Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 9.800,00 9.510,00 9.510,00 9.800,00 115 124.106.463 12.716 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 15.878,00 15.700,00 15.750,00 15.800,00 34 7.678.053 487 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.210,00 1.205,00 1.210,00 1.205,00 5 1.048.450 870 2
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 75.000,00 74.500,00 74.500,00 75.000,00 13 2.319.007 31 2
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.451,00 4.450,00 4.451,00 4.450,00 4 921.270 207 2
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.170,00 3.056,00 3.056,00 3.170,00 3 93.988 30 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 1 134.670 67 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2 72.800 14 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.469,00 1.469,00 1.469,00 1.469,00 1 230.633 157 1
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 13.500,00 1 2.700.000 200 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,80 2 552.204 8.999 1
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 652,00 652,00 652,00 652,00 1 32.600 50 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 10.926 18 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.401,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 1 40.812 12 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.230,00 1.190,00 1.200,00 1.230,00 11 1.476.150 1.225 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 23.400,00 23.000,00 23.400,00 13 73.348.510 3.477 3
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 1 160.000 5 1
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 2670.00 MKD 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1 15.000 6 1