Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стефан Станкоски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 48.656 66.062 84.399
Оперативна добивка -303 184.655 6.517
Добивка по оданочување 9.387 171.131 10.733
Главнина 982.485 973.239 801.862
Вкупно обврски 4.400 33.381 17.216
Вкупно средства 986.885 1.006.620 819.078
Пазарна капитализација 173.453 157.685 128.513
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,62% 279,52% 7,72%
Нето добивка по акција (EPS) 11,91 217,05 13,61
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,95% 17,00% 1,31%
Поврат на капиталот (ROE) 0,96% 17,58% 1,34%
Коефициент цена/ добивка по акција 18,48 0,92 11,97
Книговодствена вредност по акција 1.246,14 1.234,41 1.017,04
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,18 0,16 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одбор на директори

Гоце Димитриоски - Претседател
Никола Лазаров
Стефан Станкоски - извршен член, Генерален директор
Аница Неделковска - неизвршен член
 

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 25.03.2024
Максимална цена:
231,00
Минимална цена:
231,00
Просечна цена:
231,00
Количина:
720
Промет:
166.320
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
231,00
Минимална цена:
206,00
Количина:
6.036
Промет:
1.343.605
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци