Издавач
Република Северна Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Република Северна Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Деветта емисија на обврзници за денационализација RMDEN09 30.000.000 21.04.2010 01.06.2020
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028
Осумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN18 6.500.000 17.06.2019 01.06.2029
         

/

/

 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 25.09.2019 година...
 2. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.08.2019 година...
 3. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 31.07.2019 година...
 4. Котација на Осумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Осумнаесеттата емисија...
 5. Котација на државни обврзници

  Котација на државни обврзници
 6. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 24.04.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат..
 7. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 14.03.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат..
 8. Котација државни обврзници

  Почнувајќи од 04.03.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација
 9. Kотација на 4 нови државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 21.02.2019 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација 4 нови државни обврзници
 10. Котација на државни обврзници почнувајќи од 08.01.2019 година

  Почнувајќи од 08.01.2019 година на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со 132 емисии на државни обврзници
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D92
Вкупно издадени ХВ
3.000.000
Последно тргување: 24.09.2019
Максимална цена:
98,30
Минимална цена:
98,30
Просечна цена:
98,30
Количина:
33
Промет:
1.995
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,30
Минимална цена:
98,30
Количина:
427
Промет:
25.812
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DA8
Вкупно издадени ХВ
2.200.000
Последно тргување: 27.08.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
529
Промет:
32.204
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,80
Минимална цена:
97,00
Количина:
18.814
Промет:
1.142.101
Број на трансакции:
14

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
2.000.000
Последно тргување: 09.07.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
1.148
Промет:
69.885
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
97,30
Количина:
8.250
Промет:
502.394
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
5.200.000
Последно тргување: 24.09.2019
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
99,50
Просечна цена:
99,50
Количина:
7.380
Промет:
451.558
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
96,00
Количина:
65.677
Промет:
3.984.167
Број на трансакции:
15

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
5.000.000
Последно тргување: 03.10.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
668
Промет:
40.668
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,10
Минимална цена:
97,00
Количина:
38.648
Промет:
2.343.487
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
5.700.000
Последно тргување: 24.09.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
919
Промет:
55.948
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,50
Минимална цена:
96,30
Количина:
103.825
Промет:
6.262.911
Број на трансакции:
25

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
8.400.000
Последно тргување: 30.08.2019
Максимална цена:
98,60
Минимална цена:
98,60
Просечна цена:
98,60
Количина:
635
Промет:
38.497
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,80
Минимална цена:
96,50
Количина:
67.815
Промет:
4.095.811
Број на трансакции:
30

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
6.400.000
Последно тргување: 03.10.2019
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
98,50
Просечна цена:
98,50
Количина:
452
Промет:
27.379
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,30
Минимална цена:
96,00
Количина:
1.493.337
Промет:
90.082.504
Број на трансакции:
162

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
4.500.000
Последно тргување: 26.09.2019
Максимална цена:
98,60
Минимална цена:
98,60
Просечна цена:
98,60
Количина:
3.090
Промет:
187.351
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
96,30
Количина:
393.543
Промет:
23.603.233
Број на трансакции:
87

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DI1
Вкупно издадени ХВ
6.500.000
Последно тргување: 22.10.2019
Максимална цена:
98,60
Минимална цена:
98,60
Просечна цена:
98,60
Количина:
467
Промет:
28.316
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,90
Минимална цена:
98,20
Количина:
3.595.007
Промет:
217.801.858
Број на трансакции:
627

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS22
Вкупно издадени ХВ
74.018
Последно тргување: 09.10.2019
Максимална цена:
101,00
Минимална цена:
101,00
Просечна цена:
101,00
Количина:
100
Промет:
1.010.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
101,00
Минимална цена:
101,00
Количина:
100
Промет:
1.010.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци