Издавач
ТЕАЛ АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Браќа Миладиновци бб
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Елена Чорбаџиева
Телефон
+389 44 335 290
Факс
+389 44 335-289
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 147.189 227.679 224.790
Оперативна добивка 538 4.426 1.986
Добивка по оданочување 126 3.406 1.073
Главнина 316.368 316.240 312.834
Вкупно обврски 5.760 12.810 26.544
Вкупно средства 322.128 329.050 339.378
Пазарна капитализација 42.584 42.584 42.584
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,37% 1,94% 0,88%
Нето добивка по акција (EPS) 2,16 58,39 18,39
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,04% 1,04% 0,32%
Поврат на капиталот (ROE) 0,04% 1,08% 0,34%
Коефициент цена/ добивка по акција 337,97 12,50 39,69
Книговодствена вредност по акција 5.423,39 5.421,20 5.362,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,13 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Главна дејност на АД ТЕАЛ Тетово е производство на алуминиумски профили и легури, додека главни производи се: алуминиумски профили и алуминиумски инготи

Одборот на директори
Слободан Ивановиќ, Претседател
Васил Чорабџиев - Извршен директор 
Бобан Гоговски
Мичо Кулибанов

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEAL101018
Вкупно издадени ХВ
58.334
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци