Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.954 40.845.525 125 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 17.239 32.385.571 167 27.104 33.235.615 2
Берзанска котација - обврзници 2.620 149.258 4 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 15.124 43.824.622 144 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 37.937 117.204.976 440 27.104 33.235.615 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 666 465.066 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 666 465.066 2 0 0 0
Вкупно 38.603 117.670.042 442 27.104 33.235.615 2
Промет на акциите од МБИ-10 20.169 111.758.783 388 25.417 29.102.465 1
Промет на обврзниците од ОМБ 1.500 84.863 3 0 0 0