Издавач
Стокопромет АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Партизански одреди бр. 70 Б
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Александар Николов
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 0
Оперативна добивка 143 132 147
Добивка по оданочување 89 119 115
Главнина 113.820 113.731 116.136
Вкупно обврски 3.102 3.369 3.030
Вкупно средства 116.922 117.100 119.166
Пазарна капитализација 5.907 5.907 1.650
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 2,70 3,61 3,48
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,08% 0,10% 0,10%
Поврат на капиталот (ROE) 0,08% 0,10% 0,10%
Коефициент цена/ добивка по акција 66,37 49,64
Книговодствена вредност по акција 3.449,09 3.446,39 3.519,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,05 0,05
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

СТОКОПРОМЕТ АД Скопје е компанија која е основана далечната 1950 година со основна дејност промет со земјоделски и сточарски производи.Надворешното трговско работење на СТОКОПРОМЕТ AД преку извозот и узвозот на жива стока, месо, месни и млечни производи, добиточна храна и компоненти за добиточна храна била основна дејност на друштвото која овозможувала успешно финансиско работење.

Управен одбор 
Марија Петрушевска - Претседател 
Славе Гочески 
Гроздана Арсовска 
Илија Заткоски 
Зоран Поповски 
Љубица Илиевска 
Борислав Крстев 

Надзорен одбор 
Петар Узунчев - Претседател 
Гордана Този 
Тонка Луковиќ 
Љубинка Тодоровска 
Риса Велкова

  1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

    ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
  3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTOK101017
Вкупно издадени ХВ
33.000
Последно тргување: 25.10.2018
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Просечна цена:
1.200,00
Количина:
80
Промет:
96.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Количина:
80
Промет:
96.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци