Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 44 336 163
Факс
+389 44 351 117
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 24.516 22.399 21.495
Оперативна добивка 4.736 2.768 2.217
Добивка по оданочување 4.239 2.462 1.959
Главнина 105.941 101.702 99.651
Вкупно обврски 4.550 9.883 1.745
Вкупно средства 110.491 111.585 101.396
Пазарна капитализација 43.400 43.400 43.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 19,32% 12,36% 10,31%
Нето добивка по акција (EPS) 60,56 35,17 27,99
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,84% 2,21% 1,93%
Поврат на капиталот (ROE) 4,00% 2,42% 1,97%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,24 17,63 22,15
Книговодствена вредност по акција 1.513,44 1.452,89 1.423,59
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,41 0,43 0,44
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Муневира Колашинец  
Делче Тасески 
Шабан Амити - Претседател
Билал Лутфии 
Ерџан Сулејмани 
Мемет Мехмеди 
Ељведин Пајазити

Надзорен одбор 
ШАБАН Малик АМИТИ 
СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 
ВИОЛЕТА Божидар СИЛЈАНОВСКА 
ДАУТ Абдула БУКЛА
Харун Тхачи

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: 27.12.2019
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Просечна цена:
1.500,00
Количина:
13
Промет:
19.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
620,00
Количина:
2.458
Промет:
3.545.320
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци