Кодекс на корпоративно управување на котираните акционерски друштва

На 26.10.2021 година, започна со примена новиот Кодекс за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза.

Овој Кодекс е заеднички проект на Македонската берза и Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од страна на Европската банка за обнова и развој  и консултантите кои преку неа беа ангажирани.

Во продолжение Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза:

  Кодекс за корпоративно управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза

Прашалници за Кодексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза (Прилог В)

 

Кодексот за корпоративно управување на албански јазик е достапен на следниот линк: https://www.sec.gov.mk/Files/Attachments/Kodi.pdf