Издавач
Технокомерц АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Октомвриска револуција бр.26
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tehnok@tehnokomerc.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кирил Филиповски
Телефон
+389 2 3097 193
Факс
+389 2 3097 086
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 435.019 315.715 180.203
Оперативна добивка 11.813 4.980 18.361
Добивка по оданочување 4.846 1.365 13.383
Главнина 213.669 205.058 198.350
Вкупно обврски 202.241 168.056 152.149
Вкупно средства 415.910 373.114 350.499
Пазарна капитализација 22.000 22.000 22.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,72% 1,58% 10,19%
Нето добивка по акција (EPS) 220,27 62,05 608,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,17% 0,37% 3,82%
Поврат на капиталот (ROE) 2,27% 0,67% 6,75%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,54 16,12 1,64
Книговодствена вредност по акција 9.712,23 9.320,82 9.015,91
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,10 0,11 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Технокомерц АД Скопје во својата деловна активност вклучува внатрешна и надоврешна трговија со: Резервни делови за теретни и полутеретни возила, автобуси, градежна и рударска механизација; Гуми за возила; Индустриска стока; Црна и обоена индустрија; Градежна механизација како и производство на: Хидраулични црева приклуцови редуцири; Гуменотехничка стока; Гумени држачи; Манжетни; Селен блокови; Заптивни материјали; Производи од силиконска гума; Автоматски хидраулични спојници за секоја намена,вентили и спојници за нафтени деривати; Метално свитливи црева

Одбор на Директори
Блаже Филиповски - Претседател
Кирил Филиповски
Лидија Костова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEHN101019
Вкупно издадени ХВ
22.000
Последно тргување: 08.01.2020
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
72
Промет:
72.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
72
Промет:
72.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци