Издавач
Лотарија на Македонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11а
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@lotarija.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Миланка Јанакиевска
Телефон
+389 2 3 235 100
Факс
+389 2 3 125 095
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 25.410 24.114 27.494
Оперативна добивка 6.992 7.526 12.553
Добивка по оданочување 6.437 6.501 10.864
Главнина 312.587 306.150 299.649
Вкупно обврски 4.693 4.299 18.930
Вкупно средства 317.280 310.449 318.579
Пазарна капитализација 33.277 21.808 16.154
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 27,52% 31,21% 45,66%
Нето добивка по акција (EPS) 39,85 40,24 67,25
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,03% 2,09% 3,41%
Поврат на капиталот (ROE) 2,06% 2,12% 3,63%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,17 3,35 1,49
Книговодствена вредност по акција 1.935,04 1.895,20 1.854,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,07 0,05
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци.

Одбор на директори
Јасмина Цветаноска - Генерален Извршен директор
Драган Наков - Претседател и неизвршен, независен член
Тодор Сејзов - неизвршен член
Штерјо Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
 10. Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOTO101010
Вкупно издадени ХВ
161.540
Последно тргување: 16.06.2022
Максимална цена:
200,00
Минимална цена:
200,00
Просечна цена:
200,00
Количина:
71
Промет:
14.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
206,00
Минимална цена:
200,00
Количина:
221
Промет:
45.100
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци