Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.210,00 5.150,00 5.210,00 5.160,00 57 17.118.862 3.293 6
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 8.050,00 7.950,00 8.000,00 7.999,00 36 3.970.170 496 6
Бетон Скопје 255.65 EUR 9.829,00 9.829,00 9.829,00 9.829,00 3 127.777 13 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 825,00 782,00 794,00 782,00 31 6.007.405 7.443 5
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 204,00 204,00 204,00 204,00 4 30.600 150 2
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 295,00 295,00 295,00 295,00 5 132.750 450 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 45.500,00 44.500,00 45.499,00 44.500,00 34 6.071.996 135 6
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.700,00 4.600,00 4.699,00 4.600,00 10 1.755.413 377 5
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.550,00 6.405,00 6.405,00 6.500,00 7 636.575 98 3
Реплек Скопје 562.42 EUR 65.405,00 63.500,00 63.500,00 65.405,00 2 573.405 9 2
РЖ Интер-Трансшпед Скопје 5.11 EUR 28,00 28,00 28,00 28,00 2 8.400 300 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 126,00 120,00 126,00 120,00 8 335.512 2.724 4
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.020,00 2.000,00 2.020,00 2.000,00 2 60.200 30 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 134,00 130,00 134,00 131,00 16 768.793 5.832 4
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.362,00 2.191,00 2.362,00 2.191,00 3 227.105 101 2
Винарска визба Тиквеш Скопје 51.13 EUR 5.007,00 4.900,00 4.900,00 5.007,00 6 658.273 132 2
Топлификација Скопје 51.13 EUR 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1 122.000 100 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.153,00 1.120,00 1.135,00 1.146,00 16 1.290.894 1.136 6
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 8.767,00 8.767,00 8.767,00 8.767,00 2 736.428 84 1
Жито Лукс Скопје 35.79 EUR 251,00 247,00 247,00 251,00 3 51.329 207 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,00 5 864.023 14.636 3
Р. Македонија - денационализација 17 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,10 18 3.522.116 59.606 5
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 558,00 558,00 558,00 558,00 1 178.560 320 1
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 1.901,00 1.901,00 1.901,00 1.901,00 1 76.040 40 1
Мермерен комбинат Прилеп 1.00 EUR 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 1 60.180 30 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.490,00 4.215,00 4.250,00 4.215,00 8 530.993 125 3
Попова Кула Демир Капија 61.50 MKD 20,00 20,00 20,00 20,00 2 20.000 1.000 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 45.008,00 44.500,00 45.008,00 44.500,00 2 89.508 2 2
Раде Кончар Скопје 25.00 EUR 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1 102.000 60 1
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 30,00 30,00 30,00 30,00 1 750 25 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 511,00 511,00 511,00 511,00 2 89.425 175 2
РЖ Уготур Скопје 1.05 EUR 10,00 10,00 10,00 10,00 2 6.000 600 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.050,00 1.000,00 1.000,00 1.029,00 57 10.015.668 9.882 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 283,00 277,00 283,00 277,00 4 291.719 1.047 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 14.200,00 14.000,00 14.100,00 14.100,00 10 958.310 68 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.400,00 2.399,00 2.400,00 2.400,00 13 1.521.456 634 4
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 22.662,00 22.662,00 22.662,00 22.662,00 2 249.282 11 1
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 1.031,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 6 524.330 509 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Инвестброкер Скопје 107.84 EUR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 525.000 105 1
Просветно дело Скопје 51.13 EUR 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1 800.000 500 1