Последни вести

Одборот на директори донесе oдлука продуктот на Македонска берза eTrader да продолжи да се користи БЕСПЛАТНО до 30.09.2020 година.

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје

На 15.06.2020 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва