Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
044-336-163
Факс
044-351-117
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 22.399 21.495 36.890
Оперативна добивка 2.768 2.217 17.281
Добивка по оданочување 2.462 1.959 15.521
Главнина 101.702 99.651 97.692
Вкупно обврски 9.883 1.745 6.484
Вкупно средства 111.585 101.396 104.176
Пазарна капитализација 43.400 43.400 43.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 12,36% 10,31% 46,84%
Нето добивка по акција (EPS) 35,17 27,99 221,73
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,21% 1,93% 14,90%
Поврат на капиталот (ROE) 2,42% 1,97% 15,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 17,63 22,15 2,80
Книговодствена вредност по акција 1.452,89 1.423,59 1.395,60
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,43 0,44 0,44
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Муневира Колашинец  
Делче Тасески 
Шабан Амити - Претседател
Билал Лутфии 
Ерџан Сулејмани 
Мемет Мехмеди 
Ељведин Пајазити

Надзорен одбор 
ШАБАН Малик АМИТИ 
СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 
ВИОЛЕТА Божидар СИЛЈАНОВСКА 
ДАУТ Абдула БУКЛА 
ВИСАР АЈЕТИ 
МУЈАДИН ЉОКИ
Харун Тхачи

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци