Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 7.401,00 7.200,00 7.350,00 7.400,00 115 83.029.966 11.272 6
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 13.102,00 12.611,00 13.000,00 13.100,00 91 25.258.904 1.954 6
Бетон Скопје 255.65 EUR 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 1 14.900 2 1
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 74.000,00 73.000,00 73.000,00 74.000,00 3 1.326.630 18 3
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.235,00 1.190,00 1.200,00 1.230,00 103 21.013.860 17.427 6
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 300,00 299,00 300,00 299,00 6 250.165 835 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 79.999,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 53 12.650.906 159 6
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.734,00 5.551,00 5.650,00 5.700,00 9 3.181.700 567 4
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 10 2.334.800 449 2
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 70,00 70,00 70,00 70,00 2 70.000 1.000 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.200,00 3.105,00 3.105,00 3.200,00 11 3.358.625 1.061 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 103,00 100,00 101,00 100,00 9 339.120 3.351 3
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.500,00 2.304,00 2.304,00 2.500,00 12 10.377.900 4.582 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.750,00 1.600,00 1.600,00 1.700,00 13 1.802.610 1.077 4
Жито Лукс Скопје 35.79 EUR 195,00 195,00 195,00 195,00 3 39.000 200 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.539,00 2.116,00 2.116,00 2.539,00 3 115.527 48 2
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,50 2 309.464 5.109 1
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,70 7 687.834 11.332 4
Задолжителна котација - обични акции
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 567,00 567,00 567,00 567,00 2 21.546 38 2
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.700,00 4.658,00 4.658,00 4.700,00 3 220.102 47 3
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2 180.000 15 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 2 1.025.000 25 1
Современ дом Прилеп 5.11 EUR 30,00 30,00 30,00 30,00 1 3.000 100 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.222,00 1.200,00 1.221,00 1.210,00 33 4.069.440 3.359 6
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 328,00 321,00 328,00 322,00 8 408.900 1.265 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 17.850,00 17.550,00 17.650,00 17.850,00 33 13.886.751 789 6
Транскоп-Патнички сооб. Битола 51.13 EUR 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1 131.400 73 1
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.570,00 2.320,00 2.570,00 2.450,00 5 407.630 169 4
Жито Полог Тетово 51.13 EUR 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 7 7.131.600 3.962 4
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 656,00 656,00 656,00 656,00 2 5.248 8 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Бутел Скопје 50.00 EUR 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 2 2.152.500 700 1