Издавач
Патнички сообраќај Транскоп АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Никола Тесла бр. 160
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@transkop.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Талевски Игор
Телефон
+389 47 231 192
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 120.189 109.484 113.754
Оперативна добивка 2.013 2.677 1.600
Добивка по оданочување 359 979 907
Главнина 124.832 124.469 123.490
Вкупно обврски 70.079 87.379
Вкупно средства 196.021 194.548 210.869
Пазарна капитализација 45.000 45.000 45.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,67% 2,45% 1,41%
Нето добивка по акција (EPS) 11,97 32,63 30,23
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,18% 0,50% 0,43%
Поврат на капиталот (ROE) 0,29% 0,79% 0,73%
Коефициент цена/ добивка по акција 125,35 45,97 49,61
Книговодствена вредност по акција 4.161,07 4.148,97 4.116,33
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,36 0,36 0,36
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е превоз на патници во земјата и странство

Одбор на Директори

Елпида Димитровска Крстевска -Претседател
Мендо Стевановски - извршен директор
Игор Талевски - независен член

 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRAN101011
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: 27.01.2020
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Просечна цена:
1.800,00
Количина:
105
Промет:
189.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Количина:
365
Промет:
657.000
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци