Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 6.033,00 5.805,00 6.033,00 5.900,00 160 41.059.087 6.981 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 12.700,00 12.252,00 12.600,00 12.302,00 57 29.932.474 2.391 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.020,00 973,00 1.001,00 1.005,00 34 4.498.887 4.500 5
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 68.200,00 66.500,00 68.100,00 68.000,00 28 7.433.219 110 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.550,00 4.450,00 4.450,00 4.550,00 3 1.457.850 327 2
Реплек Скопје 562.42 EUR 82.000,00 80.000,00 82.000,00 80.000,00 10 3.240.000 40 4
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 55,00 55,00 55,00 55,00 1 5.500 100 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.998,00 2.850,00 2.998,00 2.850,00 4 718.496 252 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 63,00 57,00 63,00 63,00 12 603.878 10.172 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.262,00 1.200,00 1.262,00 1.220,00 9 4.691.480 3.761 5
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - државна обврзница DO2019/15-1134 10000.00 MKD 100,00 100,00 100,00 100,00 1 3.520.000 352 1
Р. Македонија - државна обврзница DO2019/11-0834dk 10000.00 MKD 100,00 100,00 100,00 100,00 2 7.070.000 707 1
Р. Македонија - државна обврзница DO2020/02-0235 10000.00 MKD 98,00 98,00 98,00 98,80 1 11.055.720 1.119 1
Р. Македонија - денационализација 17 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,00 1 305.570 5.054 1
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,70 1 144.803 2.378 1
Задолжителна котација - обични акции
Пелистерка АД Скопје 51.00 EUR 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1 2.400 1 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.920,00 3.710,00 3.710,00 3.920,00 5 186.660 49 3
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 1 124.000 4 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 13,00 13,00 13,00 13,00 1 48.113 3.701 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.150,00 1.100,00 1.100,00 1.150,00 16 2.541.656 2.244 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 320,00 316,00 319,00 320,00 13 2.977.830 9.354 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 16.401,00 16.150,00 16.401,00 16.300,00 9 2.330.400 143 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.089,00 2.021,00 2.021,00 2.089,00 7 361.134 174 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Интекс АД Скопје 51.00 EUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1.000 1 1
Квасара Битола 51.13 EUR 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1 640.000 40 1
ЗК Кичево АД Кичево 100.00 DEM 531,00 1 7.306.336 7.486 1