Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 11.448 63.724.597 213 235 1.212.600 1
Берзанска котација - обични акции 20.861 43.861.514 234 100 1.823.100 1
Берзанска котација - обврзници 290.171 17.591.915 13 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 14.641 12.594.508 87 2.943 45.616.500 2
Вкупно Официјален пазар 337.121 137.772.534 547 3.278 48.652.200 4
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обврзници 125 7.701.209 3 0 0 0
Слободен пазар - обични акции 2.279 4.609.800 4 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 2.404 12.311.009 7 0 0 0
Вкупно 339.525 150.083.543 554 3.278 48.652.200 4
Промет на акциите од МБИ-10 32.425 111.559.012 457 3.178 46.829.100 3
Промет на обврзниците од ОМБ 290.171 17.591.915 13 0 0 0