Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.527 12.786.916 39 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 9.390 19.835.851 133 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 14.257 844.392 5 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 9.192 25.160.934 90 0 0 0
Задолжителна котација - приоритетни акции 331 360.480 4 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 35.697 58.988.573 271 0 0 0
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 5 70.280 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 5 70.280 2 0 0 0
Вкупно 35.702 59.058.853 273 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 12.717 48.664.171 196 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 14.257 844.392 5 0 0 0