Закон за преземање на акционерски друштва

 

(Сл.Весник на Р.Македонија бр.04/2002 од 16.01.2002 година
 
(Сл.Весник на Р.Македонија бр.37 од 31.05.2002 година)
 
(Сл.Весник на Р.Македонија бр.36 од 23.03.2007 година)
 
(Сл. Весник на Р. Македонија, бр.69 од 14.05.2013 година)
 
(Сл. Весник на Р. Македонија, бр.188 од 31.12.2013 година)
 
(Сл. Весник на Р. Македонија, бр.166 од 12.11.2014 година)