Правила за котација

Со Правилата за котација на Македонската берза се регулираат пазарните сегменти на Берзата, општите и посебните услови за котација на хартии од вреднот на официјалниот пазар на Берзата на подсегментите Суперкотација, Берзанска котација, Задолжителна котација и Котација на мали акционерски друштва, покровителот на котацијата, постапката за пријавување на хартии од вредност за котација, содржината за проспектот, постојаните обврски на издавачите, проширување на котацијата на хартиите од вредност, специфичностите кај издавачите од јавниот сектор, почитувањето и спроведувањето на одредбите на Правилата за котација и мерките кои Берзата може да ги изрече спрема издавачите заради непочитување на овие правила.

(31 Декември, 2021 година)
 
ТОЛКУВАЊЕ
на одредби од член 23 алинеа 9, член 29, член 41 точка 3, 4 и 5 и член 42 точка 1 и 2 од Правилата за котација
(26 Декември, 2014 година)
 
ТОЛКУВАЊЕ
на одредби од член 53 од Правилата за котација
(21 Септември, 2017 година)