Издавач
Славеј АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Васил Ѓоргов бр. 45
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
slavej@slavej.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Чалоски
Телефон
+389 2 3216 503
Факс
+389 2 3247 199
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 177.726 173.540 141.798
Оперативна добивка 2.974 6.276 1.545
Добивка по оданочување 2.687 6.264 1.504
Главнина 137.692 135.005 128.741
Вкупно обврски 31.432
Вкупно средства 169.124 178.746 177.365
Пазарна капитализација 65.552 65.552 73.746
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,67% 3,62% 1,09%
Нето добивка по акција (EPS) 131,17 305,78 73,42
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,59% 3,50% 0,85%
Поврат на капиталот (ROE) 1,95% 4,64% 1,17%
Коефициент цена/ добивка по акција 24,40 10,46 49,03
Книговодствена вредност по акција 6.721,60 6.590,43 6.284,65
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,48 0,49 0,57
Дивиденда по акција 73,22
Дивиденден принос 2,29% 0,00% 0,00%

Основната дејност на СЛАВЕЈ АД Скопје е производство на ортопедски помагала како и трговија на големо со фармацевски производи и трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници. Палетата на производи, кои се произведуваат од стручниот тим на СЛАВЕЈ АД Скопје, со примена на светски стандарди, од внимателно избрани материјали и имаат ISO 9001 и CE сертификати од овластени интернационални организации, ја сочинуваат: протези, ортози, инвалидски колички ортопедски чевли и влошки, штаки и одалки и помагала за бандажирање.

Управен одбор

Горан Чалоски, Претседател
Нада Жупаноска
Борче Стојков
Пецо Томовски
Аљахудин Нумановиќ


Надзорен одбор
Светлана Вукашиновска
Кире Златев
Драган Велевски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSLAS101013
Вкупно издадени ХВ
20.485
Последно тргување: 23.04.2021
Максимална цена:
3.100,00
Минимална цена:
3.100,00
Просечна цена:
3.100,00
Количина:
300
Промет:
930.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.104,00
Минимална цена:
3.011,00
Количина:
410
Промет:
1.270.510
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци