Издавач
Вабтек МЗТ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Перо Наков бр.124
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Димитриевски
Телефон
+389 2 25813 30
Факс
+389 2 25814 48
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 1.501.673 1.467.147 1.310.044
Оперативна добивка -233.118 9.918 32.361
Добивка по оданочување -279.969 -39.430 -3.745
Главнина -1.186.225 -922.405 -885.935
Вкупно обврски 2.880.621 2.449.492 2.185.114
Вкупно средства 1.694.396 1.527.087 1.299.179
Пазарна капитализација 251.564 251.564 251.564
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -15,52% 0,68% 2,47%
Нето добивка по акција (EPS) -3.486,75 -491,07 -46,64
Поврат на вкупните средства (ROA) -16,52% -2,58% -0,29%
Поврат на капиталот (ROE) 23,60% 4,27% 0,42%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,21 -0,27 -0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е производство на друштвото на сопирачка опрема за шински возила

Одбор на Директори 
Шимбил Селим - Главен извршен директор
Мајкл Едвард Фетцко III - Претседател
Дејвид Мајкл Ситц 
Борче Давитковски 
Зоран Здравковски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMZHE101012
Вкупно издадени ХВ
80.295
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци