Издавач
Лотарија на Македонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11а
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@lotarija.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Викторија Насковска
Телефон
+389 2 3 235 100
Факс
+389 2 3 125 095
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 26.969 31.699 36.084
Оперативна добивка 29.170 13.568 4.779
Добивка по оданочување 25.365 7.742 347
Главнина 332.966 307.103 298.941
Вкупно обврски 56.402 69.147 87.307
Вкупно средства 389.368 376.250 386.248
Пазарна капитализација 96.924 20.516 16.639
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 108,16% 42,80% 13,24%
Нето добивка по акција (EPS) 157,02 47,93 2,15
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,51% 2,06% 0,09%
Поврат на капиталот (ROE) 7,62% 2,52% 0,12%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,82 2,65 47,95
Книговодствена вредност по акција 2.061,20 1.901,10 1.850,57
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,29 0,07 0,06
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци. Друштвото е еден од главните дистрибутери на ONE( Друштво за услуги на електронски комуникации), и во рамките на тоа, како дополнителна дејност, нашето друштво ја промовира комерцијалната активност и услугите на ONE, и склучува претплатнички договори.

Одбор на директори
Митко Димов - Генерален Извршен директор
Драган Наков - Претседател и неизвршен, независен член
Тодор Сејзов - неизвршен член 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
 5. Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје
 6. Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва

  Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOTO101010
Вкупно издадени ХВ
161.540
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци