Статут

Статутот на Македонска берза АД Скопје ги утврдува прашањата од областа на корпоративното уредување и управување со Берзата, како и други значајни аспекти на организацијата и работењето на Берзата, во согласност со закон.

(Јануари 2013 година)