Издавач
ЖАС АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Индустриска бр. бб – Гази Баба
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
zastransport@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Милан Стеваноски
Телефон
+389 2 3170 068
Факс
+389 2 3170 060
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 22 210 3.616
Оперативна добивка -436 -352 -11.600
Добивка по оданочување -436 -367 -12.530
Главнина -47.555 -47.118 -46.751
Вкупно обврски 49.321 49.247 50.343
Вкупно средства 1.766 2.129 3.592
Пазарна капитализација 29.019 29.019 29.019
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -1.981,82% -167,62% -320,80%
Нето добивка по акција (EPS) -4,66 -3,92 -133,85
Поврат на вкупните средства (ROA) -24,69% -17,24% -348,83%
Поврат на капиталот (ROE) 0,92% 0,78% 26,80%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,61 -0,62 -0,62
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото ЖАС АД – Скопје е товарен патен транспорт, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и
издавање на деловен простор.

Одбор на Директори
Никола Догазански- Претседател 
Милан Стеваноски - Генерален директор
Раде Милошевски 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZSSK101015
Вкупно издадени ХВ
93.609
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци