Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 9.357 65.957.006 280 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 13.590 49.414.570 293 197 4.580.600 2
Берзанска котација - обврзници 3.601 219.942 2 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 15.795 26.080.130 139 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 42.343 141.671.648 714 197 4.580.600 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 282 2.820 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 282 2.820 2 0 0 0
Вкупно 42.625 141.674.468 716 197 4.580.600 2
Промет на акциите од МБИ-10 29.988 132.932.012 660 197 4.580.600 2
Промет на обврзниците од ОМБ 3.601 219.942 2 0 0 0