Издавач
Технокомерц АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Октомвриска револуција бр.26
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tehnok@tehnokomerc.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кирил Филиповски
Телефон
/
Факс
+389 2 309 7086
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 180.203 281.554 255.810
Оперативна добивка 18.361 14.870 19.763
Добивка по оданочување 13.383 12.724 11.723
Главнина 198.350 188.228 181.703
Вкупно обврски 152.149 159.435 155.428
Вкупно средства 350.499 347.663 337.131
Пазарна капитализација 22.000 18.150 18.150
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,19% 5,28% 7,73%
Нето добивка по акција (EPS) 608,32 578,36 532,86
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,82% 3,66% 3,48%
Поврат на капиталот (ROE) 6,75% 6,76% 6,45%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,64 1,43 1,55
Книговодствена вредност по акција 9.015,91 8.555,82 8.259,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,10 0,10
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Технокомерц АД Скопје во својата деловна активност вклучува внатрешна и надоврешна трговија со: Резервни делови за теретни и полутеретни возила, автобуси, градежна и рударска механизација; Гуми за возила; Индустриска стока; Црна и обоена индустрија; Градежна механизација како и производство на: Хидраулични црева приклуцови редуцири; Гуменотехничка стока; Гумени држачи; Манжетни; Селен блокови; Заптивни материјали; Производи од силиконска гума; Автоматски хидраулични спојници за секоја намена,вентили и спојници за нафтени деривати; Метално свитливи црева
Одбор на Директори
Блаже Филиповски - Претседател
Кирил Филиповски
Лидија Костова
 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEHN101019
Вкупно издадени ХВ
22.000
Последно тргување: 13.06.2018
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
86
Промет:
86.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
86
Промет:
86.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци