Последни вести

Почнувајќи од 26.12.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација извршено е проширување

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје

На седницата одржана на 27.11.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката...

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Македонска берза Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 16.12.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 17.12.2019 година...

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва