Издавач
Славеј АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Васил Ѓоргов бр. 45
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
slavej@slavej.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Чалоски
Телефон
+389 2 3216 503
Факс
+389 2 3247 199
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 173.540 141.798 109.996
Оперативна добивка 6.276 1.545 -17.199
Добивка по оданочување 6.264 1.504 -17.808
Главнина 135.005 128.741 129.988
Вкупно обврски 44.295
Вкупно средства 178.746 177.365 174.283
Пазарна капитализација 65.552 73.746 63.790
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,62% 1,09% -15,64%
Нето добивка по акција (EPS) 305,78 73,42 -869,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,50% 0,85% -10,22%
Поврат на капиталот (ROE) 4,64% 1,17% -13,70%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,46 49,03 -
Книговодствена вредност по акција 6.590,43 6.284,65 6.345,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,49 0,57 0,49
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на СЛАВЕЈ АД Скопје е производство на ортопедски помагала како и трговија на големо со фармацевски производи и трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници. Палетата на производи, кои се произведуваат од стручниот тим на СЛАВЕЈ АД Скопје, со примена на светски стандарди, од внимателно избрани материјали и имаат ISO 9001 и CE сертификати од овластени интернационални организации, ја сочинуваат: протези, ортози, инвалидски колички ортопедски чевли и влошки, штаки и одалки и помагала за бандажирање.

Управен одбор

Горан Чалоски, Претседател
Нада Жупаноска
Борче Стојков
Пецо Томовски
Аљахудин Нумановиќ


Надзорен одбор
Мирјана Герогиевска, Претседател
Зоран Брезовски
Самоил Ристоманов

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSLAS101013
Вкупно издадени ХВ
20.485
Последно тргување: 18.11.2019
Максимална цена:
3.200,00
Минимална цена:
3.200,00
Просечна цена:
3.200,00
Количина:
10
Промет:
32.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.200,00
Минимална цена:
3.200,00
Количина:
10
Промет:
32.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци