Издавач
Република Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Осма емисија на обврзници за денационализација RMDEN08 23.000.000 06.04.2009 01.06.2019
Деветта емисија на обврзници за денационализација RMDEN09 30.000.000 21.04.2010 01.06.2020
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028

/

/

 1. КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

  КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
 2. Котација на Единаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Единаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 3. Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација

  Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација
 4. Котација на Осмата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Осмата емисија на обврзници за денационализација

 5. Привремен прекин на тргувањето со РМ01

  Привремен прекин на тргувањето со РМ01
 6. Привремен прекин на тргувањето со РМ01

  Привремен прекин на тргувањето со РМ01
 7. Котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација
 8. Котација на Континуираните државни обврзници бр.2 и бр.3 во 2008

  Котација на Континуираните државни обврзници бр.2 и бр.3 во 2008
 9. Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација

  Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација
 10. Котација на Континуираната државна обврзница бр.1 во 2008

  Котација на Континуираната државна обврзница бр.1 во 2008
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D92
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 18.07.2018
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
98,00
Просечна цена:
98,00
Количина:
5.042
Промет:
303.857
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
95,00
Количина:
23.586
Промет:
1.403.289
Број на трансакции:
18

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D84
Вкупно издадени ХВ
2.300.000
Последно тргување: 09.08.2018
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
98,50
Просечна цена:
98,50
Количина:
630
Промет:
38.155
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,30
Минимална цена:
95,20
Количина:
18.265
Промет:
1.107.664
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200K10
Вкупно издадени ХВ
1.039.318.481
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DA8
Вкупно издадени ХВ
3.300.000
Последно тргување: 11.06.2018
Максимална цена:
95,30
Минимална цена:
95,30
Просечна цена:
95,30
Количина:
335
Промет:
19.636
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
92,70
Количина:
12.583
Промет:
751.749
Број на трансакции:
13

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 26.07.2018
Максимална цена:
97,00
Минимална цена:
97,00
Просечна цена:
97,00
Количина:
704
Промет:
41.991
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,20
Минимална цена:
92,00
Количина:
18.301
Промет:
1.087.889
Број на трансакции:
11

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
6.500.000
Последно тргување: 26.07.2018
Максимална цена:
97,10
Минимална цена:
97,10
Просечна цена:
97,10
Количина:
748
Промет:
44.661
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,10
Минимална цена:
94,00
Количина:
17.105
Промет:
1.010.164
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 06.08.2018
Максимална цена:
96,90
Минимална цена:
96,90
Просечна цена:
96,90
Количина:
1.100
Промет:
65.548
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,20
Минимална цена:
93,00
Количина:
63.406
Промет:
3.743.142
Број на трансакции:
28

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
6.650.000
Последно тргување: 09.08.2018
Максимална цена:
96,30
Минимална цена:
96,30
Просечна цена:
96,30
Количина:
1.192
Промет:
70.579
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
96,30
Минимална цена:
92,00
Количина:
84.788
Промет:
4.946.599
Број на трансакции:
36

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
9.600.000
Последно тргување: 09.08.2018
Максимална цена:
96,00
Минимална цена:
96,00
Просечна цена:
96,00
Количина:
587
Промет:
34.648
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,80
Минимална цена:
92,50
Количина:
244.236
Промет:
14.383.544
Број на трансакции:
68

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
7.200.000
Последно тргување: 14.08.2018
Максимална цена:
96,00
Минимална цена:
96,00
Просечна цена:
96,00
Количина:
9.493
Промет:
560.421
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
96,00
Минимална цена:
92,50
Количина:
5.892.251
Промет:
342.670.354
Број на трансакции:
873

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
5.000.000
Последно тргување: 17.08.2018
Максимална цена:
96,10
Минимална цена:
96,00
Просечна цена:
96,02
Количина:
5.434
Промет:
320.814
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
96,10
Минимална цена:
94,80
Количина:
1.842.180
Промет:
108.471.733
Број на трансакции:
303

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци