Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека на 15.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

РЖ Економика АД Скопје известува дека со берзанска трансакција од 13.06.2003 година дојде до промена на сопственичката структура во Друштвото.

Ве известуваме дека денес, 09.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Стопанска Банка АД Битола издаде 9-та емисија на акции во вредност од 54.000.000 денари, врз основа на решение бр. 07-2073/5 од 03.12.2002 година, издадено од Комисијата за хартии од вредност.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 03.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Ве известуваме дека денес, 26.06.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на: