Издавач
Република Северна Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Република Северна Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028
Осумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN18 6.500.000 17.06.2019 01.06.2029
Деветнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN19 11.500.000 11.02.2021 01.06.2030
Дваесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN20 8.000.000 04.08.2021 01.06.2031
         

Почнувајќи од 08.01.2019 година континуираните државни обврзници котираат на Официјалниот пазар на Берзата. 

Прегледот со детали за сите моментално котирани континуирани државни обврзници е достапен на следнив линк: 

Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата

 

Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
1.000.000
Последно тргување: 22.06.2021
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,50
Просечна цена:
99,50
Количина:
820
Промет:
50.337
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,50
Количина:
1.684
Промет:
103.331
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
1.300.000
Последно тргување: 30.12.2021
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,31
Количина:
570
Промет:
34.873
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,00
Количина:
1.543
Промет:
94.553
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
2.000.000
Последно тргување: 13.04.2022
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
50.321
Промет:
3.073.524
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
98,00
Количина:
51.932
Промет:
3.171.092
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
2.850.000
Последно тргување: 13.04.2022
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
274.390
Промет:
16.759.288
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
99,00
Количина:
279.435
Промет:
17.069.145
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
4.800.000
Последно тргување: 13.04.2022
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
235.943
Промет:
14.411.008
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
99,00
Количина:
243.820
Промет:
14.893.123
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 23.05.2022
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
98,00
Просечна цена:
98,00
Количина:
9.243
Промет:
558.842
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,70
Минимална цена:
98,00
Количина:
271.518
Промет:
16.747.054
Број на трансакции:
33

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
3.000.000
Последно тргување: 30.12.2021
Максимална цена:
99,80
Минимална цена:
99,80
Просечна цена:
99,80
Количина:
944
Промет:
58.043
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,80
Минимална цена:
99,60
Количина:
16.279
Промет:
1.001.230
Број на трансакции:
11

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DI1
Вкупно издадени ХВ
4.550.000
Последно тргување: 13.04.2022
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
290.361
Промет:
17.734.770
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,70
Минимална цена:
99,00
Количина:
485.096
Промет:
29.741.258
Број на трансакции:
42

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS22
Вкупно издадени ХВ
74.018
Последно тргување: 31.01.2022
Максимална цена:
107,10
Минимална цена:
107,10
Просечна цена:
107,10
Количина:
11.725
Промет:
125.574.750
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
107,10
Минимална цена:
107,10
Количина:
11.725
Промет:
125.574.750
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT39
Вкупно издадени ХВ
280.002
Последно тргување: 09.02.2022
Максимална цена:
105,30
Минимална цена:
105,30
Просечна цена:
105,30
Количина:
1.759
Промет:
18.522.270
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
105,30
Минимална цена:
105,30
Количина:
1.759
Промет:
18.522.270
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT62
Вкупно издадени ХВ
124.300
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT05
Вкупно издадени ХВ
370.001
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT21
Вкупно издадени ХВ
90.002
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS97
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DJ9
Вкупно издадени ХВ
9.200.000
Последно тргување: 26.05.2022
Максимална цена:
97,00
Минимална цена:
97,00
Просечна цена:
97,00
Количина:
183
Промет:
10.951
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,90
Минимална цена:
97,00
Количина:
434.445
Промет:
26.725.518
Број на трансакции:
146

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DK7
Вкупно издадени ХВ
7.200.000
Последно тргување: 17.05.2022
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
2.720
Промет:
166.132
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
99,00
Количина:
5.813.800
Промет:
357.342.519
Број на трансакции:
641

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GW83
Вкупно издадени ХВ
160.686
Последно тргување: 22.11.2021
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
5.000
Промет:
50.000.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
5.000
Промет:
50.000.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци