Издавач
Фустеларко Борец АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Индустриска ББ
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@fustelarko.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубе Петковски
Телефон
+389 47 239 200
Факс
+ 389 47 233 595
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 216.091 222.926 208.981
Оперативна добивка -6.673 -4.384 -907
Добивка по оданочување 10.250 8.341 -1.533
Главнина 204.419 212.813 204.472
Вкупно обврски 43.136 31.323 48.055
Вкупно средства 247.555 244.136 252.527
Пазарна капитализација 78.880 100.393 64.538
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -3,09% -1,97% -0,43%
Нето добивка по акција (EPS) 142,94 116,32 -21,38
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,14% 3,42% -0,61%
Поврат на капиталот (ROE) 5,01% 3,92% -0,75%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,70 12,04 -
Книговодствена вредност по акција 2.850,67 2.967,73 2.851,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,39 0,47 0,32
Дивиденда по акција 90,00 260,00
Дивиденден принос 8,18% 18,57% 0,00%

Основна дејност на друштвото е изработка на амбалажни кутии од картон за комецијално пакување на производите од: тутунската, прехрамбената, хемиската, текстилната, фармацевстката, козметика и др. индустрија. Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на набавка на хромокартон е од ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна амбалажна кутија која најдобро го рекламира производот на малопродажните места. Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали. Технолошкиот процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои , лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно).

Надзорен одбор
Јане Петковски , Претседател
Миле Павловски
Тони Таруџиовски
Благој Николовски
Ѓорѓи Петровски
 

Управен одбор
Томе Трајковски, Претседател
Љубе Петковски
Сашо Ѓоревски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFUBT101015
Вкупно издадени ХВ
71.709
Последно тргување: 23.06.2020
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Просечна цена:
1.200,00
Количина:
164
Промет:
196.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.080,00
Количина:
903
Промет:
1.056.680
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци