Издавач
Ветекс АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Вардарска бр.50
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓоше Митев
Телефон
+389 43 234455
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 288.016 295.308 267.716
Оперативна добивка 12.817 14.879 12.580
Добивка по оданочување 12.341 13.322 10.557
Главнина 176.551 176.759 163.437
Вкупно обврски 84.051 72.629 81.106
Вкупно средства 260.602 249.388 244.543
Пазарна капитализација 28.395 28.395 28.395
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,45% 5,04% 4,70%
Нето добивка по акција (EPS) 410,71 443,36 351,34
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,74% 5,34% 4,32%
Поврат на капиталот (ROE) 6,99% 7,54% 6,46%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,30 2,13 2,69
Книговодствена вредност по акција 5.875,63 5.882,55 5.439,20
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,16 0,17
Дивиденда по акција 365,52 421,00
Дивиденден принос 38,68% 44,55% 0,00%

Друштво за производство на предиво и конец

Одбор на директори
Дејан Галев – Претседател
Силвана Митревска
Стоиле Митев
Сузана Стојчевска
Маја Панова
Ѓоше Митев
Благој Галевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, Агроплод АД Ресен и Ветекс АД Велес

  На седницата одржана на 27.08.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVTKS101018
Вкупно издадени ХВ
30.048
Последно тргување: 25.06.2020
Максимална цена:
973,00
Минимална цена:
973,00
Просечна цена:
973,00
Количина:
810
Промет:
788.130
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
973,00
Минимална цена:
973,00
Количина:
810
Промет:
788.130
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци