Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 4.138 24.508.373 91 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 4.981 12.416.326 66 41.480 9.649.800 2
Берзанска котација - обврзници 739 45.137 1 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 9.447 7.980.757 49 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 19.305 44.950.593 207 41.480 9.649.800 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 412 4.120 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 412 4.120 2 0 0 0
Вкупно 19.717 44.954.713 209 41.480 9.649.800 2
Промет на акциите од МБИ-10 14.371 40.331.938 167 3.480 3.949.800 1
Промет на обврзниците од ОМБ 739 45.137 1 0 0 0