Издавач
Попова Кула АД Демир Капија
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар на виното број 1
Град
Демир Капија
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@popovakula.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гордана Трајкова
Телефон
+389 2 3216 716
Факс
+389 2 3228 781
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 50.323 41.662 19.100
Оперативна добивка 3.834 1.440 -10.139
Добивка по оданочување 2.563 -197 -11.437
Главнина 117.979 115.466 115.407
Вкупно обврски 60.483 59.782 70.449
Вкупно средства 178.462 175.248 185.856
Пазарна капитализација 43.200 43.200 43.200
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,62% 3,46% -53,08%
Нето добивка по акција (EPS) 0,95 -0,07 -4,24
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,44% -0,11% -6,15%
Поврат на капиталот (ROE) 2,17% -0,17% -9,91%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,86 - -
Книговодствена вредност по акција 43,70 42,77 42,74
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,37 0,37 0,37
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Попова Кула АД Демир Капија е производство на вино од грозје.

Одбор на Директори

Григори Поповски- Претседател 
Јордан Трајков
Златко Данев
Ивона Колева
Климе Бабунски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPOPK101014
Вкупно издадени ХВ
2.700.000
Последно тргување: 19.07.2023
Максимална цена:
16,00
Минимална цена:
16,00
Просечна цена:
16,00
Количина:
4.105
Промет:
65.680
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
16,00
Минимална цена:
16,00
Количина:
46.577
Промет:
745.232
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци