Издавач
Република Македонија
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр. 14
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
finance@finance.gov.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 3117 288
Факс
+389 2 3117 280
Назив на емисијата Шифра Износ  во евра Датум на издавање Датум на достасување
Осма емисија на обврзници за денационализација RMDEN08 23.000.000 06.04.2009 01.06.2019
Деветта емисија на обврзници за денационализација RMDEN09 30.000.000 21.04.2010 01.06.2020
Десетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN10 11.000.000 30.03.2011 01.06.2021
Единаестта емисија на обврзници за денационализација RMDEN11 10.000.000 14.05.2012 01.06.2022
Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN12 13.000.000 22.05.2013 01.06.2023
Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN13 10.000.000 05.08.2014 01.06.2024
Четиринаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN14 9.500.000 01.06.2015 01.06.2025
Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN15 12.000.000 20.06.2016 01.06.2026
Шестнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN16 8.000.000 28.12.2017 01.06.2027
Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација RMDEN17 5.000.000 13.06.2018  01.06.2028

/

/

 1. КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

  КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
 2. Котација на Единаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Единаесеттата емисија на обврзници за денационализација
 3. Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација

  Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација
 4. Котација на Осмата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Осмата емисија на обврзници за денационализација

 5. Привремен прекин на тргувањето со РМ01

  Привремен прекин на тргувањето со РМ01
 6. Привремен прекин на тргувањето со РМ01

  Привремен прекин на тргувањето со РМ01
 7. Котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација

  Котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација
 8. Котација на Континуираните државни обврзници бр.2 и бр.3 во 2008

  Котација на Континуираните државни обврзници бр.2 и бр.3 во 2008
 9. Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација

  Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација
 10. Котација на Континуираната државна обврзница бр.1 во 2008

  Котација на Континуираната државна обврзница бр.1 во 2008
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D92
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 06.11.2018
Максимална цена:
98,30
Минимална цена:
98,30
Просечна цена:
98,30
Количина:
394
Промет:
23.817
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
95,00
Количина:
102.172
Промет:
6.152.228
Број на трансакции:
30

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200D84
Вкупно издадени ХВ
2.300.000
Последно тргување: 09.08.2018
Максимална цена:
98,50
Минимална цена:
98,50
Просечна цена:
98,50
Количина:
630
Промет:
38.155
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,30
Минимална цена:
96,50
Количина:
17.525
Промет:
1.063.553
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200K10
Вкупно издадени ХВ
1.039.318.481
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DA8
Вкупно издадени ХВ
3.300.000
Последно тргување: 17.01.2019
Максимална цена:
98,90
Минимална цена:
98,90
Просечна цена:
98,90
Количина:
1.427
Промет:
86.812
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
98,90
Минимална цена:
95,30
Количина:
26.811
Промет:
1.610.791
Број на трансакции:
15

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DB6
Вкупно издадени ХВ
4.000.000
Последно тргување: 06.11.2018
Максимална цена:
97,30
Минимална цена:
97,30
Просечна цена:
97,30
Количина:
660
Промет:
39.491
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,30
Минимална цена:
94,30
Количина:
13.107
Промет:
782.243
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DC4
Вкупно издадени ХВ
6.500.000
Последно тргување: 14.12.2018
Максимална цена:
97,30
Минимална цена:
97,30
Просечна цена:
97,30
Количина:
13
Промет:
778
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,30
Минимална цена:
94,00
Количина:
36.943
Промет:
2.201.574
Број на трансакции:
13

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DD2
Вкупно издадени ХВ
6.000.000
Последно тргување: 03.12.2018
Максимална цена:
97,50
Минимална цена:
97,50
Просечна цена:
97,50
Количина:
3.000
Промет:
179.873
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,50
Минимална цена:
94,00
Количина:
62.990
Промет:
3.726.726
Број на трансакции:
24

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DE0
Вкупно издадени ХВ
6.650.000
Последно тргување: 28.11.2018
Максимална цена:
97,60
Минимална цена:
97,60
Просечна цена:
97,60
Количина:
4.046
Промет:
242.837
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,60
Минимална цена:
94,00
Количина:
64.560
Промет:
3.801.719
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DF7
Вкупно издадени ХВ
9.600.000
Последно тргување: 14.12.2018
Максимална цена:
96,80
Минимална цена:
96,80
Просечна цена:
96,80
Количина:
1.332
Промет:
79.290
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,20
Минимална цена:
94,00
Количина:
80.675
Промет:
4.751.377
Број на трансакции:
37

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DG5
Вкупно издадени ХВ
7.200.000
Последно тргување: 04.01.2019
Максимална цена:
97,50
Минимална цена:
97,50
Просечна цена:
97,50
Количина:
2.900
Промет:
173.870
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,70
Минимална цена:
94,50
Количина:
4.313.930
Промет:
253.204.786
Број на трансакции:
635

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF200DH3
Вкупно издадени ХВ
5.000.000
Последно тргување: 17.01.2019
Максимална цена:
97,60
Минимална цена:
97,50
Просечна цена:
97,52
Количина:
11.784
Промет:
706.907
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,60
Минимална цена:
94,80
Количина:
2.180.430
Промет:
128.531.067
Број на трансакции:
382

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци