Издавач
Силекс АД Кратово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.70
Град
Кратово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Власте Савевски
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 435.063 324.608 469.917
Оперативна добивка -99.368 29 60.669
Добивка по оданочување -98.553 -4.567 53.773
Главнина 725.959 749.988 539.844
Вкупно обврски 362.965 392.895 591.906
Вкупно средства 1.088.924 1.142.883 1.131.750
Пазарна капитализација 31.602 31.602 31.602
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -22,84% 0,01% 12,91%
Нето добивка по акција (EPS) -218,30 -10,12 119,11
Поврат на вкупните средства (ROA) -9,05% -0,40% 4,75%
Поврат на капиталот (ROE) -13,58% -0,61% 9,96%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 0,59
Книговодствена вредност по акција 1.608,01 1.661,24 1.195,76
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,04 0,06
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на „Силекс“ АД Кратово е рударство и вадење камен

Управен одбор 
Љубислав Иванов - Претседател 
Горан Ивановски 
Михаил Цветков 
Мишо Илиевски 
Здравко Тончевски 
Панче Мијалковски 
Власте Савевски 

Надзорен одбор 
Добро Иванов - Претседател 
Мите Андоновски 
Владе Ивановски 
Зоранчо Јакимов 
Бранко Доневски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILK101013
Вкупно издадени ХВ
451.464
Последно тргување: 05.11.2018
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
250
Промет:
17.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Количина:
550
Промет:
38.500
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци