Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 10.747 62.560.349 198 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 12.303 45.882.141 257 5.073 8.791.716 2
Берзанска котација - обврзници 22.432 25.541.561 29 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 4.744 16.590.410 71 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 50.226 150.574.461 555 5.073 8.791.716 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 18.206 18.105.440 6 3.200 1.075.550.016 1
Вкупно Редовен пазар 18.206 18.105.440 6 3.200 1.075.550.016 1
Вкупно 68.432 168.679.901 561 8.273 1.084.341.732 3
Промет на акциите од МБИ-10 26.954 122.582.685 497 5.073 8.791.716 2
Промет на обврзниците од ОМБ 20.000 1.221.561 1 0 0 0