Издавач
Фустеларко Борец АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Индустриска ББ
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@fustelarko.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубе Петковски
Телефон
+389 47 239 200
Факс
+ 389 47 233 595
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 221.538 216.091 222.926
Оперативна добивка -4.642 -6.673 -4.384
Добивка по оданочување 13.174 10.250 8.341
Главнина 211.138 204.419 212.813
Вкупно обврски 32.241 43.136 31.323
Вкупно средства 243.379 247.555 244.136
Пазарна капитализација 86.051 78.880 100.393
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -2,10% -3,09% -1,97%
Нето добивка по акција (EPS) 183,71 142,94 116,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,41% 4,14% 3,42%
Поврат на капиталот (ROE) 6,24% 5,01% 3,92%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,53 7,70 12,04
Книговодствена вредност по акција 2.944,37 2.850,67 2.967,73
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,41 0,39 0,47
Дивиденда по акција 90,00 260,00
Дивиденден принос 0,00% 8,18% 18,57%

Основна дејност на друштвото е изработка на амбалажни кутии од картон за комецијално пакување на производите од: тутунската, прехрамбената, хемиската, текстилната, фармацевстката, козметика и др. индустрија. Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на набавка на хромокартон е од ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна амбалажна кутија која најдобро го рекламира производот на малопродажните места. Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали. Технолошкиот процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои , лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно).

Надзорен одбор
Јане Петковски , Претседател
Миле Павловски
Тони Таруџиовски
Благој Николовски
Ѓорѓи Петровски
 

Управен одбор
Томе Трајковски, Претседател
Љубе Петковски
Сашо Ѓоревски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFUBT101015
Вкупно издадени ХВ
71.709
Последно тргување: 04.05.2021
Максимална цена:
1.568,00
Минимална цена:
1.568,00
Просечна цена:
1.568,00
Количина:
25
Промет:
39.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.568,00
Минимална цена:
1.200,00
Количина:
649
Промет:
971.900
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци