Издавач
Макпромет АД Штип
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Др Слободан Јовановски бр.3
Град
Штип
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makpromet.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јованова Јадранка
Телефон
+389 32 390 558
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 337.697 280.322 297.895
Оперативна добивка 12.592 88.126 10.598
Добивка по оданочување 9.284 77.637 10.598
Главнина 373.943 364.660 291.797
Вкупно обврски 187.385 175.738 263.945
Вкупно средства 561.328 540.398 555.742
Пазарна капитализација 35.996 33.176 34.196
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,73% 31,44% 3,56%
Нето добивка по акција (EPS) 154,75 1.294,10 176,65
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,65% 14,37% 1,91%
Поврат на капиталот (ROE) 2,48% 21,29% 3,63%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,88 0,43 3,23
Книговодствена вредност по акција 6.233,11 6.078,38 4.863,85
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,10 0,09 0,12
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја обавува преку четири друштва со ограничена одговорност кои се занимаваат со производство на кондиторски производи, производство на леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес е индустриска компанија која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк асортиман на производи.

Одбор на директори:
Миле Атанасов - Претседател
Ленче Ѓорѓиева - Неизвршен независен член
Виолета Николова - Извршен директор

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMAKP101013
Вкупно издадени ХВ
59.993
Последно тргување: 28.10.2022
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Просечна цена:
600,00
Количина:
82
Промет:
49.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Количина:
82
Промет:
49.200
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци