Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.041 36.491.025 111 454 7.990.400 1
Берзанска котација - обични акции 3.803 32.536.715 120 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 36.590 1.957.589 3 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 4.462 43.724.986 165 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 46.896 114.710.315 399 454 7.990.400 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 0 0 0 93.574 153.858.114 1
Вкупно Редовен пазар 0 0 0 93.574 153.858.114 1
Вкупно 46.896 114.710.315 399 94.028 161.848.514 2
Промет на акциите од МБИ-10 9.032 108.384.656 378 454 7.990.400 1
Промет на обврзниците од ОМБ 36.590 1.957.589 3 0 0 0