Издавач
Ветекс АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Вардарска бр.50
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
veteks@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓоше Митев
Телефон
+389 43 234455
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 316.786 304.976 319.719
Оперативна добивка 9.114 6.409 4.305
Добивка по оданочување 6.835 1.366 7.292
Главнина 247.345 240.823 191.030
Вкупно обврски 32.858 48.365 104.654
Вкупно средства 280.203 289.188 295.684
Пазарна капитализација 30.108 30.108 29.237
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,88% 2,10% 1,35%
Нето добивка по акција (EPS) 227,47 45,46 242,68
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,44% 0,47% 2,47%
Поврат на капиталот (ROE) 2,76% 0,57% 3,82%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,40 22,04 4,01
Книговодствена вредност по акција 8.231,66 8.014,61 6.357,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,13 0,15
Дивиденда по акција 378,64
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 38,91%

Друштво за производство на предиво и конец

Одбор на директори
Дејан Галев – Претседател
Силвана Митревска
Стоиле Митев
Сузана Стојчевска
Маја Панова
Ѓоше Митев
Благој Галевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVTKS101018
Вкупно издадени ХВ
30.048
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци