Издавач
Кристал 1923 АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горанчо Лазов
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 821.362 957.118 746.996
Оперативна добивка 18.926 36.765 35.566
Добивка по оданочување 5.742 27.756 26.495
Главнина 536.533 530.302 502.546
Вкупно обврски 346.111 500.052 369.125
Вкупно средства 882.644 1.030.354 871.671
Пазарна капитализација 81.528 82.560 77.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,30% 3,84% 4,76%
Нето добивка по акција (EPS) 11,13 53,79 51,35
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,65% 2,69% 3,04%
Поврат на капиталот (ROE) 1,07% 5,23% 5,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,20 2,97 2,92
Книговодствена вредност по акција 1.039,79 1.027,72 973,93
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,16 0,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Софија Лазова
Руемен Смилевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци