Издавач
Интерпромет АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Илинденска 18/а
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
interpromet@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 44 336 163
Факс
+389 44 351 117
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 23.059 22.328 24.109
Оперативна добивка 1.079 736 37.136
Добивка по оданочување 511 577 33.196
Главнина 136.175 135.664 135.670
Вкупно обврски 1.909 2.283 5.247
Вкупно средства 138.084 137.947 140.917
Пазарна капитализација 315.000 105.000 105.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,68% 3,30% 154,03%
Нето добивка по акција (EPS) 7,30 8,24 474,23
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,37% 0,42% 23,56%
Поврат на капиталот (ROE) 0,38% 0,43% 24,47%
Коефициент цена/ добивка по акција 616,44 181,98 3,16
Книговодствена вредност по акција 1.945,36 1.938,06 1.938,14
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 2,31 0,77 0,77
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

Управен одбор 
Муневира Колашинец  
Делче Тасески 
Шабан Амити - Претседател
Билал Лутфии 
Ерџан Сулејмани 
Мемет Мехмеди 
Ељведин Пајазити

Надзорен одбор 
ШАБАН Малик АМИТИ 
СЛАВИЦА КОСТАДИНОВСКА 
ВИОЛЕТА Божидар СИЛЈАНОВСКА 
ДАУТ Абдула БУКЛА
Харун Тхачи

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“

  Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на „Листата за набљудување“
 6. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово

  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово...
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKINPR101017
Вкупно издадени ХВ
50.955
Последно тргување: 03.08.2022
Максимална цена:
4.500,00
Минимална цена:
4.500,00
Просечна цена:
4.500,00
Количина:
128
Промет:
576.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.500,00
Минимална цена:
4.500,00
Количина:
128
Промет:
576.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци