Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 44 336 163
Факс
+389 44 351 117
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 22.133 23.059 22.328
Оперативна добивка -2.567 1.079 736
Добивка по оданочување -2.567 511 577
Главнина 106.465 136.175 135.664
Вкупно обврски 699 1.909 2.283
Вкупно средства 107.164 138.084 137.947
Пазарна капитализација 229.298 315.000 105.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -11,60% 4,68% 3,30%
Нето добивка по акција (EPS) -50,38 7,30 8,24
Поврат на вкупните средства (ROA) -2,40% 0,37% 0,42%
Поврат на капиталот (ROE) -2,41% 0,38% 0,43%
Коефициент цена/ добивка по акција - 616,44 181,98
Книговодствена вредност по акција 2.089,39 1.945,36 1.938,06
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 2,15 2,31 0,77
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Билал Лутфии 
Идриз Цека
Ерџан Сулејмани 
Махир Исмаили
Едита Алили Камбери 

Надзорен одбор 
Шабан Малик Амити 
Славица Костадиновска 
Сазан Тхачи
Андан Ќазими - независен член
Блерим Хасани - независен член

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“

  Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на „Листата за набљудување“
 7. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово

  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово...
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
50.955
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци