Блок трансакција
петок, 09 јуни 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Фустеларко Борец АД Битола
Шифра: FUBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 37,65 ЕУР
Количина: 8.200
% од основната главнина: 11,44%
Цена по акција (во денари): 3.075,00
Вредност на трансакција (во денари): 25.215.000,00