Издавач
Ветекс АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Вардарска бр.50
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓоше Митев
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 267.716 233.747 249.045
Оперативна добивка 12.580 9.216 11.653
Добивка по оданочување 10.557 9.498 9.114
Главнина 163.437 152.879 143.382
Вкупно обврски 81.106 91.124 88.338
Вкупно средства 244.543 244.003 231.720
Пазарна капитализација 28.395 28.395 28.395
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,70% 3,94% 4,68%
Нето добивка по акција (EPS) 351,34 316,09 303,31
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,32% 3,89% 3,93%
Поврат на капиталот (ROE) 6,46% 6,21% 6,36%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,69 2,99 3,12
Книговодствена вредност по акција 5.439,20 5.087,83 4.771,77
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,17 0,19 0,20
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Друштво за производство на предиво и конец
Одбор на директори
Дејан Галев – Претседател
Силвана Митревска
Стоиле Митев
Сузана Стојчевска
Маја Панова
Ѓоше Митев
Благој Галевски
 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVTKS101018
Вкупно издадени ХВ
30.048
Последно тргување: 12.06.2018
Максимална цена:
945,00
Минимална цена:
945,00
Просечна цена:
945,00
Количина:
79
Промет:
74.655
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
945,00
Минимална цена:
945,00
Количина:
255
Промет:
240.975
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци