Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.000 21.801.482 106 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 12.505 36.997.442 146 44.741 69.080.104 2
Берзанска котација - обврзници 76.001 4.332.304 8 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 996 6.357.386 34 190 3.135.000 1
Вкупно Официјален пазар 91.502 69.488.614 294 44.931 72.215.104 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 228 1.218.530 4 213 2.556.000 1
Вкупно Редовен пазар 228 1.218.530 4 213 2.556.000 1
Вкупно 91.730 70.707.144 298 45.144 74.771.104 4
Промет на акциите од МБИ-10 14.830 61.607.882 270 44.741 69.080.104 2
Промет на обврзниците од ОМБ 76.001 4.332.304 8 0 0 0