Издавач
Силекс АД Кратово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.70
Град
Кратово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Власте Савевски
Телефон
+389 31 481 481
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 617.448 496.709 502.678
Оперативна добивка 9.132 147 -46.911
Добивка по оданочување 3.976 2.606 -43.257
Главнина 691.874 717.764 675.312
Вкупно обврски 519.023 446.623 428.870
Вкупно средства 1.210.897 1.164.387 1.104.182
Пазарна капитализација 31.602 31.602 31.602
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,48% 0,03% -9,33%
Нето добивка по акција (EPS) 8,81 5,77 -95,81
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,33% 0,22% -3,92%
Поврат на капиталот (ROE) 0,57% 0,36% -6,41%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,95 12,13 -
Книговодствена вредност по акција 1.532,51 1.589,86 1.495,83
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,05 0,04 0,05
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на „Силекс“ АД Кратово е рударство и вадење камен

Управен одбор 
Љубислав Иванов - Претседател 
Горан Ивановски 
Влатко Топуков 
Мите Андоновски 
Власте Савевски 

Надзорен одбор 
Владе Ивановски 
Антонио Велков 
Саве Антоновски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Јавна опомена за котираните друштва Бетон АД Скопје, Неметали Огражден АД Струмица, РЖ Економика АД Скопје и Силекс АД Кратово

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILK101013
Вкупно издадени ХВ
451.464
Последно тргување: 09.02.2021
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
4.082
Промет:
285.740
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Количина:
4.082
Промет:
285.740
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци