Издавач
Силекс АД Кратово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.70
Град
Кратово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Власте Савевски
Телефон
+389 31 481 481
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 496.709 502.678 435.063
Оперативна добивка 147 -46.911 -99.368
Добивка по оданочување 2.606 -43.257 -98.553
Главнина 717.764 675.312 725.959
Вкупно обврски 446.623 428.870 362.965
Вкупно средства 1.164.387 1.104.182 1.088.924
Пазарна капитализација 31.602 31.602 31.602
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,03% -9,33% -22,84%
Нето добивка по акција (EPS) 5,77 -95,81 -218,30
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,22% -3,92% -9,05%
Поврат на капиталот (ROE) 0,36% -6,41% -13,58%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,13 - -
Книговодствена вредност по акција 1.589,86 1.495,83 1.608,01
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,05 0,04
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на „Силекс“ АД Кратово е рударство и вадење камен

Управен одбор 
Љубислав Иванов - Претседател 
Горан Ивановски 
Михаил Цветков 
Мишо Илиевски 
Здравко Тончевски 
Панче Мијалковски 
Власте Савевски 

Надзорен одбор 
Добро Иванов - Претседател 
Мите Андоновски 
Владе Ивановски 
Зоранчо Јакимов 
Бранко Доневски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираните друштва Бетон АД Скопје, Неметали Огражден АД Струмица, РЖ Економика АД Скопје и Силекс АД Кратово

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILK101013
Вкупно издадени ХВ
451.464
Последно тргување: 29.09.2020
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
234
Промет:
16.380
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Количина:
234
Промет:
16.380
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци