Издавач
Лотарија на Македонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11а
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@lotarija.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Снежана Страшевска
Телефон
+389 2 3 235 100
Факс
+389 2 3 125 095
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 24.114 27.494 28.288
Оперативна добивка 7.526 12.553 8.621
Добивка по оданочување 6.501 10.864 7.298
Главнина 306.150 299.649 341.062
Вкупно обврски 4.299 18.930 46.842
Вкупно средства 310.449 318.579 387.904
Пазарна капитализација 21.808 16.154 96.924
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 31,21% 45,66% 30,48%
Нето добивка по акција (EPS) 40,24 67,25 45,18
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,09% 3,41% 1,88%
Поврат на капиталот (ROE) 2,12% 3,63% 2,14%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,35 1,49 13,28
Книговодствена вредност по акција 1.895,20 1.854,95 2.111,32
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,07 0,05 0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци.

Одбор на директори
Јасмина Цветаноска - Генерален Извршен директор
Драган Наков - Претседател и неизвршен, независен член
Тодор Сејзов - неизвршен член
Штерјо Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
 9. Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје
 10. Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва

  Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOTO101010
Вкупно издадени ХВ
161.540
Последно тргување: 09.11.2021
Максимална цена:
206,00
Минимална цена:
206,00
Просечна цена:
206,00
Количина:
150
Промет:
30.900
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
200,00
Количина:
299
Промет:
62.590
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци