Издавач
Лотарија на Македонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11а
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@lotarija.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Снежана Страшевска
Телефон
+389 2 3 235 100
Факс
+389 2 3 125 095
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 27.494 28.288 26.969
Оперативна добивка 12.553 8.621 29.170
Добивка по оданочување 10.864 7.298 25.365
Главнина 299.649 341.062 332.966
Вкупно обврски 18.930 46.842 56.402
Вкупно средства 318.579 387.904 389.368
Пазарна капитализација 16.154 96.924 96.924
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 45,66% 30,48% 108,16%
Нето добивка по акција (EPS) 67,25 45,18 157,02
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,41% 1,88% 6,51%
Поврат на капиталот (ROE) 3,63% 2,14% 7,62%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,49 13,28 3,82
Книговодствена вредност по акција 1.854,95 2.111,32 2.061,20
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,05 0,28 0,29
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци.

Одбор на директори
Јасмина Цветаноска - Генерален Извршен директор
Драган Наков - Претседател и неизвршен, независен член
Тодор Сејзов - неизвршен член
Штерјо Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
 8. Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје
 9. Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва

  Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOTO101010
Вкупно издадени ХВ
161.540
Последно тргување: 13.10.2020
Максимална цена:
135,00
Минимална цена:
135,00
Просечна цена:
135,00
Количина:
91
Промет:
12.285
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
511
Промет:
80.125
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци