Издавач
Технокомерц АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Јадранска Магистрала бр.56
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tehnok@tehnokomerc.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Црвенковска
Телефон
+389 2 3097 193
Факс
+389 2 3097 086
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 480.070 514.097 789.616
Оперативна добивка 7.677 -2.021 121.792
Добивка по оданочување 2.158 -6.891 102.439
Главнина 300.728 299.520 307.351
Вкупно обврски 196.717 182.204 195.851
Вкупно средства 497.445 481.724 503.202
Пазарна капитализација 22.000 22.000 22.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,60% -0,39% 15,42%
Нето добивка по акција (EPS) 98,09 -313,23 4.656,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,43% -1,43% 20,36%
Поврат на капиталот (ROE) 0,72% -2,30% 33,33%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,19 - 0,21
Книговодствена вредност по акција 13.669,45 13.614,55 13.970,50
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,07 0,07 0,07
Дивиденда по акција 50,00 50,00 50,00
Дивиденден принос 5,00% 5,00% 5,00%

Технокомерц АД Скопје во својата деловна активност вклучува внатрешна и надоврешна трговија со: Резервни делови за теретни и полутеретни возила, автобуси, градежна и рударска механизација; Гуми за возила; Индустриска стока; Црна и обоена индустрија; Градежна механизација како и производство на: Хидраулични црева приклуцови редуцири; Гуменотехничка стока; Гумени држачи; Манжетни; Селен блокови; Заптивни материјали; Производи од силиконска гума; Автоматски хидраулични спојници за секоја намена,вентили и спојници за нафтени деривати; Метално свитливи црева

Одбор на Директори
Блаже Филиповски - Претседател
Кирил Филиповски
Сандра Дракуловска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEHN101019
Вкупно издадени ХВ
22.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци