Издавач
ТЕАЛ АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладиновци бб
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Елена Шанцлиќ
Телефон
+389 44 335 290
Факс
+389 44 335-289
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 176.602 213.876 152.281
Оперативна добивка -20.739 -13.390 -1.906
Добивка по оданочување -20.727 -14.874 328
Главнина 219.988 240.714 297.185
Вкупно обврски 5.143 11.310 32.304
Вкупно средства 225.131 252.024 329.489
Пазарна капитализација 42.584 42.584 42.584
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -11,74% -6,26% -1,25%
Нето добивка по акција (EPS) -355,32 -254,98 5,62
Поврат на вкупните средства (ROA) -9,21% -5,90% 0,10%
Поврат на капиталот (ROE) -9,42% -6,18% 0,11%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 129,83
Книговодствена вредност по акција 3.771,18 4.126,48 5.094,54
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,19 0,18 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Главна дејност на АД ТЕАЛ Тетово е производство на алуминиумски профили и легури, додека главни производи се: алуминиумски профили и алуминиумски инготи

Одборот на директори
Слободан Ивановиќ - неизвршен член
Сотир Чорбаџиев - извршен член
Васил Чорбаџиев - извршен член
Мичо Кулибанов - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEAL101018
Вкупно издадени ХВ
58.334
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци