Организација на берзата

Органи на берзата

Македонската берза е организирана како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва.

Собрание на акционери


Собранието на акционери го сочинуваат претставници на сите акционери на Македонската берза АД Скопје.
Македонска берза е организирана како акционерско друштво со едностепен систем на управување.

Одбор на директори


Согласно Одлуката за избор на членови на Одборот на директори донесена од Собранието на акционери на Берзата на 28.11.2016 година, Одборот на директори има пет неизвршни, двајца независни и еден извршен член, во следниов состав:

Одбор на директори на Македонска Берза АД Скопје:
Неизвршни членови:

 1. Коста Костовски – Еуростандард Банка АД Скопје (претседател)
 2. Тони Стојановски – Стопанска банка АД  Скопје
 3. Петар Трпески – Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 4. Михајло Брова Зиков - Комерцијална Банка АД Скопје
 5. Билјана Ристова - Центарен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Независни членови:

 1. Горан Анастасовски, Генерален директор – Клириншка куќа КИБС АД Скопје
 2. Иван Мишев, Адвокатско друштво Папазовски и Мишев

Извршен член:

 1. Иван Штериев, Главен извршен директор - Македонска Берза АД Скопје


За извршување на своите основни функции, Берзата формира комисии и други тела и тоа:

Комисија за котација:

 1. Маргица Порчу
 2. Илчо Лазарески
 3. Драган Илковски
 4. Aлександар Наумоски
 5. Горан Марковски

Дисциплинска комисија:

 1. Горан Анастасовски
 2. Горан Поповски
 3. Ѓорѓи Палевски
 4. Маргица Порчу
 5. Ирена Цветкова

Комисија за арбитража:

 1. Весна Паунковска - Додевска (Претседател)
 2. Самир Љатиф
 3. Сашо Арсов
 4. Горан Марковски
 5. Ѕвонко Станковски

Организациона структура