Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 384 1.998.023 15 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 5.730 30.156.166 145 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 8.197 10.088.563 56 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 14.311 42.242.752 216 0 0 0
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 1 15.600 1 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 1 15.600 1 0 0 0
Вкупно 14.312 42.258.352 217 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 8.378 39.286.613 180 0 0 0