Издавач
Нематали Огражден АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито бр.239
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Партенов
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 139.467 152.410 152.616
Оперативна добивка 2.972 3.402 3.456
Добивка по оданочување 325 303 361
Главнина 171.449 172.477 179.086
Вкупно обврски 103.574 110.191 112.930
Вкупно средства 275.023 282.668 292.016
Пазарна капитализација 50.269 50.269 50.269
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,13% 2,23% 2,26%
Нето добивка по акција (EPS) 8,08 7,53 8,98
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,12% 0,11% 0,12%
Поврат на капиталот (ROE) 0,19% 0,18% 0,20%
Коефициент цена/ добивка по акција 154,67 165,90 139,25
Книговодствена вредност по акција 4.263,31 4.288,87 4.453,21
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,29 0,29 0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Основна дејност на „Огражден“ АД Струмица е експлоатација и преработка на минерални суровини
Одбор на Директори
Аристад Маџунков - Претседател
Тања Маџункова
Ѓорге Туфекџиев
Томислав Ивановски
Кристина Гошева
Никола Василев
Димитар Ѓорѓиев
Зоран Партенов
 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNEMS101013
Вкупно издадени ХВ
40.215
Последно тргување: 19.11.2018
Максимална цена:
1.250,00
Минимална цена:
1.250,00
Просечна цена:
1.250,00
Количина:
59
Промет:
73.750
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.250,00
Минимална цена:
1.250,00
Количина:
709
Промет:
886.250
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци