,4470 1,3918 18.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.480.903.253 124,2500 0,1068 0,3173 0,6036 1,2713 1,2205 18.12.2021
Генерали Кеш Фонд 159.970.213 1.224,0316 0,1289 0,4210 0,8424 1,4319 1,4779 18.12.2021
Генерали Топ Брендови 406.860.203 154,1687 -2,3961 1,8298 3,2112 12,6386 12,3878 18.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.189.981.439 147,0723 -2,0992 5,1885 6,8060 22,6310 22,0698 18.12.2021
ВФП Кеш Депозит 826.516.584 112,8138 0,0927 0,2705 0,4697 0,9594 0,9752 18.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.841.850 118,1606 -0,4501 0,0672 0,6494 2,1028 2,2037 18.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 920.766.036 244,2549 -0,0789 3,0208 12,0436 29,2771 24,3262 18.12.2021
Граве Глобал 51.166.578 135,7318 -2,4678 3,6344 7,9279 22,0681 21,7499 18.12.2021
ВФП Дивиденда 245.395.267 121,5530 -0,4064 5,9598 8,5080 18.12.2021
КБ Публикум - Акции 149.688.143 101,8952 -3,6652 2,1619 1,5614 18.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 229.961.582 92,5346 -8,2270 8,3994 -2,4514 18.12.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.599.178 62,1123 -0,1795 3,2726 4,0974 16,0531 13,9930 17.12.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 58.578.861 74,8329 -5,2134 0,2164 0,9483 4,3721 3,2987 17.12.2021
Иново Статус Акции 63.146.486 36,0558 -0,1985 -2,0497 -3,8797 4,5253 3,0180 17.12.2021
Генерали БРИК 50.852.282 157,7214 -6,3623 -2,7060 -3,9343 2,6536 2,1552 17.12.2021
Генерали Нова ЕУ 25.548.427 129,3876 -0,3170 2,6140 2,6248 14,4918 13,1978 17.12.2021
КБ Публикум - Балансиран 695.425.866 189,4587 -1,9880 -0,0288 1,4538 10,8484 10,3341 17.12.2021
КБ Публикум - Обврзници 244.440.536 157,6975 -0,8744 -1,2395 -0,1753 1,2639 1,7284 17.12.2021
КБ Публикум Паричен 3.193.775.911 131,5237 0,1216 0,3995 0,7056 1,4469 1,3874 17.12.2021
Генерали Кеш Депозит 1.480.845.725 124,2452 0,1063 0,3267 0,6024 1,2711 1,2166 17.12.2021
Генерали Кеш Фонд 159.963.052 1.223,9768 0,1284 0,4365 0,8426 1,4309 1,4734 17.12.2021
Генерали Топ Брендови 406.749.178 154,1266 -2,3047 1,7292 2,7070 11,9589 12,3572 17.12.2021
ВФП Премиум Инвест 2.189.310.238 147,0281 -2,2694 5,0834 5,7074 21,9760 22,0331 17.12.2021
ВФП Кеш Депозит 826.581.573 112,8102 0,0919 0,2825 0,4680 0,9597 0,9719 17.12.2021
ВФП 100% БОНД 371.825.038 118,1552 -0,3102 0,0604 1,0973 2,0507 2,1991 17.12.2021
КБ Публикум-МБИ 10 920.801.945 244,2645 0,1523 3,0217 12,0433 30,1941 24,3310 17.12.2021
Граве Глобал 51.169.671 135,7400 -2,5447 3,6740 8,1013 22,3788 21,7573 17.12.2021
ВФП Дивиденда 245.177.917 121,4454 -0,6547 5,7397 8,0872 17.12.2021
КБ Публикум - Акции 149.539.113 101,8373 -4,2672 2,0421 1,1371 17.12.2021
КБ Публикум - Златен фонд 230.058.984 92,5742 -8,6329 8,3421 -3,0653 17.12.2021
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.