Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лупчо Зафировски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 81.151 90.671 70.143
Оперативна добивка 2.035 -3.820 7.693
Добивка по оданочување 7.905 463 11.401
Главнина 773.433 765.527 789.343
Вкупно обврски 29.606 61.266 21.000
Вкупно средства 803.039 826.793 810.344
Пазарна капитализација 126.936 149.801 115.110
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,51% -4,21% 10,97%
Нето добивка по акција (EPS) 10,03 0,59 14,46
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,98% 0,06% 1,41%
Поврат на капиталот (ROE) 1,02% 0,06% 1,44%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,06 323,54 10,10
Книговодствена вредност по акција 980,99 970,96 1.001,17
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,20 0,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одборот на директори
Марија Каранфиловиќ - Генерален директор
Лидија Трајковиќ - Претседател
Никола Лазаров
Елена Спиреска Кочевска
 

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 8. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 14.01.2020
Максимална цена:
238,00
Минимална цена:
238,00
Просечна цена:
238,00
Количина:
200
Промет:
47.600
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
240,00
Минимална цена:
175,00
Количина:
154.362
Промет:
30.173.671
Број на трансакции:
185

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци