Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 3.972 29.039.966 113 7.300 53.990.000 2
Берзанска котација - обични акции 28.730 73.134.647 328 4.000 9.000.000 1
Берзанска котација - обврзници 16.441 997.298 9 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 6.022 18.761.369 94 3.820 8.724.000 3
Задолжителна котација - приоритетни акции 8 5.248 2 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 55.173 121.938.528 546 15.120 71.714.000 6
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 700 2.152.500 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 700 2.152.500 2 0 0 0
Вкупно 55.873 124.091.028 548 15.120 71.714.000 6
Промет на акциите од МБИ-10 31.510 112.607.662 466 7.420 56.054.000 3
Промет на обврзниците од ОМБ 16.441 997.298 9 0 0 0