Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 73.316.692 56,2609 0,1383 0,8457 4,0098 -2,7802 4,8974 16.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.158.892 70,2249 -0,3112 2,0835 6,8469 2,2377 10,4304 16.06.2019
Иново Статус Акции 63.131.978 35,9163 0,0599 -0,0429 1,6537 6,1937 0,2585 16.06.2019
КД БРИК 40.568.948 164,2360 0,6212 -4,1034 5,1060 3,9546 7,0902 16.06.2019
КД Нова ЕУ 23.315.644 118,1554 0,9289 2,1144 6,1664 -4,0075 6,3615 16.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.467.594 157,7510 -0,0249 1,0095 3,8223 3,1807 4,4116 16.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.173.721 149,6516 -0,2374 0,4911 2,8851 3,8699 3,2689 16.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.365.410.166 126,5471 0,1569 0,5190 1,0790 2,1372 0,9837 16.06.2019
КД Кеш Депозит 1.613.933.797 120,1583 0,1676 0,4980 0,9908 1,9096 0,9088 16.06.2019
Илирика Кеш Фонд 351.000.833 1.180,8503 0,1519 0,4947 0,9990 1,8342 0,9194 16.06.2019
КД Топ Брендови 63.709.708 131,1095 -0,3879 2,9401 9,6254 7,8896 12,5114 16.06.2019
ВФП Премиум Инвест 875.793.780 115,2279 -0,6615 1,6888 10,0760 1,7257 14,0130 16.06.2019
ВФП Кеш Депозит 727.799.266 109,8948 0,1374 0,4145 0,8311 1,7165 0,7548 16.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.608.863 110,2733 0,3332 1,3477 4,4214 5,5221 5,2007 16.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 386.079.156 158,8998 0,0392 4,4079 10,3450 18,0795 10,0604 16.06.2019
Граве Глобал 31.055.706 100,2480 16.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 73.323.877 56,2664 0,7939 0,8463 4,0096 -2,7801 4,9077 15.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.167.365 70,2317 -0,1249 2,0836 6,8468 2,2376 10,4411 15.06.2019
Иново Статус Акции 63.135.128 35,9181 -0,0070 -0,0468 1,6548 6,1943 0,2635 15.06.2019
КД БРИК 40.572.544 164,2505 1,2915 -4,1981 5,1065 3,9543 7,0997 15.06.2019
КД Нова ЕУ 23.317.331 118,1640 1,2658 2,1164 6,1662 -4,0085 6,3692 15.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.474.608 157,7536 0,2604 0,9922 3,8232 3,1792 4,4133 15.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.165.552 149,6432 -0,0733 0,4518 2,8857 3,8699 3,2631 15.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.365.255.220 126,5413 0,1559 0,5191 1,0801 2,1386 0,9791 15.06.2019
КД Кеш Депозит 1.613.856.287 120,1525 0,1668 0,4976 0,9912 1,9095 0,9040 15.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.984.778 1.180,7963 0,1535 0,4947 0,9989 1,8331 0,9148 15.06.2019
КД Топ Брендови 63.714.901 131,1202 0,4665 2,8581 9,6253 7,8902 12,5206 15.06.2019
ВФП Премиум Инвест 875.850.536 115,2353 0,8796 1,6234 10,0760 1,7256 14,0203 15.06.2019
ВФП Кеш Депозит 727.775.402 109,8912 0,1359 0,4141 0,8323 1,7174 0,7515 15.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.604.149 110,2701 0,5304 1,3242 4,4236 5,5236 5,1977 15.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 386.094.679 158,9062 0,6386 4,4084 10,3457 18,0803 10,0648 15.06.2019
Граве Глобал 31.058.119 100,2558 15.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 73.331.063 56,2719 1,0453 0,8495 4,0154 -2,7851 4,9179 14.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.171.028 70,2384 0,6843 2,0210 7,2830 2,1756 10,4516 14.06.2019
Иново Статус Акции 63.138.277 35,9199 0,0805 0,1274 1,6559 5,9137 0,2685 14.06.2019
КД БРИК 40.576.140 164,2651 1,0465 -3,1420 5,6604 3,6545 7,1092 14.06.2019
КД Нова ЕУ 23.252.105 117,8334 1,1445 1,4535 5,8693 -4,0773 6,0716 14.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.481.622 157,7562 0,3707 1,0757 3,9322 3,0207 4,4150 14.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.157.384 149,6348 -0,0576 0,5126 3,1380 3,9475 3,2573 14.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.365.100.279 126,5355 0,1569 0,5208 1,0814 2,1382 0,9744 14.06.2019
КД Кеш Депозит 1.613.778.776 120,1467 0,1671 0,4985 0,9914 1,9080 0,8991 14.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.958.721 1.180,7423 0,1512 0,4939 0,9988 1,8308 0,9102 14.06.2019
КД Топ Брендови 63.720.096 131,1308 1,4815 3,3941 10,0454 7,6032 12,5296 14.06.2019
ВФП Премиум Инвест 875.907.295 115,2428 1,5455 2,4646 10,3598 1,2262 14,0277 14.06.2019
ВФП Кеш Депозит 727.831.542 109,8876 0,1364 0,4157 0,8335 1,7164 0,7482 14.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.599.435 110,2670 0,6192 1,3834 4,6101 5,6902 5,1947 14.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 386.110.203 158,9126 0,8958 4,4738 10,3463 18,0812 10,0693 14.06.2019
Граве Глобал 31.060.532 100,2636 14.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 73.438.107 56,3629 1,2850 0,8376 4,4372 -2,3973 5,0876 13.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.061.735 70,1755 1,1013 2,2655 5,5984 2,0959 10,3527 13.06.2019
Иново Статус Акции 63.163.754 35,9344 0,2634 0,2142 1,5716 6,3258 0,3090 13.06.2019
КД БРИК 40.787.710 165,1216 2,5762 -2,9224 4,8824 3,4300 7,6677 13.06.2019
КД Нова ЕУ 23.252.105 117,8334 1,0110 1,2525 5,8202 -4,2098 6,0716 13.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.641.739 157,8654 0,7476 1,1587 3,7364 3,1670 4,4873 13.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.109.373 149,5857 -0,1071 0,4602 2,8524 3,9463 3,2234 13.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.433.053.325 126,5276 0,1564 0,5233 1,0813 2,1370 0,9681 13.06.2019
КД Кеш Депозит 1.613.680.996 120,1394 0,1662 0,4997 0,9908 1,9063 0,8930 13.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.905.724 1.180,6649 0,1490 0,4925 0,9973 1,8268 0,9036 13.06.2019
КД Топ Брендови 63.708.863 131,1077 2,0276 3,4397 8,4528 8,1269 12,5098 13.06.2019
ВФП Премиум Инвест 876.704.821 115,3477 2,6200 2,9577 9,1514 2,1535 14,1315 13.06.2019
ВФП Кеш Депозит 727.809.485 109,8811 0,1349 0,4177 0,8322 1,7140 0,7423 13.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.341.998 110,0945 0,4424 1,2671 4,3832 5,6135 5,0302 13.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 386.099.471 158,9190 1,1686 4,6174 9,3359 18,5160 10,0737 13.06.2019
Граве Глобал 30.943.470 99,8858 13.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.840.227 56,7432 2,1754 1,4950 5,0125 -1,2872 5,7967 12.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.296.252 70,3865 1,8628 2,5577 6,2982 2,5067 10,6845 12.06.2019
Иново Статус Акции 63.550.794 36,1546 0,9736 0,8086 2,1374 7,1800 0,9237 12.06.2019
КД БРИК 40.666.969 164,6800 0,2052 -2,8969 5,2789 2,7920 7,3797 12.06.2019
КД Нова ЕУ 23.342.219 118,2927 1,0405 2,0959 6,0264 -4,0409 6,4851 12.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.355.802 158,1314 0,7422 1,3882 3,9572 3,5127 4,6634 12.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.186.228 149,6644 -0,1125 0,4258 3,0337 3,9724 3,2777 12.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.429.460.160 126,5252 0,1601 0,5242 1,0858 2,1429 0,9662 12.06.2019
КД Кеш Депозит 1.584.603.044 120,1343 0,1682 0,4993 0,9921 1,9090 0,8887 12.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.695.023 1.180,6289 0,1502 0,4969 0,9992 1,8294 0,9005 12.06.2019
КД Топ Брендови 63.585.700 130,8794 0,5081 3,7651 8,8705 7,7480 12,3139 12.06.2019
ВФП Премиум Инвест 875.718.072 115,2612 1,1069 3,3985 9,1901 1,9994 14,0459 12.06.2019
ВФП Кеш Депозит 717.844.140 109,8794 0,1380 0,4171 0,8355 1,7191 0,7407 12.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.162.495 110,1688 0,4227 1,3128 4,6430 5,6405 5,1010 12.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 388.754.018 160,0116 2,6800 5,6973 9,9134 20,6195 10,8305 12.06.2019
Граве Глобал 30.907.885 100,0295 12.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.958.190 56,8381 2,5573 1,5305 5,5948 -1,4092 5,9736 11.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.527.998 70,5772 1,4002 2,9269 7,2797 2,3112 10,9844 11.06.2019
Иново Статус Акции 63.617.596 36,1926 1,0746 0,8757 2,4215 7,2402 1,0298 11.06.2019
КД БРИК 41.116.838 166,5120 1,3110 -0,9630 8,1431 4,0038 8,5743 11.06.2019
КД Нова ЕУ 23.352.749 118,3460 1,0779 1,8936 5,1750 -4,0647 6,5331 11.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.984.334 158,3755 0,8970 1,5491 4,4136 3,5625 4,8249 11.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.402.797 149,8861 0,0429 0,5715 3,3045 4,0400 3,4307 11.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.432.866.417 126,5199 0,1614 0,5256 1,0868 2,1450 0,9620 11.06.2019
КД Кеш Депозит 1.590.891.844 120,1282 0,1679 0,4992 0,9925 1,9088 0,8836 11.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.423.276 1.180,5728 0,1502 0,4948 0,9994 1,8304 0,8957 11.06.2019
КД Топ Брендови 63.684.453 131,0975 0,6674 4,1176 10,0047 7,7235 12,5011 11.06.2019
ВФП Премиум Инвест 884.458.382 115,6841 1,4714 3,5864 10,9804 2,1462 14,4644 11.06.2019
ВФП Кеш Депозит 718.005.611 109,8749 0,1380 0,4170 0,8354 1,7195 0,7366 11.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.272.596 110,2824 0,5305 1,4638 4,9619 5,5891 5,2094 11.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 389.918.439 160,6728 3,1009 6,0836 11,1089 20,8956 11,2884 11.06.2019
Граве Глобал 30.883.206 99,9496 11.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.132.600 56,9856 2,8135 1,7282 6,2565 -1,5483 6,2486 10.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.787.797 70,8078 1,7218 3,2465 7,5528 2,2597 11,3470 10.06.2019
Иново Статус Акции 63.664.452 36,2193 1,1433 0,9431 2,6482 6,9817 1,1043 10.06.2019
КД БРИК 40.690.440 164,8405 0,0166 -0,3425 6,9598 2,9074 7,4844 10.06.2019
КД Нова ЕУ 23.322.986 118,2195 0,9590 1,6306 5,2818 -4,0774 6,4192 10.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.963.402 158,3677 0,8462 1,6905 4,5529 3,5482 4,8198 10.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.681.909 149,9670 0,0036 0,6543 3,2137 4,1190 3,4865 10.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.406.157.647 126,5147 0,1625 0,5282 1,0883 2,1474 0,9578 10.06.2019
КД Кеш Депозит 1.663.332.339 120,1222 0,1677 0,5006 0,9922 1,9104 0,8785 10.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.411.727 1.180,5204 0,1505 0,4956 0,9992 1,8325 0,8912 10.06.2019
КД Топ Брендови 63.493.164 130,7637 0,2522 4,9453 10,0930 7,4757 12,2146 10.06.2019
ВФП Премиум Инвест 881.409.345 115,3425 1,0644 4,0995 11,3026 2,3638 14,1264 10.06.2019
ВФП Кеш Депозит 717.476.854 109,8708 0,1380 0,4188 0,8363 1,7221 0,7328 10.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.095.827 110,2846 0,4389 1,5533 4,9479 5,6061 5,2115 10.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 399.018.046 161,9080 3,8899 6,7725 13,1766 21,4715 12,1440 10.06.2019
Граве Глобал 30.557.077 99,0642 10.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.225.628 57,0647 2,9447 1,8832 5,9703 -1,4214 6,3961 09.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.861.841 70,8715 1,6469 4,2351 7,8074 2,3418 11,4472 09.06.2019
Иново Статус Акции 63.687.071 36,2327 1,3862 0,9754 2,6637 7,0165 1,1417 09.06.2019
КД БРИК 40.560.549 164,4012 0,1950 -0,6170 4,4397 2,6238 7,1979 09.06.2019
КД Нова ЕУ 23.253.504 117,8723 1,2661 1,3243 4,6498 -4,3670 6,1067 09.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.924.339 158,3555 1,0083 1,6820 4,4923 3,5371 4,8117 09.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.553.066 149,7158 -0,1333 0,4935 3,0389 3,9505 3,3132 09.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.445.568.653 126,5085 0,1625 0,5288 1,0897 2,1484 0,9529 09.06.2019
КД Кеш Депозит 1.663.229.449 120,1154 0,1669 0,4998 0,9924 1,9095 0,8728 09.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.394.670 1.180,4629 0,1502 0,4970 1,0011 1,8315 0,8863 09.06.2019
КД Топ Брендови 63.340.287 130,5134 0,2070 4,7353 9,5458 7,2621 11,9998 09.06.2019
ВФП Премиум Инвест 878.657.650 115,0510 1,1627 3,8299 9,9675 2,0984 13,8379 09.06.2019
ВФП Кеш Депозит 729.953.288 109,8654 0,1363 0,4180 0,8365 1,7211 0,7279 09.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.084.175 110,2260 0,4524 1,5042 4,8321 5,5546 5,1556 09.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 399.798.908 162,2248 5,0522 6,9777 14,3649 21,7049 12,3634 09.06.2019
Граве Глобал 30.422.572 98,9519 09.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.232.996 57,0703 3,3274 1,8840 5,9703 -1,4207 6,4065 08.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.870.381 70,8783 2,1621 4,2351 7,8071 2,7360 11,4579 08.06.2019
Иново Статус Акции 63.690.265 36,2345 1,5997 0,9236 2,6650 7,0099 1,1467 08.06.2019
КД БРИК 40.564.147 164,4158 -1,6500 -0,2857 4,4401 3,1797 7,2074 08.06.2019
КД Нова ЕУ 23.255.371 117,8818 0,7309 1,3339 4,6501 -4,3701 6,1152 08.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.931.466 158,3581 0,7505 1,7423 4,4927 3,6288 4,8134 08.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.544.874 149,7075 -0,2695 0,6415 3,0394 4,1604 3,3075 08.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.445.426.204 126,5033 0,1642 0,5302 1,0909 2,1491 0,9487 08.06.2019
КД Кеш Депозит 1.663.150.437 120,1097 0,1676 0,4999 0,8680 08.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.377.771 1.180,4060 0,1490 0,4968 1,0002 1,8291 0,8815 08.06.2019
КД Топ Брендови 63.345.450 130,5241 -0,5753 5,0060 9,5456 7,5478 12,0090 08.06.2019
ВФП Премиум Инвест 878.714.247 115,0584 -0,0766 3,9889 9,9677 2,3711 13,8453 08.06.2019
ВФП Кеш Депозит 729.924.368 109,8610 0,1368 0,4181 0,8371 1,7193 0,7238 08.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.079.166 110,2226 0,3240 1,5556 4,8341 5,6722 5,1524 08.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 399.814.754 162,2312 5,0920 6,9782 14,3655 21,7053 12,3679 08.06.2019
Граве Глобал 30.424.915 98,9595 08.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.230.123 57,0718 2,8193 1,8832 5,9723 -1,3605 6,4093 07.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.901.579 70,9080 1,7578 4,4870 7,7411 2,2455 11,5046 07.06.2019
Иново Статус Акции 63.691.930 36,2355 1,6843 0,9584 2,6638 6,7310 1,1495 07.06.2019
КД БРИК 40.587.089 164,5088 -2,2497 -0,5564 4,3584 2,1993 7,2681 07.06.2019
КД Нова ЕУ 23.253.678 117,8732 0,2933 1,6088 4,6476 -4,5117 6,1075 07.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.965.367 158,3707 0,7695 1,6799 4,4742 3,4725 4,8218 07.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.556.112 149,7210 -0,3298 0,7143 2,9969 3,8492 3,3168 07.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.441.258.534 126,4975 0,1655 0,5318 1,0916 2,1515 0,9441 07.06.2019
КД Кеш Депозит 1.663.066.362 120,1037 0,1681 0,5006 0,9913 1,9099 0,8630 07.06.2019
Илирика Кеш Фонд 350.349.042 1.180,3429 0,1484 0,4962 0,9989 1,8296 0,8761 07.06.2019
КД Топ Брендови 63.374.086 130,5831 -0,4309 4,8653 9,4943 7,4168 12,0596 07.06.2019
ВФП Премиум Инвест 879.106.652 115,1124 0,1897 3,5947 9,9456 2,0388 13,8987 07.06.2019
ВФП Кеш Депозит 729.890.651 109,8559 0,1367 0,4183 0,8370 1,7206 0,7192 07.06.2019
ВФП 100% БОНД 164.068.924 110,2166 0,2527 1,5616 4,8041 5,4048 5,1466 07.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.109.479 162,2377 5,3633 7,1067 14,3661 22,2779 12,3724 07.06.2019
Граве Глобал 30.426.212 98,9638 07.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.137.121 57,1044 2,8949 1,9738 6,6754 -0,1783 6,4701 06.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.650.564 70,7118 1,5066 4,2569 6,4039 2,5011 11,1961 06.06.2019
Иново Статус Акции 63.731.339 36,2579 1,5525 0,8963 2,7343 6,5071 1,2120 06.06.2019
КД БРИК 40.453.802 163,9867 -4,2938 -1,5919 4,0298 0,8421 6,9276 06.06.2019
КД Нова ЕУ 23.230.124 117,7538 -0,0182 1,6746 4,4075 -4,6334 6,0000 06.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.237.250 158,3206 0,5697 1,5694 4,4834 3,5847 4,7886 06.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.534.793 149,7023 -0,5304 0,8395 3,0066 3,5368 3,3039 06.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.436.789.413 126,4924 0,1679 0,5336 1,0933 2,1516 0,9400 06.06.2019
КД Кеш Депозит 1.629.985.309 120,0977 0,1688 0,5008 0,9913 1,9080 0,8579 06.06.2019
Илирика Кеш Фонд 339.257.538 1.180,2855 0,1481 0,4968 0,9987 1,8265 0,8712 06.06.2019
КД Топ Брендови 62.823.095 129,4855 -2,6125 3,5327 7,7182 6,0810 11,1177 06.06.2019
ВФП Премиум Инвест 869.955.059 113,9708 -2,4019 2,1154 8,5693 0,7289 12,7691 06.06.2019
ВФП Кеш Депозит 731.477.964 109,8519 0,1383 0,4190 0,8383 1,7184 0,7155 06.06.2019
ВФП 100% БОНД 163.745.088 110,1399 0,0737 1,5262 4,7754 5,1196 5,0735 06.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 399.754.953 162,9082 5,8667 7,6182 14,9691 24,4882 12,8368 06.06.2019
Граве Глобал 30.334.817 98,6665 06.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.824.363 56,8869 2,6215 1,6551 4,8703 -0,0889 6,0646 05.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.518.239 70,6346 0,4183 3,9466 5,6253 3,4148 11,0747 05.06.2019
Иново Статус Акции 63.705.570 36,2432 1,5853 0,9040 2,5015 6,6959 1,1710 05.06.2019
КД БРИК 40.671.791 164,7726 -5,2148 -0,9571 3,3491 2,3487 7,4401 05.06.2019
КД Нова ЕУ 23.289.231 118,0534 -0,2383 2,1299 3,9149 -4,2166 6,2697 05.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.319.335 158,0277 0,3357 1,4718 3,7699 3,6503 4,5947 05.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.043.985 150,2245 -0,1753 1,1774 3,4982 3,9483 3,6642 05.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.397.105.877 126,4862 0,1696 0,5352 1,0952 2,1534 0,9351 05.06.2019
КД Кеш Депозит 1.547.393.015 120,0906 0,1692 0,5007 0,9909 1,9075 0,8520 05.06.2019
Илирика Кеш Фонд 339.262.168 1.180,2261 0,1505 0,4966 0,9996 1,8256 0,8661 05.06.2019
КД Топ Брендови 62.787.256 129,4261 -3,2348 3,2500 6,7425 6,4767 11,0668 05.06.2019
ВФП Премиум Инвест 869.079.379 113,8309 -3,1929 1,7607 6,1176 1,2088 12,6307 05.06.2019
ВФП Кеш Депозит 731.990.022 109,8466 0,1389 0,4196 0,8398 1,7177 0,7106 05.06.2019
ВФП 100% БОНД 177.385.077 110,2094 0,1335 1,6395 4,8861 5,2261 5,1398 05.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.751.738 162,5157 6,0241 7,5932 13,6966 25,6618 12,5649 05.06.2019
Граве Глобал 30.186.837 98,1852 05.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.362.596 56,5499 2,0882 1,1454 4,1669 -0,4307 5,4363 04.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.967.226 70,2082 -0,2364 3,1139 4,7626 2,4936 10,4041 04.06.2019
Иново Статус Акции 63.493.424 36,0872 1,1430 0,1601 2,3933 6,3741 0,7355 04.06.2019
КД БРИК 41.034.770 166,3049 -4,3419 0,9085 3,5933 2,2690 8,4392 04.06.2019
КД Нова ЕУ 23.205.313 117,6417 -0,5942 2,3495 2,9517 -4,4011 5,8991 04.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.272.204 158,0577 0,3540 1,5852 3,9344 3,7324 4,6146 04.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.979.357 150,0575 -0,2788 1,1718 3,0955 3,6699 3,5490 04.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.386.115.757 126,4800 0,1702 0,5357 1,0967 2,1563 0,9301 04.06.2019
КД Кеш Депозит 1.473.130.350 120,0833 0,1680 0,5002 0,9899 1,9084 0,8458 04.06.2019
Илирика Кеш Фонд 339.245.637 1.180,1686 0,1499 0,4972 1,0000 1,8262 0,8612 04.06.2019
КД Топ Брендови 62.540.757 129,0047 -3,5583 3,2672 5,6395 5,8716 10,7051 04.06.2019
ВФП Премиум Инвест 865.831.201 113,4645 -3,5107 1,7461 4,6355 0,2930 12,2682 04.06.2019
ВФП Кеш Депозит 728.432.480 109,8413 0,1382 0,4183 0,8407 1,7192 0,7058 04.06.2019
ВФП 100% БОНД 176.990.742 110,0983 0,0370 1,6520 4,5501 4,9965 5,0338 04.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.028.706 162,2210 5,8281 7,3128 12,5657 26,2715 12,3608 04.06.2019
Граве Глобал 29.902.834 97,2614 04.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.336.916 56,5440 2,0676 1,1481 4,1959 0,1955 5,4253 03.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.719.657 70,0192 -0,5146 2,9437 2,9664 2,9502 10,1069 03.06.2019
Иново Статус Акции 63.477.848 36,0798 1,1174 0,2601 2,3729 6,3821 0,7149 03.06.2019
КД БРИК 41.100.065 166,5695 -3,7999 1,0165 2,9480 3,4664 8,6118 03.06.2019
КД Нова ЕУ 23.200.837 117,6190 -0,6214 2,5069 2,8094 -4,4802 5,8786 03.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.331.011 158,1629 0,4892 1,8305 3,7703 4,0181 4,6842 03.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.318.032 150,4186 0,1249 1,4161 3,4635 3,9263 3,7982 03.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.396.494.361 126,4748 0,1715 0,5383 1,0966 2,1586 0,9260 03.06.2019
КД Кеш Депозит 1.473.058.651 120,0775 0,1681 0,5019 0,9891 1,9097 0,8410 03.06.2019
Илирика Кеш Фонд 339.229.420 1.180,1122 0,1499 0,4967 0,9979 1,8258 0,8564 03.06.2019
КД Топ Брендови 61.984.113 127,8565 -4,1333 2,3159 3,4267 5,2594 9,7198 03.06.2019
ВФП Премиум Инвест 857.556.429 112,3803 -4,2540 0,7480 2,2867 -0,3396 11,1954 03.06.2019
ВФП Кеш Депозит 728.383.130 109,8371 0,1385 0,4202 0,8396 1,7200 0,7019 03.06.2019
ВФП 100% БОНД 176.976.920 110,0897 0,1782 1,6447 4,6033 5,0821 5,0256 03.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.044.288 162,2273 5,8283 7,7742 12,4593 27,0698 12,3652 03.06.2019
Граве Глобал 29.847.909 97,0828 03.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.246.581 56,5679 2,1008 1,3384 4,2430 0,2280 5,4698 02.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.795.866 70,1420 -0,0980 3,1699 3,6500 3,1206 10,3000 02.06.2019
Иново Статус Акции 63.463.354 36,0715 1,0219 0,2320 2,3836 6,3529 0,6917 02.06.2019
КД БРИК 40.716.533 165,0151 -3,9813 0,0648 3,4798 2,4915 7,5982 02.06.2019
КД Нова ЕУ 23.294.597 118,0943 -0,1559 2,9133 3,2022 -4,1020 6,3065 02.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.431.185 157,8302 0,3612 1,6158 3,8193 3,7962 4,4640 02.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.038.575 150,1332 -0,0370 1,2316 3,3165 3,7349 3,6012 02.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.266.317.892 126,4679 0,1720 0,5382 1,0976 2,1589 0,9205 02.06.2019
КД Кеш Депозит 1.344.968.302 120,0692 0,1663 0,4995 0,9879 1,9069 0,8340 02.06.2019
Илирика Кеш Фонд 209.208.325 1.179,9932 0,1445 0,4923 0,9934 1,8194 0,8462 02.06.2019
КД Топ Брендови 62.077.887 128,0876 -3,2464 2,4918 4,6000 5,4420 9,9181 02.06.2019
ВФП Премиум Инвест 853.179.602 111,8870 -4,0623 0,2994 2,8497 -0,7835 10,7073 02.06.2019
ВФП Кеш Депозит 720.666.570 109,8315 0,1376 0,4191 0,8397 1,7183 0,6968 02.06.2019
ВФП 100% БОНД 176.718.089 110,1066 0,1513 1,6652 4,7449 5,1026 5,0417 02.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.296.299 162,3382 6,1627 7,8440 12,6675 27,1518 12,4420 02.06.2019
Граве Глобал 30.148.903 98,0618 02.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.253.855 56,5734 2,0779 1,3388 4,2428 0,2319 5,4801 01.06.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.804.304 70,1488 0,4607 3,1700 3,6499 3,2666 10,3107 01.06.2019
Иново Статус Акции 63.466.530 36,0733 0,9577 0,2351 2,3847 6,3544 0,6967 01.06.2019
КД БРИК 40.720.135 165,0297 -4,0744 0,2910 3,4802 2,7043 7,6077 01.06.2019
КД Нова ЕУ 23.296.462 118,1038 -0,1087 2,9049 3,2026 -4,0978 6,3151 01.06.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.437.306 157,8325 0,4330 1,6584 3,8195 3,8325 4,4655 01.06.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.030.084 150,1246 -0,0113 1,3335 3,3165 3,8167 3,5953 01.06.2019
КБ Публикум Паричен 3.266.171.318 126,4622 0,1744 0,5401 1,0983 2,1608 0,9159 01.06.2019
КД Кеш Депозит 1.344.902.204 120,0633 0,1683 0,4997 0,9873 1,9062 0,8290 01.06.2019
Илирика Кеш Фонд 209.198.619 1.179,9385 0,1442 0,4923 0,9928 1,8240 0,8415 01.06.2019
КД Топ Брендови 62.082.896 128,0980 -3,4045 2,6508 4,5997 5,5429 9,9271 01.06.2019
ВФП Премиум Инвест 853.233.705 111,8941 -4,4272 0,3547 2,8498 -0,7081 10,7143 01.06.2019
ВФП Кеш Депозит 720.637.779 109,8271 0,1389 0,4201 0,8403 1,7179 0,6928 01.06.2019
ВФП 100% БОНД 176.712.446 110,1031 0,1235 1,7315 4,7469 5,1568 5,0384 01.06.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.311.639 162,3444 6,5625 7,8443 12,6680 27,1517 12,4463 01.06.2019
Граве Глобал 30.151.226 98,0694 01.06.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.247.222 56,5756 2,1268 1,3273 4,2565 0,6934 5,4842 31.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.862.084 70,2065 0,3924 3,3803 3,8591 4,0144 10,4015 31.05.2019
Иново Статус Акции 63.470.919 36,0758 0,9619 0,3530 2,3886 6,5509 0,7037 31.05.2019
КД БРИК 40.800.328 165,2338 -5,0091 0,3606 3,7798 3,4315 7,7408 31.05.2019
КД Нова ЕУ 23.324.121 118,0989 -0,1008 2,5664 3,2170 -3,6950 6,3106 31.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.524.338 157,8652 0,3070 1,5690 3,8756 4,2017 4,4872 31.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.082.096 150,1777 -0,2661 1,3253 3,4406 3,6478 3,6319 31.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.268.021.398 126,4564 0,1757 0,5415 1,0990 2,1608 0,9113 31.05.2019
КД Кеш Депозит 1.344.864.952 120,0573 0,1685 0,5003 0,9868 1,9048 0,8240 31.05.2019
Илирика Кеш Фонд 209.188.503 1.179,8814 0,1493 0,4966 0,9920 1,8258 0,8366 31.05.2019
КД Топ Брендови 62.182.765 128,1870 -4,1645 3,0559 4,7838 6,1399 10,0034 31.05.2019
ВФП Премиум Инвест 853.885.243 111,9812 -4,8625 0,7800 2,9901 0,1617 10,8005 31.05.2019
ВФП Кеш Депозит 720.607.898 109,8225 0,1394 0,4199 0,8409 1,7166 0,6885 31.05.2019
ВФП 100% БОНД 176.844.792 110,1856 0,0125 1,7388 4,8203 5,0718 5,1171 31.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 398.325.980 162,3507 6,5628 7,7030 12,6687 28,7280 12,4506 31.05.2019
Граве Глобал 30.153.314 98,0761 31.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.068.870 56,4458 1,8927 0,8369 3,8382 0,7646 5,2422 30.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.052.512 70,4147 0,0945 4,0512 3,9422 3,7280 10,7289 30.05.2019
Иново Статус Акции 63.490.042 36,0867 0,9924 0,3833 2,4195 7,1385 0,7342 30.05.2019
КД БРИК 40.896.167 165,6503 -4,7697 0,6136 4,0414 3,2207 8,0124 30.05.2019
КД Нова ЕУ 23.382.971 118,4070 0,1598 2,8339 3,4862 -3,9505 6,5880 30.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.560.372 157,9145 0,3383 1,6008 3,9081 4,3456 4,5198 30.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 147.262.037 150,3348 -0,1618 1,4313 3,5488 3,5612 3,7403 30.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.262.569.286 126,4509 0,1713 0,5371 1,0946 2,1634 0,9069 30.05.2019
КД Кеш Депозит 1.336.847.755 120,0512 0,1634 0,4952 0,9816 1,9060 0,8189 30.05.2019
Илирика Кеш Фонд 209.217.588 1.179,8311 0,1507 0,5169 0,9926 1,8270 0,8323 30.05.2019
КД Топ Брендови 62.603.319 129,0581 -3,5132 3,7562 5,4958 6,1552 10,7510 30.05.2019
ВФП Премиум Инвест 861.951.581 113,1004 -3,9117 1,7873 4,0194 -0,0355 11,9079 30.05.2019
ВФП Кеш Депозит 718.421.147 109,8184 0,1357 0,4161 0,8371 1,7187 0,6848 30.05.2019
ВФП 100% БОНД 176.300.583 110,1143 -0,0522 1,6730 4,7524 5,0098 5,0490 30.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 405.928.359 163,4554 7,2879 8,4359 13,4354 30,9376 13,2158 30.05.2019
Граве Глобал 30.319.872 98,6179 30.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.253.485 56,6068 2,1206 1,1833 4,1403 0,6561 5,5424 29.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 87.841.658 70,2548 -0,3157 3,5075 3,7949 4,2399 10,4774 29.05.2019
Иново Статус Акции 63.570.205 36,1323 0,5605 0,5102 3,0170 7,4266 0,8614 29.05.2019
КД БРИК 40.461.911 163,9074 -5,8097 -0,4450 2,4408 2,8337 6,8759 29.05.2019
КД Нова ЕУ 23.334.832 118,1784 0,3747 2,6354 3,4284 -4,5502 6,3822 29.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.059.642 157,7287 0,1598 1,4812 3,5032 4,6424 4,3968 29.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.240.610 150,1075 -0,2680 1,2780 3,0752 3,6812 3,5835 29.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.315.957.180 126,4447 0,1740 0,5322 1,0956 2,1672 0,9020 29.05.2019
КД Кеш Депозит 1.474.277.341 120,0449 0,1656 0,4900 0,9813 1,9083 0,8136 29.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.927.579 1.179,7769 0,1537 0,5179 0,9921 1,8288 0,8277 29.05.2019
КД Топ Брендови 62.282.488 128,4029 -4,0345 3,2295 4,6875 6,4788 10,1887 29.05.2019
ВФП Премиум Инвест 854.850.637 112,5310 -4,0831 1,2748 3,3134 0,6175 11,3445 29.05.2019
ВФП Кеш Депозит 723.432.999 109,8136 0,1378 0,4117 0,8379 1,7225 0,6804 29.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.678.678 110,0801 -0,0577 1,6414 4,7355 5,1955 5,0164 29.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 407.222.919 163,9833 7,0750 8,7861 13,4872 31,9914 13,5814 29.05.2019
Граве Глобал 30.305.589 98,5714 29.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.482.744 56,7560 2,4754 1,3095 4,5157 0,7314 5,8205 28.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.286.058 70,6110 0,3128 3,9397 5,7369 4,2057 11,0376 28.05.2019
Иново Статус Акции 63.557.459 36,1250 0,5352 0,4899 3,0947 7,3720 0,8411 28.05.2019
КД БРИК 40.408.009 163,6890 -5,8161 -0,5777 2,8160 1,6224 6,7335 28.05.2019
КД Нова ЕУ 23.383.756 118,4262 0,7985 2,8506 3,5774 -4,5206 6,6053 28.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.386.321 157,8514 0,2978 1,5602 3,6442 4,4987 4,4781 28.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.205.908 150,0760 -0,2524 1,2567 3,2038 3,9570 3,5618 28.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.305.510.626 126,4384 0,1748 0,5272 1,0959 2,1651 0,8969 28.05.2019
КД Кеш Депозит 1.469.708.935 120,0385 0,1659 0,4846 0,9806 1,9054 0,8082 28.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.911.916 1.179,7226 0,1586 0,5207 0,9925 1,8250 0,8231 28.05.2019
КД Топ Брендови 62.768.624 129,4051 -3,3060 4,0352 5,5224 6,7382 11,0487 28.05.2019
ВФП Премиум Инвест 858.976.777 113,7721 -2,8611 2,3918 4,7997 0,5731 12,5725 28.05.2019
ВФП Кеш Депозит 722.206.737 109,8089 0,1376 0,4074 0,8380 1,7194 0,6761 28.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.590.797 110,0586 -0,0452 1,6216 4,7672 5,1311 4,9959 28.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.135.645 163,9790 7,0683 8,7832 13,6681 31,9417 13,5784 28.05.2019
Граве Глобал 30.471.822 99,1121 28.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.597.719 56,7177 2,3961 0,9201 4,1481 0,4406 5,7491 27.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 88.834.902 70,9529 0,7888 3,9460 6,2936 4,6671 11,5752 27.05.2019
Иново Статус Акции 63.633.877 36,1685 0,6512 0,5602 3,2828 7,5151 0,9625 27.05.2019
КД БРИК 40.599.416 164,5051 -5,3550 -0,9714 5,1189 2,1733 7,2657 27.05.2019
КД Нова ЕУ 23.352.184 118,2663 0,6544 3,0416 3,8448 -4,5648 6,4613 27.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.205.019 158,1364 0,4782 1,6834 4,0242 4,3311 4,6667 27.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.387.637 150,2626 -0,1209 1,3269 3,2499 3,8522 3,6905 27.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.307.608.299 126,4318 0,1753 0,5279 1,0963 2,1671 0,8917 27.05.2019
КД Кеш Депозит 1.455.319.209 120,0319 0,1661 0,4849 0,9800 1,9070 0,8027 27.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.422.557 1.179,6553 0,1623 0,5203 0,9918 1,8242 0,8173 27.05.2019
КД Топ Брендови 63.064.099 130,1609 -2,7498 4,3831 7,5837 7,2292 11,6973 27.05.2019
ВФП Премиум Инвест 865.156.538 114,6630 -2,1066 3,2377 6,6752 1,1319 13,4540 27.05.2019
ВФП Кеш Депозит 717.252.849 109,8040 0,1373 0,4077 0,8382 1,7211 0,6716 27.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.782.684 110,1765 0,0663 1,6697 5,0472 5,2476 5,1084 27.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 407.342.397 163,6603 6,8563 8,2135 13,2497 31,4438 13,3577 27.05.2019
Граве Глобал 30.433.761 98,9883 27.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.974.649 57,0005 2,8966 1,5626 4,8900 0,9316 6,2764 26.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.385.741 71,0723 0,9488 4,3798 7,6271 4,8329 11,7630 26.05.2019
Иново Статус Акции 63.643.571 36,1740 0,6617 0,5546 2,7498 7,5269 0,9778 26.05.2019
КД БРИК 40.636.546 164,6645 -5,2717 -1,1133 4,8595 2,2630 7,3696 26.05.2019
КД Нова ЕУ 23.360.572 118,3113 0,6846 2,9974 3,7693 -4,5363 6,5018 26.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.255.351 158,1562 0,4901 1,7022 3,9652 4,3411 4,6798 26.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.395.687 150,2370 -0,1305 1,4361 3,1692 3,8401 3,6729 26.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.296.057.200 126,4241 0,1750 0,5297 1,0966 2,1668 0,8855 26.05.2019
КД Кеш Депозит 1.435.891.870 120,0237 0,1648 0,4847 0,9785 1,9049 0,7958 26.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.392.588 1.179,5511 0,1629 0,5178 0,9884 1,8192 0,8084 26.05.2019
КД Топ Брендови 62.697.175 130,0011 -2,8776 4,1044 7,4473 7,0898 11,5602 26.05.2019
ВФП Премиум Инвест 863.888.082 114,4148 -2,3247 2,8084 6,3209 0,9064 13,2085 26.05.2019
ВФП Кеш Депозит 716.851.986 109,7978 0,1357 0,4086 0,8380 1,7198 0,6659 26.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.760.674 110,1711 0,0659 1,6630 4,7804 5,2470 5,1032 26.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.504.075 164,1270 7,1571 8,4960 13,1638 31,8136 13,6810 26.05.2019
Граве Глобал 30.367.692 98,7734 26.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.982.088 57,0061 2,8954 1,5632 4,8901 0,9315 6,2868 25.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.394.428 71,0792 1,4549 4,3798 7,6269 4,8327 11,7738 25.05.2019
Иново Статус Акции 63.646.744 36,1758 0,6653 0,2677 2,8900 7,5275 0,9829 25.05.2019
КД БРИК 40.640.144 164,6791 -4,3713 -1,6609 4,7686 2,2627 7,3791 25.05.2019
КД Нова ЕУ 23.362.447 118,3208 0,8641 2,8216 3,7973 -4,5365 6,5104 25.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.259.907 158,1579 0,6339 1,6278 4,2155 4,3390 4,6809 25.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.385.791 150,2268 0,1204 1,3907 3,2163 3,8386 3,6658 25.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.295.895.264 126,4179 0,1762 0,5310 1,0978 2,1676 0,8806 25.05.2019
КД Кеш Депозит 1.435.821.920 120,0178 0,1652 0,4854 0,9792 1,9047 0,7908 25.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.377.847 1.179,4999 0,1692 0,5184 0,9879 1,8187 0,8040 25.05.2019
КД Топ Брендови 62.702.272 130,0117 -2,2156 4,1503 8,5202 7,0907 11,5693 25.05.2019
ВФП Премиум Инвест 863.943.632 114,4222 -1,7766 2,8611 7,5869 0,9062 13,2158 25.05.2019
ВФП Кеш Депозит 717.254.686 109,7935 0,1369 0,4093 0,8391 1,7204 0,6620 25.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.789.388 110,1664 0,2764 1,6246 4,7618 5,2470 5,0987 25.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.519.451 164,1332 7,1572 7,5376 13,9838 31,8135 13,6853 25.05.2019
Граве Глобал 30.370.029 98,7810 25.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.989.529 57,0117 2,8847 1,5473 4,8827 1,0401 6,2973 24.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.403.116 71,0860 1,7126 4,4937 7,8967 4,6882 11,7845 24.05.2019
Иново Статус Акции 63.649.918 36,1776 0,6827 0,4992 2,8913 6,3606 0,9879 24.05.2019
КД БРИК 40.643.742 164,6936 -4,6671 -1,2960 4,7689 2,0429 7,3886 24.05.2019
КД Нова ЕУ 23.364.322 118,3303 1,0267 2,6295 3,7976 -4,4316 6,5189 24.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.264.464 158,1595 0,5377 1,7953 4,2151 4,2048 4,6820 24.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.375.895 150,2167 0,1591 1,4601 3,2149 3,8332 3,6588 24.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.295.733.330 126,4117 0,1770 0,5324 1,0982 2,1684 0,8756 24.05.2019
КД Кеш Депозит 1.435.751.969 120,0120 0,1656 0,4863 0,9786 1,9047 0,7860 24.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.363.106 1.179,4487 0,1698 0,5147 0,9874 1,8182 0,7997 24.05.2019
КД Топ Брендови 62.707.369 130,0223 -1,7089 4,3401 8,5198 6,9101 11,5784 24.05.2019
ВФП Премиум Инвест 864.006.186 114,4295 -1,7844 3,0915 7,5869 0,7819 13,2230 24.05.2019
ВФП Кеш Депозит 717.226.531 109,7892 0,1375 0,4101 0,8399 1,7208 0,6580 24.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.781.877 110,1617 0,2266 1,7158 4,7628 5,2667 5,0943 24.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.534.828 164,1394 7,1330 7,5944 13,9843 31,8134 13,6895 24.05.2019
Граве Глобал 30.372.367 98,7886 24.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.986.087 57,0137 2,9483 1,6466 4,8941 0,9866 6,3010 23.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.273.668 70,9922 1,4645 4,5257 7,3228 4,6703 11,6370 23.05.2019
Иново Статус Акции 63.653.805 36,1798 0,7213 0,5003 0,0478 6,3833 0,9940 23.05.2019
КД БРИК 40.098.091 162,4826 -6,7870 -2,6298 3,6855 0,7036 5,9469 23.05.2019
КД Нова ЕУ 23.340.635 118,2103 0,5545 2,5175 3,6741 -4,8154 6,4109 23.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.127.632 158,1088 0,5196 1,7625 4,2449 4,0975 4,6484 23.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.247.430 150,0858 0,1182 1,3797 3,2777 4,0388 3,5685 23.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.296.538.361 126,4042 0,1766 0,5325 1,0975 2,1715 0,8697 23.05.2019
КД Кеш Депозит 1.435.670.952 120,0052 0,1633 0,4859 0,9771 1,9068 0,7803 23.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.344.449 1.179,3838 0,1668 0,5074 0,9862 1,8195 0,7941 23.05.2019
КД Топ Брендови 62.461.616 129,5127 -2,3881 3,9220 8,3370 6,4743 11,1411 23.05.2019
ВФП Премиум Инвест 858.386.183 113,6852 -2,6351 2,4144 7,0633 -0,1704 12,4865 23.05.2019
ВФП Кеш Депозит 717.187.869 109,7832 0,1362 0,4086 0,8389 1,7235 0,6525 23.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.644.281 110,0755 0,1661 1,6410 4,7818 5,4728 5,0120 23.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.550.208 164,1456 7,7376 7,5948 13,9849 31,8133 13,6938 23.05.2019
Граве Глобал 30.662.785 99,7332 23.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.447.713 56,6161 1,9858 1,3588 0,3287 0,4754 5,5597 22.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.210.411 70,9499 1,5876 4,2939 3,6310 4,7766 11,5705 22.05.2019
Иново Статус Акции 63.494.657 36,0893 0,1415 0,2302 2,5827 6,1987 0,7414 22.05.2019
КД БРИК 40.544.558 164,3020 -5,6632 -1,3765 3,7064 0,3099 7,1332 22.05.2019
КД Нова ЕУ 23.214.102 117,5821 0,2213 1,9322 3,0348 -5,3371 5,8454 22.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.471.350 158,2363 0,5473 1,8690 4,0995 4,0705 4,7328 22.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.479.450 150,2153 0,2392 1,5458 3,3446 4,0101 3,6579 22.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.234.257.906 126,3973 0,1761 0,5298 1,0975 2,1728 0,8641 22.05.2019
КД Кеш Депозит 1.436.039.269 119,9988 0,1627 0,4833 0,9763 1,9074 0,7749 22.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.344.301 1.179,3312 0,1663 0,4982 0,9858 1,8205 0,7896 22.05.2019
КД Топ Брендови 62.927.924 130,4796 -1,2834 4,8349 8,5549 6,7739 11,9708 22.05.2019
ВФП Премиум Инвест 868.705.523 115,2203 -0,8309 3,8296 8,3844 0,0784 14,0055 22.05.2019
ВФП Кеш Депозит 699.127.279 109,7781 0,1348 0,4043 0,8388 1,7247 0,6478 22.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.805.031 110,1606 0,2670 1,7741 4,8870 5,6525 5,0932 22.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 406.561.223 163,3524 7,1782 7,0713 13,1330 31,8168 13,1444 22.05.2019
Граве Глобал 30.813.018 100,2219 22.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.570.872 56,7154 2,2332 2,6852 0,1476 -0,1004 5,7448 21.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.155.532 70,9629 1,7015 4,9958 3,6347 4,2934 11,5909 21.05.2019
Иново Статус Акции 63.527.357 36,1079 0,1781 0,0127 2,2348 6,2050 0,7933 21.05.2019
КД БРИК 40.503.429 164,1353 -6,0446 -0,9048 3,5703 0,8834 7,0245 21.05.2019
КД Нова ЕУ 23.197.660 117,5039 0,1422 2,2980 3,0939 -5,4600 5,7750 21.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 427.199.673 158,5065 0,7725 2,0528 4,0947 4,2656 4,9116 21.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.425.204 150,1597 0,1947 1,4631 3,3335 4,1251 3,6195 21.05.2019
КБ Публикум Паричен 3.044.969.688 126,3914 0,1782 0,5257 1,0981 2,1745 0,8594 21.05.2019
КД Кеш Депозит 1.409.975.766 119,9934 0,1644 0,4801 0,9763 1,9084 0,7703 21.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.338.581 1.179,3113 0,1702 0,4936 0,9888 1,8232 0,7879 21.05.2019
КД Топ Брендови 62.982.989 130,5938 -1,2268 5,3226 8,4661 6,9019 12,0688 21.05.2019
ВФП Премиум Инвест 869.382.537 115,3044 -0,7553 4,0181 7,8805 0,1318 14,0887 21.05.2019
ВФП Кеш Депозит 698.414.091 109,7750 0,1377 0,3992 0,8404 1,7271 0,6450 21.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.668.051 110,1187 0,2333 1,7817 4,8835 5,7355 5,0532 21.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 410.536.151 163,3785 7,1818 7,0552 11,8590 31,0401 13,1625 21.05.2019
Граве Глобал 30.679.701 99,7883 21.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 75.297.992 56,5262 1,8822 3,1001 -2,0918 -0,5234 5,3921 20.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.790.277 70,6933 1,3053 4,7609 0,9968 4,2205 11,1670 20.05.2019
Иново Статус Акции 63.422.232 36,0482 0,0075 0,0391 2,1141 6,0531 0,6267 20.05.2019
КД БРИК 40.015.622 162,1906 -7,1661 -2,1741 3,3760 -0,2625 5,7565 20.05.2019
КД Нова ЕУ 23.218.875 117,6113 0,2257 2,5651 2,5842 -5,6966 5,8717 20.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 426.615.169 158,2907 0,6347 1,8726 4,0463 3,8798 4,7688 20.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.366.802 150,0998 0,1622 1,2631 3,3519 3,9559 3,5782 20.05.2019
КБ Публикум Паричен 2.924.085.754 126,3835 0,1775 0,5181 1,0976 2,1751 0,8531 20.05.2019
КД Кеш Депозит 1.408.348.720 119,9868 0,1637 0,4745 0,9757 1,9097 0,7648 20.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.541.983 1.179,2547 0,1700 0,4932 0,9908 1,7996 0,7831 20.05.2019
КД Топ Брендови 62.740.169 130,1647 -1,5599 4,6685 8,5684 6,8922 11,7006 20.05.2019
ВФП Премиум Инвест 864.631.571 114,6675 -1,3098 3,1516 8,1566 0,1110 13,4585 20.05.2019
ВФП Кеш Депозит 696.372.006 109,7699 0,1371 0,3901 0,8408 1,7292 0,6403 20.05.2019
ВФП 100% БОНД 175.497.970 110,0253 0,1527 1,6428 5,0010 5,6343 4,9641 20.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 408.934.539 162,7454 6,7627 7,0180 11,4115 30,1986 12,7240 20.05.2019
Граве Глобал 30.849.387 100,3402 20.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.823.200 56,1705 1,2428 2,5348 -3,8356 -1,1591 4,7289 19.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.575.487 70,5282 1,0843 4,4788 -0,1773 3,9669 10,9073 19.05.2019
Иново Статус Акции 63.299.654 35,9785 -0,1803 0,1743 1,4966 5,8434 0,4321 19.05.2019
КД БРИК 39.782.198 161,3110 -7,6290 -1,9158 0,4892 -0,8124 5,1830 19.05.2019
КД Нова ЕУ 23.260.116 117,8644 0,4583 2,8187 2,3829 -5,5013 6,0996 19.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.418.637 157,9966 0,4605 1,9252 3,2110 3,6836 4,5742 19.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.470.776 150,0988 0,1934 1,3776 2,9689 3,9606 3,5775 19.05.2019
КБ Публикум Паричен 2.916.759.379 126,3750 0,1786 0,5115 1,0981 2,1741 0,8464 19.05.2019
КД Кеш Депозит 1.391.093.132 119,9787 0,1634 0,4689 0,9746 1,9077 0,7580 19.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.551.180 1.179,1942 0,1716 0,4943 0,9905 1,7985 0,7779 19.05.2019
КД Топ Брендови 63.211.911 131,1842 -0,7694 6,0523 7,4446 7,7213 12,5755 19.05.2019
ВФП Премиум Инвест 871.490.791 115,6685 -0,4438 4,6770 7,3425 0,9782 14,4489 19.05.2019
ВФП Кеш Депозит 695.243.398 109,7636 0,1386 0,3815 0,8419 1,7279 0,6345 19.05.2019
ВФП 100% БОНД 174.957.222 109,9976 0,1521 1,6665 4,5457 5,6122 4,9377 19.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 406.441.918 160,7684 5,4621 6,0175 9,0265 28,6118 11,3547 19.05.2019
Граве Глобал 30.942.711 100,6437 19.05.2019
Илирика Југоисточна Европа 74.830.529 56,1760 1,1606 2,5355 -3,8356 -1,1671 4,7391 18.05.2019
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.584.096 70,5349 1,3494 4,4787 -0,1776 4,0890 10,9179 18.05.2019
Иново Статус Акции 63.302.799 35,9803 -0,2343 0,4475 1,2962 5,8406 0,4371 18.05.2019
КД БРИК 39.785.715 161,3252 -7,3137 -2,1863 0,2267 -0,6580 5,1922 18.05.2019
КД Нова ЕУ 23.261.985 117,8739 0,3964 3,1500 2,2830 -5,5111 6,1081 18.05.2019
КБ Публикум - Балансиран 425.421.448 157,9976 0,5831 2,1255 2,9844 3,7095 4,5748 18.05.2019
КБ Публикум - Обврзници 146.460.591 150,0883 0,3168 1,1113 2,9068 4,0214 3,5702 18.05.2019
КБ Публикум Паричен 2.916.598.975 126,3681 0,1771 0,5116 1,0988 2,1738 0,8408 18.05.2019
КД Кеш Депозит 1.391.024.243 119,9727 0,1623 0,4689 0,9752 1,9069 0,7530 18.05.2019
Илирика Кеш Фонд 339.535.839 1.179,1410 0,1700 0,4947 0,9899 1,7970 0,7734 18.05.2019
КД Топ Брендови 63.217.060 131,1948 -0,5367 5,7701 6,4994 7,8175 12,5846 18.05.2019
ВФП Премиум Инвест 871.547.073 115,6760 -0,3059 4,4478 6,4472 1,0724 14,4564 18.05.2019
ВФП Кеш Депозит 695.215.308 109,7591 0,1363 0,3811 0,8430 1,7274 0,6304 18.05.2019
ВФП 100% БОНД 174.949.743 109,9929 0,2659 1,6145 4,4208 5,6437 4,9332 18.05.2019
КБ Публикум-МБИ 10 406.455.673 160,7738 5,4449 6,7625 8,6501 28,6110 11,3584 18.05.2019
Граве Глобал 30.945.121 100,6516 18.05.2019
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.