Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 85.058.085 61,8641 -0,8777 6,8359 10,6105 12,8361 1,9907 18.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.253.166 80,0831 1,4952 8,8901 13,5457 18,6757 5,4401 18.02.2020
Иново Статус Акции 64.722.005 36,8853 0,3403 2,1536 1,1890 2,9740 0,4217 18.02.2020
Генерали БРИК 39.950.380 172,7658 -4,0680 2,5625 9,0104 4,7503 -1,5101 18.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.849.591 126,0709 0,2012 3,7635 6,5103 10,3231 1,9713 18.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 489.119.642 174,0172 0,9349 4,6198 8,1700 12,4802 2,3995 18.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 216.199.246 155,8747 0,8581 1,4054 2,5642 5,0095 1,5443 18.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.716.635.058 128,0141 0,1501 0,4002 0,8449 1,8208 0,2288 18.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.740.721.910 121,3605 0,1261 0,3354 0,6915 1,6311 0,1892 18.02.2020
Илирика Кеш Фонд 482.387.505 1.192,9383 0,1391 0,3917 0,7238 1,6592 0,2216 18.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.805.349 138,2779 0,3797 2,5262 5,9157 11,4805 1,9380 18.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.109.504.668 131,0004 1,3419 4,9395 14,9095 18,2847 3,7469 18.02.2020
ВФП Кеш Депозит 801.531.163 110,8054 0,1101 0,2863 0,5641 1,3380 0,1603 18.02.2020
ВФП 100% БОНД 271.408.977 115,3639 0,9364 2,0834 2,9077 6,5764 1,6816 18.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 915.354.930 204,6347 1,8407 13,4208 23,5949 35,8885 6,2318 18.02.2020
Граве Глобал 36.013.350 115,7023 3,4275 7,4787 17,4851 5,3076 18.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.633.604 61,8469 -0,9150 7,0951 11,0311 12,8966 1,9624 17.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.346.111 80,2583 1,7074 9,0847 13,5983 18,8927 5,6707 17.02.2020
Иново Статус Акции 64.737.654 36,8942 0,3662 2,1692 1,2081 2,8481 0,4460 17.02.2020
Генерали БРИК 40.013.011 174,1263 -2,8664 2,7953 9,8593 5,4749 -0,7345 17.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.876.740 126,2188 0,3285 3,9821 6,6264 10,8587 2,0909 17.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 489.209.881 174,0472 1,0270 4,6411 8,1876 12,6229 2,4172 17.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 216.217.160 155,8876 0,9930 1,5403 2,5779 5,1167 1,5527 17.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.735.908.411 128,0139 0,1556 0,4045 0,8492 1,8279 0,2286 17.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.740.648.592 121,3582 0,1276 0,3372 0,6937 1,6355 0,1873 17.02.2020
Илирика Кеш Фонд 482.029.413 1.192,9257 0,1418 0,3939 0,7266 1,6645 0,2206 17.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.296.997 138,7353 0,8950 2,8200 6,2573 11,8398 2,2752 17.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.112.096.975 131,4609 1,8952 5,2791 15,3060 18,7397 4,1116 17.02.2020
ВФП Кеш Депозит 800.953.323 110,8084 0,1173 0,2921 0,5702 1,3461 0,1630 17.02.2020
ВФП 100% БОНД 268.495.220 115,3581 1,0974 2,0522 2,9051 6,5853 1,6765 17.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 913.740.836 204,7457 1,8920 13,2991 23,6571 36,3673 6,2894 17.02.2020
Граве Глобал 36.042.878 115,7972 3,5143 7,9092 17,5735 5,3940 17.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.568.133 61,8107 -0,9733 7,0091 11,1389 12,8202 1,9027 16.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.256.457 80,1999 1,9281 9,0940 14,1082 18,7948 5,5938 16.02.2020
Иново Статус Акции 64.616.534 36,8252 0,0057 1,9738 1,0210 2,6506 0,2581 16.02.2020
Генерали БРИК 39.957.671 173,9485 -2,3143 2,6812 10,2611 5,3579 -0,8359 16.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.873.003 126,2201 0,1663 3,9742 6,6163 10,8513 2,0920 16.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 490.283.793 173,8960 0,9517 4,5495 8,1936 12,5249 2,3282 16.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 216.128.363 155,8460 0,9388 1,5187 2,7433 5,0969 1,5256 16.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.734.482.693 128,0088 0,1551 0,4045 0,8513 1,8299 0,2246 16.02.2020
Илирика Кеш Фонд 480.960.550 1.192,8814 0,1429 0,3948 0,7274 1,6657 0,2169 16.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.170.954 138,6524 1,0996 2,7493 6,4723 11,7631 2,2141 16.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.109.172.516 131,1472 2,2512 5,0210 15,3481 18,4488 3,8632 16.02.2020
ВФП Кеш Депозит 797.436.283 110,8058 0,1167 0,2919 0,5730 1,3478 0,1606 16.02.2020
ВФП 100% БОНД 267.963.099 115,3247 1,0099 2,0252 3,1010 6,5595 1,6471 16.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 911.073.258 204,2606 1,6856 13,0258 23,3593 36,0398 6,0376 16.02.2020
Граве Глобал 35.958.824 115,5271 3,7855 7,6503 17,3028 5,1481 16.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.576.394 61,8167 -0,6247 7,0089 11,1387 12,8155 1,9126 15.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.265.455 80,2078 2,2720 9,0942 14,1085 18,8376 5,6042 15.02.2020
Иново Статус Акции 64.619.347 36,8268 -0,0754 1,9729 0,9579 2,6434 0,2625 15.02.2020
Генерали БРИК 39.961.398 173,9647 -2,2641 2,4435 11,1983 5,4047 -0,8267 15.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.875.162 126,2311 -0,3498 3,9744 6,3535 10,8406 2,1009 15.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 490.286.486 173,8970 0,5631 4,5003 8,2608 12,5306 2,3288 15.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 216.115.524 155,8367 0,9727 1,4371 2,8643 5,1163 1,5195 15.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.734.323.978 128,0033 0,1549 0,4039 0,8505 1,8299 0,2203 15.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.713.541.726 121,3495 0,1263 0,3353 0,6957 1,6372 0,1801 15.02.2020
Илирика Кеш Фонд 480.942.278 1.192,8361 0,1424 0,3939 0,7269 1,6648 0,2131 15.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.184.285 138,6644 1,2550 2,6475 7,3672 11,8132 2,2229 15.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.109.243.565 131,1556 2,4730 4,8650 16,8287 18,4950 3,8698 15.02.2020
ВФП Кеш Депозит 797.413.048 110,8026 0,1166 0,2908 0,5727 1,3471 0,1577 15.02.2020
ВФП 100% БОНД 267.952.041 115,3199 1,0176 1,9463 3,2684 6,6096 1,6428 15.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 911.108.987 204,2686 0,9297 13,0254 22,7149 36,0408 6,0417 15.02.2020
Граве Глобал 35.961.105 115,5345 3,7637 7,6485 16,0170 5,1549 15.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.581.614 61,8366 -1,7776 7,0330 11,1617 12,9749 1,9454 14.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.041.845 80,1546 2,0988 8,8140 14,3972 19,7247 5,5342 14.02.2020
Иново Статус Акции 64.654.982 36,8471 -0,1666 1,9140 0,4709 2,7303 0,3177 14.02.2020
Генерали БРИК 39.917.835 173,7751 -3,1193 3,2031 11,3825 5,6165 -0,9348 14.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.886.684 126,2895 -0,4316 4,2012 6,3032 11,1028 2,1481 14.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 490.359.873 173,9237 0,4865 4,6538 8,2187 12,7147 2,3445 14.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 216.104.266 155,8286 1,0529 1,4517 2,9406 5,1510 1,5142 14.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.737.260.038 128,0150 0,1673 0,4163 0,8666 1,8444 0,2295 14.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.713.561.236 121,3509 0,1305 0,3396 0,7025 1,6429 0,1813 14.02.2020
Илирика Кеш Фонд 480.083.961 1.192,8949 0,1510 0,4018 0,7363 1,6732 0,2180 14.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.149.887 138,6334 1,3484 2,9086 7,3040 12,9073 2,2001 14.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.109.306.278 131,1647 2,6309 5,5290 16,9298 20,3792 3,8770 14.02.2020
ВФП Кеш Депозит 797.487.959 110,8205 0,1347 0,3089 0,5952 1,3663 0,1739 14.02.2020
ВФП 100% БОНД 267.945.102 115,3169 1,0857 2,0096 3,4114 6,6384 1,6402 14.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 909.649.570 204,2766 0,4254 13,4664 22,4705 36,1172 6,0459 14.02.2020
Граве Глобал 35.990.037 115,6274 3,9470 7,7559 16,0389 5,2394 14.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.420.002 61,9114 -1,6224 7,6048 11,2612 12,9807 2,0687 13.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.787.179 79,9553 2,1343 9,1707 14,1966 19,0681 5,2718 13.02.2020
Иново Статус Акции 64.751.248 36,9020 -0,1383 2,0585 0,5663 3,0618 0,4672 13.02.2020
Генерали БРИК 39.982.078 174,0021 -3,4271 3,0833 9,3377 5,7907 -0,8053 13.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.862.548 126,1797 -0,8586 3,8857 6,2382 11,0205 2,0593 13.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 489.748.659 173,7351 0,2581 4,4460 7,7218 12,4786 2,2335 13.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.906.885 155,6863 0,9276 1,4772 2,7689 5,0708 1,4215 13.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.736.692.440 128,0161 0,1705 0,4223 0,8716 1,8452 0,2303 13.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.643.938.783 121,3495 0,1314 0,3421 0,7055 1,6427 0,1801 13.02.2020
Илирика Кеш Фонд 480.054.034 1.192,8901 0,1548 0,4044 0,7390 1,6702 0,2176 13.02.2020
Генерали Топ Брендови 153.955.316 138,3819 0,8722 2,5835 5,6290 12,0249 2,0147 13.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.108.591.814 131,1519 2,3848 5,2790 14,3756 19,8056 3,8669 13.02.2020
ВФП Кеш Депозит 804.340.310 110,8252 0,1394 0,3171 0,6024 1,3679 0,1782 13.02.2020
ВФП 100% БОНД 267.454.022 115,2048 0,9475 1,9847 3,1549 6,4302 1,5414 13.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 909.374.392 204,2103 0,0007 13,1542 22,1750 36,1586 6,0115 13.02.2020
Граве Глобал 35.950.335 115,4999 3,9629 7,5047 16,0430 5,1234 13.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.572.598 62,0255 -1,1086 7,4260 10,7426 13,3082 2,2568 12.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 92.040.065 80,2052 2,3894 9,1613 14,4711 19,7505 5,6008 12.02.2020
Иново Статус Акции 64.762.634 36,9085 0,4832 2,0361 0,8900 3,0282 0,4849 12.02.2020
Генерали БРИК 40.373.005 175,7122 -1,6221 3,6843 11,2921 6,1248 0,1695 12.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.946.923 126,6079 0,4254 4,2888 6,5252 11,2765 2,4057 12.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 490.189.093 173,9098 1,0446 4,3523 7,9615 12,6335 2,3363 12.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.954.183 155,7204 1,0292 1,5442 2,7786 5,1832 1,4437 12.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.710.305.284 128,0133 0,1727 0,4232 0,8728 1,8445 0,2282 12.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.662.340.688 121,3459 0,1324 0,3419 0,7070 1,6426 0,1772 12.02.2020
Илирика Кеш Фонд 479.907.306 1.192,8610 0,1552 0,4061 0,7422 1,6682 0,2151 12.02.2020
Генерали Топ Брендови 154.314.145 138,8271 1,4349 3,0818 6,8639 12,7618 2,3429 12.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.111.223.675 131,4710 2,5533 5,4200 15,8022 20,4159 4,1196 12.02.2020
ВФП Кеш Депозит 796.428.717 110,8252 0,1433 0,3184 0,6059 1,3673 0,1782 12.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.766.812 115,1925 0,9471 2,0139 3,1643 6,5124 1,5305 12.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 909.002.094 204,2398 2,4407 12,8522 22,3803 36,4510 6,0268 12.02.2020
Граве Глобал 35.739.882 114,8237 3,3339 7,0707 15,1605 4,5079 12.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.035.181 62,1160 0,3799 7,3653 10,3172 13,7672 2,4060 11.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.195.672 79,9303 3,2781 8,7808 12,5067 20,2960 5,2389 11.02.2020
Иново Статус Акции 64.795.293 36,9271 0,5295 2,0582 1,2303 3,0651 0,5355 11.02.2020
Генерали БРИК 39.214.391 170,6929 -4,4412 0,0551 7,5271 4,4636 -2,6918 11.02.2020
Генерали БРИК 39.841.333 173,4218 -2,9135 1,6547 9,2461 6,1337 -1,1362 11.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.928.376 126,5138 0,3421 4,3610 6,5004 11,3198 2,3295 11.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 488.573.089 173,6181 0,8742 3,9595 7,6835 12,5646 2,1647 11.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.661.167 155,5206 0,9051 1,2362 2,6174 5,1791 1,3136 11.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.793.817.810 128,0079 0,1722 0,4232 0,8737 1,8463 0,2239 11.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.676.871.689 121,3411 0,1313 0,3419 0,7085 1,6439 0,1732 11.02.2020
Илирика Кеш Фонд 479.906.302 1.192,8125 0,1557 0,4047 0,7410 1,6697 0,2111 11.02.2020
Генерали Топ Брендови 153.540.182 138,1348 0,9204 2,5883 5,8916 13,4078 1,8325 11.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.102.551.083 130,6055 1,8717 5,0193 14,4776 20,8012 3,4342 11.02.2020
ВФП Кеш Депозит 794.374.069 110,8219 0,1428 0,3193 0,6070 1,3690 0,1752 11.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.268.766 115,0063 0,7869 1,7895 2,8358 6,5546 1,3664 11.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 905.459.767 204,8255 2,7302 12,5670 22,7613 36,9768 6,3308 11.02.2020
Граве Глобал 35.464.769 113,9399 2,5320 6,4146 13,4237 3,7035 11.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.145.839 62,2593 0,6016 7,2416 10,8584 13,7576 2,6423 10.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 91.238.323 80,0535 3,4271 8,6373 13,4894 20,3412 5,4011 10.02.2020
Иново Статус Акции 64.721.614 36,8851 0,4193 1,9061 1,1099 2,8365 0,4212 10.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.889.380 126,3159 0,1889 4,2097 6,3251 11,0739 2,1695 10.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 477.396.281 172,9806 0,5314 3,5806 7,2872 12,1284 1,7895 10.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.519.609 155,4185 0,8888 1,2836 2,5553 5,1130 1,2471 10.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.813.186.402 128,0048 0,1757 0,4252 0,8756 1,8511 0,2215 10.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.827.642.464 121,3377 0,1324 0,3427 0,7098 1,6477 0,1704 10.02.2020
Илирика Кеш Фонд 478.757.553 1.192,7782 0,1566 0,4064 0,7416 1,6733 0,2082 10.02.2020
Генерали Топ Брендови 153.357.169 137,9724 0,8485 2,4090 5,7585 13,3890 1,7128 10.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.096.112.138 129,9203 1,4197 4,3906 13,8699 20,7953 2,8915 10.02.2020
ВФП Кеш Депозит 859.749.055 110,8217 0,1479 0,3213 0,6102 1,3743 0,1750 10.02.2020
ВФП 100% БОНД 266.096.507 114,8812 0,7283 1,6381 2,7277 6,3776 1,2562 10.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 897.956.738 203,4496 2,0360 11,6779 21,9318 36,0445 5,6166 10.02.2020
Граве Глобал 35.334.468 113,5212 2,1612 6,1053 12,9991 3,3224 10.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.163.128 62,2803 0,6326 7,4030 11,5205 13,7854 2,6769 09.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.765.007 79,6503 2,9997 7,8415 12,6988 19,7236 4,8702 09.02.2020
Иново Статус Акции 64.502.385 36,7607 0,3628 1,5579 0,7606 2,4846 0,0825 09.02.2020
Генерали БРИК 39.374.712 171,3557 -3,8492 -0,1917 7,8905 4,4450 -2,3140 09.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.905.991 126,4002 1,1497 4,2702 6,3559 11,1395 2,2377 09.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 479.573.925 173,1982 1,3289 3,7101 7,4125 12,2691 1,9176 09.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.660.829 155,5240 1,0169 1,3581 2,6150 5,1929 1,3158 09.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.797.548.830 128,0009 0,1765 0,4262 0,8762 1,8540 0,2184 09.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.807.529.201 121,3332 0,1319 0,3420 0,7098 1,6489 0,1667 09.02.2020
Илирика Кеш Фонд 491.696.129 1.192,7356 0,1583 0,4064 0,7417 1,6747 0,2046 09.02.2020
Генерали Топ Брендови 152.958.599 137,6513 0,5830 2,1615 5,4978 13,1151 1,4761 09.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.092.722.952 129,8718 1,2551 4,3449 13,7676 20,7425 2,8531 09.02.2020
ВФП Кеш Депозит 909.855.330 110,8199 0,1491 0,3217 0,6111 1,3768 0,1734 09.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.383.261 114,9243 0,8536 1,6788 2,7487 6,4225 1,2942 09.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 894.549.167 202,6846 4,2936 11,2532 21,4686 35,5285 5,2194 09.02.2020
Граве Глобал 35.302.602 113,6762 2,6769 6,2430 13,1410 3,4635 09.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.171.350 62,2864 1,8829 7,4031 11,5204 13,7955 2,6869 08.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.773.862 79,6581 3,4345 7,8417 12,6990 19,7231 4,8805 08.02.2020
Иново Статус Акции 64.505.192 36,7623 0,5300 1,5572 0,8034 2,4842 0,0868 08.02.2020
Генерали БРИК 39.378.382 171,3717 -2,6530 0,0781 7,1535 4,4393 -2,3049 08.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.908.153 126,4112 1,8684 4,2518 6,2374 11,1544 2,2466 08.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 479.576.925 173,1993 1,7228 3,7649 7,3715 12,2682 1,9182 08.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.648.099 155,5148 1,1699 1,4518 2,6470 5,1918 1,3098 08.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.797.391.017 127,9955 0,1765 0,4258 0,8782 1,8556 0,2142 08.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.807.462.735 121,3288 0,1316 0,3412 0,7119 1,6501 0,1630 08.02.2020
Илирика Кеш Фонд 491.679.853 1.192,6961 0,1588 0,4061 0,7419 1,6763 0,2013 08.02.2020
Генерали Топ Брендови 152.971.813 137,6632 2,2592 5,0031 13,1092 1,4849 08.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.092.792.947 129,8801 2,0253 4,4915 13,0429 20,7662 2,8597 08.02.2020
ВФП Кеш Депозит 909.843.322 110,8172 0,1496 0,3212 0,6141 1,3786 0,1709 08.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.372.546 114,9197 0,9690 1,7850 2,8244 6,4321 1,2901 08.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 894.584.149 202,6925 5,3894 11,2528 21,7819 35,5293 5,2235 08.02.2020
Граве Глобал 35.304.840 113,6834 3,4184 6,2417 14,3579 3,4701 08.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.156.927 62,2985 2,5105 7,4038 11,5102 13,7407 2,7069 07.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.626.342 79,5475 4,0910 7,8931 12,5005 19,9430 4,7349 07.02.2020
Иново Статус Акции 64.522.592 36,7722 0,4779 1,5232 1,0945 2,5661 0,1138 07.02.2020
Генерали БРИК 39.294.829 171,0081 -3,0486 -0,8374 8,4295 4,2749 -2,5122 07.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.914.321 126,4425 2,1280 4,0608 6,4269 11,0539 2,2719 07.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 479.492.699 173,1688 1,7044 3,6938 7,5029 12,2107 1,9003 07.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.314.296 155,4427 1,1543 1,3707 2,5355 5,3228 1,2628 07.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.798.879.131 127,9978 0,1831 0,4327 0,8833 1,8633 0,2160 07.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.807.452.324 121,3281 0,1358 0,3450 0,7150 1,6545 0,1625 07.02.2020
Илирика Кеш Фонд 491.651.360 1.192,7022 0,1631 0,4095 0,7455 1,6815 0,2018 07.02.2020
Генерали Топ Брендови 152.844.862 137,5489 0,9634 2,2681 5,8239 13,1512 1,4006 07.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.091.867.083 129,7905 2,2254 4,3356 14,8735 20,3473 2,7887 07.02.2020
ВФП Кеш Депозит 921.090.570 110,8227 0,1585 0,3294 0,6207 1,3872 0,1759 07.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.356.983 114,9129 0,9853 1,8031 2,8831 6,4192 1,2841 07.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 885.890.535 202,7004 5,3107 11,1751 22,0705 35,7695 5,2276 07.02.2020
Граве Глобал 35.318.794 113,7284 3,7625 6,5610 15,2132 3,5110 07.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.306.920 62,4032 2,6142 7,6348 11,9718 14,3341 2,8795 06.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.979.294 79,8287 4,5650 8,4273 12,9079 19,8942 5,1051 06.02.2020
Иново Статус Акции 64.618.447 36,8274 0,2551 1,6949 1,0828 2,7651 0,2641 06.02.2020
Генерали БРИК 39.768.827 173,1013 -1,9319 1,2540 9,2384 4,4875 -1,3189 06.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.924.469 126,4940 1,9830 4,2991 6,3160 10,9671 2,3135 06.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 479.912.047 173,3257 1,8361 4,1069 7,5490 12,2103 1,9926 06.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 215.241.220 155,4788 1,2206 1,4565 2,6898 5,5094 1,2863 06.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.756.261.837 128,0013 0,1897 0,4395 0,8901 1,8733 0,2188 06.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.804.945.316 121,3277 0,1387 0,3479 0,7188 1,6603 0,1621 06.02.2020
Илирика Кеш Фонд 490.103.989 1.192,7086 0,1685 0,4134 0,7515 1,6887 0,2023 06.02.2020
Генерали Топ Брендови 153.257.115 137,9366 1,0704 2,7584 6,1506 12,4967 1,6864 06.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.095.591.531 130,2510 2,4854 5,2529 15,4772 19,1858 3,1534 06.02.2020
ВФП Кеш Депозит 914.587.438 110,8296 0,1672 0,3373 0,6308 1,3992 0,1821 06.02.2020
ВФП 100% БОНД 265.329.599 114,9036 1,0197 1,8488 2,9941 6,4969 1,2759 06.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 883.109.757 202,2456 5,0700 11,3245 21,8184 35,7688 4,9915 06.02.2020
Граве Глобал 35.189.635 113,3125 2,9996 6,5318 14,9466 3,1325 06.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.963.676 62,1671 2,4794 7,4343 11,5031 13,2908 2,4902 05.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.404.785 79,4799 3,8791 8,1462 13,7536 19,0805 4,6459 05.02.2020
Иново Статус Акции 64.602.925 36,8186 0,2265 2,0805 1,1494 2,6546 0,2401 05.02.2020
Генерали БРИК 39.570.746 172,2434 -3,0110 0,8520 8,4991 3,6231 -1,8079 05.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.813.805 125,9324 1,6050 4,1698 6,0868 10,4164 1,8593 05.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 478.552.839 172,9426 1,5699 4,2580 7,1359 11,8989 1,7672 05.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 214.976.630 155,2891 1,0355 1,4365 2,1311 5,5021 1,1628 05.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.751.804.815 127,9959 0,1894 0,4376 0,8906 1,8753 0,2145 05.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.804.874.067 121,3229 0,1378 0,3465 0,7209 1,6619 0,1582 05.02.2020
Илирика Кеш Фонд 490.081.639 1.192,6615 0,1684 0,4126 0,7516 1,6901 0,1984 05.02.2020
Генерали Топ Брендови 151.986.879 137,6901 1,0131 2,7815 5,8119 12,1730 1,5047 05.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.087.284.289 129,4783 1,7447 5,0433 14,2711 18,4272 2,5415 05.02.2020
ВФП Кеш Депозит 911.940.798 110,8268 0,1670 0,3348 0,6318 1,4012 0,1796 05.02.2020
ВФП 100% БОНД 263.210.668 114,7658 0,8620 1,8280 2,3783 6,4714 1,1545 05.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 875.013.495 201,5486 4,7035 12,2172 21,4611 34,8815 4,6297 05.02.2020
Граве Глобал 34.807.686 112,0826 1,8205 5,5719 11,2491 2,0131 05.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.027.542 62,2433 2,3956 8,3463 11,4439 13,3861 2,6159 04.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.105.931 79,2591 3,8196 8,7965 13,2966 19,1845 4,3552 04.02.2020
Иново Статус Акции 64.659.458 36,8508 0,3090 2,2599 1,3097 2,7214 0,3278 04.02.2020
Генерали БРИК 39.109.530 170,2690 -4,1317 -0,2262 4,0343 2,9281 -2,9335 04.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.792.320 125,8370 1,5192 4,1500 5,7029 10,3184 1,7821 04.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 477.448.402 172,5896 1,3617 4,1906 6,7316 11,8030 1,5594 04.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.674.287 155,1342 0,9399 1,2646 2,0611 5,5757 1,0619 04.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.758.578.037 127,9892 0,1882 0,4328 0,8909 1,8772 0,2093 04.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.795.168.105 121,3173 0,1364 0,3435 0,7231 1,6635 0,1536 04.02.2020
Илирика Кеш Фонд 490.382.929 1.192,6103 0,1679 0,4104 0,7503 1,6925 0,1941 04.02.2020
Генерали Топ Брендови 151.133.300 136,9449 0,4578 2,1665 3,5543 12,5852 0,9553 04.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.072.198.714 127,7203 0,3568 3,7605 10,2357 18,3726 1,1492 04.02.2020
ВФП Кеш Депозит 907.573.928 110,8224 0,1655 0,3289 0,6321 1,4030 0,1756 04.02.2020
ВФП 100% БОНД 262.510.650 114,5811 0,7026 1,6038 2,0152 6,4719 0,9917 04.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 870.205.308 201,5989 4,7252 13,0841 22,0953 34,7599 4,6558 04.02.2020
Граве Глобал 34.390.356 110,7388 0,5934 4,8298 7,7118 0,7900 04.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.044.363 62,2241 2,3541 8,6324 11,3728 13,2816 2,5842 03.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.900.392 78,8366 3,2560 8,4411 12,4931 18,9250 3,7989 03.02.2020
Иново Статус Акции 64.655.197 36,8484 0,2980 2,2136 1,2978 2,5532 0,3213 03.02.2020
Генерали БРИК 38.451.978 167,5425 -5,3389 -0,9695 2,3591 1,3477 -4,4878 03.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.734.356 125,5671 1,2872 4,1910 5,4675 9,8322 1,5638 03.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 476.459.398 172,2321 1,2049 4,4619 6,5088 11,5201 1,3491 03.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.501.764 155,0950 1,0089 1,2617 2,0405 5,5393 1,0363 03.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.734.162.909 127,9804 0,1854 0,4310 0,8884 1,8780 0,2024 03.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.727.288.235 121,3117 0,1350 0,3434 0,7227 1,6664 0,1489 03.02.2020
Илирика Кеш Фонд 490.222.854 1.192,5396 0,1657 0,4054 0,7501 1,6937 0,1881 03.02.2020
Генерали Топ Брендови 150.041.999 136,0488 -0,0478 1,6300 2,8682 12,2407 0,2947 03.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.054.679.888 125,7337 -1,0932 3,0096 8,5142 16,7061 -0,4241 03.02.2020
ВФП Кеш Депозит 884.672.052 110,8160 0,1624 0,3266 0,6307 1,4033 0,1698 03.02.2020
ВФП 100% БОНД 260.645.226 114,6013 0,8230 1,6778 2,0370 6,5213 1,0095 03.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 865.927.414 201,5327 4,6863 13,3472 22,0505 34,4828 4,6214 03.02.2020
Граве Глобал 34.128.758 109,8964 -0,1769 4,3001 6,8853 0,0233 03.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.502.655 62,7634 3,2283 9,8530 11,9979 14,2530 3,4733 02.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.545.622 78,6345 3,2073 8,3111 10,6953 18,6087 3,5328 02.02.2020
Иново Статус Акции 64.715.540 36,8828 0,3873 2,3047 1,3874 2,6441 0,4149 02.02.2020
Генерали БРИК 38.239.277 167,6139 -5,8221 -0,9360 2,3935 1,3820 -4,4471 02.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.836.675 126,0866 2,0025 4,6130 5,8951 10,2781 1,9840 02.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 474.682.526 172,4914 1,3838 4,6181 6,6675 11,6876 1,5017 02.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.458.765 155,0634 1,1087 1,2459 2,0249 5,5262 1,0157 02.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.605.387.306 127,9735 0,1843 0,4300 0,8874 1,8784 0,1970 02.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.569.466.413 121,3050 0,1329 0,3414 0,7214 1,6656 0,1434 02.02.2020
Илирика Кеш Фонд 354.683.444 1.192,4399 0,1616 0,4004 0,7476 1,6902 0,1798 02.02.2020
Генерали Топ Брендови 149.544.507 135,7092 -0,4410 1,3673 2,6028 11,9504 0,0444 02.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.049.721.155 125,3056 -1,6447 2,6522 8,1379 16,3014 -0,7631 02.02.2020
ВФП Кеш Депозит 746.851.527 110,8094 0,1592 0,3228 0,6287 1,4018 0,1639 02.02.2020
ВФП 100% БОНД 256.334.963 114,5737 0,9279 1,6562 2,0161 6,5007 0,9851 02.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 861.532.362 202,3362 5,1381 13,7943 22,5323 35,0147 5,0386 02.02.2020
Граве Глобал 34.414.607 110,8168 1,4416 5,1666 7,7734 0,8610 02.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.510.910 62,7696 3,3803 9,8531 11,9980 14,2753 3,4835 01.02.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.554.360 78,6422 3,0808 8,3113 10,6954 18,7029 3,5429 01.02.2020
Иново Статус Акции 64.718.371 36,8844 0,4193 2,3228 1,2490 2,6571 0,4193 01.02.2020
Генерали БРИК 38.242.844 167,6295 -4,1293 -0,8242 1,4134 1,5121 -4,4382 01.02.2020
Генерали Нова ЕУ 24.838.828 126,0975 1,9611 4,6212 5,8399 10,3177 1,9928 01.02.2020
КБ Публикум - Балансиран 474.686.347 172,4928 1,5470 4,6524 6,5437 11,7223 1,5025 01.02.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.447.015 155,0548 1,0822 1,2932 2,3146 5,6089 1,0101 01.02.2020
КБ Публикум Паричен 3.605.229.153 127,9679 0,1852 0,4353 0,8875 1,8828 0,1926 01.02.2020
Генерали Кеш Депозит 1.569.415.085 121,3011 0,1351 0,3443 0,7223 1,6694 0,1402 01.02.2020
Илирика Кеш Фонд 354.669.133 1.192,3917 0,1618 0,3998 0,7467 1,6950 0,1757 01.02.2020
Генерали Топ Брендови 149.557.395 135,7209 0,1809 1,4076 2,0672 12,0657 0,0530 01.02.2020
ВФП Премиум Инвест 1.049.788.394 125,3136 -0,7568 2,7224 6,4018 16,3564 -0,7568 01.02.2020
ВФП Кеш Депозит 746.829.625 110,8061 0,1609 0,3275 0,6304 1,4070 0,1609 01.02.2020
ВФП 100% БОНД 256.325.100 114,5693 0,9813 1,7338 2,2926 6,5490 0,9813 01.02.2020
КБ Публикум-МБИ 10 861.565.853 202,3440 5,0470 13,7938 22,5322 35,0154 5,0426 01.02.2020
Граве Глобал 34.416.788 110,8239 0,8675 5,1925 7,2182 0,8675 01.02.2020
Илирика Југоисточна Европа 84.121.101 62,7751 3,4817 9,8575 11,9968 14,3134 3,4926 31.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.644.377 78,7313 3,8719 8,5100 10,8102 18,6917 3,6602 31.01.2020
Иново Статус Акции 64.716.423 36,8833 0,4212 2,1704 1,0155 2,6898 0,4163 31.01.2020
Генерали БРИК 38.307.727 167,9139 -4,2761 -0,0160 0,3118 1,4847 -4,2761 31.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.840.788 126,1074 2,0008 4,7003 5,9421 10,4816 2,0008 31.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 474.409.147 172,5274 1,5228 4,7424 6,4836 11,7622 1,5228 31.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.510.581 155,1014 1,0405 1,2244 2,2412 5,4556 1,0405 31.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.612.218.775 127,9598 0,1863 0,4292 0,8863 1,8889 0,1863 31.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.569.449.420 121,2957 0,1357 0,3419 0,7228 1,6754 0,1357 31.01.2020
Илирика Кеш Фонд 354.638.743 1.192,3232 0,1635 0,4033 0,7441 1,7027 0,1700 31.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.669.312 135,8224 0,1278 1,5814 1,6658 12,5263 0,1278 31.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.050.403.830 125,3886 -0,7779 3,3139 6,3525 16,6674 -0,6974 31.01.2020
ВФП Кеш Депозит 750.779.730 110,7997 0,1628 0,3198 0,6313 1,4125 0,1551 31.01.2020
ВФП 100% БОНД 256.503.405 114,6549 0,9285 1,7787 2,3345 6,6185 1,0567 31.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 861.411.080 202,3519 5,0467 13,5211 22,9996 35,2344 5,0467 31.01.2020
Граве Глобал 34.415.277 110,8190 0,8716 5,3896 7,0356 0,8630 31.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.870.337 62,6096 3,2198 9,4918 11,6442 14,2267 3,2198 30.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.488.737 79,3841 4,5197 9,3651 11,9292 20,3291 4,5197 30.01.2020
Иново Статус Акции 64.567.431 36,7984 0,1715 1,8632 0,8875 2,4668 0,1851 30.01.2020
Генерали БРИК 39.112.411 171,4456 -2,5899 1,4269 1,5970 4,6722 -2,2628 30.01.2020
Генерали БРИК 39.112.411 171,4456 -2,5899 1,4269 1,5970 4,6722 -2,2628 30.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.893.035 126,3727 2,1795 4,5647 5,7358 10,2387 2,2154 30.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 474.242.432 172,7343 1,6500 4,6424 6,6536 11,8887 1,6446 30.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 211.506.589 155,0986 1,0908 1,1163 2,2259 5,6029 1,0387 30.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.594.834.068 127,9466 0,1782 0,4279 0,8821 1,8931 0,1759 30.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.567.959.735 121,2870 0,1306 0,3413 0,7207 1,6796 0,1285 30.01.2020
Илирика Кеш Фонд 354.607.900 1.192,2195 0,1613 0,3965 0,7386 1,7092 0,1613 30.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.901.696 136,9445 0,9292 2,2249 1,4928 14,0137 0,9550 30.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.057.069.476 127,1166 0,4966 4,1395 7,2789 18,5160 0,6711 30.01.2020
ВФП Кеш Депозит 749.679.860 110,7866 0,1510 0,3167 0,6249 1,4149 0,1433 30.01.2020
ВФП 100% БОНД 255.755.256 114,6935 0,8642 1,8748 2,2469 7,0119 1,0907 30.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 858.895.333 201,7852 4,7481 12,6567 23,3998 34,9900 4,7525 30.01.2020
Граве Глобал 34.612.453 111,5674 1,5105 6,0104 6,9702 1,5442 30.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.770.093 62,5968 3,2141 8,9517 11,7307 14,3160 3,1987 29.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.162.399 79,2248 4,2315 8,5698 11,5753 20,8397 4,3100 29.01.2020
Иново Статус Акции 64.595.321 36,8143 1,0042 1,9558 1,3052 2,4826 0,2284 29.01.2020
Генерали БРИК 39.605.535 173,6338 -1,4467 2,8352 1,9252 7,9275 -1,0153 29.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.824.397 126,0394 1,9454 4,2219 5,5180 10,5561 1,9458 29.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 474.233.692 172,7311 1,7755 4,5940 6,6702 11,9456 1,6427 29.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 210.022.275 155,0364 1,0385 1,0720 2,0966 5,5368 0,9981 29.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.749.702.501 127,9356 0,1744 0,4268 0,8785 1,8989 0,1673 29.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.709.400.801 121,2803 0,1309 0,3415 0,7194 1,6851 0,1230 29.01.2020
Илирика Кеш Фонд 488.202.806 1.192,1366 0,1607 0,3962 0,7378 1,7175 0,1543 29.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.999.967 137,0391 0,5436 2,5302 1,2561 15,6648 1,0248 29.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.060.348.174 127,9547 0,4236 5,1667 6,9639 20,4858 1,3348 29.01.2020
ВФП Кеш Депозит 885.655.779 110,7776 0,1458 0,3148 0,6206 1,4211 0,1351 29.01.2020
ВФП 100% БОНД 255.514.484 114,7006 0,8351 1,8174 2,2540 7,0486 1,0970 29.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 861.167.368 202,3893 5,8715 13,1012 23,8597 35,1843 5,0661 29.01.2020
Граве Глобал 34.665.992 111,7400 1,3106 6,0776 7,0388 1,7013 29.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.889.295 62,6976 3,7411 9,0092 12,3871 14,6716 3,3648 28.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.087.319 79,1712 3,9235 8,8626 11,2916 20,2163 4,2394 28.01.2020
Иново Статус Акции 64.663.476 36,8531 1,1053 1,6340 1,5483 2,7006 0,3341 28.01.2020
Генерали БРИК 39.809.135 174,4838 -0,9734 3,5777 2,4812 7,6640 -0,5307 28.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.883.946 126,0631 1,9558 4,2090 5,6180 10,8113 1,9650 28.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 473.231.084 172,7448 1,7828 4,6039 6,8164 11,8488 1,6508 28.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 208.069.399 154,9152 0,9656 0,9609 2,1992 5,2409 0,9192 28.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.725.209.106 127,9293 0,1738 0,4256 0,8783 1,9004 0,1624 28.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.547.335.658 121,2752 0,1300 0,3402 0,7192 1,6865 0,1188 28.01.2020
Илирика Кеш Фонд 486.043.995 1.192,0782 0,1605 0,3966 0,7376 1,7182 0,1494 28.01.2020
Генерали Топ Брендови 150.613.023 136,8239 0,3771 2,2324 1,1657 15,3678 0,8661 28.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.050.861.652 127,5094 0,0676 4,8705 6,6924 20,3673 0,9822 28.01.2020
ВФП Кеш Депозит 848.610.498 110,7734 0,1446 0,3130 0,6191 1,4222 0,1313 28.01.2020
ВФП 100% БОНД 255.043.645 114,5580 0,7128 1,7252 2,0774 6,7459 0,9713 28.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 861.981.939 202,6984 6,0287 13,1795 24,3513 34,9555 5,2266 28.01.2020
Граве Глобал 34.434.503 110,9938 0,6273 5,7410 6,4046 1,0221 28.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.133.819 62,5950 3,5611 8,7570 12,6135 14,8003 3,1957 27.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.613.082 78,7575 3,3704 8,2351 10,6830 19,3798 3,6947 27.01.2020
Иново Статус Акции 64.566.112 36,7976 0,9498 1,6567 1,3901 2,4740 0,1830 27.01.2020
Генерали БРИК 39.450.655 172,9538 -2,2790 2,9552 1,5733 5,4378 -1,4030 27.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.914.465 126,2177 2,0625 4,5771 5,7388 11,1203 2,0900 27.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 469.884.190 172,5849 1,6206 4,6821 6,7158 11,8141 1,5567 27.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 207.855.339 154,7796 0,7632 1,0298 2,1150 5,3160 0,8309 27.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.860.647.010 127,9237 0,1738 0,4256 0,8787 1,9036 0,1580 27.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.629.505.412 121,2714 0,1302 0,3414 0,7205 1,6909 0,1157 27.01.2020
Илирика Кеш Фонд 485.716.034 1.192,0284 0,1602 0,3954 0,7367 1,7212 0,1452 27.01.2020
Генерали Топ Брендови 149.841.242 136,2064 -0,2714 1,9117 0,7010 14,1290 0,4109 27.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.040.401.583 126,3220 -1,0057 4,1000 5,6922 18,2149 0,0418 27.01.2020
ВФП Кеш Депозит 914.819.591 110,7708 0,1466 0,3140 0,6205 1,4260 0,1290 27.01.2020
ВФП 100% БОНД 254.983.440 114,5310 0,5589 1,6788 2,0572 6,5758 0,9475 27.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 857.386.275 202,2949 5,8131 13,3720 24,0989 35,6720 5,0171 27.01.2020
Граве Глобал 34.789.495 112,1380 1,6606 7,1606 7,4944 2,0635 27.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.415.198 62,8571 3,9799 9,6833 13,0550 15,2705 3,6278 26.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.348.998 79,4043 3,9253 9,7639 11,5599 20,3487 4,5463 26.01.2020
Иново Статус Акции 64.670.224 36,8569 1,1419 1,8160 1,5487 2,6343 0,3444 26.01.2020
Генерали БРИК 40.403.242 176,7961 0,3562 5,2332 3,6418 7,7707 0,7874 26.01.2020
Генерали Нова ЕУ 25.003.320 126,6679 2,5505 4,9411 6,1060 11,5081 2,4542 26.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 471.552.364 173,1620 2,1690 5,0311 7,0418 12,1874 1,8963 26.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 208.154.717 155,0041 0,9411 1,1812 2,2127 5,4748 0,9771 26.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.915.368.720 127,9166 0,1728 0,4239 0,8781 1,9037 0,1524 26.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.714.568.041 121,2643 0,1278 0,3387 0,7191 1,6898 0,1098 26.01.2020
Илирика Кеш Фонд 489.265.838 1.191,9513 0,1579 0,3923 0,7318 1,7196 0,1387 26.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.314.616 137,5471 0,8204 2,9056 1,5527 15,2420 1,3993 26.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.059.831.395 129,0226 1,2798 6,3186 7,7567 20,7345 2,1806 26.01.2020
ВФП Кеш Депозит 914.855.205 110,7645 0,1443 0,3104 0,6185 1,4242 0,1233 26.01.2020
ВФП 100% БОНД 254.756.913 114,6537 0,7226 1,7904 2,0924 6,6950 1,0557 26.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 859.345.251 202,7583 7,1819 13,6268 24,3783 35,9785 5,2577 26.01.2020
Граве Глобал 34.880.016 112,4298 2,0610 7,4323 7,7678 2,3291 26.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.423.348 62,8632 4,8400 9,6833 13,0548 15,2876 3,6379 25.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.357.813 79,4120 4,4515 9,7641 11,5599 20,3455 4,5565 25.01.2020
Иново Статус Акции 64.672.986 36,8585 1,2927 1,8188 1,6254 2,6570 0,3488 25.01.2020
Генерали БРИК 40.407.019 176,8126 0,5500 5,3783 3,8074 7,7677 0,7969 25.01.2020
Генерали Нова ЕУ 25.005.488 126,6789 2,6675 4,9400 6,7474 11,5451 2,4631 25.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 471.555.943 173,1633 2,3141 5,0605 7,1877 12,1993 1,8970 25.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 208.142.802 154,9952 0,8721 1,2288 2,2246 5,4835 0,9713 25.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.915.212.136 127,9114 0,1741 0,4244 0,8798 1,9107 0,1484 25.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.714.519.362 121,2609 0,1300 0,3393 0,7211 1,6957 0,1070 25.01.2020
Илирика Кеш Фонд 489.247.191 1.191,9059 0,1581 0,3918 0,7312 1,7274 0,1349 25.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.327.674 137,5589 1,0245 2,9532 2,4705 15,2312 1,4080 25.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.059.899.282 129,0308 1,3908 6,3532 8,4312 20,7800 2,1871 25.01.2020
ВФП Кеш Депозит 914.915.399 110,7619 0,1465 0,3109 0,6207 1,4321 0,1209 25.01.2020
ВФП 100% БОНД 254.750.009 114,6506 0,7147 1,8718 2,1593 6,6879 1,0529 25.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 859.378.643 202,7662 7,9769 13,6263 24,3461 35,9795 5,2618 25.01.2020
Граве Глобал 34.882.227 112,4369 2,0675 7,4361 7,7104 2,3356 25.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.411.572 62,8582 5,2339 9,6632 13,0338 14,8074 3,6296 24.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.084.081 79,1822 4,6004 9,5338 11,0899 20,4312 4,2539 24.01.2020
Иново Статус Акции 64.658.407 36,8502 1,2135 1,8231 1,5915 2,6702 0,3262 24.01.2020
Генерали БРИК 40.226.451 176,0225 0,0485 5,4339 2,7465 7,8105 0,3464 24.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.999.737 126,6497 2,6811 4,5390 6,4946 11,3773 2,4395 24.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 464.550.475 173,0162 2,4818 5,0406 7,2892 12,5353 1,8105 24.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 204.708.528 154,7878 0,7326 1,1584 2,3683 5,5765 0,8362 24.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.918.417.697 127,8977 0,1670 0,4178 0,8727 1,9098 0,1376 24.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.714.409.483 121,2531 0,1273 0,3363 0,7188 1,6973 0,1006 24.01.2020
Илирика Кеш Фонд 489.388.879 1.191,8062 0,1548 0,3872 0,7260 1,7289 0,1265 24.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.028.078 137,2866 0,7925 2,9646 1,8740 15,8118 1,2072 24.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.057.602.715 128,7519 1,1535 6,3725 7,8097 21,5240 1,9662 24.01.2020
ВФП Кеш Депозит 915.507.123 110,7499 0,1379 0,3023 0,6127 1,4299 0,1101 24.01.2020
ВФП 100% БОНД 254.336.422 114,4644 0,5593 1,7160 2,1895 7,0316 0,8888 24.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 865.412.336 202,7741 8,6631 13,8653 24,5361 36,4513 5,2659 24.01.2020
Граве Глобал 34.870.771 112,4000 2,0239 7,8352 8,0452 2,3020 24.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.427.949 62,9275 5,1904 9,1358 13,2594 15,0426 3,7439 23.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 90.208.356 79,4264 4,9915 9,7589 12,1636 20,6104 4,5754 23.01.2020
Иново Статус Акции 64.796.625 36,9290 1,5186 2,5643 1,7678 3,0112 0,5407 23.01.2020
Генерали БРИК 40.314.956 176,4405 0,1720 6,1793 3,0466 8,7173 0,5847 23.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.995.235 126,6320 2,7701 5,0657 6,9969 11,4144 2,4251 23.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 464.289.820 172,9192 2,5429 5,5882 7,3454 12,5249 1,7534 23.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 203.833.081 154,6623 0,7149 1,1169 2,4888 5,5514 0,7544 23.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.913.293.818 127,8691 0,1489 0,3997 0,8541 1,8944 0,1153 23.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.725.243.501 121,2371 0,1178 0,3270 0,7100 1,6901 0,0873 23.01.2020
Илирика Кеш Фонд 489.641.709 1.191,6184 0,1428 0,3746 0,7139 1,7199 0,1108 23.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.136.934 137,3860 0,8759 3,2818 1,9536 15,7728 1,2805 23.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.050.180.588 127,9134 0,4781 6,4930 7,0434 20,9298 1,3021 23.01.2020
ВФП Кеш Депозит 916.554.257 110,7216 0,1153 0,2796 0,5903 1,4098 0,0845 23.01.2020
ВФП 100% БОНД 253.820.505 114,3865 0,5382 1,6474 2,3586 7,1504 0,8201 23.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 866.336.712 203,2495 9,5477 17,8315 24,6833 36,5310 5,5127 23.01.2020
Граве Глобал 34.901.607 112,4994 2,1198 8,1271 9,0993 2,3924 23.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.394.371 62,9108 5,3590 10,1798 13,3452 14,8489 3,7163 22.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.999.718 79,2492 4,9347 10,5980 12,0382 20,6991 4,3421 22.01.2020
Иново Статус Акции 64.822.801 36,9439 1,6073 2,6066 1,8305 2,8190 0,5813 22.01.2020
Генерали БРИК 40.352.754 176,6217 0,4465 6,6820 3,1390 9,5964 0,6880 22.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.997.560 126,6640 3,3182 5,3292 7,1085 11,3772 2,4510 22.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 464.120.990 173,0613 2,7753 5,7702 8,0282 12,6954 1,8370 22.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 202.763.629 154,6911 0,6389 1,2014 2,5070 5,6677 0,7732 22.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.919.634.230 127,8525 0,1403 0,3901 0,8479 1,8856 0,1023 22.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.774.502.095 121,2274 0,1138 0,3220 0,7081 1,6864 0,0793 22.01.2020
Илирика Кеш Фонд 489.490.962 1.191,4949 0,1364 0,3676 0,7062 1,7129 0,1004 22.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.111.889 137,4164 0,9393 3,5224 2,7548 15,9969 1,3029 22.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.052.510.174 128,4111 1,0565 7,1995 8,4741 21,5298 1,6963 22.01.2020
ВФП Кеш Депозит 914.357.684 110,7060 0,1043 0,2670 0,5825 1,3982 0,0704 22.01.2020
ВФП 100% БОНД 245.758.245 114,3115 0,5065 1,7415 2,3845 7,2594 0,7540 22.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 865.724.998 203,4006 9,1894 17,9141 24,9761 36,7166 5,5911 22.01.2020
Граве Глобал 34.865.446 112,3829 2,4715 8,0511 9,3272 2,2864 22.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.503.531 62,4472 5,1563 9,4931 12,5274 14,1065 2,9520 21.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.701.902 79,0044 4,7326 10,6535 11,9217 19,7448 4,0198 21.01.2020
Иново Статус Акции 64.689.984 36,8682 1,3938 2,4410 1,7101 2,5958 0,3752 21.01.2020
Генерали БРИК 40.426.527 176,9446 0,6207 7,4284 3,2177 8,9080 0,8721 21.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.900.350 126,1765 2,9117 4,9572 6,4941 11,0898 2,0567 21.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 461.870.793 172,4427 2,4073 5,5584 7,5963 12,3412 1,4730 21.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 201.772.462 154,5830 0,5742 1,0901 2,4389 5,8205 0,7028 21.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.923.402.719 127,8379 0,1330 0,3830 0,8418 1,8815 0,0908 21.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.784.553.001 121,2193 0,1105 0,3190 0,7070 1,6861 0,0726 21.01.2020
Илирика Кеш Фонд 487.042.307 1.191,3808 0,1313 0,3610 0,7175 1,7103 0,0908 21.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.328.432 137,6143 1,0760 3,5929 3,2044 15,5224 1,4488 21.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.054.887.967 128,9449 1,4701 7,7096 9,1122 21,1428 2,1190 21.01.2020
ВФП Кеш Депозит 920.723.104 110,6930 0,0952 0,2579 0,5754 1,3924 0,0587 21.01.2020
ВФП 100% БОНД 244.857.308 114,3414 0,5359 1,7336 2,4608 7,5339 0,7804 21.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 859.447.842 202,4575 8,6784 18,1297 24,3574 36,2366 5,1015 21.01.2020
Граве Глобал 34.935.909 112,6100 2,6718 8,7043 9,2970 2,4931 21.01.2020
Илирика Југоисточна Европа 83.955.309 62,3958 5,0595 9,4408 12,4474 14,0272 2,8673 20.01.2020
Илирика Глобал-Растечки пазари 89.896.546 78,8995 4,5835 10,1499 12,1911 19,5456 3,8817 20.01.2020
Иново Статус Акции 64.580.871 36,8060 1,2094 1,6201 1,5335 2,3253 0,2058 20.01.2020
Генерали БРИК 41.138.744 180,0619 2,5277 9,8824 5,0266 11,0315 2,6492 20.01.2020
Генерали Нова ЕУ 24.889.240 126,1202 2,8524 4,4254 6,4385 10,6234 2,0112 20.01.2020
КБ Публикум - Балансиран 461.309.826 172,3772 2,3852 5,2081 7,5537 12,2638 1,4345 20.01.2020
КБ Публикум - Обврзници 200.968.045 154,5219 0,5732 1,0977 2,4037 5,8357 0,6630 20.01.2020
КБ Публикум Паричен 3.871.294.550 127,8331 0,1312 0,3838 0,8426 1,8845 0,0871 20.01.2020
Генерали Кеш Депозит 1.743.789.620 121,2158 0,1098 0,3205 0,7084 1,6893 0,0698 20.01.2020
Илирика Кеш Фонд 486.444.148 1.191,3363 0,1313 0,3611 0,7190 1,7121 0,0871 20.01.2020
Генерали Топ Брендови 151.393.323 137,7097 1,1941 3,8218 3,2676 15,6254 1,5191 20.01.2020
ВФП Премиум Инвест 1.057.750.802 129,2458 1,7518 8,3733 9,3599 21,2532 2,3573 20.01.2020
ВФП Кеш Депозит 916.343.965 110,6906 0,0927 0,2592 0,5771 1,3954 0,0565 20.01.2020
ВФП 100% БОНД 244.186.096 114,3020 0,5771 1,6935 2,4292 7,5229 0,7457 20.01.2020
КБ Публикум-МБИ 10 854.533.194 201,9780 8,4164 14,4569 24,0579 35,5522 4,8526 20.01.2020
Граве Глобал 34.904.679 112,5093 2,5613 8,4565 9,1920 2,4015 20.01.2020
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.