Издавач
Ветекс АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Вардарска бр.50
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓоше Митев
Телефон
+389 43 234455
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 319.719 333.956 288.016
Оперативна добивка 4.305 6.003 12.817
Добивка по оданочување 7.292 13.631 12.341
Главнина 191.030 179.269 176.551
Вкупно обврски 104.654 100.497 84.051
Вкупно средства 295.684 279.766 260.602
Пазарна капитализација 29.237 29.237 28.395
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,35% 1,80% 4,45%
Нето добивка по акција (EPS) 242,68 453,64 410,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,47% 4,87% 4,74%
Поврат на капиталот (ROE) 3,82% 7,60% 6,99%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,01 2,14 2,30
Книговодствена вредност по акција 6.357,49 5.966,09 5.875,63
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,16 0,16
Дивиденда по акција 378,64 378,64 365,52
Дивиденден принос 38,91% 38,91% 38,68%

Друштво за производство на предиво и конец

Одбор на директори
Дејан Галев – Претседател
Силвана Митревска
Стоиле Митев
Сузана Стојчевска
Маја Панова
Ѓоше Митев
Благој Галевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, Агроплод АД Ресен и Ветекс АД Велес

  На седницата одржана на 27.08.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVTKS101018
Вкупно издадени ХВ
30.048
Последно тргување: 04.03.2022
Максимална цена:
1.002,00
Минимална цена:
1.002,00
Просечна цена:
1.002,00
Количина:
1.165
Промет:
1.167.330
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.002,00
Минимална цена:
1.002,00
Количина:
1.165
Промет:
1.167.330
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци