Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.108 24.702.317 85 950 11.162.500 1
Берзанска котација - обични акции 9.302 17.976.977 92 7.604 34.549.448 3
Берзанска котација - обврзници 3.369 186.459 1 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 16.897 51.943.071 200 8.886 20.153.448 2
Вкупно Официјален пазар 31.676 94.808.824 378 17.440 65.865.396 6
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 3.394 3.803.336 11 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 3.394 3.803.336 11 0 0 0
Вкупно 35.070 98.612.160 389 17.440 65.865.396 6
Промет на акциите од МБИ-10 20.008 93.153.391 350 1.750 25.558.500 2
Промет на обврзниците од ОМБ 3.369 186.459 1 0 0 0