Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 4.772 22.986.735 110 853 4.155.300 4
Берзанска котација - обични акции 10.308 28.607.194 161 2.193 1.798.260 1
Берзанска котација - обврзници 27.084 1.607.714 3 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 9.724 15.168.933 69 0 0 0
Задолжителна котација - приоритетни акции 676 946.400 10 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 52.564 69.316.976 353 3.046 5.953.560 5
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции 2 6.000 1 0 0 0
Слободен пазар - обични акции 5 15.375 1 30 9.000.000 3
Вкупно Редовен пазар 7 21.375 2 30 9.000.000 3
Вкупно 52.571 69.338.351 355 3.076 14.953.560 8
Промет на акциите од МБИ-10 17.692 62.894.405 296 3.046 5.953.560 5
Промет на обврзниците од ОМБ 27.084 1.607.714 3 0 0 0