Организација на берзата

Органи на берзата

Македонската берза е организирана како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва.

Собрание на акционери


Собранието на акционери го сочинуваат претставници на сите акционери на Македонската берза АД Скопје.
Македонска берза е организирана како акционерско друштво со едностепен систем на управување.

Одбор на директори


Одборот на директори има пет неизвршни, двајца независни и еден извршен член, во следниов состав:


Неизвршни членови:

 1. Тони Стојановски – Стопанска банка АД  Скопје (претседател)
 2. Петар Трпески – Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 3. Михајло Брова Зиков - Комерцијална Банка АД Скопје
 4. Билјана Цветковска - Центарен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Независни членови:

 1. Горан Анастасовски, Генерален директор – Клириншка куќа КИБС АД Скопје
 2. Иван Мишев, Адвокатско друштво Папазовски и Мишев

Извршен член:

 1. Иван Штериев, Главен извршен директор - Македонска Берза АД Скопје


За извршување на своите основни функции, Берзата формира комисии и други тела и тоа:

Комисија за котација:

 1. Зорица Асенова
 2. Илчо Лазарески
 3. Драган Илковски
 4. Aлександар Наумоски
 5. Горан Марковски

Дисциплинска комисија:

 1. Горан Анастасовски
 2. Михајло Брова Зиков
 3. Емилија Брљамова
 4. Зорица Асенова
 5. Ирена Цветкова

Комисија за арбитража:

 1. Весна Паунковска - Додевска (Претседател)
 2. Самир Љатиф
 3. Сашо Арсов
 4. Горан Марковски
 5. Ѕвонко Станковски

Организациона структура