Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 8.982 55.798.965 96 20.000 120.280.000 2
Берзанска котација - обични акции 20.391 44.369.037 174 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 50.135 3.047.099 10 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 6.028 14.340.768 61 460 2.760.000 1
Вкупно Официјален пазар 85.536 117.555.869 341 20.460 123.040.000 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 120 369.300 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 120 369.300 2 0 0 0
Вкупно 85.656 117.925.169 343 20.460 123.040.000 3
Промет на акциите од МБИ-10 29.234 105.459.743 280 20.000 120.280.000 2
Промет на обврзниците од ОМБ 50.135 3.047.099 10 0 0 0