Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.600,00 5.382,00 5.382,00 5.600,00 82 26.111.198 4.706 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 8.501,00 8.251,00 8.300,00 8.450,00 45 6.381.626 757 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 9.300,00 9.001,00 9.001,00 9.300,00 2 127.808 14 2
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 76.700,00 75.000,00 75.000,00 76.700,00 6 1.300.000 17 3
Гранит Скопје 5.00 EUR 824,00 801,00 815,00 810,00 49 6.660.741 8.140 5
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 206,00 194,00 200,00 206,00 94 25.609.624 131.957 4
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 380,00 373,00 373,00 380,00 3 270.123 713 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 51.700,00 51.300,00 51.399,00 51.520,00 42 7.927.089 154 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.169,00 5.100,00 5.100,00 5.169,00 12 1.941.785 380 5
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.900,00 6.700,00 6.700,00 6.898,00 39 5.490.671 809 5
Реплек Скопје 562.42 EUR 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 2 975.000 13 1
РЖ Институт Скопје 5.11 EUR 123,00 123,00 123,00 123,00 2 1.845 15 2
РЖ Интер-Трансшпед Скопје 5.11 EUR 25,00 20,00 20,00 25,00 3 10.680 434 2
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 108,00 98,00 98,00 108,00 5 124.079 1.169 4
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.715,00 2.300,00 2.300,00 2.661,00 28 4.020.346 1.611 5
Макстил Скопје 5.11 EUR 129,00 125,00 125,00 125,00 7 370.829 2.936 3
Технометал Вардар Скопје 51.13 EUR 80,00 80,00 80,00 80,00 3 1.332.800 16.660 2
Винарска визба Тиквеш Скопје 51.13 EUR 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 1 26.250 5 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.400,00 1.370,00 1.380,00 1.400,00 15 2.017.190 1.461 4
Жито Лукс Скопје 35.79 EUR 254,00 246,00 246,00 254,00 3 224.161 892 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 97,00 97,00 97,00 97,50 1 17.989 300 1
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 98,00 97,00 98,00 97,70 5 1.413.453 23.406 1
Задолжителна котација - обични акции
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 900,00 900,00 900,00 900,00 2 63.000 70 2
Попова Кула Демир Капија 61.50 MKD 25,00 25,00 25,00 25,00 1 7.500 300 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 21,00 21,00 21,00 21,00 2 10.500 500 2
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 102,00 95,00 95,00 102,00 8 225.901 2.255 3
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 552,00 552,00 552,00 552,00 1 7.176 13 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.259,00 1.240,00 1.240,00 1.250,00 23 2.877.963 2.297 5
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 315,00 310,00 310,00 310,00 9 539.400 1.720 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 15.500,00 15.350,00 15.500,00 15.500,00 16 3.161.250 204 2
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.306,00 2.200,00 2.200,00 2.300,00 15 2.398.870 1.057 4
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 926,00 926,00 926,00 926,00 2 12.964 14 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Бутел Скопје 50.00 EUR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1 183.000 61 1