Издавач
Република Северна Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Република Северна Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028
Осумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN18 6.500.000 17.06.2019 01.06.2029
         

Почнувајќи од 08.01.2019 година континуираните државни обврзници котираат на Официјалниот пазар на Берзата. 

Прегледот со детали за сите моментално котирани континуирани државни обврзници е достапен на следнив линк: 

Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата

 

Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DA8
Вкупно издадени ХВ
1.100.000
Последно тргување: 25.06.2020
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
716
Промет:
43.732
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Количина:
716
Промет:
43.732
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
2.000.000
Последно тргување: 26.10.2020
Максимална цена:
99,70
Минимална цена:
99,70
Просечна цена:
99,70
Количина:
1.013
Промет:
62.311
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,70
Минимална цена:
99,00
Количина:
14.347
Промет:
874.286
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
3.900.000
Последно тргување: 10.08.2020
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,50
Просечна цена:
99,50
Количина:
24.950
Промет:
1.531.589
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,50
Количина:
24.950
Промет:
1.531.589
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 20.08.2020
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
370
Промет:
22.599
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
98,00
Количина:
6.400
Промет:
389.254
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
4.750.000
Последно тргување: 20.03.2020
Максимална цена:
99,20
Минимална цена:
99,20
Просечна цена:
99,20
Количина:
18.148
Промет:
1.110.684
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,20
Минимална цена:
99,00
Количина:
42.659
Промет:
2.602.886
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
7.200.000
Последно тргување: 26.10.2020
Максимална цена:
99,70
Минимална цена:
99,70
Просечна цена:
99,70
Количина:
1.695
Промет:
104.261
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,70
Минимална цена:
98,50
Количина:
48.688
Промет:
2.971.528
Број на трансакции:
14

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
5.600.000
Последно тргување: 08.10.2020
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
2.042
Промет:
124.721
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
98,00
Количина:
147.387
Промет:
8.992.214
Број на трансакции:
35

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 28.09.2020
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
7.650
Промет:
467.247
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
98,00
Количина:
39.965
Промет:
2.436.420
Број на трансакции:
16

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DI1
Вкупно издадени ХВ
5.850.000
Последно тргување: 15.10.2020
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
2.798
Промет:
170.894
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
98,50
Количина:
866.833
Промет:
52.698.420
Број на трансакции:
165

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS22
Вкупно издадени ХВ
74.018
Последно тргување: 15.05.2020
Максимална цена:
101,00
Минимална цена:
101,00
Просечна цена:
101,00
Количина:
10.000
Промет:
101.000.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
101,00
Минимална цена:
101,00
Количина:
10.000
Промет:
101.000.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT39
Вкупно издадени ХВ
280.002
Последно тргување: 21.05.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
352
Промет:
3.520.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
352
Промет:
3.520.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT62
Вкупно издадени ХВ
124.300
Последно тргување: 21.05.2020
Максимална цена:
98,80
Минимална цена:
98,80
Просечна цена:
98,80
Количина:
1.119
Промет:
11.055.720
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,80
Минимална цена:
98,80
Количина:
1.119
Промет:
11.055.720
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT05
Вкупно издадени ХВ
370.001
Последно тргување: 30.03.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
2.432
Промет:
24.320.000
Број на трансакции:
28
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
2.432
Промет:
24.320.000
Број на трансакции:
28

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GT21
Вкупно издадени ХВ
90.002
Последно тргување: 10.06.2020
Максимална цена:
103,50
Минимална цена:
103,50
Просечна цена:
103,50
Количина:
3.000
Промет:
31.050.000
Број на трансакции:
33
Последните 52 недели
Максимална цена:
103,50
Минимална цена:
103,50
Количина:
3.000
Промет:
31.050.000
Број на трансакции:
33

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS97
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: 27.05.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
707
Промет:
7.070.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
707
Промет:
7.070.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци