Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 1.809 21.134.413 61 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 17.135 16.379.317 88 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 4.416 245.201 1 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 16.137 11.304.890 45 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 39.497 49.063.821 195 0 0 0
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции 14.000 210.000 2 0 0 0
Слободен пазар - обични акции 1.000 1.230.250 3 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 15.000 1.440.250 5 0 0 0
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции 1.588 4.665.544 1 0 0 0
Вкупно Јавна понуда на хв 1.588 4.665.544 1 0 0 0
Вкупно 56.085 55.169.615 201 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 8.507 45.573.800 162 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 4.416 245.201 1 0 0 0