Издавач
ТЕАЛ АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладиновци бб
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Елена Чорбаџиева
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 224.790 146.129 159.205
Оперативна добивка 1.986 1.824 1.145
Добивка по оданочување 1.073 5 43
Главнина 312.834 313.686 313.682
Вкупно обврски 26.544 33.138 43.709
Вкупно средства 339.378 346.824 357.391
Пазарна капитализација 42.584 42.584 42.584
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,88% 1,25% 0,72%
Нето добивка по акција (EPS) 18,39 0,09 0,74
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,32% 0,00% 0,01%
Поврат на капиталот (ROE) 0,34% 0,00% 0,01%
Коефициент цена/ добивка по акција 39,69 8.516,76 990,32
Книговодствена вредност по акција 5.362,81 5.377,41 5.377,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,14 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Главна дејност на АД ТЕАЛ Тетово е производство на алуминиумски профили и легури, додека главни производи се: алуминиумски профили и алуминиумски инготи

Одборот на директори
Слободан Ивановиќ, Претседател
Васил Чорабџиев - Извршен директор 
Бобан Гоговски
Мичо Кулибанов

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEAL101018
Вкупно издадени ХВ
58.334
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци