Структура и методологија на ОМБ

1. Кратка историја на индексот

Одборот на директори на Македонската Берза на седницата одржана на 26.06.2006 година донесе Одлука за пресметување на Индекс на обврзници на Македонската Берза АД Скопје, со назив ОМБ. ОМБ ќе биде ценовен индекс пондериран со прометот, со ограничување дека уделот на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%.

Индексот ОМБ се пресметува врз основа на Методологијата за пресметување на Индекс на обврзници на Македонската берза-ОМБ и е составен од котираните обврзници на Македонската берза избрани согласно критериуми наведени во Методологијата.

Почетната вредност на ОМБ е 100, на крајот на денот на тргување на 30.06.2006 година.


2. Состав на индексот

 
 
Вид на индекс
Ценовен индекс пондериран со прометот , со ограничување дека уделот на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%.
Воведен
30.06.2006 година
Базична вредност
100 индексни поени
Состав
котирани обврзници на Македонска берза
                                                                                                  
Издавач
Назив на емисијата
Шифра на тргување
Република Македонија Обврзници за денационализација-Петнаесетта емисија RMDEN15
Република Македонија Обврзници за денационализација-Шеснаесетта емисија RMDEN16
Република Македонија Обврзници за денационализација-Седумнаесетта емисија RMDEN17
Република Македонија Обврзници за денационализација-Осумнаесетта емисија RMDEN18
Република Македонија Обврзници за денационализација-Деветнаесетта емисија RMDEN19
Република Македонија Обврзници за денационализација-Дваесетта емисија RMDEN20
Република Македонија Обврзници за денационализација-Дваесет и прва емисија RMDEN21
Република Македонија Обврзници за денационализација-Дваесет и втора емисија RMDEN22
Последна ревизија
17.06.2024
Датум на имплементација
01.07.2024
Следна ревизија
15.12.2024
 
 
3.   За деталите околу методологијата кликнете тука...