Издавач
Неметали Огражден АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито бр.239
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ograzden.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Партенов
Телефон
+389 34 326 888
Факс
+ 389 34 326 980
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 255.403 259.650 219.030
Оперативна добивка 23.709 11.369 10.222
Добивка по оданочување 12.899 1.670 4.457
Главнина 191.414 178.516 177.069
Вкупно обврски 308.743 308.862 255.510
Вкупно средства 500.157 487.378 432.579
Пазарна капитализација 76.409 76.409 74.800
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,28% 4,38% 4,67%
Нето добивка по акција (EPS) 320,75 41,53 110,83
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,58% 0,34% 1,03%
Поврат на капиталот (ROE) 6,74% 0,94% 2,52%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,92 45,75 16,78
Книговодствена вредност по акција 4.759,77 4.439,04 4.403,06
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,40 0,43 0,42
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „Огражден“ АД Струмица е експлоатација и преработка на минерални суровини

Одбор на Директори
Аристад Маџунков - Претседател
Зоран Партенов
Гошева Кристина
Горгиев Димитар
Горге Велковски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Јавна опомена за котираното друштво Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 12.08.2022 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции од котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за откуп на сопствени акции од котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNEMS101013
Вкупно издадени ХВ
40.215
Последно тргување: 10.07.2024
Максимална цена:
1.900,00
Минимална цена:
1.900,00
Просечна цена:
1.900,00
Количина:
20
Промет:
38.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.900,00
Минимална цена:
1.900,00
Количина:
20
Промет:
38.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци