Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово
среда, 30 јуни 2021

Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово преку берза:

  • назив на издавачот: Интерпромет АД Тетово    
  • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: INPRA31
  • број на акции што се запишуваат: 2.686
  • количина на акции на која гласи еден лот: 1     
  • продажна цена на една акција: 3.000,00 денари
  • иницијален датум на продажба: 14.07.2021
  • последен датум за продажба: 20.07.2021        
  • модел и начин на продажба на акциите - предмет на јавната понуда: модел на минимална цена – давање на приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог


Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово. 
1. Покана за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово по пат на јавната понуда   
2. Проспект за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово по пат на јавната понуда со прилози

Прилог 1 - Ревидиран финансиски извештај за 2018
Прилог 2 - Ревидиран финансиски извештај за 2019
Прилог 3 - Ревидиран финансиски извештај за 2020 
Прилог 4 - Неревидиран биланс на успех за периодот 01.01.-31.03.2021
Прилог 5 - Статут на Интерпромет АД Тетово