Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 44 336 163
Факс
+389 44 351 117
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 22.328 24.109 24.516
Оперативна добивка 736 37.136 4.736
Добивка по оданочување 577 33.196 4.239
Главнина 135.664 135.670 105.941
Вкупно обврски 2.283 5.247 4.550
Вкупно средства 137.947 140.917 110.491
Пазарна капитализација 105.000 105.000 43.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,30% 154,03% 19,32%
Нето добивка по акција (EPS) 8,24 474,23 60,56
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,42% 23,56% 3,84%
Поврат на капиталот (ROE) 0,43% 24,47% 4,00%
Коефициент цена/ добивка по акција 181,98 3,16 10,24
Книговодствена вредност по акција 1.938,06 1.938,14 1.513,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,77 0,77 0,41
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Муневира Колашинец  
Делче Тасески 
Шабан Амити - Претседател
Билал Лутфии 
Ерџан Сулејмани 
Мемет Мехмеди 
Ељведин Пајазити

Надзорен одбор 
ШАБАН Малик АМИТИ 
СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 
ВИОЛЕТА Божидар СИЛЈАНОВСКА 
ДАУТ Абдула БУКЛА
Харун Тхачи

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово

  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово...
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: 22.03.2021
Максимална цена:
4.500,00
Минимална цена:
4.500,00
Просечна цена:
4.500,00
Количина:
16
Промет:
72.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.500,00
Минимална цена:
4.500,00
Количина:
16
Промет:
72.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци