Издавач
Кристал 1923 АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дилба Јордановска
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 593.875 494.414 568.219
Оперативна добивка 12.814 26.358 17.346
Добивка по оданочување 196 8.558 199
Главнина 461.866 461.832 453.274
Вкупно обврски 365.955 377.540 427.807
Вкупно средства 827.821 839.372 881.081
Пазарна капитализација 98.556 147.060 180.600
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,16% 5,33% 3,05%
Нето добивка по акција (EPS) 0,38 16,59 0,39
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,02% 1,02% 0,02%
Поврат на капиталот (ROE) 0,04% 1,85% 0,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 502,84 17,18 907,54
Книговодствена вредност по акција 895,09 895,02 878,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,21 0,32 0,40
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Софија Лазова
Руемен Смилевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: 16.10.2020
Максимална цена:
149,00
Минимална цена:
149,00
Просечна цена:
149,00
Количина:
9.385
Промет:
1.398.365
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
191,00
Минимална цена:
149,00
Количина:
14.030
Промет:
2.178.495
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци