Последни вести

Бесплатно користење на продуктот eTrader за инвеститорите во хартии од вредност

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Еуролинк Осигурување АД Скопје

Соопштение на Берзата во врска со новата Уредба за примена на Законот за трговските друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Соопштение на Берзата во врска со промена на дневни ценовни ограничувања и тековните пазарни состојби

Продолжување на тргувањето на Берзата

Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Продолжување на тргувањето на Берзата

Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата