Издавач
Макпромет АД Штип
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Виничка бр. 18
Град
Штип
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Билјана Мијалова Штерјова
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 85.422 12.010 17.930
Оперативна добивка 432 3.241 8.987
Добивка по оданочување 432 2.678 8.875
Главнина 111.044 164.018 172.522
Вкупно обврски 139.530 32.964 17.773
Вкупно средства 250.574 196.983 190.295
Пазарна капитализација 34.196 34.196 34.196
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,51% 26,99% 50,12%
Нето добивка по акција (EPS) 7,20 44,64 147,93
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,17% 1,36% 4,66%
Поврат на капиталот (ROE) 0,39% 1,63% 5,14%
Коефициент цена/ добивка по акција 79,16 12,77 3,85
Книговодствена вредност по акција 1.850,95 2.733,95 2.875,70
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,31 0,21 0,20
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја обавува преку четири друштва со ограничена одговорност кои се занимаваат со производство на кондиторски производи, производство на леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес е индустриска компанија која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк асортиман на производи.
Одбор на директори:
Миле Атанасов - Претседател
Пиха Стерјова
Ленче Ѓорѓиева
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMAKP101013
Вкупно издадени ХВ
59.993
Последно тргување: 04.07.2018
Максимална цена:
570,00
Минимална цена:
570,00
Просечна цена:
570,00
Количина:
8
Промет:
4.560
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
570,00
Минимална цена:
570,00
Количина:
176
Промет:
100.320
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци