Издавач
Макпромет АД Штип
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Др Слободан Јовановски бр.3
Град
Штип
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makpromet.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Билјана Мијалова Штерјова
Телефон
+389 32 390 558
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 280.322 297.895 332.383
Оперативна добивка 88.126 10.598 13.920
Добивка по оданочување 77.637 10.598 13.920
Главнина 364.660 291.797 299.089
Вкупно обврски 175.738 263.945 327.498
Вкупно средства 540.398 555.742 626.587
Пазарна капитализација 33.176 34.196 34.196
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 31,44% 3,56% 4,19%
Нето добивка по акција (EPS) 1.294,10 176,65 232,03
Поврат на вкупните средства (ROA) 14,37% 1,91% 2,22%
Поврат на капиталот (ROE) 21,29% 3,63% 4,65%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,43 3,23 2,46
Книговодствена вредност по акција 6.078,38 4.863,85 4.985,40
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,09 0,12 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја обавува преку четири друштва со ограничена одговорност кои се занимаваат со производство на кондиторски производи, производство на леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес е индустриска компанија која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк асортиман на производи.

Одбор на директори:
Миле Атанасов - Претседател
Ленче Ѓорѓиева - Неизвршен независен член
Виолета Николова - Извршен директор

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMAKP101013
Вкупно издадени ХВ
59.993
Последно тргување: 23.12.2021
Максимална цена:
553,00
Минимална цена:
553,00
Просечна цена:
553,00
Количина:
94
Промет:
51.982
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
553,00
Минимална цена:
553,00
Количина:
94
Промет:
51.982
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци