Издавач
Република Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Осма емисија на обврзници за денационализација RMDEN08 23.000.000 06.04.2009 01.06.2019
Деветта емисија на обврзници за денационализација RMDEN09 30.000.000 21.04.2010 01.06.2020
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028

/

/

 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 14.03.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат..
 2. Котација државни обврзници

  Почнувајќи од 04.03.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација
 3. Kотација на 4 нови државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 21.02.2019 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација 4 нови државни обврзници
 4. Котација на државни обврзници почнувајќи од 08.01.2019 година

  Почнувајќи од 08.01.2019 година на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со 132 емисии на државни обврзници
 5. Котација на Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 6. Котација на Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 7. Котација на Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 8. Котација на Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Четиринаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 9. Котација на тринаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на тринаесеттата емисија на обврзници за денационализација

 10. КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

  КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D92
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 06.11.2018
Максимална цена:
98,30
Минимална цена:
98,30
Просечна цена:
98,30
Количина:
394
Промет:
23.817
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
95,60
Количина:
99.407
Промет:
5.988.274
Број на трансакции:
26

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D84
Вкупно издадени ХВ
2.300.000
Последно тргување: 09.08.2018
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
98,50
Просечна цена:
98,50
Количина:
630
Промет:
38.155
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,30
Минимална цена:
96,50
Количина:
9.542
Промет:
580.758
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DA8
Вкупно издадени ХВ
3.300.000
Последно тргување: 08.03.2019
Максимална цена:
99,80
Минимална цена:
99,80
Просечна цена:
99,80
Количина:
1.316
Промет:
80.766
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,80
Минимална цена:
95,30
Количина:
27.535
Промет:
1.661.780
Број на трансакции:
13

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 08.02.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
6.442
Промет:
393.018
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
94,30
Количина:
8.510
Промет:
515.319
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
6.500.000
Последно тргување: 17.04.2019
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
98,00
Просечна цена:
98,00
Количина:
2.171
Промет:
130.818
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
94,00
Количина:
58.259
Промет:
3.488.527
Број на трансакции:
17

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 11.04.2019
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
98,50
Просечна цена:
98,50
Количина:
3.000
Промет:
181.717
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
94,50
Количина:
57.886
Промет:
3.448.561
Број на трансакции:
21

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
6.650.000
Последно тргување: 05.04.2019
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
98,00
Просечна цена:
98,00
Количина:
25.251
Промет:
1.521.744
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,80
Минимална цена:
94,00
Количина:
78.570
Промет:
4.676.717
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
9.600.000
Последно тргување: 12.04.2019
Максимална цена:
98,00
Минимална цена:
98,00
Просечна цена:
98,00
Количина:
1.000
Промет:
60.265
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,80
Минимална цена:
94,00
Количина:
123.455
Промет:
7.354.005
Број на трансакции:
50

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
7.200.000
Последно тргување: 17.04.2019
Максимална цена:
98,60
Минимална цена:
98,60
Просечна цена:
98,60
Количина:
140.000
Промет:
8.487.624
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,60
Минимална цена:
94,60
Количина:
2.235.204
Промет:
133.248.942
Број на трансакции:
268

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
5.000.000
Последно тргување: 08.04.2019
Максимална цена:
97,50
Минимална цена:
97,50
Просечна цена:
97,50
Количина:
7.887
Промет:
472.886
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,30
Минимална цена:
94,80
Количина:
2.311.497
Промет:
136.401.620
Број на трансакции:
409

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци