Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 1.855 10.498.915 49 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 17.998 53.148.531 277 9.769 110.950.634 2
Берзанска котација - приоритетни акции 20 83.180 1 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 12.900 782.919 4 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 6.819 9.287.106 69 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 39.592 73.800.651 400 9.769 110.950.634 2
Вкупно 39.592 73.800.651 400 9.769 110.950.634 2
Промет на акциите од МБИ-10 16.433 63.418.634 314 7.016 75.772.800 1
Промет на обврзниците од ОМБ 12.900 782.919 4 0 0 0