Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 10.949,00 10.302,00 10.302,00 10.900,00 139 152.552.455 14.682 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.901,00 17.256,00 17.256,00 17.900,00 83 23.874.276 1.349 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.400,00 1.300,00 1.300,00 1.400,00 15 8.576.907 6.896 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 78.000,00 74.800,00 74.800,00 78.000,00 55 17.667.217 234 5
Реплек Скопје 562.42 EUR 109.000,00 105.000,00 109.000,00 106.000,00 27 7.641.002 72 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.200,00 3.070,00 3.070,00 3.200,00 5 1.972.830 634 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 92,00 87,00 87,00 92,00 8 361.966 3.998 2
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.370,00 2.369,00 2.369,00 2.370,00 3 203.810 86 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.540,00 1.451,00 1.451,00 1.535,00 7 390.234 261 2
Берзанска котација - обврзници
Централна кооперативна банка АД Скопје - конвертибилни обврзници 1000.00 EUR 100,00 100,00 100,00 100,00 2 15.423.750 250 1
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,80 1 116.124 1.886 1
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 2 180.401 2.927 1
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 4 2.536.827 41.160 3
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 700,00 700,00 700,00 700,00 1 21.000 30 1
Карпош Скопје 17.04 EUR 332,00 332,00 332,00 332,00 1 99.600 300 1
Нова стоковна куќа Струмица 1000.00 EUR 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 2 615.000 10 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1 36.000 10 1
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 50,00 50,00 50,00 50,00 2 51.900 1.038 1
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 65,00 62,00 62,00 65,00 5 115.030 1.823 2
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.400,00 1.330,00 1.330,00 1.400,00 43 9.893.358 7.353 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 340,00 326,00 326,00 340,00 6 132.800 391 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 28.000,00 26.300,00 26.300,00 28.000,00 118 139.423.350 5.063 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.888,00 2.880,00 2.888,00 2.880,00 3 421.144 146 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Македонска берза АД Скопје 607.10 EUR 63.370,00 1 3.105.130 49 1