Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 830 10.210.531 44 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 5.171 9.220.858 55 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 17.596 997.919 3 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 3.096 2.731.389 20 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 26.693 23.160.697 122 0 0 0
Вкупно 26.693 23.160.697 122 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 4.612 21.517.475 106 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 17.596 997.919 3 0 0 0