Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 11.800,00 11.600,00 11.680,00 11.650,00 61 21.134.413 1.809 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 16.900,00 16.700,00 16.750,00 16.800,00 46 9.585.607 572 5
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 1 166.500 3 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.350,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 4 1.038.150 774 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 71.000,00 70.990,00 71.000,00 71.000,00 4 1.561.950 22 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.559,00 4.559,00 4.559,00 4.559,00 1 45.590 10 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.820,00 2.800,00 2.800,00 2.820,00 4 154.100 55 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 122,00 120,00 121,00 121,00 19 1.760.120 14.550 4
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.010,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00 5 601.200 120 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.430,00 1.400,00 1.400,00 1.430,00 4 1.466.100 1.029 2
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 90,00 90,00 90,00 90,00 1 245.201 4.416 1
Задолжителна котација - обични акции
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 50,00 50,00 50,00 50,00 4 572.550 11.451 2
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 51,00 51,00 51,00 51,00 1 7.650 150 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 456,00 456,00 456,00 456,00 2 136.800 300 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.370,00 1.365,00 1.370,00 1.365,00 4 638.320 466 2
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 375,00 370,00 370,00 375,00 11 1.276.040 3.419 5
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 24.800,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 23 8.673.530 351 3
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Еурохаус АД Скопје 1.00 EUR 15,00 15,00 15,00 15,00 2 210.000 14.000 1
Слободен пазар - обични акции
ИГМ Вратница с. Вратница 30.00 EUR 1.231,00 1.230,00 1.231,00 1.230,00 3 1.230.250 1.000 2
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции
Шпаркасе Банка АД Скопје - јавна понуда на сопствени акции 2670.00 MKD 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 1 4.665.544 1.588 1