Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвата Оранжерии Хамзали АД Струмица и Нова стоковна куќа АД Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Одборот на директори на Македонската берза донесе Одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Единство АД Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Над 30 претставници од 15 акционерски друштва што котираат на Берзата ја следеа обуката на тема ,,Односи со инвеститори“ којашто се одржа на 17 јуни во Тренинг центарот на Македонската берза.

Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва