Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 4.706 26.111.198 82 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 167.628 63.616.497 360 509 1.196.150 1
Берзанска котација - обврзници 23.706 1.431.442 6 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 8.416 9.291.560 77 0 0 0
Задолжителна котација - приоритетни акции 14 12.964 2 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 204.470 100.463.661 527 509 1.196.150 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 61 183.000 1 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 61 183.000 1 0 0 0
Вкупно 204.531 100.646.661 528 509 1.196.150 1
Промет на акциите од МБИ-10 20.628 63.108.913 332 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 23.706 1.431.442 6 0 0 0