Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 6.362 67.468.255 133 8.320 85.084.200 6
Берзанска котација - обични акции 9.080 51.683.042 201 4.450 9.005.200 2
Берзанска котација - обврзници 46.223 18.257.102 9 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 12.879 60.311.682 178 3.285 90.497.500 4
Вкупно Официјален пазар 74.544 197.720.081 521 16.055 184.586.900 12
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 0 0 0 49 3.105.130 1
Вкупно Редовен пазар 0 0 0 49 3.105.130 1
Вкупно 74.544 197.720.081 521 16.104 187.692.030 13
Промет на акциите од МБИ-10 20.808 169.896.527 459 16.055 184.586.900 12
Промет на обврзниците од ОМБ 45.973 2.833.352 7 0 0 0