Тарифник

Во Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје се регулираат надоместоците кои Берзата ги наплаќа по основ на:

  • котација на хартии од вредност
  • членство во Берзата
  • тргување со хартии од вредност на Берзата
  • други надоместоци на Берзата


ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ
(Се применува од  27.01.2020 година)