Издавач
Патнички сообраќај Транскоп АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Никола Тесла бр. 160
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@transkop.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Талевски Игор
Телефон
+389 47 231 192
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 121.467 120.189 109.484
Оперативна добивка 1.726 2.013 2.677
Добивка по оданочување 195 359 979
Главнина 125.032 124.832 124.469
Вкупно обврски 70.079
Вкупно средства 184.290 196.021 194.548
Пазарна капитализација 54.000 45.000 45.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,42% 1,67% 2,45%
Нето добивка по акција (EPS) 6,50 11,97 32,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,11% 0,18% 0,50%
Поврат на капиталот (ROE) 0,16% 0,29% 0,79%
Коефициент цена/ добивка по акција 276,92 125,35 45,97
Книговодствена вредност по акција 4.167,73 4.161,07 4.148,97
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,43 0,36 0,36
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е превоз на патници во земјата и странство

Одбор на Директори

Елпида Димитровска Крстевска -Претседател
Атанас Ќосевски - извршен директор
Весна Димовска - независен член

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRAN101011
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: 27.01.2020
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Просечна цена:
1.800,00
Количина:
105
Промет:
189.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Количина:
178
Промет:
320.400
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци