Издавач
Трготекстил Малопродажба АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Даме Груев бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
vlatko_krstevski@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 29.501 20.075
Оперативна добивка -34.988 -7.674 -8.840
Добивка по оданочување -8.260 -7.665 -9.511
Главнина 136.445 145.452 155.744
Вкупно обврски 10.082 5.772 11.067
Вкупно средства 146.527 151.224 166.811
Пазарна капитализација 34.300 34.300 70.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -118,60% -38,23% %
Нето добивка по акција (EPS) -11,80 -10,95 -13,59
Поврат на вкупните средства (ROA) -5,64% -5,07% -5,70%
Поврат на капиталот (ROE) -6,05% -5,27% -6,11%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 194,92 207,79 222,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,25 0,24 0,45
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Друштвото Трготекстил Малопродажба АД Скопје е овластено да ги врши следните активности:
• Приоритетна дејност на друштвото е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг);
• Под други дејности друштвото ги обавува сите дејности евидентирани во надворешниот промет.
Одбор на Директори 
Викторија Џимревска
Злата Џимревска
Влатко Крстевски
Атанас Даутовски
Слободан Игњатов
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTSMP101014
Вкупно издадени ХВ
700.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци