Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 6.269,00 5.382,00 5.382,00 6.180,00 198 62.560.349 10.747 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 10.450,00 9.000,00 9.091,00 10.450,00 98 25.321.294 2.632 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 5.643,00 5.130,00 5.130,00 5.643,00 5 192.375 37 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 835,00 715,00 769,00 835,00 52 6.171.018 7.776 5
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 51.089,00 45.001,00 46.999,00 50.000,00 67 14.454.944 308 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.400,00 10 614.000 145 3
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2 215.000 50 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 59,00 59,00 59,00 59,00 1 2.950 50 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.400,00 2.153,00 2.300,00 2.400,00 7 890.550 380 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 81,00 81,00 81,00 81,00 1 10.206 126 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 2 89.800 50 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 4.886,00 4.880,00 4.886,00 4.880,00 2 341.720 70 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.210,00 1.060,00 1.060,00 1.210,00 12 6.370.000 5.752 4
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - државна обврзница DO2019/12-0934 10000.00 MKD 100,00 100,00 100,00 100,00 28 24.320.000 2.432 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,00 1 1.221.561 20.000 1
Задолжителна котација - обични акции
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.249,00 2.930,00 3.000,00 3.249,00 12 1.180.964 384 3
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 945,00 831,00 831,00 945,00 13 1.996.316 2.219 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 279,00 265,00 265,00 279,00 4 299.740 1.107 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 14.408,00 12.203,00 12.695,00 14.408,00 38 12.696.190 961 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 1.959,00 1.811,00 1.811,00 1.959,00 2 113.100 60 1
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 23.500,00 23.150,00 23.150,00 23.500,00 2 304.100 13 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Еуролинк осигурување АД Скопје 1000.00 EUR 1 1.075.550.016 3.200 1
ФК Беласица АД Струмица 10.00 EUR 76,00 76,00 76,00 76,00 1 14.440 190 1
Квасара Битола 51.13 EUR 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1 80.000 5 1
ЗУМ АД Скопје 314.00 MKD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4 18.011.000 18.011 2