Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 5.289 42.703.711 155 19.590 159.922.800 4
Берзанска котација - обични акции 53.338 96.981.896 178 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 5.279.332 324.246.407 217 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 14.420 20.510.179 84 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 5.352.379 484.442.193 634 19.590 159.922.800 4
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции 2 6.000 1 0 0 0
Слободен пазар - обични акции 253 44.880 3 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 255 50.880 4 0 0 0
Вкупно 5.352.634 484.493.073 638 19.590 159.922.800 4
Промет на акциите од МБИ-10 55.356 152.796.656 372 19.590 159.922.800 4
Промет на обврзниците од ОМБ 5.279.332 324.246.407 217 0 0 0