Издавач
ФЗЦ 11-ти ОКТОМВРИ АД Куманово
Основни податоци за издавачот
Адреса
11-ти Ноември 87А
Град
Куманово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 31 423 456
Факс
+389 31 423 214
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 920.629 1.218.781 1.484.917
Оперативна добивка -80.277 -10.584 -28.182
Добивка по оданочување -111.122 -53.211 -69.491
Главнина 411.337 522.459 575.670
Вкупно обврски 1.266.583 1.191.611 1.457.684
Вкупно средства 1.677.920 1.714.070 2.033.354
Пазарна капитализација 196.400 286.744 438.463
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -8,72% -0,87% -1,90%
Нето добивка по акција (EPS) -226,32 -108,37 -141,53
Поврат на вкупните средства (ROA) -6,62% -3,10% -3,42%
Поврат на капиталот (ROE) -27,01% -10,18% -12,07%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 837,75 1.064,07 1.172,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,48 0,55 0,76
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност е производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик. ФЗЦ 11 Октомври АД од Куманово е голема компанија со релативно мал домашен пазар, поради што е извозно ориентирана и ги следи побарувањата на националните пазари во Регионот и Западна Европа, а повремено е присутна и на останатите пазари во Светот. Фабриката располага со многу широк асортиман на производи од областа на заварени челични цевки и профили кои наоѓаат примена во повеќе сегменти од стопанството, како елементи за цевководи и челични конструкции во градежништво, индустријата, сообраќај, рударство, земјоделието, и други стопански гранки.

Одборот на директори 
Александар Крстевски
Војчо Нацевски  - Извршен директор
Благоја Ставров

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKCEVI101017
Вкупно издадени ХВ
491.000
Последно тргување: 18.11.2021
Максимална цена:
400,00
Минимална цена:
400,00
Просечна цена:
400,00
Количина:
27
Промет:
10.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
400,00
Минимална цена:
400,00
Количина:
1.859
Промет:
743.600
Број на трансакции:
11

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци