БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
четврток, 20 март 2014
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Благој Ѓорев АД Велес Шифра: BGOR Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 25,56 ЕУР Количина: 58.758 % од основната главнина: 11,39% Цена по акција (во денари): 540,00 Вредност на трансакција (во денари): 31.729.320,00