Водич за ESG известување

Водичот за ESG известување има за цел да им помогне на котираните компании на Македонска берза во врска со повеќе аспекти поврзани со животната средина, општествените прашања и управувањето. Со отпочнување на ESG известувањето и понатамошно континуирано унапредување на компаниските практики во оваа област ќе произлезат соодветни придобивки и за компаниите и за инвеститорите, односно за целиот пазар на хартии од вредност.

Овој Водич беше изготвен во рамките на проектот на ЕБРД за „Промоција на добри корпоративни практики и инвеститорска свесност преку зајакнување на известувањата на котираните компании поврзани со животната средина, општествената одговорност и управувањето и развој на инвестициски можности“ и странските консултанти кои беа ангажирани во овој проект.

ESG практиките и ESG известувањето се моментално една од најактуелните глобални теми и го опфаќаат односот на компаниите кон животната средина и поширокото и потесното општествено окружување во коешто делуваат, за што постои се’ поголем интерес и кај инвеститорската јавност. Новиот Кодекс за корпоративно управување на котираните компании на Македонска берза ја третира оваа актуелна проблематика и на истата и’ посветува едно цело поглавје. Водичот за ESG известување, освен генерални насоки за котираните компании околу предметната проблематика, е дизајниран и како конкретна алатка за котираните компании кои ќе имаат цел да бидат целосно усогласени со новиот Кодекс за корпоративно управување.

Во продолжение Водичот за ESG известување:

Водич за ESG известување