Издавач
Фустеларко Борец АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Индустриска ББ
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@fustelarko.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубе Петковски
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 208.981 233.508 250.324
Оперативна добивка -907 10.496 12.043
Добивка по оданочување -1.533 9.122 11.411
Главнина 204.472 206.005 204.054
Вкупно обврски 48.055 55.507 75.266
Вкупно средства 252.527 261.512 279.320
Пазарна капитализација 64.538 86.051 57.367
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,43% 4,49% 4,81%
Нето добивка по акција (EPS) -21,38 127,21 159,13
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,61% 3,49% 4,09%
Поврат на капиталот (ROE) -0,75% 4,43% 5,59%
Коефициент цена/ добивка по акција - 9,43 5,03
Книговодствена вредност по акција 2.851,41 2.872,79 2.845,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,32 0,42 0,28
Дивиденда по акција 100,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 12,50%

Основна дејност на друштвото е изработка на амбалажни кутии од картон за комецијално пакување на производите од: тутунската, прехрамбената, хемиската, текстилната, фармацевстката, козметика и др. индустрија. Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на набавка на хромокартон е од ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна амбалажна кутија која најдобро го рекламира производот на малопродажните места. Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали. Технолошкиот процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои , лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно).

Надзорен одбор
Јане Петковски , Претседател
Миле Павловски
Тони Таруџиовски
Благој Николовски
Ѓорѓи Петровски
 

Управен одбор
Томе Трајковски, Претседател
Љубе Петковски
Сашо Ѓоревски

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFUBT101015
Вкупно издадени ХВ
71.709
Последно тргување: 31.10.2018
Максимална цена:
900,00
Минимална цена:
900,00
Просечна цена:
900,00
Количина:
176
Промет:
158.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
900,00
Минимална цена:
900,00
Количина:
176
Промет:
158.400
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци