Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 6.283,00 6.190,00 6.283,00 6.200,00 40 5.468.678 880 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 12.497,00 12.200,00 12.470,00 12.400,00 57 18.049.991 1.472 4
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 1 305.000 5 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 963,00 946,00 963,00 963,00 13 2.451.543 2.546 2
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 200,00 200,00 200,00 200,00 1 40.000 200 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 65.999,00 64.505,00 65.999,00 65.000,00 27 5.295.377 81 3
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 1 46.500 10 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 56,00 55,00 55,00 56,00 4 80.535 1.446 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.707,00 2.551,00 2.551,00 2.707,00 2 344.431 133 2
Скопски Пазар Скопје 51.13 EUR 18.999,00 1 108.165.603 17.532 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 76,00 76,00 76,00 76,00 1 1.520 20 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1 15.820 10 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1 88.000 20 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2 251.970 111 1
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 618,00 618,00 618,00 618,00 2 1.483.200 2.400 1
Интерпромет Тетово 51.13 EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 120.000 80 1
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 38,00 38,00 38,00 38,00 1 11.400 300 1
Сковин Скопје 310.00 MKD 20,00 20,00 20,00 20,00 1 10.000 500 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.071,00 1.070,00 1.071,00 1.070,00 3 818.725 765 1
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 318,00 318,00 318,00 318,00 1 5.724 18 1
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 1 174.000 10 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
УСА-МАК компјутерс АД Скопје 650.00 EUR 1 2.400.000 6 1