Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 3.293 17.118.862 57 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 19.817 23.565.025 191 0 0 0
Берзанска котација - обврзници 74.242 4.386.138 23 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 14.019 14.189.891 107 0 0 0
Задолжителна котација - приоритетни акции 509 524.330 6 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 111.880 59.784.246 384 0 0 0
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 605 1.325.000 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 605 1.325.000 2 0 0 0
Вкупно 112.485 61.109.246 386 0 0 0
Промет на акциите од МБИ-10 23.975 48.117.012 262 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 74.242 4.386.138 23 0 0 0