Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 44 336 163
Факс
+389 44 351 117
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 24.109 24.516 22.399
Оперативна добивка 37.136 4.736 2.768
Добивка по оданочување 33.196 4.239 2.462
Главнина 135.670 105.941 101.702
Вкупно обврски 5.247 4.550 9.883
Вкупно средства 140.917 110.491 111.585
Пазарна капитализација 105.000 43.400 43.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 154,03% 19,32% 12,36%
Нето добивка по акција (EPS) 474,23 60,56 35,17
Поврат на вкупните средства (ROA) 23,56% 3,84% 2,21%
Поврат на капиталот (ROE) 24,47% 4,00% 2,42%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,16 10,24 17,63
Книговодствена вредност по акција 1.938,14 1.513,44 1.452,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,77 0,41 0,43
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Муневира Колашинец  
Делче Тасески 
Шабан Амити - Претседател
Билал Лутфии 
Ерџан Сулејмани 
Мемет Мехмеди 
Ељведин Пајазити

Надзорен одбор 
ШАБАН Малик АМИТИ 
СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 
ВИОЛЕТА Божидар СИЛЈАНОВСКА 
ДАУТ Абдула БУКЛА
Харун Тхачи

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: 05.08.2020
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Просечна цена:
1.500,00
Количина:
80
Промет:
120.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
620,00
Количина:
2.847
Промет:
4.128.820
Број на трансакции:
32

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци