Издавач
Неметали Огражден АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито бр.239
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ograzden.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Партенов
Телефон
+389 34 326 888
Факс
+ 389 34 326 980
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 219.030 195.675 163.425
Оперативна добивка 10.222 6.443 5.407
Добивка по оданочување 4.457 1.892 545
Главнина 177.069 172.613 170.917
Вкупно обврски 255.510 228.531 204.516
Вкупно средства 432.579 401.144 375.433
Пазарна капитализација 74.800 74.800 50.269
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,67% 3,29% 3,31%
Нето добивка по акција (EPS) 110,83 47,05 13,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,03% 0,47% 0,15%
Поврат на капиталот (ROE) 2,52% 1,10% 0,32%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,78 39,53 92,24
Книговодствена вредност по акција 4.403,06 4.292,25 4.250,08
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,42 0,43 0,29
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „Огражден“ АД Струмица е експлоатација и преработка на минерални суровини

Одбор на Директори
Аристад Маџунков - Претседател
Тања Маџункова
Ѓорге Туфекџиев
Томислав Ивановски
Кристина Гошева
Никола Василев
Димитар Ѓорѓиев
Зоран Партенов

 1. Јавна опомена за котираното друштво Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 12.08.2022 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции од котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за откуп на сопствени акции од котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираните друштва Бетон АД Скопје, Неметали Огражден АД Струмица, РЖ Економика АД Скопје и Силекс АД Кратово

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNEMS101013
Вкупно издадени ХВ
40.215
Последно тргување: 31.01.2022
Максимална цена:
1.900,00
Минимална цена:
1.900,00
Просечна цена:
1.900,00
Количина:
116
Промет:
220.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.900,00
Минимална цена:
1.900,00
Количина:
116
Промет:
220.400
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци