Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 3.496 29.499.426 78 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 8.781 22.889.602 101 5.000 5.820.000 1
Берзанска котација - обврзници 25.248 1.552.443 6 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 1.882 3.154.973 22 86.500 5.017.000 1
Вкупно Официјален пазар 39.407 57.096.444 207 91.500 10.837.000 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 222 1.106.233 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 222 1.106.233 2 0 0 0
Вкупно 39.629 58.202.677 209 91.500 10.837.000 2
Промет на акциите од МБИ-10 8.819 50.089.578 171 5.000 5.820.000 1
Промет на обврзниците од ОМБ 25.248 1.552.443 6 0 0 0