Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.707 26.231.137 99 4.100 39.790.000 3
Берзанска котација - обични акции 1.832 11.841.331 69 1.946 5.188.050 2
Берзанска котација - обврзници 4.623 283.411 6 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 7.829 17.600.410 41 1.525 31.956.375 1
Вкупно Официјален пазар 16.991 55.956.289 215 7.571 76.934.425 6
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции 6 15.000 1 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 6 15.000 1 0 0 0
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции 2.000 1.398.000 8 0 0 0
Вкупно Јавна понуда на хв 2.000 1.398.000 8 0 0 0
Вкупно 18.997 57.369.289 224 7.571 76.934.425 6
Промет на акциите од МБИ-10 5.832 49.243.292 198 7.371 74.234.425 5
Промет на обврзниците од ОМБ 4.623 283.411 6 0 0 0