ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 10 декември 2015
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 09.12.2015 година Макошпед АД Скопје изврши откуп на: -50 сопствени обични акции по цена од 100,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.12.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпромет АД Штип –39 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –789 обични акции