Издавач
Кланица со ладилник АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Климент Охридски бр. 45
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Милка Ичоќаева
Телефон
+389 34 322 516
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 114.821 56.733 57.837
Оперативна добивка 520 537 86
Добивка по оданочување 520 483 77
Главнина 107.432 106.964 106.472
Вкупно обврски 73.828 61.733 48.695
Вкупно средства 184.762 168.697 155.167
Пазарна капитализација 40.560 40.560 40.560
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,45% 0,95% 0,15%
Нето добивка по акција (EPS) 1,54 1,43 0,23
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,28% 0,29% 0,05%
Поврат на капиталот (ROE) 0,48% 0,45% 0,07%
Коефициент цена/ добивка по акција 78,00 83,98 526,76
Книговодствена вредност по акција 317,84 316,46 315,00
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,38 0,38 0,38
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото е колење и преработка на ситен и крупен добиток.

Управен одбор
Александар Ричлиев - Претседател
Елизабета Ричлиева
Миро Петров
 

Надзорен одбор
Ефтим Ричлиев - Претседател
Владимир Ричлиев
Милка Ичоќаева

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKLST101010
Вкупно издадени ХВ
338.004
Последно тргување: 26.12.2022
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Просечна цена:
120,00
Количина:
440
Промет:
52.800
Број на трансакции:
8
Последните 52 недели
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
440
Промет:
52.800
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци