Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Генерали Југоисточна Европа 58.988.041 60,0849 -0,9146 0,8356 8,1025 11,6969 10,2722 22.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.052.408 74,3297 -0,4892 -0,7952 1,7383 2,6582 2,6041 22.09.2021
Иново Статус Акции 64.295.015 36,7177 -1,3037 -2,0054 0,0537 2,9620 4,9092 22.09.2021
Генерали БРИК 55.719.067 162,1016 1,6646 -2,0570 -0,7590 16,4263 4,9922 22.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.936.918 125,9193 -0,6924 0,6634 6,2356 15,4575 10,1635 22.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 663.406.763 189,2774 0,7294 1,6197 5,4846 15,0992 10,2285 22.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 251.417.102 159,6812 0,1805 0,6247 1,8241 3,6350 3,0081 22.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.368.796.918 131,0697 0,2069 0,3376 0,7231 1,4229 1,0374 22.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.617.571.195 123,8935 0,1642 0,3004 0,6201 1,2621 0,9301 22.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.038.955 1.219,4353 0,2692 0,4430 0,8608 1,3152 1,0969 22.09.2021
Генерали Топ Брендови 321.354.698 151,3077 -1,8658 0,0737 4,6931 14,4195 10,3022 22.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.840.995.228 140,2848 -1,5422 0,7541 9,0385 25,8443 16,4362 22.09.2021
ВФП Кеш Депозит 848.197.625 112,5457 0,1794 0,2191 0,4716 0,9927 0,7352 22.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.733.180 118,0537 0,1887 0,5684 1,7461 4,1297 2,1113 22.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 796.758.406 235,4627 1,0092 8,2438 16,0110 24,3253 19,8509 22.09.2021
Граве Глобал 43.899.873 128,9783 -0,7526 2,6414 8,4987 27,8854 15,6921 22.09.2021
ВФП Дивиденда 126.151.214 113,6730 -2,6668 0,3224 7,1741 22.09.2021
КБ Публикум - Акции 131.573.923 99,4684 -1,0946 -1,2049 22.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.615.375 86,1186 -1,8948 -9,7559 22.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.902.744 59,6878 -1,4656 0,7961 5,8595 11,0051 9,5434 21.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.705.574 73,7424 -0,4135 -1,5457 -0,1904 2,3381 1,7934 21.09.2021
Иново Статус Акции 64.108.959 36,6129 -1,5909 -2,4605 -0,1712 2,7088 4,6098 21.09.2021
Генерали БРИК 55.299.176 160,8887 0,8950 -2,2792 -1,2498 15,4502 4,2066 21.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.757.781 125,0197 -1,4106 -0,3332 4,9717 14,8902 9,3765 21.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 659.424.108 188,1425 0,1228 0,9639 4,6898 14,2631 9,5676 21.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.774.052 159,7458 0,2248 0,7666 1,6708 3,7011 3,0498 21.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.368.879.793 131,0578 0,2012 0,3330 0,7183 1,4177 1,0283 21.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.617.137.783 123,8845 0,1596 0,2968 0,6169 1,2576 0,9228 21.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.553.710 1.219,2984 0,2633 0,4366 0,8537 1,3071 1,0855 21.09.2021
Генерали Топ Брендови 319.084.674 150,2520 -2,5593 -0,2138 4,5988 14,4455 9,5326 21.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.819.891.123 138,8615 -2,5473 0,0411 8,0908 25,1927 15,2549 21.09.2021
ВФП Кеш Депозит 848.131.282 112,5364 0,1737 0,2142 0,4661 0,9873 0,7269 21.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.951.278 118,1270 0,2556 0,6501 1,6423 4,2065 2,1747 21.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 785.765.001 232,2428 -0,3765 6,5448 14,5310 22,6551 18,2120 21.09.2021
Граве Глобал 43.749.834 128,5375 -1,0985 3,0286 8,0458 26,3466 15,2967 21.09.2021
ВФП Дивиденда 123.343.799 113,3906 -2,9149 0,7533 8,1443 21.09.2021
КБ Публикум - Акции 130.858.559 98,9717 -1,5933 -1,4900 21.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.287.418 85,9499 -2,0938 -10,3030 21.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.720.174 59,4365 -1,8899 0,0104 5,3204 10,6275 9,0822 20.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.321.835 73,2271 -1,1189 -1,7206 -1,1105 1,6459 1,0821 20.09.2021
Иново Статус Акции 64.265.824 36,7024 -1,3570 -2,1541 0,0695 2,2320 4,8655 20.09.2021
Генерали БРИК 54.784.485 159,3912 0,0689 -2,9842 -2,1776 13,0210 3,2367 20.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.715.274 124,6595 -1,6900 -1,0223 4,6600 13,9960 9,0613 20.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 657.932.882 187,7219 -0,0682 0,6285 4,4538 13,2227 9,3226 20.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.438.017 159,5367 0,1287 0,6265 1,5439 3,3785 2,9149 20.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.377.555.258 131,0346 0,1863 0,3199 0,7043 1,4045 1,0104 20.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.614.555.661 123,8688 0,1492 0,2883 0,6075 1,2485 0,9100 20.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.522.143 1.219,0450 0,2472 0,4213 0,8370 1,2899 1,0645 20.09.2021
Генерали Топ Брендови 315.824.249 149,2499 -3,1149 -0,0634 3,8919 12,3763 8,8021 20.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.800.513.356 137,4964 -3,4559 -0,1352 7,0214 20,6606 14,1218 20.09.2021
ВФП Кеш Депозит 848.125.896 112,5187 0,1596 0,2021 0,4521 0,9754 0,7110 20.09.2021
ВФП 100% БОНД 365.970.427 117,9494 0,1493 0,4597 1,4937 3,6636 2,0211 20.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 789.299.136 234,2049 0,4606 7,4423 15,4940 24,0030 19,2107 20.09.2021
Граве Глобал 44.116.981 129,6162 -0,2774 3,0818 8,9454 26,1481 16,2643 20.09.2021
ВФП Дивиденда 122.577.569 112,8077 -3,2754 0,7145 7,5810 20.09.2021
КБ Публикум - Акции 130.256.130 98,5521 -1,9426 -1,7633 20.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 146.023.792 85,2166 -2,8393 -10,1553 20.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.525.881 60,1377 -0,7237 0,8068 6,5757 11,9216 10,3691 19.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.464.250 74,5974 0,8929 0,6497 1,1690 3,5379 2,9736 19.09.2021
Иново Статус Акции 64.465.477 36,8165 -1,2287 -1,8525 0,3765 2,5461 5,1915 19.09.2021
Генерали БРИК 55.414.985 161,9885 1,6966 -1,4120 -0,4935 14,8526 4,9190 19.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.988.343 126,0761 -0,6480 0,0936 5,8358 15,2812 10,3007 19.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 664.171.358 189,5033 0,9197 1,5814 5,4703 14,2958 10,3600 19.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.692.099 159,6948 0,2883 0,7323 1,6859 3,4862 3,0169 19.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.400.153.905 131,0271 0,1829 0,3182 0,7018 1,4028 1,0046 19.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.508.256.189 123,8615 0,1456 0,2857 0,6047 1,2451 0,9040 19.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.511.292 1.218,9572 0,2440 0,4197 0,8347 1,2876 1,0572 19.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.063.417 151,3848 -1,2780 1,3567 5,4502 13,9741 10,3584 19.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.827.731.088 139,8089 -1,3132 1,5378 8,8601 22,6823 16,0412 19.09.2021
ВФП Кеш Депозит 826.011.997 112,5121 0,1552 0,1986 0,4476 0,9725 0,7051 19.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.436.373 118,0873 0,3277 0,5821 1,6502 3,7904 2,1403 19.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 799.660.531 237,0831 1,4797 8,7583 16,9086 25,5214 20,6757 19.09.2021
Граве Глобал 44.575.339 130,9629 0,4530 4,1443 10,0689 27,4504 17,4723 19.09.2021
ВФП Дивиденда 124.639.867 114,7085 2,4048 9,5416 19.09.2021
КБ Публикум - Акции 131.887.970 99,7341 -0,5006 -0,5889 19.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.766.600 85,3588 -2,6004 -10,0107 19.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.531.409 60,1433 -0,8889 0,8069 6,5760 11,9216 10,3794 18.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.470.073 74,6044 1,4824 0,6496 1,1696 3,3822 2,9833 18.09.2021
Иново Статус Акции 64.469.092 36,8185 -1,3173 -1,8498 0,5399 2,5476 5,1972 18.09.2021
Генерали БРИК 55.419.892 162,0028 0,5643 -1,4120 -0,5835 14,6476 4,9282 18.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.990.567 126,0873 -1,2553 0,0936 5,7590 15,2822 10,3105 18.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 664.188.747 189,5082 0,3273 1,5820 5,2566 14,2526 10,3629 18.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.682.315 159,6887 0,2905 0,7346 1,6359 3,4198 3,0129 18.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.400.020.859 131,0220 0,1848 0,3183 0,7021 1,4025 1,0007 18.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.508.201.071 123,8570 0,1466 0,2854 0,6049 1,2440 0,9004 18.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.504.121 1.218,8995 0,2426 0,4196 0,8337 1,2878 1,0525 18.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.092.058 151,3984 -1,6972 1,3565 4,9119 13,8159 10,3683 18.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.827.847.170 139,8178 -2,2205 1,5377 8,1669 22,5449 16,0486 18.09.2021
ВФП Кеш Депозит 825.992.669 112,5095 0,1582 0,1987 0,4479 0,9732 0,7028 18.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.417.771 118,0813 0,3884 0,5819 1,6438 3,6967 2,1351 18.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 799.693.695 237,0929 1,1722 8,7583 16,9290 25,5212 20,6807 18.09.2021
Граве Глобал 44.578.353 130,9717 0,1532 4,1428 9,6475 27,4505 17,4802 18.09.2021
ВФП Дивиденда 124.648.068 114,7161 -1,3260 2,4048 9,5368 18.09.2021
КБ Публикум - Акции 131.894.344 99,7389 -1,1330 -0,5879 18.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.776.282 85,3645 -3,5420 -10,0100 18.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.527.297 60,1440 -1,4664 0,7986 6,5631 11,9996 10,3807 17.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.521.146 74,6713 0,8776 0,7303 1,3493 3,5333 3,0757 17.09.2021
Иново Статус Акции 64.454.621 36,8103 -0,9627 -1,8682 0,6769 2,7388 5,1738 17.09.2021
Генерали БРИК 55.455.865 162,1080 0,1961 -1,2625 -1,4962 14,2677 4,9964 17.09.2021
Генерали Нова ЕУ 24.991.433 126,0916 -0,9962 0,0105 5,5560 15,4710 10,3142 17.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 664.196.283 189,5132 0,6524 1,4830 5,0896 14,0903 10,3658 17.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.663.066 159,6767 0,3066 1,0775 1,6071 3,5308 3,0052 17.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.511.863.140 131,0004 0,1720 0,3049 0,6898 1,3898 0,9840 17.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.508.001.466 123,8406 0,1367 0,2748 0,5954 1,2335 0,8870 17.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.474.042 1.218,6575 0,2302 0,4044 0,8172 1,2703 1,0324 17.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.321.337 151,5068 -2,2638 0,9613 4,5774 13,4603 10,4473 17.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.829.114.147 139,9156 -2,5805 0,5938 8,4854 21,8603 16,1298 17.09.2021
ВФП Кеш Депозит 826.567.614 112,4924 0,1462 0,1850 0,4352 0,9613 0,6875 17.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.885.712 118,0839 0,3930 1,0363 1,6346 3,8179 2,1374 17.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 799.591.712 237,1001 2,7440 8,7570 16,6120 26,2804 20,6844 17.09.2021
Граве Глобал 44.564.003 130,9296 -0,2572 4,2704 9,6919 26,8184 17,4424 17.09.2021
ВФП Дивиденда 124.797.060 114,8532 -1,8937 2,2201 9,1662 17.09.2021
КБ Публикум - Акции 131.933.264 99,7993 -1,3428 -0,8869 17.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.855.841 85,4462 -4,9347 -10,5290 17.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.739.888 60,3603 -0,5157 1,1981 6,9463 12,1259 10,7776 16.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.211.728 74,9086 0,5151 1,3041 1,8506 3,7830 3,4032 16.09.2021
Иново Статус Акции 64.569.754 36,8760 -0,8851 -1,6081 0,7101 3,0217 5,3615 16.09.2021
Генерали БРИК 55.874.767 163,3649 0,3685 -0,9112 -1,4629 14,9403 5,8105 16.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.107.090 126,7310 -0,3584 0,2987 5,9555 15,3475 10,8736 16.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 665.248.171 189,8308 1,1639 1,3753 5,2694 14,3504 10,5508 16.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.508.096 159,5803 0,2544 0,9418 1,5875 3,4818 2,9430 16.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.496.161.355 130,9801 0,1601 0,2933 0,6783 1,3782 0,9684 16.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.647.703.360 123,8266 0,1287 0,2670 0,5876 1,2250 0,8756 16.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.445.415 1.218,4272 0,2162 0,3890 0,8024 1,2539 1,0133 16.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.248.906 152,3854 -2,2299 1,6056 5,5659 13,4793 11,0878 16.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.839.982.134 140,8512 1,2747 9,2826 22,2098 16,9063 16.09.2021
ВФП Кеш Депозит 822.456.712 112,4762 0,1345 0,1725 0,4232 0,9503 0,6730 16.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.437.906 117,9436 0,2556 0,7776 1,4237 3,6575 2,0160 16.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.494.532 239,5227 5,6480 8,7470 17,5869 28,3073 21,9175 16.09.2021
Граве Глобал 44.453.818 130,6058 -0,5936 4,2177 9,3117 26,1583 17,1520 16.09.2021
ВФП Дивиденда 124.565.449 115,1197 -2,1347 2,5071 9,4207 16.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.096.061 99,9255 -1,4617 -1,2234 16.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.978.632 85,5454 -5,0908 -13,8593 16.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.825.626 60,4666 -0,0952 1,1304 6,8996 12,9615 10,9727 15.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.395.138 75,1373 -0,2604 1,9331 1,5895 4,1450 3,7189 15.09.2021
Иново Статус Акции 64.754.987 36,9818 -0,6459 -1,3213 0,9579 3,6128 5,6638 15.09.2021
Генерали БРИК 56.000.112 163,8018 0,2612 -0,7626 -1,2296 14,9236 6,0934 15.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.097.971 126,7960 -0,1950 0,7222 5,7110 15,5255 10,9305 15.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 667.032.523 190,3578 1,2443 1,4378 5,4913 14,7666 10,8577 15.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.647.836 159,6673 0,2998 1,0242 1,7554 3,5315 2,9991 15.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.495.643.863 130,9760 0,1610 0,2944 0,6791 1,3793 0,9652 15.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.647.657.227 123,8232 0,1290 0,2676 0,5885 1,2253 0,8728 15.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.438.647 1.218,3727 0,2167 0,3890 0,8018 1,2521 1,0088 15.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.370.382 152,6173 -2,1663 1,4417 6,0404 13,2688 11,2569 15.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.838.406.408 140,7475 -2,3060 1,0862 9,6128 21,9758 16,8203 15.09.2021
ВФП Кеш Депозит 877.265.483 112,4736 0,1353 0,1731 0,4232 0,9511 0,6707 15.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.416.425 117,9965 0,3283 0,8615 1,5643 3,6806 2,0618 15.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 807.656.244 240,7007 6,1881 9,0674 18,0213 29,2716 22,5171 15.09.2021
Граве Глобал 44.427.773 130,5293 -0,7469 4,1261 9,7589 26,5221 17,0833 15.09.2021
ВФП Дивиденда 124.025.134 115,1792 -2,0200 2,1572 9,8596 15.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.090.468 100,2901 -1,3369 -1,2755 15.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.496.359 88,1935 -2,3359 -12,3976 15.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.893.196 60,5886 0,3176 1,7484 7,0275 13,5943 11,1966 14.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.358.043 75,1457 -0,7536 1,5951 1,6947 4,4516 3,7305 14.09.2021
Иново Статус Акции 65.018.439 37,1323 -0,2472 -1,0090 0,7819 4,9365 6,0938 14.09.2021
Генерали БРИК 55.886.168 163,5523 0,0996 -1,3877 -1,2949 15,8920 5,9318 14.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.125.040 126,9783 -0,0604 0,9686 5,8325 16,0767 11,0900 14.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 667.073.482 190,4370 1,2839 1,4294 5,3908 14,9789 10,9038 14.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.217.482 159,7231 0,3395 1,0198 1,7888 3,5554 3,0351 14.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.543.620.879 130,9699 0,1598 0,2933 0,6787 1,3783 0,9605 14.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.760.050.996 123,8186 0,1286 0,2668 0,5888 1,2237 0,8691 14.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.429.282 1.218,2974 0,2152 0,3878 0,7992 1,2484 1,0025 14.09.2021
Генерали Топ Брендови 319.706.307 152,9128 -1,9858 1,5960 6,4387 13,7748 11,4723 14.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.840.243.042 141,3863 -1,8688 1,8266 10,2192 23,0217 17,3505 14.09.2021
ВФП Кеш Депозит 897.571.089 112,4695 0,1341 0,1719 0,4225 0,9509 0,6670 14.09.2021
ВФП 100% БОНД 363.950.136 118,0779 0,4022 0,8597 1,6673 3,7497 2,1322 14.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 807.194.288 242,0927 6,7975 9,1079 18,2481 30,9058 23,2256 14.09.2021
Граве Глобал 44.536.996 130,8502 -0,5096 4,4631 10,3530 27,6812 17,3712 14.09.2021
ВФП Дивиденда 120.661.970 115,3025 -1,9215 2,1515 10,7782 14.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.078.643 100,3876 -1,2458 -1,3527 14.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.825.834 88,3879 -2,1274 -12,9390 14.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.932.106 60,6290 0,3748 2,0702 6,9872 13,6251 11,2708 13.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.470.453 75,2872 -0,5762 1,3827 2,1054 5,0286 3,9258 13.09.2021
Иново Статус Акции 65.121.378 37,1910 -0,0951 -1,0167 0,9380 4,7625 6,2615 13.09.2021
Генерали БРИК 55.866.103 163,5111 -0,0664 -0,8738 -1,3285 16,2546 5,9052 13.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.166.552 127,1881 0,0981 1,0837 5,9977 16,2254 11,2735 13.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 661.802.715 190,5416 1,2976 1,5085 5,4466 15,1925 10,9647 13.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 256.002.524 159,5891 0,2231 0,9160 1,7106 3,4554 2,9487 13.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.861.782.498 130,9569 0,1534 0,2879 0,6725 1,3707 0,9505 13.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.801.872.411 123,8104 0,1253 0,2638 0,5854 1,2203 0,8624 13.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.405.814 1.218,1086 0,2046 0,3767 0,7872 1,2352 0,9869 13.09.2021
Генерали Топ Брендови 316.713.668 152,9002 -2,1261 1,7484 6,4204 14,0950 11,4631 13.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.748.704 141,5446 -1,8575 2,1208 10,3355 23,6477 17,4819 13.09.2021
ВФП Кеш Депозит 904.246.506 112,4580 0,1655 0,4142 0,9435 0,6567 13.09.2021
ВФП 100% БОНД 363.806.316 117,8614 0,1753 0,6209 1,4854 3,6002 1,9449 13.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 810.377.868 243,4343 7,3845 10,5800 18,8987 31,7950 23,9085 13.09.2021
Граве Глобал 44.406.535 130,4669 -0,8077 4,6214 10,0227 27,6093 17,0274 13.09.2021
ВФП Дивиденда 120.705.439 115,3535 -2,0332 2,5339 10,8196 13.09.2021
КБ Публикум - Акции 129.831.775 100,6012 -1,1168 -1,0590 13.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.073.890 87,9241 -2,8060 -14,0051 13.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.948.786 60,6469 0,3978 1,8587 7,2226 13,6476 11,3036 12.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.372.630 75,1693 -0,9217 1,6578 2,2407 4,8538 3,7631 12.09.2021
Иново Статус Акции 65.295.666 37,2906 0,1719 -0,7542 1,2047 5,0392 6,5461 12.09.2021
Генерали БРИК 55.756.939 163,3841 -0,3741 -0,9596 -1,2366 16,1541 5,8229 12.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.141.214 127,0868 -0,0319 0,9942 5,8928 16,1225 11,1849 12.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.330.243 190,0281 1,0041 1,2329 5,2059 14,8809 10,6657 12.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.976.600 159,5736 0,2060 0,9123 1,7750 3,4507 2,9387 12.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.927.866.024 130,9511 0,1513 0,2872 0,6718 1,3696 0,9460 12.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.797.807.402 123,8049 0,1241 0,2621 0,5843 1,2183 0,8579 12.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.395.339 1.218,0243 0,2026 0,3757 0,7846 1,2309 0,9799 12.09.2021
Генерали Топ Брендови 315.537.530 152,3645 -2,3652 1,3826 6,1680 13,6856 11,0726 12.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.827.415.514 140,7605 -2,3509 1,5485 9,7794 22,9550 16,8310 12.09.2021
ВФП Кеш Депозит 903.888.271 112,4524 0,1234 0,1634 0,4111 0,9413 0,6517 12.09.2021
ВФП 100% БОНД 360.156.631 117,8569 0,1845 0,6217 1,5542 3,6017 1,9410 12.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.948.699 242,1636 6,8756 9,9983 18,2733 31,1014 23,2617 12.09.2021
Граве Глобал 44.550.935 130,8912 -0,4526 4,9531 10,3733 28,0160 17,4080 12.09.2021
ВФП Дивиденда 119.923.957 115,0864 -2,1156 2,2897 10,7378 12.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.201.108 100,3977 -1,1852 -1,2630 12.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 143.661.507 86,5645 -3,2843 -15,3400 12.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.954.508 60,6527 0,6604 1,8589 7,2226 13,6442 11,3143 11.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.378.585 75,1765 -1,1578 1,6579 2,2409 4,8202 3,7730 11.09.2021
Иново Статус Акции 65.299.351 37,2927 0,1829 -0,7489 1,2365 5,0413 6,5521 11.09.2021
Генерали БРИК 55.761.881 163,3985 -0,3366 -0,7209 -2,4129 16,1255 5,8322 11.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.143.454 127,0982 0,0453 1,0248 6,1199 16,1143 11,1949 11.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.347.379 190,0330 1,0220 1,2991 5,1853 14,8765 10,6685 11.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.966.821 159,5675 0,2354 0,9984 1,5601 3,4426 2,9348 11.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.927.749.242 130,9473 0,1515 0,2890 0,6729 1,3702 0,9431 11.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.797.758.351 123,8015 0,1243 0,2629 0,5850 1,2180 0,8551 11.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.388.153 1.217,9665 0,2027 0,3755 0,7830 1,2314 0,9751 11.09.2021
Генерали Топ Брендови 315.565.901 152,3782 -2,0982 1,6239 5,6086 13,6527 11,0826 11.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.827.517.289 140,7694 -2,0449 1,7363 9,6509 22,8701 16,8384 11.09.2021
ВФП Кеш Депозит 903.918.141 112,4499 0,1231 0,1654 0,4111 0,9417 0,6495 11.09.2021
ВФП 100% БОНД 360.138.128 117,8508 0,2018 0,7416 1,2827 3,5976 1,9358 11.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.982.148 242,1736 6,2390 9,9985 18,4122 31,1010 23,2668 11.09.2021
Граве Глобал 44.553.946 130,9000 -0,1314 4,9550 10,7081 28,0161 17,4158 11.09.2021
ВФП Дивиденда 119.931.853 115,0940 -2,0441 2,6067 10,4173 11.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.202.641 100,4026 -1,2172 -1,1556 11.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 143.671.365 86,5704 -4,3540 -15,1092 11.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.943.075 60,6437 0,5975 1,8737 7,1860 14,3211 11,2978 10.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.374.839 75,1768 -1,0457 1,9691 2,3911 4,9793 3,7734 10.09.2021
Иново Статус Акции 65.289.943 37,2873 -0,1203 -1,0929 1,3404 5,3921 6,5367 10.09.2021
Генерали БРИК 55.763.727 163,4039 0,1997 -0,6986 -0,5261 16,0759 5,8357 10.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.141.292 127,0872 -0,0135 1,4120 6,2106 16,4895 11,1853 10.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.249.217 190,0105 1,0292 1,4883 5,4529 15,0671 10,6554 10.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.917.583 159,5381 0,2813 1,0767 1,7230 3,2864 2,9158 10.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.881.166.185 130,9325 0,1446 0,2842 0,6643 1,3628 0,9317 10.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.797.605.774 123,7910 0,1195 0,2598 0,5797 1,2123 0,8466 10.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.364.515 1.217,7763 0,1912 0,3657 0,7705 1,2210 0,9593 10.09.2021
Генерали Топ Брендови 315.496.627 152,3476 -1,7846 1,9911 6,0673 13,4346 11,0603 10.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.826.746.793 140,7105 -1,5695 2,1580 9,8489 22,7705 16,7895 10.09.2021
ВФП Кеш Депозит 903.822.342 112,4379 0,1162 0,1618 0,4022 0,9342 0,6387 10.09.2021
ВФП 100% БОНД 360.040.153 117,8188 0,2384 0,8313 1,4546 3,4352 1,9081 10.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.905.528 242,1817 5,6329 10,0048 18,3506 32,9776 23,2709 10.09.2021
Граве Глобал 44.544.527 130,8723 0,0550 5,2091 11,2864 26,6648 17,3910 10.09.2021
ВФП Дивиденда 119.910.123 115,0750 -1,6107 2,7166 10,6971 10.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.166.133 100,3967 -0,9517 -1,0242 10.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 143.625.571 86,5458 -2,5427 -15,9417 10.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.866.889 60,5767 0,4396 2,2934 7,0721 14,0214 11,1748 09.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.502.790 75,3489 -0,4105 2,3267 1,6938 4,8931 4,0110 09.09.2021
Иново Статус Акции 65.354.585 37,3248 0,1030 -0,2136 1,4509 5,5378 6,6438 09.09.2021
Генерали БРИК 55.666.555 162,9510 -0,0040 -0,8144 -1,2291 15,9416 5,5424 09.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.119.168 126,9921 0,0140 1,3649 5,8540 16,0854 11,1021 09.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.291.460 190,0473 1,1300 1,4389 5,5456 15,0787 10,6768 09.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.745.850 159,4323 0,2863 0,9411 1,7183 3,3250 2,8475 09.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.822.382.787 130,9091 0,1319 0,2741 0,6504 1,3483 0,9136 09.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.794.269.366 123,7749 0,1106 0,2521 0,5732 1,2018 0,8335 09.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.328.380 1.217,4856 0,1733 0,3514 0,7499 1,1999 0,9352 09.09.2021
Генерали Топ Брендови 316.350.266 152,8330 -1,0856 2,4897 6,9068 13,0022 11,4141 09.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.828.889.732 140,9738 -1,0231 2,5051 10,9363 22,0973 17,0081 09.09.2021
ВФП Кеш Депозит 902.929.421 112,4187 0,1034 0,1522 0,3923 0,9200 0,6215 09.09.2021
ВФП 100% БОНД 357.263.977 117,6990 0,1959 0,7319 1,3698 3,4566 1,8045 09.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.226.079 242,2495 5,8152 10,3316 18,2514 33,2105 23,3054 09.09.2021
Граве Глобал 42.843.585 131,2862 0,6249 5,4254 12,4823 28,3403 17,7623 09.09.2021
ВФП Дивиденда 119.993.920 115,4379 -0,9907 3,4768 11,3634 09.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.446.218 100,5224 -0,9436 -0,7901 09.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.313.658 87,5630 -2,3646 -13,8522 09.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.205.845 60,8727 0,8424 2,7308 7,5782 14,8600 11,7180 08.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.174.491 75,6261 0,1381 3,0115 2,5148 6,0914 4,3936 08.09.2021
Иново Статус Акции 65.420.089 37,3622 -0,1230 -0,2318 1,5578 5,8422 6,7507 08.09.2021
Генерали БРИК 55.607.390 162,7880 0,0243 -1,0712 0,3710 16,8406 5,4368 08.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.230.835 127,5591 0,8962 2,0330 6,6983 17,2354 11,5981 08.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 662.524.815 190,6237 1,6767 1,6745 6,1431 15,7552 11,0125 08.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.293.571 159,4308 0,2899 0,9601 1,9373 3,3615 2,8466 08.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.827.844.221 130,9036 0,1317 0,2733 0,6501 1,3480 0,9094 08.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.790.066.390 123,7716 0,1117 0,2525 0,5734 1,2021 0,8308 08.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.377.689 1.217,4279 0,1751 0,3559 0,7487 1,1988 0,9305 08.09.2021
Генерали Топ Брендови 317.025.275 153,2627 -0,7534 2,6399 8,2705 14,8341 11,7274 08.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.589.449 141,5300 -0,4884 3,0380 12,0810 24,7331 17,4697 08.09.2021
ВФП Кеш Депозит 896.776.384 112,4138 0,1024 0,1498 0,3907 0,9191 0,6171 08.09.2021
ВФП 100% БОНД 357.117.577 117,6507 0,1377 0,7564 1,4749 3,4527 1,7627 08.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.067.364 242,6774 5,9872 10,8223 18,6720 33,6854 23,5232 08.09.2021
Граве Глобал 42.968.973 131,6704 1,1504 5,7403 13,6480 27,8356 18,1069 08.09.2021
ВФП Дивиденда 121.067.826 116,5105 -0,0057 4,5414 14,2864 08.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.831.011 100,8306 -0,3504 -0,6551 08.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 146.609.391 88,3438 -3,1588 -13,5418 08.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.457.992 61,1380 1,6329 3,3367 7,7962 14,8846 12,2049 07.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.772.896 76,3609 1,3209 3,9215 3,4064 6,1580 5,4080 07.09.2021
Иново Статус Акции 65.483.508 37,3984 -0,0318 -0,2622 1,6927 5,9391 6,8541 07.09.2021
Генерали БРИК 56.140.694 164,3492 0,9747 -0,6235 0,3980 17,2756 6,4480 07.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.320.762 128,0138 1,2468 2,3594 7,1761 17,4794 11,9959 07.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 662.601.500 191,1044 1,9306 1,8413 6,6764 15,5721 11,2925 07.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.206.672 159,3809 0,2631 0,9299 1,7746 3,3668 2,8144 07.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.784.344.234 130,8832 0,1197 0,2621 0,6388 1,3356 0,8937 07.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.789.842.424 123,7562 0,1024 0,2436 0,5650 1,1919 0,8182 07.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.343.827 1.217,1555 0,1581 0,3379 0,7297 1,1811 0,9079 07.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.701.478 154,0731 -0,2376 2,9966 9,1859 13,9179 12,3182 07.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.851.034.126 142,5472 0,2205 3,6771 14,8465 23,7135 18,3140 07.09.2021
ВФП Кеш Депозит 896.708.959 112,3975 0,0905 0,1385 0,3795 0,9077 0,6026 07.09.2021
ВФП 100% БОНД 357.003.905 117,6133 0,1106 0,7072 1,2993 3,3957 1,7303 07.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.672.707 242,6846 5,9860 10,9595 18,7265 33,6836 23,5269 07.09.2021
Граве Глобал 43.101.018 132,0751 1,4544 6,1147 15,6284 28,2036 18,4699 07.09.2021
ВФП Дивиденда 121.356.417 116,7882 0,2260 4,3802 15,2414 07.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.122.691 101,2797 0,0885 -0,4804 07.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.612.319 88,9481 -2,5031 -13,9324 07.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.430.132 61,0374 1,4561 3,0680 8,0788 15,7098 12,0203 06.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.076.312 75,9777 0,8028 2,8432 4,2744 5,9637 4,8790 06.09.2021
Иново Статус Акции 65.426.412 37,3658 -0,1240 -0,3297 1,6007 6,0038 6,7610 06.09.2021
Генерали БРИК 56.302.153 164,6145 1,3458 -0,6156 0,5512 17,6332 6,6198 06.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.281.681 127,8162 1,0943 2,1227 7,0009 17,4566 11,8230 06.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.461.981 190,6203 1,7341 1,6143 6,4041 15,7101 11,0105 06.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.170.132 159,3602 0,3156 0,9750 1,7685 3,3651 2,8010 06.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.644.208.810 130,8711 0,1144 0,2576 0,6333 1,3299 0,8843 06.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.783.771.373 123,7487 0,0997 0,2419 0,5622 1,1890 0,8121 06.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.325.802 1.217,0106 0,1509 0,3312 0,7214 1,1722 0,8959 06.09.2021
Генерали Топ Брендови 319.064.136 154,3175 0,1089 3,1769 9,3493 14,6496 12,4963 06.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.857.415.743 143,1434 0,7673 4,2695 15,3194 25,6719 18,8089 06.09.2021
ВФП Кеш Депозит 895.729.171 112,3886 0,0856 0,1346 0,3738 0,9033 0,5946 06.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.720.068 117,6159 0,2051 0,7384 1,3064 3,4090 1,7326 06.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 801.502.092 241,4417 5,4390 10,6151 18,1137 33,5335 22,8942 06.09.2021
Граве Глобал 43.007.320 131,7879 1,2281 6,3699 15,3695 27,3025 18,2123 06.09.2021
ВФП Дивиденда 121.769.217 117,2222 0,8447 5,9953 15,6617 06.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.446.897 101,5798 0,4922 -0,2794 06.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.680.043 90,7981 -0,2750 -12,6373 06.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.463.612 61,0712 1,5200 2,9447 8,2746 15,7625 12,0823 05.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.794.950 75,9609 1,0694 2,5230 3,6545 5,9300 4,8558 05.09.2021
Иново Статус Акции 65.411.393 37,3572 0,0573 -0,3553 1,5737 5,9755 6,7364 05.09.2021
Генерали БРИК 56.257.979 164,4513 0,8356 -0,7230 0,9280 17,5063 6,5141 05.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.293.107 127,8876 1,3296 2,1706 7,1063 17,5118 11,8855 05.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 659.869.054 190,4913 2,0119 1,5435 6,4492 15,6308 10,9354 05.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.148.952 159,3471 0,3395 0,9729 1,9450 3,3620 2,7926 05.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.673.452.003 130,8661 0,1131 0,2575 0,6333 1,3293 0,8805 05.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.725.631.236 123,7443 0,0987 0,2413 0,5619 1,1876 0,8085 05.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.317.583 1.216,9445 0,1505 0,3319 0,7202 1,1692 0,8904 05.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.025.764 154,0167 0,0021 2,9662 9,5588 14,4164 12,2770 05.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.844.920.074 142,2617 3,6206 14,9212 24,8898 18,0770 05.09.2021
ВФП Кеш Депозит 864.122.687 112,3849 0,1339 0,3727 0,9024 0,5913 05.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.521.333 117,6297 0,1981 0,7550 1,4680 3,4266 1,7445 05.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.468.677 241,1091 6,8418 10,4582 17,9462 33,3437 22,7249 05.09.2021
Граве Глобал 43.043.708 131,8994 1,8605 6,4511 15,4597 27,4017 18,3123 05.09.2021
ВФП Дивиденда 120.540.815 116,9328 5,7265 16,0076 05.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.507.107 101,4876 0,3226 -0,3736 05.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.547.416 90,7188 -3,4640 -12,7188 05.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.469.377 61,0771 1,7563 2,9449 8,2749 15,7568 12,0932 04.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.801.032 75,9682 0,8057 2,5231 3,6548 5,7976 4,8659 04.09.2021
Иново Статус Акции 65.415.090 37,3594 0,2122 -0,3444 1,3433 5,9778 6,7427 04.09.2021
Генерали БРИК 56.262.956 164,4659 1,1118 -0,3753 1,5092 17,3369 6,5236 04.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.295.362 127,8990 1,3190 2,1686 7,0040 17,4973 11,8955 04.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 659.806.632 190,4963 2,1214 1,6425 6,3047 15,5956 10,9383 04.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.138.332 159,3412 0,3722 1,1000 1,8810 3,3089 2,7888 04.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.673.332.269 130,8619 0,1164 0,2616 0,6340 1,3295 0,8772 04.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.725.582.901 123,7409 0,1014 0,2438 0,5627 1,1869 0,8058 04.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.310.402 1.216,8867 0,1487 0,3318 0,7186 1,1668 0,8856 04.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.054.388 154,0306 0,6236 3,2957 10,3325 14,2895 12,2872 04.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.845.007.477 142,2708 0,9186 3,8328 14,9833 24,7613 18,0846 04.09.2021
ВФП Кеш Депозит 864.104.194 112,3825 0,0878 0,1382 0,3729 0,9027 0,5891 04.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.655.585 117,6236 0,2648 0,9050 1,3424 3,3682 1,7393 04.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.501.880 241,1191 7,4647 10,4591 16,9691 33,3435 22,7300 04.09.2021
Граве Глобал 43.046.623 131,9084 2,1326 6,4612 14,2475 27,4019 18,3204 04.09.2021
ВФП Дивиденда 120.548.751 116,9405 1,4909 6,1259 17,4573 04.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.511.684 101,4926 0,2495 -0,2219 04.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.556.171 90,7250 -5,0092 -12,4049 04.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.459.256 61,0699 1,7520 2,9215 8,3044 15,1684 12,0800 03.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.914.551 76,1093 1,2855 3,1596 4,2870 5,9344 5,0607 03.09.2021
Иново Статус Акции 65.417.816 37,3609 0,4803 -0,3023 1,3177 5,9914 6,7470 03.09.2021
Генерали БРИК 56.340.745 164,6932 1,2482 0,2365 0,7294 17,4323 6,6708 03.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.293.622 127,8902 1,2949 2,2897 6,9223 16,4656 11,8878 03.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 659.913.503 190,5736 2,1931 1,9876 6,2188 15,6581 10,9833 03.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.210.807 159,3859 0,4283 1,1783 1,8214 3,4145 2,8176 03.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.671.250.766 130,8568 0,1212 0,2693 0,6342 1,3293 0,8733 03.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.725.527.256 123,7369 0,1049 0,2488 0,5631 1,1861 0,8025 03.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.302.065 1.216,8197 0,1517 0,3349 0,7163 1,1645 0,8800 03.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.442.007 154,2183 0,6131 4,0557 10,0084 13,6892 12,4240 03.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.847.084.123 142,3812 1,2862 4,3275 14,7642 23,7300 18,1762 03.09.2021
ВФП Кеш Депозит 864.080.357 112,3794 0,0940 0,1467 0,3728 0,9028 0,5864 03.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.823.211 117,6789 0,3429 1,0353 1,3209 3,4544 1,7871 03.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.534.622 241,1290 8,0823 10,5284 16,7862 33,3708 22,7351 03.09.2021
Граве Глобал 43.048.651 131,9146 2,6537 6,6262 13,3863 24,8381 18,3259 03.09.2021
ВФП Дивиденда 120.744.681 117,1306 1,5924 7,1033 16,7845 03.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.615.225 101,5744 0,2326 0,2737 03.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.722.528 90,8253 -5,1063 -11,8796 03.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.250.783 60,8613 1,4093 2,8843 7,8243 15,4609 11,6971 02.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.943.345 76,1708 1,3368 4,0393 5,2388 5,5844 5,1455 02.09.2021
Иново Статус Акции 65.244.103 37,2617 0,3547 -0,2738 0,9942 6,1115 6,4635 02.09.2021
Генерали БРИК 56.821.805 164,1157 1,4084 -0,3165 0,8729 16,8962 6,2968 02.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.262.129 127,7310 1,4946 2,2479 6,9377 16,4277 11,7485 02.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 660.333.690 190,7414 2,3874 2,1759 6,3706 15,8817 11,0811 02.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.309.170 159,4466 0,3219 1,2572 1,9003 3,6919 2,8568 02.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.541.745.526 130,8528 0,1226 0,2796 0,6353 1,3298 0,8702 02.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.723.495.018 123,7336 0,1074 0,2556 0,5640 1,1845 0,7998 02.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.295.651 1.216,7681 0,1578 0,3431 0,7156 1,1627 0,8758 02.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.780.378 154,6819 1,3687 4,4815 10,0227 12,5268 12,7620 02.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.857.649.161 143,2011 2,2722 5,0149 15,3039 22,7982 18,8567 02.09.2021
ВФП Кеш Депозит 859.017.224 112,3772 0,0961 0,1586 0,3734 0,9031 0,5844 02.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.997.297 117,7468 0,3198 1,1743 1,3818 3,7988 1,8458 02.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 797.476.647 240,6652 8,0166 10,8722 16,4963 33,8614 22,4990 02.09.2021
Граве Глобал 43.014.432 131,8097 2,7050 6,6270 12,9557 25,6978 18,2318 02.09.2021
ВФП Дивиденда 121.113.218 117,4881 2,5362 7,6749 16,3768 02.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.706.999 101,6520 0,8850 0,2618 02.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 148.847.425 89,6954 -5,7786 -14,8169 02.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.935.603 60,7717 1,4326 2,6981 7,7497 15,5791 11,5327 01.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.607.171 76,2167 1,5017 3,9177 4,8513 6,1620 5,2089 01.09.2021
Иново Статус Акции 65.403.952 37,3530 0,5272 -0,1438 0,9565 6,5788 6,7244 01.09.2021
Генерали БРИК 56.769.532 163,9849 1,8066 0,0687 1,1282 16,1038 6,2120 01.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.203.001 127,4320 1,8107 2,3749 6,7428 16,0867 11,4869 01.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 657.689.084 189,9818 2,0442 2,0467 6,1542 15,5849 10,6387 01.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.196.674 159,3772 0,3563 1,2063 2,0134 3,6834 2,8120 01.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.541.039.794 130,8466 0,1214 0,2976 0,6352 1,3289 0,8655 01.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.724.727.617 123,7290 0,1068 0,2667 0,5640 1,1835 0,7961 01.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.314.011 1.216,6912 0,1574 0,3515 0,7129 1,1614 0,8694 01.09.2021
Генерали Топ Брендови 318.128.808 154,6568 1,3835 4,6990 10,0128 13,3864 12,7437 01.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.852.508.124 142,8848 2,2445 5,1192 15,2994 24,2364 18,5942 01.09.2021
ВФП Кеш Депозит 859.017.224 112,3772 0,0986 0,1821 0,3748 0,9070 0,5844 01.09.2021
ВФП 100% БОНД 356.815.349 117,7078 0,3311 1,1753 1,5202 3,8658 1,8121 01.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 794.611.319 239,8043 7,6259 10,8230 16,9285 33,8664 22,0608 01.09.2021
Граве Глобал 42.886.774 131,4185 2,0480 6,7480 14,1754 25,9501 17,8809 01.09.2021
ВФП Дивиденда 120.785.226 117,2365 2,0683 7,8095 16,1620 01.09.2021
КБ Публикум - Акции 128.400.027 101,4233 0,7272 0,2660 01.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 148.878.914 89,8048 -5,9893 -14,6804 01.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.179.888 60,8397 1,9808 3,1344 8,1829 15,7275 11,6575 31.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.474.117 75,8566 1,4515 3,3432 4,1433 5,3896 4,7118 31.08.2021
Иново Статус Акции 65.713.070 37,5295 0,9963 0,4811 1,5791 7,0714 7,2287 31.08.2021
Генерали БРИК 56.464.881 163,1207 1,2612 0,2049 1,6939 15,1899 5,6523 31.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.227.029 127,5535 1,8988 2,8624 7,2923 16,2334 11,5932 31.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 659.974.736 190,3456 2,2372 2,7545 6,7115 15,6876 10,8506 31.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.212.577 159,3870 0,3676 1,2472 2,1028 3,5628 2,8183 31.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.249.821.222 130,8424 0,1217 0,3198 0,6370 1,3296 0,8622 31.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.474.493.273 123,7253 0,1070 0,2812 0,5656 1,1834 0,7931 31.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.308.276 1.216,6451 0,1582 0,3738 0,7127 1,1610 0,8656 31.08.2021
Генерали Топ Брендови 317.248.948 154,6407 1,3638 4,9555 11,7304 13,2694 12,7319 31.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.844.611.716 142,5561 2,0028 5,2754 17,2590 23,8138 18,3214 31.08.2021
ВФП Кеш Депозит 806.249.328 112,3711 0,0956 0,2002 0,3735 0,9045 0,5789 31.08.2021
ВФП 100% БОНД 356.886.688 117,7622 0,3813 1,1632 1,7314 3,8539 1,8591 31.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 801.376.980 241,9208 8,5713 11,9045 17,1316 35,0377 23,1381 31.08.2021
Граве Глобал 43.049.172 131,9162 2,4275 6,8606 14,6416 26,1162 18,3274 31.08.2021
ВФП Дивиденда 120.813.710 117,2899 2,1081 7,4850 18,4062 31.08.2021
КБ Публикум - Акции 128.612.440 101,6016 0,8998 0,9016 31.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 149.807.927 90,3683 -5,4054 -13,7738 31.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.355.931 60,9678 2,1858 3,7439 8,7621 16,3388 11,8926 30.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.242.111 75,6418 1,1546 3,1868 3,8757 5,1343 4,4153 30.08.2021
Иново Статус Акции 65.761.991 37,5575 1,0711 0,5321 1,6548 7,4425 7,3087 30.08.2021
Генерали БРИК 56.343.656 162,7733 0,9492 -0,1044 1,4773 13,7860 5,4273 30.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.237.649 127,6072 1,9702 2,9094 7,3375 16,0691 11,6402 30.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 657.353.689 189,7708 1,9042 2,2598 6,3893 15,3703 10,5158 30.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.122.099 159,3478 0,3252 1,2439 2,0777 3,5456 2,7930 30.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.141.727.678 130,8357 0,1224 0,3213 0,6319 1,3287 0,8571 30.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.496.262.728 123,7203 0,1078 0,2835 0,5615 1,1830 0,7890 30.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.305.184 1.216,5720 0,1567 0,3920 0,7105 1,1579 0,8595 30.08.2021
Генерали Топ Брендови 316.258.557 155,0589 1,5657 4,9190 12,0326 13,2495 13,0368 30.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.041.762 143,0487 2,3213 5,0986 17,6642 23,2372 18,7303 30.08.2021
ВФП Кеш Депозит 803.704.793 112,3672 0,0975 0,2025 0,3701 0,9047 0,5754 30.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.642.473 117,7643 0,3677 1,1769 1,7332 3,8987 1,8610 30.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 782.668.940 240,2092 7,7993 11,0258 16,3029 34,1038 22,2669 30.08.2021
Граве Глобал 43.049.891 131,9184 2,4295 7,1096 14,6435 25,7396 18,3293 30.08.2021
ВФП Дивиденда 121.207.171 117,7369 2,4033 7,6445 18,8575 30.08.2021
КБ Публикум - Акции 128.483.545 101,5070 0,7568 0,7546 30.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 148.800.925 89,7626 -6,1549 -14,2636 30.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.167.506 60,7775 1,9080 3,4676 8,2992 15,9644 11,5433 29.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.043.536 75,2460 0,4990 2,5927 4,0055 4,5740 3,8690 29.08.2021
Иново Статус Акции 65.618.671 37,4756 0,8783 0,3102 1,4332 7,2042 7,0747 29.08.2021
Генерали БРИК 56.262.119 162,5551 -0,4419 -0,2471 1,3412 13,6235 5,2860 29.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.169.487 127,2626 1,6301 2,6224 7,0476 15,7454 11,3387 29.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 655.541.981 189,2477 1,5918 1,9760 6,0960 15,0513 10,2112 29.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.182.444 159,3851 0,2573 1,2739 2,1016 3,5754 2,8171 29.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.512.320.615 130,8306 0,1257 0,3221 0,6279 1,3285 0,8531 29.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.648.111.674 123,7160 0,1100 0,2840 0,5580 1,1819 0,7855 29.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.377.132 1.216,5064 0,1585 0,3940 0,7094 1,1580 0,8541 29.08.2021
Генерали Топ Брендови 314.862.105 154,3944 0,2956 4,4596 11,5525 12,7545 12,5524 29.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.077.699 142,7989 1,5078 4,9083 17,4587 23,0141 18,5229 29.08.2021
ВФП Кеш Депозит 833.788.476 112,3637 0,1009 0,2021 0,3669 0,9042 0,5723 29.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.489.620 117,7155 0,2173 1,1395 1,6910 3,8611 1,8187 29.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 778.142.331 238,8137 7,7248 10,3764 15,6272 33,3189 21,5566 29.08.2021
Граве Глобал 42.802.261 131,1596 1,9242 6,4847 13,9840 25,0080 17,6487 29.08.2021
ВФП Дивиденда 120.344.418 117,0977 1,1398 7,0529 18,2122 29.08.2021
КБ Публикум - Акции 128.541.921 101,5531 0,5022 0,7968 29.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.354.121 90,6995 -5,7446 -13,3738 29.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.173.243 60,7833 2,1594 3,4676 8,2993 15,9641 11,5540 28.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.049.544 75,2531 -0,5784 2,5926 4,0057 4,5737 3,8788 28.08.2021
Иново Статус Акции 65.622.385 37,4777 0,6851 0,3518 1,4389 7,2066 7,0807 28.08.2021
Генерали БРИК 56.267.093 162,5695 -0,0922 0,0599 1,3502 13,6235 5,2953 28.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.171.728 127,2739 2,4078 2,6535 7,0571 15,7453 11,3486 28.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 655.558.828 189,2526 1,8055 2,0866 6,0988 15,0533 10,2140 28.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.172.861 159,3792 0,2720 1,4152 2,0978 3,5772 2,8133 28.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.512.195.808 130,8259 0,1212 0,3406 0,6243 1,3286 0,8495 28.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.648.058.533 123,7120 0,1070 0,2984 0,5547 1,1811 0,7822 28.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.369.956 1.216,4487 0,1621 0,3939 0,7077 1,1587 0,8493 28.08.2021
Генерали Топ Брендови 314.890.512 154,4084 0,3881 4,7806 11,5626 12,7551 12,5626 28.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.194.603 142,8080 1,8314 5,1358 17,4662 23,0141 18,5305 28.08.2021
ВФП Кеш Депозит 833.770.514 112,3613 0,0962 0,2240 0,3648 0,9046 0,5702 28.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.472.272 117,7098 0,2751 1,2820 1,6861 3,8616 1,8138 28.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 778.175.346 238,8238 8,2655 10,3806 15,6321 33,3187 21,5617 28.08.2021
Граве Глобал 42.805.160 131,1685 2,1680 6,5410 13,9918 25,0082 17,6567 28.08.2021
ВФП Дивиденда 120.352.341 117,1055 1,5051 7,4319 18,2201 28.08.2021
КБ Публикум - Акции 128.548.301 101,5581 1,1118 0,9141 28.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.364.503 90,7058 -3,8962 -13,1192 28.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.180.619 60,7907 2,9111 3,5151 8,3277 15,6491 11,5675 27.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.018.057 75,2311 -0,2105 2,9610 4,4409 4,6828 3,8484 27.08.2021
Иново Статус Акции 65.627.357 37,4806 1,0766 0,3739 1,4434 6,9182 7,0890 27.08.2021
Генерали БРИК 56.257.740 162,5424 0,9376 0,8878 1,3244 14,3594 5,2777 27.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.174.469 127,2878 2,6808 2,6941 7,0591 15,0177 11,3608 27.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 655.506.304 189,2435 2,0439 2,0592 6,0916 15,0246 10,2087 27.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.147.660 159,3636 0,1811 1,3947 2,0950 3,5687 2,8032 27.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.603.947.344 130,8226 0,1192 0,3527 0,6260 1,3294 0,8470 27.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.749.218.687 123,7092 0,1060 0,3075 0,5558 1,1812 0,7799 27.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.364.299 1.216,4033 0,1582 0,4150 0,7068 1,1604 0,8455 27.08.2021
Генерали Топ Брендови 314.857.340 154,3921 0,5066 5,2081 11,5408 12,8505 12,5507 27.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.170.586 142,8059 2,1914 5,7247 17,4569 22,6923 18,5287 27.08.2021
ВФП Кеш Депозит 833.759.538 112,3598 0,0938 0,2378 0,3660 0,9060 0,5688 27.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.892.538 117,6922 0,1937 1,3815 1,6757 3,8026 1,7986 27.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 778.204.467 238,8341 8,2039 9,8535 15,6325 33,3187 21,5670 27.08.2021
Граве Глобал 42.809.210 131,1809 1,8908 6,9173 13,9952 24,3180 17,6678 27.08.2021
ВФП Дивиденда 120.326.363 117,0802 1,4877 7,8948 18,1864 27.08.2021
КБ Публикум - Акции 128.532.790 101,5483 1,6714 0,9763 27.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 150.343.926 90,6940 -2,9861 -12,8003 27.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.129.304 60,7404 3,2375 3,3659 7,7720 15,8235 11,4752 26.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.931.813 75,1311 0,8305 3,1008 3,6125 4,7911 3,7104 26.08.2021
Иново Статус Акции 65.624.536 37,4790 0,7931 0,1652 1,4347 6,8816 7,0844 26.08.2021
Генерали БРИК 55.867.146 161,4197 -0,4756 0,8801 1,1339 13,2965 4,5506 26.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.166.001 127,2449 2,7607 2,3862 7,0416 15,3415 11,3232 26.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 654.763.231 189,0482 1,7263 1,9560 6,1033 15,0508 10,0950 26.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.214.124 159,4059 0,1299 1,5479 2,3163 3,6800 2,8305 26.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.597.638.003 130,8179 0,1180 0,3659 0,6261 1,3293 0,8433 26.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.773.963.235 123,7055 0,1055 0,3165 0,5560 1,1811 0,7769 26.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.403.695 1.216,3422 0,1544 0,4254 0,7053 1,1582 0,8404 26.08.2021
Генерали Топ Брендови 313.174.544 154,0064 -0,3291 4,9377 11,7281 12,2855 12,2695 26.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.831.497.264 142,3635 1,2745 5,5436 17,4180 22,0221 18,1615 26.08.2021
ВФП Кеш Депозит 833.167.761 112,3570 0,0926 0,2536 0,3658 0,9063 0,5663 26.08.2021
ВФП 100% БОНД 359.925.693 117,7256 0,1312 1,5035 1,8607 3,8269 1,8275 26.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 778.539.294 238,9927 8,3680 9,6313 15,7047 33,5367 21,6477 26.08.2021
Граве Глобал 42.928.058 131,5450 1,8809 7,5866 14,3032 25,8685 17,9944 26.08.2021
ВФП Дивиденда 120.304.116 117,0734 1,0663 8,0917 18,9155 26.08.2021
КБ Публикум - Акции 126.598.336 101,2679 1,0888 0,8644 26.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.439.843 88,6213 -5,0980 -14,8657 26.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.232.464 60,7178 3,3074 2,8505 7,3335 15,8823 11,4338 25.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.477.152 75,5961 0,4204 3,8351 2,9189 5,8980 4,3522 25.08.2021
Иново Статус Акции 65.575.581 37,4510 0,7731 0,4315 1,3866 6,8539 7,0044 25.08.2021
Генерали БРИК 56.135.824 162,2860 -0,4671 1,8184 -0,5575 14,1613 5,1117 25.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.119.395 127,0093 2,6708 2,5020 6,4726 15,4194 11,1171 25.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 655.822.582 189,3381 1,8902 2,3574 5,5309 15,4007 10,2638 25.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.118.179 159,3467 0,0977 1,4154 2,0194 3,6755 2,7923 25.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.630.684.567 130,8124 0,1177 0,3698 0,6261 1,3287 0,8391 25.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.748.401.990 123,7012 0,1057 0,3191 0,5562 1,1800 0,7734 25.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.394.827 1.216,2709 0,1520 0,4394 0,7029 1,1552 0,8345 25.08.2021
Генерали Топ Брендови 314.195.089 154,6231 0,0509 5,1248 11,1988 13,5414 12,7191 25.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.262.780 142,7969 1,5620 5,5806 16,0602 23,2855 18,5213 25.08.2021
ВФП Кеш Депозит 833.009.125 112,3537 0,0928 0,2583 0,3654 0,9061 0,5634 25.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.028.893 117,7594 0,1555 1,4467 1,5970 3,8663 1,8567 25.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 781.711.074 239,9057 8,6916 10,7264 14,4507 34,1414 22,1124 25.08.2021
Граве Глобал 42.916.265 131,5089 2,4777 7,5677 13,0473 26,2707 17,9620 25.08.2021
ВФП Дивиденда 120.569.939 117,3916 1,4117 7,7480 17,6813 25.08.2021
КБ Публикум - Акции 126.969.163 101,5920 1,4282 1,0074 25.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 146.201.502 89,0854 -3,7322 -14,8321 25.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.254.340 60,7419 3,4451 3,4241 7,6196 15,7381 11,4780 24.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.436.977 75,6251 -0,7799 3,7675 2,9832 5,4510 4,3923 24.08.2021
Иново Статус Акции 65.390.567 37,3454 0,4832 0,1835 0,7236 6,6746 6,7027 24.08.2021
Генерали БРИК 56.007.041 161,9273 -0,6959 1,6332 -1,6449 13,6827 4,8793 24.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.117.888 127,0042 2,6575 2,3423 6,3001 15,4773 11,1126 24.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 653.294.551 189,2950 1,8648 2,4582 5,2261 15,1975 10,2387 24.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.145.618 159,3642 0,1145 1,5062 1,9807 3,5435 2,8036 24.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.634.048.458 130,8079 0,1176 0,3709 0,6266 1,3289 0,8356 24.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.748.424.515 123,6975 0,1058 0,3207 0,5566 1,1797 0,7704 24.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.387.351 1.216,2109 0,1524 0,4443 0,7014 1,1530 0,8296 24.08.2021
Генерали Топ Брендови 313.936.694 154,9579 0,2583 5,2396 10,1557 13,5519 12,9632 24.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.837.950.806 142,8859 1,6187 5,4874 14,9379 22,8265 18,5951 24.08.2021
ВФП Кеш Депозит 723.155.115 112,3498 0,0918 0,2589 0,3648 0,9054 0,5599 24.08.2021
ВФП 100% БОНД 360.106.867 117,7849 0,1819 1,5023 1,5312 3,7118 1,8788 24.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 756.700.179 236,9084 7,3293 9,5051 12,7431 32,2957 20,5868 24.08.2021
Граве Глобал 42.833.760 131,2561 2,2738 7,8050 12,8596 26,8006 17,7353 24.08.2021
ВФП Дивиденда 120.696.251 117,5169 1,5133 7,5925 15,8851 24.08.2021
КБ Публикум - Акции 126.385.593 101,5290 1,3609 1,0010 24.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 148.016.249 90,1912 -2,5433 -14,1025 24.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.150.759 60,6395 3,2608 3,3227 7,5235 15,2391 11,2901 23.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.655.807 74,6951 -2,0094 2,5108 1,7840 4,2561 3,1085 23.08.2021
Иново Статус Акции 64.982.782 37,1125 -0,1525 -0,4416 -0,0089 5,9092 6,0372 23.08.2021
Генерали БРИК 55.488.684 160,4300 -1,5848 0,9955 -2,3595 13,5268 3,9095 23.08.2021
Генерали Нова ЕУ 25.070.146 126,7653 2,4390 2,5201 6,3692 15,3072 10,9036 23.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 650.558.907 188,5697 1,4803 2,2480 5,0724 14,9878 9,8163 23.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 258.220.940 159,4076 0,1568 1,5462 2,0121 3,6466 2,8316 23.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.545.715.487 130,8040 0,1170 0,3719 0,6275 1,3297 0,8326 23.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.743.086.556 123,6944 0,1053 0,3217 0,5576 1,1805 0,7679 23.08.2021
Генерали Кеш Фонд 151.381.130 1.216,1609 0,1528 0,4458 0,7009 1,1516 0,8254 23.08.2021
Генерали Топ Брендови 313.243.514 155,1244 0,3828 5,9504 10,6824 14,8057 13,0845 23.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.625.498 143,2369 1,8713 6,1598 15,9858 25,2196 18,8865 23.08.2021
ВФП Кеш Депозит 721.695.015 112,3476 0,0904 0,2596 0,3654 0,9067 0,5579 23.08.2021
ВФП 100% БОНД 359.976.369 117,8366 0,2529 1,5629 1,6003 3,8559 1,9235 23.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 745.225.635 233,9858 6,0006 8,1498 11,8352 30,2586 19,0992 23.08.2021
Граве Глобал 723.127.327 130,6197 1,7664 7,3431 12,3702 26,6702 17,1644 23.08.2021
ВФП Дивиденда 120.116.714 117,4443 1,4696 8,2769 16,5919 23.08.2021
КБ Публикум - Акции 126.092.838 101,3112 1,1573 0,9440 23.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.691.960 90,2078 -2,4866 -13,9755 23.08.2021
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.