Издавач
Кристал 1923 АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горанчо Лазов
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 664.874 593.875 494.414
Оперативна добивка 28.607 12.814 26.358
Добивка по оданочување 14.634 196 8.558
Главнина 476.050 461.866 461.832
Вкупно обврски 344.725 365.955 377.540
Вкупно средства 820.775 827.821 839.372
Пазарна капитализација 76.884 98.556 147.060
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,30% 2,16% 5,33%
Нето добивка по акција (EPS) 28,36 0,38 16,59
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,78% 0,02% 1,02%
Поврат на капиталот (ROE) 3,07% 0,04% 1,85%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,25 502,84 17,18
Книговодствена вредност по акција 922,58 895,09 895,02
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,21 0,32
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Софија Лазова
Руемен Смилевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: 22.07.2021
Максимална цена:
150,00
Минимална цена:
150,00
Просечна цена:
150,00
Количина:
100
Промет:
15.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
150,00
Минимална цена:
146,00
Количина:
10.558
Промет:
1.558.626
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци