Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.602 14.044.178 58 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 24.754 51.365.448 245 2.050 3.056.550 1
Берзанска котација - обврзници 16.382 998.170 5 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 6.068 5.105.089 40 2.200 10.560.000 1
Вкупно Официјален пазар 49.806 71.512.885 348 4.250 13.616.550 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 1.553 1.444.910 5 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 1.553 1.444.910 5 0 0 0
Вкупно 51.359 72.957.795 353 4.250 13.616.550 2
Промет на акциите од МБИ-10 21.770 64.729.253 279 2.050 3.056.550 1
Промет на обврзниците од ОМБ 16.382 998.170 5 0 0 0