Издавач
Славеј АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Васил Ѓоргов бр. 45
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
slavej@slavej.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Чалоски
Телефон
+389 2 3216-503
Факс
+389 2 3247-199
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 109.996 202.017 203.582
Оперативна добивка -17.199 9.895 7.834
Добивка по оданочување -17.808 7.811 6.479
Главнина 129.988 149.881 148.549
Вкупно обврски 44.295 95.783 49.617
Вкупно средства 174.283 245.664 198.166
Пазарна капитализација 63.790 63.790 65.757
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -15,64% 4,90% 3,85%
Нето добивка по акција (EPS) -869,32 381,30 316,28
Поврат на вкупните средства (ROA) -10,22% 3,18% 3,27%
Поврат на капиталот (ROE) -13,70% 5,21% 4,36%
Коефициент цена/ добивка по акција - 8,17 10,15
Книговодствена вредност по акција 6.345,52 7.316,62 7.251,60
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,49 0,43 0,44
Дивиденда по акција 98,00 316,30
Дивиденден принос 0,00% 3,15% 9,85%

Основната дејност на СЛАВЕЈ АД Скопје е производство на ортопедски помагала како и трговија на големо со фармацевски производи и трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници. Палетата на производи, кои се произведуваат од стручниот тим на СЛАВЕЈ АД Скопје, со примена на светски стандарди, од внимателно избрани материјали и имаат ISO 9001 и CE сертификати од овластени интернационални организации, ја сочинуваат: протези, ортози, инвалидски колички ортопедски чевли и влошки, штаки и одалки и помагала за бандажирање.

Управен одбор

Горан Чалоски, Претседател
Нада Жупаноска
Борче Стојков
Пецо Томовски
Аљахудин Нумановиќ


Надзорен одбор
Мирјана Герогиевска, Претседател
Зоран Брезовски
Самоил Ристоманов

 

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSLAS101013
Вкупно издадени ХВ
20.485
Последно тргување: 26.09.2018
Максимална цена:
3.600,00
Минимална цена:
3.600,00
Просечна цена:
3.600,00
Количина:
10
Промет:
36.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.100,00
Минимална цена:
3.600,00
Количина:
1.329
Промет:
4.816.900
Број на трансакции:
17

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци