Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 5.764 70.178.151 202 2.200 26.500.000 2
Берзанска котација - обични акции 16.048 41.999.744 138 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 125.962 7.763.454 11 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 4.503 23.684.990 62 0 0 0
Задолжителна котација - приоритетни акции 140 66.080 2 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 152.417 143.692.419 415 2.200 26.500.000 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 7 84.000 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 7 84.000 2 0 0 0
Вкупно 152.424 143.776.419 417 2.200 26.500.000 2
Промет на акциите од МБИ-10 13.993 132.193.326 366 2.200 26.500.000 2
Промет на обврзниците од ОМБ 125.962 7.763.454 11 0 0 0