Правила за однесување и дисциплина

Правилата за однесување и дисциплина на Македонската берза го регулираат однесувањето на членките на Берзата, нивните директори, овластените брокери и лиценцираните брокери во однос на почитувањето и спроведувањето на актите на Берзата и прописите од областа на работење со хартии од вредност, како и дисциплинските постапки и мерки во случај на непочитување на актите на Берзата и прописите од областа на работењето со хартии од вредност.  

(Maj 17, 2013 година)
 
на одредби од член 3, став 3, алинеја 1, 2, 3, 4, 5, и 6 од Правилата за однесување и дисциплина
(Ноември 14, 2012 година)