Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека од 26.10.2021 година отпочнува со примена Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Кодексот се однесува на друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Берзата што ги исполнуваат условите пропишани во Правилата за котација

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва