Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 1.701 11.916.390 60 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 6.088 8.184.213 65 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 52.066 3.193.758 3 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 5.834 13.212.870 59 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 65.689 36.507.231 187 0 0 0
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 106 815.530 3 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 106 815.530 3 0 0 0
Вкупно 65.795 37.322.761 190 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 9.023 31.409.154 164 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 52.066 3.193.758 3 0 0 0