Издавач
Трготекстил Малопродажба АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Луј Пастер бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
vlatko_krstevski@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 2 3227 259
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 17.608 43.970 60.378
Оперативна добивка -9.870 -7.961 -14.199
Добивка по оданочување -983 -8.099 -4.280
Главнина 123.082 124.065 132.164
Вкупно обврски 29.118 7.357 5.423
Вкупно средства 160.541 141.116 132.587
Пазарна капитализација 69.300 69.300 34.300
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -56,05% -18,11% -23,52%
Нето добивка по акција (EPS) -1,40 -11,57 -6,11
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,61% -5,74% -3,23%
Поврат на капиталот (ROE) -0,80% -6,53% -3,24%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 175,83 177,24 188,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,56 0,56 0,26
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото Трготекстил Малопродажба АД Скопје е овластено да ги врши следните активности:
• Приоритетна дејност на друштвото е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг);
• Под други дејности друштвото ги обавува сите дејности евидентирани во надворешниот промет.

Одбор на Директори 
Викторија Џимревска
Злата Џимревска - извршен член
Влатко Крстевски
Атанас Даутовски
Србољуб Ристиќ

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTSMP101014
Вкупно издадени ХВ
700.000
Последно тргување: 01.06.2021
Максимална цена:
97,00
Минимална цена:
97,00
Просечна цена:
97,00
Количина:
50
Промет:
4.850
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
97,00
Минимална цена:
97,00
Количина:
50
Промет:
4.850
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци