Издавач
Патнички сообраќај Транскоп АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Никола Тесла бр. 160
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@transkop.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Талевски Игор
Телефон
+389 47 231 192
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 109.484 113.754 128.043
Оперативна добивка 2.677 1.600 5.737
Добивка по оданочување 979 907 4.192
Главнина 124.469 123.490 122.583
Вкупно обврски 70.079 87.379 105.533
Вкупно средства 194.548 210.869 228.116
Пазарна капитализација 45.000 45.000 30.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,45% 1,41% 4,48%
Нето добивка по акција (EPS) 32,63 30,23 139,73
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,50% 0,43% 1,84%
Поврат на капиталот (ROE) 0,79% 0,73% 3,42%
Коефициент цена/ добивка по акција 45,97 49,61 7,16
Книговодствена вредност по акција 4.148,97 4.116,33 4.086,10
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,36 0,36 0,24
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е превоз на патници во земјата и странство

Одбор на Директори

Елпида Димитровска Крстевска -Претседател
Мендо Стевановски - извршен директор
Игор Талевски - независен член

 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRAN101011
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: 14.12.2017
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Просечна цена:
1.500,00
Количина:
28
Промет:
42.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Количина:
222
Промет:
333.000
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци