Издавач
Грозд АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Цветан Димов ББ
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Васе Митев
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 352.019 211.925 380.251
Оперативна добивка 41.488 40.144 64.284
Добивка по оданочување 47.082 40.049 55.897
Главнина 751.596 477.768 666.767
Вкупно обврски 128.178 138.571 134.308
Вкупно средства 879.774 616.339 801.075
Пазарна капитализација 57.490 56.212 56.212
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,79% 18,94% 16,91%
Нето добивка по акција (EPS) 1.842,67 1.567,41 2.187,66
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,35% 6,50% 6,98%
Поврат на капиталот (ROE) 6,26% 8,38% 8,38%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,22 1,40 1,01
Книговодствена вредност по акција 29.415,52 18.698,60 26.095,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,08 0,12 0,08
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
АД Грозд Струмица е друштво за производство и трговија на алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Одбор на директори
Васе Митев – извршен директор
Марија Костуранова - Претседател
Јулијана Николова
 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGRZD101019
Вкупно издадени ХВ
25.551
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци